biztonság fn 3A8

1. ’a dolgoknak, a személyes életviszonyoknak, ill. a társadalmi, politikai körülményeknek olyan rendje, állapota, amelyben (váratlan) zavarnak, veszélynek, háborúságnak stb. nincs v. alig van lehetősége, valószínűsége’ ❖ a törvényes biztonság tisztei közzé tartozik minden visszaélések eltávoztatására ügyelni, az igazságszolgáltatás részrehajlatlanságát biztositani (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a gyárosak csekély különségért el nem vándorolnak más országba, hol kevesebb biztonságban, s kevesebb elősegélésben részesülnek (1846 Hetilap CD61) | Európa békéjének és biztonságának (1879 Kossuth Lajos 8250002, 268) | a király tökéletesnek csak azt az alkotmányt tekintheti, mely minden néposztálynak egyenlő előnyöket és biztonságot nyújt (1902 Fraknói Vilmos CD55) | Törökország és a Szovjetunió viszonyának javulása […] fontos hozzájárulást jelentene a Fekete-tenger körzeti biztonság megszilárdításának ügyéhez (1953 Szabad Nép aug. 9. C0400, 2) | [a gyermek] egzisztenciális biztonságát […] veszélyeztetik (1965 György Júlia 1062002, 91) | a szociális biztonsághoz (1992 Bóra Ferenc 2034008, 244) | [a kisbefektetők] biztonságban érezhetik magukat, mivel bármikor lehetőség lesz arra, hogy papírjaikat pénzzé tegyék (1995 Figyelő CD2601).

1a. ’az a tudat, érzés, hogy vki ilyen állapotban van; biztonságérzet’ ❖ a remények fokozódtak, mindenki teljes biztonsággal tekintett a jövő felé (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501) | hozzá van szokva a vasalt nadrághoz s ahhoz a biztonsághoz, amit legelőször is a mindennap váltott, finom fehérnemű ad meg az embernek (1912 Kuncz Aladár CD10) | visszamenekült az illúziók (hamis) biztonságot nyújtó világába (1972 Utasi Csaba 2054003, 437) | [a télálló burgonya], amikor tél végén már csak nagyon drága burgonya kapható az üzletekben, nagy biztonságot ad az embernek (1990 Frank Júlia CD19).

1b. ’olyan dolog, amely ilyen állapotot biztosít’ ❖ a félre rakott nehéz pénz nagy biztonság az élet nehéz napjaiban (1907 Gárdonyi Géza 9173005, 44) | Az első magyar biztosító intézet abszolut biztonság (1910 Veszprémi Hírlap 2114001, 7) | Mintha mindnyájan szigeten lennének, távol az emberektől, távol az emberi törvényektől. Ha volna oda út. A szigethez, ehhez a biztonsághoz (1923 Kosztolányi Dezső C5345, 109) | a NATO-ba bejutás maga a biztonság (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vkinek v. vminek veszélytől, kártól, jogtalan beavatkozástól, bántódástól való oltalma, védelme, ill. védett állapota, helyzete’ ❖ [Róma] nem is hitte hamarébb biztonságban lételét, csupán midőn vetélkedő társát [ti. Karthágót] már egészlen a semmibe sodorta alá (1825–1827 Kossuth Lajos CD32) | I. István törvényeiből is láthatni, milly sokféle kedvezményekkel iparkodott ide édesgetni a külföldi kézmüveseket, mestereket s kereskedőket, […] még illendő eltartásukról és biztonságukról is rendelkezés tétetett (1847 Hetilap CD61) | pénzét biztonságba helyezte (1881 Jókai Mór C2302, 54) | nagyobb biztonság kedvéért mesterséges védelemről is gondoskodtak (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Gondoskodnia kell személyes biztonságáról. Ezért […] egy hatlövetü forgópisztolyt vásárolt (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 212) | Agobio városának környékét egy kegyetlen, vad farkas pusztítja; senki sincs tőle biztonságban (1937 Honti János 9255001, 39) | az öltöző nem jó, nem lehet fürödni, a ruhánk nincs biztonságban (1973 László-Bencsik Sándor 9383004, 383) | a vírusirtó szoftvert havonta érdemes frissíteni ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk magunkat (1999 Figyelő CD2601) | [a tusfürdő] a megszokott antibakteriális biztonságot nyújtja tetőtől-talpig (2000 Médiafigyelő CD2603).

2a. (birtokszóként) ’vmi által nyújtott oltalom, védettség’ ❖ midőn az őr fehér zászlót tűzött ki, akkor a nép a béke biztonságában munka után látott (1870 Orbán Balázs CD22) | a bevehetetlen vár kedélyes biztonságába húzzák meg magukat (1898 Gracza György CD45) | Ha az egész ország alá volna aknázva csak a te házad nem, vajon nem hagynád e ott te is házad biztonságát, hogy egyforma kockázatot vállalj mind az ország népével, melyben élsz? (1915 Balázs Béla CD10) | valami nagy bizonytalanságot érzett; a rab érezheti magát ilyesformán, akit hirtelen kiemelnek börtönrácsai biztonságából (1968 Szőllősy Klára ford.–Maltz 9685003, 227) | A téglaépület biztonságát, otthonosságát nem pótolhatja semmilyen faház (1997 Lakáskultúra CD39).

2b. (birtokszóként) (Műsz is) ’építmény, gép, szerkezet stb. biztos szilárdsága, zavartalan működését biztosító állapota, ill. az a jellege, hogy környezetének, a közelében v. benne tartózkodónak az épsége nincs veszélyben’ ❖ a bánsági vidék a töltések biztonsága mellett nem minden tavaszon fenyegettetnék végpusztulással [az árvíz miatt] (1859 Szegedi Híradó 8663001, 2) | [a víz] betolakodása mind nagyobb aggodalmakat költött, s hova-tovább kérdésessé tette a meglevő bányák biztonságát (1871 Orbán Balázs CD22) | a lengéscsillapító mindenképpen döntő módon befolyásolja az autó menetviselkedését, biztonságát (1999 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’〈építménnyel, géppel kapcs.-an:〉 az a helyzet, amelyben a szóban forgó építmény, gép környezetének, a közelében v. benne tartózkodónak a fizikai épsége nincs veszélyben’ ❖ Ha a vaspálya valamely közuton, hidon vagy gáton vezettetik keresztül a vaspálya vállalat köteles […] a biztonságnak megfelelő bekeritésről (elzárásról) gondoskodni (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 583) | A teljesítménynek több motoregységben való megoszlása a biztonságot jelentékenyen fokozza, mert egy motor elromlása még nem jelent feltétlenül kényszerleszállást (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 61) | [A bányában] több újfajta találmány segítette a biztonságot (1998 Természet Világa CD50).

3. (birtokszóként) ’vmely tevékenység, folyamat, szolgáltatás stb. végbemenetelének, lefolyásának a zavartalansága’ ❖ hatalmi lehetőséget Magyarországon csak az jelent, ha folytatja azt a kormánypolitikát, mely az uralkodó osztályoknak jelenti a védelem és zavartalan szerzés biztonságát (1936 Szabó Dezső 9623006, 8) | [sikerült] növelni a légierő állományát. A híradóezred-parancsnokság, illetve a repülésbiztosító híradózászlóalj 22 szakaszának felállítása jelentősen növelte a repülés biztonságát, a folyamatos összeköttetés fenntartását (1992 M. Szabó Miklós 2012002, 88) | Veszélyben a gázellátás biztonsága (1994 Magyar Hírlap CD09) | A magas hitelkamatok már a működés biztonságát veszélyeztették (1997 Top200 CD2602).

4. ’vminek a helytálló, igaz, tényeknek megfelelő v. valóságos voltáról, ill. biztos bekövetkeztéről stb. való szilárd tudás, (személyes) meggyőződés, bizonyosság’ ❖ van e e’ városon keresztül utazni szokott RR. közt csak egy is, kit benne vagy környékében némi baj nem ért volna? – […] e’ kérdést egész biztonsággal intézhetnők minden e’ városon keresztül járni szokott utasokhoz (1842 Pesti Hírlap CD61) | Lehetetlenség csak a legkisebb biztonsággal is meghatározni (1878 Egyetemes Filológiai Közlöny C0097, 13) | az volt írva a csuporra „Méz” de a biztonság kedvéért [Micimackó] azért levette a papírt is róla és belenézett és ami benne volt, az olyan volt, mint a méz (1935 Karinthy Frigyes ford.–Milne 9309084, 52) | Megnyalta ajkát, nem volt cserepes. A biztonság okáért ujjaival is szájához nyúlt, feszes és sima volt a bőr ajkán (1965 Polgár András 1121006, 84) | 95 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy összefüggés van a felnőtt magyar lakosság lakhelyének típusa és a suksükölés helyességének megítélése között (1991 Kontra Miklós–Váradi Tamás 2038008, 66).

5. (vál)(maga)biztosság, határozottság, önbizalom’ ❖ Ezeken majd kikeresem a rét árát, – viszonzá a koma biztonsággal (1857 Szegfi Mór 8430005, 21) | Kissé halvány volt, bár szemei semmit se vesztének biztonságukból és büszkeségét is egészen megtartá (1865 Lauka Gusztáv 8343012, 178) | túlzott biztonsággal tagadta (1930 Németh László² 9485003, 152) | Sándor biztonságát vesztette; hirtelenében nem tudta, hogyan viselkedjék (1957 Rónay György C3638, 138) | Salinas karjából erő árad. Erő, fölény és biztonság. Minden hájjal megkent vén róka volt ez a Salinas (1977 Kertész Imre² CD41).

5a. ’vkinek v. vminek az a képessége, tulajdonsága, tudása, amelynél fogva nem téved, nem hibázik, ill. (fizikai) cselekvés ily módon, tévedés, hiba nélkül végrehajtott volta’ ❖ a fúró egész biztonsággal az iránycső felett felfogható legyen (1865 Zsigmondy Vilmos 8542005, 96) | holdkóros, a ki csodálatos biztonsággal sétál a háztetőkön (1907 Ambrus Zoltán C0597, 7) | szerette és megbecsülte a magyar nyelvet, […] föltétlen biztonsággal tudott vele bánni (1925 Schöpflin Aladár 9590006, 129) | a sötétben elvész a mozgás biztonsága (1973 Ranschburg Jenő 1130002, 65) | [a futballista] sok gyakorlással javíthatja a technikai biztonságát (1997 Magyar Hírlap CD09).

6. (rég) ’vminek a megvalósulását, fennmaradását, működését biztosító feltétel, körülmény, biztosíték’ ❖ a RR. kijelentése kétes értelmű s azért szükségesnek véli, hogy a főRR. oly nyilatkozást adjanak, melly a jövő századok előtt is biztonságot tegyen hogy ezen kétes értelemben meg nem egyeztek (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A restauratióra nézve nem abban áll a biztonság, hogy engem választanak, hanem abban, hogy én választok (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az eféle jobbágy telki állományoknak felcserélései vagy elosztásai, […] sommás uton, törvényes biztonság s tiszti ügyész közbenjöttével a földes úr által felbontathatók (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32).

Ö: bel~, jog~, köz~, lét~, nemzet~, tűz~, üzem~.

ÖU: adat~, állam~, élet~, közlekedés~, maga~, vagyon~.

ÖE: ~érzés, ~igény, ~politika, ~vágy.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bizton; ÉKsz.

biztonság főnév 3A8
1.
a dolgoknak, a személyes életviszonyoknak, ill. a társadalmi, politikai körülményeknek olyan rendje, állapota, amelyben (váratlan) zavarnak, veszélynek, háborúságnak stb. nincs v. alig van lehetősége, valószínűsége
a törvényes biztonság tisztei közzé tartozik minden visszaélések eltávoztatására ügyelni, az igazságszolgáltatás részrehajlatlanságát biztositani
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
a gyárosak csekély különségért el nem vándorolnak más országba, hol kevesebb biztonságban, s kevesebb elősegélésben részesülnek
(1846 Hetilap)
Európa békéjének és biztonságának
(1879 Kossuth Lajos)
a király tökéletesnek csak azt az alkotmányt tekintheti, mely minden néposztálynak egyenlő előnyöket és biztonságot nyújt
(1902 Fraknói Vilmos)
Törökország és a Szovjetunió viszonyának javulása […] fontos hozzájárulást jelentene a Fekete-tenger körzeti biztonság megszilárdításának ügyéhez
(1953 Szabad Nép aug. 9.)
[a gyermek] egzisztenciális biztonságát […] veszélyeztetik
(1965 György Júlia)
a szociális biztonsághoz
(1992 Bóra Ferenc)
[a kisbefektetők] biztonságban érezhetik magukat, mivel bármikor lehetőség lesz arra, hogy papírjaikat pénzzé tegyék
(1995 Figyelő)
1a.
az a tudat, érzés, hogy vki ilyen állapotban van; biztonságérzet
a remények fokozódtak, mindenki teljes biztonsággal tekintett a jövő felé
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
hozzá van szokva a vasalt nadrághoz s ahhoz a biztonsághoz, amit legelőször is a mindennap váltott, finom fehérnemű ad meg az embernek
(1912 Kuncz Aladár)
visszamenekült az illúziók (hamis) biztonságot nyújtó világába
(1972 Utasi Csaba)
[a télálló burgonya], amikor tél végén már csak nagyon drága burgonya kapható az üzletekben, nagy biztonságot ad az embernek
(1990 Frank Júlia)
1b.
olyan dolog, amely ilyen állapotot biztosít
a félre rakott nehéz pénz nagy biztonság az élet nehéz napjaiban
(1907 Gárdonyi Géza)
Az első magyar biztosító intézet abszolut biztonság
(1910 Veszprémi Hírlap)
Mintha mindnyájan szigeten lennének, távol az emberektől, távol az emberi törvényektől. Ha volna oda út. A szigethez, ehhez a biztonsághoz
(1923 Kosztolányi Dezső)
a NATONorth Atlantic Treaty Organization ’Észak-atlanti Szerződés Szervezete’-ba bejutás maga a biztonság
(1997 Magyar Hírlap)
2.
vkinek v. vminek veszélytől, kártól, jogtalan beavatkozástól, bántódástól való oltalma, védelme, ill. védett állapota, helyzete
[Róma] nem is hitte hamarébb biztonságban lételét, csupán midőn vetélkedő társát [ti. Karthágót] már egészlen a semmibe sodorta alá
(1825–1827 Kossuth Lajos)
I. István törvényeiből is láthatni, milly sokféle kedvezményekkel iparkodott ide édesgetni a külföldi kézmüveseket, mestereket s kereskedőket, […] még illendő eltartásukról és biztonságukról is rendelkezés tétetett
(1847 Hetilap)
pénzét biztonságba helyezte
(1881 Jókai Mór)
nagyobb biztonság kedvéért mesterséges védelemről is gondoskodtak
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Gondoskodnia kell személyes biztonságáról. Ezért […] egy hatlövetü forgópisztolyt vásárolt
(1925 Kosztolányi Dezső)
Agobio városának környékét egy kegyetlen, vad farkas pusztítja; senki sincs tőle biztonságban
(1937 Honti János)
az öltöző nem jó, nem lehet fürödni, a ruhánk nincs biztonságban
(1973 László-Bencsik Sándor)
a vírusirtó szoftvert havonta érdemes frissíteni ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk magunkat
(1999 Figyelő)
[a tusfürdő] a megszokott antibakteriális biztonságot nyújtja tetőtől-talpig
(2000 Médiafigyelő)
2a. (birtokszóként)
vmi által nyújtott oltalom, védettség
midőn az őr fehér zászlót tűzött ki, akkor a nép a béke biztonságában munka után látott
(1870 Orbán Balázs)
a bevehetetlen vár kedélyes biztonságába húzzák meg magukat
(1898 Gracza György)
Ha az egész ország alá volna aknázva csak a te házad nem, vajon nem hagynád e ott te is házad biztonságát, hogy egyforma kockázatot vállalj mind az ország népével, melyben élsz?
(1915 Balázs Béla)
valami nagy bizonytalanságot érzett; a rab érezheti magát ilyesformán, akit hirtelen kiemelnek börtönrácsai biztonságából
(1968 Szőllősy Klára ford.Maltz)
A téglaépület biztonságát, otthonosságát nem pótolhatja semmilyen faház
(1997 Lakáskultúra)
2b. (birtokszóként) (Műsz is)
építmény, gép, szerkezet stb. biztos szilárdsága, zavartalan működését biztosító állapota, ill. az a jellege, hogy környezetének, a közelében v. benne tartózkodónak az épsége nincs veszélyben
a bánsági vidék a töltések biztonsága mellett nem minden tavaszon fenyegettetnék végpusztulással [az árvíz miatt]
(1859 Szegedi Híradó)
[a víz] betolakodása mind nagyobb aggodalmakat költött, s hova-tovább kérdésessé tette a meglevő bányák biztonságát
(1871 Orbán Balázs)
a lengéscsillapító mindenképpen döntő módon befolyásolja az autó menetviselkedését, biztonságát
(1999 Magyar Hírlap)
2c.
〈építménnyel, géppel kapcs.-an:〉 az a helyzet, amelyben a szóban forgó építmény, gép környezetének, a közelében v. benne tartózkodónak a fizikai épsége nincs veszélyben
Ha a vaspálya valamely közuton, hidon vagy gáton vezettetik keresztül a vaspálya vállalat köteles […] a biztonságnak megfelelő bekeritésről (elzárásról) gondoskodni
(1854 Gazdasági Lapok)
A teljesítménynek több motoregységben való megoszlása a biztonságot jelentékenyen fokozza, mert egy motor elromlása még nem jelent feltétlenül kényszerleszállást
(1929 TolnaiÚjLex.)
[A bányában] több újfajta találmány segítette a biztonságot
(1998 Természet Világa)
3. (birtokszóként)
vmely tevékenység, folyamat, szolgáltatás stb. végbemenetelének, lefolyásának a zavartalansága
hatalmi lehetőséget Magyarországon csak az jelent, ha folytatja azt a kormánypolitikát, mely az uralkodó osztályoknak jelenti a védelem és zavartalan szerzés biztonságát
(1936 Szabó Dezső)
[sikerült] növelni a légierő állományát. A híradóezred-parancsnokság, illetve a repülésbiztosító híradózászlóalj 22 szakaszának felállítása jelentősen növelte a repülés biztonságát, a folyamatos összeköttetés fenntartását
(1992 M. Szabó Miklós)
Veszélyben a gázellátás biztonsága
(1994 Magyar Hírlap)
A magas hitelkamatok már a működés biztonságát veszélyeztették
(1997 Top200)
4.
vminek a helytálló, igaz, tényeknek megfelelő v. valóságos voltáról, ill. biztos bekövetkeztéről stb. való szilárd tudás, (személyes) meggyőződés, bizonyosság
van e e’ városon keresztül utazni szokott RR.rendek közt csak egy is, kit benne vagy környékében némi baj nem ért volna? – […] e’ kérdést egész biztonsággal intézhetnők minden e’ városon keresztül járni szokott utasokhoz
(1842 Pesti Hírlap)
Lehetetlenség csak a legkisebb biztonsággal is meghatározni
(1878 Egyetemes Filológiai Közlöny)
az volt írva a csuporra „Méz” de a biztonság kedvéért [Micimackó] azért levette a papírt is róla és belenézett és ami benne volt, az olyan volt, mint a méz
(1935 Karinthy Frigyes ford.Milne)
Megnyalta ajkát, nem volt cserepes. A biztonság okáért ujjaival is szájához nyúlt, feszes és sima volt a bőr ajkán
(1965 Polgár András)
95 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy összefüggés van a felnőtt magyar lakosság lakhelyének típusa és a suksükölés helyességének megítélése között
(1991 Kontra Miklós–Váradi Tamás)
5. (vál)
(maga)biztosság, határozottság, önbizalom
Ezeken majd kikeresem a rét árát, – viszonzá a koma biztonsággal
(1857 Szegfi Mór)
Kissé halvány volt, bár szemei semmit se vesztének biztonságukból és büszkeségét is egészen megtartá
(1865 Lauka Gusztáv)
túlzott biztonsággal tagadta
(1930 Németh László²)
Sándor biztonságát vesztette; hirtelenében nem tudta, hogyan viselkedjék
(1957 Rónay György)
Salinas karjából erő árad. Erő, fölény és biztonság. Minden hájjal megkent vén róka volt ez a Salinas
(1977 Kertész Imre²)
5a.
vkinek v. vminek az a képessége, tulajdonsága, tudása, amelynél fogva nem téved, nem hibázik, ill. (fizikai) cselekvés ily módon, tévedés, hiba nélkül végrehajtott volta
a fúró egész biztonsággal az iránycső felett felfogható legyen
(1865 Zsigmondy Vilmos)
holdkóros, a ki csodálatos biztonsággal sétál a háztetőkön
(1907 Ambrus Zoltán)
szerette és megbecsülte a magyar nyelvet, […] föltétlen biztonsággal tudott vele bánni
(1925 Schöpflin Aladár)
a sötétben elvész a mozgás biztonsága
(1973 Ranschburg Jenő)
[a futballista] sok gyakorlással javíthatja a technikai biztonságát
(1997 Magyar Hírlap)
6. (rég)
vminek a megvalósulását, fennmaradását, működését biztosító feltétel, körülmény, biztosíték
a RR.rendek kijelentése kétes értelmű s azért szükségesnek véli, hogy a főRR.főrendek oly nyilatkozást adjanak, melly a jövő századok előtt is biztonságot tegyen hogy ezen kétes értelemben meg nem egyeztek
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
A restauratióra nézve nem abban áll a biztonság, hogy engem választanak, hanem abban, hogy én választok
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Az eféle jobbágy telki állományoknak felcserélései vagy elosztásai, […] sommás uton, törvényes biztonság s tiszti ügyész közbenjöttével a földes úr által felbontathatók
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
ÖU: adatbiztonság, állambiztonság, életbiztonság, közlekedésbiztonság, magabiztonság, vagyonbiztonság
ÖE: biztonságérzés, biztonságigény, biztonságpolitika, biztonságvágy
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bizton; ÉKsz.

Beállítások