fiskáris (I. 15A12 II. 4A) l. fiskális

fiskális mn és fn  fiskáris (nyj) , fiskáros (nyj) , fiskárus (nyj)

I. mn 15A12

1. (/Tört) ’az államkincstárt illető 〈jövedelem〉 v. annak tulajdonában levő 〈terület, ingatlan〉, ill. (ilyen területen élő,) az államkincstár felügyelete alá tartozó 〈személy〉’ ❖ az oláság Mesztákon királyt emelt magának in specie [= nevezetesen] Hora Simeont, a ki fiscalis jobbágy (1784 Szabó Pál¹ 7200001, 462) | mind a’ királyi főkormányszék, mind a’ királyi tábla fizetésének egy része a’ honi közpénztárra hárittatott, holott ezen törvény szerint egészen ő felsége kincstárából ’s a’ fiscalis jövedelmekből kellene fizettetniük (1842 Pesti Hírlap CD61) | a barczasági magyar falukat székelyek lakták mint a Barcza ős lakói, kiket szent László király mint határőröket telepitett a végvárakhoz tartozó fiscalis területre (1873 Orbán Balázs CD22) | Erdélyben a[z aranymosással foglalkozó] sátoros taksás cigányokat fiskális cigányoknak nevezték, hihetőleg azért, mert a fiskusnak adóztak (1888 Fővárosi Lapok C0157, 748) | A fiskális jószágoknak első összeírása (Regestrum bonorum fiscalium) Bethlen Gábor alatt készült (1913 RévaiNagyLex. C5703, 547) | A családi és az egyre növekvő fiskális birtokok jövedelme – természetesen más jövedelemforrásokkal együtt – biztosította a fejedelem [ti. Bethlen Gábor] számára a hadsereg fenntartásának anyagi lehetőségét (1996 Oborni Teréz CD17).

1a. (/Tört) ’az államkincstár, es. vmely más intézmény jogi képviseletével, ill. javainak pénzügyi kezelésével foglalkozó 〈tisztségviselő v. intézmény〉’ ❖ [A Nagyenyedi Kollégiumban] a’ Gazdaság, Perek folytatáſa, Tiſztek ſzámadoltatáſa, a’ Perceptumok [= bevételek], Erogátziók [= kiadások], a’ Kaſſa és az Árchivum gondviſeléſe-is mind a’ Rektor köteleſſége, és mindennek hirével kelletik eſni, mellyekben ſegitségére vagynak a’ Profeſſor-tárſai, a’ Tekintetes V. Kurátor, a Fiſkális Prokátor, és a’ Tiſztek, ezek ſzámolván mindenekrl a’ Rektornak (1800 Parnasszusi időtöltés 7036023, 21) | [Szentpály] László testvére József 1794-ben a fiscalis directiónál irnok (1863 Nagy Iván CD31) | A főember praefectusok, a fiscalis udvarbírák, a kamara-ispánok, harminczadosok soha sem tudták, hogy mikor keresi föl őket [I. Rákóczi György] (1893 Szilágyi Sándor CD55) | Az elidegenített fiskális jószágok visszaszerzése, az elzálogosítottak visszaváltása a fiskális direktornak tisztéhez tartozott (1913 RévaiNagyLex. C5703, 547) | [Alsó-Fehér vármegyében a jakobinusperek során] 1796 májusában 54 tanút hallgattak ki, a következtetéseket Cserei János fiscalis director összegezte és vádpontokra tagolva külön is megfogalmazta (1993 Csetri Elek C8613, 1316).

1b. (/Tört)(felperesként v. vádlóként) az államkincstár (jogi képviselője, ügyésze) által kezdeményezett, elrendelt v. végzett 〈kereset, (jogi) eljárás stb.〉’ ❖ A’ Törvényes Taxákban és Fiſcális büntetéſekben ez ide foglalt rendelésünk légyen ſinór mértékül mindenekben (1789 Magyar Kurír C0315, 280) | Gencsi Imre nem csak Vice Ispán, de semmi Hivatalba nem lehet azért, mivel Orgazdaságért és Tolvajoknak adott menedék levélért, fiscalis kereset alatt volt (1817 Cserey Farkas² C2568, 376) | A’ város [ti. Eperjes] a’ megye által fiscalis actio terhe alatt intetett még a’ mult őszön utainak jobb karba hozatalára (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Radnót] fiscalis kezelés alatt van (1871 Orbán Balázs CD22) | az országgyűlésen az is felháborodást okozott, hogy 31 udvarszéki község beadványban kérte régi székely szabadságának helyreállítását. A székely nemesség kívánságára a kérvény szövegezőjét, egy Dersi Pál nevű ügyvédet, fiskális akció alá fogták (1931 Szekfű Gyula CD42) | A Habsburgok ugyanis ún. fiskális perekkel akartak segíteni a háborúban kimerült államkincstáron, s több magyar főúr ellen is felségsértési pert indítottak, hogy birtokaikat elkobozhassák (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2. ’az államkincstárt, az állam pénzgazdálkodását érintő 〈ügy〉, ill. az államra v. vmely más intézményre, ritk. személyre anyagi, pénzügyi szempontból jellemző 〈helyzet, érdek stb.〉’ ❖ [Szentiványi] Sámuel, mint a fiscalis ügyek igazgatója, Apafitól jószágokat nyer (1869 Orbán Balázs CD22) | [Franciaországban a hűbérúr] fiskális igényeit is inkább közvetve, a munkának irányításával akarja kielégíteni, szó sem lehet arról, hogy a várost a maga nagyüzemévé tegye, a polgárságot az uralmat szolgáló munkássággá (1936 Hajnal István CD42) | A földesúrnak és az államnak fiskális érdeke […] egybeesett és a jobbágyvédelemre szánt törvénybe az úrra kedvező, a jobbágyra azonban kedvezőtlen rendelkezés került be (1947 Mérei Gyula C3081, 197) | Az EBRD tőkebefektetésével a vállalat […] jobb állapotban érkezik a privatizációhoz. Így a magyar állam magasabb áron értékesítheti, mert a vállalat jobb fiskális helyzetbe kerül (1993 Népszabadság okt. 28. C7843, 11).

3. (Közg v. Pénz) ’〈a gazdaságirányítás egyik eszközeként, a monetárissal szemben is:〉 az a 〈gazdaságpolitika(i tevékenység), rendszer stb.〉, amely költségvetési eszközökkel, pl. a közkiadások, az adóztatás alakításával, az államadósság kezelésével befolyásolja a gazdaságban keletkező jövedelem nagyságát és elosztását’ ❖ Széll Kálmán financz-politikája nem szorul igazolásra, fiscalis politika az és fiscalis eredményei jelentékenyek; de nincs tekintettel a nemzetgazdaságra és nem nyujt biztositékokat arra nézve, hogy sikerülni fog a megtakaritások és adóemelések utján az egyensulyt helyreállitania (1878 Pesti Napló ápr. 7. C8660, [1]) | [az alsóház] határozati javaslatot fogadott el, amely szerint Angliának honi ipara védelmére ujból meg kell fontolnia a fiskális rendszer életbeléptetését (1895 Pesti Hírlap dec. 15. C5643, 13) | A fiskális vagy pénzügyi adóreform csupán a bevételek fokozására irányul; a társadalompolitikai adóreform ellenben a nagyobb pénzügyi bevételekre való tekintet nélkül az adótehernek gazdaságilag helyesebb és igazságosabb megosztására törekszik (1911 RévaiNagyLex. C5697, 105) | Az 1996-os költségvetési tervezet még fiskálisabb, mint legtöbb elődje. Még inkább egyetlen célra összpontosít: a deficit csökkentésére (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az IMF az eddiginél is jobban megkövetelné a tőkeliberalizáló és fiskálisan szigorító reformokat az egyes országoktól (1998 Népszabadság márc. 23. C7848, [13]) | A gazdasági intézkedések, akár monetárisak, akár fiskálisak, nem egyértelmű hatást váltanak ki (2002 Országgyűlési Napló CD62) | a fiskális kontrollt gyakorló Pénzügyminisztérium (2007 Szalai Júlia 3292001, 30).

3a. (vál) ’〈a monetárissal szemben is:〉 ebben a tevékenységben szokásosan alkalmazott, költségvetési 〈elem, eszköz〉, ill. 〈vminek〉 az a 〈jellege, természete〉, hogy ilyen eszközként alkalmazható v. ilyen eszközöket használ’ ❖ annak, hogy fiscalis természetü vámtételek megállapitásában keresse a monarchiának ugy ezen, mint azon része pénzügyének egyik segélyforrását, ellensége nem vagyok (1878 Pesti Napló jan. 31. C8660, [2]) | Lengyelországot a munkában és termelésben a tulságosan fiskális jellegü rossz törvényhozás és a bürokratizmus akadályozták (1926 Népszava jún. 1. C7494, 7) | hatékonyabb a gazdaság irányítása az ún. monetáris eszközökkel, mint a fiskális (költségvetési) eszközökkel, tehát a túlzott mértékű adóztatással és költségvetési támogatásokkal (1987 Tények könyve CD37) | közgazdasági közhely, hogy minden rövid távú, egyensúlyjavító, monetáris és fiskális elemekből összerakott költségvetési és fizetésimérleg-javító politika tartalmaz bizonyos recessziós elemeket (1995 Országgyűlési Napló CD62) | A vállalatvezetők hangot adtak bizakodásuknak, hogy az alacsonyabb kamatokkal és a fiskális ösztönzőkkel megteremtődtek a 2002-es gyors fellendülés alapjai (2001 Figyelő CD2601).

3b. (vál) ’〈a monetárissal szemben is:〉 a gazdaságirányításnak e tevékenységét befolyásoló, alakító v. abból eredő 〈szemlélet, álláspont stb.〉’ ❖ mig a’ [vám]szövetség vámrendszere, legnagyobb részint nem a’ vámokból befolyó jövedelemre van alapitva, hanem az ipar ’s kereskedés védelmére, addig Ausztria vámrendszere legnagyobb részint fiscalis nézeteken alapul, ’s czélja a’ közjövedelmeket minélinkább szaporitani (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Tiberius császár] bármily merev fiskális álláspontra helyezkedett a pénz- és adóügy terén, és bármennyire tartotta szemmel a takarékoskodás elveit, szükség esetén mégis kisegített egyeseket csakúgy mint községeket (1904 ÓkoriLex. CD28) | [a gyárosok] megbizták a titkárt oly javaslat előterjesztésével, amely a pénzügyminiszterium szigoruan fiskális felfogásával szemben az ipari érdekeket megvédje (1910 Pesti Hírlap okt. 4. C5658, 14) | Nem lehet cél a források fiskális, illetve monetáris szemléletű kezelése, magyarul: a forgalomban lévő pénzeszközök szűkítése az infláció drasztikus letörése céljából, miközben az üzemanyaghoz kapcsolódó intézkedések, a magas adószint erőltetett fenntartása pont az ellenkező irányba hat (2000 Országgyűlési Napló CD62) | az unió szigorú, a nemzeti büdzsék lehetséges deficitjét a GDP három százalékában maximáló fiskális elvére a legegyszerűbb válasz a közalkalmazotti bérek leszorítása volt (2002 Magyar Hírlap CD09) | Fiskális és uniós jogharmonizációs szempontok egyaránt fellelhetők az alkohol- és dohánytermékek drasztikus – a cigaretta esetében 35 százalékos – jövedékiadó-emelése mögött (2004 HVG 3160002, 11).

3c. (vál) ’〈az állam pénzügyi gazdálkodásának, ill. az azt meghatározó programnak v. vmely államközi megállapodásnak, együttműködésnek〉 az a 〈része, oldala〉, amelyet ez a tevékenység szabályoz’ ❖ ha [a vámszövetség elvei közé] más helyesebb elvek nem vétetnek föl, ha általa mindig közvetlenül csak fogyasztási czikkektől igyekezendenek vámot és adót szedni, szóval: ha mindig csak a’ szövetség fiscalis oldalának kedvezendenek, a’ nélkül, hogy a’ belföldi termesztés elősegittetnék, és ha különösen a’ kézműipar nem pártoltatik ’s ótalmaztatik – elvégre nem várhatni egyebet, minthogy déli Németországban nézetek fognak keletkezni, mellyek a’ vámszövetség eloszlására leendnek irányozva (1842 Pesti Hírlap CD61) | a pénzügyminiszter programmjának állampénzügyi, vagyis fiskális része (1933 Budapesti Hírlap febr. 4. C4721, [1]) | egy 15%-os kamatra jutó 20%-os forrásadó 3%-os kamatszintcsökkentést jelent, ami egy az egyben jelenik meg akkor, hogyha a monetáris szféra tisztességesen követi azokat a változásokat, amelyek a fiskális szférában bekövetkeznek (1992 Országgyűlési Napló CD62) | pénzügyi rendszer két alrendszerének, a fiskális és a monetáris alrendszernek az átláthatóságát, szakmai szóval a transzparenciáját növelni kell (1996 Országgyűlési Napló CD62) | az uniós országok közötti bizalmatlanság előtérbe kerülése nem segíti elő, hogy a fiskális területen a jelenleginél szorosabb legyen az együttműködés, márpedig politikai egységesülés nélkül elképzelhető ugyan hosszú távon sikeres monetáris unió, de inkonzisztens költségvetési eljárásokkal, széttartó államháztartási pozíciókkal biztosan nem (2005 Népszabadság júl. 15. C7853, 14).

3d. (vál) ’〈a monetárissal szemben is:〉 az állam pénzügyi gazdálkodásának ezen a területén jelentkező, levő 〈folyamat, jelenség stb.〉, ill. e területre jellemző 〈helyzet, állapot〉’ ❖ Az érmeveretésből eredő fiskális haszon nem döntheti el ezt a kérdést, hol az állam egész pénzrendszerének reputációjáról van szó (1892 Pesti Hírlap jún. 28. C5640, 9) | Smith ur optimizmusa a fiskális helyzetre vonatkozik. A költségvetés rendben lesz, de a gazdasági helyzetünk rohamosan sülyed (1925 Pesti Hírlap máj. 29. C5673, [1]) | [Kuvaitban] az ezredfordulóra pedig a nulla fiskális deficit elérését tűzték ki célul (1996 Figyelő CD2601) | a kormányközi konferenciát lezáró amszterdami csúcson a résztvevők […] a fiskális és monetáris fegyelmet fenntartani hivatott szabályokat – és egyúttal szankciókat – tartalmazó stabilitási paktumot hagyják jóvá (1997 Figyelő CD2601) | az állami beruházások tovább csökkentek, ami a japán kormánynak a fiskális konszolidációra való törekvését mutatja (2004 Európai Központi Bank Havi Jelentés 3027001, 9) | létre kell hozni a fiskális folyamatokat szigorúan felügyelő költségvetési tanácsot (2010 Népszabadság dec. 20. C7858, 12).

3e. (vál) ’〈a monetárissal szemben is:〉 az állami gazdaságpolitika, pénzgazdálkodás költségvetési részéért felelős, azt irányító 〈szakember〉’ ❖ Viszonylag kedvező makrogazdasági eredményekről számoltak be a napokban a monetáris és a fiskális illetékesek (1995 Figyelő CD2601) | Esztendőkkel később Kopits bekerült a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába, nem tudni, milyen alapon, mert – monetáris tapasztalatokkal nem rendelkező – fiskális szakemberként tartották őt nyilván (2009 Népszava jan. 27. C7472, 5).

3f. (vál) ’az az 〈időegység, időszak〉, amelyre az állam v. vmely cég, vállalat stb. költségvetése kiterjed’ ❖ Az 1857. jun. 30-kával végződött fiscalis évben az éjszakamerikai Egyesült államok vittek Európából 348,428,342, az európai tartományoknak pedig adtak ki 278,906,713 dollárnyi értéket (1858 Pesti Napló júl. 23. C8640, [1]) | A most végződött fiskális évről szóló vasuti számadás […] azt mutatja, hogy a vasutak bevétele 2000,000.000, azaz kétezer millió dollár volt (1905 Budapesti Hírlap nov. 10. C4693, [25]) | A legutóbbi fiskális esztendő, tehát az 1908. évi julius 1-től, 1909. évi junius 30-ig terjedő egy esztendő lefolyása alatt 751.786 egyén jött az Egyesült-Államokba (1909 Pesti Hírlap nov. 2. C5657, 21) | Az első fiskális negyedév leteltével azonban a szinte naponta nyilvánosságra hozott pénzügyi jelentések már mindenki számára egyértelművé teszik, hogy az e-világ [ti. információtechnológiai és távközlési ágazat] mélyponton van (2001 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 4A

1. (jelzőként is) (kissé rég) ’megbízójának a hatóságok és a bíróság előtti képviseletével, ill. jogi ügyekben tanácsadással, okiratok szerkesztésével, ellenjegyzésével, letétek kezelésével stb. hivatásszerűen foglalkozó(, szakirányú vizsgát tett) jogvégzett személy; ügyvéd’ ❖ Tengerin és Bánhalmon kivűl minden egyéb jószágom fiamé lessz. Ezt tegye Fiscális Uram tüstént irásba (1814 Kisfaludy Sándor 8243050, 165) | csak dicsérni tudám a derék fiskális urat, mert mindig dicséretesb az, ha olly ügyet nem vállalunk el, melly fogalmaink szük határán tulesik, mintha mindent mohón ragadunk meg, és azután védencünk ügyét eltemetjük, s pénzét mégis mosolygó arccal zsebre rakjuk (1844 Nagy Ignác 8324012, 79) | lölködet a papra, életėdet a doktorra, erszényėdet a fiskárisra nė bizd! (1878 Magyar Nyelvőr C5945, 88) | csak huzakodjon föl édes apjuk, elgyün velem ahhoz a hires fiskárushoz, a ki ki tudja keresni a szegény embör igazságát (1882 Vasárnapi Újság C7396, 763) | [Gandhi] Angliában végezte a jogot, ott szerzett ügyvédi diplomát és mint jónevű fiatal fiskális került egy felének képviseletében huszonöt esztendővel ezelőtt Délafrikába (1924 Juhász Gyula¹ 9284907, 81) | Mindik pörösködik, e fiskárosok má elüöre köszönnek neki (1973 Felsőőri tájszótár C6861, 65) | A „cél szentesíti az eszközt” elvétől ugyanis mindig az állammal szemben védtelen kisember szenved, akinek nincsenek furfangos fiskálisai (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (gyakr. minőségjelzővel v. birtokszóként, jelzőként is) ’Ügyész, fiskus.’

2a. (Jog is/Tört) ’〈Magyarországon a középkortól 1871-ig, a bírósági rendszertől független ügyészi szervezet létrehozásáig:〉 a koronajavak jogi ügyeit intéző, az uralkodót és a kincstárt jogi és peres ügyekben képviselő, bizonyos, az uralkodó személyét sértő v. a kincstár érdekeit, az államrendet veszélyeztető ügyekben (a nyomozást irányító, a vádat előkészítő és) a királyi táblán vádlóként fellépő kinevezett tisztségviselő, az ún. királyi jogügyigazgató, ill. 〈az 1770-es évektől:〉 e tisztségviselő mellett működő v. a kincstári ügyek igazgatására létrehozott hivatalban szolgáló tisztviselő (címe, rangja)’ ❖ 1702-dik eſztendben 9 Hellységek Deretske, Kaba, Felegyháza, Konyár, Berettyó-Ujfalu, Sáránd, Bagoss, Sas, Komadi a’ Királlyi Fiscális által a’ Kamara réſzre el-foglaltatván, azon Kamara által, ugyan azon eſztendben a’ nagy méltóságú Eſzterházy Hertzegi Háznak zálogban által adattattak (1790 Magyar Kurír C0316, 679) | Felséges Királyunk Magyar Országban a’ királyi ügyek aligazgatói hivatalára eddig Directorialis Fiskalis Zalay Aloiz urat méltóztatott kegyelmesen kinevezni (1832 Hazai és Külföldi Tudósítások C8286, [321]) | Engedjék meg legalább, hogy azon könyvek adassanak kezemhez, mellyeket az elfogó fegyvereseket vezérlő királyi fiscalis maga kezével tett bugyorom közé, de mellyek itt elvétettek (1837 Kossuth Lajos CD32) | Csetneky Károly-Tamás beszterczebányai kamarai fiscalis kir. ügyigazgatósági fiscalissá neveztetett ki (1842 Pesti Hírlap CD61) | [A Horvátovics családnak] czímeres levelet 1791. szept.. 22. Horvátovics István fogarasvidéki kamarai fiskális nyert (1913 Kempelen Béla CD23) | a Wesselényi ügyében eljáró fiskális (aki szintén nem látta a különbséget) is azt jelentette: a jelenlévők szinte mind megerősítették a [Kölcsey által tett] kijelentés elhangoztát (1996 Pajkossy Gábor CD58).

2b. (kissé rég, Közig v. Jog) ’〈a 16–17. századtól 1945-ig Magyarországon vmely vármegyei v. városi törvényhatóság választott tisztviselőjeként:〉 az adott közigazgatási egység jogi képviseletét és közjogi feladatokat ellátó, büntetőügyekben a vád alá helyezést előkészítő, az eljárás során a vádat, ritk. a védelmet képviselő, a büntetések végrehajtását felügyelő, rendsz. jogvégzett személy (tisztsége)’ ❖ [Békés vármegye tisztújító közgyűlésén] Káló Jó’sef F-Perceptor Úr és Torma Pál Fiskális Úr, ki-ki a maga tiſztſégébenn meg-ersítteték (1781 Magyar Hírmondó 7444018, 450) | Vármegye F Törvény védelmezö Prokátorának (Fiscálisnak) Urai Ferentz, R. C. Masodiknak pedig Tahi Ignátz R. C. Urak tétettek (1784 Magyar Hírmondó C0272, 555) | Kossuth Lajos mp. mint Újhely városának Fiscalisa (1831 Kossuth Lajos CD32) | A vármegyéknek több fiskálisuk volt. Az egyik jogi tanácsadó volt a közigazgatásban s védte a jobbágyot urasága ellen. A másik az árvákra ügyelt. A harmadik és negyedik közvádló volt a büntető ügyekben vagy a vádlottak közvédője (1904 Eötvös Károly 8127005, 69) | [Az 1873-as megegyezés után] újabb per kezdődött az uradalom és a község között, amelynek során a kirendelt tiszti fiskális javasolta, hogy az adózás alól szabadítsák föl a használhatatlan földeket (2002 Lantosné Imre Mária–Vargha Dezső CD36).

2c. (kissé rég, Jog is) ’〈1848-ig Magyarországon az úriszéken büntetőügyekben a földesúr nevében eljárva a vád képviselőjeként is:〉 vmely földbirtokos, uradalom stb. alkalmazásában álló, annak jogi, peres és pénzügyeit intéző rendsz. jogvégzett személy (címe, tisztsége)’ ❖ ex officio committálom [= hivatalból utasításba adom] mint szolgabirák uraiméknak, mint dominalis perceptor [= uradalmi adószedő] és fiscalis uramnak, hogy minden tehetségeket, erejeket, eszeket és igyekezeteket arra fordiccsák, hogy minden lovak conscribáltassanak [= összeírassanak] (1772 Bessenyei György¹ 7393001, 319) | Szeptember 9-dikén 1779. patvariára mentem tarnói Milecz Sámuel úrhoz, Abaúj és Torna vármegyéknek táblabírájokhoz s a Keglevics-ház tornai és sztropkai jószágainak fiskálisához, ki Kassán lakott (1817 Kazinczy Ferenc 7163005, 96) | A’ nm. m. k. h.tanács Páczány Ferenczet, a’ kir. alapitványi ügyigazgatóság iktatóját, Sellye, Kolos, Elefánt és Zobor kir. tud. egyetemi uradalmak fiskálisává […] lépteté elő (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Kossuth Lajos] atyja Kossuth László ügyvéd, az Andrássy-grófok uradalmi fiskálisa Monokon (1933 Pintér Jenő CD44) | Több hivatalviselő [somló]vásárhelyi nemesről is tudunk, így Márkus István káptalani fiskális lett Veszprémben a XVIII. század elején (2002 Márkusné Vörös Hajnalka CD36).

2d. (rég) ’〈Magyarországon kívül:〉 koronaügyész v. államügyész, ill. közvádló’ ❖ A’ Revolut. Törvényſzéknek elbbeni Tagjai közzl, újra meg akarták hagyni a’ Deputátziók, amaz esmeretes nevü Fouquier Tainvillet Fiskálisnak vagy Közöns. Vádolónak (1794 Magyar Hírmondó C5813, 255) | [Az esküdtnek jelentkező londoni polgárok közül] hat ellen a’ Közönséges-Fiskális; harmintzöt ellen pedig a’ Vád alatt-lévnek Prókátora tett ki-fogást (1794 Magyar Hírmondó C5813, 709) | [Madridban] a’ Királyi Fiskális bemutatta a’ Fő Törvényſzéknek Riego ellen kéſzített vádolását, mellyben őtet Felség árúlónak azon okoknál fogva mutatja meg, hogy: Riego fő ſzemély volt azon pártütésben, melly az Orſzáglás felforgatását eſzközlötte (1823 Hazai és Külföldi Tudósítások C8268, 525) | A’ Korona’ Fiscálisának kivánságára a’ hajdani Convent’ tagjának (a’ Respublika alatt) Levasseur Úrnak Párisban megjelent Emlékírásai zár alá tétettek (1830 Hazai és Külföldi Tudósítások C8281, 37).

3. ’az állami gazdaságpolitika, pénzgazdálkodás költségvetési részéért felelős, azzal foglalkozó v. azt irányító szakember’ ❖ Az MKM-nek el kellett volna készítenie és asztalunkra tennie azokat a számításokat, melyek alapján megalapozottan dönthetünk, és ország-világ, valamint fiskálisok elé tárhatjuk, hogy egy-egy iskolatípus, oktatási forma milyen költségekkel jár (1991 Országgyűlési Napló CD62) | már hosszú ideje tart a vita a monetaristák és a fiskálisok között, hogy a jelenkori világban vajon elengedhetetlenül szükséges-e az infláció elleni régimódi harc? (2004 Népszava febr. 21. C7467, melléklet [1]).

ÖU: al~, direktor~, fő~, vice~, zug~.

ÖE: ~ész, ~nyelv.

Sz: fiskálisi, fiskáliskodik, fiskálisné, fiskálisság.

Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. fiskus; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

fiskáris lásd fiskális
fiskális melléknév és főnév
fiskáris I. 15A12 II. 4A (nyj)
fiskáros I. 15A12 II. 4A (nyj)
fiskárus I. 15A12 II. 4A (nyj)
I. melléknév 15A12
1. (/Tört)
az államkincstárt illető 〈jövedelem〉 v. annak tulajdonában levő 〈terület, ingatlan〉, ill. (ilyen területen élő,) az államkincstár felügyelete alá tartozó 〈személy〉
az oláság Mesztákon királyt emelt magának in specie [= nevezetesen] Hora Simeont, a ki fiscalis jobbágy
(1784 Szabó Pál¹)
mind a’ királyi főkormányszék, mind a’ királyi tábla fizetésének egy része a’ honi közpénztárra hárittatott, holott ezen törvény szerint egészen ő felsége kincstárából ’s a’ fiscalis jövedelmekből kellene fizettetniük
(1842 Pesti Hírlap)
a barczasági magyar falukat székelyek lakták mint a Barcza ős lakói, kiket szent László király mint határőröket telepitett a végvárakhoz tartozó fiscalis területre
(1873 Orbán Balázs)
Erdélyben a[z aranymosással foglalkozó] sátoros taksás cigányokat fiskális cigányoknak nevezték, hihetőleg azért, mert a fiskusnak adóztak
(1888 Fővárosi Lapok)
A fiskális jószágoknak első összeírása (Regestrum bonorum fiscalium) Bethlen Gábor alatt készült
(1913 RévaiNagyLex.)
A családi és az egyre növekvő fiskális birtokok jövedelme – természetesen más jövedelemforrásokkal együtt – biztosította a fejedelem [ti. Bethlen Gábor] számára a hadsereg fenntartásának anyagi lehetőségét
(1996 Oborni Teréz)
1a. (/Tört)
az államkincstár, es. vmely más intézmény jogi képviseletével, ill. javainak pénzügyi kezelésével foglalkozó 〈tisztségviselő v. intézmény〉
[A Nagyenyedi Kollégiumban] a’ Gazdaság, Perek folytatáſa, Tiſztek ſzámadoltatáſa, a’ Perceptumok [= bevételek], Erogátziók [= kiadások], a’ Kaſſa és az Árchivum gondviſeléſe-is mind a’ Rektor köteleſſége, és mindennek hirével kelletik eſni, mellyekben ſegitségére vagynak a’ Profeſſor-tárſai, a’ Tekintetes V.vice Kurátor, a Fiſkális Prokátor, és a’ Tiſztek, ezek ſzámolván mindenekrl a’ Rektornak
(1800 Parnasszusi időtöltés)
[Szentpály] László testvére József 1794-ben a fiscalis directiónál irnok
(1863 Nagy Iván)
A főember praefectusok, a fiscalis udvarbírák, a kamara-ispánok, harminczadosok soha sem tudták, hogy mikor keresi föl őket [I. Rákóczi György]
(1893 Szilágyi Sándor)
Az elidegenített fiskális jószágok visszaszerzése, az elzálogosítottak visszaváltása a fiskális direktornak tisztéhez tartozott
(1913 RévaiNagyLex.)
[Alsó-Fehér vármegyében a jakobinusperek során] 1796 májusában 54 tanút hallgattak ki, a következtetéseket Cserei János fiscalis director összegezte és vádpontokra tagolva külön is megfogalmazta
(1993 Csetri Elek)
1b. (/Tört)
(felperesként v. vádlóként) az államkincstár (jogi képviselője, ügyésze) által kezdeményezett, elrendelt v. végzett 〈kereset, (jogi) eljárás stb.〉
A’ Törvényes Taxákban és Fiſcális büntetéſekben ez ide foglalt rendelésünk légyen ſinór mértékül mindenekben
(1789 Magyar Kurír)
Gencsi Imre nem csak Vice Ispán, de semmi Hivatalba nem lehet azért, mivel Orgazdaságért és Tolvajoknak adott menedék levélért, fiscalis kereset alatt volt
(1817 Cserey Farkas²)
A’ város [ti. Eperjes] a’ megye által fiscalis actio terhe alatt intetett még a’ mult őszön utainak jobb karba hozatalára
(1841 Pesti Hírlap)
[Radnót] fiscalis kezelés alatt van
(1871 Orbán Balázs)
az országgyűlésen az is felháborodást okozott, hogy 31 udvarszéki község beadványban kérte régi székely szabadságának helyreállítását. A székely nemesség kívánságára a kérvény szövegezőjét, egy Dersi Pál nevű ügyvédet, fiskális akció alá fogták
(1931 Szekfű Gyula)
A Habsburgok ugyanis ún.úgynevezett fiskális perekkel akartak segíteni a háborúban kimerült államkincstáron, s több magyar főúr ellen is felségsértési pert indítottak, hogy birtokaikat elkobozhassák
(1993 A magyarság kézikönyve)
2.
az államkincstárt, az állam pénzgazdálkodását érintő 〈ügy〉, ill. az államra v. vmely más intézményre, ritk. személyre anyagi, pénzügyi szempontból jellemző 〈helyzet, érdek stb.〉
[Szentiványi] Sámuel, mint a fiscalis ügyek igazgatója, Apafitól jószágokat nyer
(1869 Orbán Balázs)
[Franciaországban a hűbérúr] fiskális igényeit is inkább közvetve, a munkának irányításával akarja kielégíteni, szó sem lehet arról, hogy a várost a maga nagyüzemévé tegye, a polgárságot az uralmat szolgáló munkássággá
(1936 Hajnal István)
A földesúrnak és az államnak fiskális érdeke […] egybeesett és a jobbágyvédelemre szánt törvénybe az úrra kedvező, a jobbágyra azonban kedvezőtlen rendelkezés került be
(1947 Mérei Gyula)
Az EBRDEuropean Bank for Reconstruction and Development ’Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank’ tőkebefektetésével a vállalat […] jobb állapotban érkezik a privatizációhoz. Így a magyar állam magasabb áron értékesítheti, mert a vállalat jobb fiskális helyzetbe kerül
(1993 Népszabadság okt. 28.)
3. (Közg v. Pénz)
〈a gazdaságirányítás egyik eszközeként, a monetárissal szemben is:〉 az a 〈gazdaságpolitika(i tevékenység), rendszer stb.〉, amely költségvetési eszközökkel, pl. a közkiadások, az adóztatás alakításával, az államadósság kezelésével befolyásolja a gazdaságban keletkező jövedelem nagyságát és elosztását
Széll Kálmán financz-politikája nem szorul igazolásra, fiscalis politika az és fiscalis eredményei jelentékenyek; de nincs tekintettel a nemzetgazdaságra és nem nyujt biztositékokat arra nézve, hogy sikerülni fog a megtakaritások és adóemelések utján az egyensulyt helyreállitania
(1878 Pesti Napló ápr. 7.)
[az alsóház] határozati javaslatot fogadott el, amely szerint Angliának honi ipara védelmére ujból meg kell fontolnia a fiskális rendszer életbeléptetését
(1895 Pesti Hírlap dec. 15.)
A fiskális vagy pénzügyi adóreform csupán a bevételek fokozására irányul; a társadalompolitikai adóreform ellenben a nagyobb pénzügyi bevételekre való tekintet nélkül az adótehernek gazdaságilag helyesebb és igazságosabb megosztására törekszik
(1911 RévaiNagyLex.)
Az 1996-os költségvetési tervezet még fiskálisabb, mint legtöbb elődje. Még inkább egyetlen célra összpontosít: a deficit csökkentésére
(1995 Magyar Hírlap)
Az IMFInternational Monetary Fund ’Nemzetközi Valutaalap’ az eddiginél is jobban megkövetelné a tőkeliberalizáló és fiskálisan szigorító reformokat az egyes országoktól
(1998 Népszabadság márc. 23.)
A gazdasági intézkedések, akár monetárisak, akár fiskálisak, nem egyértelmű hatást váltanak ki
(2002 Országgyűlési Napló)
a fiskális kontrollt gyakorló Pénzügyminisztérium
(2007 Szalai Júlia)
3a. (vál)
〈a monetárissal szemben is:〉 ebben a tevékenységben szokásosan alkalmazott, költségvetési 〈elem, eszköz〉, ill. 〈vminek〉 az a 〈jellege, természete〉, hogy ilyen eszközként alkalmazható v. ilyen eszközöket használ
annak, hogy fiscalis természetü vámtételek megállapitásában keresse a monarchiának ugy ezen, mint azon része pénzügyének egyik segélyforrását, ellensége nem vagyok
(1878 Pesti Napló jan. 31.)
Lengyelországot a munkában és termelésben a tulságosan fiskális jellegü rossz törvényhozás és a bürokratizmus akadályozták
(1926 Népszava jún. 1.)
hatékonyabb a gazdaság irányítása az ún.úgynevezett monetáris eszközökkel, mint a fiskális (költségvetési) eszközökkel, tehát a túlzott mértékű adóztatással és költségvetési támogatásokkal
(1987 Tények könyve)
közgazdasági közhely, hogy minden rövid távú, egyensúlyjavító, monetáris és fiskális elemekből összerakott költségvetési és fizetésimérleg-javító politika tartalmaz bizonyos recessziós elemeket
(1995 Országgyűlési Napló)
A vállalatvezetők hangot adtak bizakodásuknak, hogy az alacsonyabb kamatokkal és a fiskális ösztönzőkkel megteremtődtek a 2002-es gyors fellendülés alapjai
(2001 Figyelő)
3b. (vál)
〈a monetárissal szemben is:〉 a gazdaságirányításnak e tevékenységét befolyásoló, alakító v. abból eredő 〈szemlélet, álláspont stb.〉
mig a’ [vám]szövetség vámrendszere, legnagyobb részint nem a’ vámokból befolyó jövedelemre van alapitva, hanem az ipar ’s kereskedés védelmére, addig Ausztria vámrendszere legnagyobb részint fiscalis nézeteken alapul, ’s czélja a’ közjövedelmeket minélinkább szaporitani
(1842 Pesti Hírlap)
[Tiberius császár] bármily merev fiskális álláspontra helyezkedett a pénz- és adóügy terén, és bármennyire tartotta szemmel a takarékoskodás elveit, szükség esetén mégis kisegített egyeseket csakúgy mint községeket
(1904 ÓkoriLex.)
[a gyárosok] megbizták a titkárt oly javaslat előterjesztésével, amely a pénzügyminiszterium szigoruan fiskális felfogásával szemben az ipari érdekeket megvédje
(1910 Pesti Hírlap okt. 4.)
Nem lehet cél a források fiskális, illetve monetáris szemléletű kezelése, magyarul: a forgalomban lévő pénzeszközök szűkítése az infláció drasztikus letörése céljából, miközben az üzemanyaghoz kapcsolódó intézkedések, a magas adószint erőltetett fenntartása pont az ellenkező irányba hat
(2000 Országgyűlési Napló)
az unió szigorú, a nemzeti büdzsék lehetséges deficitjét a GDPgross domestic product ’bruttó hazai termék’ három százalékában maximáló fiskális elvére a legegyszerűbb válasz a közalkalmazotti bérek leszorítása volt
(2002 Magyar Hírlap)
Fiskális és uniós jogharmonizációs szempontok egyaránt fellelhetők az alkohol- és dohánytermékek drasztikus – a cigaretta esetében 35 százalékos – jövedékiadó-emelése mögött
(2004 HVG)
3c. (vál)
〈az állam pénzügyi gazdálkodásának, ill. az azt meghatározó programnak v. vmely államközi megállapodásnak, együttműködésnek〉 az a 〈része, oldala〉, amelyet ez a tevékenység szabályoz
ha [a vámszövetség elvei közé] más helyesebb elvek nem vétetnek föl, ha általa mindig közvetlenül csak fogyasztási czikkektől igyekezendenek vámot és adót szedni, szóval: ha mindig csak a’ szövetség fiscalis oldalának kedvezendenek, a’ nélkül, hogy a’ belföldi termesztés elősegittetnék, és ha különösen a’ kézműipar nem pártoltatik ’s ótalmaztatik – elvégre nem várhatni egyebet, minthogy déli Németországban nézetek fognak keletkezni, mellyek a’ vámszövetség eloszlására leendnek irányozva
(1842 Pesti Hírlap)
a pénzügyminiszter programmjának állampénzügyi, vagyis fiskális része
(1933 Budapesti Hírlap febr. 4.)
egy 15%-os kamatra jutó 20%-os forrásadó 3%-os kamatszintcsökkentést jelent, ami egy az egyben jelenik meg akkor, hogyha a monetáris szféra tisztességesen követi azokat a változásokat, amelyek a fiskális szférában bekövetkeznek
(1992 Országgyűlési Napló)
pénzügyi rendszer két alrendszerének, a fiskális és a monetáris alrendszernek az átláthatóságát, szakmai szóval a transzparenciáját növelni kell
(1996 Országgyűlési Napló)
az uniós országok közötti bizalmatlanság előtérbe kerülése nem segíti elő, hogy a fiskális területen a jelenleginél szorosabb legyen az együttműködés, márpedig politikai egységesülés nélkül elképzelhető ugyan hosszú távon sikeres monetáris unió, de inkonzisztens költségvetési eljárásokkal, széttartó államháztartási pozíciókkal biztosan nem
(2005 Népszabadság júl. 15.)
3d. (vál)
〈a monetárissal szemben is:〉 az állam pénzügyi gazdálkodásának ezen a területén jelentkező, levő 〈folyamat, jelenség stb.〉, ill. e területre jellemző 〈helyzet, állapot〉
Az érmeveretésből eredő fiskális haszon nem döntheti el ezt a kérdést, hol az állam egész pénzrendszerének reputációjáról van szó
(1892 Pesti Hírlap jún. 28.)
Smith ur optimizmusa a fiskális helyzetre vonatkozik. A költségvetés rendben lesz, de a gazdasági helyzetünk rohamosan sülyed
(1925 Pesti Hírlap máj. 29.)
[Kuvaitban] az ezredfordulóra pedig a nulla fiskális deficit elérését tűzték ki célul
(1996 Figyelő)
a kormányközi konferenciát lezáró amszterdami csúcson a résztvevők […] a fiskális és monetáris fegyelmet fenntartani hivatott szabályokat – és egyúttal szankciókat – tartalmazó stabilitási paktumot hagyják jóvá
(1997 Figyelő)
az állami beruházások tovább csökkentek, ami a japán kormánynak a fiskális konszolidációra való törekvését mutatja
(2004 Európai Központi Bank Havi Jelentés)
létre kell hozni a fiskális folyamatokat szigorúan felügyelő költségvetési tanácsot
(2010 Népszabadság dec. 20.)
3e. (vál)
〈a monetárissal szemben is:〉 az állami gazdaságpolitika, pénzgazdálkodás költségvetési részéért felelős, azt irányító 〈szakember〉
Viszonylag kedvező makrogazdasági eredményekről számoltak be a napokban a monetáris és a fiskális illetékesek
(1995 Figyelő)
Esztendőkkel később Kopits bekerült a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába, nem tudni, milyen alapon, mert – monetáris tapasztalatokkal nem rendelkező – fiskális szakemberként tartották őt nyilván
(2009 Népszava jan. 27.)
3f. (vál)
az az 〈időegység, időszak〉, amelyre az állam v. vmely cég, vállalat stb. költségvetése kiterjed
Az 1857. jun.június 30-kával végződött fiscalis évben az éjszakamerikai Egyesült államok vittek Európából 348,428,342, az európai tartományoknak pedig adtak ki 278,906,713 dollárnyi értéket
(1858 Pesti Napló júl. 23.)
A most végződött fiskális évről szóló vasuti számadás […] azt mutatja, hogy a vasutak bevétele 2000,000.000, azaz kétezer millió dollár volt
(1905 Budapesti Hírlap nov. 10.)
A legutóbbi fiskális esztendő, tehát az 1908. évi julius 1-től, 1909. évi junius 30-ig terjedő egy esztendő lefolyása alatt 751.786 egyén jött az Egyesült-Államokba
(1909 Pesti Hírlap nov. 2.)
Az első fiskális negyedév leteltével azonban a szinte naponta nyilvánosságra hozott pénzügyi jelentések már mindenki számára egyértelművé teszik, hogy az e-világ [ti. információtechnológiai és távközlési ágazat] mélyponton van
(2001 Magyar Hírlap)
II. főnév 4A
1. (jelzőként is) (kissé rég)
megbízójának a hatóságok és a bíróság előtti képviseletével, ill. jogi ügyekben tanácsadással, okiratok szerkesztésével, ellenjegyzésével, letétek kezelésével stb. hivatásszerűen foglalkozó(, szakirányú vizsgát tett) jogvégzett személy; ügyvéd
Tengerin és Bánhalmon kivűl minden egyéb jószágom fiamé lessz. Ezt tegye Fiscális Uram tüstént irásba
(1814 Kisfaludy Sándor)
csak dicsérni tudám a derék fiskális urat, mert mindig dicséretesb az, ha olly ügyet nem vállalunk el, melly fogalmaink szük határán tulesik, mintha mindent mohón ragadunk meg, és azután védencünk ügyét eltemetjük, s pénzét mégis mosolygó arccal zsebre rakjuk
(1844 Nagy Ignác)
lölködet a papra, életėdet a doktorra, erszényėdet a fiskárisra nė bizd!
(1878 Magyar Nyelvőr)
csak huzakodjon föl édes apjuk, elgyün velem ahhoz a hires fiskárushoz, a ki ki tudja keresni a szegény embör igazságát
(1882 Vasárnapi Újság)
[Gandhi] Angliában végezte a jogot, ott szerzett ügyvédi diplomát és mint jónevű fiatal fiskális került egy felének képviseletében huszonöt esztendővel ezelőtt Délafrikába
(1924 Juhász Gyula¹)
Mindik pörösködik, e fiskárosok má elüöre köszönnek neki
(1973 Felsőőri tájszótár)
A „cél szentesíti az eszközt” elvétől ugyanis mindig az állammal szemben védtelen kisember szenved, akinek nincsenek furfangos fiskálisai
(1999 Magyar Hírlap)
2. (gyakr. minőségjelzővel v. birtokszóként, jelzőként is)
2a. (Jog is/Tört)
〈Magyarországon a középkortól 1871-ig, a bírósági rendszertől független ügyészi szervezet létrehozásáig:〉 a koronajavak jogi ügyeit intéző, az uralkodót és a kincstárt jogi és peres ügyekben képviselő, bizonyos, az uralkodó személyét sértő v. a kincstár érdekeit, az államrendet veszélyeztető ügyekben (a nyomozást irányító, a vádat előkészítő és) a királyi táblán vádlóként fellépő kinevezett tisztségviselő, az ún. királyi jogügyigazgató, ill. 〈az 1770-es évektől:〉 e tisztségviselő mellett működő v. a kincstári ügyek igazgatására létrehozott hivatalban szolgáló tisztviselő (címe, rangja)
1702-dik eſztendben 9 Hellységek Deretske, Kaba, Felegyháza, Konyár, Berettyó-Ujfalu, Sáránd, Bagoss, Sas, Komadi a’ Királlyi Fiscális által a’ Kamara réſzre el-foglaltatván, azon Kamara által, ugyan azon eſztendben a’ nagy méltóságú Eſzterházy Hertzegi Háznak zálogban által adattattak
(1790 Magyar Kurír)
Felséges Királyunk Magyar Országban a’ királyi ügyek aligazgatói hivatalára eddig Directorialis Fiskalis Zalay Aloiz urat méltóztatott kegyelmesen kinevezni
(1832 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Engedjék meg legalább, hogy azon könyvek adassanak kezemhez, mellyeket az elfogó fegyvereseket vezérlő királyi fiscalis maga kezével tett bugyorom közé, de mellyek itt elvétettek
(1837 Kossuth Lajos)
Csetneky Károly-Tamás beszterczebányai kamarai fiscalis kir.királyi ügyigazgatósági fiscalissá neveztetett ki
(1842 Pesti Hírlap)
[A Horvátovics családnak] czímeres levelet 1791. szept.szeptember. 22. Horvátovics István fogarasvidéki kamarai fiskális nyert
(1913 Kempelen Béla)
a Wesselényi ügyében eljáró fiskális (aki szintén nem látta a különbséget) is azt jelentette: a jelenlévők szinte mind megerősítették a [Kölcsey által tett] kijelentés elhangoztát
(1996 Pajkossy Gábor)
2b. (kissé rég, Közig v. Jog)
〈a 16–17. századtól 1945-ig Magyarországon vmely vármegyei v. városi törvényhatóság választott tisztviselőjeként:〉 az adott közigazgatási egység jogi képviseletét és közjogi feladatokat ellátó, büntetőügyekben a vád alá helyezést előkészítő, az eljárás során a vádat, ritk. a védelmet képviselő, a büntetések végrehajtását felügyelő, rendsz. jogvégzett személy (tisztsége)
[Békés vármegye tisztújító közgyűlésén] Káló Jó’sef F-Perceptor Úr és Torma Pál Fiskális Úr, ki-ki a maga tiſztſégébenn meg-ersítteték
(1781 Magyar Hírmondó)
Vármegye F Törvény védelmezö Prokátorának (Fiscálisnak) Urai Ferentz, R. C.románo catholikus ’római katolikus’ Masodiknak pedig Tahi Ignátz R. C.románo catholikus ’római katolikus’ Urak tétettek
(1784 Magyar Hírmondó)
Kossuth Lajos mp.manu propria ’saját kezűleg’ mint Újhely városának Fiscalisa
(1831 Kossuth Lajos)
A vármegyéknek több fiskálisuk volt. Az egyik jogi tanácsadó volt a közigazgatásban s védte a jobbágyot urasága ellen. A másik az árvákra ügyelt. A harmadik és negyedik közvádló volt a büntető ügyekben vagy a vádlottak közvédője
(1904 Eötvös Károly)
[Az 1873-as megegyezés után] újabb per kezdődött az uradalom és a község között, amelynek során a kirendelt tiszti fiskális javasolta, hogy az adózás alól szabadítsák föl a használhatatlan földeket
(2002 Lantosné Imre Mária–Vargha Dezső)
2c. (kissé rég, Jog is)
〈1848-ig Magyarországon az úriszéken büntetőügyekben a földesúr nevében eljárva a vád képviselőjeként is:〉 vmely földbirtokos, uradalom stb. alkalmazásában álló, annak jogi, peres és pénzügyeit intéző rendsz. jogvégzett személy (címe, tisztsége)
ex officio committálom [= hivatalból utasításba adom] mint szolgabirák uraiméknak, mint dominalis perceptor [= uradalmi adószedő] és fiscalis uramnak, hogy minden tehetségeket, erejeket, eszeket és igyekezeteket arra fordiccsák, hogy minden lovak conscribáltassanak [= összeírassanak]
(1772 Bessenyei György¹)
Szeptember 9-dikén 1779. patvariára mentem tarnói Milecz Sámuel úrhoz, Abaúj és Torna vármegyéknek táblabírájokhoz s a Keglevics-ház tornai és sztropkai jószágainak fiskálisához, ki Kassán lakott
(1817 Kazinczy Ferenc)
A’ nm. m. k. h.tanácsnemes magyar királyi helytartótanács Páczány Ferenczet, a’ kir.királyi alapitványi ügyigazgatóság iktatóját, Sellye, Kolos, Elefánt és Zobor kir.királyi tud.tudományos egyetemi uradalmak fiskálisává […] lépteté elő
(1842 Pesti Hírlap)
[Kossuth Lajos] atyja Kossuth László ügyvéd, az Andrássy-grófok uradalmi fiskálisa Monokon
(1933 Pintér Jenő)
Több hivatalviselő [somló]vásárhelyi nemesről is tudunk, így Márkus István káptalani fiskális lett Veszprémben a XVIII. század elején
(2002 Márkusné Vörös Hajnalka)
2d. (rég)
〈Magyarországon kívül:〉 koronaügyész v. államügyész, ill. közvádló
A’ Revolut.revolucionális Törvényſzéknek elbbeni Tagjai közzl, újra meg akarták hagyni a’ Deputátziók, amaz esmeretes nevü Fouquier Tainvillet Fiskálisnak vagy Közöns.Közönséges Vádolónak
(1794 Magyar Hírmondó)
[Az esküdtnek jelentkező londoni polgárok közül] hat ellen a’ Közönséges-Fiskális; harmintzöt ellen pedig a’ Vád alatt-lévnek Prókátora tett ki-fogást
(1794 Magyar Hírmondó)
[Madridban] a’ Királyi Fiskális bemutatta a’ Fő Törvényſzéknek Riego ellen kéſzített vádolását, mellyben őtet Felség árúlónak azon okoknál fogva mutatja meg, hogy: Riego fő ſzemély volt azon pártütésben, melly az Orſzáglás felforgatását eſzközlötte
(1823 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A’ Korona’ Fiscálisának kivánságára a’ hajdani Convent’ tagjának (a’ Respublika alatt) Levasseur Úrnak Párisban megjelent Emlékírásai zár alá tétettek
(1830 Hazai és Külföldi Tudósítások)
3.
az állami gazdaságpolitika, pénzgazdálkodás költségvetési részéért felelős, azzal foglalkozó v. azt irányító szakember
Az MKMMűvelődési és Közoktatási Minisztérium-nek el kellett volna készítenie és asztalunkra tennie azokat a számításokat, melyek alapján megalapozottan dönthetünk, és ország-világ, valamint fiskálisok elé tárhatjuk, hogy egy-egy iskolatípus, oktatási forma milyen költségekkel jár
(1991 Országgyűlési Napló)
már hosszú ideje tart a vita a monetaristák és a fiskálisok között, hogy a jelenkori világban vajon elengedhetetlenül szükséges-e az infláció elleni régimódi harc?
(2004 Népszava febr. 21.)
ÖU: alfiskális, direktorfiskális, főfiskális, vicefiskális, zugfiskális
ÖE: fiskálisész, fiskálisnyelv
Sz: fiskálisi, fiskáliskodik, fiskálisné, fiskálisság
Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. fiskus; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások