bér fn 4B8

1. (Közg v. Jog is) ’munkaviszonyban végzett munkáért járó, előre meghatározott (pénzbeli) fizetés, munkabér’ ❖ ha a’ Gazda tsak egy fillért el-találna-is vonni az illyen munkáſoknak bérekböl, azt Égre kiáltó véteknek tartanák (1776 Weszprémi István ford.–Wood 7384016, 35) | a mester a kialkudott bérért legényével parancsolhat, a segéd pedig kialkudott bérét követelheti (1848 Munkásmozgalmak C3082, 83) | a felnőtt tanult munkások átlagos heti bére a legtöbb foglalkozási ágban körülbelül 10 frtra megy (1884 Ecseri Lajos 8118004, 141) | [a szocialisták] követelése a női munkára vonatkozóan, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért adjanak (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 104) | Egy percnyi munka bére az egyes kategóriákban állandó, függetlenül attól, hogy milyen darabidőt állapítanak majd meg (1979 Haraszti Miklós 9814003, 25) | a nominális bérek növekedési üteme (1991 Heti Világgazdaság 2014020, 34) | az állam mint munkaadó a béren, fizetésen és az illetményen stb. kívül […] különféle plusz juttatásokban részesíti a munkavállalót (1997 Czakó Ágnes 2047004, 97).

1a. (kissé rég)(jogi) személy által egy másik (jogi) személy javára végzett vmely (alkalmi) tevékenységért fizetendő díj v. egyéb vagyoni jellegű ellenszolgáltatás’ ❖ [Gönczöl mester a göncölszekér] fel-találásának, és helyes el-kéſzítésének béréül, azon helységet nyerte ajándékban, mellyet az akkoriak Gönczölnek, a’ moſtaniak Göncznek mondanak (1786 Dugonics András 7087012, 92) | a’ kik vagy valamelly tudósítást, vagy verseket […] a’ Magy. Kurirba béiktatni […] kivánnak, a’ béiktatás bérit hozzánk küldjék fel (1810 Magyar Kurír C6761, 448) | Az akasztár (hangman) olyan egyén, ki a scheriff szolgálatában áll, s kialkudott bérért a nagyapját is felakasztja (1863 Lauka Gusztáv 8343007, 77) | a taxi bére tizennyolc frankot mutatott (1940 Vaszary Gábor 9765001, 166) | [Jákob] a fekete és a tarka szaporulatot kérte munkája béréül (1995 Természet Világa CD50).

1b. (rég, ritk) ’körözött, üldözött személy kézre kerítéséért kitűzött pénzbeli jutalom; vérdíj’ ❖ mi birhatott ezen oktalan vakmerőségre? tudod-e hogy seregemben fejedre bér van téve (1838 Jósika Miklós 8212009, 336).

1c. (irod, gúny is)(önzetlen) fáradozás, szolgálat jutalma, ill. eredménye, gyümölcse’ ❖ Diadalma bérét mingyárt el veheſſe (1773 Teleki Ádám ford.–Corneille 7343001, 97) | Legszebb bér a’ holtig hű szerelem (1832 Uránia C0424, 183) | a háznépet szerettem, a mit reám biztak, hűséggel kezdtem, hűséggel végeztem, – és mégis egykét hét elmultán szidalom volt bérem! (1875 Tóth Ede 8486002, 109) | A ti munkátok, a ti szenvedésetek, a ti véretek bére ez az ország (1936 Szabó Dezső 9623007, 3) | Az „életművemért” a bér? Néhány rézérme, oklevél (1993 Petri György 9530113, 500).

1d. (kissé rég) ’aljas tett, magatartás méltó viszonzása, megtorlása, ill. káros következménye’ ❖ [a köszvény] a’ bujaságnak, ládd fájdalmas bére (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225006, 55) | Megfizette isten gonoszságod bérét (1848 Petőfi Sándor 8366366, 80) | Ekkora gazságért bitó a méltó bér! (1884 Vajda János C4653, 32) | a győzelmi ünnepen elégették azokat az embereket, akik a szent kapukat felgyújtották […]. Így elnyerték istentelenségük méltó bérét (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

1e. (kissé rég, irod) ’vmely fontos v. magasztos dologért meghozott áldozat’ ❖ [az új flottát] látván Anastásius, mind azon ſzándékait, a’ mellyeket a’ Catholicusok meg-rontására fel-tett magába, viſzſza vonni magát ajánlotta. De minekutánna ezen bérért a’ békesſéget meg-nyerte, ajánlását meg-nem-tartotta (1797 Gvadányi József ford. 7125028, 249) | Hányszor hallók: életet, vért Megtámadt hazánkért! S ősink néha meg is adták Dúsan e nehéz bért (1844 Vörösmarty Mihály CD01) | Jöhetne más, ki drága bért Fizetett a naív hitért (1953 Magyar Hírlap febr. 14. ford. CD09).

2. ’ingatlan v. ingóság használatáért, es. hasznosításáért (haszon)bérleti szerződés alapján (pénzben) teljesítendő ellenszolgáltatás’ ❖ [a tisztek tartoznak] a’ Királyi Kaſſának, a’ Hajó bérit meg-fizetni (1782 Regulamentum militare ford. 7469008, [K1]) | bérből jövedelmező [épület] (1832 Jelenkor C0223, 131) | [az angol földesúrnak] minden földje a paraszt kezén van, a ki azonban nem munkával, hanem pénzzel szolgálja le bérét s azért bérlőnek tekintetik (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381003, 184) | [telkéért] a rajta élő munkás meghatározott bért fizetett (1906 Acsády Ignác 8004002, 44) | a magam számára luxusnak tartom a kétszoba-hallos lakást. Hogy egyedül maradottan sokallom a rezsijét: a havi bérét, a fűtés és világítás költségét (1978 Földeák János 9153009, 12).

3. (rég, ritk) ’fizetségre, díjazásra vonatk. megállapodás, az ennek feltételeit tartalmazó szerződés’ ❖ Hosszu alkudozás után bért köténk eggyel (1844 Császár Ferenc C1259, 46) | [A pásztorok] hogy marhához és húshoz jussanak, sokszor a bérben kikötötték, hogy az elesett jószág húsát megkapják (1940 Giday Kálmán 2202002, 242).

4. (-be v. -ben raggal, hsz-szerűen) ’fizetséget, (bérleti) díjat, díjazást kapva, ill. fizetve, annak ellenében’ ❖ A Meklenburgi tartomány […] fiait az új világra bérbe el-kldi (1780 Magyar Hírmondó C0268, 46) | birtokát mástól bérben bíró [paraszt] (1831 Wesselényi Miklós C4549, 216) | A fentisztelt, becsületre érdemes polgár már több idő óta tartott bérben Buda városában egy igénytelen vendéglőt (1855 e. Obernyik Károly 8339005, 204) | bérben levő birtokokra (1904 Pénz és Föld 2111001, 7) | Már közeledett az a kicsiny ház, ahol Elvira bérben lakott (1943 e. Harsányi Zsolt 9226003, 85) | a zsoldosvezéreket bérbe vehette bármelyik tehetős olasz városállam (1982 Cs. Szabó László 9093001, 141) | A városra jött paraszt dolgozni elfelejtett, díjakért kuncsorog, napjait hamis tanúzással tölti, vagy besúgó lesz bérben (1989 Páskándi Géza 2001007, 34) bérbe adó ’használatra bérleti díj fizetése ellenében kibérelhető’ ❖ Egy négy szoba, konyha, cselédház, istálló, kamara, s szép gyümölcsössel ellátott ház 4 évre bérbe adó (1857 Vasárnapi Újság CD56) | a Magyar-király szálló Sopronban vendéglővel együtt ujból bérbeadó (1900 Budapesti Hírlap szept. 2. C0055, 18) | Rövid zongora bérbeadó (1928 Keleti Újság 2128001, 12) | Nem tud valaki bérbeadó lakást a faluban? (1941 Tatay Sándor 9704004, 8).

Ö: ágy~, akkord~, alap-, átalány~, átlag-, bánat~, bűn~, cseléd~, darab~, éh~, fek~, föld~, gabona~, haszon~, havi~, ház~, hely~, heti~, hű~, idő~, köt~, lak~, minimál~, munka~, napi~, napszám~, nominál~, nyug~, óra~, pálya~, pár~, reál~, szakmány~, telek~, teljesítmény~, uzsora~.

ÖU: kocsi~, rabszolga~, terem~.

ÖE: ~adó, ~bruttósítás, ~csoport, ~fizető, ~fogat, ~folyam, ~forma, ~föld, ~fuvarozás, ~gazdaság, ~gyilkosság, ~hátralék, ~helyzet, ~hintó, ~idő, ~inas, ~jószág, ~kérdés, ~kifizetés, ~korrekció, ~kötés, ~különbség, ~lak, ~lakó, ~leány, ~ló, ~megtakarítás, ~ment, ~mentesítés, ~nívó, ~olló, ~pénz, ~stop, ~szabás, ~szorzó, ~tarifa, ~tömeg, ~törvény, ~ügy, ~vadászat, ~vita.

Sz: bérez, bérnök, bérű.

Vö. CzF. bér¹, béralatti; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. bér¹

bér főnév 4B8
1. (Közg v. Jog is)
munkaviszonyban végzett munkáért járó, előre meghatározott (pénzbeli) fizetés, munkabér
ha a’ Gazda tsak egy fillért el-találna-is vonni az illyen munkáſoknak bérekböl, azt Égre kiáltó véteknek tartanák
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
a mester a kialkudott bérért legényével parancsolhat, a segéd pedig kialkudott bérét követelheti
(1848 Munkásmozgalmak)
a felnőtt tanult munkások átlagos heti bére a legtöbb foglalkozási ágban körülbelül 10 frtforintra megy
(1884 Ecseri Lajos)
[a szocialisták] követelése a női munkára vonatkozóan, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért adjanak
(1928 TolnaiÚjLex.)
Egy percnyi munka bére az egyes kategóriákban állandó, függetlenül attól, hogy milyen darabidőt állapítanak majd meg
(1979 Haraszti Miklós)
a nominális bérek növekedési üteme
(1991 Heti Világgazdaság)
az állam mint munkaadó a béren, fizetésen és az illetményen stb.s a többi kívül […] különféle plusz juttatásokban részesíti a munkavállalót
(1997 Czakó Ágnes)
1a. (kissé rég)
(jogi) személy által egy másik (jogi) személy javára végzett vmely (alkalmi) tevékenységért fizetendő díj v. egyéb vagyoni jellegű ellenszolgáltatás
[Gönczöl mester a göncölszekér] fel-találásának, és helyes el-kéſzítésének béréül, azon helységet nyerte ajándékban, mellyet az akkoriak Gönczölnek, a’ moſtaniak Göncznek mondanak
(1786 Dugonics András)
a’ kik vagy valamelly tudósítást, vagy verseket […] a’ Magy.Magyar Kurirba béiktatni […] kivánnak, a’ béiktatás bérit hozzánk küldjék fel
(1810 Magyar Kurír)
Az akasztár (hangman) olyan egyén, ki a scheriff szolgálatában áll, s kialkudott bérért a nagyapját is felakasztja
(1863 Lauka Gusztáv)
a taxi bére tizennyolc frankot mutatott
(1940 Vaszary Gábor)
[Jákob] a fekete és a tarka szaporulatot kérte munkája béréül
(1995 Természet Világa)
1b. (rég, ritk)
körözött, üldözött személy kézre kerítéséért kitűzött pénzbeli jutalom; vérdíj
mi birhatott ezen oktalan vakmerőségre? tudod-e hogy seregemben fejedre bér van téve
(1838 Jósika Miklós)
1c. (irod, gúny is)
(önzetlen) fáradozás, szolgálat jutalma, ill. eredménye, gyümölcse
Diadalma bérét mingyárt el veheſſe
(1773 Teleki Ádám ford.Corneille)
Legszebb bér a’ holtig hű szerelem
(1832 Uránia)
a háznépet szerettem, a mit reám biztak, hűséggel kezdtem, hűséggel végeztem, – és mégis egykét hét elmultán szidalom volt bérem!
(1875 Tóth Ede)
A ti munkátok, a ti szenvedésetek, a ti véretek bére ez az ország
(1936 Szabó Dezső)
Az „életművemért” a bér? Néhány rézérme, oklevél
(1993 Petri György)
1d. (kissé rég)
aljas tett, magatartás méltó viszonzása, megtorlása, ill. káros következménye
[a köszvény] a’ bujaságnak, ládd fájdalmas bére
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
Megfizette isten gonoszságod bérét
(1848 Petőfi Sándor)
Ekkora gazságért bitó a méltó bér!
(1884 Vajda János)
a győzelmi ünnepen elégették azokat az embereket, akik a szent kapukat felgyújtották […]. Így elnyerték istentelenségük méltó bérét
(1996 Katolikus Biblia ford.)
1e. (kissé rég, irod)
vmely fontos v. magasztos dologért meghozott áldozat
[az új flottát] látván Anastásius, mind azon ſzándékait, a’ mellyeket a’ Catholicusok meg-rontására fel-tett magába, viſzſza vonni magát ajánlotta. De minekutánna ezen bérért a’ békesſéget meg-nyerte, ajánlását meg-nem-tartotta
(1797 Gvadányi József ford.)
Hányszor hallók: életet, vért Megtámadt hazánkért! S ősink néha meg is adták Dúsan e nehéz bért
(1844 Vörösmarty Mihály)
Jöhetne más, ki drága bért Fizetett a naív hitért
(1953 Magyar Hírlap febr. 14. ford.)
2.
ingatlan v. ingóság használatáért, es. hasznosításáért (haszon)bérleti szerződés alapján (pénzben) teljesítendő ellenszolgáltatás
[a tisztek tartoznak] a’ Királyi Kaſſának, a’ Hajó bérit meg-fizetni
(1782 Regulamentum militare ford.)
bérből jövedelmező [épület]
(1832 Jelenkor)
[az angol földesúrnak] minden földje a paraszt kezén van, a ki azonban nem munkával, hanem pénzzel szolgálja le bérét s azért bérlőnek tekintetik
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
[telkéért] a rajta élő munkás meghatározott bért fizetett
(1906 Acsády Ignác)
a magam számára luxusnak tartom a kétszoba-hallos lakást. Hogy egyedül maradottan sokallom a rezsijét: a havi bérét, a fűtés és világítás költségét
(1978 Földeák János)
3. (rég, ritk)
fizetségre, díjazásra vonatk. megállapodás, az ennek feltételeit tartalmazó szerződés
Hosszu alkudozás után bért köténk eggyel
(1844 Császár Ferenc)
[A pásztorok] hogy marhához és húshoz jussanak, sokszor a bérben kikötötték, hogy az elesett jószág húsát megkapják
(1940 Giday Kálmán)
4. (-be v. -ben raggal, hsz-szerűen)
fizetséget, (bérleti) díjat, díjazást kapva, ill. fizetve, annak ellenében
A Meklenburgi tartomány […] fiait az új világra bérbe el-kldi
(1780 Magyar Hírmondó)
birtokát mástól bérben bíró [paraszt]
(1831 Wesselényi Miklós)
A fentisztelt, becsületre érdemes polgár már több idő óta tartott bérben Buda városában egy igénytelen vendéglőt
(1855 e. Obernyik Károly)
bérben levő birtokokra
(1904 Pénz és Föld)
Már közeledett az a kicsiny ház, ahol Elvira bérben lakott
(1943 e. Harsányi Zsolt)
a zsoldosvezéreket bérbe vehette bármelyik tehetős olasz városállam
(1982 Cs. Szabó László)
A városra jött paraszt dolgozni elfelejtett, díjakért kuncsorog, napjait hamis tanúzással tölti, vagy besúgó lesz bérben
(1989 Páskándi Géza)
bérbe adó
használatra bérleti díj fizetése ellenében kibérelhető
Egy négy szoba, konyha, cselédház, istálló, kamara, s szép gyümölcsössel ellátott ház 4 évre bérbe adó
(1857 Vasárnapi Újság)
a Magyar-király szálló Sopronban vendéglővel együtt ujból bérbeadó
(1900 Budapesti Hírlap szept. 2.)
Rövid zongora bérbeadó
(1928 Keleti Újság)
Nem tud valaki bérbeadó lakást a faluban?
(1941 Tatay Sándor)
ÖU: kocsibér, rabszolgabér, terembér
ÖE: béradó, bérbruttósítás, bércsoport, bérfizető, bérfogat, bérfolyam, bérforma, bérföld, bérfuvarozás, bérgazdaság, bérgyilkosság, bérhátralék, bérhelyzet, bérhintó, béridő, bérinas, bérjószág, bérkérdés, bérkifizetés, bérkorrekció, bérkötés, bérkülönbség, bérlak, bérlakó, bérleány, bérló, bérmegtakarítás, bérment, bérmentesítés, bérnívó, bérolló, bérpénz, bérstop, bérszabás, bérszorzó, bértarifa, bértömeg, bértörvény, bérügy, bérvadászat, bérvita
Sz: bérez, bérnök, bérű
Vö. CzF. bér¹, béralatti; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. bér¹

Beállítások