berekeszt ts ige 5b2

1. ’〈rendezvényt, eljárást, működési időszakot zárszó, beszéd, rendelet v. ünnepélyes aktus, ill. ezáltal az arra illetékes személy〉 hivatalosan befejez(ettnek nyilvánít)’ ❖ [a konvent elnöke] az üléſt be-rekeſztette (1794 Bécsi Magyar Merkurius 7396013, 1159) | Bünös e vagy nem bünös valamelly asszony, azt csak a pert bérekesztő itélet határozza el (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [az elnök] fölolvastatá a királyi leiratot, mely az országgyűlés jelen időszakát berekeszti s az újat október hó 5-ére hívja össze (1882 Mikszáth Kálmán 8312141, 196) | Gerőfi igazgató úr berekesztette a [színházi] szezont (1926 Krúdy Gyula CD54) | a tárgyalást berekesztették (1962 Domahidy Miklós 1035001, 178) | II. János Pál pápa szombaton a Szent Péter-bazilikában szentmisével berekesztette az egyháznak szentelt életről tartott püspöki szinódust (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. (/vál) ’〈tevékenységet, folyamatot v. időszakot〉 a végéhez érve (vmivel) lezár v. nem folytat tovább, (vmivel) véget vet neki’ ❖ ditsösségesen rekesztem bé életem (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 196) | [Pest vármegye követei] köz Gyülésökben is a’ Magyar Nemzeti uj Theátrumra a’ Státusok Kaszszájából öt ezer forintokat rendeltek, olly nagy lelkü meghatározással, hogy ezen szép Adománnyal még nem akarják ezen hazai czélra való adakozásaikat berekeszteni (1816 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632002, 369) | A nevezett vállalkozók 1846-dik év végével a huszadik évet rekeszték már be (1847 Hetilap CD61) | az orvos úgy döntött, hogy végleg berekeszti a hosszúra nyúlt, reménytelennek tartott kezelést (1987–1988 Valachi Anna 2019003, 601).

1b. (/vál) ’〈(írás)művet, beszédet, gondolatmenetet stb.〉 végéhez érve (vmivel) lezár, befejez’ ❖ Még egy emlékezettel [= emlékeztető megjegyzéssel] bé-rekeſztem ezen Tzikkellyt (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 126) | [Egy megyei követ] beszédét azzal rekeszté be, hogy a’ zsidók emancipatióját nem igy mellékesen, hanem külön törvényjavaslatban kell tárgyalás alá venni (1843 Pesti Hírlap CD61) | [a Nemzeti Színházban] a jövő évi budget már be van rekesztve; azt fölebb terhelni nem lehet (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [a bíró, amikor] a falu marhaállományáról kell jelentést szerkeszteni, így rekeszti be az írást: „Marha tehát mint tavval voltt Kisgyál Vendel helettes biró.” (1969 Csatkai Endre CD52) | Liszt végül mégis jobbnak találta, hogy a beethoveni vokális szimfónia hagyományát folytatva a Goethe-mű II. részének zárósoraival rekessze be a darabot [ti. a Faust-szimfóniát] (1997 Magyar Hírlap CD09).

1c. (/vál) ’〈több szakaszból álló eseményt, folyamatot, dolgot, ill. sort, sorozatot〉 vmi, es. vki utolsó( rész)ként lezár’ ❖ a’ nappalt be-rekeſzti A’ tüzes eſt-hajnal (1790 Pálóczi Horváth Ádám C1505, 231) | Versek, énekek, a’ város’ kivilágosítása és bálok rekesztették bé ezen mulatságos innepet (1809 Kis János¹ ford. 7177004, 44) | Berekeszték a’ díszmenetet az ujonan érkezett magas vendég utikocsija ’s a’ banderialisták másik lovas osztálya (1842 Pesti Hírlap CD61) | szemeit a kolót berekesztő leányra szegezve (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A heringalakúak csoportját a marénahering-félék (Bathythrissidae) családja rekeszti be egy nemzetséggel, s egyetlenegy fajjal (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Időben a sort Márai Sándor 1940-ben kiadott regénye, a Szindbád hazamegy […] nyitja, és Parti Nagy Lajos 1994-es keltezésű A hullámzó Balaton című novelláskötete […] rekeszti be (1997 Új Könyvek CD29).

2. (kissé rég, átv is) ’〈nyílást, utat, ill. ezen való (át)haladást vmi(vel)〉 elzár, lezár’ ❖ Csak nagy sietségek, melly miatt a’ kertet be sem rekeſztették, mentette meg köt [ti. a helyszínről menekülő tolvajokat] (1804 Verseghy Ferenc C4434, 89) | Oldalról küldé Batu Pajdárt, hogy – valamint az Ár kiszakadt gátját trágyával, rőzsecsomókkal Tömdösik, – a tört rést berekeszsze tatártömegekkel (1879 Szabó Dávid C3764, 240) | [mielőtt az ún. nyírfalevélsodró ormányos nősténye] a tölcsér nyílását alul berekesztené, előbb belebújik és kis kirágott mélyedésekbe 2–4 petét rak le (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [Babits] egyetlen utat sem rekesztett be az emberi értelem előtt, utolsó szava mindig kérdés volt (1943 Bóka László 2032003, 715) | Kaput berekeszteni (1978 Jékely Zoltán ford.–Széchenyi CD1502).

3. (/nyj) ’vmely belső(, elrekesztett) helyre v. vmik közé bezár, hogy onnan ki ne jöhessen, ill. vki hozzá ne férhessen’ ❖ rekeſzd-bé diſznót az óllyába (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225006, 58) | sok szénsavat vesztettem el minekeltte a’ vizet az edényekbe tökélletesen bérekeszthettem vólna (1800 Nyulas Ferenc C3340, 60) | Berekesszem a szelíd galambot Vérszomjas vadállatok közé? (1845 Petőfi Sándor CD01) | Az aragyi fogház ki van festve, Oda van a rózsám berekesztve (1865 Palóc népköltemények C3419, 50) | Szótlanul tettem az esti munkát, zártam a pincét, berekesztettem az állatokat (1947 Németh László² 9485004, 146) | Amikor leesett a hó, az állatokat berekesztették az akolba (1981 NéprajziLex. CD47).

3a. (rég, ritk) ’vmibe belefoglal, belevesz vmit, vkit’ ❖ minket kis szolgáid’ kedvedbe rekeszsz bé! (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 57) | mi izraeliták a szent háromság dogmáját nem hiszszük: fel nem tehetik tehát rólunk, hogy mi ezen dogmát [a nemzetőri zászlóra való] esküvésünkbe berekeszszük (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Hogy pedig [úrvacsora vételekor] ne az igazság nélkül való jegyet vedd, hanem a valóságot a jeggyel együtt, szükséges, hogy azt az igét, amely abba be van rekesztve, hittel ragadd meg (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211).

4. (rég) ’határol, ill. körülvesz, körbefog vmi vmit’ ❖ [A zárójel] ollyast valamit rekeſzt bé, a’ mi a’ jelenlév beſzédnek értelmére ſzolgál ugyan; de azzal nintsen ſzükséges-képpen öſzve-kötve (1792 Szente Pál 7319001, 16) | [a nádor] abban a’ szép árnyékban, a’ melly az erdőt berekeszti a’ falu felé, lovakat váltott (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 391) | végigláthatott az egész rónán, amit nagy távolból felemelkedő kék hegyormok rekesztenek be (1885 Jókai Mór CD18).

4a. (rég) ’bekerít, körülzár, ill. ilyen módon beszorít vkit, vmit vhova’ ❖ [amikor Péter apostol] Urunk ſzavának engedvén, meg-vetette hálóját, a’ halaknak bövséges ſokaságát rekeſztette-bé (1772 Vajda Sámuel 7365001, 143) | Bé-keleptzélni: -kerítteni, -rekeſzteni, keleptzébe fogni (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 18) | Liptse városa vagyon rekesztve, és Franczia Hadi Szék által igazgattatik (1813 Hazai és Külföldi Tudósítások C0201, 12).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. rekesz; ÉKsz.; SzT. ~, berekesztetik, berekesztő; ÚMTsz.

berekeszt tárgyas ige 5b2
1.
〈rendezvényt, eljárást, működési időszakot zárszó, beszéd, rendelet v. ünnepélyes aktus, ill. ezáltal az arra illetékes személy〉 hivatalosan befejez(ettnek nyilvánít)
[a konvent elnöke] az üléſt be-rekeſztette
(1794 Bécsi Magyar Merkurius)
Bünös e vagy nem bünös valamelly asszony, azt csak a pert bérekesztő itélet határozza el
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
[az elnök] fölolvastatá a királyi leiratot, mely az országgyűlés jelen időszakát berekeszti s az újat október hó 5-ére hívja össze
(1882 Mikszáth Kálmán)
Gerőfi igazgató úr berekesztette a [színházi] szezont
(1926 Krúdy Gyula)
a tárgyalást berekesztették
(1962 Domahidy Miklós)
II. János Pál pápa szombaton a Szent Péter-bazilikában szentmisével berekesztette az egyháznak szentelt életről tartott püspöki szinódust
(1994 Magyar Hírlap)
1a. (/vál)
〈tevékenységet, folyamatot v. időszakot〉 a végéhez érve (vmivel) lezár v. nem folytat tovább, (vmivel) véget vet neki
ditsösségesen rekesztem bé életem
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[Pest vármegye követei] köz Gyülésökben is a’ Magyar Nemzeti uj Theátrumra a’ Státusok Kaszszájából öt ezer forintokat rendeltek, olly nagy lelkü meghatározással, hogy ezen szép Adománnyal még nem akarják ezen hazai czélra való adakozásaikat berekeszteni
(1816 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A nevezett vállalkozók 1846-dik év végével a huszadik évet rekeszték már be
(1847 Hetilap)
az orvos úgy döntött, hogy végleg berekeszti a hosszúra nyúlt, reménytelennek tartott kezelést
(1987–1988 Valachi Anna)
1b. (/vál)
(írás)művet, beszédet, gondolatmenetet stb.〉 végéhez érve (vmivel) lezár, befejez
Még egy emlékezettel [= emlékeztető megjegyzéssel] bé-rekeſztem ezen Tzikkellyt
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
[Egy megyei követ] beszédét azzal rekeszté be, hogy a’ zsidók emancipatióját nem igy mellékesen, hanem külön törvényjavaslatban kell tárgyalás alá venni
(1843 Pesti Hírlap)
[a Nemzeti Színházban] a jövő évi budget már be van rekesztve; azt fölebb terhelni nem lehet
(1860 Vasárnapi Újság)
[a bíró, amikor] a falu marhaállományáról kell jelentést szerkeszteni, így rekeszti be az írást: „Marha tehát mint tavval voltt Kisgyál Vendel helettes biró.”
(1969 Csatkai Endre)
Liszt végül mégis jobbnak találta, hogy a beethoveni vokális szimfónia hagyományát folytatva a Goethe-mű II. részének zárósoraival rekessze be a darabot [ti. a Faust-szimfóniát]
(1997 Magyar Hírlap)
1c. (/vál)
〈több szakaszból álló eseményt, folyamatot, dolgot, ill. sort, sorozatot〉 vmi, es. vki utolsó( rész)ként lezár
a’ nappalt be-rekeſzti A’ tüzes eſt-hajnal
(1790 Pálóczi Horváth Ádám)
Versek, énekek, a’ város’ kivilágosítása és bálok rekesztették bé ezen mulatságos innepet
(1809 Kis János¹ ford.)
Berekeszték a’ díszmenetet az ujonan érkezett magas vendég utikocsija ’s a’ banderialisták másik lovas osztálya
(1842 Pesti Hírlap)
szemeit a kolót berekesztő leányra szegezve
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A heringalakúak csoportját a marénahering-félék (Bathythrissidae) családja rekeszti be egy nemzetséggel, s egyetlenegy fajjal
(1933 Az állatok világa ford.)
Időben a sort Márai Sándor 1940-ben kiadott regénye, a Szindbád hazamegy […] nyitja, és Parti Nagy Lajos 1994-es keltezésű A hullámzó Balaton című novelláskötete […] rekeszti be
(1997 Új Könyvek)
2. (kissé rég, átv is)
〈nyílást, utat, ill. ezen való (át)haladást vmi(vel) elzár, lezár
Csak nagy sietségek, melly miatt a’ kertet be sem rekeſztették, mentette meg köt [ti. a helyszínről menekülő tolvajokat]
(1804 Verseghy Ferenc)
Oldalról küldé Batu Pajdárt, hogy – valamint az Ár kiszakadt gátját trágyával, rőzsecsomókkal Tömdösik, – a tört rést berekeszsze tatártömegekkel
(1879 Szabó Dávid)
[mielőtt az ún. nyírfalevélsodró ormányos nősténye] a tölcsér nyílását alul berekesztené, előbb belebújik és kis kirágott mélyedésekbe 2–4 petét rak le
(1933 Az állatok világa ford.)
[Babits] egyetlen utat sem rekesztett be az emberi értelem előtt, utolsó szava mindig kérdés volt
(1943 Bóka László)
Kaput berekeszteni
(1978 Jékely Zoltán ford.Széchenyi)
3. (/nyj)
vmely belső(, elrekesztett) helyre v. vmik közé bezár, hogy onnan ki ne jöhessen, ill. vki hozzá ne férhessen
rekeſzd-bé diſznót az óllyába
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
sok szénsavat vesztettem el minekeltte a’ vizet az edényekbe tökélletesen bérekeszthettem vólna
(1800 Nyulas Ferenc)
Berekesszem a szelíd galambot Vérszomjas vadállatok közé?
(1845 Petőfi Sándor)
Az aragyi fogház ki van festve, Oda van a rózsám berekesztve
(1865 Palóc népköltemények)
Szótlanul tettem az esti munkát, zártam a pincét, berekesztettem az állatokat
(1947 Németh László²)
Amikor leesett a hó, az állatokat berekesztették az akolba
(1981 NéprajziLex.)
3a. (rég, ritk)
vmibe belefoglal, belevesz vmit, vkit
minket kis szolgáid’ kedvedbe rekeszsz bé!
(1777 Baróti Szabó Dávid)
mi izraeliták a szent háromság dogmáját nem hiszszük: fel nem tehetik tehát rólunk, hogy mi ezen dogmát [a nemzetőri zászlóra való] esküvésünkbe berekeszszük
(1848 Kossuth Hírlapja)
Hogy pedig [úrvacsora vételekor] ne az igazság nélkül való jegyet vedd, hanem a valóságot a jeggyel együtt, szükséges, hogy azt az igét, amely abba be van rekesztve, hittel ragadd meg
(1910 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
4. (rég)
határol, ill. körülvesz, körbefog vmi vmit
[A zárójel] ollyast valamit rekeſzt bé, a’ mi a’ jelenlév beſzédnek értelmére ſzolgál ugyan; de azzal nintsen ſzükséges-képpen öſzve-kötve
(1792 Szente Pál)
[a nádor] abban a’ szép árnyékban, a’ melly az erdőt berekeszti a’ falu felé, lovakat váltott
(1805 Kazinczy Ferenc)
végigláthatott az egész rónán, amit nagy távolból felemelkedő kék hegyormok rekesztenek be
(1885 Jókai Mór)
4a. (rég)
bekerít, körülzár, ill. ilyen módon beszorít vkit, vmit vhova
[amikor Péter apostol] Urunk ſzavának engedvén, meg-vetette hálóját, a’ halaknak bövséges ſokaságát rekeſztette-bé
(1772 Vajda Sámuel)
Bé-keleptzélni: -kerítteni, -rekeſzteni, keleptzébe fogni
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Liptse városa vagyon rekesztve, és Franczia Hadi Szék által igazgattatik
(1813 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. rekesz; ÉKsz.; SzT. ~, berekesztetik, berekesztő; ÚMTsz.

Beállítások