béke fn 6B

1. ’〈vmely állam, nép stb. életében:〉 olyan állapot, ill. időszak, amikor a területén nincs háború’ ❖ Békekor a’ kapa, és eke vas, ’s tündöklik az ásó: A’ Marsnak rozsdás fegyvere porba merl (1773 Révai Miklós ford.–Tibullus 7283001, 8) | legyünk békében szelidek, háboruban haragosak (1831 Széchenyi István 8429008, 241) | [Palesztinában] a béke megörzéséhez […] az angolok, a zsidók és az arabok együttműködése szükséges (1933 Zsidó Újság 2141001, 6) | ne lehessen háború többé, ne deportáljanak senkit, se svábot, se zsidót, a világ békéjéért (1994 Szántó Piroska 1166002, 45).

1a. (ne-vel és -ben raggal, hsz-szerűen) (rég) ’az első világháború előtt’ ❖ Csak ma tűnik fel nekem, hogy mennyit szavaltak akkor – a békében – a németekről. Nem tudni, előre megsejtették-e, hogy mi jön vagy 1871 óta abba se hagyták (1915 Kosztolányi Dezső CD10) | Ott [ti. az üveggyárban] dolgozott ő már a békében is (1931 Szilágyi András 9671001, 66) | Szép Ernő a boldog békében kezdte pályáját (1938 Korunk Szava 2131001, 431).

2. ’békekötés, békeszerződés, amellyel a harcban álló felek véget vetnek a háborúnak, ill. az ezt tartalmazó okmány’ ❖ E szerént a’ béke már aláíratott (1808 Holosovszky Imre C2097, 189) | az 1814ki béke óta ugy is elég idő veszett immár (1830 Széchenyi István CD1501) | a trianoni béke (1930 Jászi Oszkár 9277003, 423) | Az 1606. évi zsitvatoroki békével a hódoltság frontvonalai megmerevedtek (2000 Benczik Gyula CD36).

3. ’viszálykodás nélküli, nyugalmas együttélés, egyetértés’ ❖ térj-viſzſza víg kedvvel Férjedhez, és lakjál békével ſzíveddel (1774 Kónyi János ford. 7190027, 28) | Ha feleségem igen okos asszony nem volt volna, [öreg szülei] köztünk a házi békét tökéletesen felforgatták volna (1858 Táncsics Mihály 8463002, 47) | ez a hármas párti [ti. kártyaparti] a felekezetek közti béke szimbóluma (1934 Nagy Lajos 9472007, 103) | szükség van olyan intézményekre, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző célú és érdekű személyek békében éljenek együtt (1994 Magyar Hírlap CD09).

3a. (-vel v. -ben, es. -n raggal, hsz-szerűen) ’harag nélkül 〈válik el vkitől〉’ ❖ El-megy békével (1786 Nagy János¹ 7235001, 23) | Békén ohajtok tőled válni (1866 Bérczy Károly ford.–Puskin 8050009, 182) | Távozzál most békében (1894 Papp Dániel 8354002, 126) | Óvatosan kerülünk minden kényes témát, üres bókokat és bíztatásokat bólogatunk egymás felé, békében szétválunk (1957 Benedek István 9041013, 467).

4. (belső) nyugalom, zavartalan, háborítatlan (lelki)állapot’ ❖ A’ ſzent Béke kies mezeinket lakja (1773 Révai Miklós ford.–Tibullus 7283001, 8) | Gyanú azon féreg, melly emberi kebel’ békéjét ha rágja: annak édenét pokollá varázsolja át (1843 Wesselényi Miklós 8528010, 346) | az én szivemre száll majd esti béke (1906 Juhász Gyula¹ 9284028, 109) | Csend és béke ülte meg a tájat (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 37) | képtelen rávenni Robertát, hogy hagyja őt békében (1952 Németh Andor ford.–Dreiser 9480005, 21) | El fog venni, nem hagyok neki békét, míg el nem vesz (1969 Csurka István 9096003, 154) | Gyakran tértem be ide felüdülni, megtelni békével (1976 Bajor Andor 1006013, 63) békét hagy vminek a) ’háborítatlanul hagy, ill. elkerül vmit, nem kerül kapcsolatba vele’ ❖ Minister Kaunitz aperte [= nyíltan] megmondotta őfelségének, hogy hagyjon békét a magyarok szabadságának (1784 Rettegi György 7282006, 424) | Oh hagyj békét a húroknak! Ne is érintsd ujjaiddal (1856 Vajda János 8503035, 152) | összecsaptam az ollómat és békét hagytam a rózsáknak (1914 Lampérth Géza 9379015, 11) | a bal oldali, régebbi évjáratoknak [ti. régi dokumentumoknak] békét hagyott (1982 Jékely Zoltán 9278103, 23) b) (rég) ’abbahagy vmit, felhagy vele’ ❖ a nyelvmívelésnek hagyjon békét (1795 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai 7156004, 186) | ſokan közzülök az erdkre takarodtak; de az ellenkezésnek békét hagytak (1801 Molnár János 7445022, 59) | Haggyon Ked hát békét a hejehujának, s áldozza szorgalmát kis gazdaságának (1804 Verseghy Ferenc CD01) békét hagy vmivel, es. vkivel (állító szerkezetben, felsz módban) ’nem zaklat, nem háborgat vmivel, es. vkivel’ ❖ Haggyon békét az Úr fordításaival (1804 Verseghy Ferenc 7373019, 74) | hagyj békét nekem azzal a te Maximoddal. Hát én buktattam meg a te Maximodat? (1872 Salamon Ferenc ford.–Feuillet 8402020, 30) | ugyan, hagyj békét ezekkel a marhaságokkal! (1968 Szemlér Ferenc 9655001, 107).

4a. (-n v. -vel raggal, hsz-szerűen) ’zavartalanul, ill. nyugodtan’ ❖ Az öreg békén hagyá működni magán öltöztető nejét (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 252) | Hűs olajfák’ alján, Békén áll csendes lakom (1835 Bajza József 8021019, 145) | békén éneklő madársereg (1911 Bán Ferenc CD10) | attól kezdve békén dolgozhatott (1922 Németh Andor 9480012, 150) | útrakeltek, s a bozóttal szegett keskeny kis földúton békével haladtak (1973 Gerelyes Endre 9185001, 99) békén hagy vmivel v. vkivel (állító szerkezetben, rendsz. felsz módban) ’nem zaklat, nem háborgat vmivel v. vkivel vkit’ ❖ ne hasonlítsanak hozzá [ti. a nővéremhez], hagyjanak vele békén, én én vagyok (1918 Molnár Ferenc² 9453002, 119) | Ha legalább elmenne otthonról, […] ha békén hagyna éjszaka a világmegváltó hülyeségeivel (1979 Kornis Mihály 1082001, 61) | Mostanában békén hagynak a vizsgálatokkal (1983 Polgár András 1121001, 29).

4b. (rendsz. -vel raggal és felsz módú igével) ’〈búcsúzó kif-ben:〉 nyugalom, háborítatlanság’ ❖ Járj békével kegyes galamb (1786 Főldi János 7112009, 138) | Menny békével (1816 Bolyai Farkas 8063105, 59) | Hagyj fel hát [gyilkos] szándokoddal és eredj Békével (1871 Rákosi Jenő 8385004, 119) | béke veletek (1928 Kosztolányi Dezső 9359454, 129) | Szótlanul nézte őt egyideig, majd a két orcáját megcsókolta s utána halk szóval csak ennyit mondott: – Járj békével (1948 Tamási Áron 9701015, 70).

4c. ’〈halottal kapcs.:〉 örök nyugalom’ ❖ Nyugtassa porom’ békével Ama’ jól-tév álom! (1791 Szentjóbi Szabó László 7320003, 28) | nyugodjék békében e nehéz élet után (1845 Eötvös József C4970, 256) | Itt nyugszik Mihályi Rozália, élt huszonhat évet, béke poraira (1908 Ady Endre 9003051, 13) | A halál béke és megtisztulás volt egykor (1981 Beney Zsuzsa 9043004, 6).

4d. ’〈bibliai és egyházi szóhasználatban: az Isten és ember, ember és ember, ember és világ közötti kibékülés, tökéletes rend és összhang állapotának kif-ére〉’ ❖ olly valamivel birok a mi mindenkép’ drágább, édesebb és dicsőbb mint a föld valamennyi éldeletei és kincsei: egy benső örömnek és isteni békének birtokában, mellyről csak annak lehet fogalma, ki önmaga érezte (1841 Peregriny Elek 8360003, 70) | így szól az Örökkévaló: Mint egy folyamot, úgy terelem feléd a békét (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204) | Mennybéli békét hoztál le a földre, e csodát rejti szent Karácsony éjjel (1944 Kerényi Grácia 9324037, 52) | Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

5. (-n v. -vel raggal, hsz-szerűen) ’türelmesen, ill. beletörődve, belenyugodva’ ❖ a’ ſok viſzontagságokat olly békével ſzenveded (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 74) | A’ kis oroszlán ezt békén nem nézte: hatalmas Ordítással ütött a’ sírok’ gyilkos urára (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 71) | Várok békével (1846 Petőfi Sándor 8366310, 96) | Békével viseld az élet keresztjét (1883 Ozoray Árpád 8343003, 118) | az ugratást s a heccelődést is békén tűrte (1960 Urbán Ernő 9742002, 49).

J: bék¹, békesség.

Ö: bel~, külön~, világ~.

UB: -ellenes.

ÖU: osztály~.

ÖE: ~állapot, ~beszéd, ~bizottság, ~biztos, ~biztosíték, ~bontás, ~cikk, ~egyezkedés, ~esztendő, ~front, ~hajlam, ~hajlandóság, ~hely, ~kezdeményezés, ~korszak, ~követség, ~közvetítés, ~küldöttség, ~lak, ~lakás, ~-nagygyűlés, ~nap, ~nemtő, ~okmány, ~övezet, ~part, ~remény, ~rontó, ~sugár, ~szellem, ~szeretet, ~szerzés, ~szerző, ~szó, ~szólam, ~szolgálat, ~szónok, ~szövetség, ~tanács, ~tanácskozás, ~tanya, ~tervezet, ~tett, ~törekvés, ~törés, ~türelem, ~ünnep, ~üzenet, ~verseny, ~zászló, ~zavaró.

Sz: békész.

Vö. CzF. béke¹, békén; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

béke főnév 6B
1.
〈vmely állam, nép stb. életében:〉 olyan állapot, ill. időszak, amikor a területén nincs háború
Békekor a’ kapa, és eke vas, ’s tündöklik az ásó: A’ Marsnak rozsdás fegyvere porba merl
(1773 Révai Miklós ford.Tibullus)
legyünk békében szelidek, háboruban haragosak
(1831 Széchenyi István)
[Palesztinában] a béke megörzéséhez […] az angolok, a zsidók és az arabok együttműködése szükséges
(1933 Zsidó Újság)
ne lehessen háború többé, ne deportáljanak senkit, se svábot, se zsidót, a világ békéjéért
(1994 Szántó Piroska)
1a. (ne-vel és -ben raggal, hsz-szerűen) (rég)
az első világháború előtt
Csak ma tűnik fel nekem, hogy mennyit szavaltak akkor – a békében – a németekről. Nem tudni, előre megsejtették-e, hogy mi jön vagy 1871 óta abba se hagyták
(1915 Kosztolányi Dezső)
Ott [ti. az üveggyárban] dolgozott ő már a békében is
(1931 Szilágyi András)
Szép Ernő a boldog békében kezdte pályáját
(1938 Korunk Szava)
2.
békekötés, békeszerződés, amellyel a harcban álló felek véget vetnek a háborúnak, ill. az ezt tartalmazó okmány
E szerént a’ béke már aláíratott
(1808 Holosovszky Imre)
az 1814ki béke óta ugy is elég idő veszett immár
(1830 Széchenyi István)
a trianoni béke
(1930 Jászi Oszkár)
Az 1606. évi zsitvatoroki békével a hódoltság frontvonalai megmerevedtek
(2000 Benczik Gyula)
3.
viszálykodás nélküli, nyugalmas együttélés, egyetértés
térj-viſzſza víg kedvvel Férjedhez, és lakjál békével ſzíveddel
(1774 Kónyi János ford.)
Ha feleségem igen okos asszony nem volt volna, [öreg szülei] köztünk a házi békét tökéletesen felforgatták volna
(1858 Táncsics Mihály)
ez a hármas párti [ti. kártyaparti] a felekezetek közti béke szimbóluma
(1934 Nagy Lajos)
szükség van olyan intézményekre, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző célú és érdekű személyek békében éljenek együtt
(1994 Magyar Hírlap)
3a. (-vel v. -ben, es. -n raggal, hsz-szerűen)
harag nélkül 〈válik el vkitől〉
El-megy békével
(1786 Nagy János¹)
Békén ohajtok tőled válni
(1866 Bérczy Károly ford.Puskin)
Távozzál most békében
(1894 Papp Dániel)
Óvatosan kerülünk minden kényes témát, üres bókokat és bíztatásokat bólogatunk egymás felé, békében szétválunk
(1957 Benedek István)
4.
(belső) nyugalom, zavartalan, háborítatlan (lelki)állapot
A’ ſzent Béke kies mezeinket lakja
(1773 Révai Miklós ford.Tibullus)
Gyanú azon féreg, melly emberi kebel’ békéjét ha rágja: annak édenét pokollá varázsolja át
(1843 Wesselényi Miklós)
az én szivemre száll majd esti béke
(1906 Juhász Gyula¹)
Csend és béke ülte meg a tájat
(1937 Szentiványi Jenő)
képtelen rávenni Robertát, hogy hagyja őt békében
(1952 Németh Andor ford.Dreiser)
El fog venni, nem hagyok neki békét, míg el nem vesz
(1969 Csurka István)
Gyakran tértem be ide felüdülni, megtelni békével
(1976 Bajor Andor)
békét hagy vminek
a)
háborítatlanul hagy, ill. elkerül vmit, nem kerül kapcsolatba vele
Minister Kaunitz aperte [= nyíltan] megmondotta őfelségének, hogy hagyjon békét a magyarok szabadságának
(1784 Rettegi György)
Oh hagyj békét a húroknak! Ne is érintsd ujjaiddal
(1856 Vajda János)
összecsaptam az ollómat és békét hagytam a rózsáknak
(1914 Lampérth Géza)
a bal oldali, régebbi évjáratoknak [ti. régi dokumentumoknak] békét hagyott
(1982 Jékely Zoltán)
b) (rég)
abbahagy vmit, felhagy vele
a nyelvmívelésnek hagyjon békét
(1795 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai)
ſokan közzülök az erdkre takarodtak; de az ellenkezésnek békét hagytak
(1801 Molnár János)
Haggyon Ked hát békét a hejehujának, s áldozza szorgalmát kis gazdaságának
(1804 Verseghy Ferenc)
békét hagy vmivel, es. vkivel (állító szerkezetben, felsz módban)
nem zaklat, nem háborgat vmivel, es. vkivel
Haggyon békét az Úr fordításaival
(1804 Verseghy Ferenc)
hagyj békét nekem azzal a te Maximoddal. Hát én buktattam meg a te Maximodat?
(1872 Salamon Ferenc ford.Feuillet)
ugyan, hagyj békét ezekkel a marhaságokkal!
(1968 Szemlér Ferenc)
4a. (-n v. -vel raggal, hsz-szerűen)
zavartalanul, ill. nyugodtan
Az öreg békén hagyá működni magán öltöztető nejét
(1818 k. Fáy András¹)
Hűs olajfák’ alján, Békén áll csendes lakom
(1835 Bajza József)
békén éneklő madársereg
(1911 Bán Ferenc)
attól kezdve békén dolgozhatott
(1922 Németh Andor)
útrakeltek, s a bozóttal szegett keskeny kis földúton békével haladtak
(1973 Gerelyes Endre)
békén hagy vmivel v. vkivel (állító szerkezetben, rendsz. felsz módban)
nem zaklat, nem háborgat vmivel v. vkivel vkit
ne hasonlítsanak hozzá [ti. a nővéremhez], hagyjanak vele békén, én én vagyok
(1918 Molnár Ferenc²)
Ha legalább elmenne otthonról, […] ha békén hagyna éjszaka a világmegváltó hülyeségeivel
(1979 Kornis Mihály)
Mostanában békén hagynak a vizsgálatokkal
(1983 Polgár András)
4b. (rendsz. -vel raggal és felsz módú igével)
〈búcsúzó kif-ben:〉 nyugalom, háborítatlanság
Járj békével kegyes galamb
(1786 Főldi János)
Menny békével
(1816 Bolyai Farkas)
Hagyj fel hát [gyilkos] szándokoddal és eredj Békével
(1871 Rákosi Jenő)
béke veletek
(1928 Kosztolányi Dezső)
Szótlanul nézte őt egyideig, majd a két orcáját megcsókolta s utána halk szóval csak ennyit mondott: – Járj békével
(1948 Tamási Áron)
4c.
〈halottal kapcs.:〉 örök nyugalom
Nyugtassa porom’ békével Ama’ jól-tév álom!
(1791 Szentjóbi Szabó László)
nyugodjék békében e nehéz élet után
(1845 Eötvös József)
Itt nyugszik Mihályi Rozália, élt huszonhat évet, béke poraira
(1908 Ady Endre)
A halál béke és megtisztulás volt egykor
(1981 Beney Zsuzsa)
4d.
〈bibliai és egyházi szóhasználatban: az Isten és ember, ember és ember, ember és világ közötti kibékülés, tökéletes rend és összhang állapotának kif-ére〉
olly valamivel birok a mi mindenkép’ drágább, édesebb és dicsőbb mint a föld valamennyi éldeletei és kincsei: egy benső örömnek és isteni békének birtokában, mellyről csak annak lehet fogalma, ki önmaga érezte
(1841 Peregriny Elek)
így szól az Örökkévaló: Mint egy folyamot, úgy terelem feléd a békét
(1939 Hertz-Biblia ford.)
Mennybéli békét hoztál le a földre, e csodát rejti szent Karácsony éjjel
(1944 Kerényi Grácia)
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja
(1996 Katolikus Biblia ford.)
5. (-n v. -vel raggal, hsz-szerűen)
türelmesen, ill. beletörődve, belenyugodva
a’ ſok viſzontagságokat olly békével ſzenveded
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
A’ kis oroszlán ezt békén nem nézte: hatalmas Ordítással ütött a’ sírok’ gyilkos urára
(1826 Vörösmarty Mihály)
Várok békével
(1846 Petőfi Sándor)
Békével viseld az élet keresztjét
(1883 Ozoray Árpád)
az ugratást s a heccelődést is békén tűrte
(1960 Urbán Ernő)
UB: -ellenes
ÖU: osztálybéke
ÖE: békeállapot, békebeszéd, békebizottság, békebiztos, békebiztosíték, békebontás, békecikk, békeegyezkedés, békeesztendő, békefront, békehajlam, békehajlandóság, békehely, békekezdeményezés, békekorszak, békekövetség, békeközvetítés, békeküldöttség, békelak, békelakás, béke-nagygyűlés, békenap, békenemtő, békeokmány, békeövezet, békepart, békeremény, békerontó, békesugár, békeszellem, békeszeretet, békeszerzés, békeszerző, békeszó, békeszólam, békeszolgálat, békeszónok, békeszövetség, béketanács, béketanácskozás, béketanya, béketervezet, béketett, béketörekvés, béketörés, béketürelem, békeünnep, békeüzenet, békeverseny, békezászló, békezavaró
Sz: békész
Vö. CzF. béke¹, békén; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások