éves mn és fn 

I. mn 15B2

1. ’Vhány(adik) v. egy éve (vmilyen állapotban, helyzetben stb.) levő, létező.’

1a. ’vhány(adik) v. egy éve élő, létező 〈ember, állat〉, ill. vhány(adik) éve fejlődő 〈növény(i rész)〉’ ❖ Kihallgatták Zsóldos Jakab, köveskáli születésű 17 éves, poéta-tanulót (1794 Csokonai-emlékek 7503004, 51) | [a gyermek] szörnyű erős, már is évesnek látszik (1837 Kovács Pál² C2771, 250) | [a filoxéra] az öregebb, egy-két éves gyökerekre huzódik vissza, ott áttelel (1886 Budapesti Hírlap márc. 7. C4733, 5) | Kos, a juhféle állatok hímje; kosbárány az egy évesnél fiatalabb, toklyó a második éves (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 124) | A gömbölyű becőiben magot érlelő második éves növény, miután vastag karógyökeréről lerohad, a szél segítségével útra kél (1995 Természet Világa CD50) | tizenhat évesen egy nauplioni hotelszobában (2010 Magyar László András 3153008, 810).

1b. (vmilyen állapotban, helyzetben stb.) vhány(adik) v. egy éve (meg)levő, létező 〈tárgy, dolog, szervezet stb.〉, ill. ennyi ideje zajló, tartó, érvényben levő 〈tevékenység, folyamat stb.〉’ ❖ tisztelet hát és hála a’ ritka Férjfi’ [ti. Szent István] emlékének, ha több mint 800 éves míve az annyi századok alatt előbbre haladt, miveltebb kor’ jelen szükségeinek, magasb kívánatinak mindenben eleget nem tészen is (1837 Péczely József 8359002, 57) | ilyen agyrémek bármely vallásfelekezet imakönyveiben is találhatók, még azokban is, melyek még nem másfél ezer évesek, mint a mienk (1885 Seltmann Lajos 8649001, 247) | Itt az ideje, hogy a háromszáz éves küzdelemnek eredményt szerezzünk (1899 Ady Endre CD0801) | A mai magyar tömeg még távol van attól, hogy a kétezer, vagy sokezer éves bibliai igazságot átértse és a szerint éljen és gondolkodjék (1931 Móricz Zsigmond 9462017, 754) | [az Audi TT] 2001-ben már negyedik éves modell lesz (2000 Népszava nov. 9. C6325, 5) | Ötödik éves fennállásához közeledik az ombudsman jogintézménye (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’az az 〈(élet)kor〉, amelyben vmely élőlény v. dolog vhány évet v. vhányadik évét betölt(i), elér(i)’ ❖ Anno 1760. aprilisben, 12 éves koromban M. Keresztes Keresztesre elvitt az édes atyám magával a testvér nénjéhez Nagy Gergelynéhez (1812 e. Keresztesi József 7172001, 1) | A mely vigjáték háromszáz éves korában is ifju erővel hat, azaz: tetszik: az remek művek tulajdonával bir (1853 Egressy Gábor 8123004, 183) | [a szőlő] harmadik éves korában már valamit termett (1898 Budapesti Hírlap febr. 20. C4745, 20) | az a gyötrődő élet, amelyet a mezőgazdasági munkások nagy része él, 65 éves életkorukra nagyon megritkítja a soraikat (1937 Népszava nov. 28. C7505, 4) | a magyartarkák másfél éves koruk előtt nem ivarérettek (1962 Szabad Föld ápr. 8. C4861, 13) | Közlekedésbiztonsági okokból jó lenne tudni, hogy a sok eladott kocsi hány éves korban váltott gazdát (1995 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’vhány(adik) éve vmely tevékenységi körben, szerepben, helyzetben levő 〈személy〉’ ❖ [Csapó Dániel érdemeiről] még megkérdhetnők a’ 35 éves barátot, B. Serpest, de ennek ajakit párhónappal előbb a’ halál zárta el; talán a’ fájdalom utána, ragadta az ősz barátot is sirja felé? (1844 Pesti Hírlap CD61) | Hány éves diák? – Egy! volt a felelet (1879 Csukássi József C1341, 327) | Utolsó éves zenedei növendék, nagy gyakorlattal, zongora tanításra még egy szabad órával rendelkezik (1908 Budapesti Hírlap máj. 6. C4696, 26) | [egymással] legelégedettebbek a kevesebb mint ötéves és a több mint huszonöt éves házasok voltak (2001 Népszava dec. 1. C7464, 2) | A következő tanévben 25 elsős és 20 nulladik éves délvidéki magyar diák pályázhat a magyar Oktatási Minisztérium ösztöndíjára (2002 Népszabadság jún. 27. C7850, 7).

2. ’vmely időponthoz képest vhány(adik) évvel később bekövetkező 〈évforduló〉, ill. vhány évvel korábbi 〈esemény〉’ ❖ [a 33. császári és királyi sorezred] 28-ik éves diadalemlékét ülé a’ lipcsei ütközetnek (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Nagypénteken] az ájtatos hívek visszagondolnak a kétezer éves történetre (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | a milliomosnő 81 éves születésnapját is megéri (1898 Budapesti Hírlap dec. 16. C4745, 16) | a Szegedi Híradó 25 éves jubileuma (1910 Nagy Sándor CD04) | Már a 61 éves házassági évfordulónk is betellett (1974 Népszava jan. 18. C7439, 5) | akinek az emlékezete négy évnél régebbi, sőt 10–12 éves eseményeket is megőriz (2003 Népszava márc. 3. C7466, 7).

2a. ’vmely nevezetes esemény vhányadik évfordulója alkalmából tartott, rendezett 〈megemlékezés, ünnepség stb.〉’ ❖ (A zenede huszonöt éves ünnepélyén,) saját igérete szerint, Liszt Ferencz is részt fog venni (1865 Vasárnapi Újság C7379, 128) | A német birodalom megalapításának negyvennégy éves emlékünnepén a német konzervatív párt vezére, dr. Hoydebrand, a magdeburgi cirkusz épületében beszédet mondott (1915 Népszava jan. 21. C7483, 1) | Negyvenedik éves érettségi találkozó (1960 Népszava jún. 7. C4824, 4) | 1996-ban, a honfoglalás 1100 éves megünneplésekor (2001 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’vhány v. egy évet kitevő, vhány v. egyévnyi 〈időtartam, időszak〉’ ❖ életem negyedfél éves időszaka ugy áll a’ nemzet előtt mint egy nyitott könyv (1844 Pesti Hírlap CD61) | [önálló] tanügyi kormányzatunk 27 éves ideje alatt (1895 Budapesti Hírlap júl. 10. C4742, 3) | százhúsz éves határidő után hozom csak a vízözönt az emberiségre (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | a kiépítetlen utak jelentős százaléka földút, és az éves időtartamban csupán néhány száz napon vehető igénybe (1996 Országgyűlési Napló CD62).

3a. ’〈(naptári) évben v. vmely évenként ismétlődő (ciklikus) tevékenység egységnyi idejében számolva:〉 vhány v. egy évig tartó, ennyi évnyi időtartamú 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi éven át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉’ ❖ Kovács Ferenc 6 éves fogságát az ítélet kihirdetésétől kell számítani (1830 Deák Ferenc CD51) | [Fodor Antal műve] most ujonnan átdolgozva és tetemesen kibővitve „54 éves tapasztalataim a hazai sertéstenyésztés és hizlalás terén” cim alatt jelent meg (1886 Budapesti Hírlap aug. 27. C4733, 10) | [Gyetvai János novellája] a huszas évek német kiadása után, 35 éves késéssel jelent meg magyarul (1961 Népszabadság jún. 8. C4813, 8) | A képzés szeptemberben kezdődik, két és fél éves, iskolarendszerű (1993 Magyar Nemzet aug. 17. C8368, 10) | A gazdák többsége sajnos nem rendelkezik biztosítással, így az egész éves munkájuk kárba veszett (1997 Magyar Hírlap CD09).

3b. (jelző n.) (kissé rég) ’vmely tevékenységi kört, szerepet egy éven át betöltő 〈személy, csoport〉’ ❖ az volt határozattá emelve, miszerint községek éves tagokul nem fogadhatók el (1859 Budapesti Hírlap szept. 23. C7817, 2) | Azon éves bérlő, ki terhelve érzi magát a bérösszeg által, fordulhat méltányosabb bér megállapítása végett az e czélra kijelölt bíróhoz (1885 Bernát István C7589, 227) | [Amerikában] a gazdasági munkás, miután az éves alkalmazott igen kevés, megbízhatatlan és igy a gazdasági gépeket ez okból is fokozottabb méretekben alkalmazzák (1913 Budapesti Hírlap jún. 26. C4701, 5) | hány gazda keres napszámosmunkást vagy éves cselédet (1947 Szabad Föld okt. 5. C1537, 5).

3c. (rég, ritk, Növ) ’egyévi, egynyári 〈növény〉’ ❖ Az éves növényeknél – így nevezvék, mert legfeljebb egy évig élnek – a fiatal száron képződött rügyek szintén kifejlődnek és kevéssel megjelenésük után leveles ágacskákká lesznek (1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.–Emery C3077, 44).

3d. (jelző n.) ’egy (naptári) évre való, ill. ennyi időre szóló, vonatk.’ ❖ ezentul az első osztálybeli tagok éves betétele 16 frul 24re, a’ 2ik osztálybelieké pedig 8rul 12re emeltessék (1833 Jelenkor C0226, 522) | Ezen [operaházi] előadásokra csak éves bérlet érvényes (1905 Budapesti Hírlap nov. 26. C4693, 8) | Ha akarom, mindjárt ki is visz a szekerén falura, hozzam a motyómat, akár éves szerződésre (1941 Tersánszky Józsi Jenő 9706012, 6) | A szülői munkaközösség elnöke az iskolai munkaterv alapján állítja össze éves tervét, a választmány tagjaival egyeztetve (1988 Beke Kata 1012001, 51) | az erőmű éves szükségletét fedező fűtőanyag (1996 Magyar Hírlap CD09) | Az országgyűlés 1989-ben összesen 58 törvényt fogadott el, több mint tízszeresét az 1950 és 1985 közötti éves átlagnak (2010 Romsics Ignác 3276001, 12).

4. (jelző n.) ’évi gyakoriságú, évenkénti 〈esemény, rendezvény stb.〉’ ❖ éves üléseink nem lévén, minden tettet nem követhet nyomban a nemzet országos őrszeme és helyeslése vagy kárhoztatása (1847 Kossuth Lajos CD32) | Mintha éves okosításon csiszolták volna a had elméjét (1948 Gergely Sándor 9188004, 176) | a magánszemélyek jövedelemadójának éves adóbevallási kötelezettsége (1991 Heti Világgazdaság 2014038, 81) | Március 6-án tartotta éves közgyűlését az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2010 Mezőberényi Hírmondó 3237001, 2).

5. (jelző n.) (rég) ’idős, koros 〈személy〉 v. régi 〈dolog〉’ ❖ Királyi trónon nem csak elme, szív, Szükséges a’ tapasztalás is ott; És Bors Ivánnál sokkal évesebb, ’S igy tőle sokkal több jót várhatunk (1838 Lombok C0263, 117) | Űl a’ toronynak őre, Egy éves aggastyán (1843 Garay János C1812, 173) | nézd az orkánt, ez is szereti a’ minarettek éves tetőit megszaggatni (1848 Életképek C0107, 807).

II. fn 4B

1. (tőszn-i jelzővel, rendsz. tbsz-ban) ’vhány évet betöltött v. annyiadik évében levő személy’ ❖ Mely isteni ez egy első szerelmű tizenöt évesnek! (1836 Tóth Péter 8491001, 40) | az embert még semmiféle terrorral szemben nem fogják el a nyolcvanöt évesek aggodalmai (1917 Ambrus Zoltán CD10) | A 25-30 évesek gyűjtenek a legnagyobb arányban lakásra (1985 Szurkos Mária 1151002, 54).

2. (rendsz. sorszn-i jelzővel, tbsz-ban) ’vhányadik évfolyamon tanuló személy’ ❖ a fém-vasipari szakosztályon a második és a harmadik évesek közül 3–3 és a faiparin a harmadik évesek közül három [tanuló] (1884 Nemzet júl. 11. esti kiadás C0383, 4) | [az egyetemeken és a főiskolákon a múlt évben még] csak az utolsó évesek számára írtuk elő a marxizmus-leninizmus hallgatását (1950 Szabad Nép szept. 12. C4873, 1) | [A Nemzeti Alaptanterv] a tizedik évesek elé azt a követelményt állítja, hogy ismerje az adattárolás és az információ átvitel korszerű formáit is (1997 Magyar Nemzet jan. 7. C6354, 10).

J: esztendős.

Ö: alsó~, egy~, első~, ezer~, ezred~, fél~, felső~, hányad~, harmad~, hatod~, két~, másod~, negyed~, ötöd~, sok~.

Fr: alsó.

ÖU: több~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. év; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

éves melléknév és főnév
I. melléknév 15B2
1.
Vhány(adik) v. egy éve (vmilyen állapotban, helyzetben stb.) levő, létező.
1a.
vhány(adik) v. egy éve élő, létező 〈ember, állat〉, ill. vhány(adik) éve fejlődő 〈növény(i rész)
Kihallgatták Zsóldos Jakab, köveskáli születésű 17 éves, poéta-tanulót
(1794 Csokonai-emlékek)
[a gyermek] szörnyű erős, már is évesnek látszik
(1837 Kovács Pál²)
[a filoxéra] az öregebb, egy-két éves gyökerekre huzódik vissza, ott áttelel
(1886 Budapesti Hírlap márc. 7.)
Kos, a juhféle állatok hímje; kosbárány az egy évesnél fiatalabb, toklyó a második éves
(1927 TolnaiÚjLex.)
A gömbölyű becőiben magot érlelő második éves növény, miután vastag karógyökeréről lerohad, a szél segítségével útra kél
(1995 Természet Világa)
tizenhat évesen egy nauplioni hotelszobában
(2010 Magyar László András)
1b.
(vmilyen állapotban, helyzetben stb.) vhány(adik) v. egy éve (meg)levő, létező 〈tárgy, dolog, szervezet stb.〉, ill. ennyi ideje zajló, tartó, érvényben levő 〈tevékenység, folyamat stb.〉
tisztelet hát és hála a’ ritka Férjfi’ [ti. Szent István] emlékének, ha több mint 800 éves míve az annyi századok alatt előbbre haladt, miveltebb kor’ jelen szükségeinek, magasb kívánatinak mindenben eleget nem tészen is
(1837 Péczely József)
ilyen agyrémek bármely vallásfelekezet imakönyveiben is találhatók, még azokban is, melyek még nem másfél ezer évesek, mint a mienk
(1885 Seltmann Lajos)
Itt az ideje, hogy a háromszáz éves küzdelemnek eredményt szerezzünk
(1899 Ady Endre)
A mai magyar tömeg még távol van attól, hogy a kétezer, vagy sokezer éves bibliai igazságot átértse és a szerint éljen és gondolkodjék
(1931 Móricz Zsigmond)
[az Audi TT] 2001-ben már negyedik éves modell lesz
(2000 Népszava nov. 9.)
Ötödik éves fennállásához közeledik az ombudsman jogintézménye
(2000 Magyar Hírlap)
1c.
az az (élet)kor〉, amelyben vmely élőlény v. dolog vhány évet v. vhányadik évét betölt(i), elér(i)
Anno 1760. aprilisben, 12 éves koromban M. KeresztesMezőkeresztes Keresztesre elvitt az édes atyám magával a testvér nénjéhez Nagy Gergelynéhez
(1812 e. Keresztesi József)
A mely vigjáték háromszáz éves korában is ifju erővel hat, azaz: tetszik: az remek művek tulajdonával bir
(1853 Egressy Gábor)
[a szőlő] harmadik éves korában már valamit termett
(1898 Budapesti Hírlap febr. 20.)
az a gyötrődő élet, amelyet a mezőgazdasági munkások nagy része él, 65 éves életkorukra nagyon megritkítja a soraikat
(1937 Népszava nov. 28.)
a magyartarkák másfél éves koruk előtt nem ivarérettek
(1962 Szabad Föld ápr. 8.)
Közlekedésbiztonsági okokból jó lenne tudni, hogy a sok eladott kocsi hány éves korban váltott gazdát
(1995 Magyar Hírlap)
1d.
vhány(adik) éve vmely tevékenységi körben, szerepben, helyzetben levő 〈személy〉
[Csapó Dániel érdemeiről] még megkérdhetnők a’ 35 éves barátot, B.báró Serpest, de ennek ajakit párhónappal előbb a’ halál zárta el; talán a’ fájdalom utána, ragadta az ősz barátot is sirja felé?
(1844 Pesti Hírlap)
Hány éves diák? – Egy! volt a felelet
(1879 Csukássi József)
Utolsó éves zenedei növendék, nagy gyakorlattal, zongora tanításra még egy szabad órával rendelkezik
(1908 Budapesti Hírlap máj. 6.)
[egymással] legelégedettebbek a kevesebb mint ötéves és a több mint huszonöt éves házasok voltak
(2001 Népszava dec. 1.)
A következő tanévben 25 elsős és 20 nulladik éves délvidéki magyar diák pályázhat a magyar Oktatási Minisztérium ösztöndíjára
(2002 Népszabadság jún. 27.)
2.
vmely időponthoz képest vhány(adik) évvel később bekövetkező 〈évforduló〉, ill. vhány évvel korábbi 〈esemény〉
[a 33. császári és királyi sorezred] 28-ik éves diadalemlékét ülé a’ lipcsei ütközetnek
(1841 Pesti Hírlap)
[Nagypénteken] az ájtatos hívek visszagondolnak a kétezer éves történetre
(1884 Mikszáth Kálmán)
a milliomosnő 81 éves születésnapját is megéri
(1898 Budapesti Hírlap dec. 16.)
a Szegedi Híradó 25 éves jubileuma
(1910 Nagy Sándor)
Már a 61 éves házassági évfordulónk is betellett
(1974 Népszava jan. 18.)
akinek az emlékezete négy évnél régebbi, sőt 10–12 éves eseményeket is megőriz
(2003 Népszava márc. 3.)
2a.
vmely nevezetes esemény vhányadik évfordulója alkalmából tartott, rendezett 〈megemlékezés, ünnepség stb.〉
(A zenede huszonöt éves ünnepélyén,) saját igérete szerint, Liszt Ferencz is részt fog venni
(1865 Vasárnapi Újság)
A német birodalom megalapításának negyvennégy éves emlékünnepén a német konzervatív párt vezére, dr.doktor Hoydebrand, a magdeburgi cirkusz épületében beszédet mondott
(1915 Népszava jan. 21.)
Negyvenedik éves érettségi találkozó
(1960 Népszava jún. 7.)
1996-ban, a honfoglalás 1100 éves megünneplésekor
(2001 Országgyűlési Napló)
3.
vhány v. egy évet kitevő, vhány v. egyévnyi 〈időtartam, időszak〉
életem negyedfél éves időszaka ugy áll a’ nemzet előtt mint egy nyitott könyv
(1844 Pesti Hírlap)
[önálló] tanügyi kormányzatunk 27 éves ideje alatt
(1895 Budapesti Hírlap júl. 10.)
százhúsz éves határidő után hozom csak a vízözönt az emberiségre
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
a kiépítetlen utak jelentős százaléka földút, és az éves időtartamban csupán néhány száz napon vehető igénybe
(1996 Országgyűlési Napló)
3a.
(naptári) évben v. vmely évenként ismétlődő (ciklikus) tevékenység egységnyi idejében számolva:〉 vhány v. egy évig tartó, ennyi évnyi időtartamú 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi éven át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉
Kovács Ferenc 6 éves fogságát az ítélet kihirdetésétől kell számítani
(1830 Deák Ferenc)
[Fodor Antal műve] most ujonnan átdolgozva és tetemesen kibővitve „54 éves tapasztalataim a hazai sertéstenyésztés és hizlalás terén” cim alatt jelent meg
(1886 Budapesti Hírlap aug. 27.)
[Gyetvai János novellája] a huszas évek német kiadása után, 35 éves késéssel jelent meg magyarul
(1961 Népszabadság jún. 8.)
A képzés szeptemberben kezdődik, két és fél éves, iskolarendszerű
(1993 Magyar Nemzet aug. 17.)
A gazdák többsége sajnos nem rendelkezik biztosítással, így az egész éves munkájuk kárba veszett
(1997 Magyar Hírlap)
3b. (jelző n.) (kissé rég)
vmely tevékenységi kört, szerepet egy éven át betöltő 〈személy, csoport〉
az volt határozattá emelve, miszerint községek éves tagokul nem fogadhatók el
(1859 Budapesti Hírlap szept. 23.)
Azon éves bérlő, ki terhelve érzi magát a bérösszeg által, fordulhat méltányosabb bér megállapítása végett az e czélra kijelölt bíróhoz
(1885 Bernát István)
[Amerikában] a gazdasági munkás, miután az éves alkalmazott igen kevés, megbízhatatlan és igy a gazdasági gépeket ez okból is fokozottabb méretekben alkalmazzák
(1913 Budapesti Hírlap jún. 26.)
hány gazda keres napszámosmunkást vagy éves cselédet
(1947 Szabad Föld okt. 5.)
3c. (rég, ritk, Növ)
egyévi, egynyári 〈növény〉
Az éves növényeknél – így nevezvék, mert legfeljebb egy évig élnek – a fiatal száron képződött rügyek szintén kifejlődnek és kevéssel megjelenésük után leveles ágacskákká lesznek
(1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.Emery)
3d. (jelző n.)
egy (naptári) évre való, ill. ennyi időre szóló, vonatk.
ezentul az első osztálybeli tagok éves betétele 16 fforintrul 24re, a’ 2ik osztálybelieké pedig 8rul 12re emeltessék
(1833 Jelenkor)
Ezen [operaházi] előadásokra csak éves bérlet érvényes
(1905 Budapesti Hírlap nov. 26.)
Ha akarom, mindjárt ki is visz a szekerén falura, hozzam a motyómat, akár éves szerződésre
(1941 Tersánszky Józsi Jenő)
A szülői munkaközösség elnöke az iskolai munkaterv alapján állítja össze éves tervét, a választmány tagjaival egyeztetve
(1988 Beke Kata)
az erőmű éves szükségletét fedező fűtőanyag
(1996 Magyar Hírlap)
Az országgyűlés 1989-ben összesen 58 törvényt fogadott el, több mint tízszeresét az 1950 és 1985 közötti éves átlagnak
(2010 Romsics Ignác)
4. (jelző n.)
évi gyakoriságú, évenkénti 〈esemény, rendezvény stb.〉
éves üléseink nem lévén, minden tettet nem követhet nyomban a nemzet országos őrszeme és helyeslése vagy kárhoztatása
(1847 Kossuth Lajos)
Mintha éves okosításon csiszolták volna a had elméjét
(1948 Gergely Sándor)
a magánszemélyek jövedelemadójának éves adóbevallási kötelezettsége
(1991 Heti Világgazdaság)
Március 6-án tartotta éves közgyűlését az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(2010 Mezőberényi Hírmondó)
5. (jelző n.) (rég)
idős, koros 〈személy〉 v. régi 〈dolog〉
Királyi trónon nem csak elme, szív, Szükséges a’ tapasztalás is ott; És Bors Ivánnál sokkal évesebb, ’S igy tőle sokkal több jót várhatunk
(1838 Lombok)
Űl a’ toronynak őre, Egy éves aggastyán
(1843 Garay János)
nézd az orkánt, ez is szereti a’ minarettek éves tetőit megszaggatni
(1848 Életképek)
II. főnév 4B
1. (tőszn-i jelzővel, rendsz. tbsz-ban)
vhány évet betöltött v. annyiadik évében levő személy
Mely isteni ez egy első szerelmű tizenöt évesnek!
(1836 Tóth Péter)
az embert még semmiféle terrorral szemben nem fogják el a nyolcvanöt évesek aggodalmai
(1917 Ambrus Zoltán)
A 25-30 évesek gyűjtenek a legnagyobb arányban lakásra
(1985 Szurkos Mária)
2. (rendsz. sorszn-i jelzővel, tbsz-ban)
vhányadik évfolyamon tanuló személy
a fém-vasipari szakosztályon a második és a harmadik évesek közül 3–3 és a faiparin a harmadik évesek közül három [tanuló]
(1884 Nemzet júl. 11. esti kiadás)
[az egyetemeken és a főiskolákon a múlt évben még] csak az utolsó évesek számára írtuk elő a marxizmus-leninizmus hallgatását
(1950 Szabad Nép szept. 12.)
[A Nemzeti Alaptanterv] a tizedik évesek elé azt a követelményt állítja, hogy ismerje az adattárolás és az információ átvitel korszerű formáit is
(1997 Magyar Nemzet jan. 7.)
Fr: alsó
ÖU: többéves
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. év; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások