-bizottság (utótagként)

’〈vmely hivatalos v. szakmai feladatot folyamatosan ellátó, ill. meghatározott ügyet megoldó〉 választott v. szerv, hatóság stb. által felállított testület’ ❖ békéltetőbizottság fn 3A8 | [megjelent] az európai békéltető bizottság a hadakozó felek között (1879 Jókai Mór CD18) | egy békéltető bizottságot össze hivna ugy a munkaadókból, mind a munkásokból (1923 Soproni Szemle CD52) | [1905-ben Kölesden] az agrárszocialista mozgalmak meggátlására […] községi békéltetőbizottságot hoztak létre Koczka János bíró vezetésével (2000 Glósz József CD36)  bírálóbizottság fn 3A8 | A’ biráló bizottság véleményvizsgálata folytában, következő hazafiak határoztattak czímeres nemeslevél nyerhetése végett ő felségének ajánltatni (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a pályamű] lyrai bőbeszédűsége annyira megvesztegette a biráló-bizottság két tagját, hogy hajlandóak voltak a díjat neki odaitélni (1887 Akadémiai Értesítő C0365, 56) | az M3-as autópálya […] koncessziós versenytárgyalását még 1993 júniusában írták ki. A pályázat anyagát 12 érdeklődő vásárolta meg, ám csak öt ajánlat futott be a bírálóbizottsághoz (1995 Figyelő CD2601)  döntőbizottság fn 3A8 | a javaslat valamennyi idevágó vitás kérdés végleges elbirálását döntőbizottságra bizza (1918 Budapesti Hírlap júl. 18. C4706, 7) | [1919-ben] egy nemzetközi döntőbizottság […] meg is állapította az Ausztriának [Magyarország által] fizetendő kártérítés összegét (1982 Fogarassy László CD52) | százával fordulnak munkaügyi vitát kezdeményezve munkaügyi döntőbizottsághoz és bírósághoz (1991 Országgyűlési Napló CD62)  egyeztetőbizottság fn 3A8 | Egyeztetőbizottságok általában a munkaadók és munkások közötti vitás kérdések, főleg bérviszályok elintézését célozzák (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 189) | [1939-ben] a két ház közötti ellentétek áthidalására – az alkotmány értelmében – egyeztető bizottságokat hoztak létre (1999 K. Farkas Claudia CD58)  felügyelőbizottság fn 3A8 | [a] cikkek az első fogalmazásban az ő [ti. Rudolf főherceg] kezébe kerülnek, s azután a felügyelőbizottságok, az egyes szaktudósok észrevételeivel megint vissza (1886 Jókai Mór CD18) | [Stoll Károly] elnöke [volt] a hivatalnok-egylet takarékpénztárának és a szatmár-nagybányai vasut felügyelőbizottságának (1909 Magyar írók élete CD27) | A Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank tegnapi közgyűlésén Hetényi Istvánt választották meg a felügyelőbizottság elnökének (1994 Magyar Hírlap CD09)  fogadóbizottság fn 3A8 | a massachusetti fogadtatás és beszédváltások egész históriája […] ott van Bostonban Jewettnél, a fogadóbizottság felügyelete alatt megjelent kötetben, melynek czíme: „Kossuth in New-England” (1884 Kossuth Lajos CD32) | a hivatalos fogadóbizottság mellett nem kevesebb mint hét merénylő fogja őt a város [ti. Ferenc Ferdinándot Szarajevó] utcáin várni (2000 Pollmann Ferenc CD17)  igazolóbizottság fn 3A8 (Pol/Tört) | [Az elnök] felhivja a kongresszusi küldötteket, egy igazoló bizottság megválasztására, amelynek feladata küldött megbizó leveleit felülvizsgálni (1878 A magyar munkásmozgalom története C4917, 323) | [Képviselővé] választattak új emberek is, akik alkotmányszerű megrostálás végett kiadatnak az igazoló bizottságnak, mely még nincs (1882 Mikszáth Kálmán 8312142, 199) | Az I–III. osztály igazoló bizottságainak együttes ülésén azonban 1919. október 25-én idegen szakos szavazókkal már Simonyit [az Akadémia tagjai közül] kizáró javaslatot hoztak (1975 Tompa József CD30) | [1945-től] Pesten, szinte a hadműveletek befejeződése után azonnal igazolóbizottságok alakultak, s előttük kellett az íróknak, művészeknek és könyvkiadóknak is bizonyítaniuk, hogy a megelőző években nem folytattak reakciós tevékenységet (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13)  intézőbizottság fn 3A8 | A Székely Történeti Pályadij Alap intéző bizottsága (1877 Századok CD57) | A bank intéző bizottságában (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | Nem tudhatjuk biztosan, alakult-e a településen […] a Tanácsköztársaság ideiglenes alkotmányához igazodva falutanács és ügyvivő intézőbizottság (2000 Boross István–Márkusné Vörös Hajnalka CD36)  jelölőbizottság fn 3A8 | a tisztikar választása következik. A jelölő-bizottságba kiküldettek: Feilitzsch Arthur br., Radnóti Dezső és Versényi Gábor (1895 Erdély 8615001, 124) | az Alkotmánybíróság hiányzó két tagjára immár egy esztendeje nem tud a jelölőbizottság konszenzusos jelöltet állítani (1995 Országgyűlési Napló CD62)  minősítőbizottság fn 3A8 | A Tudományos Minősítő Bizottság 1952-ben „a biológiai tudományok doktora” fokozatot adta meg [Fehér Bálint] részére (1955 Varga Lajos CD52) | az építőanyag-iparban a koncessziós bányákat hirdetik meg: a legutóbbi öt területre szóló tendert e hét hétfőjén tárgyalta a minősítő bizottság (1997 Figyelő CD2601)  rendezőbizottság fn 3A8 | [a nádor] a rendező bizottságtól a nemes megye s testvér fővárosok küldöttségei kiséretében […] fogadtatott (1846 Hetilap CD61) | kiállítási rendező-bizottság (1878 Századok CD57) | [a] nemzetközi diákkongresszus rendező-bizottsága (1902 Budapesti Hírlap 2102001, 7) | A tévétársaságok és a rendezőbizottság álma egy Sampras–Agassi mérkőzés lenne [Wimbledonban] (1995 Magyar Hírlap CD09)  sorozóbizottság fn 3A8 | [a kormányzó] központi sorozó bizottságot nevezett ki, a fővezérségtől a tiz toborzási helyre ugyanannyi sorhadi tisztet kért (1880 Jakab Elek C2189, 262) | mozgó, állandó és rendkívüli sorozó bizottságok (1913 RévaiNagyLex. C5705, 285) | Az évtized elején még a fiatalok kétharmadát találták alkalmasnak a sorkatonai szolgálatra a sorozóbizottságok (1999 Magyar Hírlap CD09)  szerkesztőbizottság fn 3A8 | Kelecsényi József ur Nyitrából ismét egy egész csomó egyveleget [küldött a Kisfaludy Társaság népdalgyűjteményébe], mellyet választékozni annak idején a’ szerkesztő bizottságra hagyatik (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a Magyar Szemle] címlapján tudvalevőleg gróf Bethlen István neve szerepel, mint a szerkesztőbizottság elnökéé (1931 Nyugat CD10) | Tanácsadó szerkesztőbizottság a Nagylexikonhoz (1997 Magyar Hírlap CD09)  szervezőbizottság fn 3A8 | A[z orosz] szervező bizottság a lengyel királyságban igen tevékeny, […] a czár nevében öt rendeletet bocsátott ki, mik a községek szervezésére s a földtehermentesitésre vonatkoznak (1864 Magyar Sajtó 8648001, 556) | átléptem a textilesekhez és Klárával együtt tagja lettem a központi szervezőbizottságnak. Kitartó energiával munkálkodtunk s hatalmas eredményeket értünk el. Pár hét alatt kilencszáz új tagot szerveztünk be az egyletbe (1927 Kassák Lajos CD10) | Az előadások elfogadásáról a fórum szervezőbizottsága dönt és írásos értesítést küld (1999 Byte Magazin CD38)  vizsgálóbizottság fn 3A8 | Mi a’ tettest illeti: fájdalom! a’ vizsgáló bizottság szorgalmas működése daczára sem adhatá őt az igazság büntető kezébe (1842 Pesti Hírlap CD61) | parlamenti vizsgálóbizottság (1898 Jókai Mór CD18) | kérte vizsgálóbizottságnak kiküldését (1933 Az állatok világa ford. CD46) | a második szenttéavatási vizsgálóbizottság előtt, 1276-ban, az apáca-tanúk mind azt felelik a kérdésre, hány éve halt meg Margit, hogy „septem anni sunt” [= hét éve] (1987 Dümmerth Dezső 1040001, 91).

-bizottság (utótagként)
〈vmely hivatalos v. szakmai feladatot folyamatosan ellátó, ill. meghatározott ügyet megoldó〉 választott v. szerv, hatóság stb. által felállított testület
békéltetőbizottság főnév 3A8
[megjelent] az európai békéltető bizottság a hadakozó felek között
(1879 Jókai Mór)
egy békéltető bizottságot össze hivna ugy a munkaadókból, mind a munkásokból
(1923 Soproni Szemle)
[1905-ben Kölesden] az agrárszocialista mozgalmak meggátlására […] községi békéltetőbizottságot hoztak létre Koczka János bíró vezetésével
(2000 Glósz József)
bírálóbizottság főnév 3A8
A’ biráló bizottság véleményvizsgálata folytában, következő hazafiak határoztattak czímeres nemeslevél nyerhetése végett ő felségének ajánltatni
(1842 Pesti Hírlap)
[a pályamű] lyrai bőbeszédűsége annyira megvesztegette a biráló-bizottság két tagját, hogy hajlandóak voltak a díjat neki odaitélni
(1887 Akadémiai Értesítő)
az M3-as autópálya […] koncessziós versenytárgyalását még 1993 júniusában írták ki. A pályázat anyagát 12 érdeklődő vásárolta meg, ám csak öt ajánlat futott be a bírálóbizottsághoz
(1995 Figyelő)
döntőbizottság főnév 3A8
a javaslat valamennyi idevágó vitás kérdés végleges elbirálását döntőbizottságra bizza
(1918 Budapesti Hírlap júl. 18.)
[1919-ben] egy nemzetközi döntőbizottság […] meg is állapította az Ausztriának [Magyarország által] fizetendő kártérítés összegét
(1982 Fogarassy László)
százával fordulnak munkaügyi vitát kezdeményezve munkaügyi döntőbizottsághoz és bírósághoz
(1991 Országgyűlési Napló)
egyeztetőbizottság főnév 3A8
Egyeztetőbizottságok általában a munkaadók és munkások közötti vitás kérdések, főleg bérviszályok elintézését célozzák
(1927 TolnaiÚjLex.)
[1939-ben] a két ház közötti ellentétek áthidalására – az alkotmány értelmében – egyeztető bizottságokat hoztak létre
(1999 K. Farkas Claudia)
felügyelőbizottság főnév 3A8
[a] cikkek az első fogalmazásban az ő [ti. Rudolf főherceg] kezébe kerülnek, s azután a felügyelőbizottságok, az egyes szaktudósok észrevételeivel megint vissza
(1886 Jókai Mór)
[Stoll Károly] elnöke [volt] a hivatalnok-egylet takarékpénztárának és a szatmár-nagybányai vasut felügyelőbizottságának
(1909 Magyar írók élete)
A Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank tegnapi közgyűlésén Hetényi Istvánt választották meg a felügyelőbizottság elnökének
(1994 Magyar Hírlap)
fogadóbizottság főnév 3A8
a massachusetti fogadtatás és beszédváltások egész históriája […] ott van Bostonban Jewettnél, a fogadóbizottság felügyelete alatt megjelent kötetben, melynek czíme: „Kossuth in New-England”
(1884 Kossuth Lajos)
a hivatalos fogadóbizottság mellett nem kevesebb mint hét merénylő fogja őt a város [ti. Ferenc Ferdinándot Szarajevó] utcáin várni
(2000 Pollmann Ferenc)
igazolóbizottság főnév 3A8 (Pol/Tört)
[Az elnök] felhivja a kongresszusi küldötteket, egy igazoló bizottság megválasztására, amelynek feladata küldött megbizó leveleit felülvizsgálni
(1878 A magyar munkásmozgalom története)
[Képviselővé] választattak új emberek is, akik alkotmányszerű megrostálás végett kiadatnak az igazoló bizottságnak, mely még nincs
(1882 Mikszáth Kálmán)
Az I–III. osztály igazoló bizottságainak együttes ülésén azonban 1919. október 25-én idegen szakos szavazókkal már Simonyit [az Akadémia tagjai közül] kizáró javaslatot hoztak
(1975 Tompa József)
[1945-től] Pesten, szinte a hadműveletek befejeződése után azonnal igazolóbizottságok alakultak, s előttük kellett az íróknak, művészeknek és könyvkiadóknak is bizonyítaniuk, hogy a megelőző években nem folytattak reakciós tevékenységet
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
intézőbizottság főnév 3A8
A Székely Történeti Pályadij Alap intéző bizottsága
(1877 Századok)
A bank intéző bizottságában
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
Nem tudhatjuk biztosan, alakult-e a településen […] a Tanácsköztársaság ideiglenes alkotmányához igazodva falutanács és ügyvivő intézőbizottság
(2000 Boross István–Márkusné Vörös Hajnalka)
jelölőbizottság főnév 3A8
a tisztikar választása következik. A jelölő-bizottságba kiküldettek: Feilitzsch Arthur br.báró, Radnóti Dezső és Versényi Gábor
(1895 Erdély)
az Alkotmánybíróság hiányzó két tagjára immár egy esztendeje nem tud a jelölőbizottság konszenzusos jelöltet állítani
(1995 Országgyűlési Napló)
minősítőbizottság főnév 3A8
A Tudományos Minősítő Bizottság 1952-ben „a biológiai tudományok doktora” fokozatot adta meg [Fehér Bálint] részére
(1955 Varga Lajos)
az építőanyag-iparban a koncessziós bányákat hirdetik meg: a legutóbbi öt területre szóló tendert e hét hétfőjén tárgyalta a minősítő bizottság
(1997 Figyelő)
rendezőbizottság főnév 3A8
[a nádor] a rendező bizottságtól a nemes megye s testvér fővárosok küldöttségei kiséretében […] fogadtatott
(1846 Hetilap)
kiállítási rendező-bizottság
(1878 Századok)
[a] nemzetközi diákkongresszus rendező-bizottsága
(1902 Budapesti Hírlap)
A tévétársaságok és a rendezőbizottság álma egy Sampras–Agassi mérkőzés lenne [Wimbledonban]
(1995 Magyar Hírlap)
sorozóbizottság főnév 3A8
[a kormányzó] központi sorozó bizottságot nevezett ki, a fővezérségtől a tiz toborzási helyre ugyanannyi sorhadi tisztet kért
(1880 Jakab Elek)
mozgó, állandó és rendkívüli sorozó bizottságok
(1913 RévaiNagyLex.)
Az évtized elején még a fiatalok kétharmadát találták alkalmasnak a sorkatonai szolgálatra a sorozóbizottságok
(1999 Magyar Hírlap)
szerkesztőbizottság főnév 3A8
Kelecsényi József ur Nyitrából ismét egy egész csomó egyveleget [küldött a Kisfaludy Társaság népdalgyűjteményébe], mellyet választékozni annak idején a’ szerkesztő bizottságra hagyatik
(1844 Pesti Hírlap)
[a Magyar Szemle] címlapján tudvalevőleg gróf Bethlen István neve szerepel, mint a szerkesztőbizottság elnökéé
(1931 Nyugat)
Tanácsadó szerkesztőbizottság a Nagylexikonhoz
(1997 Magyar Hírlap)
szervezőbizottság főnév 3A8
A[z orosz] szervező bizottság a lengyel királyságban igen tevékeny, […] a czár nevében öt rendeletet bocsátott ki, mik a községek szervezésére s a földtehermentesitésre vonatkoznak
(1864 Magyar Sajtó)
átléptem a textilesekhez és Klárával együtt tagja lettem a központi szervezőbizottságnak. Kitartó energiával munkálkodtunk s hatalmas eredményeket értünk el. Pár hét alatt kilencszáz új tagot szerveztünk be az egyletbe
(1927 Kassák Lajos)
Az előadások elfogadásáról a fórum szervezőbizottsága dönt és írásos értesítést küld
(1999 Byte Magazin)
vizsgálóbizottság főnév 3A8
Mi a’ tettest illeti: fájdalom! a’ vizsgáló bizottság szorgalmas működése daczára sem adhatá őt az igazság büntető kezébe
(1842 Pesti Hírlap)
parlamenti vizsgálóbizottság
(1898 Jókai Mór)
kérte vizsgálóbizottságnak kiküldését
(1933 Az állatok világa ford.)
a második szenttéavatási vizsgálóbizottság előtt, 1276-ban, az apáca-tanúk mind azt felelik a kérdésre, hány éve halt meg Margit, hogy „septem anni sunt” [= hét éve]
(1987 Dümmerth Dezső)

Beállítások