extenzív mn 12B

1. ’széleskörű, sok mindent felölelő, ill. sok(féle) dologra kiterjedő’ ❖ Extenzív bővsége a görög és deák nyelvnek nincsen olyan nagy, mint az újabb nyelveknek, melyet az ismeretek, tudományok, találmányok sokasodásának kell tulajdonítanunk (1814–1815 Kölcsey Ferenc 8253047, 878) | Ezen egymásra következő kiváltságosztogatás és megújítás czélja az általános államérdekre való tekintetből természetesen az volt, hogy mind kevésbbé extensiv legyen (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A Karthauziban nemcsak a fiatal Eötvös ábrándos lelkivilága tükröződik, de a koré is, melyben keletkezett. Hatása igen intenzív volt mindazokra, akik olvasták, de nem volt elég extenzív, mert olvasói nem voltak elég sokan (1911 Halász Imre CD10) | a tanárközpontú oktatás, a tanulói előadás módszerének extenzív alkalmazása, statikus információknak gépies memorizálása és a diákok tudásának „objektív” tesztelése […] mind mind a múlt maradványai (1992 Majzik Lászlóné ford.–Bonstingl 2050006, 54).

1a. ’kiterjedt, széleskörűen érvényesülő 〈történés, folyamat〉, ill. nagymértékű 〈változás〉’ ❖ Ha arról volna szó, hogy irodalmunk extensiv gyarapodásából itéljük meg a haladást, akkor a lefolyt évnek nincs oka pirulni elődei mellett; a hirlapok, folyóiratok és könyvek száma folytonos emelkedést mutat (1873 Magyar Könyvszemle CD40) | A termelőerőnek kifizetődő a művelési ágak arányainak átcsoportosítása, mert a földterületek és ezzel a terméshozam extenzív emelése már lehetetlen (1965 Simkovics Gyula CD52) | Egyszerűen érthetetlen, hogy két tapasztalt kutató hogyan nyugodhatott bele ilyen elképesztő mértékű mintacsökkenésbe, illetve miért a minta extenzív növelését (lásd: „kontrollcsoportok”) tekintette megoldásnak (1990 Fischer György 2004003, 408) | [A kábítószer] kimutatása biológiai mintákból rendkívül nehéz, egyrészt az igen extenzív metabolizáció, másrészt a rendkívül alacsony koncentráció miatt (1999 Tények könyve CD37).

1b. (vál) ’nagyívű, változatos tematikájú, sok szereplőt felvonultató 〈irodalmi műfaj v. mű(típus)〉, ill. ilyen műre v. alkotójára jellemző 〈módszer, ábrázolásmód stb.〉’ ❖ Az epika tartalmi egyetemességével szemben tehát a drámáé formai; annak extensiv voltával szemben az övé intensiv (1911 Lukács György² 9405024, 21) | [Vas István] második kötetében, extenzívebb és tárgyilagosabb látásmód érvényesítésével, élesebben jelentkezik a környező tárgyi világ: gúnyos epigrammák ostorozzák a korszak haszonélvezőit (1963 Imre Katalin 2027014, 58) | Aranyt tehetsége nem az extenzív nagyepikára, hanem a szűkebb, tömörebb kisepikai műfajokra predesztinálja (1987–1988 Barta János¹ 2019008, 668) | A Felelet a választott korszak extenzív ábrázolására törekedett, koncepciója ezért A befejezetlen mondat elgondolását újította fel: egyszerre nyújtja a magyar társadalom két ellentétes övezetének, a nagypolgárságnak és a munkásosztálynak az epikus képét (1990 Pomogáts Béla CD53) | [Spiró György] sokszereplős, extenzív színművei után a Csirkefej (1985) című tragédiában, a nyelvkritikai társadalomkritikában jutott a legmesszebbre (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2. (Közg) ’〈gyakr. az intenzívvel szemben:〉 növekvő, ill. terjedő v. terjeszkedő 〈gazdálkodás, fejlődés, fejlesztés, bővítés stb.〉’ ❖ a gyárproductionak csodával határos egy évi fejleménye, s intensiv és extensiv gyarapodása, beoltotta már a műipart e nemzet földébe, s nincs erő, nincs hatalom, melly annak gyökerét többé kitépje (1846 Hetilap CD61) | a társadalmi mobilitás sem mindig együtemű. A munkáshatalom kivívását követő időszakban rendkívül gyors és tömeges volt ez a mozgás. Hasonló volt az ipari fejlődés extenzív szakaszában (1975 Aczél György 9809002, 118) | Gazdasági nyelven elegánsan úgy szoktak fogalmazni, hogy át kell térni az extenzív fejlődés elvéről az intenzívre (1985 Vitányi Iván 9780002, 48) | A mezőgazdasági termelés növekedése mindenekelőtt extenzív terjeszkedés eredménye volt: a művelt terület többszörösére növekedett az addig meg nem művelt szűzföldek, az őserdők és a bozótos, füves területek feltörésével, a mocsarak lecsapolásával (1997 Katus László CD17) | A szocialista, extenzív iparfejlesztés óriási népességvándorlást indított el a városok irányába, amelynek következtében a városfejlesztés ugyancsak extenzív, mennyiségi irányba mozdult el (2004 Jankó Ferenc CD52).

3. (Mezőg) ’〈földművelésben, állattartásban az intenzívvel szemben:〉 olyan külterjes 〈gazdálkodási mód(szer), eljárás〉, amelyet területegységre vetítve ált. alacsony tőke- és munkaráfordítás, gyengébb termelékenység jellemez’ ❖ A nálunk divatozó extensiv és rabló mezei gazdálkodás hívei gyakran azért pusztítják ki az erdőt, mivel az kevesebbet jövedelmez, mint a gabnaföld (1873 Hunfalvy János C7549, 324) | A szántásvetés a folyó-völgyekben és a kevés sikságon meglehetősen fejlődésnek indul, de […] nagyon extensiv módon űzik: a földek felét folyvást ugarnak hagyják (1904 ÓkoriLex. CD28) | az extenzív földmívelés részben üzemtechnikai elmaradottságra, részben anyagi eszközök hiányára vezethető vissza (1937 Kemény György 2045040, 126) | telelők fenntartása […] az alföldi tájakon űzött extenzív tenyésztési rendszernek, az úgynevezett szilaj vagy rideg pásztorkodásnak korántsem volt szükségképpeni tartozéka (1940 Berlász Jenő CD43) | őshonos gyepek, legelők, vizes élőhelyek természetbarát, extenzív mezőgazdasági hasznosítására gondolok (2003 Szabad Föld okt. 31. C8389, 16).

3a. (ritk, Mezőg) ’ilyen gazdálkodás alá vont 〈földterület〉, ill. ilyen módszerrel tartott v. nevelt 〈háziállat〉’ ❖ a kisebb vagyon intenzive kezelve többet ér az extenziv – parlagnál (1881 Pesti Hírlap jan. 14. C5629, 2) | A régi extenzív dán sertésből angol Yorkshire-anyag segélyével rövid pár év alatt olyan kvalitású anyagot tudtak előállítani, hogy a kényes londoni húspiacon […] a leölt dán sertések ma becsült és ismert „márkát” jelentenek (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az extenzív gyümölcsösök területe csupán néhány ezer hektárra tehető országosan (2001 Ángyán József 3005002, 190).

3b. ’ilyen módszer szerint gazdálkodó 〈személy〉, ill. ilyen elv alapján működő 〈gazdaság〉’ ❖ Az extenziv gazdaságokban a terület nagyobb része a kevés munkát és befektetést kivánó mívelési ágakból ú. m. rétekből, legelőkből, erdőkből áll (1913 RévaiNagyLex. C5703, 82) | az extenziv gazda évek óta prémiumot élvez (1926 Budapesti Hírlap júl. 2. C4714, 16) | A rosszul kezelt extenzív nagybirtoknak nem lesz gazdasági létjogosultsága (1933 Éber Ernő CD10).

4. (ritk) ’területszerzésre v. a befolyási övezet, érdekszféra v. hatókör kiterjesztésére irányuló 〈terv, szándék, tevékenység stb.〉, ill. ilyen szándékú, ilyen tevékenységet végző 〈szervezet〉’ ❖ Risztics a hóditást, az extenziv terjeszkedést, az orosz barátságot s a nyers, kizárólagos faji kulturát képviselte (1882 Pesti Hírlap márc. 20. C5630, 2) | Valamikor réges-régen a magyar világhódító nemzet volt. Ma már az extenzív hódításra se vágyunk, se kedvünk, se pénzünk, se erőnk (1908 Pesti Hírlap máj. 31. C5656, 1) | A Demokrata Néppárt vezércsillaga a nemzeti eszme, de elveti azt az imperiális és extenzív nacionalizmust, amely a nemzeti öncélúságot függetlenítette az emberiség egyetemes érdekeitől, s így a nemzetközi békének és együttműködésnek is egyik legsúlyosabb akadályává és megbontójává lett (1945 Századok CD58) | valamennyi környező hatalmi tényező távlati érdekeit sértette egy flandriai méretű gazdasági potenciállal rendelkező dinamikus és extenzív államalakulat létrejötte (1998 Csernus Sándor István CD58).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

extenzív melléknév 12B
1.
széleskörű, sok mindent felölelő, ill. sok(féle) dologra kiterjedő
Extenzív bővsége a görög és deák nyelvnek nincsen olyan nagy, mint az újabb nyelveknek, melyet az ismeretek, tudományok, találmányok sokasodásának kell tulajdonítanunk
(1814–1815 Kölcsey Ferenc)
Ezen egymásra következő kiváltságosztogatás és megújítás czélja az általános államérdekre való tekintetből természetesen az volt, hogy mind kevésbbé extensiv legyen
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A Karthauziban nemcsak a fiatal Eötvös ábrándos lelkivilága tükröződik, de a koré is, melyben keletkezett. Hatása igen intenzív volt mindazokra, akik olvasták, de nem volt elég extenzív, mert olvasói nem voltak elég sokan
(1911 Halász Imre)
a tanárközpontú oktatás, a tanulói előadás módszerének extenzív alkalmazása, statikus információknak gépies memorizálása és a diákok tudásának „objektív” tesztelése […] mind mind a múlt maradványai
(1992 Majzik Lászlóné ford.Bonstingl)
1a.
kiterjedt, széleskörűen érvényesülő 〈történés, folyamat〉, ill. nagymértékű 〈változás〉
Ha arról volna szó, hogy irodalmunk extensiv gyarapodásából itéljük meg a haladást, akkor a lefolyt évnek nincs oka pirulni elődei mellett; a hirlapok, folyóiratok és könyvek száma folytonos emelkedést mutat
(1873 Magyar Könyvszemle)
A termelőerőnek kifizetődő a művelési ágak arányainak átcsoportosítása, mert a földterületek és ezzel a terméshozam extenzív emelése már lehetetlen
(1965 Simkovics Gyula)
Egyszerűen érthetetlen, hogy két tapasztalt kutató hogyan nyugodhatott bele ilyen elképesztő mértékű mintacsökkenésbe, illetve miért a minta extenzív növelését (lásd: „kontrollcsoportok”) tekintette megoldásnak
(1990 Fischer György)
[A kábítószer] kimutatása biológiai mintákból rendkívül nehéz, egyrészt az igen extenzív metabolizáció, másrészt a rendkívül alacsony koncentráció miatt
(1999 Tények könyve)
1b. (vál)
nagyívű, változatos tematikájú, sok szereplőt felvonultató 〈irodalmi műfaj v. mű(típus), ill. ilyen műre v. alkotójára jellemző 〈módszer, ábrázolásmód stb.〉
Az epika tartalmi egyetemességével szemben tehát a drámáé formai; annak extensiv voltával szemben az övé intensiv
(1911 Lukács György²)
[Vas István] második kötetében, extenzívebb és tárgyilagosabb látásmód érvényesítésével, élesebben jelentkezik a környező tárgyi világ: gúnyos epigrammák ostorozzák a korszak haszonélvezőit
(1963 Imre Katalin)
Aranyt tehetsége nem az extenzív nagyepikára, hanem a szűkebb, tömörebb kisepikai műfajokra predesztinálja
(1987–1988 Barta János¹)
A Felelet a választott korszak extenzív ábrázolására törekedett, koncepciója ezért A befejezetlen mondat elgondolását újította fel: egyszerre nyújtja a magyar társadalom két ellentétes övezetének, a nagypolgárságnak és a munkásosztálynak az epikus képét
(1990 Pomogáts Béla)
[Spiró György] sokszereplős, extenzív színművei után a Csirkefej (1985) című tragédiában, a nyelvkritikai társadalomkritikában jutott a legmesszebbre
(1993 A magyarság kézikönyve)
2. (Közg)
〈gyakr. az intenzívvel szemben:〉 növekvő, ill. terjedő v. terjeszkedő 〈gazdálkodás, fejlődés, fejlesztés, bővítés stb.〉
a gyárproductionak csodával határos egy évi fejleménye, s intensiv és extensiv gyarapodása, beoltotta már a műipart e nemzet földébe, s nincs erő, nincs hatalom, melly annak gyökerét többé kitépje
(1846 Hetilap)
a társadalmi mobilitás sem mindig együtemű. A munkáshatalom kivívását követő időszakban rendkívül gyors és tömeges volt ez a mozgás. Hasonló volt az ipari fejlődés extenzív szakaszában
(1975 Aczél György)
Gazdasági nyelven elegánsan úgy szoktak fogalmazni, hogy át kell térni az extenzív fejlődés elvéről az intenzívre
(1985 Vitányi Iván)
A mezőgazdasági termelés növekedése mindenekelőtt extenzív terjeszkedés eredménye volt: a művelt terület többszörösére növekedett az addig meg nem művelt szűzföldek, az őserdők és a bozótos, füves területek feltörésével, a mocsarak lecsapolásával
(1997 Katus László)
A szocialista, extenzív iparfejlesztés óriási népességvándorlást indított el a városok irányába, amelynek következtében a városfejlesztés ugyancsak extenzív, mennyiségi irányba mozdult el
(2004 Jankó Ferenc)
3. (Mezőg)
〈földművelésben, állattartásban az intenzívvel szemben:〉 olyan külterjes 〈gazdálkodási mód(szer), eljárás〉, amelyet területegységre vetítve ált. alacsony tőke- és munkaráfordítás, gyengébb termelékenység jellemez
A nálunk divatozó extensiv és rabló mezei gazdálkodás hívei gyakran azért pusztítják ki az erdőt, mivel az kevesebbet jövedelmez, mint a gabnaföld
(1873 Hunfalvy János)
A szántásvetés a folyó-völgyekben és a kevés sikságon meglehetősen fejlődésnek indul, de […] nagyon extensiv módon űzik: a földek felét folyvást ugarnak hagyják
(1904 ÓkoriLex.)
az extenzív földmívelés részben üzemtechnikai elmaradottságra, részben anyagi eszközök hiányára vezethető vissza
(1937 Kemény György)
telelők fenntartása […] az alföldi tájakon űzött extenzív tenyésztési rendszernek, az úgynevezett szilaj vagy rideg pásztorkodásnak korántsem volt szükségképpeni tartozéka
(1940 Berlász Jenő)
őshonos gyepek, legelők, vizes élőhelyek természetbarát, extenzív mezőgazdasági hasznosítására gondolok
(2003 Szabad Föld okt. 31.)
3a. (ritk, Mezőg)
ilyen gazdálkodás alá vont 〈földterület〉, ill. ilyen módszerrel tartott v. nevelt 〈háziállat〉
a kisebb vagyon intenzive kezelve többet ér az extenziv – parlagnál
(1881 Pesti Hírlap jan. 14.)
A régi extenzív dán sertésből angol Yorkshire-anyag segélyével rövid pár év alatt olyan kvalitású anyagot tudtak előállítani, hogy a kényes londoni húspiacon […] a leölt dán sertések ma becsült és ismert „márkát” jelentenek
(1929 Az állatok világa ford.)
Az extenzív gyümölcsösök területe csupán néhány ezer hektárra tehető országosan
(2001 Ángyán József)
3b.
ilyen módszer szerint gazdálkodó 〈személy〉, ill. ilyen elv alapján működő 〈gazdaság〉
Az extenziv gazdaságokban a terület nagyobb része a kevés munkát és befektetést kivánó mívelési ágakból ú. m.úgymint rétekből, legelőkből, erdőkből áll
(1913 RévaiNagyLex.)
az extenziv gazda évek óta prémiumot élvez
(1926 Budapesti Hírlap júl. 2.)
A rosszul kezelt extenzív nagybirtoknak nem lesz gazdasági létjogosultsága
(1933 Éber Ernő)
4. (ritk)
területszerzésre v. a befolyási övezet, érdekszféra v. hatókör kiterjesztésére irányuló 〈terv, szándék, tevékenység stb.〉, ill. ilyen szándékú, ilyen tevékenységet végző 〈szervezet〉
Risztics a hóditást, az extenziv terjeszkedést, az orosz barátságot s a nyers, kizárólagos faji kulturát képviselte
(1882 Pesti Hírlap márc. 20.)
Valamikor réges-régen a magyar világhódító nemzet volt. Ma már az extenzív hódításra se vágyunk, se kedvünk, se pénzünk, se erőnk
(1908 Pesti Hírlap máj. 31.)
A Demokrata Néppárt vezércsillaga a nemzeti eszme, de elveti azt az imperiális és extenzív nacionalizmust, amely a nemzeti öncélúságot függetlenítette az emberiség egyetemes érdekeitől, s így a nemzetközi békének és együttműködésnek is egyik legsúlyosabb akadályává és megbontójává lett
(1945 Századok)
valamennyi környező hatalmi tényező távlati érdekeit sértette egy flandriai méretű gazdasági potenciállal rendelkező dinamikus és extenzív államalakulat létrejötte
(1998 Csernus Sándor István)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások