betölt ts ige 4c3

1. (átv is) ’〈folyékony, pépes v. szemcsés, darabos, es. légnemű anyagot, ill. abból vmennyit〉 vmely üreges tárgy, dolog, pl. edény, tartály, burok belsejébe tölt’ ❖ [a henyéléshez szokott ember] az ördögnek akarattyára igen alkalmatos; mert ö belé minden-féle feslett gondolatokat, és kivánságokat ſzabadon bé-tölthet az ördög (1772 Vajda Sámuel 7365001, 140) | Keverj jól öszve két font apróra vagdalt velőt, két font sertés-zsírt, 2 lat finomra tört szekfűvet, 2 lat fahéjt, annyi borsot és 4 lat sót: töltsd-be tiszta belekbe (1846 Zelena Ferenc 8534007, 90) | A kávé be volt töltve, a süteményeket szétrakta a detektívfőnök és szivart kinált (1931 Zalka Máté 9796002, 103) | [ha] a palackba betöltött gáz mennyisége kevesebb a névleges töltősúlynál, ez esetben egyértelmű a fogyasztók szándékos megkárosítása (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Kat) ’〈lövedéket, lőszert〉(kézi) lőfegyver megfelelő részébe behelyez, ill. 〈lőfegyvert v. tölténytárat〉 ilyen módon lövésre, tüzelésre kész állapotba hoz’ ❖ [a kétcsövű fegyverbe] betöltött puskapor (1829 Pák Dienes 8346003, 16) | be akarta tölteni a fegyvert, de keze remegett, nem sikerült (1927 Remenyik Zsigmond 9561002, 29) | A rakétabombákat a gép felszállása előtt „fel kell húzni”, azaz be kell tölteni, s így azok teljesen élő bombák! (1958 Esti Hírlap ápr. 25. C0122, 5) | Betöltöttem és beraktam a tárat (1981 Tandori Dezső 9703002, 476).

1b. (Inf) ’〈számítógépes rendszer, ill. annak segítségével vki megjeleníteni kívánt adatot v. használni kívánt programot〉 a merevlemezről v. külső szerverről a memóriájába áthelyez(, és a képernyőn megjelenít)’ ❖ [az operációs rendszer] biztosítja az összeköttetést a felhasználói vagy alkalmazói szoftver – amiket lemezről az operációs rendszer behívása után töltünk be – és a hardver között (1987 Pajor Gábor 1116001, 8) | az olvasóprogram betölti a dokumentumot (1998 Byte Magazin CD38) | Az operációs rendszer betölti az oldalt (1999 Byte Magazin CD38).

2. (/ritk) ’〈tárolóedényt, árkot, üreget folyékony v. szemcsés, darabos anyag(gal)〉 teljesen, ill. a kívánt mértékben megtölt’ ❖ [a bika] egy hirtelen hátra rugásával mind a két szemeit porral ugy bé töltötte az Urának, hogy szemei világosságának viszsza nyerésérl sokáig kétségeskedne (1777 Németh Antal¹ ford.–Aiszóposz C3321, 229) | töltsd bé félig az árkot a’ ſzínfölddel (1805 Mitterpacher Lajos 8572001, 15) | Tavaszutó végén vagy nyárelő elején […] a méhek az egész kast fenékig lépekkel betöltik (1861 Farkas Mihály 8137002, 39) | bár [az új szőlővessző] gyümölcse savanyúbb a tavalyinál elég hogy kádamat betöltse (1916 Babits Mihály 9014062, 33) | miként a folyó vize betölti a medret, úgy van tele bölcsességgel a törv., és mérhetetlenül sok áldás árad belőle (1989 HaagLex. ford. CD1208).

2a. (átv is) ’〈mélyedést, gödröt v. rést, hiányt, űrt vmi(vel vki)〉 kitölt(ve eltüntet, megszüntet)’ ❖ [a császár érkezéséig] a kotykák [= kátyúk] bé töltessenek, gátak meg igazittassanak (1772 Történelmi Tár 7393001, 317) | A félig müvelt ember, betöltendő űrt és hiányt érezve lelkében, sokoldalu, alapos, teljes müveltség után sovárog (1854 Vasárnapi Újság CD56) | ha [a borral teli hordóban] légüresség képződött, azt ugyanoly minőségü borral kell betölteni (1883 De Gerando Antonina 8099002, 24) | olyan sajtóorgánumra van szükség, mely a közvélemény szolgálatában hiányt tölt be (1900 Ady Endre C0534, 354) | ha hiányzik a költészetből a modern makáma, úgy meg kell várni, amíg valaki valóban modern makámát ír. Vagyis nem szabad kapkodva betölteni a hézagot gipsszel, ronggyal, a hagyományos hézagpótló anyagokkal (1976 Bajor Andor 1006004, 36).

2b. (rég) ’〈űrlapot, nyomtatványt, ill. azon rovatot〉 a kívánt adato(ka)t beírva kitölt’ ❖ egy betöltött váltót magával vitt (1847 Degré Alajos C1399, 126) | a rubrika jól legyen betöltve (1859 Madách Imre C2956, 292) | idezárok egy alapító levelet: tessék betölteni (1864 Arany János C0221, 122) | szétküldettek országszerte a nyomtatott okmányok … rubrikázott betöltendő ívek (1888 Jókai Mór C2238, 141).

3. ’〈teret, helyiséget illat(ával), hang(jával) stb.〉(fokozatosan) megtölt, eláraszt’ ❖ Bé-töltött minden réſzt a’ ſzörnyü gágogás (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 15) | A’ pésma, kánfor, és ſzagos olajok, úgy bétöltik a’ házat a’ magok ſzagaikkal, vagy kigőzölgő réſzeikkel, hogy sok napokig érezhetni (1803 Fábián József 7101021, 5) | Itt a tavasz, virít a föld, Virágillat s a zengő madarak Dala eget-földet betölt (1848 Petőfi Sándor C3508, 65) | [a szónok] meleg, zengő baritonjával betöltötte a termet utolsó zugáig (1917 Szini Gyula CD10) | [az egyiptomiak legfőbb istenként tisztelik] a Napot, amelynek fénye, melege betöltötte ezt a felhőt, esőt alig látó országot (1993 BibliaiLex. CD1207).

3a. (vál) ’〈érzés, hangulat, ill. eszme, szellemiség stb.〉 teljesen áthat, eltölt vkit v. vmit’ ❖ Bé mentünk a’ Természet ditső boltyába, mitsoda mennyei öröm tőltötte-bé mejjünket, mikor észre vettük, hogy melly szerentsésen párosodott öszszve a’ tökéletesség az egyűgyűséggel (1794 Nagy Sámuel¹ 7503005, 183) | zendűl a’ síp, csábító hangja betölti Minden erét, tagját (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524375, 63) | fejlődni látom szent eszméimet, Tisztúlva mindig, méltóságosan, Míg lassan bár, betöltik a világot (1863 Madách Imre C2953, 150) | Még sohasem látott embert, akit ennyire betöltött volna a munkája (1951 Örkény István 9500001, 159).

3b. (vál) ’okozza, előidézi v. eléri, hogy vmi (fokozatosan) áthat, eltölt vkit v. vmit’ ❖ ſzent Lelked ſzivnket, tiſzta világgal tltse bé, hogy jót gondollyunk és ſzóllyunk (1773 Győri magyar alfabétum 7418001, 1) | A bor betőlt örömmel S mámort okoz gyakorta (1797 k. Csokonai Vitéz Mihály CD01) | széttekintvén, a mit lát, hall, Lelkét betölti borzalommal (1856 Vajda János C4648, 234) | a könyvek írása az az igazán nekem való feladat, ami némi boldogsággal töltené be nyughatatlan életemet (1937 Kassák Lajos 9314013, 49) | [Krisztus] már most betölti kegyelmével az egész misztikus testet [ti. az egyházat] és minden tagját (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

4. ’〈(üres) ter(ület)et v. felületet tárgyak, dolgok, (szaporodó) élőlények sokasága v. vmely nagy kiterjedésű tárgy, dolog, ill. azzal v. azokkal vki〉(apránként) elfoglal, megtölt, ill. befed, beborít’ ❖ közlött  vélek az Iſten, ezt mondván: Gyümöltsözzettek [!] és ſokaſodjatok, és töltsétek-bé a’ Földet, a’ mint irva vagyon (1790 Takács Ádám 7340002, 79) | betölti szálas termete A’ sátorszegletet (1835 Vörösmarty Mihály 8524247, 177) | Van az irónak egy magasabb feladása, mint hogy bizonyos mennyiség fehér papirt fekete karczolással töltsön be (1845 Eötvös József 8126005, 128) | Az egyik falat teljesen betöltötte egy könyvszekrény (1939 Sőtér István 9613005, 45) | a fél eget betöltő eperfa alatt (1972 Vasadi Péter 2057030, 327).

4a. ’〈(üres) idő(tartamo)t vmi(vel)〉 teljesen lefoglal, kitölt’ ❖ Éppen tsak hogy az Ürességet betltsem, kértem hogy olvasson belle (1794 Kármán József² 7165022, 151) | Napjaimat munka ’s foglalkozással töltém be, ’s nem pipere-asztal, zongora vagy német regények olvasása mellett (1848 Életképek C0107, 776) | A verselgetésen kivül szabad idejét leginkább olvasmányok töltötték be (1866 Gyulai Pál C1993, 19) | [Attila udvarában] a 450. év második felét hadi és diplomatiai készülődések töltötték be (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | A Ludas Matyi a magyar filmgyártás első egész estét betöltő színes játékfilmje volt (1993 Szilágyi Gábor CD17).

5. (rég) ’〈bizonyos (időbeli) mennyiséget v. nagyságot, mértéket〉 kitesz, kitölt vmi, ill. elér vki’ ❖ a’ hol bé-töltik az ö gonoſzságoknak ſzámát, ott lepi öket az Iſten’ haragja, és az ö boſzſzú-álló karjainak oſtorát mindgyárt kezdik érezni, mihelyt a’ ſzabott mértéket bé-töltik (1774 Vajda Sámuel 7365003, 119) | 10–11 nyomtatott ívet betöltendő kézirat (1834 Kritikai Lapok C0240, 187) | [az óvodában tartott foglalkozás] rendesen ¼ órát tölt be, ½ óránál tovább sohasem terjed (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A [történeti] bizottság … kiadványai … másfélszáz kötetet töltenek be (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 25).

5a. ’〈ember, es. állat bizonyos kort, ill. évfordulót〉 megér, elér’ ❖ Gorgiás száz-hét esztendket tltött-bé; mégis soha a’ tanulástól és munkától meg nem sznt (1781 Kovásznai Tóth Sándor ford.–Cicero C2774, 10) | [Udvarhelyi Miklós színész] mult hétfőn tölté be a pálya ötvenedik évét (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Volt a hatszáz rab között egy, aki még nem töltötte be a tizenöt esztendőt. (Az életkorát értem, nem a büntetés évét.) (1881 Jókai Mór CD18) | A borjuhús a 3 hónapot még be nem töltött szarvasmarha húsa (1914 RévaiNagyLex. C5706, 398) | Alig töltötte bé a harmincharmadikat, nősülésre adta fejét (1991 Koncz István 2038030, 94).

6. (megüresedett) állásba, munkakörbe, hivatalba behelyez, ill. férőhelyre felvesz vkit’ ❖ az Itélö Meſteri ſzékek az Orſzág közönséges Válaſztása által moſt már bé töltettek (1790 Erdélyi rendeknek jegyzőkönyve 7410001, 43) | a’ királyné a’ kárinthiai Gertrud a’ kormány dolgaiba avatkozván, és a’ főbb hivatalokat külföldiekkel töltvén be, nem kevés megelégedetlenség kezdé magát kiütni az országban (1845 Aranyosrákosi Székely Sándor 8016004, 70) | Az egy megüresedett igazgató tanácsi hely pedig szintén egy történelmi osztálybeli taggal: Csengery Antallal tőltetett be (1870 Századok CD57) | Már be van töltve a segédgépészi állás, amit hirdettek (1939 Móricz Zsigmond C5087, 325) | [a kórházba került állami gondozott csecsemőt gyógyulása után] nem ugyanabba az otthonba helyezték vissza, ahonnan eljött, mert azt a helyet közben betöltötték (1965 György Júlia 1062001, 40).

6a. (ritk) ’〈létszámot, keretet〉 teljessé tesz azáltal, hogy az üres hely(ek)re felvesz vkit v. az(oka)t elfoglalja’ ❖ mély tiſztelettel viseltetem én kivált a’ Királyi Universitásnak tagjai, a’ nemzeti könyvház’ gondviselöi, és a’ Pesti és Budai Gymnasiumok’ oktatói iránt, hogy közlök idrl idre válalkoznak [!] annyian, kik e’ számot [ti. a Magyar Tudós Társaság létszámát] Hazánk’ javára bétltik (1808 Fejér György C1740, 13) | A nevelő nem fogadhatá őt el, mert a növendékek határozott száma be volt már nála töltve (1886 Jókai Mór C2334, 61) | az eje. zlj. minél gyorsabban képezzen ki annyi tisztet és altisztet, amennyi a felállítandó 2. zlj. teljes létszámát betölti (1941 Hadtörténelmi Közlemények 2012004, 157).

7. ’〈állást, munkakört, tisztséget〉 ellát, annak eleget tesz, az azzal járó teendőket elvégzi’ ❖ [a Budán székelő magyarországi főhadparancsnokság] élén Magyarország katonai főparancsnoka állt, ebben az időben ezt a tisztet hivatalosan Frigyes Józsiás Koburg-Saalfeldi hg. töltötte be (1790 Őz Pál 7033006, 220) | annyi a’ kitanult magyar ifjú, hogy még az alsóbb hivatalokat is betölthetné (1832 Cserna János 8496007, 259) | [Lapaj, a csősz] minden csinját-binját érti szakmájának, melyet sokszor úgy kell betölteni, hogy önmagát megsokszorozza (1881 Mikszáth Kálmán 8312029, 62) | Gyors egymásutánban egy csomó jelentős posztot töltöttem be, és mindenütt megálltam a helyem (1970 Örkény István 9500038, 375) | [az 1890-es évek közepéig a nők] vezető állást diploma vagy érettségi birtokában sem tölthettek be (1992 Gerő András 2027022, 10).

7a. (rég) ’〈színházi szerepet〉(vhogyan) eljátszik’ ❖ a kik [Szentpéteri] szerepeit betölteni próbálgatják (1860 Jókai Mór C2339, 56) | Kisebb szerepeiket igen jól betöltötték: Balázs Olga, Tóvári Anna és K. Bíró Anna (1900 Ady Endre C0534, 353).

7b. ’〈személy v. csoport, közösség vállalt v. elrendelt feladatot, szerepet〉 véghezvisz, megvalósít, beteljesít’ ❖ Azt tartottam, hogy minden tiſztemet bé-tltöttem azzal, ha tiſzteſségeſen élek (1788 Péczeli József ford.–Aiszóposz 7267012, 209) | rendeltt helyemet bétőltni kívántam, ’S ha ollykor hízakot ejtettem is bántam (1804 Csokonai Vitéz Mihály C1320, 298) | Minden nemzet addig él, a míg missióját betölti (1886 Jókai Mór C2334, 23) | nyilt uccára lép a nép, hogy végzetét betöltse (1935 József Attila 9282126, 266) | az értelmiség csak akkor töltheti be hivatását, nemzet- és társadalomemelő küldetését, ha szabadon alkothat (1986 Beszélő 2003014, 405).

7c. ’〈dolog〉 funkciójának, céljának, rendeltetésének stb. megfelel, annak eleget tesz’ ❖ [az Archeológiai Értesítő című folyóirat] mint szakközlöny feladatát teljesen betöltvén, […] minket […] a hazai archaeologia terén fölmerülő egyes mozzanatok tüzetes közlésétől fölment (1869 Századok CD57) | [a növények] hivatásukat betöltve elhervadnak (1898 Chernel István CD34) | az épületek célszerűek, funkcióikat betöltik (1951 Boldizsár Iván 9066004, 67) | Amíg a törvénynek nincs meg […] a társadalmi-politikai-jogi legitimitása és tartalma, addig csak félig-meddig képes küldetését betölteni (1998 Balogh Elemér CD51).

8. ’〈dolog〉 vmi helyett, vmi gyanánt, annak minőségében, szerepében használható, ill. használatos’ ❖ a’ szó, melly a’ kérdett tárgy’ helyét ideiglen bé tőlti, (tárgy-) kérdő szóhelyettesnek neveztetik (1839 Szász Károly¹ 8425005, 182) | Az asztal, mely különben a műtőasztal szerepét töltötte be, mindenféle orvosi szerekkel és tégelyekkel volt megrakva (1958 Lengyel József 9395007, 184) | a népviseleti darabok a legtöbbször drágábbak egy hasonló funkciót betöltő városi ruhadarabnál (1982 Klaniczay Gábor ford.–Bogatirjov 1080002, 95).

8a. ’〈személy, csoport v. közösség〉 vmely minőségben(, a társadalom többi tagjához való meghatározott viszonyban) szerepel, működik’ ❖ [az orvosok] a parlamenter szerepét töltik be a halál és az élet mezsgyéjén (1915 Krúdy Gyula CD54) | [Magyarországon a 20. századig] a köznemesség töltötte be azt a szerepet, amit külföldön a polgárság (1934 Szerb Antal 9668028, 204) | az Egyesült Államok földrajzi helyzete vagy a sors különös gondoskodása révén nagyhatalmi szerepet tölthet be anélkül, hogy beilleszkedne a világ hatalmi rendszerébe (1972 Vásárhelyi Miklós 9763001, 119) | [Hans Kammler] a föld alatti hadiüzemek […] legfőbb felelőseként és parancsnokaként kulcsszerepet töltött be (1994 Új Könyvek CD29).

9. (/vál) ’〈esküt, ígéretet stb.〉 bevált, valóra vált’ ❖ Töltsd-bé azt, nagy Iſten! a’-mit jelentettél! (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 194) | Istentől nyert királyi hivatása’ kötelességeinek tekintetbe vételével elhatározá magában, szavát betölteni (1847 Pesti Hírlap 8656001, 108) | könnyen eshetik valaki a hamis esküvés bűnébe, akaratlanul is; ami aztán mindegy, mert az Isten a kimondott átkot mégiscsak betölti rajta (1879 Jókai Mór CD18) | egyszerre némultunk el, mintha fogadalmat töltöttünk volna be (1942 Tamási Áron 9701026, 249) | ha a legnagyobb bűnt, az idegen istenek imádását elkövetik, akkor [az Úr] nem tölti be az isteni ígéretet (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

9a. (/vál) ’〈parancsot, kérést, elvárást〉 teljesít, eleget tesz neki’ ❖ Bé-tltheted-é az Iſten tiz parantsolattyát? (1773 Győri magyar alfabétum 7418001, 5) | Ő mind a keresztyén mind a muselman’ kötelességeit szorgalmatosan betőlté (1847 Kemény Zsigmond 8235020, 132) | Lelkemet önre hagytam, s […] az számon kérendi öntől minden reggel, minden este, hogyan töltötte ön be azt, amit önnek végső órámban meghagytam (1869 Jókai Mór CD18) | [az ószövetségi] törvény igazsága szerint az üdvösséget az nyeri el, aki betölti a törvény parancsait (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | [Sámuel] erős szívű, Jahve akaratát hűségesen betöltő ember (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

9b. (irod) ’〈vágyat, hiányérzetet, igényt stb.〉 kielégít’ ❖ Hát bétölthetitek-e’ ti nékiek [ti. feleségeiteknek] azt a’ kedvet, mellyet ti ő tőlök kivántok (1776 Kazinczy Ferenc ford.–Bessenyei C2516, 36) | Bejártad a művészek hazáját, […] Hogy betölthesd lelked szomját, vágyát (1856 Vasárnapi Újság CD56) | nem elegendő az, hogy pusztán saját igényeinket, szükségleteinket töltsük be (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | Esküdj meg, hogy nem hagysz el, ha betöltöm vágyadat! (1921 Babits Mihály ford.–Theokritosz C0587, 29) | Minden óhajodat betölti ez a nász, csupa gyönyör lesz és mennyei mulatás (1951 Vas István ford.–Molière 9760028, 41).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ; ÉKsz.; SzT. ~, betölte, betöltendő, betöltet; ÚMTsz. ~, betöltött

betölt tárgyas ige 4c3
1. (átv is)
〈folyékony, pépes v. szemcsés, darabos, es. légnemű anyagot, ill. abból vmennyit〉 vmely üreges tárgy, dolog, pl. edény, tartály, burok belsejébe tölt
[a henyéléshez szokott ember] az ördögnek akarattyára igen alkalmatos; mert ö belé minden-féle feslett gondolatokat, és kivánságokat ſzabadon bé-tölthet az ördög
(1772 Vajda Sámuel)
Keverj jól öszve két font apróra vagdalt velőt, két font sertés-zsírt, 2 lat finomra tört szekfűvet, 2 lat fahéjt, annyi borsot és 4 lat sót: töltsd-be tiszta belekbe
(1846 Zelena Ferenc)
A kávé be volt töltve, a süteményeket szétrakta a detektívfőnök és szivart kinált
(1931 Zalka Máté)
[ha] a palackba betöltött gáz mennyisége kevesebb a névleges töltősúlynál, ez esetben egyértelmű a fogyasztók szándékos megkárosítása
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (Kat)
〈lövedéket, lőszert〉 (kézi) lőfegyver megfelelő részébe behelyez, ill. 〈lőfegyvert v. tölténytárat〉 ilyen módon lövésre, tüzelésre kész állapotba hoz
[a kétcsövű fegyverbe] betöltött puskapor
(1829 Pák Dienes)
be akarta tölteni a fegyvert, de keze remegett, nem sikerült
(1927 Remenyik Zsigmond)
A rakétabombákat a gép felszállása előtt „fel kell húzni”, azaz be kell tölteni, s így azok teljesen élő bombák!
(1958 Esti Hírlap ápr. 25.)
Betöltöttem és beraktam a tárat
(1981 Tandori Dezső)
1b. (Inf)
〈számítógépes rendszer, ill. annak segítségével vki megjeleníteni kívánt adatot v. használni kívánt programot〉 a merevlemezről v. külső szerverről a memóriájába áthelyez(, és a képernyőn megjelenít)
[az operációs rendszer] biztosítja az összeköttetést a felhasználói vagy alkalmazói szoftver – amiket lemezről az operációs rendszer behívása után töltünk be – és a hardver között
(1987 Pajor Gábor)
az olvasóprogram betölti a dokumentumot
(1998 Byte Magazin)
Az operációs rendszer betölti az oldalt
(1999 Byte Magazin)
2. (/ritk)
〈tárolóedényt, árkot, üreget folyékony v. szemcsés, darabos anyag(gal) teljesen, ill. a kívánt mértékben megtölt
[a bika] egy hirtelen hátra rugásával mind a két szemeit porral ugy bé töltötte az Urának, hogy szemei világosságának viszsza nyerésérl sokáig kétségeskedne
(1777 Németh Antal¹ ford.Aiszóposz)
töltsd bé félig az árkot a’ ſzínfölddel
(1805 Mitterpacher Lajos)
Tavaszutó végén vagy nyárelő elején […] a méhek az egész kast fenékig lépekkel betöltik
(1861 Farkas Mihály)
bár [az új szőlővessző] gyümölcse savanyúbb a tavalyinál elég hogy kádamat betöltse
(1916 Babits Mihály)
miként a folyó vize betölti a medret, úgy van tele bölcsességgel a törv.törvény, és mérhetetlenül sok áldás árad belőle
(1989 HaagLex. ford.)
2a. (átv is)
〈mélyedést, gödröt v. rést, hiányt, űrt vmi(vel vki) kitölt(ve eltüntet, megszüntet)
[a császár érkezéséig] a kotykák [= kátyúk] bé töltessenek, gátak meg igazittassanak
(1772 Történelmi Tár)
A félig müvelt ember, betöltendő űrt és hiányt érezve lelkében, sokoldalu, alapos, teljes müveltség után sovárog
(1854 Vasárnapi Újság)
ha [a borral teli hordóban] légüresség képződött, azt ugyanoly minőségü borral kell betölteni
(1883 De Gerando Antonina)
olyan sajtóorgánumra van szükség, mely a közvélemény szolgálatában hiányt tölt be
(1900 Ady Endre)
ha hiányzik a költészetből a modern makáma, úgy meg kell várni, amíg valaki valóban modern makámát ír. Vagyis nem szabad kapkodva betölteni a hézagot gipsszel, ronggyal, a hagyományos hézagpótló anyagokkal
(1976 Bajor Andor)
2b. (rég)
〈űrlapot, nyomtatványt, ill. azon rovatot〉 a kívánt adato(ka)t beírva kitölt
egy betöltött váltót magával vitt
(1847 Degré Alajos)
a rubrika jól legyen betöltve
(1859 Madách Imre)
idezárok egy alapító levelet: tessék betölteni
(1864 Arany János)
szétküldettek országszerte a nyomtatott okmányok … rubrikázott betöltendő ívek
(1888 Jókai Mór)
3.
〈teret, helyiséget illat(ával), hang(jával) stb.〉 (fokozatosan) megtölt, eláraszt
Bé-töltött minden réſzt a’ ſzörnyü gágogás
(1772 Bessenyei György¹)
A’ pésma, kánfor, és ſzagos olajok, úgy bétöltik a’ házat a’ magok ſzagaikkal, vagy kigőzölgő réſzeikkel, hogy sok napokig érezhetni
(1803 Fábián József)
Itt a tavasz, virít a föld, Virágillat s a zengő madarak Dala eget-földet betölt
(1848 Petőfi Sándor)
[a szónok] meleg, zengő baritonjával betöltötte a termet utolsó zugáig
(1917 Szini Gyula)
[az egyiptomiak legfőbb istenként tisztelik] a Napot, amelynek fénye, melege betöltötte ezt a felhőt, esőt alig látó országot
(1993 BibliaiLex.)
3a. (vál)
〈érzés, hangulat, ill. eszme, szellemiség stb.〉 teljesen áthat, eltölt vkit v. vmit
Bé mentünk a’ Természet ditső boltyába, mitsoda mennyei öröm tőltötte-bé mejjünket, mikor észre vettük, hogy melly szerentsésen párosodott öszszve a’ tökéletesség az egyűgyűséggel
(1794 Nagy Sámuel¹)
zendűl a’ síp, csábító hangja betölti Minden erét, tagját
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
fejlődni látom szent eszméimet, Tisztúlva mindig, méltóságosan, Míg lassan bár, betöltik a világot
(1863 Madách Imre)
Még sohasem látott embert, akit ennyire betöltött volna a munkája
(1951 Örkény István)
3b. (vál)
okozza, előidézi v. eléri, hogy vmi (fokozatosan) áthat, eltölt vkit v. vmit
ſzent Lelked ſzivnket, tiſzta világgal tltse bé, hogy jót gondollyunk és ſzóllyunk
(1773 Győri magyar alfabétum)
A bor betőlt örömmel S mámort okoz gyakorta
(1797 k. Csokonai Vitéz Mihály)
széttekintvén, a mit lát, hall, Lelkét betölti borzalommal
(1856 Vajda János)
a könyvek írása az az igazán nekem való feladat, ami némi boldogsággal töltené be nyughatatlan életemet
(1937 Kassák Lajos)
[Krisztus] már most betölti kegyelmével az egész misztikus testet [ti. az egyházat] és minden tagját
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
4.
(üres) ter(ület)et v. felületet tárgyak, dolgok, (szaporodó) élőlények sokasága v. vmely nagy kiterjedésű tárgy, dolog, ill. azzal v. azokkal vki〉 (apránként) elfoglal, megtölt, ill. befed, beborít
közlött  vélek az Iſten, ezt mondván: Gyümöltsözzettek [!] és ſokaſodjatok, és töltsétek-bé a’ Földet, a’ mint irva vagyon
(1790 Takács Ádám)
betölti szálas termete A’ sátorszegletet
(1835 Vörösmarty Mihály)
Van az irónak egy magasabb feladása, mint hogy bizonyos mennyiség fehér papirt fekete karczolással töltsön be
(1845 Eötvös József)
Az egyik falat teljesen betöltötte egy könyvszekrény
(1939 Sőtér István)
a fél eget betöltő eperfa alatt
(1972 Vasadi Péter)
4a.
(üres) idő(tartamo)t vmi(vel) teljesen lefoglal, kitölt
Éppen tsak hogy az Ürességet betltsem, kértem hogy olvasson belle
(1794 Kármán József²)
Napjaimat munka ’s foglalkozással töltém be, ’s nem pipere-asztal, zongora vagy német regények olvasása mellett
(1848 Életképek)
A verselgetésen kivül szabad idejét leginkább olvasmányok töltötték be
(1866 Gyulai Pál)
[Attila udvarában] a 450. év második felét hadi és diplomatiai készülődések töltötték be
(1900 Nagy képes világtörténet)
A Ludas Matyi a magyar filmgyártás első egész estét betöltő színes játékfilmje volt
(1993 Szilágyi Gábor)
5. (rég)
〈bizonyos (időbeli) mennyiséget v. nagyságot, mértéket〉 kitesz, kitölt vmi, ill. elér vki
a’ hol bé-töltik az ö gonoſzságoknak ſzámát, ott lepi öket az Iſten’ haragja, és az ö boſzſzú-álló karjainak oſtorát mindgyárt kezdik érezni, mihelyt a’ ſzabott mértéket bé-töltik
(1774 Vajda Sámuel)
10–11 nyomtatott ívet betöltendő kézirat
(1834 Kritikai Lapok)
[az óvodában tartott foglalkozás] rendesen ¼ órát tölt be, ½ óránál tovább sohasem terjed
(1854 Vasárnapi Újság)
A [történeti] bizottság … kiadványai … másfélszáz kötetet töltenek be
(1890 Akadémiai Értesítő)
5a.
〈ember, es. állat bizonyos kort, ill. évfordulót〉 megér, elér
Gorgiás száz-hét esztendket tltött-bé; mégis soha a’ tanulástól és munkától meg nem sznt
(1781 Kovásznai Tóth Sándor ford.Cicero)
[Udvarhelyi Miklós színész] mult hétfőn tölté be a pálya ötvenedik évét
(1858 Vasárnapi Újság)
Volt a hatszáz rab között egy, aki még nem töltötte be a tizenöt esztendőt. (Az életkorát értem, nem a büntetés évét.)
(1881 Jókai Mór)
A borjuhús a 3 hónapot még be nem töltött szarvasmarha húsa
(1914 RévaiNagyLex.)
Alig töltötte bé a harmincharmadikat, nősülésre adta fejét
(1991 Koncz István)
6.
(megüresedett) állásba, munkakörbe, hivatalba behelyez, ill. férőhelyre felvesz vkit
az Itélö Meſteri ſzékek az Orſzág közönséges Válaſztása által moſt már bé töltettek
(1790 Erdélyi rendeknek jegyzőkönyve)
a’ királyné a’ kárinthiai Gertrud a’ kormány dolgaiba avatkozván, és a’ főbb hivatalokat külföldiekkel töltvén be, nem kevés megelégedetlenség kezdé magát kiütni az országban
(1845 Aranyosrákosi Székely Sándor)
Az egy megüresedett igazgató tanácsi hely pedig szintén egy történelmi osztálybeli taggal: Csengery Antallal tőltetett be
(1870 Századok)
Már be van töltve a segédgépészi állás, amit hirdettek
(1939 Móricz Zsigmond)
[a kórházba került állami gondozott csecsemőt gyógyulása után] nem ugyanabba az otthonba helyezték vissza, ahonnan eljött, mert azt a helyet közben betöltötték
(1965 György Júlia)
6a. (ritk)
〈létszámot, keretet〉 teljessé tesz azáltal, hogy az üres hely(ek)re felvesz vkit v. az(oka)t elfoglalja
mély tiſztelettel viseltetem én kivált a’ Királyi Universitásnak tagjai, a’ nemzeti könyvház’ gondviselöi, és a’ Pesti és Budai Gymnasiumok’ oktatói iránt, hogy közlök idrl idre válalkoznak [!] annyian, kik e’ számot [ti. a Magyar Tudós Társaság létszámát] Hazánk’ javára bétltik
(1808 Fejér György)
A nevelő nem fogadhatá őt el, mert a növendékek határozott száma be volt már nála töltve
(1886 Jókai Mór)
az eje.ejtőernyős zlj.zászlóalj minél gyorsabban képezzen ki annyi tisztet és altisztet, amennyi a felállítandó 2. zlj.zászlóalj teljes létszámát betölti
(1941 Hadtörténelmi Közlemények)
7.
〈állást, munkakört, tisztséget〉 ellát, annak eleget tesz, az azzal járó teendőket elvégzi
[a Budán székelő magyarországi főhadparancsnokság] élén Magyarország katonai főparancsnoka állt, ebben az időben ezt a tisztet hivatalosan Frigyes Józsiás Koburg-Saalfeldi hg.herceg töltötte be
(1790 Őz Pál)
annyi a’ kitanult magyar ifjú, hogy még az alsóbb hivatalokat is betölthetné
(1832 Cserna János)
[Lapaj, a csősz] minden csinját-binját érti szakmájának, melyet sokszor úgy kell betölteni, hogy önmagát megsokszorozza
(1881 Mikszáth Kálmán)
Gyors egymásutánban egy csomó jelentős posztot töltöttem be, és mindenütt megálltam a helyem
(1970 Örkény István)
[az 1890-es évek közepéig a nők] vezető állást diploma vagy érettségi birtokában sem tölthettek be
(1992 Gerő András)
7a. (rég)
〈színházi szerepet〉 (vhogyan) eljátszik
a kik [Szentpéteri] szerepeit betölteni próbálgatják
(1860 Jókai Mór)
Kisebb szerepeiket igen jól betöltötték: Balázs Olga, Tóvári Anna és K. Bíró Anna
(1900 Ady Endre)
7b.
〈személy v. csoport, közösség vállalt v. elrendelt feladatot, szerepet〉 véghezvisz, megvalósít, beteljesít
Azt tartottam, hogy minden tiſztemet bé-tltöttem azzal, ha tiſzteſségeſen élek
(1788 Péczeli József ford.Aiszóposz)
rendeltt helyemet bétőltni kívántam, ’S ha ollykor hízakot ejtettem is bántam
(1804 Csokonai Vitéz Mihály)
Minden nemzet addig él, a míg missióját betölti
(1886 Jókai Mór)
nyilt uccára lép a nép, hogy végzetét betöltse
(1935 József Attila)
az értelmiség csak akkor töltheti be hivatását, nemzet- és társadalomemelő küldetését, ha szabadon alkothat
(1986 Beszélő)
7c.
〈dolog〉 funkciójának, céljának, rendeltetésének stb. megfelel, annak eleget tesz
[az Archeológiai Értesítő című folyóirat] mint szakközlöny feladatát teljesen betöltvén, […] minket […] a hazai archaeologia terén fölmerülő egyes mozzanatok tüzetes közlésétől fölment
(1869 Századok)
[a növények] hivatásukat betöltve elhervadnak
(1898 Chernel István)
az épületek célszerűek, funkcióikat betöltik
(1951 Boldizsár Iván)
Amíg a törvénynek nincs meg […] a társadalmi-politikai-jogi legitimitása és tartalma, addig csak félig-meddig képes küldetését betölteni
(1998 Balogh Elemér)
8.
〈dolog〉 vmi helyett, vmi gyanánt, annak minőségében, szerepében használható, ill. használatos
a’ szó, melly a’ kérdett tárgy’ helyét ideiglen bé tőlti, (tárgy-) kérdő szóhelyettesnek neveztetik
(1839 Szász Károly¹)
Az asztal, mely különben a műtőasztal szerepét töltötte be, mindenféle orvosi szerekkel és tégelyekkel volt megrakva
(1958 Lengyel József)
a népviseleti darabok a legtöbbször drágábbak egy hasonló funkciót betöltő városi ruhadarabnál
(1982 Klaniczay Gábor ford.Bogatirjov)
8a.
〈személy, csoport v. közösség〉 vmely minőségben(, a társadalom többi tagjához való meghatározott viszonyban) szerepel, működik
[az orvosok] a parlamenter szerepét töltik be a halál és az élet mezsgyéjén
(1915 Krúdy Gyula)
[Magyarországon a 20. századig] a köznemesség töltötte be azt a szerepet, amit külföldön a polgárság
(1934 Szerb Antal)
az Egyesült Államok földrajzi helyzete vagy a sors különös gondoskodása révén nagyhatalmi szerepet tölthet be anélkül, hogy beilleszkedne a világ hatalmi rendszerébe
(1972 Vásárhelyi Miklós)
[Hans Kammler] a föld alatti hadiüzemek […] legfőbb felelőseként és parancsnokaként kulcsszerepet töltött be
(1994 Új Könyvek)
9. (/vál)
〈esküt, ígéretet stb.〉 bevált, valóra vált
Töltsd-bé azt, nagy Iſten! a’-mit jelentettél!
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Istentől nyert királyi hivatása’ kötelességeinek tekintetbe vételével elhatározá magában, szavát betölteni
(1847 Pesti Hírlap)
könnyen eshetik valaki a hamis esküvés bűnébe, akaratlanul is; ami aztán mindegy, mert az Isten a kimondott átkot mégiscsak betölti rajta
(1879 Jókai Mór)
egyszerre némultunk el, mintha fogadalmat töltöttünk volna be
(1942 Tamási Áron)
ha a legnagyobb bűnt, az idegen istenek imádását elkövetik, akkor [az Úr] nem tölti be az isteni ígéretet
(1995 Jubileumi kommentár)
9a. (/vál)
〈parancsot, kérést, elvárást〉 teljesít, eleget tesz neki
Bé-tltheted-é az Iſten tiz parantsolattyát?
(1773 Győri magyar alfabétum)
Ő mind a keresztyén mind a muselman’ kötelességeit szorgalmatosan betőlté
(1847 Kemény Zsigmond)
Lelkemet önre hagytam, s […] az számon kérendi öntől minden reggel, minden este, hogyan töltötte ön be azt, amit önnek végső órámban meghagytam
(1869 Jókai Mór)
[az ószövetségi] törvény igazsága szerint az üdvösséget az nyeri el, aki betölti a törvény parancsait
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
[Sámuel] erős szívű, Jahve akaratát hűségesen betöltő ember
(1995 Jubileumi kommentár)
9b. (irod)
〈vágyat, hiányérzetet, igényt stb.〉 kielégít
Hát bétölthetitek-e’ ti nékiek [ti. feleségeiteknek] azt a’ kedvet, mellyet ti ő tőlök kivántok
(1776 Kazinczy Ferenc ford.Bessenyei)
Bejártad a művészek hazáját, […] Hogy betölthesd lelked szomját, vágyát
(1856 Vasárnapi Újság)
nem elegendő az, hogy pusztán saját igényeinket, szükségleteinket töltsük be
(1877 Mikszáth Kálmán)
Esküdj meg, hogy nem hagysz el, ha betöltöm vágyadat!
(1921 Babits Mihály ford.Theokritosz)
Minden óhajodat betölti ez a nász, csupa gyönyör lesz és mennyei mulatás
(1951 Vas István ford.Molière)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ; ÉKsz.; SzT. ~, betölte, betöltendő, betöltet; ÚMTsz. ~, betöltött

Beállítások