ex¹ msz, fn és prep 

I. msz 0 (ritk)

’〈szeszes italt tartalmazó pohár kiürítésére való felszólításként:〉 fenékig!’ ❖ Mamája őnagysága egészségére ex! (1917 Bródy Sándor C1190, 58) | Ex! […], diákos ivótársaságok nyelvében a. m. a poharat egy hajtásra fenékig kiüríteni (1938 ÚjIdőkLex. C5438, 2232).

II. fn 23B2

1. ’〈ezt a felszólítást kifejező szóként〉’ ❖ megkínált egy kis jóféle karcos aludttejjel. Koccintottunk és ittunk. Exre kiitta az egészet (1933 Nemzeti Sport okt. 5. C7156, 8) | – Két rumot – rendelkezett Dicky. Exre kiitták (1958 Szekeres György ford.–Sabatier C3925, 120) | Dite töltött mindhármunknak, sajátját csordultig eresztette, még ki is loccsant. Exre itta velem együtt (1970 Trencsényi Imre C6887, 1263).

2. (vál) ’〈a pohár fenékig való kiürítésének jelölésére〉’ ❖ olyan ex-et húzott a poharából, hogy még az x sem maradt benne (1900 Budapesti Napló máj. 20. C5243, 9) | [a császár] kibékült a trónörökössel és brudert ivott vele, meg aztán is vagy két tucat exet gyöngyöző pezsgőkből (1912 Pesti Napló szept. 22. C6670, 34) | Szilveszterkor igyál exet Saját egészségedre is (1935 Borsszem Jankó jan. 1. C5054, 9) | egekig dicsérte az elnököt, úgy ivott exet az egészségére (1974 Népszabadság szept. 11. C7824, 6).

3. (rég, szleng) ’〈annak kif-ére, hogy vmely eseménynek vége van〉’ ❖ eksz: vége van valaminek […] pl. eksz a murinak, vége van a murinak (1898 A magyar diáknyelv C1419, 41).

III. prep 0

ex cathedra a) (mn-i értékben) (Vall) ’〈kül. a katolikus dogmatikában:〉 a pápa, ill. a Szentszék által kinyilatkoztatott(, tévedhetetlenként elfogadott és kötelező érvényű) 〈állásfoglalás, döntés stb.〉’ ❖ [a metropolita] ex cathedra pásztori szózatokat ir érseki botjával (1883 Budapesti Hírlap nov. 3. C4730, 1) | Csak az úgynevezett ex cathedra döntések (amelyeknek nincs előírt formája) tévedhetetlenek hit és erkölcs dolgában (1977 Gecse Gusztáv 1057009, 401) | Az utóbbi időkben tett néhány „ex cathedra” pápai kijelentést szintén megelőzte a katolikus püspökökkel történt egyeztetés (1997 Magyar Hírlap CD09) b) (mn-i értékben) ’megfellebbezhetetlen, ellentmondást nem tűrő 〈megnyilvánulás, vélemény〉, ill. a tévedhetetlenség igényével tett 〈kijelentés〉’ ❖ Mért ne használnók e pompás és erőteljes kifejezést, melyet azonfölűl egyik kiváló érdemű kritikusunk „villámokkal vemhezett” hangulatában, egy ex cathedra bullájában kiválóan értelmesnek is deklarált (1873 Fővárosi Lapok C8089, 578) | [a] Parlament előtt ex catedra kijelentések hangzanak el: törvénysértő, jogszabálysértő, alkotmánysértő. Egy szó hiányzik innen, az, hogy a „véleményem szerint” (1990 Országgyűlési Napló CD62) | egyes politikusi állásfoglalásokban, pártvéleményekben annyi […] az ex catedra kijelentés, hogy egy bizonyos határon túl csakugyan próbára tehetik az idegeket (1996 Magyar Hírlap CD09) | A tanítást inkább párbeszédként fogom fel, nem ex katedra kijelentések sorozatának (1997 Magyar Hírlap CD09) c) (mn-i értékben) (ritk) ’illetékes helyről származó 〈nézet〉’ ❖ mélyen gyökeredzik bennünk az ellenzéki szellem és sohasem hittünk egészen a hivatalos, ex cathedra véleményeknek (1922 Kosztolányi Dezső CD10) d) (hsz-i értékben) (Vall) ’〈kül. a katolikus dogmatikában:〉 a pápa, ill. a Szentszék által kötelező érvénnyel kinyilatkoztatva’ ❖ pápa ő szentsége ex cathedra kihirdetendi, hogy Szűz Mária eredendő bűn nélkül született, s a tételt ekkép hitczikké emelendi (1854 Budapesti Hírlap C7812, 3200) | A kat. egyház kezdet óta hitte, […] hogy csalatkozhatatlan a szétszórt egyház (az össze nem gyült püspökök összesége), az egyetemes (de nem a részleges) zsinat és a római pápa személyesen, midőn mint pápa ünnepélyesen, mint a ker. világ tanítója (ex cathedra) nyilatkozik (1893 PallasLex. CD02) | Mikor [a pápa] hit és erkölcs dolgában hivatalból (ex cathedra) tesz kijelentéseket, akkor csalatkozhatatlan (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 87) | a vatikáni zsinat hosszas vita után 1870-ben úgy dönt, hogy amikor a római pápa „ex cathedra”, tehát mint valamennyi keresztény pásztora és tanítója, legfőbb apostoli tekintélyével, a hitre és erkölcsre vonatkozó s az egész egyház által megtartandónak ítélt tételt kinyilatkoztat, abban az esetben […] csalhatatlansággal bír (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) e) (hsz-i értékben) (rendsz. pejor) ’a tévedhetetlenség tudatából eredő magabiztossággal, ill. fölényeskedve’ ❖ [Jalava finn író] a történész kötelességeiről annyira megfeledkezik, hogy engem […] amúgy ex cathedra a „népszerü előitéleteknek hódolás szokásá”-val vádol (1877 Kossuth Lajos CD32) | kómikus lesz, ha erkölcsi kérdésekről folyton ex cathedra fogsz nyilatkozni (1934 Szentkuthy Miklós 9664001, 42) | [csak az új tanár] nem tudott arról, hogy új elöljárói egyszerűen tévedhetetlenek, s ha nyilatkoznak, az ex cathedra történik (1988 Beke Kata 1012002, 187) | kifejezetten irritálónak találom a magabiztosságot, amellyel úgyszólván ex cathedra jelentik ki, hogy 1997-ben 18 százalék lesz az infláció (1996 Országgyűlési Napló CD62) f) (hsz-i értékben) (ritk) ’a hivatal(osság) pozíciójából, annak álláspontját képviselve’ ❖ Én, ex cathedra peroráltam [= szónokoltam], Bibliából szent textusokkal az ostobákat világositottam (1783–1784 Barcsay Ábrahám 7206001, 542) | Riedl Frigyest szeretem és becsülöm, mint művelt és érzékeny elmét, s […] érdekelne újabb irodalmunkról való még magányos vélekedése is, különösen érdekel, ha e véleményét ex cathedra mint tudományt próbálja megformálni (1913 Ignotus CD10) | már az előző rendszer is megpróbálta államosítani az érdekvédelmet. De azt azért nem jelentette ki ex cathedra, hogy a munkavállalói érdekeket a Munkaügyi Minisztérium meghívottja képviseli (1993 Országgyűlési Napló CD62) ex has (hsz-i értékben) (tréf) a) ’találomra, vaktában’ ❖ ex has: hasból beszélni (1898 A magyar diáknyelv C1419, 42) | a tervezés nem ex-has történik, igény kell legyen, hogy a tervező ismerje az előzményeket is (1987 Népszabadság okt. 28. C7837, 7) | [a tisztviselő] a borítékon lévő feladók részére „ex has” kiküld egy hiánypótlási űrlapot és ha a „napi mennyiséget” teljesítette, elégedetten hazamegy (1998 Magyar Hírlap CD09) | Azt is többé-kevésbé „ex has” kell kitalálni, hogy az elkövetkezendő 30-40 évben miként teljesít majd a kiválasztott nyugdíjpénztár (2000 Figyelő CD2601) b) (mn-i értékben) ’megalapozatlan, hamis’ ❖ egy csomó ex-has hir után (1926 Népszava jan. 23. C7494, 2) | A korábbi „ex has” adatokkal szemben ma már a körzeti orvosok jelentése alapján felbecsült létszám szolgál kiindulópontként (1993 Magyar Nemzet dec. 2. C8368, 17) ex libris (fn-i értékben) (Könyv) ’〈rendsz. könyv kötéstáblájának belső oldalán:〉 a könyvtulajdonos nevét, vmilyen jelképét v. jelmondatát feltüntető, gyakr. igényes grafikus díszítéssel ellátott címke, könyvjegy, ill. ez mint kisgrafikai műfaj’ ❖ Érdekeltséget keltett Zápolya János és Báthory Zsigmond fejedelmek könyvtáraiból származó két baseli nyomtatvány. A bennük található „ex libris”-ek, valamint a kötések puritán egyszerűsége, szemben az akkori más európai fejedelmeknek pazar fénybe ruházott könyvkincseivel, önkéntelenül szomorító párhuzamra indítnak (1876 Emich Gusztáv² CD40) | Az exlibrisek technikai kivitele is elég változatos. Rézkarc, maratott – hidegtűvel – színezve, lithografia, monotípia, háromszínnyomás, tollrajz, ceruzarajz mind együtt van e helyen (1913 Bálint Aladár CD10) | Exlibris, a könyvtulajdonosok művészi formában készült jelvénye, mely a régi időkben használt sajátkezű névbejegyzést pótolja (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 246) | [Sterbenz Károly] azért is vonzódik a kisgrafikához, főképpen az exlibriszhez, mert annak kényszerű szimbolikájában és időtlenségében eltűnnek a realitás korlátai, a képzelet szabadon kalandozhat, feltámaszthat régmúlt kort, időt: a barokkot (1975 Szabó Jenő CD52) | A könyv tulajdonosa tulajdonjegyét kéziratos (posszesszor-bejegyzés) vagy nyomtatott formában (ex-libris) jelezte a könyvben (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) ex officio (hsz-i értékben) (hiv) ’hivatali felhatalmazás alapján’ ❖ ex officio committálom [= meghagyom] mint szolgabirák uraiméknak, mint dominalis perceptor [= uradalmi adószedő] és fiscalis uramnak, hogy minden tehetségeket, erejeket, eszeket és igyekezeteket arra fordiccsák, hogy minden lovak conscribáltassanak [= összeírattassanak] (1772 Bessenyei György¹ 7393001, 319) | [a főrendek] ex officio a kormány emberei lévén nevetnek, ha a kormány nevet, haragszanak, ha ő haragszik, latinúl beszélnek, mert a kormány is ugy beszél (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | helytartók is emelhettek vádat ex officio közönséges bűntettek (rablás, lopás, sacrilegium [= szentségtörés]), sőt a keresztények ellen is (1904 ÓkoriLex. CD28) | mindannyian tudjuk, hogy ez [ti. az engedélyezési eljárás] nem ex officio történt, hanem az engedélyes kérelmére kezdődött meg (1996 Országgyűlési Napló CD62) ex tempore (hsz-i értékben) (vál) a) ’előkészület nélkül, azonnal, egyből, ill. az adott pillanatban’ ❖ [a könyvtáros] nem átallotta a’ fáradságot, nekem a’ czéhbelinek, némellyeket [ti. régi irodalmi szövegeket] ex tempore le is fordítgatni (1829 Toldy Ferenc C4938, 157) | Borbála kisasszony a kamrában virít, A konyha számára ád ki főzeléket, S ex tempore pofonvágja a cselédet (1847 Petőfi Sándor CD01) | Ti adtatok Löffelholtz uramnak ex tempore egy olyan leckét, amit, tudom, nem felejt el (1884 Jókai Mór CD18) | [Abele lovag] a halálos ítéletet kimondó tanácsülésen már „ex tempore” kárörvendő verset költött Zrínyire (1929 Szekfű Gyula CD42) b) ’rögtönözve, improvizálva, betanulás, ill. írott szöveg nélkül’ ❖ Gyalu: De le van irva az oroszlán szerepe? Ha le van, kérlek add ide, mert kissé nehéz fejem van. Vackor: Játszhat’d azt extempore, hiszen csak ordítni kell (1864 Arany János ford.–Shakespeare 8014005, 14) | No hát vígan legyünk-e? játszunk-e komédiát ex tempore? (1867 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | Ex tempore mondhatna valami zöldséget, de akkor hova lenne a szónoki nimbusza? Ejh, gondolta magában, vágjunk neki! Elmondom régi beszédemet (1906–1907 Mikszáth Kálmán 8312014, 135) | Kádár János, aki hivatalos (előre és nyilván nem általa megírt) szónoklataiban átvette ezt a zsargont, ha ex tempore beszélt, általában így fogalmazott: „Az émberek meg fogják erteni…” (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: exel, exes.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. ex!

ex¹ mondatszó, főnév és prepozíció
I. mondatszó 0 (ritk)
〈szeszes italt tartalmazó pohár kiürítésére való felszólításként:〉 fenékig!
Mamája őnagysága egészségére ex!
(1917 Bródy Sándor)
Ex! […], diákos ivótársaságok nyelvében a. m.annyi mint a poharat egy hajtásra fenékig kiüríteni
(1938 ÚjIdőkLex.)
II. főnév 23B2
1.
〈ezt a felszólítást kifejező szóként〉
megkínált egy kis jóféle karcos aludttejjel. Koccintottunk és ittunk. Exre kiitta az egészet
(1933 Nemzeti Sport okt. 5.)
– Két rumot – rendelkezett Dicky. Exre kiitták
(1958 Szekeres György ford.Sabatier)
Dite töltött mindhármunknak, sajátját csordultig eresztette, még ki is loccsant. Exre itta velem együtt
(1970 Trencsényi Imre)
2. (vál)
〈a pohár fenékig való kiürítésének jelölésére〉
olyan ex-et húzott a poharából, hogy még az x sem maradt benne
(1900 Budapesti Napló máj. 20.)
[a császár] kibékült a trónörökössel és brudert ivott vele, meg aztán is vagy két tucat exet gyöngyöző pezsgőkből
(1912 Pesti Napló szept. 22.)
Szilveszterkor igyál exet Saját egészségedre is
(1935 Borsszem Jankó jan. 1.)
egekig dicsérte az elnököt, úgy ivott exet az egészségére
(1974 Népszabadság szept. 11.)
3. (rég, szleng)
〈annak kif-ére, hogy vmely eseménynek vége van〉
eksz: vége van valaminek […] pl.például eksz a murinak, vége van a murinak
(1898 A magyar diáknyelv)
III. prepozíció 0
(csak szókapcsolatban)
ex cathedra
a) (mn-i értékben) (Vall)
〈kül. a katolikus dogmatikában:〉 a pápa, ill. a Szentszék által kinyilatkoztatott(, tévedhetetlenként elfogadott és kötelező érvényű) 〈állásfoglalás, döntés stb.〉
[a metropolita] ex cathedra pásztori szózatokat ir érseki botjával
(1883 Budapesti Hírlap nov. 3.)
Csak az úgynevezett ex cathedra döntések (amelyeknek nincs előírt formája) tévedhetetlenek hit és erkölcs dolgában
(1977 Gecse Gusztáv)
Az utóbbi időkben tett néhány „ex cathedra” pápai kijelentést szintén megelőzte a katolikus püspökökkel történt egyeztetés
(1997 Magyar Hírlap)
b) (mn-i értékben)
megfellebbezhetetlen, ellentmondást nem tűrő 〈megnyilvánulás, vélemény〉, ill. a tévedhetetlenség igényével tett 〈kijelentés〉
Mért ne használnók e pompás és erőteljes kifejezést, melyet azonfölűl egyik kiváló érdemű kritikusunk „villámokkal vemhezett” hangulatában, egy ex cathedra bullájában kiválóan értelmesnek is deklarált
(1873 Fővárosi Lapok)
[a] Parlament előtt ex catedra kijelentések hangzanak el: törvénysértő, jogszabálysértő, alkotmánysértő. Egy szó hiányzik innen, az, hogy a „véleményem szerint”
(1990 Országgyűlési Napló)
egyes politikusi állásfoglalásokban, pártvéleményekben annyi […] az ex catedra kijelentés, hogy egy bizonyos határon túl csakugyan próbára tehetik az idegeket
(1996 Magyar Hírlap)
A tanítást inkább párbeszédként fogom fel, nem ex katedra kijelentések sorozatának
(1997 Magyar Hírlap)
c) (mn-i értékben) (ritk)
illetékes helyről származó 〈nézet〉
mélyen gyökeredzik bennünk az ellenzéki szellem és sohasem hittünk egészen a hivatalos, ex cathedra véleményeknek
(1922 Kosztolányi Dezső)
d) (hsz-i értékben) (Vall)
〈kül. a katolikus dogmatikában:〉 a pápa, ill. a Szentszék által kötelező érvénnyel kinyilatkoztatva
pápa ő szentsége ex cathedra kihirdetendi, hogy Szűz Mária eredendő bűn nélkül született, s a tételt ekkép hitczikké emelendi
(1854 Budapesti Hírlap)
A kat.katolikus egyház kezdet óta hitte, […] hogy csalatkozhatatlan a szétszórt egyház (az össze nem gyült püspökök összesége), az egyetemes (de nem a részleges) zsinat és a római pápa személyesen, midőn mint pápa ünnepélyesen, mint a ker.keresztény világ tanítója (ex cathedra) nyilatkozik
(1893 PallasLex.)
Mikor [a pápa] hit és erkölcs dolgában hivatalból (ex cathedra) tesz kijelentéseket, akkor csalatkozhatatlan
(1929 TolnaiÚjLex.)
a vatikáni zsinat hosszas vita után 1870-ben úgy dönt, hogy amikor a római pápa „ex cathedra”, tehát mint valamennyi keresztény pásztora és tanítója, legfőbb apostoli tekintélyével, a hitre és erkölcsre vonatkozó s az egész egyház által megtartandónak ítélt tételt kinyilatkoztat, abban az esetben […] csalhatatlansággal bír
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
e) (hsz-i értékben) (rendsz. pejor)
a tévedhetetlenség tudatából eredő magabiztossággal, ill. fölényeskedve
[Jalava finn író] a történész kötelességeiről annyira megfeledkezik, hogy engem […] amúgy ex cathedra a „népszerü előitéleteknek hódolás szokásá”-val vádol
(1877 Kossuth Lajos)
kómikus lesz, ha erkölcsi kérdésekről folyton ex cathedra fogsz nyilatkozni
(1934 Szentkuthy Miklós)
[csak az új tanár] nem tudott arról, hogy új elöljárói egyszerűen tévedhetetlenek, s ha nyilatkoznak, az ex cathedra történik
(1988 Beke Kata)
kifejezetten irritálónak találom a magabiztosságot, amellyel úgyszólván ex cathedra jelentik ki, hogy 1997-ben 18 százalék lesz az infláció
(1996 Országgyűlési Napló)
f) (hsz-i értékben) (ritk)
a hivatal(osság) pozíciójából, annak álláspontját képviselve
Én, ex cathedra peroráltam [= szónokoltam], Bibliából szent textusokkal az ostobákat világositottam
(1783–1784 Barcsay Ábrahám)
Riedl Frigyest szeretem és becsülöm, mint művelt és érzékeny elmét, s […] érdekelne újabb irodalmunkról való még magányos vélekedése is, különösen érdekel, ha e véleményét ex cathedra mint tudományt próbálja megformálni
(1913 Ignotus)
már az előző rendszer is megpróbálta államosítani az érdekvédelmet. De azt azért nem jelentette ki ex cathedra, hogy a munkavállalói érdekeket a Munkaügyi Minisztérium meghívottja képviseli
(1993 Országgyűlési Napló)
ex has (hsz-i értékben) (tréf)
a)
találomra, vaktában
ex has: hasból beszélni
(1898 A magyar diáknyelv)
a tervezés nem ex-has történik, igény kell legyen, hogy a tervező ismerje az előzményeket is
(1987 Népszabadság okt. 28.)
[a tisztviselő] a borítékon lévő feladók részére „ex has” kiküld egy hiánypótlási űrlapot és ha a „napi mennyiséget” teljesítette, elégedetten hazamegy
(1998 Magyar Hírlap)
Azt is többé-kevésbé „ex has” kell kitalálni, hogy az elkövetkezendő 30-40 évben miként teljesít majd a kiválasztott nyugdíjpénztár
(2000 Figyelő)
b) (mn-i értékben)
megalapozatlan, hamis
egy csomó ex-has hir után
(1926 Népszava jan. 23.)
A korábbi „ex has” adatokkal szemben ma már a körzeti orvosok jelentése alapján felbecsült létszám szolgál kiindulópontként
(1993 Magyar Nemzet dec. 2.)
ex libris (fn-i értékben) (Könyv)
〈rendsz. könyv kötéstáblájának belső oldalán:〉 a könyvtulajdonos nevét, vmilyen jelképét v. jelmondatát feltüntető, gyakr. igényes grafikus díszítéssel ellátott címke, könyvjegy, ill. ez mint kisgrafikai műfaj
Érdekeltséget keltett Zápolya János és Báthory Zsigmond fejedelmek könyvtáraiból származó két baseli nyomtatvány. A bennük található „ex libris”-ek, valamint a kötések puritán egyszerűsége, szemben az akkori más európai fejedelmeknek pazar fénybe ruházott könyvkincseivel, önkéntelenül szomorító párhuzamra indítnak
(1876 Emich Gusztáv²)
Az exlibrisek technikai kivitele is elég változatos. Rézkarc, maratott – hidegtűvel – színezve, lithografia, monotípia, háromszínnyomás, tollrajz, ceruzarajz mind együtt van e helyen
(1913 Bálint Aladár)
Exlibris, a könyvtulajdonosok művészi formában készült jelvénye, mely a régi időkben használt sajátkezű névbejegyzést pótolja
(1926 TolnaiÚjLex.)
[Sterbenz Károly] azért is vonzódik a kisgrafikához, főképpen az exlibriszhez, mert annak kényszerű szimbolikájában és időtlenségében eltűnnek a realitás korlátai, a képzelet szabadon kalandozhat, feltámaszthat régmúlt kort, időt: a barokkot
(1975 Szabó Jenő)
A könyv tulajdonosa tulajdonjegyét kéziratos (posszesszor-bejegyzés) vagy nyomtatott formában (ex-libris) jelezte a könyvben
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
ex officio (hsz-i értékben) (hiv)
hivatali felhatalmazás alapján
ex officio committálom [= meghagyom] mint szolgabirák uraiméknak, mint dominalis perceptor [= uradalmi adószedő] és fiscalis uramnak, hogy minden tehetségeket, erejeket, eszeket és igyekezeteket arra fordiccsák, hogy minden lovak conscribáltassanak [= összeírattassanak]
(1772 Bessenyei György¹)
[a főrendek] ex officio a kormány emberei lévén nevetnek, ha a kormány nevet, haragszanak, ha ő haragszik, latinúl beszélnek, mert a kormány is ugy beszél
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
helytartók is emelhettek vádat ex officio közönséges bűntettek (rablás, lopás, sacrilegium [= szentségtörés]), sőt a keresztények ellen is
(1904 ÓkoriLex.)
mindannyian tudjuk, hogy ez [ti. az engedélyezési eljárás] nem ex officio történt, hanem az engedélyes kérelmére kezdődött meg
(1996 Országgyűlési Napló)
ex tempore (hsz-i értékben) (vál)
a)
előkészület nélkül, azonnal, egyből, ill. az adott pillanatban
[a könyvtáros] nem átallotta a’ fáradságot, nekem a’ czéhbelinek, némellyeket [ti. régi irodalmi szövegeket] ex tempore le is fordítgatni
(1829 Toldy Ferenc)
Borbála kisasszony a kamrában virít, A konyha számára ád ki főzeléket, S ex tempore pofonvágja a cselédet
(1847 Petőfi Sándor)
Ti adtatok Löffelholtz uramnak ex tempore egy olyan leckét, amit, tudom, nem felejt el
(1884 Jókai Mór)
[Abele lovag] a halálos ítéletet kimondó tanácsülésen már „ex tempore” kárörvendő verset költött Zrínyire
(1929 Szekfű Gyula)
b)
rögtönözve, improvizálva, betanulás, ill. írott szöveg nélkül
Gyalu: De le van irva az oroszlán szerepe? Ha le van, kérlek add ide, mert kissé nehéz fejem van. Vackor: Játszhat’d azt extempore, hiszen csak ordítni kell
(1864 Arany János ford.Shakespeare)
No hát vígan legyünk-e? játszunk-e komédiát ex tempore?
(1867 Lévay József ford.Shakespeare)
Ex tempore mondhatna valami zöldséget, de akkor hova lenne a szónoki nimbusza? Ejh, gondolta magában, vágjunk neki! Elmondom régi beszédemet
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Kádár János, aki hivatalos (előre és nyilván nem általa megírt) szónoklataiban átvette ezt a zsargont, ha ex tempore beszélt, általában így fogalmazott: „Az émberek meg fogják erteni…”
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: exel, exes
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. ex!

Beállítások