ex- (előtagként)

1. (jelzőként is) ’〈vmely tisztséget〉 korábban betöltő 〈személy〉’ ❖ exállamfő fn 1C | Az exállamfő […] Antonio Ribeiro néven iratkozott fel az utaslistára, (1976 Népszabadság jan. 10. C7826, 2) | A csehszlovák kommunisták kizárják a pártból a volt pártfőtitkárt és exállamfőt, Gustav Husákot (1990 Tények könyve CD37) | idén Göncz Árpád exállamfő lesz Budapest díszpolgára (2000 Magyar Hírlap CD09)  exdiktátor fn 4A | Rosashoz egy küldöttség ment volna, őt visszatérésre s arra felszólitandó, hogy az argentini államok császárjává neveztesse ki magát. Azonban az exdictator azt felelte, mikép előhaladt kora nem engedi meg neki, hogy ismét szolgálatot vállaljon (1853 Budapesti Hírlap C7811, 788) | Génuából irja levelezőnk: Portugália exdiktátora, Franko, már megszokott személylyé kezd válni a városban (1908 Budapesti Hírlap febr. 18. C4696, 8) | az egyik prominens bankfióknyitó nem más, mint az exdiktátor Noriega felesége (1992 Magyar Nemzet márc. 14. C8367, 8) | a hajdani brutális diktátor, Augusto Pinochet sorsa körüli végjátékot a zűrzavar ugyanolyan ködfelhője borította, mint amely […] az ex-diktátor londoni letartóztatása óta az ügyet mindig is körülvette (2000 Figyelő CD2601)  exelnök fn 3C8 | Dumas, a forradalmi tribunal [= törvényszék] ex-elnöke (1865 Lauka Gusztáv 8343012, 179) | Roosevelt ellenfelei is megérezték azt a nagy lenditő erőt, mellyel a merénylő revolveréből kilobbanó energia az exelnök ügyét a siker felé röpitette (1912 Budapesti Hírlap okt. 17. C4700, 12) | [az] egyesületi exelnök beismerte a hibákat, véleménye szerint sokszor döntöttek szervezeti kérdésekben a tagság megkérdezése nélkül (1995 Magyar Hírlap CD09) | a Bush-dinasztia (elsősorban az ex-elnök apa) kapcsolatrendszere (2000 Figyelő CD2601)  exkancellár fn 4A9 | Az exkanczellár Rivoli utczában a’ Hotel de Meuriceben szállott-meg, ’s legelső gondja vólt, hogy magát mennyire csak lehet észrevehetővé tegye (1834 Hazai és Külföldi Tudósítások C8289, 393) | sem a szász király, sem a bajor régens nem fogadták az ex-kancellárt [ti. Bismarckot] (1896 PallasLex. CD02) | Helmut Kohl ex-kancellár […] az elmúlt tíz esztendőben uralta a politikai színteret (2000 Figyelő CD2601)  exkirály fn 4A | thronusáról levetett, Exkirály (1836 Petrichevich Horváth Lázár 8367001, 7) | A Sándor király házassága miatt duzzogó szerb ekszkirály ma ujabb jelét adta annak, hogy végképp szakitani akar Belgráddal (1900 Magyarország aug. 23. C5317, 3) | exkirály külsejű úriember (1930 Krúdy Gyula CD54) | A megszilárduló Horthy-rendszer nagy próbatétele volt 1921-ben IV. Károly exkirály két hazatérési kísérlete (1998 Hajdu Tibor CD17)  exkormányfő fn 1C | Bhutto ellenfelei nagy nyomást gyakoroltak a katonai vezetésre az exkormányfő letartóztatása érdekében (1977 Népszabadság szept. 4. C7827, 2) | A ma kezdődő szlovákiai parlamenti választásokkal kapcsolatban általános az a vélemény, hogy a kétszeres ex-kormányfő, Vladimir Meciar baloldali populista pártja fog győzni (1994 Magyar Hírlap CD09) | csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Horn Gyula exkormányfőt (1999 Magyar Hírlap CD09) | [Julia Timosenko] ukrán exkormányfő asszony (2010 Népszabadság okt. 29. C7858, 8)  exminiszter fn 4B | A’ mostani miniſter, Gróf Aranda, Tellyességgel nem akart Biró lenni, a’ fogoly Ex-Miniſter’ dolgában (1792 Magyar Hírmondó C5809, 258) | mindazon herczegek és grófok, kik most a favorit előtt bókolnak, legelsők lesznek a segreesett exügyészt és exminisztert leköpni (1857 Széchenyi István CD1501) | [az ellenzékiek] nem akartak ily hamar lemondani az exminiszter elvtársról (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | [Suchman Tamás] egy televíziós beszélgetésen […] három ex-miniszter társával vett részt (1999 Figyelő CD2601)  exminiszterelnök fn 3C8 | az exminiszterelnök generalissimussá neveztetett (1846 Jelenkor C8312, 107) | Pasics ekszminiszterelnököt legközelebb párisi szerb követté fogják kinevezni (1908 Pesti Napló júl. 22. C8686, 4) | Boross Péter ex-miniszterelnök úr (1995 Országgyűlési Napló CD62) | Netanjahu [izraeli] ex-miniszterelnök a napokban mentesült a gazdasági visszaélés vádja alól (2000 Figyelő CD2601).

1a. (jelzőként is) ’〈vmilyen (katonai) rangot〉 egykor viselő 〈személy〉’ ❖ exbaka fn 6A | Meg kell lenni? – kiálta vadul az exbaka. Annak kell meglenni, hogy rajtam eret vágjanak! (1873 Athenaeum C0028, 1665) | [ez az] ex-baka, ez a nyughatatlan, vad lélek, ez a peregrinus-kandidátus milyen fennen hordja a fejét (1905–1906 Mikszáth Kálmán CD04) | a líceum akkori tanárai nem ismerték fel a kopott ruhás ex-bakában, a tanulmányait megszakító diákban a későbbi zsenit, az obsitos Petrovicsban Petőfit (1975 Bodolay Géza CD52)  exhadnagy fn 3A | Tremamonti ex Hadnagy Uram a Katonai nevezetre érdemetlen egy pimasz fattyu (1819 Cserey Farkas² C2569, 520) | derék exhadnagy (1857 Széchenyi István CD1501) | Dufour tábornok, korának egyik elismert stratégája ismeri fel a tehetséget, és hadsegédként alkalmazza a fiatal exhadnagyot [ti. Bayer József Ágostot] (1998 Magyar Hírlap CD09)  exhuszár fn 4A2 | Körbe Dali! kiálta ujból az exhuszár, s a már az előtt némi erőlködéssel feltámbáskodott szegény pára kezde […] körbe futni (1863 Dózsa Dániel 8111051, 52) | régi jurátus-kolléga, ex-huszár, negyvennyolcbeli bakkancsos volt ő az emberek szemében (1905 Pesti Napló okt. 22. C8685, 9)  extábornok fn 3A8 | Bourinont (Louis, gróf) Xdik Károly’ had ministere, ’s francziaországi extábornok (1834 Hasznos Mulatságok C8340, 83) | az olasz extábornok […] a legnagyobb buzgalommal folytatja hadteste szervezését (1904 Pesti Napló febr. 7. C1516, 6) | Nemzetbiztonsági tanácsadónak Bush ugyancsak a korábbi republikánus korszakok bevált emberét, […] Brent Scowcroft extábornokot választotta (1989 Tények könyve CD37) | [Venezuelában 1998-ban] lépett ki a porondra az extábornok és puccsista Chávez (2002 Magyar Hírlap CD09)  extiszt fn 3B6 | azután, hogy Ferd. [ti. Ferdinand nagyherceg] néhány Extisztekkel szólla, kértem, ’s magyar nyelven, hogy az emléket (az) ablakból tekintse-meg (1822 Kazinczy Ferenc C2571, 162) | IX. Pius 14 milliot tett le az angol bankba, hogy kamataiból a pápai hadsereg volt tisztjeinek nyugdijt fizessenek. Az eksztisztek száma azonban már nagyon megfogyott (1887 Népszava szept. 4. C7873, [3]) | Polovcev, az ellenforradalmár extiszt (1989 Poszler György 2025070, 133) | vagy megtörtént az, amit L. Miklós titkosszolgálati extiszt állít és írásban is vall, vagy nem történt meg: mindenképpen nagy a baj (1999 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈vmely (alkotó)tevékenységet, foglalkozást, mesterséget, szakmát〉 korábban, egykor űző 〈személy〉’ ❖ exdiplomata fn 6A | Gordon, kinek az ex diplomata útlevelet adott a cserkesz földre, ott egy orosz ügynök által orozva meggyilkoltatott (1854 Budapesti Hírlap C7812, 2738) | a kubai exdiplomatára is érvényesek Kanada törvényei (2000 Magyar Hírlap CD09) | ma üzletemberként tevékenykedő exdiplomata (2001 Figyelő CD2601)  exíró fn 1A | Ez a Clemenceau, ez az ex-orvos, ex-író, ex-hírlapíró […] lefőzte a harmadik köztársaságot (1909 Ady Endre CD0801) | a fiatalember szemére veti az exírónak tébláboló, céltalan, mások elvárásainak alárendelt életvitelét (1985 Népszava febr. 16. C7450, 10) | [Darvas József] exíró, aktív népművelési miniszter (1994 Magyar Hírlap CD09)  exköltő fn 1C (jelzőként is) | politikai ellenfelei néha-néha, a hevesebb viták során, nem egy idézetet vágnak az exköltő fináncminiszter fejéhez (1929 Budapesti Hírlap jan. 24. C4717, 2) | az ifjú exköltőt meghatja és meggyőzi a lány szerelmi vallomása (1963 Népszava okt. 9. C4827, 2) | Csoóri Sándort (1930) a legújabb magyar irodalom méltatói közül néhányan exköltőnek ítélik (2000 Új Könyvek CD29)  exorvos fn 4A | az exorvos azon ötlete […], hogy magát mint igazhívő keresztyént mutassa be a fenyegető muszkáknak (1851 Jókai Mór CD18) | a tudomány hadseregétől elmaradt ex-orvos (1965 Orvosi Hetilap C8211, 1827)  expolitikus fn 4A | mindig akad egy reklámhajhászó expolitikus vagy exminiszter (1896 Fővárosi Lapok júl. 14. C0164, 2) | Tapintat, körültekintés és mérséklet!... Ezek a jelzők talán nem egészen jól jellemzik az ekszpolitikus müködését (1910 Pesti Napló szept. 4. C8688, 13) | Aktiv és expolitikusok (1941 Pesti Hírlap okt. 7. C5689, 3) | [a bíróság] kötelezte az azóta műkincskereskedőnek felcsapott expolitikust, hogy szolgáltassa vissza az eltulajdonított műtárgyakat (2002 Magyar Hírlap CD09)  exrendőr fn 4C4 (jelzőként is) | Az indítványt az exrendőr helyeslőleg elfogadta (1885 Budapesti Hírlap szept. 1. C4732, 3) | A lármára rendőrök kerültek elő, akikre az exrendőr bottal támadt (1910 Népszava dec. 24. C7478, 11) | mi fog történni az eddigi államtitkár munkatársaival, köztük az ellenőrzési főosztály ex-rendőr vezetőjével és beosztottjaival (1999 Figyelő CD2601)  exújságíró fn 1A | az ex-ujságiró ma 400 millió frank ura (1887 Pesti Hírlap jan. 18. C5635, 3) | Ma is bámulok egy teljességgel plebejus idegrendszert, egy néhai magyar költőt, híres ex-újságírót (1908 Ady Endre 9003048, 166) | [a regény] megismertet egy amerikai fiatalemberrel, aki ex-ujságiró, állásnélküli csavargó és – szerelemből detektivvé válik (1932 Budapesti Hírlap jún. 19. C4720, 13) | [Jean-Marie Leblanc] 58 éves korábbi profi kerekes és exújságíró (2004 Népszabadság 3248003, 22).

2. (rendsz. birtokszóként) ’előző, korábbi 〈partner〉’ ❖ exbarátnő fn 1C | Firenze városban iszonyú a becsülete […] Giron ex-barátnőjének, a szász király kitagadott hitvesének (1905 Ady Endre CD0801) | Az ambiciózus exbarátnő magához rendeli a férfit (1995 Magyar Nemzet ápr. 13. C8370, 15) | az exbarátnőm már soha nem akar velem szóba állni (2001 Magyar Hírlap CD09)  exfeleség fn 3B8 | a közönyössé lett első férj ugyanabba a társaságba kerül utódával, exfeleségével és exgyermekével (1881 Fővárosi Lapok C8097, 167) | Bródy Lili még válogathatna a lehetőségek útjai közt, egyelőre úgy látszik, hogy szívesen vállalná az Ex-feleség babérjait (1932 Török Sophie CD10) | A hír, hogy exfeleséged újra férjhez megy, baljós előérzettel tölt el (1985 Grendel Lajos 1060004, 429) | Újra a világlapok címoldalára került Diana, az angol trónörökös: Károly exfelesége (1997 Magyar Hírlap CD09)  exférj fn 2B | No, mi lesz tehát avval a Corinna grófnéval? […] Az ex-férjével Ischlben találkoztam (1871 Kvassay Ede C2869, 140) | [Eveline] karácsony éjjelén látni akarja a fiát, akit álmaiért elhagyott. Beszökik exférje házába (1905 Ady Endre CD0801) | Egy elvált asszony a névviselési jog utólagos megadása iránt volt férje ellen pert indított. Az exférj azzal érvelt, hogy az asszony érdemtelen a névviselésre (1958 Esti Hírlap júl. 5. C0122, 3) | Az exférjem túlságosan sokat vállalt magára (2003 Népszabadság jan. 3. C7851, 8)  exkedves fn 4B | De Prie Márkiné (Richelieu ex kedvese) meg akarja hiusitani Richelieu csábítását (1885 Budapesti Hírlap máj. 23. C4732, 4) | üzletemberré polgárosodott exkedves (1995 Népszava nov. 24. C7460, 12) | Két emlékezetes utazással lepett meg ex-kedvesem (2005 Molnár Anikó 3239001, 111)  exmenyasszony fn 4A | a férfiak a lányokat kevésbé hagyhatják cserbe, s ha még is ezt teszik, akkor az exmenyasszonyok a már nyert pénzzel vigasztalhatják magukat (1865 Fővárosi Lapok C8081, 805) | A kifosztott, megcsalt exmenyasszony panaszát jegyzőkönyvbe foglalják és rádiókörözést szövegeznek a soknevű szélhámos ellen (1938 Budapesti Hírlap máj. 29. C4726, 6) | Ríos feleségül vette Zamorano exmenyasszonyát (2005 Nemzeti Sport ápr. 11. C8074, 1)  exvőlegény fn 4B | segítém menekülni a hinárból ex-vőlegényemet (1871 Fővárosi Lapok C8087, [1069]) | Az elkeseredett exvőlegény a fölötti boszujában, hogy volt leendőbelijétől elüttetett, a IV–X. kerületi járásbiróság előtt keresett balzsamot sajgó keblére (1888 Budapesti Hírlap nov. 21. C4735, 11) | az exvőlegény [levelet] kapott az exmenyasszonytól (1900 Budapesti Hírlap júl. 17. C0055, 15) | Az exvőlegény […] már új partnert talált magának az olimpiai ezüstérmes ír Sonia O’Sullivan személyében (2000 Nemzeti Sport nov. 2. C8069, 2).

ex- (előtagként)
1. (jelzőként is)
〈vmely tisztséget〉 korábban betöltő 〈személy〉
exállamfő főnév 1C
Az exállamfő […] Antonio Ribeiro néven iratkozott fel az utaslistára,
(1976 Népszabadság jan. 10.)
A csehszlovák kommunisták kizárják a pártból a volt pártfőtitkárt és exállamfőt, Gustav Husákot
(1990 Tények könyve)
idén Göncz Árpád exállamfő lesz Budapest díszpolgára
(2000 Magyar Hírlap)
exdiktátor főnév 4A
Rosashoz egy küldöttség ment volna, őt visszatérésre s arra felszólitandó, hogy az argentini államok császárjává neveztesse ki magát. Azonban az exdictator azt felelte, mikép előhaladt kora nem engedi meg neki, hogy ismét szolgálatot vállaljon
(1853 Budapesti Hírlap)
Génuából irja levelezőnk: Portugália exdiktátora, Franko, már megszokott személylyé kezd válni a városban
(1908 Budapesti Hírlap febr. 18.)
az egyik prominens bankfióknyitó nem más, mint az exdiktátor Noriega felesége
(1992 Magyar Nemzet márc. 14.)
a hajdani brutális diktátor, Augusto Pinochet sorsa körüli végjátékot a zűrzavar ugyanolyan ködfelhője borította, mint amely […] az ex-diktátor londoni letartóztatása óta az ügyet mindig is körülvette
(2000 Figyelő)
exelnök főnév 3C8
Dumas, a forradalmi tribunal [= törvényszék] ex-elnöke
(1865 Lauka Gusztáv)
Roosevelt ellenfelei is megérezték azt a nagy lenditő erőt, mellyel a merénylő revolveréből kilobbanó energia az exelnök ügyét a siker felé röpitette
(1912 Budapesti Hírlap okt. 17.)
[az] egyesületi exelnök beismerte a hibákat, véleménye szerint sokszor döntöttek szervezeti kérdésekben a tagság megkérdezése nélkül
(1995 Magyar Hírlap)
a Bush-dinasztia (elsősorban az ex-elnök apa) kapcsolatrendszere
(2000 Figyelő)
exkancellár főnév 4A9
Az exkanczellár Rivoli utczában a’ Hotel de Meuriceben szállott-meg, ’s legelső gondja vólt, hogy magát mennyire csak lehet észrevehetővé tegye
(1834 Hazai és Külföldi Tudósítások)
sem a szász király, sem a bajor régens nem fogadták az ex-kancellárt [ti. Bismarckot]
(1896 PallasLex.)
Helmut Kohl ex-kancellár […] az elmúlt tíz esztendőben uralta a politikai színteret
(2000 Figyelő)
exkirály főnév 4A
thronusáról levetett, Exkirály
(1836 Petrichevich Horváth Lázár)
A Sándor király házassága miatt duzzogó szerb ekszkirály ma ujabb jelét adta annak, hogy végképp szakitani akar Belgráddal
(1900 Magyarország aug. 23.)
exkirály külsejű úriember
(1930 Krúdy Gyula)
A megszilárduló Horthy-rendszer nagy próbatétele volt 1921-ben IV. Károly exkirály két hazatérési kísérlete
(1998 Hajdu Tibor)
exkormányfő főnév 1C
Bhutto ellenfelei nagy nyomást gyakoroltak a katonai vezetésre az exkormányfő letartóztatása érdekében
(1977 Népszabadság szept. 4.)
A ma kezdődő szlovákiai parlamenti választásokkal kapcsolatban általános az a vélemény, hogy a kétszeres ex-kormányfő, Vladimir Meciar baloldali populista pártja fog győzni
(1994 Magyar Hírlap)
csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Horn Gyula exkormányfőt
(1999 Magyar Hírlap)
[Julia Timosenko] ukrán exkormányfő asszony
(2010 Népszabadság okt. 29.)
exminiszter főnév 4B
A’ mostani miniſter, Gróf Aranda, Tellyességgel nem akart Biró lenni, a’ fogoly Ex-Miniſter’ dolgában
(1792 Magyar Hírmondó)
mindazon herczegek és grófok, kik most a favorit előtt bókolnak, legelsők lesznek a segreesett exügyészt és exminisztert leköpni
(1857 Széchenyi István)
[az ellenzékiek] nem akartak ily hamar lemondani az exminiszter elvtársról
(1886 Mikszáth Kálmán)
[Suchman Tamás] egy televíziós beszélgetésen […] három ex-miniszter társával vett részt
(1999 Figyelő)
exminiszterelnök főnév 3C8
az exminiszterelnök generalissimussá neveztetett
(1846 Jelenkor)
Pasics ekszminiszterelnököt legközelebb párisi szerb követté fogják kinevezni
(1908 Pesti Napló júl. 22.)
Boross Péter ex-miniszterelnök úr
(1995 Országgyűlési Napló)
Netanjahu [izraeli] ex-miniszterelnök a napokban mentesült a gazdasági visszaélés vádja alól
(2000 Figyelő)
1a. (jelzőként is)
〈vmilyen (katonai) rangot〉 egykor viselő 〈személy〉
exbaka főnév 6A
Meg kell lenni? – kiálta vadul az exbaka. Annak kell meglenni, hogy rajtam eret vágjanak!
(1873 Athenaeum)
[ez az] ex-baka, ez a nyughatatlan, vad lélek, ez a peregrinus-kandidátus milyen fennen hordja a fejét
(1905–1906 Mikszáth Kálmán)
a líceum akkori tanárai nem ismerték fel a kopott ruhás ex-bakában, a tanulmányait megszakító diákban a későbbi zsenit, az obsitos Petrovicsban Petőfit
(1975 Bodolay Géza)
exhadnagy főnév 3A
Tremamonti ex Hadnagy Uram a Katonai nevezetre érdemetlen egy pimasz fattyu
(1819 Cserey Farkas²)
derék exhadnagy
(1857 Széchenyi István)
Dufour tábornok, korának egyik elismert stratégája ismeri fel a tehetséget, és hadsegédként alkalmazza a fiatal exhadnagyot [ti. Bayer József Ágostot]
(1998 Magyar Hírlap)
exhuszár főnév 4A2
Körbe Dali! kiálta ujból az exhuszár, s a már az előtt némi erőlködéssel feltámbáskodott szegény pára kezde […] körbe futni
(1863 Dózsa Dániel)
régi jurátus-kolléga, ex-huszár, negyvennyolcbeli bakkancsos volt ő az emberek szemében
(1905 Pesti Napló okt. 22.)
extábornok főnév 3A8
Bourinont (Louis, gróf) Xdik Károly’ had ministere, ’s francziaországi extábornok
(1834 Hasznos Mulatságok)
az olasz extábornok […] a legnagyobb buzgalommal folytatja hadteste szervezését
(1904 Pesti Napló febr. 7.)
Nemzetbiztonsági tanácsadónak Bush ugyancsak a korábbi republikánus korszakok bevált emberét, […] Brent Scowcroft extábornokot választotta
(1989 Tények könyve)
[Venezuelában 1998-ban] lépett ki a porondra az extábornok és puccsista Chávez
(2002 Magyar Hírlap)
extiszt főnév 3B6
azután, hogy Ferd. [ti. Ferdinand nagyherceg] néhány Extisztekkel szólla, kértem, ’s magyar nyelven, hogy az emléket (az) ablakból tekintse-meg
(1822 Kazinczy Ferenc)
IX. Pius 14 milliot tett le az angol bankba, hogy kamataiból a pápai hadsereg volt tisztjeinek nyugdijt fizessenek. Az eksztisztek száma azonban már nagyon megfogyott
(1887 Népszava szept. 4.)
Polovcev, az ellenforradalmár extiszt
(1989 Poszler György)
vagy megtörtént az, amit L. Miklós titkosszolgálati extiszt állít és írásban is vall, vagy nem történt meg: mindenképpen nagy a baj
(1999 Magyar Hírlap)
1b.
〈vmely (alkotó)tevékenységet, foglalkozást, mesterséget, szakmát〉 korábban, egykor űző 〈személy〉
exdiplomata főnév 6A
Gordon, kinek az ex diplomata útlevelet adott a cserkesz földre, ott egy orosz ügynök által orozva meggyilkoltatott
(1854 Budapesti Hírlap)
a kubai exdiplomatára is érvényesek Kanada törvényei
(2000 Magyar Hírlap)
ma üzletemberként tevékenykedő exdiplomata
(2001 Figyelő)
exíró főnév 1A
Ez a Clemenceau, ez az ex-orvos, ex-író, ex-hírlapíró […] lefőzte a harmadik köztársaságot
(1909 Ady Endre)
a fiatalember szemére veti az exírónak tébláboló, céltalan, mások elvárásainak alárendelt életvitelét
(1985 Népszava febr. 16.)
[Darvas József] exíró, aktív népművelési miniszter
(1994 Magyar Hírlap)
exköltő főnév 1C (jelzőként is)
politikai ellenfelei néha-néha, a hevesebb viták során, nem egy idézetet vágnak az exköltő fináncminiszter fejéhez
(1929 Budapesti Hírlap jan. 24.)
az ifjú exköltőt meghatja és meggyőzi a lány szerelmi vallomása
(1963 Népszava okt. 9.)
Csoóri Sándort (1930) a legújabb magyar irodalom méltatói közül néhányan exköltőnek ítélik
(2000 Új Könyvek)
exorvos főnév 4A
az exorvos azon ötlete […], hogy magát mint igazhívő keresztyént mutassa be a fenyegető muszkáknak
(1851 Jókai Mór)
a tudomány hadseregétől elmaradt ex-orvos
(1965 Orvosi Hetilap)
expolitikus főnév 4A
mindig akad egy reklámhajhászó expolitikus vagy exminiszter
(1896 Fővárosi Lapok júl. 14.)
Tapintat, körültekintés és mérséklet!... Ezek a jelzők talán nem egészen jól jellemzik az ekszpolitikus müködését
(1910 Pesti Napló szept. 4.)
Aktiv és expolitikusok
(1941 Pesti Hírlap okt. 7.)
[a bíróság] kötelezte az azóta műkincskereskedőnek felcsapott expolitikust, hogy szolgáltassa vissza az eltulajdonított műtárgyakat
(2002 Magyar Hírlap)
exrendőr főnév 4C4 (jelzőként is)
Az indítványt az exrendőr helyeslőleg elfogadta
(1885 Budapesti Hírlap szept. 1.)
A lármára rendőrök kerültek elő, akikre az exrendőr bottal támadt
(1910 Népszava dec. 24.)
mi fog történni az eddigi államtitkár munkatársaival, köztük az ellenőrzési főosztály ex-rendőr vezetőjével és beosztottjaival
(1999 Figyelő)
exújságíró főnév 1A
az ex-ujságiró ma 400 millió frank ura
(1887 Pesti Hírlap jan. 18.)
Ma is bámulok egy teljességgel plebejus idegrendszert, egy néhai magyar költőt, híres ex-újságírót
(1908 Ady Endre)
[a regény] megismertet egy amerikai fiatalemberrel, aki ex-ujságiró, állásnélküli csavargó és – szerelemből detektivvé válik
(1932 Budapesti Hírlap jún. 19.)
[Jean-Marie Leblanc] 58 éves korábbi profi kerekes és exújságíró
(2004 Népszabadság)
2. (rendsz. birtokszóként)
előző, korábbi 〈partner〉
exbarátnő főnév 1C
Firenze városban iszonyú a becsülete […] Giron ex-barátnőjének, a szász király kitagadott hitvesének
(1905 Ady Endre)
Az ambiciózus exbarátnő magához rendeli a férfit
(1995 Magyar Nemzet ápr. 13.)
az exbarátnőm már soha nem akar velem szóba állni
(2001 Magyar Hírlap)
exfeleség főnév 3B8
a közönyössé lett első férj ugyanabba a társaságba kerül utódával, exfeleségével és exgyermekével
(1881 Fővárosi Lapok)
Bródy Lili még válogathatna a lehetőségek útjai közt, egyelőre úgy látszik, hogy szívesen vállalná az Ex-feleség babérjait
(1932 Török Sophie)
A hír, hogy exfeleséged újra férjhez megy, baljós előérzettel tölt el
(1985 Grendel Lajos)
Újra a világlapok címoldalára került Diana, az angol trónörökös: Károly exfelesége
(1997 Magyar Hírlap)
exférj főnév 2B
No, mi lesz tehát avval a Corinna grófnéval? […] Az ex-férjével Ischlben találkoztam
(1871 Kvassay Ede)
[Eveline] karácsony éjjelén látni akarja a fiát, akit álmaiért elhagyott. Beszökik exférje házába
(1905 Ady Endre)
Egy elvált asszony a névviselési jog utólagos megadása iránt volt férje ellen pert indított. Az exférj azzal érvelt, hogy az asszony érdemtelen a névviselésre
(1958 Esti Hírlap júl. 5.)
Az exférjem túlságosan sokat vállalt magára
(2003 Népszabadság jan. 3.)
exkedves főnév 4B
De Prie Márkiné (Richelieu ex kedvese) meg akarja hiusitani Richelieu csábítását
(1885 Budapesti Hírlap máj. 23.)
üzletemberré polgárosodott exkedves
(1995 Népszava nov. 24.)
Két emlékezetes utazással lepett meg ex-kedvesem
(2005 Molnár Anikó)
exmenyasszony főnév 4A
a férfiak a lányokat kevésbé hagyhatják cserbe, s ha még is ezt teszik, akkor az exmenyasszonyok a már nyert pénzzel vigasztalhatják magukat
(1865 Fővárosi Lapok)
A kifosztott, megcsalt exmenyasszony panaszát jegyzőkönyvbe foglalják és rádiókörözést szövegeznek a soknevű szélhámos ellen
(1938 Budapesti Hírlap máj. 29.)
Ríos feleségül vette Zamorano exmenyasszonyát
(2005 Nemzeti Sport ápr. 11.)
exvőlegény főnév 4B
segítém menekülni a hinárból ex-vőlegényemet
(1871 Fővárosi Lapok)
Az elkeseredett exvőlegény a fölötti boszujában, hogy volt leendőbelijétől elüttetett, a IV–X. kerületi járásbiróság előtt keresett balzsamot sajgó keblére
(1888 Budapesti Hírlap nov. 21.)
az exvőlegény [levelet] kapott az exmenyasszonytól
(1900 Budapesti Hírlap júl. 17.)
Az exvőlegény […] már új partnert talált magának az olimpiai ezüstérmes ír Sonia O’Sullivan személyében
(2000 Nemzeti Sport nov. 2.)

Beállítások