biztosíték fn 3A8

1. ’vminek a megvalósulását, fennmaradását, működését biztosító feltétel, körülmény’ ❖ [a] követek szükségesnek vélték oly biztositékot felállítani, melly a törvény teljesedése felől kezességet nyujthasson (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | megmentendjük hazánk legnagyobb kincsét, nemzeti létünk egyedüli biztosítékát, – a magyar nyelvet (1849–1850 Rónay Jácint 8396006, 132) | [Garami Ernő] csupa tehetség és erő, okos és óvatos, de hajthatatlan – ami, természetesen még nem biztosítéka annak, hogy költő s tud színdarabot írni (1908 Ignotus CD10) | Magyarország, mint polgári állam, nem nélkülözhette az állami függetlenség biztosítékait: önálló nemzeti hadsereget s szuverén rendelkezést a gazdasági élet felett (1947 Losonczy Géza 2005108, 38) | mi a biztosíték arra, hogy ennek egyszer majd vége szakad (1992 Marno János 2016012, 356).

2. (felelősségteljes, biztos) ígéret, ill. (személyes, erkölcsi) garancia (vmire)’ ❖ [Aet:] Tedd meg a rendelést! – Palladot tüstént bocsássák ki! […] Maxim (Cajushoz halkan).: Lám! megmondtam előre; kegyelem, jog helyett. Végünk! Cajus (fenn hangon).: Patricz! nekünk biztosíték kell jövendőre nézve (1841 Teleki László² 8473002, 100) | biztosítékul tán eskü kell? (1881 Lévay József ford.–Molière C3179, 133) | [Kádárék] közölték, hogy hajlandók írásos biztosítékot adni Nagy Imrének, s úgy gondolják, hogy a Nagy-csoport [november] 17-én már el is hagyhatja a követség épületét (1958 Méray Tibor 9434005, 336) | [a békekötés] biztosítékául Küaxarész fia, Astyages feleségül vette Aryenist, Alyattes leányát (1995 BibliaiLex. CD1207).

2a. (Jog is) ’vmely szerződéses v. szolgálati viszonyból eredő (anyagi) kötelezettség, ill. azzal összefüggő egyéb kiadás fedezetéül szolgáló(, letétbe helyezett) vagyoni érték, kül. pénzösszeg; kaució’ ❖ egy ismeretes bécsi kereskedőház által, elegendő biztositék mellett, 6%-ra kölcsönözendő 100,000 p. frt (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a] szállitási és épitkezési biztositékok […] a magyar földhitelintézetnek szabályszerüen kiállitott zálogleveleibe, jövedékjegyeibe és fizetési utalványaiba is fektethessenek (1864 Magyar Sajtó 8648001, 557) | csak ugy adom át a pénzt, ha Olga grófnő aláirja – s lánczát, óráját, gyűrűit biztosítékul átaladja (1882 Tolnai Lajos C4198, 15) | A háztulajdonos csak olyan lakót tűr most házában, aki két havi lakbért biztosítékul hagy nála (1937 Körmendi Zoltán 2045013, 66) | [az 1848. áprilisi törvények értelmében] újságot csak az indíthatott, aki 20.000 forint biztosítékot tett le (1949 Karácsonyi Béla C5117, 94) | A külföldi utazásokat szervező vállalkozásoknál emelik a vagyoni biztosíték összegét (1999 Magyar Hírlap CD09).

2b. (rég) ’〈hivatásos katonatisztek nősülésekor:〉 a rendfokozat alapján megállapított, a tiszti család számára jövedelemforrásként lekötött pénzösszeg, értékpapír v. ingatlan; kaució’ ❖ tiszti és házassági biztositékok (1864 Magyar Sajtó 8648001, 556) | ha egyszer azután őrnagy lesz [Klatopil], akkor nem kell a házassági biztosítékot letenni többé (1888 Jókai Mór CD18) | Óvadék (cautio), az arra törvény szerint kötelezett által leteendő biztosíték. […] Katonatisztek csakis óvadék letevése után nősülhetnek meg […]. Az óvadék arra való, hogy kamatai a tiszti családnak tisztességes megélhetést biztosítsanak (1896 PallasLex. CD02).

2c. (Jog) ’〈az előzetes letartóztatás elkerülésére:〉 bíróság v. ügyészség által megállapított pénzösszeg, amelynek letétbe helyezésével, befizetésével a (külföldi) vádlottnak lehetősége van szabadlábon védekezni, ill. elhagyni az országot; kaució’ ❖ [Cardignan lord] párbajba keveredett, ’s pisztolyát ellentársára süté, – télutó 2-kán a’ lordok háza elébe idéztetett, és 20 ezer font sterlingnyi biztositék mellett kezességre elbocsátatott. […] Pöre télutó 16-kán vétetik föl (1841 Pesti Hírlap CD61) | hiába kináltak pénzbeli biztositékot, az elfogottak az egész napon át fogva maradtak (1888 Porzsolt Kálmán C3429, 157) | [az] előzetes letartóztatásba vagy vizsgálati fogságba helyezendő […] egyént szabadlábon kell hagyni, […] ha maga vagy helyette más megfelelő biztosítékot ad (1911 RévaiNagyLex. C5699, 387) | biztosíték: […] kérelemre az ügyész, ill. a bíróság által megállapított olyan pénzösszeg, amelyet a külföldön élő terhelt helyez letétbe azért, hogy elhagyhassa az országot, s a büntetőeljárást a távollétében folytathassák le (1995 MagyarNagyLex. C5817, 122).

3. (átv is)(vmi ellen) védettség(et), biztonság(ot nyújtó dolog)’ ❖ az emberi észnek az elemek ellen is van biztosítéka (1860 Vas Gereben C4377, 247) | Nem sok biztosítékot nyujt a hely (1864 Nogáll János ford.–Kempis C3336, 189) | a süllyedés ellen a hajótestnek […] a vízvonal mentén egy sejtanyag-övvel való ellátása szolgál biztosíték gyanánt (1893 PallasLex. CD02) | A brit politika az új zsidó államot az India felé vezető út biztosítékának szánta (1935 RévaiNagyLex. C5717, 670) | Az izolacionizmus [= elszigetelődési politika] ez [ti. a háború] ellen nem nyújt biztosítékot, csupán a külpolitikai passzivitást, fantáziátlanságot fedezi (1972 Vásárhelyi Miklós 9763001, 120).

3a. (Műsz) ’vmely szerkezet nemkívánatos működését megakadályozó alkatrész’ ❖ [a] három csapon kivül biztosítékul egy viznyomásu vizalatti csapot is terveztek a gerendely alátámasztására (1893 PallasLex. CD02) | [a] fiú egy másodpercre csupasz tenyérrel támaszkodott meg a [fagyott] főgerendán. Kiáltott és lezuhant a jégtáblák közé. A híd két végén hallatszott a biztosítékok apró kattanása a hideg csendben (1980 Lengyel Péter 9397010, 86).

3b. (Vill) ’a megengedettnél nagyobb feszültség, ill. rövidzárlat esetén olvadószála kiolvadásával v. elektromágneses kapcsolóval az áramkört önműködően megszakító kapcsolókészülék; biztosító’ ❖ A fémfoglalatot az áramkör megszakító helyén lévő rugók közé szorítjuk és igy e biztositék gyorsan kezelhető (1896 PallasLex. CD02) | kiégett a biztosíték (1947 Déry Tibor 2005098, 11) | akiben annyi praktikus érzék sincs, hogy egy biztosítékot betegyen (1956 Németh László² 9485043, 399) | kicsapott biztosítékot (1962 Domahidy Miklós 1035001, 188) | kivágott biztosíték (1997 Magyar Hírlap CD09) | Hátul kétszer négyes csoportban 220 V-os, összesen legfeljebb 10 A áramerősséggel terhelhető csatlakozót találunk. Ide került a bemenő 220 V-os csatlakozó és a biztosíték is (2000 Byte Magazin CD38).

Fr: személyi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. biztos; ÉKsz.; SzT.

biztosíték főnév 3A8
1.
vminek a megvalósulását, fennmaradását, működését biztosító feltétel, körülmény
[a] követek szükségesnek vélték oly biztositékot felállítani, melly a törvény teljesedése felől kezességet nyujthasson
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
megmentendjük hazánk legnagyobb kincsét, nemzeti létünk egyedüli biztosítékát, – a magyar nyelvet
(1849–1850 Rónay Jácint)
[Garami Ernő] csupa tehetség és erő, okos és óvatos, de hajthatatlan – ami, természetesen még nem biztosítéka annak, hogy költő s tud színdarabot írni
(1908 Ignotus)
Magyarország, mint polgári állam, nem nélkülözhette az állami függetlenség biztosítékait: önálló nemzeti hadsereget s szuverén rendelkezést a gazdasági élet felett
(1947 Losonczy Géza)
mi a biztosíték arra, hogy ennek egyszer majd vége szakad
(1992 Marno János)
2.
(felelősségteljes, biztos) ígéret, ill. (személyes, erkölcsi) garancia (vmire)
[Aet:] Tedd meg a rendelést! – Palladot tüstént bocsássák ki! […] Maxim (Cajushoz halkan).: Lám! megmondtam előre; kegyelem, jog helyett. Végünk! Cajus (fenn hangon).: Patricz! nekünk biztosíték kell jövendőre nézve
(1841 Teleki László²)
biztosítékul tán eskü kell?
(1881 Lévay József ford.Molière)
[Kádárék] közölték, hogy hajlandók írásos biztosítékot adni Nagy Imrének, s úgy gondolják, hogy a Nagy-csoport [november] 17-én már el is hagyhatja a követség épületét
(1958 Méray Tibor)
[a békekötés] biztosítékául Küaxarész fia, Astyages feleségül vette Aryenist, Alyattes leányát
(1995 BibliaiLex.)
2a. (Jog is)
vmely szerződéses v. szolgálati viszonyból eredő (anyagi) kötelezettség, ill. azzal összefüggő egyéb kiadás fedezetéül szolgáló(, letétbe helyezett) vagyoni érték, kül. pénzösszeg; kaució
egy ismeretes bécsi kereskedőház által, elegendő biztositék mellett, 6%-ra kölcsönözendő 100,000 p. frtpengő forint
(1841 Pesti Hírlap)
[a] szállitási és épitkezési biztositékok […] a magyar földhitelintézetnek szabályszerüen kiállitott zálogleveleibe, jövedékjegyeibe és fizetési utalványaiba is fektethessenek
(1864 Magyar Sajtó)
csak ugy adom át a pénzt, ha Olga grófnő aláirja – s lánczát, óráját, gyűrűit biztosítékul átaladja
(1882 Tolnai Lajos)
A háztulajdonos csak olyan lakót tűr most házában, aki két havi lakbért biztosítékul hagy nála
(1937 Körmendi Zoltán)
[az 1848. áprilisi törvények értelmében] újságot csak az indíthatott, aki 20.000 forint biztosítékot tett le
(1949 Karácsonyi Béla)
A külföldi utazásokat szervező vállalkozásoknál emelik a vagyoni biztosíték összegét
(1999 Magyar Hírlap)
2b. (rég)
〈hivatásos katonatisztek nősülésekor:〉 a rendfokozat alapján megállapított, a tiszti család számára jövedelemforrásként lekötött pénzösszeg, értékpapír v. ingatlan; kaució
tiszti és házassági biztositékok
(1864 Magyar Sajtó)
ha egyszer azután őrnagy lesz [Klatopil], akkor nem kell a házassági biztosítékot letenni többé
(1888 Jókai Mór)
Óvadék (cautio), az arra törvény szerint kötelezett által leteendő biztosíték. […] Katonatisztek csakis óvadék letevése után nősülhetnek meg […]. Az óvadék arra való, hogy kamatai a tiszti családnak tisztességes megélhetést biztosítsanak
(1896 PallasLex.)
2c. (Jog)
〈az előzetes letartóztatás elkerülésére:〉 bíróság v. ügyészség által megállapított pénzösszeg, amelynek letétbe helyezésével, befizetésével a (külföldi) vádlottnak lehetősége van szabadlábon védekezni, ill. elhagyni az országot; kaució
[Cardignan lord] párbajba keveredett, ’s pisztolyát ellentársára süté, – télutó 2-kán a’ lordok háza elébe idéztetett, és 20 ezer font sterlingnyi biztositék mellett kezességre elbocsátatott. […] Pöre télutó 16-kán vétetik föl
(1841 Pesti Hírlap)
hiába kináltak pénzbeli biztositékot, az elfogottak az egész napon át fogva maradtak
(1888 Porzsolt Kálmán)
[az] előzetes letartóztatásba vagy vizsgálati fogságba helyezendő […] egyént szabadlábon kell hagyni, […] ha maga vagy helyette más megfelelő biztosítékot ad
(1911 RévaiNagyLex.)
biztosíték: […] kérelemre az ügyész, ill.illetve a bíróság által megállapított olyan pénzösszeg, amelyet a külföldön élő terhelt helyez letétbe azért, hogy elhagyhassa az országot, s a büntetőeljárást a távollétében folytathassák le
(1995 MagyarNagyLex.)
3. (átv is)
(vmi ellen) védettség(et), biztonság(ot nyújtó dolog)
az emberi észnek az elemek ellen is van biztosítéka
(1860 Vas Gereben)
Nem sok biztosítékot nyujt a hely
(1864 Nogáll János ford.Kempis)
a süllyedés ellen a hajótestnek […] a vízvonal mentén egy sejtanyag-övvel való ellátása szolgál biztosíték gyanánt
(1893 PallasLex.)
A brit politika az új zsidó államot az India felé vezető út biztosítékának szánta
(1935 RévaiNagyLex.)
Az izolacionizmus [= elszigetelődési politika] ez [ti. a háború] ellen nem nyújt biztosítékot, csupán a külpolitikai passzivitást, fantáziátlanságot fedezi
(1972 Vásárhelyi Miklós)
3a. (Műsz)
vmely szerkezet nemkívánatos működését megakadályozó alkatrész
[a] három csapon kivül biztosítékul egy viznyomásu vizalatti csapot is terveztek a gerendely alátámasztására
(1893 PallasLex.)
[a] fiú egy másodpercre csupasz tenyérrel támaszkodott meg a [fagyott] főgerendán. Kiáltott és lezuhant a jégtáblák közé. A híd két végén hallatszott a biztosítékok apró kattanása a hideg csendben
(1980 Lengyel Péter)
3b. (Vill)
a megengedettnél nagyobb feszültség, ill. rövidzárlat esetén olvadószála kiolvadásával v. elektromágneses kapcsolóval az áramkört önműködően megszakító kapcsolókészülék; biztosító
A fémfoglalatot az áramkör megszakító helyén lévő rugók közé szorítjuk és igy e biztositék gyorsan kezelhető
(1896 PallasLex.)
kiégett a biztosíték
(1947 Déry Tibor)
akiben annyi praktikus érzék sincs, hogy egy biztosítékot betegyen
(1956 Németh László²)
kicsapott biztosítékot
(1962 Domahidy Miklós)
kivágott biztosíték
(1997 Magyar Hírlap)
Hátul kétszer négyes csoportban 220 V-osvoltos, összesen legfeljebb 10 Aamper áramerősséggel terhelhető csatlakozót találunk. Ide került a bemenő 220 V-osvoltos csatlakozó és a biztosíték is
(2000 Byte Magazin)
Fr: személyi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. biztos; ÉKsz.; SzT.

Beállítások