expedíció fn 1A

1. (kissé rég) ’küldemény kikézbesítése, eljuttatása a címzetthez’ ❖ Ha mind ezek illend képpen bé-tellyeſedtek a’ rendelés ſzerént való expeditio a’ ſzélly Harmintzadon végbe-vitetik, és a’ portéka a’ rendelt F-Le-Tév Városba utoſitatik (1788 Harmincadi rendtartás C2813, i[1r]) | II-dik Kötetünk correctúrája s az expedítiók annyira elrablották időmet, hogy a mit köteles foglalatosságaimban elmulasztottam, most aliglan pótolhatom vissza (1827 Szemere Pál C3950, 314) | A boritékokra nézve az ohajtott változás meg fog történni. Az expeditio rendesen történik (1858 Vasárnapi Újság CD56) | a titkár és fogalmazó urak által konczipiált darabokat […] kioszsza és azok expeditiójánál őrködjék (1871 Kvassay Ede C2869, 39) | Expedícióban jártas segédmunkást alkalmaz Magyar Hirdető (1958 Népszabadság júl. 6. C1499, 14).

1a. (rég) ’〈vmely szervezetnél, kül. újságnál:〉 a levelezés intézésével, ill. küldemények továbbításával foglalkozó hivatal, részleg’ ❖ az ide küldend Levél Tituluſsára az-is fel-légyen téve: pro Magyar Kurir; mert külömben más Ujság’ expeditiojára mehetne, és hibákot ſzülhetne (1789 Magyar Kurír C0315, 1379) | Maga a postaköltség és boritékozás minden példánynál 48 pkrajczárt tesz, a fennmaradó 1 ft. 12 krból hogy fizethetné valaki 52 ív nyomását, papirját, a beleírt munkákat, képeket, az expeditio és szerkesztőség személyzetét, bármilly nagyszámu előfizetői lennének is? (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Vencel azt mondta, hogy azok [ti. a legfrissebb lappéldányok] még nem érkeztek meg. Hát menjen a szerkesztőségbe, az expedíciókba, s szidja le őket, miért ily rendetlenek! (1875 Jókai Mór CD18) | [Berta] tizennégy éves korában osztályfőnök volt a Budapester Tag Blatt expedíciójában, s ő címezte naponta az újságot Erzsébet királynénak (1963 Nők Lapja febr. 28. C5331, 22) | Amikor I. Ferdinánd a bécsi központi kancelláriát 1527-ben átszervezte, kilenc osztályt állított fel részben területi, részben tárgyi csoportok szerinti megoszlásban. Ennek vált részévé külön irodaként (expeditio) a magyar kancellária, élén egy titkárral és néhány írnokkal (1996 Oborni Teréz CD17).

2. (rég, ritk, hiv) ’vmely előterjesztett ügyről v. kérelemről szóló végzés, döntés v. annak hivatalos közlése az ügyféllel, ill. vmely ügyirat érvényesítése és az ügyfél részére történő kiadása, ún. kiadmányozás’ ❖ az Haza Törvénnyinek ellenébe ſemminémü Sententiákat, Reſolutiokat, Itéleteket, avagy más Expeditiokat, és Executiokat nem hozok, nem téſzek, ſem hozatni ſem tétetni meg nem engedem (1790 Erdélyi rendeknek jegyzőkönyve 7410001, 44) | a’ Királlyi Commiſſarius Ur ö Excellentziája arra fog kérettetni, hogy a’ Statuſoknak addig való együtt maradhatását, míg az Expeditiok le-írattatván azokat meg-vi’sgálhattyák, méltóztaſsék meg-engedni (1791 Erdélyi rendeknek jegyzőkönyve 7410007, 653) | A’ Palatínus felírt János Öccséhez, hogy hiba esvén az expeditióban, azt hozza helyre (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 180) | [a pápai Apostoli iroda] nem szorítkozik pusztán az expedicióra, hanem vizsgálat alá is veszi a hozzá kerülő ügyeket főleg oly irányban, hogy megengedik-e az apostoli iroda szabályai annak rendes uton való kiadományozását, s nem forognak-e fenn az expedició ellen oly okok, melyek az egyházi fegyelembe s harmadik személyek jogaiba ütköznének? (1893 PallasLex. CD02).

3. (tréf is) ’addig ismeretlen v. kevésbé ismert földrajzi terület, nép, kultúra stb. megismerésére irányuló, rendsz. hosszabb ideig tartó (csoportos) felfedezőút, kutatóút’ ❖ Egyptomba indúl a’ 18. század vége felé fegyver között egy tudós expeditio, ’s már most ki sül, hogy ollyan pontosággal írta le ez e’ Múzsák fia Egyptomot, hogy senki se jobban (1811 Dessewffy József C2561, 372) | ha két bérkocsis futtában összetalálkozik, megállnak egymással nyájasságokat kicserélni. Hanem mindezt csak későbben tapasztaltam, mikor a város belsejébe tettem expedíciót (1887 Jókai Mór CD18) | Ez az első poláris [= sarkvidéki] expeditio, melynek nagy tudományos fontossága van az által, hogy vezetői soha sem mulasztották el a tudományos észleletek feljegyzését (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | [a fehér zsiráfot] Goodwin professzor egy brit-keletafrikai zoológiai ekszpedíció alkalmával fényképezte le (1938 Magyar Nemzet okt. 9. C8354, 24) | David Livingstone, Henry Morton Stanley és Teleki Sámuel expedíciói nyomán feltárultak a földrész [ti. Afrika] geográfiai rejtelmei (1995 Természet Világa CD50) | Egy régészeti expedíció leletei (2007 Rohonyi András ford.–Stehr 3275001, 39).

3a. ’ilyen kutatóút résztvevőinek összessége v. csoportja’ ❖ Az expediczió […] geografiai helymeghatározás végett nehány napig megpihent Kan-csou-ban (1886 Lóczy Lajos C2926, 491) | Az Amazonas őserdejében egy expedíció 32 főből álló indián előőrsét megtámadták a bennszülöttek (1958 Magyar Nemzet szept. 24. C0354, 6) | Az expedíció ezután nekivágott a Csendes-óceánnak, amíg a kontinenstől 600 mérföldnyire rá nem bukkant az elhagyatott Galápagos-szigetekre (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146001, 13) | A 16 tagú expedíció a folyó ukrajnai forrásvidékétől Tiszaszalkáig vizsgálta a Felső-Tisza térségének ökológiai állapotát (1995 Magyar Hírlap CD09) | [IV. Béla] indította el 1232 táján a négy domonkos szerzetesből álló expedíciót, amelynek feladata a keleti (Volga-vidéki) magyarok megtalálása volt (2000 Kristó Gyula CD17).

4. (Kat v. Pol is) ’rendsz. területszerzést, hatalmi befolyás érvényesítését v. gyarmatosítást célzó szervezett fegyveres megmozdulás, hadjárat, ill. büntető célú katonai akció (mint csoportosan végrehajtott vállalkozás)’ ❖ A’ mikor ezután az Expeditionak végzö mozdulására jövünk, ha tudni-illik az Ellenség Quartelyába rohanni, avagy ö ellene marsirozni akarunk, hogy véle ütközetet folytaſsunk, ekkor ütközö rendben kell táboroznunk, ’s az Hadakat az ég alatt kell hagynunk (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 158) | a horvát, dalmát expedícióra használható volt a gyalogság is; az előretolt lovasdandár folytatta küldetését, hanem a nyomában haladó lovashadsereg kicseréltetett a gyaloggal (1872–1874 Jókai Mór CD18) | [Denon] részt vett Bonaparte Egyptomi expediciójában és egyéb hadjárataiban is és főleg ő válogatta ki a Párisba szállítandó műkincseket (1925 MűvészetiLex. C6812, 179) | nem igazi háború az olyan gyarmatszerzési expedíció, amely gyéren lakott területek meghódítására törekszik (1962 Gellért Oszkár 9180002, 397) | Nikiasz: (Kr. e. 469–413) athéni politikus és hadvezér […]. A szicíliai expedíció során a szürakuszaiak elfogták és kivégezték (1997 Horváth András CD17).

4a. ’ilyen támadó jellegű, hódító, gyarmatosító v. megtorló akciót folytató katonai egység (tagjai)’ ❖ hallottuk, hogy a pap-párti sereg Vera-Cruz alatt van, azt ostromlandó, s hogy azt ezen czél elérésében egy spanyol expeditió fogja segiteni, mely Havannából már akkor el is indult Vera-Cruz felé (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Hasztalan ígértek érte [ti. Kubáért] az amerikaiak két-, háromszázmillió dollárt, nem nyúltak hozzá. Hasztalan küldöztek reájuk hódító expedíciókat, azokat megverték, elfogták, felakasztották. Nem volt Kuba eladó se aranyért, se vasért (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Az expedíció huszonöt tagjából hetet sikerült megmenteni (1922 Halász Gyula CD10).

ÖU: búvár~, büntető~, kutató~, sark~, űr~.

Sz: expedíciós.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

expedíció főnév 1A
1. (kissé rég)
küldemény kikézbesítése, eljuttatása a címzetthez
Ha mind ezek illend képpen bé-tellyeſedtek a’ rendelés ſzerént való expeditio a’ ſzélly Harmintzadon végbe-vitetik, és a’ portéka a’ rendelt F-Le-Tév Városba utoſitatik
(1788 Harmincadi rendtartás)
II-dik Kötetünk correctúrája s az expedítiók annyira elrablották időmet, hogy a mit köteles foglalatosságaimban elmulasztottam, most aliglan pótolhatom vissza
(1827 Szemere Pál)
A boritékokra nézve az ohajtott változás meg fog történni. Az expeditio rendesen történik
(1858 Vasárnapi Újság)
a titkár és fogalmazó urak által konczipiált darabokat […] kioszsza és azok expeditiójánál őrködjék
(1871 Kvassay Ede)
Expedícióban jártas segédmunkást alkalmaz Magyar Hirdető
(1958 Népszabadság júl. 6.)
1a. (rég)
〈vmely szervezetnél, kül. újságnál:〉 a levelezés intézésével, ill. küldemények továbbításával foglalkozó hivatal, részleg
az ide küldend Levél Tituluſsára az-is fel-légyen téve: pro Magyar Kurir; mert külömben más Ujság’ expeditiojára mehetne, és hibákot ſzülhetne
(1789 Magyar Kurír)
Maga a postaköltség és boritékozás minden példánynál 48 ppengőkrajczárt tesz, a fennmaradó 1 ft.forint 12 krkrajcárból hogy fizethetné valaki 52 ív nyomását, papirját, a beleírt munkákat, képeket, az expeditio és szerkesztőség személyzetét, bármilly nagyszámu előfizetői lennének is?
(1856 Vasárnapi Újság)
Vencel azt mondta, hogy azok [ti. a legfrissebb lappéldányok] még nem érkeztek meg. Hát menjen a szerkesztőségbe, az expedíciókba, s szidja le őket, miért ily rendetlenek!
(1875 Jókai Mór)
[Berta] tizennégy éves korában osztályfőnök volt a Budapester Tag Blatt expedíciójában, s ő címezte naponta az újságot Erzsébet királynénak
(1963 Nők Lapja febr. 28.)
Amikor I. Ferdinánd a bécsi központi kancelláriát 1527-ben átszervezte, kilenc osztályt állított fel részben területi, részben tárgyi csoportok szerinti megoszlásban. Ennek vált részévé külön irodaként (expeditio) a magyar kancellária, élén egy titkárral és néhány írnokkal
(1996 Oborni Teréz)
2. (rég, ritk, hiv)
vmely előterjesztett ügyről v. kérelemről szóló végzés, döntés v. annak hivatalos közlése az ügyféllel, ill. vmely ügyirat érvényesítése és az ügyfél részére történő kiadása, ún. kiadmányozás
az Haza Törvénnyinek ellenébe ſemminémü Sententiákat, Reſolutiokat, Itéleteket, avagy más Expeditiokat, és Executiokat nem hozok, nem téſzek, ſem hozatni ſem tétetni meg nem engedem
(1790 Erdélyi rendeknek jegyzőkönyve)
a’ Királlyi Commiſſarius Ur ö Excellentziája arra fog kérettetni, hogy a’ Statuſoknak addig való együtt maradhatását, míg az Expeditiok le-írattatván azokat meg-vi’sgálhattyák, méltóztaſsék meg-engedni
(1791 Erdélyi rendeknek jegyzőkönyve)
A’ Palatínus felírt János Öccséhez, hogy hiba esvén az expeditióban, azt hozza helyre
(1807 Kazinczy Ferenc)
[a pápai Apostoli iroda] nem szorítkozik pusztán az expedicióra, hanem vizsgálat alá is veszi a hozzá kerülő ügyeket főleg oly irányban, hogy megengedik-e az apostoli iroda szabályai annak rendes uton való kiadományozását, s nem forognak-e fenn az expedició ellen oly okok, melyek az egyházi fegyelembe s harmadik személyek jogaiba ütköznének?
(1893 PallasLex.)
3. (tréf is)
addig ismeretlen v. kevésbé ismert földrajzi terület, nép, kultúra stb. megismerésére irányuló, rendsz. hosszabb ideig tartó (csoportos) felfedezőút, kutatóút
Egyptomba indúl a’ 18. század vége felé fegyver között egy tudós expeditio, ’s már most ki sül, hogy ollyan pontosággal írta le ez e’ Múzsák fia Egyptomot, hogy senki se jobban
(1811 Dessewffy József)
ha két bérkocsis futtában összetalálkozik, megállnak egymással nyájasságokat kicserélni. Hanem mindezt csak későbben tapasztaltam, mikor a város belsejébe tettem expedíciót
(1887 Jókai Mór)
Ez az első poláris [= sarkvidéki] expeditio, melynek nagy tudományos fontossága van az által, hogy vezetői soha sem mulasztották el a tudományos észleletek feljegyzését
(1901 Nagy képes világtörténet)
[a fehér zsiráfot] Goodwin professzor egy brit-keletafrikai zoológiai ekszpedíció alkalmával fényképezte le
(1938 Magyar Nemzet okt. 9.)
David Livingstone, Henry Morton Stanley és Teleki Sámuel expedíciói nyomán feltárultak a földrész [ti. Afrika] geográfiai rejtelmei
(1995 Természet Világa)
Egy régészeti expedíció leletei
(2007 Rohonyi András ford.Stehr)
3a.
ilyen kutatóút résztvevőinek összessége v. csoportja
Az expediczió […] geografiai helymeghatározás végett nehány napig megpihent Kan-csou-ban
(1886 Lóczy Lajos)
Az Amazonas őserdejében egy expedíció 32 főből álló indián előőrsét megtámadták a bennszülöttek
(1958 Magyar Nemzet szept. 24.)
Az expedíció ezután nekivágott a Csendes-óceánnak, amíg a kontinenstől 600 mérföldnyire rá nem bukkant az elhagyatott Galápagos-szigetekre
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
A 16 tagú expedíció a folyó ukrajnai forrásvidékétől Tiszaszalkáig vizsgálta a Felső-Tisza térségének ökológiai állapotát
(1995 Magyar Hírlap)
[IV. Béla] indította el 1232 táján a négy domonkos szerzetesből álló expedíciót, amelynek feladata a keleti (Volga-vidéki) magyarok megtalálása volt
(2000 Kristó Gyula)
4. (Kat v. Pol is)
rendsz. területszerzést, hatalmi befolyás érvényesítését v. gyarmatosítást célzó szervezett fegyveres megmozdulás, hadjárat, ill. büntető célú katonai akció (mint csoportosan végrehajtott vállalkozás)
A’ mikor ezután az Expeditionak végzö mozdulására jövünk, ha tudni-illik az Ellenség Quartelyába rohanni, avagy ö ellene marsirozni akarunk, hogy véle ütközetet folytaſsunk, ekkor ütközö rendben kell táboroznunk, ’s az Hadakat az ég alatt kell hagynunk
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
a horvát, dalmát expedícióra használható volt a gyalogság is; az előretolt lovasdandár folytatta küldetését, hanem a nyomában haladó lovashadsereg kicseréltetett a gyaloggal
(1872–1874 Jókai Mór)
[Denon] részt vett Bonaparte Egyptomi expediciójában és egyéb hadjárataiban is és főleg ő válogatta ki a Párisba szállítandó műkincseket
(1925 MűvészetiLex.)
nem igazi háború az olyan gyarmatszerzési expedíció, amely gyéren lakott területek meghódítására törekszik
(1962 Gellért Oszkár)
Nikiasz: (Kr. e.Krisztus előtt 469–413) athéni politikus és hadvezér […]. A szicíliai expedíció során a szürakuszaiak elfogták és kivégezték
(1997 Horváth András)
4a.
ilyen támadó jellegű, hódító, gyarmatosító v. megtorló akciót folytató katonai egység (tagjai)
hallottuk, hogy a pap-párti sereg Vera-Cruz alatt van, azt ostromlandó, s hogy azt ezen czél elérésében egy spanyol expeditió fogja segiteni, mely Havannából már akkor el is indult Vera-Cruz felé
(1860 Vasárnapi Újság)
Hasztalan ígértek érte [ti. Kubáért] az amerikaiak két-, háromszázmillió dollárt, nem nyúltak hozzá. Hasztalan küldöztek reájuk hódító expedíciókat, azokat megverték, elfogták, felakasztották. Nem volt Kuba eladó se aranyért, se vasért
(1872–1874 Jókai Mór)
Az expedíció huszonöt tagjából hetet sikerült megmenteni
(1922 Halász Gyula)
ÖU: búvárexpedíció, büntetőexpedíció, kutatóexpedíció, sarkexpedíció, űrexpedíció
Sz: expedíciós
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások