belüle (31B) l. belőle

belőle szem nm 31Bbelüle (rég v. nyj)

1. ’a szóban forgó, rendsz. körülhatárolt, (vmihez képest) belső v. központi helyről, térből ki(felé)’ ❖ Minthogy az Iſten ſzollitot minket e’ világra, nem ſzabad minékünk eröſzakkal, hire ’s akarattya nélkül ki mennünk belöle (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley 7097002, 150) | Igazán nagy hibát követett el ősapánk, Attila, hogy mikor már benn volt ebben a szép országban, megint kiment belőle (1876 Jókai Mór CD18) | Kosztja szót is fogadott, nem is ment a városba, inkább kiment belőle esténként, ki a vasútállomásra (1967 Kahána Mózes 9291001, 171) | Az épületeket szétlőtték, kiköltöztek belőlük, ott maradtak üresen (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’a szóban forgó tárgy belsejéből ki’ ❖ Kriſtus-is ben vagyon mindenkor azon hajóban, és mind addig ki-nem ſzál belöle, míg a’ rév-partra ſzerentsésen ki-nem vonyatik (1772 Vajda Sámuel 7365001, 144) | [a kulacsot] szájához illeszté, és húzott belőle addig, míg egésséges tüdeje csak engedte (1856 Szegfi Mór 8430001, 6) | az asztalához léptem és kirántottam a fiókját és kidőlt belőle minden (1922 e. Gárdonyi Géza C1838, 112) | reszkető kezekkel húzza ki a tárcáját, kivesz belőle 2000 frankot, amit Lucy azonnal eltüntet a retiküljébe (1941 Békeffi László 9038002, 96) | A rudak maradjanak a láda karikáiban, nem szabad kihúzni belőlük (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

2a. (átv is) ’a szóban forgó ruhadarabból, lábbeliből 〈kinő, kihízik, ill. kivetkőzik, kilép stb.〉’ ❖ Egész vagyona kinek-kinek az, a mi magán vagyon, egy czondra, mert a kinek posztó gunyája volt, egészen levetkeztették belőle (1784 Szabó Pál¹ 7200001, 461) | Megfeszült örömtől [a vajdának] mind a kilenc bőre, Dicsősége majdnem kihízott belőle (1851 Arany János CD01) | Ami még apjáról maradt, felöltője, Alig vette föl, már meg kinőtt belőle (1884 Vajda János CD01) | Szokták az anyja kötényibe fölvënni, abba beletekerni. Addig van benne, még az anyánál van elintéznivalója a bábasszonynak. Amikó a gyerëkët fürösztik, akkó kivëszik belüle (1978 Jung Károly 1073001, 34) | Cipők összevisszaságban. Sebtében lerúgva, ahogy éppen kibújt belőle valaki (1998 Magyar Hírlap CD09).

2b. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személy, es. állat testéből v. vmely testrészéből ki’ ❖ Nem jó az illyen fü között legeltetni a’ lovakat, mert minden tápláló nedveſségek ez fü étele által belölök ki-hajtattván, el-hitványodnak (1775 Csapó József 7062001, 64) | a szája szüntelen hízelkedésre volt félrehúzva s a belőle kijövő hang mindig engedelmet kérni tetszett, amiért bátorkodik mozgásba hozni a levegőt (1875 Jókai Mór CD18) | félénken ráemeli szemét s hullanak belőle a könyek (1903 Kóbor Tamás 1081001, 72) | valami daganatot kellett kioperálni belőle (1957 Benedek István 9041013, 444) | az esőtől felajzott bögölyök […] kamikaze-elszántsággal próbáltak belőlünk vért csapolni (1995 Természet Világa CD50).

3. ’vminek az anyagából, egynemű részei közül ki’ ❖ a’ tiſzta vizbe derekaſſan meg-kell azt [ti. a gyapjút] öbliteni, a’ vizet belöle jól ki-fatſarni (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462002, 100) | étel- és mécsolajat is sajtolnak belőle [ti. a kanárifa magjából] (1895 PallasLex. CD02) | Ha a mészkarbonátot oldva tartó víz levegőre kerül, a szénsav elpárolog belőle (1912 RévaiNagyLex. C5701, 57) | Azért hiányoznak itt az élet jelei, mert ezek a kőzetek és a közvetlenül felettük fekvő mészkő annyira régi, hogy mindenféle ilyen nyom szinte kipréselődött belőlük? (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146001, 18).

4. ’a szóban forgó közösségből, intézményből (ki)’ ❖ én a’ legközelebbi atyafiakat és rokonokat belőle kizárnám, mert kivált kisebb városokban valamelly elágazott ’s tehetős nemzetség utat és módot találhatna a’ kijelelő küldöttséget saját tagjaiból alkottatni össze (1844 Pesti Hírlap CD61) | Ausztria szervezése csak úgy oldható meg, ha vagy belép egész területével a német szövetségbe, vagy kilép belőle egészen (1903 Ferenczi Zoltán CD55) | [Cromwell idejében] a külpolitikai sikerek alkalmazkodóvá tették ezt a parlamentet, igaz, hogy az államtanács vagy száz megválasztott tagot kizárt belőle (1936 Hajnal István CD42) | a törvények megkerülése céljából színlelt szerződéseket kötött, hiszen azt színlelte, hogy tagként belép a gazdasági társaságokba. Hogy ez mennyire színlelt szerződés volt, mutatta, hogy ki is lépett később belőlük (1998 Országgyűlési Napló CD62).

5. ’a szóban forgó állapotból, helyzetből, körülményből, ill. tevékenységből ki’ ❖ kérlek, az istenért, tanuljatok valamit. – De mit tanuljunk hát? – Algebrázott, s megvallá, hogy nem bújhat ki belőle (1817 Kazinczy Ferenc 7163004, 81) | [ha] olykor egy százszor hallott adomát kezd elmondani, abba úgy-úgy beleakad, hogy ki nem tud belőle keveredni (1857 Jókai Mór CD18) | Szörnyű álom volt, Ábel kábuldozva, szinte betegen ébredt ki belőle (1907 Gárdonyi Géza C1819, 190) | Hat éve gürcölünk együtt: vagy kikerülünk belőle együtt, vagy benne maradunk örökre (1964 Domahidy Miklós 1035002, 341) | a falu népe a tüdőbaj esetében […] kereste fel legkevésbé az orvost. Legtöbben azt gondolták, hogy majd kigyógyulnak belőle (1981 Varga Gyula CD52).

6. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személy(ek) lelkéből, belső világából, gondolataiból v. egyéniségéből’ ❖ már hallom belled bús szívednek jaját (1772 Bessenyei György¹ C1076, 89) | Kitört belőle ellenállhatatlanúl: „Oh ég, isten! mivégre alkotál? […]” (1848 Petőfi Sándor 8366401, 110) | még azt mondanák, hogy az irigység szól belőlem (1885 Hamvai Sándor C2011, 30) | őbelőle ömlött az aggály (1928 Németh László² 9485038, 189) | kihal belőlük minden emberi érzés (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418001, 48) | a lelki tisztulás vágya szól tebelőled (1985 Sütő András 9620022, 56).

6a. ’〈vmely rész(lete)t, ill. gondolati tartalmat〉 a szóban forgó (irodalmi) szövegből, ill. gondolat(sor)ból 〈kiemel, kiolvas stb.〉’ ❖ Mely könyv közönségessé tétettetvén, ez a mostani püspök úr Bajtay Antal József szörnyű dolgokat akart kitekerni belőle (1772 Rettegi György 7282001, 274) | Mielőtt az egész számadást közölhetnők: kiemeljük belőle e tételeket (1869 Századok CD57) | elővette Szent Máté evangéliumát és felolvasta belőle a passiót feleségének (1935 Szentkuthy Miklós 9664008, 77) | Kiolvashatjuk belőlük [ti. Bolyai János feljegyzéseiből], hogy sokáig bizonytalan úton járva az ötödfokú, sőt a tetszőleges fokszámú algebrai egyenletek megoldását keresi (1998 Természet Világa CD50).

7. (minden sz-ben) ’a szóban forgó (több) dologból, ritk. személyből, ill. anyagból 〈vmekkora mennyiség, rész〉’ ❖ Fövényt és követ ront a’ [bojtorján] maga [= magja], egy drakmaig [= kb. 4 grammig] valót meg-evén belüle (1775 Csapó József 7062001, 10) | A századoknak döntő lábai Elgázolák rég e vár tornyait. Belőlök egy-két csonka fal maradt (1846 Petőfi Sándor C3507, 69) | ha kérdem: „hogy adod [a dinnyét]?” felelj rá: „három rubelért!” s ne engedj le belőle, akárhogy alkudjam is veled (1863 Jókai Mór CD18) | A diák-ember […] szétosztotta a száz aranyat a szegényebbje legények közt. Nekem is juttatott belőle kettőt (1922 Móra Ferenc 9459009, 105) | Atom sem marad belőlem (1969 Csurka István 9096003, 163) | belőlünk [ti. a magyarokból] már három elegendő ugyanannyi párt megalakításához (1996 Magyar Hírlap CD09).

8. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személyből v. dologból (mint vminek az eredetéből) 〈válik, lesz vki v. vmi, ill. csinál, készít stb. vkit v. vmit〉’ ❖ [Az oroszlánszáj] mérget ki-üz Emberböl, ha magát ez füvel füſtöli, vagy belöle kéſzült Fördöben fördik (1775 Csapó József 7062001, 10) | Főzz-meg ½ font […] csokoládét, egy meszely tejfellel; üss egy fazékba 20 tojás’ sárgáját, habard-fel egy kevés lágy meleg tejjel, és öntsd hozzá folyvást keverve a’ csokoládét – ekképen egy sűrű tajték lesz belőle (1846 Zelena Ferenc 8534012, 207) | ez is csak olyan kántus volt, a minőt ti belőletek Koltai Ruben uram faragott (1872 Baksay Sándor 8022001, 276) | Kedves Capitanóm, belőled valóságos apostol válik (1904 Jókai Mór CD18) | Lehet belőled még gladiátor is. […] Nemcsak tebelőled, énbelőlem is, mindnyájunkból (1932 Móra Ferenc 9459035, 168) | őbelőlük nem kell mezőgazdasági vállalkozót csinálni (2000 Országgyűlési Napló CD62).

8a. ’a szóban forgó helyzetből, eseményből, jelenségből mint előzményből, okból 〈következik, lesz vmi〉’ ❖ Láttam, hogy két féle hig materiát, a’ melly mindenik hideg vólt, öſzve töltvén, nagy láng és pattogás lett belölle (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293004, 149) | a kérdéses báró röviden akarván válaszolni, az lett belőle, hogy […] zápor kerekedett [a végeérhetetlen beszéd közben] (1848 Március Tizenötödike C3027, 454) | senki nem tudja okát adni, mitől romlott így el a világ. Azt meg még inkább nem lehet tudni, hogy véget ér-e ez, vagy éhhalál lesz belőle (1933 Nagy Lajos 9472016, 48) | ha az esetleges konfliktus földrésznyi méretekben elszigetelhető, nem támad belőle nagyobb feszültséggóc (1998 Magyar Hírlap CD09).

8b. ’a szóban forgó dologból mint vminek az eredetéből, forrásából 〈nyereség, haszon születik, származik stb., ill. nyereséget, hasznot szerez, kap stb.〉’ ❖ nagyobb kéſzséggel halgattyák az Iſten igéjét, és ſok ſzép haſznot-is veſznek belöle (1772 Vajda Sámuel 7365001, 141) | Van egy olyan találmányom, csak egy kicsit javuljanak a viszonyok, milliókat szerzek belőle (1918 Móricz Zsigmond 9462052, 77) | az ilyen jellegű termékeket alig reklámozzák, hiszen nem származik belőlük nagy bevétel (1996 Természet Világa CD50).

9. (tbsz-ban) ’a szóban forgó több személyből, állatból, dologból mint alkotóelemekből 〈(össze)áll(ít), lesz stb. vmi(t)〉’ ❖ a’ négy lábú állatok között lévö Nemek-is együtt vétettetvén, a’ négy lábú állatok’ Orſzága […] leſz belöllök (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293003, 27) | mi vagyunk a legfontosabb elem, mi belőlünk keletkezhetik egy új párt (1867 Berczik Árpád 8049002, 251) | Lajki, ha jól viseled magad, neked adom a Rózkát. Szép pár lesz belőletek (1926 Kassák Lajos CD10) | legárulkodóbbak az idézetek. Ha nem sajnálnám az ilyesmitől az időt, szép kis csokrot állíthatnék össze belőlük (1985 Héra Zoltán 2007010, 320).

Vö. CzF. belől; ÉrtSz.; TESz. belül; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

belüle lásd belőle
belőle személyes névmás 31B
belüle 31B (rég v. nyj)
1.
a szóban forgó, rendsz. körülhatárolt, (vmihez képest) belső v. központi helyről, térből ki(felé)
Minthogy az Iſten ſzollitot minket e’ világra, nem ſzabad minékünk eröſzakkal, hire ’s akarattya nélkül ki mennünk belöle
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
Igazán nagy hibát követett el ősapánk, Attila, hogy mikor már benn volt ebben a szép országban, megint kiment belőle
(1876 Jókai Mór)
Kosztja szót is fogadott, nem is ment a városba, inkább kiment belőle esténként, ki a vasútállomásra
(1967 Kahána Mózes)
Az épületeket szétlőtték, kiköltöztek belőlük, ott maradtak üresen
(1999 Magyar Hírlap)
2.
a szóban forgó tárgy belsejéből ki
Kriſtus-is ben vagyon mindenkor azon hajóban, és mind addig ki-nem ſzál belöle, míg a’ rév-partra ſzerentsésen ki-nem vonyatik
(1772 Vajda Sámuel)
[a kulacsot] szájához illeszté, és húzott belőle addig, míg egésséges tüdeje csak engedte
(1856 Szegfi Mór)
az asztalához léptem és kirántottam a fiókját és kidőlt belőle minden
(1922 e. Gárdonyi Géza)
reszkető kezekkel húzza ki a tárcáját, kivesz belőle 2000 frankot, amit Lucy azonnal eltüntet a retiküljébe
(1941 Békeffi László)
A rudak maradjanak a láda karikáiban, nem szabad kihúzni belőlük
(1996 Katolikus Biblia ford.)
2a. (átv is)
a szóban forgó ruhadarabból, lábbeliből 〈kinő, kihízik, ill. kivetkőzik, kilép stb.〉
Egész vagyona kinek-kinek az, a mi magán vagyon, egy czondra, mert a kinek posztó gunyája volt, egészen levetkeztették belőle
(1784 Szabó Pál¹)
Megfeszült örömtől [a vajdának] mind a kilenc bőre, Dicsősége majdnem kihízott belőle
(1851 Arany János)
Ami még apjáról maradt, felöltője, Alig vette föl, már meg kinőtt belőle
(1884 Vajda János)
Szokták az anyja kötényibe fölvënni, abba beletekerni. Addig van benne, még az anyánál van elintéznivalója a bábasszonynak. Amikó a gyerëkët fürösztik, akkó kivëszik belüle
(1978 Jung Károly)
Cipők összevisszaságban. Sebtében lerúgva, ahogy éppen kibújt belőle valaki
(1998 Magyar Hírlap)
2b. (minden sz-ben)
a szóban forgó személy, es. állat testéből v. vmely testrészéből ki
Nem jó az illyen fü között legeltetni a’ lovakat, mert minden tápláló nedveſségek ez fü étele által belölök ki-hajtattván, el-hitványodnak
(1775 Csapó József)
a szája szüntelen hízelkedésre volt félrehúzva s a belőle kijövő hang mindig engedelmet kérni tetszett, amiért bátorkodik mozgásba hozni a levegőt
(1875 Jókai Mór)
félénken ráemeli szemét s hullanak belőle a könyek
(1903 Kóbor Tamás)
valami daganatot kellett kioperálni belőle
(1957 Benedek István)
az esőtől felajzott bögölyök […] kamikaze-elszántsággal próbáltak belőlünk vért csapolni
(1995 Természet Világa)
3.
vminek az anyagából, egynemű részei közül ki
a’ tiſzta vizbe derekaſſan meg-kell azt [ti. a gyapjút] öbliteni, a’ vizet belöle jól ki-fatſarni
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
étel- és mécsolajat is sajtolnak belőle [ti. a kanárifa magjából]
(1895 PallasLex.)
Ha a mészkarbonátot oldva tartó víz levegőre kerül, a szénsav elpárolog belőle
(1912 RévaiNagyLex.)
Azért hiányoznak itt az élet jelei, mert ezek a kőzetek és a közvetlenül felettük fekvő mészkő annyira régi, hogy mindenféle ilyen nyom szinte kipréselődött belőlük?
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
4.
a szóban forgó közösségből, intézményből (ki)
én a’ legközelebbi atyafiakat és rokonokat belőle kizárnám, mert kivált kisebb városokban valamelly elágazott ’s tehetős nemzetség utat és módot találhatna a’ kijelelő küldöttséget saját tagjaiból alkottatni össze
(1844 Pesti Hírlap)
Ausztria szervezése csak úgy oldható meg, ha vagy belép egész területével a német szövetségbe, vagy kilép belőle egészen
(1903 Ferenczi Zoltán)
[Cromwell idejében] a külpolitikai sikerek alkalmazkodóvá tették ezt a parlamentet, igaz, hogy az államtanács vagy száz megválasztott tagot kizárt belőle
(1936 Hajnal István)
a törvények megkerülése céljából színlelt szerződéseket kötött, hiszen azt színlelte, hogy tagként belép a gazdasági társaságokba. Hogy ez mennyire színlelt szerződés volt, mutatta, hogy ki is lépett később belőlük
(1998 Országgyűlési Napló)
5.
a szóban forgó állapotból, helyzetből, körülményből, ill. tevékenységből ki
kérlek, az istenért, tanuljatok valamit. – De mit tanuljunk hát? – Algebrázott, s megvallá, hogy nem bújhat ki belőle
(1817 Kazinczy Ferenc)
[ha] olykor egy százszor hallott adomát kezd elmondani, abba úgy-úgy beleakad, hogy ki nem tud belőle keveredni
(1857 Jókai Mór)
Szörnyű álom volt, Ábel kábuldozva, szinte betegen ébredt ki belőle
(1907 Gárdonyi Géza)
Hat éve gürcölünk együtt: vagy kikerülünk belőle együtt, vagy benne maradunk örökre
(1964 Domahidy Miklós)
a falu népe a tüdőbaj esetében […] kereste fel legkevésbé az orvost. Legtöbben azt gondolták, hogy majd kigyógyulnak belőle
(1981 Varga Gyula)
6. (minden sz-ben)
a szóban forgó személy(ek) lelkéből, belső világából, gondolataiból v. egyéniségéből
már hallom belled bús szívednek jaját
(1772 Bessenyei György¹)
Kitört belőle ellenállhatatlanúl: „Oh ég, isten! mivégre alkotál? […]
(1848 Petőfi Sándor)
még azt mondanák, hogy az irigység szól belőlem
(1885 Hamvai Sándor)
őbelőle ömlött az aggály
(1928 Németh László²)
kihal belőlük minden emberi érzés
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
a lelki tisztulás vágya szól tebelőled
(1985 Sütő András)
6a.
〈vmely rész(lete)t, ill. gondolati tartalmat〉 a szóban forgó (irodalmi) szövegből, ill. gondolat(sor)ból 〈kiemel, kiolvas stb.〉
Mely könyv közönségessé tétettetvén, ez a mostani püspök úr Bajtay Antal József szörnyű dolgokat akart kitekerni belőle
(1772 Rettegi György)
Mielőtt az egész számadást közölhetnők: kiemeljük belőle e tételeket
(1869 Századok)
elővette Szent Máté evangéliumát és felolvasta belőle a passiót feleségének
(1935 Szentkuthy Miklós)
Kiolvashatjuk belőlük [ti. Bolyai János feljegyzéseiből], hogy sokáig bizonytalan úton járva az ötödfokú, sőt a tetszőleges fokszámú algebrai egyenletek megoldását keresi
(1998 Természet Világa)
7. (minden sz-ben)
a szóban forgó (több) dologból, ritk. személyből, ill. anyagból 〈vmekkora mennyiség, rész〉
Fövényt és követ ront a’ [bojtorján] maga [= magja], egy drakmaig [= kb. 4 grammig] valót meg-evén belüle
(1775 Csapó József)
A századoknak döntő lábai Elgázolák rég e vár tornyait. Belőlök egy-két csonka fal maradt
(1846 Petőfi Sándor)
ha kérdem: „hogy adod [a dinnyét]?” felelj rá: „három rubelért!” s ne engedj le belőle, akárhogy alkudjam is veled
(1863 Jókai Mór)
A diák-ember […] szétosztotta a száz aranyat a szegényebbje legények közt. Nekem is juttatott belőle kettőt
(1922 Móra Ferenc)
Atom sem marad belőlem
(1969 Csurka István)
belőlünk [ti. a magyarokból] már három elegendő ugyanannyi párt megalakításához
(1996 Magyar Hírlap)
8. (minden sz-ben)
a szóban forgó személyből v. dologból (mint vminek az eredetéből) 〈válik, lesz vki v. vmi, ill. csinál, készít stb. vkit v. vmit〉
[Az oroszlánszáj] mérget ki-üz Emberböl, ha magát ez füvel füſtöli, vagy belöle kéſzült Fördöben fördik
(1775 Csapó József)
Főzz-meg ½ font […] csokoládét, egy meszely tejfellel; üss egy fazékba 20 tojás’ sárgáját, habard-fel egy kevés lágy meleg tejjel, és öntsd hozzá folyvást keverve a’ csokoládét – ekképen egy sűrű tajték lesz belőle
(1846 Zelena Ferenc)
ez is csak olyan kántus volt, a minőt ti belőletek Koltai Ruben uram faragott
(1872 Baksay Sándor)
Kedves Capitanóm, belőled valóságos apostol válik
(1904 Jókai Mór)
Lehet belőled még gladiátor is. […] Nemcsak tebelőled, énbelőlem is, mindnyájunkból
(1932 Móra Ferenc)
őbelőlük nem kell mezőgazdasági vállalkozót csinálni
(2000 Országgyűlési Napló)
8a.
a szóban forgó helyzetből, eseményből, jelenségből mint előzményből, okból 〈következik, lesz vmi〉
Láttam, hogy két féle hig materiát, a’ melly mindenik hideg vólt, öſzve töltvén, nagy láng és pattogás lett belölle
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
a kérdéses báró röviden akarván válaszolni, az lett belőle, hogy […] zápor kerekedett [a végeérhetetlen beszéd közben]
(1848 Március Tizenötödike)
senki nem tudja okát adni, mitől romlott így el a világ. Azt meg még inkább nem lehet tudni, hogy véget ér-e ez, vagy éhhalál lesz belőle
(1933 Nagy Lajos)
ha az esetleges konfliktus földrésznyi méretekben elszigetelhető, nem támad belőle nagyobb feszültséggóc
(1998 Magyar Hírlap)
8b.
a szóban forgó dologból mint vminek az eredetéből, forrásából 〈nyereség, haszon születik, származik stb., ill. nyereséget, hasznot szerez, kap stb.〉
nagyobb kéſzséggel halgattyák az Iſten igéjét, és ſok ſzép haſznot-is veſznek belöle
(1772 Vajda Sámuel)
Van egy olyan találmányom, csak egy kicsit javuljanak a viszonyok, milliókat szerzek belőle
(1918 Móricz Zsigmond)
az ilyen jellegű termékeket alig reklámozzák, hiszen nem származik belőlük nagy bevétel
(1996 Természet Világa)
9. (tbsz-ban)
a szóban forgó több személyből, állatból, dologból mint alkotóelemekből (össze)áll(ít), lesz stb. vmi(t)
a’ négy lábú állatok között lévö Nemek-is együtt vétettetvén, a’ négy lábú állatok’ Orſzága […] leſz belöllök
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
mi vagyunk a legfontosabb elem, mi belőlünk keletkezhetik egy új párt
(1867 Berczik Árpád)
Lajki, ha jól viseled magad, neked adom a Rózkát. Szép pár lesz belőletek
(1926 Kassák Lajos)
legárulkodóbbak az idézetek. Ha nem sajnálnám az ilyesmitől az időt, szép kis csokrot állíthatnék össze belőlük
(1985 Héra Zoltán)
Vö. CzF. belől; ÉrtSz.; TESz. belül; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások