beszorít ts ige 4a4

1. (átv is) ’〈szűk v. alkalmatlan helyre, (vminek a) rés(é)be〉(erőfeszítéssel) betesz, benyom vmit, es. vkit’ ❖ [a falusi bírót fiatal korában] egész minéműségével együtt, be lehetett volna szorítni egy angolna-bőrbe (1867 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | A másik kosár elemózsiával volt teli. Füstölt hússal, kaláccsal, egy nagy cilinder veres bor is volt beszorítva közepibe (1913 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Az egyszerű zsebkést, amelynek nyelébe be lehet szorítani a pengét, a régi soproniak házilag csinálták (1955 Csatkai Endre CD52) | Oly sok zenész akad ebben a családban, hogy még a hálószobánkba is kénytelenek voltunk beszorítani egy pianínót (1996 Lakáskultúra CD39) | Ivanov diplomáciai naptárába nem tudták beszorítani a programot (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’〈folyékony v. légnemű anyagot〉 vmely (szűk) nyíláson keresztül vmibe v. vminek a belsejébe présel; belenyom’ ❖ derék mulatság volna őket távolból szemlélni, mikint nem izzadnának egy meszelyes [= kb. 4 deciliteres] palaczkba egy itcze [= kb. 8 deciliter] vizet beszorítani (1841 Pesti Hírlap CD61) | az egyenes vagy hajlított hangcsőbe közvetlenül beszorított légfuvalat (1894 PallasLex. CD02) | [a forrás] a tenger fenekén bugyogott fel […]. Búvárok szállottak le ólomharanggal, a melynek felső részébe hosszú bőrtömlőt illesztettek s oda szorították a forrás szájához. Az ily módon beszorított víz […] felemelkedett a tömlőn (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | A víz nyomása a higanyt üvegcsőbe szorította be (1913 RévaiNagyLex. C5704, 410).

1b. ’〈építmény(ek sorá)t〉 vmely szűk helyre beépít(i)’ ❖ Egy oldalról posvány, erdőség a másikról. E kettő közt pedig, mintegy erőszakosan beszorítva egy töltéses út húzódik át, melly az ágyúk megfordítására is elégtelen (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | a lépcsőket a fal vastagságába szorították be (1904 ÓkoriLex. CD28) | Páris egyik legszegényebb és legsötétebb kis utcájában [laktam], amely három templom és a Sorbonne régi épületei közé van beszorítva (1954 Benedek Marcell ford.–Balzac 9042011, 161) | A házak közé beszorított, alig néhány négyszögölön álló épület (1998 Lakáskultúra CD39).

1c. (rég, ritk, pejor) ’〈zárt társaságba v. vmely tisztségbe〉 hatalma v. kapcsolatai, ill. meggyőzés révén bejuttat, benyom vkit’ ❖ A fiatalok egy jelöltjüket, Ambrust, be is szoritották [a Kisfaludy Társaságba] (1899 Budapesti Hírlap febr. 2. C4746, 11) | Simor sehogy sem tudta [Dankót] beszoritani püspöknek (1900 Budapesti Hírlap ápr. 20. C0055, 1).

2. ’〈nyílást〉 vmit rászorítva befog, bezár, ill. 〈tenyeret, szemet, ajkat〉 szorosan becsuk, összeszorít’ ❖ a’ Magnak ezt a’ bé-szoritott Marokból való Vetését könnyebb a’ Gyakorlásból meg-tanúlni (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 59) | „Kém, kém! verjük agyon, tépjük szét, vágjuk ezer-rét” Pörgedy ordítá markát jobban beszorítván (1845 Arany János CD01) | Domine Kubacsek méltó áhítattal fogta meg a karcsú jószágot [ti. a lopótököt], nyílását beszorítva mutatóujjával (1871 Mikszáth Kálmán CD04) | Az asszony egész furcsán mosolygott, valahogy a két szája szélét beszorította s az ajka közepét nyitva hagyta egy vonalnyit (1925 Móricz Zsigmond CD10) | ha erősen becsuktam a szememet és nagyon akartam, figurácskák jelentek meg beszorított szemem előtt olyan akcióban, amilyet fantáziám diktált (1970 Szabó Magda 9630004, 284).

3. (átv is) ’szabad mozgását v. áramlását megakadályozva vhova bezár vkit v. vmit’ ❖ Titkos Halgatásra ſzoktatott Nyelvem, arra a’ kedves Fetsegésre, arra az res Hangverésre, mellyet mint Tulajdonságát a’ kellemetes Társalkodásnak kíván tlünk a’ nagy Világ, hijába! tsak nem tud indúlni… Mint ha be vólnék ſzorítva, úgy érzem magam (1794 Kármán József² 7165022, 147) | az a’ kevés leveg, a’ melly egyſzer’smind vélek [ti. a békákkal] edgyütt bé-ſzoríttatott, kevés id múlva úgy meg-tlt idegen matériával, hogy azután semmit magába nem vett (1799 Kováts Mihály ford.–Hufeland 7197004, 182) | gyakran szivünk mélyébe szoritjuk be fájdalmunkat (1846 Hetilap CD61) | [egy kövér úr] úgy be volt szorítva az asztal mögé, mintha csak úgy lehetne onnan kivenni, ha az asztalt bontják szét belőle előbb (1922 Móricz Zsigmond 9462049, 55).

3a. (ritk) ’〈területet〉 határolva körbevesz, körülkerít’ ❖ Indostánnak, leg-végsbb Szélében, a’ Kaukasus’ Hegye, és a’ Kis-Tibeti, és Rája-Gamoni Hegységekkel be-ſzorítva, fekſzik Kachimir Orſzág (1794 Kármán József² 7491003, 215) | egy budai regény, amely a Gellért- és a Sas-hegy lába, valamint a Duna által beszorított területen játszódik (1998 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈tevékenységet v. (beszéd)témát〉(időben) korlátozva vmilyen szűk keretbe kényszerít, ilyen módon hajt végre, ill. fejt ki’ ❖ ſokkal nagyobb világ az, mint ſem én annak le irását jelenvaló munkátskamban bé ſzoríthatnám (1795 Decsy Sámuel 7442004, IV) | ti gyakran egy törvényhozási nap’ vita-terhes határozatába egy század’ jövendőjét szoritottátok be (1843 Kemény Zsigmond 8235030, 32) | Egy-egy kor beszorítva néhány színtelennek tetsző mondatba (1910 Babits Mihály C0696, 56) | Nincs kedvem e nyolc kötet elbeszéléseit valaminő módszeres fejlődéselv korlátaiba beszorítani (1943 Örley István 9501002, 324) | úgy hiszem, a kisebbségi kérdés Magyarországon megér annyit, hogy ne lehessen beszorítani parlamenti minimális percekbe (1990 Országgyűlési Napló CD62) | tevékenységét ideológiai skatulyákba beszorítani (1996 Figyelő CD2601).

4. (átv is) ’〈szorító eszközbe, satuba stb.〉 betesz, és ott összeszorít(va rögzít) vmit’ ❖ Első: Collegium Logicae. Az észt ez jól megidomítja, Spanyol csizmába beszorítja (1873 Dóczi Lajos ford.–Goethe C1428, 75) | mint az ostyasütő vasba beszorított túl sok tészta, formátlanul loccsan ki imitt-amott [Eötvös Károly parlamenti beszéde] (1893 Mikszáth Kálmán CD04) | Dühösen beszorította a nyélnek valót [a faragószékbe] (1972 Szabó István² 9625003, 471) | [A kaloda] kínzó- és büntetőeszköz, amelybe a fejet, kezeket és lábakat beszorították, s amelyben a vétkesnek igen fájdalmas, összegörnyedt testhelyzetben kellett lennie hosszabb ideig (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209).

4a. ’〈eszköz( részé)t〉 a megfelelő helyre v. állásba igazítva, ill. csavarva szorosan rögzíti’ ❖ Mikor a gazda mélyebben vagy sekélyebben akar szántatni […] veszi a srófkulcsot, megereszti a farsrófokat […], s ha ismét beszoritotta a srófokat, zsebbe teszi a kulcsot, s egész nap ugy szánt az eke a mint reggel igazitotta gazduram (1855 Vasárnapi Újság CD56) | a fedelet leeresztették és srófjaival beszorították (1894 PallasLex. CD02) | Kasper kisasszony megindította a centrifugagépet, de a cső lazán volt beszorítva, s a forgás ereje kiröpítette az epruvettát [= kémcsövet] (1933 Török Sophie CD10) | a tolóreteszt az első csónakon úgy beszorították, hogy az most meg se moccant (1949 Örkény István ford.–Conrad 9500023, 95) | Gecse letámasztotta a tágas konyha közepére az oszlopot, s felállította. Éppen jó volt, egy nekifeszüléssel behúzta, beszorította a padlásdeszka alá (1956 Gergely Mihály 2005073, 716).

5. ’〈ember(csoporto)t, állatot〉 vhol maradni, ill. vhova be- v. visszamenni, (vissza)vonulni, hátrálni kényszerít’ ❖ A’ várba bé-szoritották az ellenséget (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 252) | Nem sokára beszorít az idő házainkba, a’ hol egészen a’ tudományoknak, és barátinknak élhetünk (1803 Csehy József C2556, 115) | oda át birkaakolt látok, melybe vezéreik a magyarokat oltalmul beszorították! (1861 Szalay László 8419004, 43) | Az elefántokat, oroszlánokat, antilopokat stb. a vadászat beszorította a délkeleti hegységekbe (1893 PallasLex. CD02) | a haldoklót meg a nagybeteget lelőtték, a többit vitték, beszorították puskatussal a vagónokba (1945 Szép Ernő 9665040, 33) | A magyar bokszoló szenzációs támadásokkal szorította be ellenfelét a sarokba (2000 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈személyt v. közösséget, ill. vminek a működését〉(szűk területre) korlátozva kényszerhelyzetbe hoz’ ❖ a szászok a templom hajóját elvévén, azt gabna-raktárrá változtatták át, a megfogyatkozott híveket a templom elkülönített szentélyébe szoritván be, hol a szabad vallásgyakorlatot nem kis mértékben szoritották meg (1873 Orbán Balázs 8340022, 253) | A sertésvásár már nem volt ilyen területű, mert a városba be volt szorítva (1891 Móricz Pál¹ 8322001, 19) | [a szerzetesek] a világnak rondaságain, vagyis bünein rágódnak, és mint a ganajtúrókat, bészorítják őköt elvonuló helyükre vagyis kolostoraikba és apátságaikba (1954 Benedek Marcell ford.–Rabelais 9042010, 67) | a bankok beszorítják a jegybankot, hiszen ha tekintettel van helyzetükre, határt kell szabni a pénzszűkítésének (1994 Magyar Hírlap CD09) | az idő egyre inkább beszorított bennünket (1997 Magyar Hírlap CD09) | megfelelő infrastrukturális körülményeket kell teremteni az örömlányoknak, hogy a prostitúciót valóban beszoríthassák a zónába (1999 Magyar Hírlap CD09).

5b. (Sp) ’〈ellenfelet〉 a kapu előtt állandó védekezésre kényszerít’ ❖ Nehezen nyert a Lazio is, miután […] a Cremonese beszorította a római gárdát (1995 Magyar Hírlap CD09) | A Bayern remek csapat, nem szabad engednünk, hogy beszorítson bennünket. Csak akkor juthatunk a döntőbe, ha gólt rúgunk (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. szoros; ÉKsz.; SzT. ~, beszoríttatik

beszorít tárgyas ige 4a4
1. (átv is)
〈szűk v. alkalmatlan helyre, (vminek a) rés(é)be〉 (erőfeszítéssel) betesz, benyom vmit, es. vkit
[a falusi bírót fiatal korában] egész minéműségével együtt, be lehetett volna szorítni egy angolna-bőrbe
(1867 Lévay József ford.Shakespeare)
A másik kosár elemózsiával volt teli. Füstölt hússal, kaláccsal, egy nagy cilinder veres bor is volt beszorítva közepibe
(1913 Tersánszky Józsi Jenő)
Az egyszerű zsebkést, amelynek nyelébe be lehet szorítani a pengét, a régi soproniak házilag csinálták
(1955 Csatkai Endre)
Oly sok zenész akad ebben a családban, hogy még a hálószobánkba is kénytelenek voltunk beszorítani egy pianínót
(1996 Lakáskultúra)
Ivanov diplomáciai naptárába nem tudták beszorítani a programot
(1999 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
〈folyékony v. légnemű anyagot〉 vmely (szűk) nyíláson keresztül vmibe v. vminek a belsejébe présel; belenyom
derék mulatság volna őket távolból szemlélni, mikint nem izzadnának egy meszelyes [= kb. 4 deciliteres] palaczkba egy itcze [= kb. 8 deciliter] vizet beszorítani
(1841 Pesti Hírlap)
az egyenes vagy hajlított hangcsőbe közvetlenül beszorított légfuvalat
(1894 PallasLex.)
[a forrás] a tenger fenekén bugyogott fel […]. Búvárok szállottak le ólomharanggal, a melynek felső részébe hosszú bőrtömlőt illesztettek s oda szorították a forrás szájához. Az ily módon beszorított víz […] felemelkedett a tömlőn
(1899 Nagy képes világtörténet)
A víz nyomása a higanyt üvegcsőbe szorította be
(1913 RévaiNagyLex.)
1b.
〈építmény(ek sorá)t〉 vmely szűk helyre beépít(i)
Egy oldalról posvány, erdőség a másikról. E kettő közt pedig, mintegy erőszakosan beszorítva egy töltéses út húzódik át, melly az ágyúk megfordítására is elégtelen
(1848 Kossuth Hírlapja)
a lépcsőket a fal vastagságába szorították be
(1904 ÓkoriLex.)
Páris egyik legszegényebb és legsötétebb kis utcájában [laktam], amely három templom és a Sorbonne régi épületei közé van beszorítva
(1954 Benedek Marcell ford.Balzac)
A házak közé beszorított, alig néhány négyszögölön álló épület
(1998 Lakáskultúra)
1c. (rég, ritk, pejor)
〈zárt társaságba v. vmely tisztségbe〉 hatalma v. kapcsolatai, ill. meggyőzés révén bejuttat, benyom vkit
A fiatalok egy jelöltjüket, Ambrust, be is szoritották [a Kisfaludy Társaságba]
(1899 Budapesti Hírlap febr. 2.)
Simor sehogy sem tudta [Dankót] beszoritani püspöknek
(1900 Budapesti Hírlap ápr. 20.)
2.
〈nyílást〉 vmit rászorítva befog, bezár, ill. 〈tenyeret, szemet, ajkat〉 szorosan becsuk, összeszorít
a’ Magnak ezt a’ bé-szoritott Marokból való Vetését könnyebb a’ Gyakorlásból meg-tanúlni
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
„Kém, kém! verjük agyon, tépjük szét, vágjuk ezer-rét” Pörgedy ordítá markát jobban beszorítván
(1845 Arany János)
Domine Kubacsek méltó áhítattal fogta meg a karcsú jószágot [ti. a lopótököt], nyílását beszorítva mutatóujjával
(1871 Mikszáth Kálmán)
Az asszony egész furcsán mosolygott, valahogy a két szája szélét beszorította s az ajka közepét nyitva hagyta egy vonalnyit
(1925 Móricz Zsigmond)
ha erősen becsuktam a szememet és nagyon akartam, figurácskák jelentek meg beszorított szemem előtt olyan akcióban, amilyet fantáziám diktált
(1970 Szabó Magda)
3. (átv is)
szabad mozgását v. áramlását megakadályozva vhova bezár vkit v. vmit
Titkos Halgatásra ſzoktatott Nyelvem, arra a’ kedves Fetsegésre, arra az res Hangverésre, mellyet mint Tulajdonságát a’ kellemetes Társalkodásnak kíván tlünk a’ nagy Világ, hijába! tsak nem tud indúlni… Mint ha be vólnék ſzorítva, úgy érzem magam
(1794 Kármán József²)
az a’ kevés leveg, a’ melly egyſzer’smind vélek [ti. a békákkal] edgyütt bé-ſzoríttatott, kevés id múlva úgy meg-tlt idegen matériával, hogy azután semmit magába nem vett
(1799 Kováts Mihály ford.Hufeland)
gyakran szivünk mélyébe szoritjuk be fájdalmunkat
(1846 Hetilap)
[egy kövér úr] úgy be volt szorítva az asztal mögé, mintha csak úgy lehetne onnan kivenni, ha az asztalt bontják szét belőle előbb
(1922 Móricz Zsigmond)
3a. (ritk)
〈területet〉 határolva körbevesz, körülkerít
Indostánnak, leg-végsbb Szélében, a’ Kaukasus’ Hegye, és a’ Kis-Tibeti, és Rája-Gamoni Hegységekkel be-ſzorítva, fekſzik Kachimir Orſzág
(1794 Kármán József²)
egy budai regény, amely a Gellért- és a Sas-hegy lába, valamint a Duna által beszorított területen játszódik
(1998 Magyar Hírlap)
3b.
〈tevékenységet v. (beszéd)témát〉 (időben) korlátozva vmilyen szűk keretbe kényszerít, ilyen módon hajt végre, ill. fejt ki
ſokkal nagyobb világ az, mint ſem én annak le irását jelenvaló munkátskamban bé ſzoríthatnám
(1795 Decsy Sámuel)
ti gyakran egy törvényhozási nap’ vita-terhes határozatába egy század’ jövendőjét szoritottátok be
(1843 Kemény Zsigmond)
Egy-egy kor beszorítva néhány színtelennek tetsző mondatba
(1910 Babits Mihály)
Nincs kedvem e nyolc kötet elbeszéléseit valaminő módszeres fejlődéselv korlátaiba beszorítani
(1943 Örley István)
úgy hiszem, a kisebbségi kérdés Magyarországon megér annyit, hogy ne lehessen beszorítani parlamenti minimális percekbe
(1990 Országgyűlési Napló)
tevékenységét ideológiai skatulyákba beszorítani
(1996 Figyelő)
4. (átv is)
〈szorító eszközbe, satuba stb.〉 betesz, és ott összeszorít(va rögzít) vmit
Első: Collegium Logicae. Az észt ez jól megidomítja, Spanyol csizmába beszorítja
(1873 Dóczi Lajos ford.Goethe)
mint az ostyasütő vasba beszorított túl sok tészta, formátlanul loccsan ki imitt-amott [Eötvös Károly parlamenti beszéde]
(1893 Mikszáth Kálmán)
Dühösen beszorította a nyélnek valót [a faragószékbe]
(1972 Szabó István²)
[A kaloda] kínzó- és büntetőeszköz, amelybe a fejet, kezeket és lábakat beszorították, s amelyben a vétkesnek igen fájdalmas, összegörnyedt testhelyzetben kellett lennie hosszabb ideig
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
4a.
〈eszköz( részé)t〉 a megfelelő helyre v. állásba igazítva, ill. csavarva szorosan rögzíti
Mikor a gazda mélyebben vagy sekélyebben akar szántatni […] veszi a srófkulcsot, megereszti a farsrófokat […], s ha ismét beszoritotta a srófokat, zsebbe teszi a kulcsot, s egész nap ugy szánt az eke a mint reggel igazitotta gazduram
(1855 Vasárnapi Újság)
a fedelet leeresztették és srófjaival beszorították
(1894 PallasLex.)
Kasper kisasszony megindította a centrifugagépet, de a cső lazán volt beszorítva, s a forgás ereje kiröpítette az epruvettát [= kémcsövet]
(1933 Török Sophie)
a tolóreteszt az első csónakon úgy beszorították, hogy az most meg se moccant
(1949 Örkény István ford.Conrad)
Gecse letámasztotta a tágas konyha közepére az oszlopot, s felállította. Éppen jó volt, egy nekifeszüléssel behúzta, beszorította a padlásdeszka alá
(1956 Gergely Mihály)
5.
〈ember(csoporto)t, állatot〉 vhol maradni, ill. vhova be- v. visszamenni, (vissza)vonulni, hátrálni kényszerít
A’ várba bé-szoritották az ellenséget
(1794 Gyarmathi Sámuel)
Nem sokára beszorít az idő házainkba, a’ hol egészen a’ tudományoknak, és barátinknak élhetünk
(1803 Csehy József)
oda át birkaakolt látok, melybe vezéreik a magyarokat oltalmul beszorították!
(1861 Szalay László)
Az elefántokat, oroszlánokat, antilopokat stb.s a többi a vadászat beszorította a délkeleti hegységekbe
(1893 PallasLex.)
a haldoklót meg a nagybeteget lelőtték, a többit vitték, beszorították puskatussal a vagónokba
(1945 Szép Ernő)
A magyar bokszoló szenzációs támadásokkal szorította be ellenfelét a sarokba
(2000 Magyar Hírlap)
5a.
〈személyt v. közösséget, ill. vminek a működését〉 (szűk területre) korlátozva kényszerhelyzetbe hoz
a szászok a templom hajóját elvévén, azt gabna-raktárrá változtatták át, a megfogyatkozott híveket a templom elkülönített szentélyébe szoritván be, hol a szabad vallásgyakorlatot nem kis mértékben szoritották meg
(1873 Orbán Balázs)
A sertésvásár már nem volt ilyen területű, mert a városba be volt szorítva
(1891 Móricz Pál¹)
[a szerzetesek] a világnak rondaságain, vagyis bünein rágódnak, és mint a ganajtúrókat, bészorítják őköt elvonuló helyükre vagyis kolostoraikba és apátságaikba
(1954 Benedek Marcell ford.Rabelais)
a bankok beszorítják a jegybankot, hiszen ha tekintettel van helyzetükre, határt kell szabni a pénzszűkítésének
(1994 Magyar Hírlap)
az idő egyre inkább beszorított bennünket
(1997 Magyar Hírlap)
megfelelő infrastrukturális körülményeket kell teremteni az örömlányoknak, hogy a prostitúciót valóban beszoríthassák a zónába
(1999 Magyar Hírlap)
5b. (Sp)
〈ellenfelet〉 a kapu előtt állandó védekezésre kényszerít
Nehezen nyert a Lazio is, miután […] a Cremonese beszorította a római gárdát
(1995 Magyar Hírlap)
A Bayern remek csapat, nem szabad engednünk, hogy beszorítson bennünket. Csak akkor juthatunk a döntőbe, ha gólt rúgunk
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. szoros; ÉKsz.; SzT. ~, beszoríttatik

Beállítások