finansziális (15A2) l. financiális

financiális mn 15A2 (vál)finansziális (ritk)

1. ’pénzben (meg)levő v. abban szükséges, rendelkezésre bocsátott, pénzbeli 〈vagyon, költség stb.〉’ ❖ Aztán micsoda nemcsak a katonatartás, de az egész hadi adónk is a kormány financziális szükségeihez képest? (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | pénzügyi (financzialis) ’s egyéb ingó vagyonok (1838 Balásházy János 8023001, 35) | remek előadás, csak félek, a szinház financiális forrásai nem lesznek a költségre elégségesek (1871 e. Eötvös József C1597, 380) | A művészi termelésnek, mint akár a fazékcsinálásnak, megvan a financiális alapja (1908 Lengyel Géza CD10) | A CIB Bankház, a Transelektro-csoport és a Westel 900 GSM nemcsak példákkal, hanem financiálisan is hozzájárultak a kötet kiadásához (1998 Magyar Hírlap CD09) | a két piaci szegmensben egészen mások a rendszerek és megoldások cseréjének financiális költségei is (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vminek〉 pénzben kifejezett 〈értéke〉, ill. ezt az értéket jelző 〈számadat〉 v. bemutató 〈táblázat, kimutatás stb.〉’ ❖ a hirlapok és statisticai financialis tabellák minden ellentmondás nélkül világszerte kiáltják, hogy az Austriai Monarchiának status adóssága 800–900 millió felé közelget (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | az Opera financiális mérlege az év végével igen kedvező eredményeket tüntetett fel (1896 Pesti Napló jan. 14. C8678, 8) | A dohánynemesítés financiális értéke ugyanis abban áll, hogy amint javítjuk a minőséget, ugyanúgy jobb árat tudunk elérni a világpiacon (1931 Budapesti Hírlap febr. 17. C4719, 5) | Lehet, hogy csak a filmipar financiális adatait közlő hollywoodi Varietyből értesülünk majd arról, mennyit költött Andy Vajna? (1997 Népszava dec. 27. C6366, 9).

1b. (kissé rég) ’jelentős vagyonnal, tőkével rendelkező, nagy gazdasági erejű, befolyású 〈személy v. csoport, réteg〉’ ❖ a’ financialis hatalmasok’ sorában voltak ’s vannak férfiak, kik a’ hazának önvagyonukat föláldozni mindig készek (1844 Pesti Hírlap CD61) | minden politikai csoportnak financziális csoport áll a háta megett? (1892 Nemzet dec. 30. C0391, [3]) | A vezérigazgató óriási tartalékot halmozott fel, ezenkívül vett telkeket, épített bérházakat, a „Közúti” [ti. a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság] nagy financiális hatalom lett, mellékesen, mint viccesen mondták, a fővárosi közlekedéssel is foglalkozott s még utasokat is szállított (1912 Radó Sámuel CD10).

2. ’a pénzbeli javakkal, az anyagiakkal v. az állam, vmely más intézmény pénzgazdálkodásával kapcs., az(oka)t érintő 〈szempont, ok stb.〉, ill. 〈vminek〉 ilyen v. pénzügyi szempontból tekintett 〈része, oldala〉’ ❖ a’ házi pénztár ’s országgyülési terhek idom-szerinti szabad magunkra vétele mind általányos philosophiai mind financialis tekintetben ránk nemesekre nézve sokkal több hasznot mint kárt hozna (1831 Széchenyi István CD1501) | jobb volna, már csak financziális szempontból is, nem dohányozni (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Most következik a kérdés financiális oldala. Ön, ifjú vitéz, ki olyan sok mindent tud, bizonyosan tudni fogja azt is, hogy a Sabinának [ti. az ilyen nevű házasságközvetítő társaságnak] ez ügyre vonatkozólag költségei is voltak (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Egyesek áldozatkészsége hozta össze eddig a megkivánt összegeket, miért is atletikánk hivei és az Amateur Athletic Union [= Amatőr Atlétikai Szövetség] az olympiász financiális részét szilárdabb alapokra kivánják fektetni (1913 Sporthírlap dec. 22. C7042, 12) | a korkedvezményes nyugdíjazás rendszerének módosítását mind szakmai, mind financiális okok indokolják (1992 Országgyűlési Napló CD62) | baloldali vagy liberális érzelmű vállalkozók, tudósok, művészek és még sokan mások – financiális érdekeik miatt – kénytelenek szóba állni a jelenlegi hatalommal (2001 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’vmely államra, intézményre stb. pénzügyi v. vmely személyre anyagi tekintetben jellemző 〈helyzet, körülmény stb.〉, ill. ilyen tekintetben észlelhető, megmutatkozó 〈képesség, lehetőség stb.〉’ ❖ Angliának financziális állapotja nem engedné az illyen költséges háborút (1816 Hazai és Külföldi Tudósítások C8254, 45) | én különösen kedvező financialis körülmények közé helyeztetvén a sors által (1843 Széchenyi István 8429028, 23) | Ha mi a nép közterheiben megosztozunk, ez által azt eszközöltük, hogy a nép mintegy 5 millió fttal kevesebb adót fizetend évenkint. Ennyivel tehát a nép financialis ereje gyarapodott (1847 Hetilap CD61) | 1893 augusztusig a látogatók száma – bár egyes napokon a 100,000-et is meghaladta – a várakozáson alul maradt, ugy hogy a kiállítás financiális eredménye iránt a kilátások nem éppen kedvezők (1893 PallasLex. CD02) | Maga Turgot, az amerikai szabadság prófétája, ki akkor pénzügyminiszter volt, leghatározottabban ellenezte a háborút, mint a financiális egyensúly megbontóját (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Deák Albert szerint a város financiális viszonyai semmi körülmények között sem birják meg a kisajátitás költségeinek hordozását (1911 Újság 2112001, 6) | fiatal művészeink keveset tudnak a nyugati tőkésvilág művészeti életének rejtettebb oldalairól, a film, a színjátszás, a rádió, a televízió és a hasonló vállalatok finansziális összefonódásáról (1968 Ék Sándor C6885, 1342) | jelen pillanatban nincs financiális lehetőség egy megfelelő mértékű számítógépes fejlesztésre (1991 Országgyűlési Napló CD62).

2b. (az államháztartás vitelével,) a(z állami) kiadások és bevételek (központi) irányításával, alakulásával kapcs. 〈ügy, rendszer stb.〉, ill. a pénzügyek területén végrehajtott v. a pénzügyekre irányuló v. vonatk. 〈tevékenység, terv v. szabály stb.〉’ ❖ [a franciák] roſſz gazdálkodások, Agenseiknek hségtelensége, búja és tékozló életek, eſztelen financialis projectumaik, és a’ ſzegény való lakosokkal való kemény és oktalan bánások miatt, minden múlt ſzázadban keresett Indiai örökségeiket el veſztették (1795 Decsy Sámuel 7442004, XII) | az egyenes adózás fogja financialis rendszerünk alapját képezni (1842 Pesti Hírlap CD61) | A pénzügyminiszter beteg. Ezt hallottuk hónapok óta, megtoldva azzal, hogy helyette Tisza Kálmán intézi a financiális ügyeket (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | Aba grófot a némi merész financiális műveletek miatt setétre akarták tenni (1884 Bródy Sándor C1199, 171) | Természetesen minél nagyobb volt [Mátyás király] jövedelme, a financiális reformok eredményéül minél inkább megnövekedett az, annál több zsoldost tudott felfogadni és fegyverben tartani (1939 Mályusz Elemér CD43) | [a közvetett adókkal] kapcsolatos financiális törvényeknek, rendeleteknek, hatósági utasításoknak a végrehajtására létrehozott, megszervezett szakapparátust és fegyveres testületet, a pénzügyőrséget – közkeletűen: a fináncokat – övező elkeseredett, dühödt ellenszenv (2000 Magyar néprajz CD47).

2c. (kissé rég) ’az az 〈időegység, időszak〉, amelyre a költségvetés kiterjed’ ❖ az orſzágnak öſzves adóssága, a’ mint az Oct. 1-ső napján 1825. állott, és a’ második financziális időſzakaſzra általment, 111 milliom 5644 forintot, 44 kr. 1 batkát tett (1828 Hazai és Külföldi Tudósítások C8277, 75) | Nagy-Brittania államjövedelmeinek táblázata a jun. 30-án lefolyt financialis évre és illetőleg évnegyedre megjelent (1865 Pesti Napló júl. 6. C8647, [3]) | Churchillnek a financiális év első hat hónapjáról szóló zárószámadása közel 70 millió font deficitet tüntet fel (1926 Pesti Napló nov. 28. C8704, 17).

3. ’pénzügyi szakterületen tevékenykedő, kül. vmely állam, uralkodó stb. pénzügyeit kezelő, irányító 〈személy v. testület, intézmény stb.〉, ill. a pénzügyekhez értő(, pénzügyileg képzett) 〈személy〉’ ❖ Ennek a’ közönséges Kintstárnak kórmánya a’ Status Tanátsra, és az alatta lév financiális Kamarákra van bizatva (1796 Decsy Sámuel 7442006, XLV) | financialis miniszterünk Ausztriával értekezvén jövő törv.hozás elé költségvetést terjesztend (1848 Jelenkor C8314, 169) | nemcsak Bécsben állott ő a tőzsérek élén, de hire oly európaira magasodott, miszerint Geymüller neve mint legkitünőbb financiális auctoritás Pétervártól Lissabonig és Londontól Bukarestig mindenütt egyformán és vajmi szépen és kivált vajmi „pengősen” hangzott (1857 Széchenyi István CD1501) | Az irodában benn ültek a producer, a művészeti igazgató, a vállalat financiális igazgatója, a rendező és a szcenárium szerzője (1930 Pesti Napló okt. 18. C8708, 24) | A sztárocskák és financiális tanácsadóik minden trükköt bevetnek a tulajok megkopasztására (1994 Nemzeti Sport ápr. 16. C8063, 16) | financiális szakember (2001 Országgyűlési Napló CD62).

3a. ’az a(z ilyen személyre jellemző) 〈képesség, képzettség〉, amely a pénzügyek kezeléséhez szükséges, ill. a pénzügyek kezelésében való 〈tapasztalat, tudás, hiányosság stb.〉’ ❖ Pénzkezelés gyakorlati dolog, mellyet a jövő-tűnő alkalom okos használata intézzen. Az alkalomnak csak homloka búbján van üstöke, s a financziális ügyesség abban áll, ellesni a perczet, mellyben az előttünk sikamlót üstökén ragadhassuk (1838 Kossuth Lajos CD32) | Tamás gróf Berlinben igen pontos számadást vitt és mint beszédéből kivettem, mely sok hirtelenében szerzett financiális ismeretre mutat, mindent megtett a tudvalevő ügyben, amit csak tehetett (1856 Gyulai Pál CD10) | [A kormánynak] rendeznie kell a pénzügyi zavart a nélkül, hogy pénzügyi reformjaival közgazdászati téren válságokat és zavart idézne elő. Oly feladat, melyre csak Tisza [Kálmán] államférfiui tekintélye és financialis szakképzettsége vállalkozhatik! (1888 Nemzet szept. 26. C0387, [5]) | A néppárt szónoka indokolásában kurta volt, de még sem elég rövid ahhoz, hogy a különben sokoldalu képviselő, financziális tapasztalatlanságát ne juttatta volna kifejezésre (1900 Magyar Nemzet máj. 6. C5255, 5) | [Bankigazgatóként szerzett] financiális tapasztalatainak érvényesitését várták az uj pénzügyi államtitkártól, de [Karl] Helfferich kényelmetlennek érezte a szaktárca szük keretét (1917 Pesti Napló júl. 18. C8695, 2) | A dada fékezhetetlen, ámde financiális érzékkel megáldott mestere a háború közeledtével reprodukciókat készített reprodukálhatatlan műveiből, többet is, ezeket […] a megszállt Franciaországból kicsempészte és forgalmazta (2007 Népszabadság ápr. 18. C7855, 11).

4. (kissé rég) ’a pénzüggyel mint szakterülettel foglalkozó 〈tudomány〉 v. annak körébe tartozó 〈ismeret〉, ill. ilyen ismeretek megszerzésére irányuló v. azt felmérő, tanúsító 〈tevékenység, esemény〉’ ❖ Pesten a’ Királyi Magyar Universitásnál a’ Politia, Kamerális, és Financziális Tudományok tanító széke már hoszszabb idő óta üres lévén, Ő Felsége ezen hivatalra T. T. Gyurián István Urat, eddig a’ Pozsonyi Kir. Akadémiában volt érdemes Tanítót, nevezte ki, mint nyomtatásban kiadott könyvei által magát megkülömböztető Férfiut (1822 Hazai és Külföldi Tudósítások C8265, [193]) | Igy financziális tanulmányai elméleti részével készen volt Elek, annál készültebbnek vélvén magát gyakorlatilag is megkezdeni a’ tanulást (1844 Életképek C0100, 549) | a tudós iró ismerteti az ujabb financiális tanokat, melyek egy része az államot pusztán gazdálkodónak tekinti, más része pedig pénzügyi intézmények által akarja a társadalom bajait orvosolni (1883 Nemzet máj. 5. C0382, melléklet [2]) | Tóth Benőék mikor elverik a saját pénzüket s igy financiális vizsgát tesznek, rendesen pénztárnoki állást kapnak (1899 Ady Endre C0534, 138) | Mivel a szükség nőttön nőtt, az adót nem lehetett felemelni, más segédeszköz sem kinálkozott: szinte természetes, hogy a regens oly eszközökkel akart segíteni az államon, melyeket azon kornak még pólyában levő financialis ismerete ajánlott, és melyeknek veszélyét ő nem ismerte (1904 Nagy képes világtörténet CD03).

4a. (kissé rég) ’pénzügyi folyamatokat, szabályszerűségeket stb. tárgyaló v. tartalmazó 〈téma, tárgy stb.〉, ill. ilyen témával, tárggyal foglalkozó 〈előadás, szaklap stb.〉’ ❖ X. bizonyos financiális szaklapnak felelős szerkesztője (1882 Pesti Hírlap nov. 27. C5630, 2) | az eddigi fejtegetések inkább a magasztos eszmék, mint a száraz tények terén mozogtak, pedig közgazdasági és financialis tárgyaknál inkább az utóbbinak volna helye (1888 Pesti Hírlap jún. 13. C5636, 4) | Lukács Antallal a felség financiális témákról társalgott (1902 Budapesti Napló máj. 8. C4884, 5) | Az élettel küzdő és a drágaság hidrájával, a leromló korona ördögével viaskodó lakosságnak nem financiális szakelőadások kellenek, hanem kormányintézkedések (1923 Népszava júl. 28. C7491, [1]).

Vö. ÉrtSz.; TESz. finánc; ÉKsz.; IdSz.

finansziális lásd financiális
financiális melléknév 15A2 (vál)
finansziális 15A2 (ritk)
1.
pénzben (meg)levő v. abban szükséges, rendelkezésre bocsátott, pénzbeli 〈vagyon, költség stb.〉
Aztán micsoda nemcsak a katonatartás, de az egész hadi adónk is a kormány financziális szükségeihez képest?
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
pénzügyi (financzialis) ’s egyéb ingó vagyonok
(1838 Balásházy János)
remek előadás, csak félek, a szinház financiális forrásai nem lesznek a költségre elégségesek
(1871 e. Eötvös József)
A művészi termelésnek, mint akár a fazékcsinálásnak, megvan a financiális alapja
(1908 Lengyel Géza)
A CIBCentral-European International Bank ’Közép-európai Nemzetközi Bank’ Bankház, a Transelektro-csoport és a Westel 900 GSMglobal system of mobile communication ’egységes mobiltávközlési rendszer’ nemcsak példákkal, hanem financiálisan is hozzájárultak a kötet kiadásához
(1998 Magyar Hírlap)
a két piaci szegmensben egészen mások a rendszerek és megoldások cseréjének financiális költségei is
(2002 Magyar Hírlap)
1a.
〈vminek〉 pénzben kifejezett 〈értéke〉, ill. ezt az értéket jelző 〈számadat〉 v. bemutató 〈táblázat, kimutatás stb.〉
a hirlapok és statisticai financialis tabellák minden ellentmondás nélkül világszerte kiáltják, hogy az Austriai Monarchiának status adóssága 800–900 millió felé közelget
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
az Opera financiális mérlege az év végével igen kedvező eredményeket tüntetett fel
(1896 Pesti Napló jan. 14.)
A dohánynemesítés financiális értéke ugyanis abban áll, hogy amint javítjuk a minőséget, ugyanúgy jobb árat tudunk elérni a világpiacon
(1931 Budapesti Hírlap febr. 17.)
Lehet, hogy csak a filmipar financiális adatait közlő hollywoodi Varietyből értesülünk majd arról, mennyit költött Andy Vajna?
(1997 Népszava dec. 27.)
1b. (kissé rég)
jelentős vagyonnal, tőkével rendelkező, nagy gazdasági erejű, befolyású 〈személy v. csoport, réteg〉
a’ financialis hatalmasok’ sorában voltak ’s vannak férfiak, kik a’ hazának önvagyonukat föláldozni mindig készek
(1844 Pesti Hírlap)
minden politikai csoportnak financziális csoport áll a háta megett?
(1892 Nemzet dec. 30.)
A vezérigazgató óriási tartalékot halmozott fel, ezenkívül vett telkeket, épített bérházakat, a „Közúti” [ti. a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság] nagy financiális hatalom lett, mellékesen, mint viccesen mondták, a fővárosi közlekedéssel is foglalkozott s még utasokat is szállított
(1912 Radó Sámuel)
2.
a pénzbeli javakkal, az anyagiakkal v. az állam, vmely más intézmény pénzgazdálkodásával kapcs., az(oka)t érintő 〈szempont, ok stb.〉, ill. 〈vminek〉 ilyen v. pénzügyi szempontból tekintett 〈része, oldala〉
a’ házi pénztár ’s országgyülési terhek idom-szerinti szabad magunkra vétele mind általányos philosophiai mind financialis tekintetben ránk nemesekre nézve sokkal több hasznot mint kárt hozna
(1831 Széchenyi István)
jobb volna, már csak financziális szempontból is, nem dohányozni
(1859 Vasárnapi Újság)
Most következik a kérdés financiális oldala. Ön, ifjú vitéz, ki olyan sok mindent tud, bizonyosan tudni fogja azt is, hogy a Sabinának [ti. az ilyen nevű házasságközvetítő társaságnak] ez ügyre vonatkozólag költségei is voltak
(1872–1874 Jókai Mór)
Egyesek áldozatkészsége hozta össze eddig a megkivánt összegeket, miért is atletikánk hivei és az Amateur Athletic Union [= Amatőr Atlétikai Szövetség] az olympiász financiális részét szilárdabb alapokra kivánják fektetni
(1913 Sporthírlap dec. 22.)
a korkedvezményes nyugdíjazás rendszerének módosítását mind szakmai, mind financiális okok indokolják
(1992 Országgyűlési Napló)
baloldali vagy liberális érzelmű vállalkozók, tudósok, művészek és még sokan mások – financiális érdekeik miatt – kénytelenek szóba állni a jelenlegi hatalommal
(2001 Magyar Hírlap)
2a.
vmely államra, intézményre stb. pénzügyi v. vmely személyre anyagi tekintetben jellemző 〈helyzet, körülmény stb.〉, ill. ilyen tekintetben észlelhető, megmutatkozó 〈képesség, lehetőség stb.〉
Angliának financziális állapotja nem engedné az illyen költséges háborút
(1816 Hazai és Külföldi Tudósítások)
én különösen kedvező financialis körülmények közé helyeztetvén a sors által
(1843 Széchenyi István)
Ha mi a nép közterheiben megosztozunk, ez által azt eszközöltük, hogy a nép mintegy 5 millió ftforinttal kevesebb adót fizetend évenkint. Ennyivel tehát a nép financialis ereje gyarapodott
(1847 Hetilap)
1893 augusztusig a látogatók száma – bár egyes napokon a 100,000-et is meghaladta – a várakozáson alul maradt, ugy hogy a kiállítás financiális eredménye iránt a kilátások nem éppen kedvezők
(1893 PallasLex.)
Maga Turgot, az amerikai szabadság prófétája, ki akkor pénzügyminiszter volt, leghatározottabban ellenezte a háborút, mint a financiális egyensúly megbontóját
(1904 Nagy képes világtörténet)
Deák Albert szerint a város financiális viszonyai semmi körülmények között sem birják meg a kisajátitás költségeinek hordozását
(1911 Újság)
fiatal művészeink keveset tudnak a nyugati tőkésvilág művészeti életének rejtettebb oldalairól, a film, a színjátszás, a rádió, a televízió és a hasonló vállalatok finansziális összefonódásáról
(1968 Ék Sándor)
jelen pillanatban nincs financiális lehetőség egy megfelelő mértékű számítógépes fejlesztésre
(1991 Országgyűlési Napló)
2b.
(az államháztartás vitelével,) a(z állami) kiadások és bevételek (központi) irányításával, alakulásával kapcs. 〈ügy, rendszer stb.〉, ill. a pénzügyek területén végrehajtott v. a pénzügyekre irányuló v. vonatk. 〈tevékenység, terv v. szabály stb.〉
[a franciák] roſſz gazdálkodások, Agenseiknek hségtelensége, búja és tékozló életek, eſztelen financialis projectumaik, és a’ ſzegény való lakosokkal való kemény és oktalan bánások miatt, minden múlt ſzázadban keresett Indiai örökségeiket el veſztették
(1795 Decsy Sámuel)
az egyenes adózás fogja financialis rendszerünk alapját képezni
(1842 Pesti Hírlap)
A pénzügyminiszter beteg. Ezt hallottuk hónapok óta, megtoldva azzal, hogy helyette Tisza Kálmán intézi a financiális ügyeket
(1880 Mikszáth Kálmán)
Aba grófot a némi merész financiális műveletek miatt setétre akarták tenni
(1884 Bródy Sándor)
Természetesen minél nagyobb volt [Mátyás király] jövedelme, a financiális reformok eredményéül minél inkább megnövekedett az, annál több zsoldost tudott felfogadni és fegyverben tartani
(1939 Mályusz Elemér)
[a közvetett adókkal] kapcsolatos financiális törvényeknek, rendeleteknek, hatósági utasításoknak a végrehajtására létrehozott, megszervezett szakapparátust és fegyveres testületet, a pénzügyőrséget – közkeletűen: a fináncokat – övező elkeseredett, dühödt ellenszenv
(2000 Magyar néprajz)
2c. (kissé rég)
az az 〈időegység, időszak〉, amelyre a költségvetés kiterjed
az orſzágnak öſzves adóssága, a’ mint az Oct.október 1-ső napján 1825. állott, és a’ második financziális időſzakaſzra általment, 111 milliom 5644 forintot, 44 kr.krajcár 1 batkát tett
(1828 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Nagy-Brittania államjövedelmeinek táblázata a jun.június 30-án lefolyt financialis évre és illetőleg évnegyedre megjelent
(1865 Pesti Napló júl. 6.)
Churchillnek a financiális év első hat hónapjáról szóló zárószámadása közel 70 millió font deficitet tüntet fel
(1926 Pesti Napló nov. 28.)
3.
pénzügyi szakterületen tevékenykedő, kül. vmely állam, uralkodó stb. pénzügyeit kezelő, irányító 〈személy v. testület, intézmény stb.〉, ill. a pénzügyekhez értő(, pénzügyileg képzett) 〈személy〉
Ennek a’ közönséges Kintstárnak kórmánya a’ Status Tanátsra, és az alatta lév financiális Kamarákra van bizatva
(1796 Decsy Sámuel)
financialis miniszterünk Ausztriával értekezvén jövő törv.hozástörvényhozás elé költségvetést terjesztend
(1848 Jelenkor)
nemcsak Bécsben állott ő a tőzsérek élén, de hire oly európaira magasodott, miszerint Geymüller neve mint legkitünőbb financiális auctoritás Pétervártól Lissabonig és Londontól Bukarestig mindenütt egyformán és vajmi szépen és kivált vajmi „pengősen” hangzott
(1857 Széchenyi István)
Az irodában benn ültek a producer, a művészeti igazgató, a vállalat financiális igazgatója, a rendező és a szcenárium szerzője
(1930 Pesti Napló okt. 18.)
A sztárocskák és financiális tanácsadóik minden trükköt bevetnek a tulajok megkopasztására
(1994 Nemzeti Sport ápr. 16.)
financiális szakember
(2001 Országgyűlési Napló)
3a.
az a(z ilyen személyre jellemző) 〈képesség, képzettség〉, amely a pénzügyek kezeléséhez szükséges, ill. a pénzügyek kezelésében való 〈tapasztalat, tudás, hiányosság stb.〉
Pénzkezelés gyakorlati dolog, mellyet a jövő-tűnő alkalom okos használata intézzen. Az alkalomnak csak homloka búbján van üstöke, s a financziális ügyesség abban áll, ellesni a perczet, mellyben az előttünk sikamlót üstökén ragadhassuk
(1838 Kossuth Lajos)
Tamás gróf Berlinben igen pontos számadást vitt és mint beszédéből kivettem, mely sok hirtelenében szerzett financiális ismeretre mutat, mindent megtett a tudvalevő ügyben, amit csak tehetett
(1856 Gyulai Pál)
[A kormánynak] rendeznie kell a pénzügyi zavart a nélkül, hogy pénzügyi reformjaival közgazdászati téren válságokat és zavart idézne elő. Oly feladat, melyre csak Tisza [Kálmán] államférfiui tekintélye és financialis szakképzettsége vállalkozhatik!
(1888 Nemzet szept. 26.)
A néppárt szónoka indokolásában kurta volt, de még sem elég rövid ahhoz, hogy a különben sokoldalu képviselő, financziális tapasztalatlanságát ne juttatta volna kifejezésre
(1900 Magyar Nemzet máj. 6.)
[Bankigazgatóként szerzett] financiális tapasztalatainak érvényesitését várták az uj pénzügyi államtitkártól, de [Karl] Helfferich kényelmetlennek érezte a szaktárca szük keretét
(1917 Pesti Napló júl. 18.)
A dada fékezhetetlen, ámde financiális érzékkel megáldott mestere a háború közeledtével reprodukciókat készített reprodukálhatatlan műveiből, többet is, ezeket […] a megszállt Franciaországból kicsempészte és forgalmazta
(2007 Népszabadság ápr. 18.)
4. (kissé rég)
a pénzüggyel mint szakterülettel foglalkozó 〈tudomány〉 v. annak körébe tartozó 〈ismeret〉, ill. ilyen ismeretek megszerzésére irányuló v. azt felmérő, tanúsító 〈tevékenység, esemény〉
Pesten a’ Királyi Magyar Universitásnál a’ Politia, Kamerális, és Financziális Tudományok tanító széke már hoszszabb idő óta üres lévén, Ő Felsége ezen hivatalra T. T.Tekintetes és Tiszteletes Gyurián István Urat, eddig a’ Pozsonyi Kir.királyi Akadémiában volt érdemes Tanítót, nevezte ki, mint nyomtatásban kiadott könyvei által magát megkülömböztető Férfiut
(1822 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Igy financziális tanulmányai elméleti részével készen volt Elek, annál készültebbnek vélvén magát gyakorlatilag is megkezdeni a’ tanulást
(1844 Életképek)
a tudós iró ismerteti az ujabb financiális tanokat, melyek egy része az államot pusztán gazdálkodónak tekinti, más része pedig pénzügyi intézmények által akarja a társadalom bajait orvosolni
(1883 Nemzet máj. 5.)
Tóth Benőék mikor elverik a saját pénzüket s igy financiális vizsgát tesznek, rendesen pénztárnoki állást kapnak
(1899 Ady Endre)
Mivel a szükség nőttön nőtt, az adót nem lehetett felemelni, más segédeszköz sem kinálkozott: szinte természetes, hogy a regens oly eszközökkel akart segíteni az államon, melyeket azon kornak még pólyában levő financialis ismerete ajánlott, és melyeknek veszélyét ő nem ismerte
(1904 Nagy képes világtörténet)
4a. (kissé rég)
pénzügyi folyamatokat, szabályszerűségeket stb. tárgyaló v. tartalmazó 〈téma, tárgy stb.〉, ill. ilyen témával, tárggyal foglalkozó 〈előadás, szaklap stb.〉
X. bizonyos financiális szaklapnak felelős szerkesztője
(1882 Pesti Hírlap nov. 27.)
az eddigi fejtegetések inkább a magasztos eszmék, mint a száraz tények terén mozogtak, pedig közgazdasági és financialis tárgyaknál inkább az utóbbinak volna helye
(1888 Pesti Hírlap jún. 13.)
Lukács Antallal a felség financiális témákról társalgott
(1902 Budapesti Napló máj. 8.)
Az élettel küzdő és a drágaság hidrájával, a leromló korona ördögével viaskodó lakosságnak nem financiális szakelőadások kellenek, hanem kormányintézkedések
(1923 Népszava júl. 28.)
Vö. ÉrtSz.; TESz. finánc; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások