befogad ts ige 2a

1. ’〈személyt, csoportot〉 beenged vhova, hogy ott éljen, működjön’ ❖ Békésit többé Erdélybe nem fogadnák bé (1802 e. Budai Ferenc 7060003, 349) | [a zsidók] Spanyolországból a keresztyének által kiüzetvén, a pogánynak nevezett törökök voltak azok, kik őket jószivvel befogadták (1862 e. Szemere Bertalan 8437007, 109) | [Budapest] lerongyolva s halálraváltan fogadja be az elszakított területek menekültjeit (1937 Cs. Szabó László 9093013, 133) | Amerika a maga nagy területeivel és gazdasági lehetőségeivel [1956 után] jóval több magyart vehetett volna fel, mint amennyit befogadott (1985 Borbándi Gyula 9811010, 243).

1a. ’〈személyt v. csoportot〉 vkik közé v. vmely közösségbe új tagként bevesz’ ❖ Némelly Orſzágaidban [ti. II. Józseféiben] épen nem, némellyekben kevéſsé vagyok esmeretes, egyben ſem vagyok pedig eléggé béfogadva (1781 Keresztúry József ford.–Rautenstrauch 7085003, 9) | Te, Nemzetem! kéſzséggel befogadſz énekesid közé (1806 Verseghy Ferenc 8518005, 26) | a brigád nemcsak formálisan, hanem amúgy teljes szívvel befogad valakit a maga erősebb, belsőbb és zártabb közösségébe (1973 László-Bencsik Sándor 9383001, 42).

1b. ’szállást v. otthont ad vkinek’ ❖ minekutána [Zakeus] Krisztusnak hírét meghallotta, felgerjedett szeretetére történt, alkalmatosságot keresett a véle való ismerkedésre, befogadta őt kastélyába (1790 k. Verseghy Ferenc 7373006, 97) | ha ez asszony’ helyzetét látom, én is befogadom házamba, ha az egész világ fölzudulna is ellenem (1845 Eötvös József 8126002, 110) | Bizalmas a mécsfény – ott emberek laknak, Betérek hozzájuk – hátha befogadnak? (1894 Justh Zsigmond 8213004, 170) | Az [öreg]otthon az arra rászoruló beteg vagy alkoholista, narkós fiatalokat is befogadja (1991 Magyar reformátusok CD1210).

1c. ’szeretetébe fogad vkit’ ❖ [Krisztus] nem kedvelli a’ dologtalan embereket; hanem azokat fogadgya-be’ , kik a’ magok hivatalokban sörénykednek, és ſzorgalmatoſon munkálkodnak (1772 Vajda Sámuel 7365001, 140) | Szivem nem fogad be téged (1847 Petőfi Sándor C3502, 70) | Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2. (rég) ’vmely helyre az annak megfelelő célból felvesz vkit’ ❖ Klaſtromokba itt Poſonbann a közelebb múlt eſztendbenn 939 betegek fogadtattanak-bé (1780 Magyar Hírmondó 7444001, 30) | két Máltai hajók rövid id múlva el-fognának indúlni, és [Jelki András] ſok kérési után meg-nyeré, hogy a’ kiſſebbikbe bé-fogadtaték (1791 Sándor István ford. 7287008, 8).

2a. (rég) ’alkalmaz, foglalkoztat vkit’ ❖ a ſzegd tselédek, elſzör el-adták a bizonyſág-leveleket elbbi gazdájoktól vagy gazdaſzſzonyaiktól […]. Addig be-fogadni nem vólt ſzabad (1782 Magyar Hírmondó 7444024, 77) | – Befogadni befogadnálak, Jancsi; de nem fogadhatlak be … – És miért? – Mert nincs módom szolgát tartani (1846 Petőfi Sándor 8366446, 60) | [édesanyámnak rokonai] béresnek akarták befogadni édesapámat (1920 Móricz Zsigmond C3223, 201).

3. ’〈körülhatárolt terület, építmény stb. vmely csoportnak, (vhány) személynek v. tárgynak〉 kiterjedésénél fogva képes helyet biztosítani’ ❖ a’ minden rendű hallgatóknak nagy és mívelt tömege, mellynél többet a’ színház nem fogadhatott (1838 Erdélyi Híradó C5300, 141) | Veróna most már nemcsak erőd, hanem erőditett tábor, mely 60 ezer embert képes befogadni (1879 Kossuth Lajos 8250002, 262) | Sátram pedig elég tágas, előbb alig volt képes befogadni a látogatókat (1957 Ráth-Végh István 9556002, 115) | a bevásárlóközpont épülete körül több mint ezer személygépkocsit befogadó parkoló épül (1994 Magyar Hírlap CD09).

3a. (rég) ’〈művébe(n) témaként v. tartalomként〉 bevesz, ill. kifejez vmit, foglalkozik vele’ ❖ [nem kívánok én] mindent béfogadni versembe (1802 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 285) | A’ tudományoknak mesterséges ſzavai közl tehát ebbe [a szótárba] csak a’ legſzükségesebbeket kell befogadni (1818 Verseghy Ferenc 8518044, 312) | Kassák ugyanis nem […] minden témát fogadott be (1924 Gáspár Endre 9175001, 34).

3b. ’〈sajtótermék szöveget, szellemi tartalmat〉 közölve nyilvánosságot biztosít neki’ ❖ [A lapot] nyomassa ugy, hogy két annyi tartalmat befogadhasson (1848 Arany János 8014124, 162) | [a Nyelvtudományi Közlemények] 10 évig szinte egymaga fogadhatta be a hazában folyó nyelvtudományi munkásságot (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 20) | [a történész] meg akarta szégyeníteni az írását befogadó lap szerkesztőit, azt sugallván, hogy lám, ha valaki el akar hinni valamit, elhiszi akkor is, ha az a legképtelenebb badarság (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. ’elnyel, magába fogad vkit v. vmit’ ❖ Itt ismét egy szörnyű torok tátá fel iszonyu nyeldeklőjét, minket befogadni (1796 Kisfaludy Sándor 8243054, 325) | apjával fogadta őt be egy sírverem (1847 Petőfi Sándor 8366327, 148) | A Szinva képtelen volt befogadni a növekvő vizet (1937 Szentiványi Jenő 1145004, 206) | a fekete föld a legállandóbb természetű termőföld, a téli csapadékot is, a nyárit is a legjobban befogadja, tárolja és hasznosítja (1949 Veres Péter 9771021, 21).

4a. ’〈(új v. idegen) ingert, hatást, szellemi tartalmat v. rendszert〉 érzékel, felfog, ill. azonosul vele, elsajátít’ ❖ tsak a’ tekélletes Egyházi Páſztoroknak tanítását akarná bé-fogadni (1774 Vajda Sámuel 7365003, 109) | az egész öszhangzat nagyszerüségét emberi hallérzékünk befogadni képtelen (1882 Bartalus István C0845, 150) | Oroszország végre befogadta a haladás gondolatát, de csak azért, hogy materializálhassa a szellemet (1927 Kárpáti Aurél 9312003, 145) | Az emberek olyan kultúrát tudnak és akarnak befogadni-gyakorolni, amely életmódjuknak megfelel (1985 Vitányi Iván 9780002, 47).

4b. ’〈(idegen) nyelv(i elem)et〉 sajátjaként használ’ ❖ Eleink a’ magyar nyelvet már akkor hagyni, ’s helyette a’ deákot kezdték befogadni (1805 Verseghy Ferenc C4423, 11) | „sok pénzzel bír” – ezt a romlatlan ép magyar nyelv nem ismeri; de az írói nyelv nagyon régen befogadta (1860–1862 Arany János C0654, 367) | a magyar nyelv […] mindenfajta jövevényt – szlávot, németet, latint, még egy-egy franciát is – befogad és magyarrá nemesít (1939 Szerb Antal 9668012, 89) | [Kis János] még olyan szavakban is e-vel él, amelyekben később az irodalmi nyelv befogadta az ö-s formát (1956 Terestyéni Ferenc CD52).

4c. (rég) ’〈tanácsot, kritikát〉 meghallgat, megfogad’ ❖ [Viddin] fattyú Csornának kész volt befogadni tanácsát (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524376, 113) | nem vagyok elbizakodott s az itészet leg szigorúbb szavát is szives örömmel befogadom (1863 Madách Imre 8284064, 882).

5. ’〈pályázatot〉 megfelelőnek ítél, elfogad’ ❖ A befogadott pályázatok tartalmi áttekintését követően érdemi hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget az IKM (1995 Figyelő CD2601) | A mikrohitel-bizottság a pályázatok háromnegyedét, mintegy 90 kérelmet fogadott be (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, befogadhat, befogadott, befogadtatik; ÚMTsz.

befogad tárgyas ige 2a
1.
〈személyt, csoportot〉 beenged vhova, hogy ott éljen, működjön
Békésit többé Erdélybe nem fogadnák bé
(1802 e. Budai Ferenc)
[a zsidók] Spanyolországból a keresztyének által kiüzetvén, a pogánynak nevezett törökök voltak azok, kik őket jószivvel befogadták
(1862 e. Szemere Bertalan)
[Budapest] lerongyolva s halálraváltan fogadja be az elszakított területek menekültjeit
(1937 Cs. Szabó László)
Amerika a maga nagy területeivel és gazdasági lehetőségeivel [1956 után] jóval több magyart vehetett volna fel, mint amennyit befogadott
(1985 Borbándi Gyula)
1a.
〈személyt v. csoportot〉 vkik közé v. vmely közösségbe új tagként bevesz
Némelly Orſzágaidban [ti. II. Józseféiben] épen nem, némellyekben kevéſsé vagyok esmeretes, egyben ſem vagyok pedig eléggé béfogadva
(1781 Keresztúry József ford.Rautenstrauch)
Te, Nemzetem! kéſzséggel befogadſz énekesid közé
(1806 Verseghy Ferenc)
a brigád nemcsak formálisan, hanem amúgy teljes szívvel befogad valakit a maga erősebb, belsőbb és zártabb közösségébe
(1973 László-Bencsik Sándor)
1b.
szállást v. otthont ad vkinek
minekutána [Zakeus] Krisztusnak hírét meghallotta, felgerjedett szeretetére történt, alkalmatosságot keresett a véle való ismerkedésre, befogadta őt kastélyába
(1790 k. Verseghy Ferenc)
ha ez asszony’ helyzetét látom, én is befogadom házamba, ha az egész világ fölzudulna is ellenem
(1845 Eötvös József)
Bizalmas a mécsfény – ott emberek laknak, Betérek hozzájuk – hátha befogadnak?
(1894 Justh Zsigmond)
Az [öreg]otthon az arra rászoruló beteg vagy alkoholista, narkós fiatalokat is befogadja
(1991 Magyar reformátusok)
1c.
szeretetébe fogad vkit
[Krisztus] nem kedvelli a’ dologtalan embereket; hanem azokat fogadgya-be’ , kik a’ magok hivatalokban sörénykednek, és ſzorgalmatoſon munkálkodnak
(1772 Vajda Sámuel)
Szivem nem fogad be téged
(1847 Petőfi Sándor)
Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2. (rég)
vmely helyre az annak megfelelő célból felvesz vkit
Klaſtromokba itt Poſonbann a közelebb múlt eſztendbenn 939 betegek fogadtattanak-bé
(1780 Magyar Hírmondó)
két Máltai hajók rövid id múlva el-fognának indúlni, és [Jelki András] ſok kérési után meg-nyeré, hogy a’ kiſſebbikbe bé-fogadtaték
(1791 Sándor István ford.)
2a. (rég)
alkalmaz, foglalkoztat vkit
a ſzegd tselédek, elſzör el-adták a bizonyſág-leveleket elbbi gazdájoktól vagy gazdaſzſzonyaiktól […]. Addig be-fogadni nem vólt ſzabad
(1782 Magyar Hírmondó)
Befogadni befogadnálak, Jancsi; de nem fogadhatlak be … – És miért? – Mert nincs módom szolgát tartani
(1846 Petőfi Sándor)
[édesanyámnak rokonai] béresnek akarták befogadni édesapámat
(1920 Móricz Zsigmond)
3.
〈körülhatárolt terület, építmény stb. vmely csoportnak, (vhány) személynek v. tárgynak〉 kiterjedésénél fogva képes helyet biztosítani
a’ minden rendű hallgatóknak nagy és mívelt tömege, mellynél többet a’ színház nem fogadhatott
(1838 Erdélyi Híradó)
Veróna most már nemcsak erőd, hanem erőditett tábor, mely 60 ezer embert képes befogadni
(1879 Kossuth Lajos)
Sátram pedig elég tágas, előbb alig volt képes befogadni a látogatókat
(1957 Ráth-Végh István)
a bevásárlóközpont épülete körül több mint ezer személygépkocsit befogadó parkoló épül
(1994 Magyar Hírlap)
3a. (rég)
〈művébe(n) témaként v. tartalomként〉 bevesz, ill. kifejez vmit, foglalkozik vele
[nem kívánok én] mindent béfogadni versembe
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
A’ tudományoknak mesterséges ſzavai közl tehát ebbe [a szótárba] csak a’ legſzükségesebbeket kell befogadni
(1818 Verseghy Ferenc)
Kassák ugyanis nem […] minden témát fogadott be
(1924 Gáspár Endre)
3b.
〈sajtótermék szöveget, szellemi tartalmat〉 közölve nyilvánosságot biztosít neki
[A lapot] nyomassa ugy, hogy két annyi tartalmat befogadhasson
(1848 Arany János)
[a Nyelvtudományi Közlemények] 10 évig szinte egymaga fogadhatta be a hazában folyó nyelvtudományi munkásságot
(1890 Akadémiai Értesítő)
[a történész] meg akarta szégyeníteni az írását befogadó lap szerkesztőit, azt sugallván, hogy lám, ha valaki el akar hinni valamit, elhiszi akkor is, ha az a legképtelenebb badarság
(2000 Magyar Hírlap)
4.
elnyel, magába fogad vkit v. vmit
Itt ismét egy szörnyű torok tátá fel iszonyu nyeldeklőjét, minket befogadni
(1796 Kisfaludy Sándor)
apjával fogadta őt be egy sírverem
(1847 Petőfi Sándor)
A Szinva képtelen volt befogadni a növekvő vizet
(1937 Szentiványi Jenő)
a fekete föld a legállandóbb természetű termőföld, a téli csapadékot is, a nyárit is a legjobban befogadja, tárolja és hasznosítja
(1949 Veres Péter)
4a.
(új v. idegen) ingert, hatást, szellemi tartalmat v. rendszert〉 érzékel, felfog, ill. azonosul vele, elsajátít
tsak a’ tekélletes Egyházi Páſztoroknak tanítását akarná bé-fogadni
(1774 Vajda Sámuel)
az egész öszhangzat nagyszerüségét emberi hallérzékünk befogadni képtelen
(1882 Bartalus István)
Oroszország végre befogadta a haladás gondolatát, de csak azért, hogy materializálhassa a szellemet
(1927 Kárpáti Aurél)
Az emberek olyan kultúrát tudnak és akarnak befogadni-gyakorolni, amely életmódjuknak megfelel
(1985 Vitányi Iván)
4b.
(idegen) nyelv(i elem)et〉 sajátjaként használ
Eleink a’ magyar nyelvet már akkor hagyni, ’s helyette a’ deákot kezdték befogadni
(1805 Verseghy Ferenc)
„sok pénzzel bír” – ezt a romlatlan ép magyar nyelv nem ismeri; de az írói nyelv nagyon régen befogadta
(1860–1862 Arany János)
a magyar nyelv […] mindenfajta jövevényt – szlávot, németet, latint, még egy-egy franciát is – befogad és magyarrá nemesít
(1939 Szerb Antal)
[Kis János] még olyan szavakban is e-vel él, amelyekben később az irodalmi nyelv befogadta az ö-s formát
(1956 Terestyéni Ferenc)
4c. (rég)
〈tanácsot, kritikát〉 meghallgat, megfogad
[Viddin] fattyú Csornának kész volt befogadni tanácsát
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
nem vagyok elbizakodott s az itészet leg szigorúbb szavát is szives örömmel befogadom
(1863 Madách Imre)
5.
〈pályázatot〉 megfelelőnek ítél, elfogad
A befogadott pályázatok tartalmi áttekintését követően érdemi hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget az IKMIpari és Kereskedelmi Minisztérium
(1995 Figyelő)
A mikrohitel-bizottság a pályázatok háromnegyedét, mintegy 90 kérelmet fogadott be
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, befogadhat, befogadott, befogadtatik; ÚMTsz.

Beállítások