áttétel fn 4B

1. ’az a cselekvés, hogy vmit áttesznek vhova’ ❖ boraink … jobb pinczébül egy rosszabba vitetve sem fogják általányosan épen kiállni az áttételt (1831 Széchenyi István C3903, 523) | a hajónak a hajógyárban sólyán [= hajó vízre bocsátására való lejtős pályán] levő építési helyéről a vizbe való áttétele (1897 PallasLex. CD02).

2. ’〈katonatisztnek, katonai alakulatnak〉 máshova történő vezénylése’ ❖ [Linda anyja jónak látta az ezredest] megkérni, hogy az ifju hadnagy’ áttételét más századhoz eszközölje (1844 Jósika Miklós C2383, 41) | Folyamodott tehát csapatjával az erdélyi hadsereghez való áttételért (1884 Szentpály Janka C3964, 126) | csak hosszabb, 2-3 évre szolgálatot vállaló szabadcsapatoknál lehetne megengedni, hogy ilyen [ti. honvédzászlóaljakból átvezényelt tiszteket érintő] áttételek megtörténjenek (1992 Hermann Róbert 2012001, 43).

3. (hiv) ’〈ügy(irat)〉 továbbítása’ ❖ a folyó pereknek be végzése, a felebbvitelnek áttétele (1848 Kossuth Lajos CD32) | [a közigazgatási hatóságok] az anyakönyvi kivonatok végrehajtás utján való áttételét is elrendelték (1894 PallasLex. CD02) | az ügyet az érdekelt keresetlevele alapján a polgári bíróság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses jogviszony munkaviszonynak minősül, ezért elrendeli annak áttételét a munkaügyi döntőbizottsághoz (1988 Ferencz Győző–Lugosy Andor 1050006, 141).

4. (rég, Pénz) ’átutalt pénzösszeg’ ❖ Uebertrag: Általtétel, álttétel (1831 Gazdasági szótár C1116, 50) | az eként megmaradandó befizetési összeget pedig a rendes pénzszámadásban, mint áttételt a budai főpénztárból, bevételül jegyezvén föl (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32).

5. ’〈lakóhelynek, székhelynek, színhelynek〉 máshova helyezése’ ❖ mi a kir. lakásnak országunkba áttételét kivántuk (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Ezen vásárok régen a szt.-demeteri kastélyhoz tartoztak, azoknak ide való áttételét Gyulafi László eszközölte ki (1868 Orbán Balázs CD22) | a további hadműveleteknek a folyam balpartjára való áttétele (1939 Bánlaky József CD16) | a kormány székhelyének 1849 januárjában Debrecenbe való áttétele után óriási volt a bizonytalanság az új, ideiglenes fővárosban (1992 Hermann Róbert 2012001, 35).

6. (ritk) ’〈vmely esemény, rendezvény stb.〉 időpontjának megváltoztatása’ ❖ [a nyári] ünnepeknek vagy vasárnapokra, vagy téli hónapokra leendő áttétele iránt a római pápától új concordatumot eszközölni méltóztassék (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Hosszas tanácskozás után, melyben mindenki hangsulyozta az áttétel czélszerüségét és helyességét, abban történt megállapodás, hogy deczember 1-je volna az általános cselédváltozásra a legalkalmasabb időpont (1894 Hazánk 8634001, 12).

7. (rég) ’szövegnek más nyelvre való fordítása’ ❖ [Károly főherceg gyakorlati harckiképzésről szóló művének] áttétele nyelvünkre […] még sürgetőbb mint a Strategiájé (1838 Szontagh Gusztáv CD30) | Zrinyi époszának tanulmányozása mellett az Aeneis áttételével is bajlódott (1897 PallasLex. CD02).

7a. (rég) ’a más nyelvre lefordított szöveg’ ❖ [a fordító] áttétele elég nemes és csinos (1837 Figyelmező C6730, 13) | a fordítók minél több kiadást s német áttételt vegyenek segítségül (1860 Arany János C0641, 496) | [Endrődi Sándor] legnagyobb sikerét […] kuruc verseivel érte el, melyek a XVII. századbeli motivumok továbbfejlesztései, áttételek a XX. századbeli nyelvre, mintegy átköltések régi-magyarból új-magyarra (1920 Kosztolányi Dezső C2751, 77).

8. ’〈szövegnek〉 más rendszerű írással való átírása’ ❖ A kérdőívek értékelésénél első tennivaló a kódolási utasítás elkészítése, az áttétel számokra vagy jelekre (1983 Bíróné Nagy Edit 1018001, 32).

8a. ’〈(gyorsírásos) szövegnek〉 betűírással leírt változata’ ❖ [a gyorsírásos jegyzőkönyveket tartalmazó füzeteket a világítóudvarból] november közepén emeltük ki, tisztítottuk le Hajdu Tiborral együtt. Ekkor készítettem el gépi áttételét (1996 Magyar Hírlap CD09).

9. ’vminek közvetett módon, más formában való megjelenése, megnyilvánulása’ ❖ [Ami Petőfi A helység kalapácsa című művének] egyéb szerkezetét illeti, jó leendett meggondolni, hogy poëzis maga nemében fölségesb, semhogy azt alacsony hasonlatosságok, idomtalan s nevetséges áttételek (tropi) által elferdithetnők (1844 Petőfi napjai C1573, 27) | itt Skandináviában másnak kell lennie az érzelem-világnak, olyan áttételeknek kell itt lenni, amilyenekről nekünk a délen fogalmunk sincs (1898 Pekár Gyula C3460, 61) | [az anyanyelve iránti] hódolatot Kosztolányi nemcsak rejtekező íróként gyakorolta, magára öltve a versek, a regények, a tanulmányok mozgékony álarcát, de minden áttétel nélkül – közvetlenül is (1991 Csoóri Sándor 9090059, 347).

9a. (Pszich) ’vmely érzésnek más, közvetett módon, más formában való megjelenése’ ❖ Testi érzés volt ez [ti. ifjúságom és férfikorom alapérzése], ennek minden lelki áttételével (1941 Márai Sándor 9421002, 73) | Féltékenységi feszültségüknek sokszorosan tiltott agresszív vágyai gyakran jelennek meg, a tilalom súlyának megfelelő bonyolult áttételekben, álmaikban (1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes 9435002, 110) | Gaál társadalomellenes-elnyomásellenes indulata többnyire áttételekben jelentkezett (1991 Molnár Gál Péter 2038033, 125).

10. (rég, Nyelvt) ’szó két hangjának v. szótagjának felcserélése, hangátvetés’ ❖ Ált-tétel, (Metathesis.) Ez a’ betnek, vagy szó-tagnak a’ maga helyerl más helyre ált-tétele (1817 Kassai József C2495, 83) | Az ëgyelëdik áttétel elegyedik helyett (1818 Verseghy Ferenc C4431, 222).

10a. ’〈írott jelnek〉 törlése onnan, ahol eddig volt és más helyre írása’ ❖ egy pontosvessző, egy gondolatjel, egy jelző merész áttétele egyszerre újra megindítja a mondatok menetét (1936 Gyergyai Albert CD10).

11. ’rákos v. fertőzéses betegségnek más szervre való átterjedése’ ❖ sülyös … materiának a’ belekre lett ált’ tétele … has-fájást okozhat (1802 Haiszler György C1998, 268) | A kanyaró-mérget illetőleg azon kell igyekezni, hogy annak kifejlése s a bőrön keresztüli elszállása előmozditassék, visszaverődése s nemesebb szervekre való áttétele megakadályoztassék (1861 Lengyel Dániel 8270003, 178) | Áttétel útján jő létre a rákos daganat (1893 PallasLex. CD02) | A rákos áttételek megakadályozása [2007-re elérhető tudományos eredmény lehet] (1995 Magyar Hírlap CD09).

11a. (Orvos) ’az így kialakult újabb góc’ ❖ a kettős operáció csak a rák gócát és áttételeinek egy részét távolította el (1990 Dániel József CD30).

12. (Műsz) ’a hajtómű fordulatszámát módosító szerkezet’ ❖ [valamely tehernek nagyobb magasságra való felemelésére használatosak] a különböző csigák, a csigasorok, a tengely- vagy hengerkerekek, a fogaskerekekkel és szijdobokkal való áttételek (1894 PallasLex. CD02) | Pattognak a szigetelők! A nagy áttétel elszakadt! (1923 Molnár Ferenc² CD10) | agyam úgy dolgozott, miként egy értelmetlenül feltüzesített motor, […] az indulat gőzeitől hajtva, fogaskerekeivel, szíjas áttételeivel (1986 Nádas Péter 9466004, 446).

12a. (Műsz) ’a hajtóerőnek ilyen szerkezettel történő módosítása’ ❖ Ha nagyobb áttételre van szükség, több kerékpárt lehet alkalmazni (1894 PallasLex. CD02) | Az áttétel változtatására két ékszíjtárcsa és egy ékszíj hivatott (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. által vagy áttétel; ÉrtSz.; ÉKsz.

áttétel főnév 4B
1.
az a cselekvés, hogy vmit áttesznek vhova
boraink … jobb pinczébül egy rosszabba vitetve sem fogják általányosan épen kiállni az áttételt
(1831 Széchenyi István)
a hajónak a hajógyárban sólyán [= hajó vízre bocsátására való lejtős pályán] levő építési helyéről a vizbe való áttétele
(1897 PallasLex.)
2.
〈katonatisztnek, katonai alakulatnak〉 máshova történő vezénylése
[Linda anyja jónak látta az ezredest] megkérni, hogy az ifju hadnagy’ áttételét más századhoz eszközölje
(1844 Jósika Miklós)
Folyamodott tehát csapatjával az erdélyi hadsereghez való áttételért
(1884 Szentpály Janka)
csak hosszabb, 2-3 évre szolgálatot vállaló szabadcsapatoknál lehetne megengedni, hogy ilyen [ti. honvédzászlóaljakból átvezényelt tiszteket érintő] áttételek megtörténjenek
(1992 Hermann Róbert)
3. (hiv)
〈ügy(irat) továbbítása
a folyó pereknek be végzése, a felebbvitelnek áttétele
(1848 Kossuth Lajos)
[a közigazgatási hatóságok] az anyakönyvi kivonatok végrehajtás utján való áttételét is elrendelték
(1894 PallasLex.)
az ügyet az érdekelt keresetlevele alapján a polgári bíróság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses jogviszony munkaviszonynak minősül, ezért elrendeli annak áttételét a munkaügyi döntőbizottsághoz
(1988 Ferencz Győző–Lugosy Andor)
4. (rég, Pénz)
átutalt pénzösszeg
Uebertrag: Általtétel, álttétel
(1831 Gazdasági szótár)
az eként megmaradandó befizetési összeget pedig a rendes pénzszámadásban, mint áttételt a budai főpénztárból, bevételül jegyezvén föl
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
5.
〈lakóhelynek, székhelynek, színhelynek〉 máshova helyezése
mi a kir.királyi lakásnak országunkba áttételét kivántuk
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Ezen vásárok régen a szt.-demeteriszentdemeteri kastélyhoz tartoztak, azoknak ide való áttételét Gyulafi László eszközölte ki
(1868 Orbán Balázs)
a további hadműveleteknek a folyam balpartjára való áttétele
(1939 Bánlaky József)
a kormány székhelyének 1849 januárjában Debrecenbe való áttétele után óriási volt a bizonytalanság az új, ideiglenes fővárosban
(1992 Hermann Róbert)
6. (ritk)
〈vmely esemény, rendezvény stb.〉 időpontjának megváltoztatása
[a nyári] ünnepeknek vagy vasárnapokra, vagy téli hónapokra leendő áttétele iránt a római pápától új concordatumot eszközölni méltóztassék
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Hosszas tanácskozás után, melyben mindenki hangsulyozta az áttétel czélszerüségét és helyességét, abban történt megállapodás, hogy deczember 1-je volna az általános cselédváltozásra a legalkalmasabb időpont
(1894 Hazánk)
7. (rég)
szövegnek más nyelvre való fordítása
[Károly főherceg gyakorlati harckiképzésről szóló művének] áttétele nyelvünkre […] még sürgetőbb mint a Strategiájé
(1838 Szontagh Gusztáv)
Zrinyi époszának tanulmányozása mellett az Aeneis áttételével is bajlódott
(1897 PallasLex.)
7a. (rég)
a más nyelvre lefordított szöveg
[a fordító] áttétele elég nemes és csinos
(1837 Figyelmező)
a fordítók minél több kiadást s német áttételt vegyenek segítségül
(1860 Arany János)
[Endrődi Sándor] legnagyobb sikerét […] kuruc verseivel érte el, melyek a XVII. századbeli motivumok továbbfejlesztései, áttételek a XX. századbeli nyelvre, mintegy átköltések régi-magyarból új-magyarra
(1920 Kosztolányi Dezső)
8.
〈szövegnek〉 más rendszerű írással való átírása
A kérdőívek értékelésénél első tennivaló a kódolási utasítás elkészítése, az áttétel számokra vagy jelekre
(1983 Bíróné Nagy Edit)
8a.
(gyorsírásos) szövegnek〉 betűírással leírt változata
[a gyorsírásos jegyzőkönyveket tartalmazó füzeteket a világítóudvarból] november közepén emeltük ki, tisztítottuk le Hajdu Tiborral együtt. Ekkor készítettem el gépi áttételét
(1996 Magyar Hírlap)
9.
vminek közvetett módon, más formában való megjelenése, megnyilvánulása
[Ami Petőfi A helység kalapácsa című művének] egyéb szerkezetét illeti, jó leendett meggondolni, hogy poëzis maga nemében fölségesb, semhogy azt alacsony hasonlatosságok, idomtalan s nevetséges áttételek (tropi) által elferdithetnők
(1844 Petőfi napjai)
itt Skandináviában másnak kell lennie az érzelem-világnak, olyan áttételeknek kell itt lenni, amilyenekről nekünk a délen fogalmunk sincs
(1898 Pekár Gyula)
[az anyanyelve iránti] hódolatot Kosztolányi nemcsak rejtekező íróként gyakorolta, magára öltve a versek, a regények, a tanulmányok mozgékony álarcát, de minden áttétel nélkül – közvetlenül is
(1991 Csoóri Sándor)
9a. (Pszich)
vmely érzésnek más, közvetett módon, más formában való megjelenése
Testi érzés volt ez [ti. ifjúságom és férfikorom alapérzése], ennek minden lelki áttételével
(1941 Márai Sándor)
Féltékenységi feszültségüknek sokszorosan tiltott agresszív vágyai gyakran jelennek meg, a tilalom súlyának megfelelő bonyolult áttételekben, álmaikban
(1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes)
Gaál társadalomellenes-elnyomásellenes indulata többnyire áttételekben jelentkezett
(1991 Molnár Gál Péter)
10. (rég, Nyelvt)
szó két hangjának v. szótagjának felcserélése, hangátvetés
Ált-tétel, (Metathesis.) Ez a’ betnek, vagy szó-tagnak a’ maga helyerl más helyre ált-tétele
(1817 Kassai József)
Az ëgyelëdik áttétel elegyedik helyett
(1818 Verseghy Ferenc)
10a.
〈írott jelnek〉 törlése onnan, ahol eddig volt és más helyre írása
egy pontosvessző, egy gondolatjel, egy jelző merész áttétele egyszerre újra megindítja a mondatok menetét
(1936 Gyergyai Albert)
11.
rákos v. fertőzéses betegségnek más szervre való átterjedése
sülyös … materiának a’ belekre lett ált’ tétele … has-fájást okozhat
(1802 Haiszler György)
A kanyaró-mérget illetőleg azon kell igyekezni, hogy annak kifejlése s a bőrön keresztüli elszállása előmozditassék, visszaverődése s nemesebb szervekre való áttétele megakadályoztassék
(1861 Lengyel Dániel)
Áttétel útján jő létre a rákos daganat
(1893 PallasLex.)
A rákos áttételek megakadályozása [2007-re elérhető tudományos eredmény lehet]
(1995 Magyar Hírlap)
11a. (Orvos)
az így kialakult újabb góc
a kettős operáció csak a rák gócát és áttételeinek egy részét távolította el
(1990 Dániel József)
12. (Műsz)
a hajtómű fordulatszámát módosító szerkezet
[valamely tehernek nagyobb magasságra való felemelésére használatosak] a különböző csigák, a csigasorok, a tengely- vagy hengerkerekek, a fogaskerekekkel és szijdobokkal való áttételek
(1894 PallasLex.)
Pattognak a szigetelők! A nagy áttétel elszakadt!
(1923 Molnár Ferenc²)
agyam úgy dolgozott, miként egy értelmetlenül feltüzesített motor, […] az indulat gőzeitől hajtva, fogaskerekeivel, szíjas áttételeivel
(1986 Nádas Péter)
12a. (Műsz)
a hajtóerőnek ilyen szerkezettel történő módosítása
Ha nagyobb áttételre van szükség, több kerékpárt lehet alkalmazni
(1894 PallasLex.)
Az áttétel változtatására két ékszíjtárcsa és egy ékszíj hivatott
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. által vagy áttétel; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások