elem fn 3Bellem (nyj)

1. ’vmely anyag, tárgy stb. kicsiny v. legkisebb alkotórésze, amelynek sokaságából az anyag, tárgy stb. mint egész felépül’ ❖ ? a’ föld’ évrészei [= évszakjai], ’s elemeinek vegyűleteik, mezőségének termékenysége [...] mind a’nyi tanúi Bölcseségednek (1813 Helmeczy Mihály ford.–Eckartshausen C2056, 138) | megbarátkozni a’ vér elemeivel, mellyekbül az élet szedi táplálatát (1837 Vajda Péter 8504018, 16) | a forrás illó részei a léggel való érintkezésnél elrepülvén, tömör ellemei hátra maradva lerakodnak (1868 Orbán Balázs 8340002, 34) | [a herceg az illat] részecskéit messziről megérezte és elemeire bontotta kitünő szaglószerve (1921 Kosztolányi Dezső ford.–Huysmans 9359133, 112) | Az elektronikus fényképezőgépek általában a számítógépekhez csatlakozó színes képernyők felbontóképességével dolgoznak, ami azt jelenti, hogy 640 × 480 elemre bontják a képet (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (átv is) ’vmely építmény, szerkezet, képződmény stb. viszonylag egyszerű, de fontos alkotórésze, alkatrésze, darabja’ ❖ Sás- és kákatövek szövik össze [a bozót] válatag [= szétválasztható] elemét (1847 Kuthy Lajos 8261005, 190) | forgó géprészek alátámasztására való elemek (1896 Magyar írók élete CD27) | a végtelenül karcsú elemekből így bontakozott ki lassan a híd szépséges teste [az építés során] (1955 Antalffy Gyula 1004008, 39) | [A somogyi kanászszűr] minden eleme négyszögű, ill. téglány alakú (1981 NéprajziLex. CD47) | gőzölt és hajlított elemekből készített, hosszú élettartamú bútorok (1996 Lakáskultúra CD39) | nemcsak a Szovjetunió esett szét, hanem elemeire bomlott Csehszlovákia [is] (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’vmely jelenség, tulajdonság, megnyilvánulás, alkotás stb. jellegzetes, a többitől elkülöníthető része, összetevője, mozzanata’ ❖ [a kedvesség és a szeretet] a’ válódi [!] Emberségnek elemei (1830 Imre János 8195003, 68) | műveltségünkből hiányzik a philosophiai elem (1893 Alexander Bernát 8006001, 4) | A hasonlat két elemének viszonya (1947 Illyés Gyula 9274076, 120) | a hagyományos építőkultúra minden elemének felszámolása (1980 NéprajziLex. CD47) | a Zeneakadémia nem engedélyez vizuális elemeket magába foglaló show- vagy operettműsorokat (1994 Magyar Hírlap CD09) | [Liu Xuan] egy olyan egykaros eredeti elemet mutatott be, amely nem nyerte el a Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) vezérkarának tetszését (1995 Magyar Hírlap CD09) | meleg mérsékelt éghajlati elemek (1996 Természet Világa CD50).

1c. (tbsz-ban) (kissé vál) ’vmely tudományterület, ismeretanyag alapvető tudnivalója, alapismerete’ ❖ egy [nemzet] sem fejtette ki magából a’ tudományok minden elemeit (1834 Balogh Pál 8007003, 148) | A’ felsőbb analysis elemei, irta Győry Sándor m. acad. r. t. (1841 Pesti Hírlap CD61) | [miért ne taníthatná] a gépész a kezdő fizikát, valamelyik gazda a növénytan elemeit? (1947 Illyés Gyula 2055001, 2) | [az etimológia alapján a próféta] saját erejéből magyarázza a Bibliát, tanítja a vallás elemeire az embereket (1977 Gecse Gusztáv 1057009, 396).

1d. (rendsz. tbsz-ban) (pejor is) ’〈vmely közösséghez tartozás v. ahhoz való viszony szempontjából:〉 egyén, egyed, személy’ ❖ a’ hon minden elemeit mély halálnak látszó, önfelejtett elmerülésben találám ’s olly néma volt körültem minden, vérzett keblem (1831 Széchenyi István 8429006, 74) | A legkonservativebb elemek is belátták, hogy minden téren szükségünk van reformokra (1890 Felvidéki Szemle 8619001, 2) | Azt se tudja miért [tették ki a gyárból]? „Létszámfölösleg” mondják neki. Másnak? „Gyanús elem.” (1956 Jobbágy Károly 9279014, 27) | [a beléptető rendszerekkel a stadionokban] a szalonképtelen elemek kiszűrése is megoldható (2000 Figyelő CD2601).

1e. ’vmely társadalmi réteg v. csoport’ ❖ a’ városi elem e’ honban nem kizárólag idegen (1841 Pesti Hírlap CD61) | tekintélye csak annak van, akinek története, ezért a polgári elemnek tekintélye nincsen (1898 Papp Dániel 8354008, 515) | Görögországban dóroknál illír elem hatásával mindig erősen kellett számolni (1933 Kerényi Károly 9325002, 138) | Etnikailag meghatározó eleme [Apátfalva] népességének a palócság, de keveredtek közéjük jászok, [...] magyarok, sőt néhány szerb család is. A törzsökös lakosság az idegen elemeket magába olvasztotta (2000 Tóth Ferenc CD36).

1f. (Mat) ’a halmazt felépítő összetevők, objektumok vmelyike’ ❖ Ha valamely halmazban véges az elemek száma, a számosság fogalmának a halmaz elemeinek számát feltüntető szám fogalma felel meg (1925 RévaiNagyLex. C5713, 343) | Halmazelmélet, a matematikának elemekalkotta csoportok (számhalmazok) és halmazok egyes részei közötti összefüggéseket tárgyaló része (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 317) | Osszuk két A és B részhalmazra a racionális számok Q halmazát úgy, hogy [...] A minden eleme legyen kisebb B minden eleménél (1999 Természet Világa CD50).

2. (Fiz v. Kém) ’minden atommagjában azonos protonszámú és vegyileg tovább nem bontható anyag’ ❖ [az elemnek tartott anyagok] azonnal megszünnek elemeknek neveztetni, mihelyt szétbontásuk sikerűlt; mint ez már többekkel történt. Eddigelő 56 elemet ismerünk (1844 Nendtvich Károly 8330001, 2) | [Dimitrij Ivanovics Mengyelejev] elévülhetetlen érdemeket szerzett az elemek periodusos (szakaszos) rendszerének megállapításával (1896 PallasLex. CD02) | Kémiai elemek azok az alap-, illetve ősanyagok, melyeknek atomjai, ellentétben a kémiai vegyületekkel, tovább szét nem bonthatók (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 12) | az elemeket atomsúlyuk szerint növekvő sorrendbe rendezzük (1978 Simonyi Károly 1142001, 324) | Tavaly szeptemberben az amerikai Lawrence Berkeley nemzeti laboratórium kutatói bejelentették a 118. rendszámú elem előállítását (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. (/vál) ’〈az ókori görög filozófusoknál:〉 a négy alapvető, a világot felépítő anyag, a tűz, a víz, a föld és a levegő egyike; őselem’ ❖ megtelve levén a frisítő elemmel, [a kútba esett embereknek] terhökre kezde vállni a kénytelen fürdő (1836 Gaal József 8149003, 22) | [Az iskolában] délelőtt: hangászat; koczkák; beszélgetés a négy elemekről (1837 Kossuth Lajos ford.–Wilderspin CD32) | [Arisztotelész szerint a] négy elem között van egy, mely föltétlenül nehéz: a föld; ez foglalja el tehát a mindenség közepét (1893 PallasLex. CD02) | a lakodalmi táncot ropja a föld, víz, tűz, levegő, minden elem (1976 Szilágyi Domokos 9672026, 35).

2b. (kissé vál)(ezek vmelyike mint) hatalmas, fékezhetetlen, pusztító természeti erő’ ❖ Még minden nyugszik: az egymást Pusztító elemek fagyait még szikra nem oldja (1827 Vörösmarty Mihály CD01) | A lángok mindent körülölelének izzó karjaikkal. S e rémitően pusztitó elem közepette lehetett egy női alakot látni (1856 Jósika Kálmán 8211001, 84) | Szegedet az elemek ostromolták: a tavaszi ár és a tavaszi vihar (1924 Juhász Gyula¹ 9284912, 93) | [a parancsnok] pilótái az Andok égbenyúló hegyei között küzdenek a természeti elemekkel (1996 Új Könyvek CD29).

3. (Vill is) ’kémiai energiát közvetlenül villamos energiává alakító áramforrás; galvánelem v. szárazelem’ ❖ A galvanikus elemek állandói (1875 Magyar írók élete CD27) | Szárazelem, oly villamos elem, melyben a másodrendű vezetők (a folyadékok) többé-kevésbé szilárd alakban alkalmaztatnak (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 111) | bedöglött a kis tranzisztoros rádiónk. Egy darabig kétségbeesetten piszkálgattuk, friss elemet tettünk bele (1976 Fehér Klára 9137002, 68) | Nehezíti az újrahasznosítást, hogy az elemekben és az akkumulátorokban egyidejűleg vannak jelen a mérgező fémek és vegyületeik, korrozív elektrolitok és műanyagok (1998 Természet Világa CD50).

3a. (nem szakny) ’akkumulátor’ ❖ egy nikkel-fém-hidrid elem egy mobiltelefonba 35, egy lítium-ion elem pedig 70 dollárba kerül (1997 Figyelő CD2601) | Környezetvédelmi szempontból [...] az akkumulátorok az előnyösebbek, mert egyetlen újratölthető elem a szokásos elemek tucatjait helyettesítheti (1998 Természet Világa CD50) | ceruzaakkumulátorral [ti. ceruzaelem méretű, azt helyettesítő akkumulátorral] dolgoztunk (a töltő és az elemek a csomag tartozékai) (1998 Byte Magazin CD38).

4. (gyakr. birtokszóként) ’vki v. vmi számára a természetének, jellegének stb. megfelelő, ill. a létfenntartáshoz, működéshez, jó közérzethez stb. nélkülözhetetlen környezet, helyzet, állapot’ ❖ az önkény, igaztalanság ’s ebbül származó számnélküli becstelenség az ő igazi elemök! (1831 Széchenyi István C3901, 165) | a nyugalomnak s az állandóságnak oly elemét teremtettük meg a Balkán félszigeten, melyet az ottani népek eddigelé nélkülöztek (1891 Kállay Benjámin 8601001, 346) | [a színészek] elemükben vannak, azt csinálhatják, ami mesterségük lényege: játékot (1927 Schöpflin Aladár CD10) | [A csótányoknak] éltető elemük az árnyas s a mellett nedves, nyirkos erdőségek, ahová csak ritkán jut el egy-egy napsugár (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Milyen garanciák vannak a személyiség túlélésére egy olyan közegben, amelynek legtermészetesebb eleme a gyilkolás (1994 Magyar Hírlap CD09).

J: elementum.

Ö: alap~, alkat~, alkotó~, beton-, ceruza~, díszítő~, egység~, élet~, építő~, épület~, fény~, fűtő~, galván~, gép~, góliát~, gomb~, hő~, kép~, lapos~, lét~, lő~, mikro~, nap~, nyom~, ős~, ötvöző~, rúd~, száraz~, szó~, tartó~, tér~, váz~, zseblámpa~.

ÖU: bútor~, híd~.

ÖE: ~csoport, ~szám.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elem főnév 3B
ellem 3B (nyj)
1.
vmely anyag, tárgy stb. kicsiny v. legkisebb alkotórésze, amelynek sokaságából az anyag, tárgy stb. mint egész felépül
?
a’ föld’ évrészei [= évszakjai], ’s elemeinek vegyűleteik, mezőségének termékenysége [...] mind a’nyi tanúi Bölcseségednek
(1813 Helmeczy Mihály ford.Eckartshausen)
megbarátkozni a’ vér elemeivel, mellyekbül az élet szedi táplálatát
(1837 Vajda Péter)
a forrás illó részei a léggel való érintkezésnél elrepülvén, tömör ellemei hátra maradva lerakodnak
(1868 Orbán Balázs)
[a herceg az illat] részecskéit messziről megérezte és elemeire bontotta kitünő szaglószerve
(1921 Kosztolányi Dezső ford.Huysmans)
Az elektronikus fényképezőgépek általában a számítógépekhez csatlakozó színes képernyők felbontóképességével dolgoznak, ami azt jelenti, hogy 640 × 480 elemre bontják a képet
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (átv is)
vmely építmény, szerkezet, képződmény stb. viszonylag egyszerű, de fontos alkotórésze, alkatrésze, darabja
Sás- és kákatövek szövik össze [a bozót] válatag [= szétválasztható] elemét
(1847 Kuthy Lajos)
forgó géprészek alátámasztására való elemek
(1896 Magyar írók élete)
a végtelenül karcsú elemekből így bontakozott ki lassan a híd szépséges teste [az építés során]
(1955 Antalffy Gyula)
[A somogyi kanászszűr] minden eleme négyszögű, ill.illetve téglány alakú
(1981 NéprajziLex.)
gőzölt és hajlított elemekből készített, hosszú élettartamú bútorok
(1996 Lakáskultúra)
nemcsak a Szovjetunió esett szét, hanem elemeire bomlott Csehszlovákia [is]
(2000 Magyar Hírlap)
1b.
vmely jelenség, tulajdonság, megnyilvánulás, alkotás stb. jellegzetes, a többitől elkülöníthető része, összetevője, mozzanata
[a kedvesség és a szeretet] a’ válódi [!] Emberségnek elemei
(1830 Imre János)
műveltségünkből hiányzik a philosophiai elem
(1893 Alexander Bernát)
A hasonlat két elemének viszonya
(1947 Illyés Gyula)
a hagyományos építőkultúra minden elemének felszámolása
(1980 NéprajziLex.)
a Zeneakadémia nem engedélyez vizuális elemeket magába foglaló show- vagy operettműsorokat
(1994 Magyar Hírlap)
[Liu Xuan] egy olyan egykaros eredeti elemet mutatott be, amely nem nyerte el a Nemzetközi Tornaszövetség (FIGFédération Internationale de Gymnastique ’Nemzetközi Tornaszövetség’) vezérkarának tetszését
(1995 Magyar Hírlap)
meleg mérsékelt éghajlati elemek
(1996 Természet Világa)
1c. (tbsz-ban) (kissé vál)
vmely tudományterület, ismeretanyag alapvető tudnivalója, alapismerete
egy [nemzet] sem fejtette ki magából a’ tudományok minden elemeit
(1834 Balogh Pál)
A’ felsőbb analysis elemei, irta Győry Sándor m.magyar acad.akadémia r.rendes t.tag
(1841 Pesti Hírlap)
[miért ne taníthatná] a gépész a kezdő fizikát, valamelyik gazda a növénytan elemeit?
(1947 Illyés Gyula)
[az etimológia alapján a próféta] saját erejéből magyarázza a Bibliát, tanítja a vallás elemeire az embereket
(1977 Gecse Gusztáv)
1d. (rendsz. tbsz-ban) (pejor is)
〈vmely közösséghez tartozás v. ahhoz való viszony szempontjából:〉 egyén, egyed, személy
a’ hon minden elemeit mély halálnak látszó, önfelejtett elmerülésben találám ’s olly néma volt körültem minden, vérzett keblem
(1831 Széchenyi István)
A legkonservativebb elemek is belátták, hogy minden téren szükségünk van reformokra
(1890 Felvidéki Szemle)
Azt se tudja miért [tették ki a gyárból]? „Létszámfölösleg” mondják neki. Másnak? „Gyanús elem.”
(1956 Jobbágy Károly)
[a beléptető rendszerekkel a stadionokban] a szalonképtelen elemek kiszűrése is megoldható
(2000 Figyelő)
1e.
vmely társadalmi réteg v. csoport
a’ városi elem e’ honban nem kizárólag idegen
(1841 Pesti Hírlap)
tekintélye csak annak van, akinek története, ezért a polgári elemnek tekintélye nincsen
(1898 Papp Dániel)
Görögországban dóroknál illír elem hatásával mindig erősen kellett számolni
(1933 Kerényi Károly)
Etnikailag meghatározó eleme [Apátfalva] népességének a palócság, de keveredtek közéjük jászok, [...] magyarok, sőt néhány szerb család is. A törzsökös lakosság az idegen elemeket magába olvasztotta
(2000 Tóth Ferenc)
1f. (Mat)
a halmazt felépítő összetevők, objektumok vmelyike
Ha valamely halmazban véges az elemek száma, a számosság fogalmának a halmaz elemeinek számát feltüntető szám fogalma felel meg
(1925 RévaiNagyLex.)
Halmazelmélet, a matematikának elemekalkotta csoportok (számhalmazok) és halmazok egyes részei közötti összefüggéseket tárgyaló része
(1933 TolnaiÚjLex.)
Osszuk két A és B részhalmazra a racionális számok Q halmazát úgy, hogy [...] A minden eleme legyen kisebb B minden eleménél
(1999 Természet Világa)
2. (Fiz v. Kém)
minden atommagjában azonos protonszámú és vegyileg tovább nem bontható anyag
[az elemnek tartott anyagok] azonnal megszünnek elemeknek neveztetni, mihelyt szétbontásuk sikerűlt; mint ez már többekkel történt. Eddigelő 56 elemet ismerünk
(1844 Nendtvich Károly)
[Dimitrij Ivanovics Mengyelejev] elévülhetetlen érdemeket szerzett az elemek periodusos (szakaszos) rendszerének megállapításával
(1896 PallasLex.)
Kémiai elemek azok az alap-, illetve ősanyagok, melyeknek atomjai, ellentétben a kémiai vegyületekkel, tovább szét nem bonthatók
(1930 TolnaiÚjLex.)
az elemeket atomsúlyuk szerint növekvő sorrendbe rendezzük
(1978 Simonyi Károly)
Tavaly szeptemberben az amerikai Lawrence Berkeley nemzeti laboratórium kutatói bejelentették a 118. rendszámú elem előállítását
(1999 Magyar Hírlap)
2a. (/vál)
〈az ókori görög filozófusoknál:〉 a négy alapvető, a világot felépítő anyag, a tűz, a víz, a föld és a levegő egyike; őselem
megtelve levén a frisítő elemmel, [a kútba esett embereknek] terhökre kezde vállni a kénytelen fürdő
(1836 Gaal József)
[Az iskolában] délelőtt: hangászat; koczkák; beszélgetés a négy elemekről
(1837 Kossuth Lajos ford.Wilderspin)
[Arisztotelész szerint a] négy elem között van egy, mely föltétlenül nehéz: a föld; ez foglalja el tehát a mindenség közepét
(1893 PallasLex.)
a lakodalmi táncot ropja a föld, víz, tűz, levegő, minden elem
(1976 Szilágyi Domokos)
2b. (kissé vál)
(ezek vmelyike mint) hatalmas, fékezhetetlen, pusztító természeti erő
Még minden nyugszik: az egymást Pusztító elemek fagyait még szikra nem oldja
(1827 Vörösmarty Mihály)
A lángok mindent körülölelének izzó karjaikkal. S e rémitően pusztitó elem közepette lehetett egy női alakot látni
(1856 Jósika Kálmán)
Szegedet az elemek ostromolták: a tavaszi ár és a tavaszi vihar
(1924 Juhász Gyula¹)
[a parancsnok] pilótái az Andok égbenyúló hegyei között küzdenek a természeti elemekkel
(1996 Új Könyvek)
3. (Vill is)
kémiai energiát közvetlenül villamos energiává alakító áramforrás; galvánelem v. szárazelem
A galvanikus elemek állandói
(1875 Magyar írók élete)
Szárazelem, oly villamos elem, melyben a másodrendű vezetők (a folyadékok) többé-kevésbé szilárd alakban alkalmaztatnak
(1929 TolnaiÚjLex.)
bedöglött a kis tranzisztoros rádiónk. Egy darabig kétségbeesetten piszkálgattuk, friss elemet tettünk bele
(1976 Fehér Klára)
Nehezíti az újrahasznosítást, hogy az elemekben és az akkumulátorokban egyidejűleg vannak jelen a mérgező fémek és vegyületeik, korrozív elektrolitok és műanyagok
(1998 Természet Világa)
3a. (nem szakny)
egy nikkel-fém-hidrid elem egy mobiltelefonba 35, egy lítium-ion elem pedig 70 dollárba kerül
(1997 Figyelő)
Környezetvédelmi szempontból [...] az akkumulátorok az előnyösebbek, mert egyetlen újratölthető elem a szokásos elemek tucatjait helyettesítheti
(1998 Természet Világa)
ceruzaakkumulátorral [ti. ceruzaelem méretű, azt helyettesítő akkumulátorral] dolgoztunk (a töltő és az elemek a csomag tartozékai)
(1998 Byte Magazin)
4. (gyakr. birtokszóként)
vki v. vmi számára a természetének, jellegének stb. megfelelő, ill. a létfenntartáshoz, működéshez, jó közérzethez stb. nélkülözhetetlen környezet, helyzet, állapot
az önkény, igaztalanság ’s ebbül származó számnélküli becstelenség az ő igazi elemök!
(1831 Széchenyi István)
a nyugalomnak s az állandóságnak oly elemét teremtettük meg a Balkán félszigeten, melyet az ottani népek eddigelé nélkülöztek
(1891 Kállay Benjámin)
[a színészek] elemükben vannak, azt csinálhatják, ami mesterségük lényege: játékot
(1927 Schöpflin Aladár)
[A csótányoknak] éltető elemük az árnyas s a mellett nedves, nyirkos erdőségek, ahová csak ritkán jut el egy-egy napsugár
(1933 Az állatok világa ford.)
Milyen garanciák vannak a személyiség túlélésére egy olyan közegben, amelynek legtermészetesebb eleme a gyilkolás
(1994 Magyar Hírlap)
ÖU: bútorelem, hídelem
ÖE: elemcsoport, elemszám
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások