exkluzív mn 12D6

1. ’rendsz. magas társadalmi rangú, előkelő, magát társadalmilag elkülönítő v. kívülállókkal szemben elzárkózó(an viselkedő) 〈személy, közösség〉’ ❖ [tudható,] mily exclusiv a bécsi társaság; mily szeszélyeknek van alávetve, s mennyire nem elég herczegnek, grófnak, bárónak, valamely udvar kedvenczének lenni, hogy az ember e körökbe bejusson (1859 Budapesti Hírlap febr. 27. C7817, [2]) | A magyar nemesség sohasem volt exkluzív kaszt. Mindég fölvette maga közé a nem nemesi osztály kiváló tagjait, s ezekkel újra meg újra mintegy fölfrissült (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | [Gömör megyének] büszke, exkluzív nemessége van, mely idegen elemekkel való érintkezést ridegen utasit vissza. Egy kis középkor a XIX-ik században (1886 Pesti Hírlap aug. 6. C5634, 11) | Az angol ember különben is rendkivül exkluziv (1908 Rákosi Viktor 8387005, 151) | [Semsey Iván] a legexkluzívabb társadalmi köröknek volt kedvenc tagja (1931 Pesti Napló nov. 14. C8709, 3) | A mezőgazdaság tudománya a multban nagyrészt az úgynevezett exkluzív osztályok fiai számára volt fenntartva (1953 Magyar Nemzet febr. 8. C4793, 1).

1a. ’válogatott személyekből v. kiválasztott tagokból álló 〈közösség, szervezet, testület〉, ill. zártkörű 〈csoport, társaság〉’ ❖ a’ legexclüsivebb londoni, és bécsi salonok (1838 Petrichevich Horváth Lázár C3519, 97) | [Apponyi Sándor] tagja a párisi exclusiv bibliophil társaságnak (1891 Magyar írók élete CD27) | a földkerekség legexkluzívabb Jockey Clubja atmoszférájából idézték Szemerét a bécsi rendőrségre, hogy közöljék vele azt a véleményt, hogy „alkalmatlan idegennek” tekintik (1932 Krúdy Gyula CD54) | [a céhek] szigorú feltételekkel beszervezett, azonos hivatású kézművesek exkluzív társulásai, amelyek mind erősebben ügyelnek arra, hogy az illető mesterség körébe tartozó minden feladatot a városban és környékén csak a céhtagok végezhessék (1973 Entz Géza² 9124001, 10) | [a Katona József Színház] 1992 novemberétől tagja az Európai Színházak Szövetségének, ennek az exkluzív, mindössze 12 tagos színházművészeti „klubnak” (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1b. (kissé rég, vál) ’a kívülállóktól elhatárolódó, ill. elkülönülő, elzárkózó 〈gondolkodásmód, szokás, életforma〉’ ❖ Sehol az országban nem volt olyan exkluzív társas élet, mint Komáromban. A nemesség […] nagy fölfuvalkodottsággal zárta el magát a polgárság és mob [= csőcselék] elől (1905 Mikszáth Kálmán CD04) | a magyar színésznő kedvéért, úgy látszik, a londoni legelőkelőbb társaságok is leteszik szigorú, exkluzív szokásaikat (1926 Krúdy Gyula CD54) | A bécsi főúri szalónban nem hittek többé sem Istenben, sem erkölcsben, […] az egyetlen, amiben a régihez ragaszkodtak, főúri exkluzív életformájuk volt (1931 Szekfű Gyula CD42) | Az 1945 utáni politikai elit vadászataiban és egyéb úri passzióiban, közköltségen gyakorolt gavallériáiban felismerhetők a régi nemesség exkluzív ceremóniái (2000 Magyar néprajz CD47).

2. (/ritk) ’vmely közösséget, társadalmi csoportot v. ahhoz tartozó személyt hátrányosan megkülönböztető, ill. vkit, vmit így kezelő, diszkriminatív 〈szemlélet, megnyilvánulás, rendszer stb.〉’ ❖ Kivánom, hogy a szászok is átlássák valahára, hogy a jogegyenlőség e korszakában exclusiv politikájukkal s középkori kiváltságaikkal meg nem állhatnak (1873 Orbán Balázs 8340020, 24) | Határozottan tiltakozom […] minden oly exclusiv nemzetiségi, vagy nemzetegységi fölfogás ellen, mely a faj, az eredet, a nyelv, a vér vegyületlen tisztaságában keresi a nemzeti egységet, s a népek nemzetiségei és nyelvei elnyomására helyezi ebben a fősulyt (1876 Ipolyi Arnold CD57) | Aki jó hazafi, aki az egységes magyar nemzeti állam megalkotásának problémáját kedvezően akarja megoldani, a ’nemzeti gondolattól’ áthatva, kell, hogy helyeselje e sovinisztikus, exkluzív magyar nemzeti politikát, szembeállítva a ’kozmopolita’, csak a nemzetiségeknek kedvező, méltányosságot és loyalitást hirdető törekvéseivel (1903 Bánffy Dezső CD53) | az ekszkluziv fajelmélet oda tartozik korunk többi szeparációs, izolációs törekvései közé (1934 Joó Tibor CD10) | minden totalitaritás exkluzív, mássággyűlölő, tehát egyazon időben értelmiség- és nemzetiségellenes – hisz mindkettő kisebbség (1990 Szilágyi István² 2001040, 95).

3. ’kiválasztott, szűk körnek szánt v. csak ilyen körben érvényesülő 〈kultúra, tudomány, módszer stb.〉, ill. ilyen kör tagjainak (kizárólagos) részvételével zajló 〈esemény, alkalom stb.〉’ ❖ [a bálok] teljesen exkluzivek voltak, és csak a Tahyné által meghivott vendégek vehettek benne részt (1899 Vay Sarolta C4394, 464) | A magyar kódexirodalom exkluzív kolostori irodalom, amint a középkori német irodalom egy nagy része exkluzív lovagi irodalom. Az egy kaszthoz való tartozásnak tudata ép úgy összetartja a lovagi társadalom tagjait, mint egy kolostor lakóit (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 122) | exkluzív hangversenyeken játszott zeneművek (1972 Marx György 9428001, 66) | [az életfilozófia] az eddigi exkluzív német tudományos szakfilozófiával szemben széles polgári rétegek ideológiai táplálékává válik (1973 Poszler György 1124001, 92) | [a bíróság elítélte a lapot], amelyikben egy jelentős külföldi képügynökség által exkluzívan forgalmazott fotográfiát közöltek a szerzői jogok semmibe vételével (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. (irod) ’adott személyre v. dologra jellemző, sajátos, egyedi 〈jelenség, tulajdonság stb.〉’ ❖ Balabán dalai voltak a sok dal között a legérdeklőbbek, talán a legszebbek, bizonyára tehát a legjobbak is. Az elsőnek harmonikája, exkluzív modernsége kitűnően áll (1912 Berény Róbert CD10) | magasrendű és exkluzív tehetséggel megvert művészek (1913 Ignotus CD10) | ki beszél itt morálról, hiszen ez bohózat, abszolut müvészi (szóval nem erkölcsi) szempontok jöhetnek itt csak számitásba s csak önmagában való exkluziv értékekről lehet beszélni, melyek épen a morál szempontját [zárják ki] (1914 Karinthy Frigyes 9309010, 23).

4. ’〈vminek, ritk. vkinek〉 különleges, igényes 〈minősége, külső megjelenése stb.〉, ill. ilyen minőségű, színvonalú, ilyen megjelenésű 〈dolog, ritk. személy〉’ ❖ [az] exkluzív divatujdonságokat is, melyek nem kereskedelmi kivitelre készülnek – részére mindenkor megküldjék (1894 Budapesti Hírlap szept. 23. C4741, 8) | Már ebben a negyedévben „exkluzív” méterárukat hozunk forgalomba, amelyekből csak egy-egy vég készül (1958 Népszava dec. 2. C1502, 8) | [Ránky Lászlóné, a gyár kozmetikai ágazatának vezetője] exkluzív megjelenésével talán a legnemesebb értelemben reklámozza a Fabulont (1984 Népszava febr. 19. C7449, 4) | exkluzív kivitelű luxuslakótelepet épít a Tér és Forma Rt. (1994 Magyar Hírlap CD09) | A világ legexkluzívabb és talán legdrágább sportautói (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a kanadai vöröscédrusból készült fürdőkád] exkluzív minősége (1997 Lakáskultúra CD39) | [a cég] könyv jellegű naptárakat állít elő: évente 300 ezer darabot, 16 féle típusban, ezen belül egyszerű és exkluzív kivitelben (2000 Figyelő CD2601).

4a. ’előkelő, elegáns 〈(vendéglátó)hely, üzletközpont, utca stb.〉’ ❖ a lakáshivatal gondjaiba vette az exkluziv helyeket (1919 Pesti Napló febr. 22. C8697, 5) | Különösen stílszerű lenne egy műemlékjellegű borozó, vagy exkluzív szórakozóhely létesítése (1955 Gereben Béla CD52) | 20 szobás exkluzív szállodát (1995 Magyar Hírlap CD09) | Volt egyszer a Rózsadombon, a finom és exkluzív Szemlőhegy utcában egy nyári óvoda (1997 Kertész Imre² CD41) | A konkrét tervek között szerepel […] a legexkluzívabbak között számon tartott Mammut Üzletközpont bővítése is (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ’vkit vmilyen tevékenység végzésére, szolgáltatás nyújtására kizárólagosan felhatalmazó 〈jog, megállapodás〉, v. annak alapján végzett 〈tevékenység, szolgáltatás (eredménye)〉, ill. kizárólag egyvalakivel szerződéses viszonyban álló 〈szervezet〉’ ❖ patent [= pátens] által exclusiv kiváltságot nyertek (1857 Széchenyi István CD1501) | Komoly gyár exclusiv képviseletét [vállalja] (1931 Pesti Hírlap okt. 20. C5679, 14) | Exkluzív interjú a köztársasági elnökkel (1993 Hiller István²–Mastalírné Zádor Márta CD52) | Tudománytörténeti szempontból egyedülálló vállalkozás Heller Ágnes (akihez a [Cserépfalvi] kiadót exkluzív szerződés köti), etikai trilógiájának első kötete (1994 Magyar Hírlap CD09) | a holland lemezvállalat exkluzív zenekaraként és művészeként szerződtette a Fesztiválzenekart és vezető karmesterét, Fischer Ivánt (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az eredményeket a Wirtschaftswoche exkluzív cikkben ismertette (1996 Figyelő CD2601) | A Boeing az utolsó pillanatban hivatalosan bejelentette, hogy hajlandó lemondani három nagy amerikai légitársaságnál 20 évre szerzett exkluzív árusítási jogáról (1997 Figyelő CD2601).

5a. (rég) ’egymást kölcsönösen kizáró 〈kategóriák v. nézetek vmelyike〉’ ❖ kevés kivétellel szinte legtöbb magyar a’ most érintett két exclusiv osztályzatba [ti. haszonszerzés végett vagy bosszúvágyból cselekvők táborába] vala eddigelé sorozható (1845 Széchenyi István CD1501) | Az értelmi nevelés terén […] két ellentétes, bár nem exkluziv nézet áll egymással szemben, az egyik a klasszikus, a másik a reális képzést nyujtó tárgyakat kivánja a középfoku oktatás tengelyévé tenni (1896 PallasLex. CD02).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

exkluzív melléknév 12D6
1.
rendsz. magas társadalmi rangú, előkelő, magát társadalmilag elkülönítő v. kívülállókkal szemben elzárkózó(an viselkedő) 〈személy, közösség〉
[tudható,] mily exclusiv a bécsi társaság; mily szeszélyeknek van alávetve, s mennyire nem elég herczegnek, grófnak, bárónak, valamely udvar kedvenczének lenni, hogy az ember e körökbe bejusson
(1859 Budapesti Hírlap febr. 27.)
A magyar nemesség sohasem volt exkluzív kaszt. Mindég fölvette maga közé a nem nemesi osztály kiváló tagjait, s ezekkel újra meg újra mintegy fölfrissült
(1884 Mikszáth Kálmán)
[Gömör megyének] büszke, exkluzív nemessége van, mely idegen elemekkel való érintkezést ridegen utasit vissza. Egy kis középkor a XIX-ik században
(1886 Pesti Hírlap aug. 6.)
Az angol ember különben is rendkivül exkluziv
(1908 Rákosi Viktor)
[Semsey Iván] a legexkluzívabb társadalmi köröknek volt kedvenc tagja
(1931 Pesti Napló nov. 14.)
A mezőgazdaság tudománya a multban nagyrészt az úgynevezett exkluzív osztályok fiai számára volt fenntartva
(1953 Magyar Nemzet febr. 8.)
1a.
válogatott személyekből v. kiválasztott tagokból álló 〈közösség, szervezet, testület〉, ill. zártkörű 〈csoport, társaság〉
a’ legexclüsivebb londoni, és bécsi salonok
(1838 Petrichevich Horváth Lázár)
[Apponyi Sándor] tagja a párisi exclusiv bibliophil társaságnak
(1891 Magyar írók élete)
a földkerekség legexkluzívabb Jockey Clubja atmoszférájából idézték Szemerét a bécsi rendőrségre, hogy közöljék vele azt a véleményt, hogy „alkalmatlan idegennek” tekintik
(1932 Krúdy Gyula)
[a céhek] szigorú feltételekkel beszervezett, azonos hivatású kézművesek exkluzív társulásai, amelyek mind erősebben ügyelnek arra, hogy az illető mesterség körébe tartozó minden feladatot a városban és környékén csak a céhtagok végezhessék
(1973 Entz Géza²)
[a Katona József Színház] 1992 novemberétől tagja az Európai Színházak Szövetségének, ennek az exkluzív, mindössze 12 tagos színházművészeti „klubnak”
(1993 A magyarság kézikönyve)
1b. (kissé rég, vál)
a kívülállóktól elhatárolódó, ill. elkülönülő, elzárkózó 〈gondolkodásmód, szokás, életforma〉
Sehol az országban nem volt olyan exkluzív társas élet, mint Komáromban. A nemesség […] nagy fölfuvalkodottsággal zárta el magát a polgárság és mob [= csőcselék] elől
(1905 Mikszáth Kálmán)
a magyar színésznő kedvéért, úgy látszik, a londoni legelőkelőbb társaságok is leteszik szigorú, exkluzív szokásaikat
(1926 Krúdy Gyula)
A bécsi főúri szalónban nem hittek többé sem Istenben, sem erkölcsben, […] az egyetlen, amiben a régihez ragaszkodtak, főúri exkluzív életformájuk volt
(1931 Szekfű Gyula)
Az 1945 utáni politikai elit vadászataiban és egyéb úri passzióiban, közköltségen gyakorolt gavallériáiban felismerhetők a régi nemesség exkluzív ceremóniái
(2000 Magyar néprajz)
2. (/ritk)
vmely közösséget, társadalmi csoportot v. ahhoz tartozó személyt hátrányosan megkülönböztető, ill. vkit, vmit így kezelő, diszkriminatív 〈szemlélet, megnyilvánulás, rendszer stb.〉
Kivánom, hogy a szászok is átlássák valahára, hogy a jogegyenlőség e korszakában exclusiv politikájukkal s középkori kiváltságaikkal meg nem állhatnak
(1873 Orbán Balázs)
Határozottan tiltakozom […] minden oly exclusiv nemzetiségi, vagy nemzetegységi fölfogás ellen, mely a faj, az eredet, a nyelv, a vér vegyületlen tisztaságában keresi a nemzeti egységet, s a népek nemzetiségei és nyelvei elnyomására helyezi ebben a fősulyt
(1876 Ipolyi Arnold)
Aki jó hazafi, aki az egységes magyar nemzeti állam megalkotásának problémáját kedvezően akarja megoldani, a ’nemzeti gondolattól’ áthatva, kell, hogy helyeselje e sovinisztikus, exkluzív magyar nemzeti politikát, szembeállítva a ’kozmopolita’, csak a nemzetiségeknek kedvező, méltányosságot és loyalitást hirdető törekvéseivel
(1903 Bánffy Dezső)
az ekszkluziv fajelmélet oda tartozik korunk többi szeparációs, izolációs törekvései közé
(1934 Joó Tibor)
minden totalitaritás exkluzív, mássággyűlölő, tehát egyazon időben értelmiség- és nemzetiségellenes – hisz mindkettő kisebbség
(1990 Szilágyi István²)
3.
kiválasztott, szűk körnek szánt v. csak ilyen körben érvényesülő 〈kultúra, tudomány, módszer stb.〉, ill. ilyen kör tagjainak (kizárólagos) részvételével zajló 〈esemény, alkalom stb.〉
[a bálok] teljesen exkluzivek voltak, és csak a Tahyné által meghivott vendégek vehettek benne részt
(1899 Vay Sarolta)
A magyar kódexirodalom exkluzív kolostori irodalom, amint a középkori német irodalom egy nagy része exkluzív lovagi irodalom. Az egy kaszthoz való tartozásnak tudata ép úgy összetartja a lovagi társadalom tagjait, mint egy kolostor lakóit
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
exkluzív hangversenyeken játszott zeneművek
(1972 Marx György)
[az életfilozófia] az eddigi exkluzív német tudományos szakfilozófiával szemben széles polgári rétegek ideológiai táplálékává válik
(1973 Poszler György)
[a bíróság elítélte a lapot], amelyikben egy jelentős külföldi képügynökség által exkluzívan forgalmazott fotográfiát közöltek a szerzői jogok semmibe vételével
(1995 Magyar Hírlap)
3a. (irod)
adott személyre v. dologra jellemző, sajátos, egyedi 〈jelenség, tulajdonság stb.〉
Balabán dalai voltak a sok dal között a legérdeklőbbek, talán a legszebbek, bizonyára tehát a legjobbak is. Az elsőnek harmonikája, exkluzív modernsége kitűnően áll
(1912 Berény Róbert)
magasrendű és exkluzív tehetséggel megvert művészek
(1913 Ignotus)
ki beszél itt morálról, hiszen ez bohózat, abszolut müvészi (szóval nem erkölcsi) szempontok jöhetnek itt csak számitásba s csak önmagában való exkluziv értékekről lehet beszélni, melyek épen a morál szempontját [zárják ki]
(1914 Karinthy Frigyes)
4.
〈vminek, ritk. vkinek〉 különleges, igényes 〈minősége, külső megjelenése stb.〉, ill. ilyen minőségű, színvonalú, ilyen megjelenésű 〈dolog, ritk. személy〉
[az] exkluzív divatujdonságokat is, melyek nem kereskedelmi kivitelre készülnek – részére mindenkor megküldjék
(1894 Budapesti Hírlap szept. 23.)
Már ebben a negyedévben „exkluzív” méterárukat hozunk forgalomba, amelyekből csak egy-egy vég készül
(1958 Népszava dec. 2.)
[Ránky Lászlóné, a gyár kozmetikai ágazatának vezetője] exkluzív megjelenésével talán a legnemesebb értelemben reklámozza a Fabulont
(1984 Népszava febr. 19.)
exkluzív kivitelű luxuslakótelepet épít a Tér és Forma Rt.Részvénytársaság
(1994 Magyar Hírlap)
A világ legexkluzívabb és talán legdrágább sportautói
(1995 Magyar Hírlap)
[a kanadai vöröscédrusból készült fürdőkád] exkluzív minősége
(1997 Lakáskultúra)
[a cég] könyv jellegű naptárakat állít elő: évente 300 ezer darabot, 16 féle típusban, ezen belül egyszerű és exkluzív kivitelben
(2000 Figyelő)
4a.
előkelő, elegáns (vendéglátó)hely, üzletközpont, utca stb.〉
a lakáshivatal gondjaiba vette az exkluziv helyeket
(1919 Pesti Napló febr. 22.)
Különösen stílszerű lenne egy műemlékjellegű borozó, vagy exkluzív szórakozóhely létesítése
(1955 Gereben Béla)
20 szobás exkluzív szállodát
(1995 Magyar Hírlap)
Volt egyszer a Rózsadombon, a finom és exkluzív Szemlőhegy utcában egy nyári óvoda
(1997 Kertész Imre²)
A konkrét tervek között szerepel […] a legexkluzívabbak között számon tartott Mammut Üzletközpont bővítése is
(2000 Magyar Hírlap)
5.
vkit vmilyen tevékenység végzésére, szolgáltatás nyújtására kizárólagosan felhatalmazó 〈jog, megállapodás〉, v. annak alapján végzett 〈tevékenység, szolgáltatás (eredménye), ill. kizárólag egyvalakivel szerződéses viszonyban álló 〈szervezet〉
patent [= pátens] által exclusiv kiváltságot nyertek
(1857 Széchenyi István)
Komoly gyár exclusiv képviseletét [vállalja]
(1931 Pesti Hírlap okt. 20.)
Exkluzív interjú a köztársasági elnökkel
(1993 Hiller István²–Mastalírné Zádor Márta)
Tudománytörténeti szempontból egyedülálló vállalkozás Heller Ágnes (akihez a [Cserépfalvi] kiadót exkluzív szerződés köti), etikai trilógiájának első kötete
(1994 Magyar Hírlap)
a holland lemezvállalat exkluzív zenekaraként és művészeként szerződtette a Fesztiválzenekart és vezető karmesterét, Fischer Ivánt
(1995 Magyar Hírlap)
Az eredményeket a Wirtschaftswoche exkluzív cikkben ismertette
(1996 Figyelő)
A Boeing az utolsó pillanatban hivatalosan bejelentette, hogy hajlandó lemondani három nagy amerikai légitársaságnál 20 évre szerzett exkluzív árusítási jogáról
(1997 Figyelő)
5a. (rég)
egymást kölcsönösen kizáró 〈kategóriák v. nézetek vmelyike〉
kevés kivétellel szinte legtöbb magyar a’ most érintett két exclusiv osztályzatba [ti. haszonszerzés végett vagy bosszúvágyból cselekvők táborába] vala eddigelé sorozható
(1845 Széchenyi István)
Az értelmi nevelés terén […] két ellentétes, bár nem exkluziv nézet áll egymással szemben, az egyik a klasszikus, a másik a reális képzést nyujtó tárgyakat kivánja a középfoku oktatás tengelyévé tenni
(1896 PallasLex.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások