ev. ref. l. evangélikus

evangélikus mn és fn 4A (Vall is)ev., evang., evangelikus (kissé rég) , evangyélikus (rég)

I. mn

1. ’Luther tanait követő és az azokat összefoglaló ágostai hitvallást elfogadó protestáns 〈vallásfelekezet, egyház〉, ill. ehhez tartozó 〈személy, közösség〉; lutheránus’ ❖ a Braunſweig-Lüneburgi Hertzegi ágból való Évangélikus Fejedelem tétesſék Püspöknek (1780 Magyar Hírmondó 7444010, 678) | Keletkezésére nézve második gazdasági intézet hazánkban a szarvasi; alkotója Teschedik Sámuel evang. lelkész volt (1855 Benkő Dániel 8045001, 323) | A budapesti evangelikus gyülekezet 1791. febr. mutatta be hódolatát a megkoronázott magyar királynak (1903 Magyar írók élete CD27) | az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsey, a katolikus Vörösmarty vagy Babits (1942 Radnóti Miklós 2003013, 401) | [II. József] híres türelmi rendelete 1781-ben egyenjogúsította az evangélikus és a református felekezeteket (2001 Tamás Edit CD36).

1a. ’e felekezet (vmely közössége) által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény, szervezet(i egység)〉’ ❖ A’ Felſéges Kóburg Hertzeg’ ſzép Kereſztyénſégének eleven oſzlopa van a’ Pozsoni Evangélikus német Templomban (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 139) | [A hétfalusi csángóknak] másfél évtized óta külön magyar esperességök van s a tiszáninneni evangelikus egyházkerűlethez tartoznak (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | az evangelikus egyesület Bethlen Gábor-utcai házában (1913 Besztercebánya és Vidéke 2101001, 3) | Gombocz Zoltán, Gombocz Miklósnak, a soproni ev. líceum […] egykori igazgatójának fia (1956 Mollay Károly CD52) | Karcsi orvosi gyakorlatát a pozsonyi Evangélikus Kórházban kezdte (2005 Végh Péter 3072002, 175).

2. ’e vallás, felekezet által létrehozott, arra jellemző, az által képviselt v. követett, gyakorolt’ ❖ Főelvekül, mellyeknek szellemében törekedett működni a’ gyülés, szolgáltanak: az emberiség közérdekei, a’ keresztény-evangelicus szellem (1841 Pesti Hírlap CD61) | evang. istentisztelet (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | német evangélikus koráldallamok (1931 ZeneiLex. CD49) | az evangélikus tanítás szerint a Krisztus in pane, cum pane, sub pane [= kenyérben, kenyérrel, kenyér alatt] stb. van jelen az úrvacsorában (1960 Csapodiné Gárdonyi Klára C4940, 440) | [Székely István] a szikszai iskola számára […] adott ki Krakkóban két magyar nyelvű művet, az egyik egy református énekeskönyv, a másik egy evangélikus katekizmus (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

3. (rég) ’a reformáció során létrejött, a kinyilatkoztatás forrásának egyedül a Szentírást tekintő protestáns 〈vallásfelekezetek vmelyike〉’ ❖ a magyarországi két evangelicus felekezet egybeolvadását buzgóan óhajtjuk (1841 Kossuth Lajos CD32) | Olly dolgok, miket csak egy pár év előtt is alig mertünk álmodni, ott [ti. Erdélyben] már teljesülés pontján állanak. Ilyen a’ két evangelicus (reformatus és lutheranus) felekezet egyesülete (1841 Vasárnapi Újság C0434, 621) | az evangélikus felekezetek a magyar állam összes lakosainak csak egy ötödét [képezik] (1892 Budapesti Hírlap júl. 5. C4739, 7).

3a. evangélikus református (rég, Vall) ev. ref., evang. ref. a) (mn-i értékben) ’a reformáció kálvini ágát követő protestáns 〈vallásfelekezet, egyház〉, ill. ehhez tartozó 〈személy, közösség〉’ ❖ hivataluknál fogva egyházi tisztök tartama alatt tagjai a felsőháznak: […] az evangelikus református egyháznak hivatalban legidősebb három főgondnoka (1884 Pesti Hírlap okt. 21. C5632, 13) | Hegedüs Sándort, a dunántuli ev. ref. egyházkerület uj főgondnokát […] lelkes hangon üdvözölte az Ev. Teológusok Otthona is (1902 Budapesti Hírlap 2102001, 5) | Baltazár Dezső 1871 november 15-én, […] régi evangélikus-református családból született Hajdúböszörményben (1936 Budapesti Hírlap aug. 26. C4724, 3) b) (mn-i értékben) ’e felekezet (vmely közössége) által létrehozott, fenntartott, ahhoz tartozó 〈intézmény〉’ ❖ Az alsó-csernatoni evangelikus református iskola javára alapitott magtáregylet alapszabályai a bemutatási záradékkal elláttattak (1883 Pesti Hírlap júl. 26. C5631, 15) | [Jász Géza] bemutatta a pataki evangélikus református kollégiumot, ahol Commenius tanitott és ahol az első lengyel nyelven irott bibliát őrzik (1927 Budapesti Hírlap nov. 18. C4715, 10) c) (fn-i értékben, hat ne-vel, tbsz-ban) ’a reformáció kálvini ágát követő protestáns egyház (vmely közössége)’ ❖ Az ev.-reformátusoknak a szorosan vett Brassó vidéken csak egy egyházközségük van: a brassói, mely a sepsii egyházkerületbe van beosztva (1873 Orbán Balázs 8340020, 29) | A ev.-reformátusok, valamint az ág.-evangélikusok (protestánsok) főpapjai szintén püspököknek neveztetnek (1876 Mayer Miksa 8302001, 23) | [Pozsonyban] az evang. reformátusoknak ez időszerint még külön templomuk nincsen (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) d) (fn-i értékben) ’e felekezethez tartozó személy’ ❖ szerencse ránk nézve, hogy mi evangelikus reformátusok mondhatni mind magyarok vagyunk (1895 Fővárosi Lapok C0163, 1335) | az evangelikus reformátusok részére a kelenföldi iskola tornatermében a szokott istentiszteleti időben, az ágostai evangelikusok részére pedig délelőtt 11 órakor a Fehérvári-ut 25. szám alatti iskola tornatermében hálaadó istentiszteletet tartanak (1920 Nemzeti Újság febr. 21. C5278, 7).

II. fn

1. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’Luther tanait követő és az azokat összefoglaló ágostai hitvallást elfogadó protestáns vallásfelekezet, egyház (vmely közössége)’ ❖ [a kassai akadémia protestáns hittanítói állásainak betöltésére] az Evangélikuſok réſzeirl T. Búdelens György Ur, a’ Réformátuſok réſzérl, pedig T. Makláry János Ur meg-kerestettek (1788 Magyar Kurír C0313, 348) | [az irat] elősorolja az evangelikusoknak a sopronyi országgyülés óta összehalmozódott vallási sérelmeiket (1861 Szalay László 8419014, 409) | [Dévai Bíró Mátyás Svájcból] hazájába visszatérvén, Kálvin értelmében tanított, amiért őt, sőt barátját[,] Melanchthont is bevádolták az eperjesi evangélikusok Luther előtt (1893 PallasLex. CD02) | [1890-ben] ünnepelték a magyar reformátusok az evangélikusokkal együtt a Károli-biblia háromszázados jubileumát (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 122) | [a református egyház] mindenfajta, az evangélikusoknál még az oltártérhez kötődő díszítményt is száműzött (2004 Fejérdy Péter–Szabó Levente 3071001, 34).

1a. ’e felekezethez tartozó személy’ ❖ a’ Kerſztényi Türedelem még a’ Felebaráti ſzeretetnek nagyobb grádittsára ſohólt nem lepett [!] mint az Osnábruki Püspökségben, hól a’ Katholikuſok, Evangélikuſok és Réformátuſok edgy Templomban tiſztelik a’ Teremtt (1788 Magyar Kurír C0313, 119) | Ha római catholicusok evangelicusokkal házasodnak öszsze, ez neveztetik vegyes házasságnak (1845 Szűcs István 8457002, 14) | A zsidó vallás hívei is hamarabb találtak utat egy evangélikushoz, mint egy reformátushoz (1992 Takács Péter CD17).

2. (hat ne-vel, tbsz-ban) (rég) ’a reformáció során létrejött protestáns vallásfelekezetek vmelyike’ ❖ az Auguſtana, ’s Helvétziai Vallás-tételek ſzerint való Évangyélikuſoknak Juſſai (1791 Balia Sámuel ford. C0747, 143) | jelen voltam az ágostai vallású evangelicusok egyetemes közgyülésén (1842 Széchenyi István CD1501) | [I. Lipót rendelete] megállapítja azon helyzetet és jogokat, amelyekkel az ágostai és helvét hitvallásu evangélikusok a vallásgyakorlat tekintetében s az uralkodó r. kat. egyházzal szemben birnak (1894 PallasLex. CD02).

Fr: ágostai.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

ev. ref. lásd evangélikus
evangélikus melléknév és főnév 4A (Vall is)
ev. -4A
evang. -4A
evangelikus 4A (kissé rég)
evangyélikus 4A (rég)
I. melléknév
1.
Luther tanait követő és az azokat összefoglaló ágostai hitvallást elfogadó protestáns 〈vallásfelekezet, egyház〉, ill. ehhez tartozó 〈személy, közösség〉; lutheránus
a Braunſweig-Lüneburgi Hertzegi ágból való Évangélikus Fejedelem tétesſék Püspöknek
(1780 Magyar Hírmondó)
Keletkezésére nézve második gazdasági intézet hazánkban a szarvasi; alkotója Teschedik Sámuel evang. lelkész volt
(1855 Benkő Dániel)
A budapesti evangelikus gyülekezet 1791. febr.február mutatta be hódolatát a megkoronázott magyar királynak
(1903 Magyar írók élete)
az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsey, a katolikus Vörösmarty vagy Babits
(1942 Radnóti Miklós)
[II. József] híres türelmi rendelete 1781-ben egyenjogúsította az evangélikus és a református felekezeteket
(2001 Tamás Edit)
1a.
e felekezet (vmely közössége) által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény, szervezet(i egység)
A’ Felſéges Kóburg Hertzeg’ ſzép Kereſztyénſégének eleven oſzlopa van a’ Pozsoni Evangélikus német Templomban
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
[A hétfalusi csángóknak] másfél évtized óta külön magyar esperességök van s a tiszáninneni evangelikus egyházkerűlethez tartoznak
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
az evangelikus egyesület Bethlen Gábor-utcai házában
(1913 Besztercebánya és Vidéke)
Gombocz Zoltán, Gombocz Miklósnak, a soproni ev. líceum […] egykori igazgatójának fia
(1956 Mollay Károly)
Karcsi orvosi gyakorlatát a pozsonyi Evangélikus Kórházban kezdte
(2005 Végh Péter)
2.
e vallás, felekezet által létrehozott, arra jellemző, az által képviselt v. követett, gyakorolt
Főelvekül, mellyeknek szellemében törekedett működni a’ gyülés, szolgáltanak: az emberiség közérdekei, a’ keresztény-evangelicus szellem
(1841 Pesti Hírlap)
evang. istentisztelet
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
német evangélikus koráldallamok
(1931 ZeneiLex.)
az evangélikus tanítás szerint a Krisztus in pane, cum pane, sub pane [= kenyérben, kenyérrel, kenyér alatt] stb.s a többi van jelen az úrvacsorában
(1960 Csapodiné Gárdonyi Klára)
[Székely István] a szikszai iskola számára […] adott ki Krakkóban két magyar nyelvű művet, az egyik egy református énekeskönyv, a másik egy evangélikus katekizmus
(1993 A magyarság kézikönyve)
3. (rég)
a reformáció során létrejött, a kinyilatkoztatás forrásának egyedül a Szentírást tekintő protestáns 〈vallásfelekezetek vmelyike〉
a magyarországi két evangelicus felekezet egybeolvadását buzgóan óhajtjuk
(1841 Kossuth Lajos)
Olly dolgok, miket csak egy pár év előtt is alig mertünk álmodni, ott [ti. Erdélyben] már teljesülés pontján állanak. Ilyen a’ két evangelicus (reformatus és lutheranus) felekezet egyesülete
(1841 Vasárnapi Újság)
az evangélikus felekezetek a magyar állam összes lakosainak csak egy ötödét [képezik]
(1892 Budapesti Hírlap júl. 5.)
3a.
(csak szókapcsolatban)
evangélikus református (rég, Vall)
ev. ref.
evang. ref.
a) (mn-i értékben)
a reformáció kálvini ágát követő protestáns 〈vallásfelekezet, egyház〉, ill. ehhez tartozó 〈személy, közösség〉
hivataluknál fogva egyházi tisztök tartama alatt tagjai a felsőháznak: […] az evangelikus református egyháznak hivatalban legidősebb három főgondnoka
(1884 Pesti Hírlap okt. 21.)
Hegedüs Sándort, a dunántuli ev. ref. egyházkerület uj főgondnokát […] lelkes hangon üdvözölte az Ev.evangélikus Teológusok Otthona is
(1902 Budapesti Hírlap)
Baltazár Dezső 1871 november 15-én, […] régi evangélikus-református családból született Hajdúböszörményben
(1936 Budapesti Hírlap aug. 26.)
b) (mn-i értékben)
e felekezet (vmely közössége) által létrehozott, fenntartott, ahhoz tartozó 〈intézmény〉
Az alsó-csernatoni evangelikus református iskola javára alapitott magtáregylet alapszabályai a bemutatási záradékkal elláttattak
(1883 Pesti Hírlap júl. 26.)
[Jász Géza] bemutatta a pataki evangélikus református kollégiumot, ahol Commenius tanitott és ahol az első lengyel nyelven irott bibliát őrzik
(1927 Budapesti Hírlap nov. 18.)
c) (fn-i értékben, hat ne-vel, tbsz-ban)
a reformáció kálvini ágát követő protestáns egyház (vmely közössége)
Az ev.-reformátusoknak a szorosan vett Brassó vidéken csak egy egyházközségük van: a brassói, mely a sepsii egyházkerületbe van beosztva
(1873 Orbán Balázs)
A ev.-reformátusok, valamint az ág.ágostai-evangélikusok (protestánsok) főpapjai szintén püspököknek neveztetnek
(1876 Mayer Miksa)
[Pozsonyban] az evang. reformátusoknak ez időszerint még külön templomuk nincsen
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
d) (fn-i értékben)
e felekezethez tartozó személy
szerencse ránk nézve, hogy mi evangelikus reformátusok mondhatni mind magyarok vagyunk
(1895 Fővárosi Lapok)
az evangelikus reformátusok részére a kelenföldi iskola tornatermében a szokott istentiszteleti időben, az ágostai evangelikusok részére pedig délelőtt 11 órakor a Fehérvári-ut 25. szám alatti iskola tornatermében hálaadó istentiszteletet tartanak
(1920 Nemzeti Újság febr. 21.)
II. főnév
1. (hat ne-vel, tbsz-ban)
Luther tanait követő és az azokat összefoglaló ágostai hitvallást elfogadó protestáns vallásfelekezet, egyház (vmely közössége)
[a kassai akadémia protestáns hittanítói állásainak betöltésére] az Evangélikuſok réſzeirl T.tekintetes Búdelens György Ur, a’ Réformátuſok réſzérl, pedig T.tekintetes Makláry János Ur meg-kerestettek
(1788 Magyar Kurír)
[az irat] elősorolja az evangelikusoknak a sopronyi országgyülés óta összehalmozódott vallási sérelmeiket
(1861 Szalay László)
[Dévai Bíró Mátyás Svájcból] hazájába visszatérvén, Kálvin értelmében tanított, amiért őt, sőt barátját[,] Melanchthont is bevádolták az eperjesi evangélikusok Luther előtt
(1893 PallasLex.)
[1890-ben] ünnepelték a magyar reformátusok az evangélikusokkal együtt a Károli-biblia háromszázados jubileumát
(1927 TolnaiÚjLex.)
[a református egyház] mindenfajta, az evangélikusoknál még az oltártérhez kötődő díszítményt is száműzött
(2004 Fejérdy Péter–Szabó Levente)
1a.
e felekezethez tartozó személy
a’ Kerſztényi Türedelem még a’ Felebaráti ſzeretetnek nagyobb grádittsára ſohólt nem lepett [!] mint az Osnábruki Püspökségben, hól a’ Katholikuſok, Evangélikuſok és Réformátuſok edgy Templomban tiſztelik a’ Teremtt
(1788 Magyar Kurír)
Ha római catholicusok evangelicusokkal házasodnak öszsze, ez neveztetik vegyes házasságnak
(1845 Szűcs István)
A zsidó vallás hívei is hamarabb találtak utat egy evangélikushoz, mint egy reformátushoz
(1992 Takács Péter)
2. (hat ne-vel, tbsz-ban) (rég)
a reformáció során létrejött protestáns vallásfelekezetek vmelyike
az Auguſtana, ’s Helvétziai Vallás-tételek ſzerint való Évangyélikuſoknak Juſſai
(1791 Balia Sámuel ford.)
jelen voltam az ágostai vallású evangelicusok egyetemes közgyülésén
(1842 Széchenyi István)
[I. Lipót rendelete] megállapítja azon helyzetet és jogokat, amelyekkel az ágostai és helvét hitvallásu evangélikusok a vallásgyakorlat tekintetében s az uralkodó r. kat.római katolikus egyházzal szemben birnak
(1894 PallasLex.)
Fr: ágostai
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások