🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

fegyverzet fn 3B

1. ’vmely (fegyvernembe tartozó, nemzetiségű stb.) személy által (jellemzően) viselt, hordott v. magánál tartott fegyverek összessége, fegyveres felszerelés’ ❖ mint egy bajnok egész fegyverzettel kiállok a’ harczmezőre (1813 Helmeczy Mihály ford.–Eckartshausen C2056, 184) | Kisértsük meg most már a hún-scytha fegyverzetet s öltözetet előnkbe állítani, azon részeiben, melyek érczből lévén, az idő rombolásának lehetőleg ellentállanak (1867 Gyárfás István CD57) | E kép szerkezete, nemkülönben az alakok ruházata és fegyverzete arról szól, hogy a festmény a 14. század vége felé, tehát rövidesen a templom felépítése után készült (1940 Storno Miksa CD52) | A tiszt minden csoportnak kétszer magyarázta el, hogy a radioaktív szennyeződéstől hogyan mentesítik a legénységet, hogyan a fegyverzetet és eszközöket (1969 Bertha Bulcsu 9053006, 114) | [a buzogány és a csákány] a lovagi fegyverzetből került át a huszárok kezébe, ahol jelentős átalakuláson estek át (2010 Kovács S. Tibor 3187002, 202).

1a. (Kat is) ’a világon, ill. vmely területen v. vmely állam, hadsereg stb. birtokában levő fegyver(rendszer)ek összessége’ ❖ a’ fegyvertárak számára 15 ezer font sterlingnyi költség-szaporítást kívánt a’ szónok, mivel állítása szerint, a’ katonaság puskáinak nagy része megromlott ’s egyébként is czélszerű változtatások lettek szükségesekké az angol sereg fegyverzeténél (1838 Jelenkor C8304, 151) | a vöröshadsereg páncélkocsikkal és páncélvonatokkal igen jól el van látva és a légi haderők, valamint a mérges gázok használatainak fejlesztésére külön szövetség alakult. A hadsereg fegyverzete elég jó (1929 Budapesti Hírlap júl. 23. C4717, 3) | fel lehetne vetni az övezet területén levő hagyományos fegyverzet, s az ott állomásozó idegen csapatok létszámának csökkentését (1958 Magyar Nemzet febr. 20. C0354, 2) | az anyagi alosztálynak a légierő fegyverzetével, felszerelésével, ellátásával, utánszállításával [...] kellett foglalkoznia (1992 M. Szabó Miklós 2012002, 76) | szó lesz a hadászati fegyverzet csökkentéséről, a rakétavédelmi rendszerek korlátozására vonatkozó szerződés betartásával kapcsolatos problémákról (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’vmely építmény v. jármű hadrendbe állított fegyvereinek összessége’ ❖ A várak fegyverzete a következő fő elemekből áll: 1. Biztosítási fegyverzet, (armement de sureté). Ezek földbeásott ágyuk, árokban, kazamatákban és tornyokban elrejtett ágyuk (1914 Pesti Hírlap szept. 3. C5662, 2) | [Krakkó,] a monarchia második rettegett vára, a melynek irányában már harmadszor tört meg a mult hónapban Bochnia körül az orosz előrenyomulás. Hatalmas fegyverzetében az erősség érintetlenül őrködik az orosz-német-osztrák-magyar határ szögében (1916 Molnár Ferenc² 9453024, 98) | tengeralattjárók, amelyeknek fegyverzetét hatalmas rakéták alkotják (1966 Népszabadság febr. 22. C4816, 3) | Nimitz repülőgép-hordozó. [...] Fegyverzet: 90-100 db repülőgép, 3 db (egyenként 8 db) Sea Sparrow rakétaindító, 4 db katapult (1997 Tények könyve CD37) | [a németeknek] volt egy kitűnő hadihajó típusuk, a páncélos hajó, amelyet az angolok zsebcsatahajónak neveztek. A három német zsebcsatahajó szinte minden olyan hadihajónál erősebb fegyverzettel rendelkezett, amelyik gyorsabb volt nála (2007 Kaiser Ferenc 3001001, 64).

1c. (rég v. Tört) ’páncélöltözet, vértezet’ ❖ Gr. Eszterházy Ferencz Fehérvármegye főispánja és cseszneki kapitány, majd később labancz-ezredes, Győrött 1704-ben létezett fegyverzeteinek (különféle készületű s diszítményű pánczérok, karvasak, sisakok) a tulajdonos gróf által sajátkezűleg összeirt részletes lajstroma (1869 Thaly Kálmán CD57) | A király és Zápolya János számára újdonat páncélok lettek megrendelve Bertholdnál, a híres páncélkovácsnál. Egyszerre készült el mind a kettő; egész családi ünnep volt, mikor a két fényes fegyverzetet felpróbálták a viselőikre (1893 Jókai Mór 8209002, 243) | a testet acéldrótból finoman összesodrott páncéling borította, mely fölött a nehéz vasvért, elől hegyesen kiállva, hátul szíjjal összekötve tündöklött. A fegyverzetet kiegészítették az acélpántokból összerótt kéz- és lábvértek és keztyük (1930 Bánlaky József CD16) | [Turnhofer Konrád 1418-ban írt levelében] arra kéri apját, igyekezzék, hogy fegyverzete (páncél, vaskalap, vaskar, vaskesztyűk) és sárgarézzel kivert mellvértje megkerüljön (1959 Mollay Károly CD52) | Az első fennmaradt bárói síremlék a késő Anjou-kori lovagi fegyverzetet tárja elénk. Garai Miklós kúpos sisakot visel, amelynek az alsó kerületébe sűrű sodronyszövetet szegecseltek, amely a nádor vállaira és nyakára terül. Az elhunyt pompás sodronyinget hord és a karjai, valamint a lábai külső felületére kovácsolt vérteket szíjaztak. [...] A nádor páncélja a teljes lemezvértek megjelenése előtti legfejlettebb védőfegyvertípust képviseli. A fegyverkabát felett ugyanis már egy vaslemezből kovácsolt, a mellet és a rekeszizom felső részét védő „mellvért” helyezkedik el (2010 Kovács S. Tibor 3187001, 31).

2. (gyakr.. tbsz-ban) ’a fegyverek sorába tartozó tárgy(ak csoportja), fegyverféle’ ❖ A kevés dicsőséggel elfoglalt ágyuk, könnyen nyert foglyok és ragadmányul szerzett kincset érő fegyverzetek tevék ki [a] diszmenet részleteit (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [az, hogy a mészégető építésekor előkerült] buzogányok, nyilveszszők, s más műtárgyak mind a kovácsok műhelyébe vándoroltak, annál inkább veszteség, mert arról, hogy e nagy mennyiségü fegyverzetekkel koponyák és csontok (még pedig mint mondják, szokatlan nagyságúak) is fordultak elő, arra lehetne következtetnünk, hogy ottan ős temetkezési vagy éppen csatahely volt (1868 Orbán Balázs CD22) | [Béla] csak egy agárfejű lovaglópálcát vett magához a zöld posztós falakat betöltő összes fegyverzetei, kardjai, pisztolyai, vadászfegyverei közül (1932 Krúdy Gyula CD54) | Kedves barátomat bízom meg, hogy seregünk részére, mint annak immár tényleges tagja, a paraszt nép kezére jutott fegyverzet összegyüjtését még a mai napon végrehajtani szíveskedjék (1952 Illyés Gyula 2051004, 8) | Tavaly Ukrajna 500 millió dolláros bevételre tett szert fegyverzet és haditechnika exportjából (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég, ritk) ’a haderőnek felszerelést, vezetési rendet és rendeltetést tekintve a többitől elkülönülő része, egysége; fegyvernem’ ❖ A’ Lovasság minden időben nagy szerepet játszott a hadi történetekben, ’s csak nem átalános fegyverzet vala a megtámadásra (1837 Tudományos Gyűjtemény C7288, 51) | előnkbe adja értekező a’ nehéz és könynyű lovasság’ hatáskörét, ’s mind azon tulajdonságokat, kötelességeket, melyekkel a’ lovas két fegyverzetnek bírnia, mellyeket teljesítnie kell (1838 Figyelmező C0152, 890) | Ha némellyek az osztályokbul bizonyos időre kívánnának szabadságot, fegyverzetük felügyelőinél tartoznak azt sürgetni (1839 Jelenkor C8305, 304).

4. (rendsz. minőségjelzővel v. birtokszóként) ’vki, vmi érdekeinek érvényesítését v. védelmét, céljainak megvalósítását stb. segítő eszközrendszer’ ❖ Próbálja eskeit varázslatának Izmén, kinek bűbáj fegyverzete (1822 Helmeczy Mihály C0030, 191) | Juliánnának tehát most a legsürgősebb dolga az lett volna, hogy a legegyenesebb úton siessen Eperjesről Bécsbe. Azonban ehhez mármost az egész asszonyi fegyverzetére volt szüksége (1884 Jókai Mór CD18) | tanuljunk, hogy erősek legyünk és a tudás legyen a fegyverzetünk (1925 Litografia 2132001, 1) | A legértékesebb emberanyagnak ez az elzüllése nem közömbös a szocialismus sorsára. Gyengül, mert gyengül a szellemi fegyverzete (1936 Németh László² 9485021, 126) | [Szabó Pál,] aki írni is csak éppen hogy megtanult az iskolában, egyszerre szinte teljesen kész írói fegyverzettel lépett be a magyar irodalomba (1953 Darvas József 9101004, 139) | A tekintélyhelyzete teljes fegyverzetével támadó szülőnek valóban csak a másik szülő lehet egyenrangú ellenfele (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044004, 72).

5. ’állati, es. növényi test olyan részeinek összessége, amelyeknek feladata a többi élőlény elleni hatékony védekezés v. támadás’ ❖ sok rovarnál, soknejű madaraknál, s az emlős állatoknál általában a hím nagyobb. A hím egyedeknél pedig általában élénkebb színt, erősebb fegyverzetet, vagy főkép csak fegyverzetet, táplálék után való nagyobb szükségletet és sokkal erősebb mozgást lelünk (1861 Orvosi Hetilap C8111, 512) | a szem és fejnek kiválóan nemes kifejezése, emelve a csőr és karom hatalmas fegyverzete által (1877 Herman Ottó C7901, 177) | különösebb növényrészek még ma is akadnak, melyek morfológiai értékének meghatározása tudományos megvizsgálásra vár, vagy amelyek morfológiai értéke felől a botanikusok véleménye még elágazó vagy nem világos. Ilyen a szerb tövis fegyverzete is (1889 Természettudományi Közlöny C7913, 191) | A farkashalak nagyság és fegyverzet tekintetében felülmulják összes rokonaikat (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Az agresszió az állatvilágban nem a testi fegyverzet (karmok, félelmetes fogak) természetes velejárója. A természet paradox játékot teremtett: a ragadozókban éppen e fegyverzet birtoklása miatt alakul ki gátlás, hogy ne essen neki fajtársainak (1991 Népszabadság júl. 20. C7841, 19).

6. (ritk, tréf) ’férfi nemi szerv, hímvessző’ ❖ [egy nő] soha nem csinál hiúsági kérdést abból, hogy volt-e orgazmusa. Egy pasiban ellenben összeomlik a világ, és lemegy nullára az önbecsülése, ha valami zavar keletkezik a lelkében, és emiatt esetleg nem vethető be teljes pompájában a harci fegyverzete (2006 Női szív 3101004, 340).

7. (Vill) ’villamos forgógép azon szerkezeti egysége, amelynek tekercselésében feszültség indukálódik, ill. ennek vmely részegysége; armatúra’ ❖ a gép fegyverzetének kapcsain létesített feszültség a mágneses mező erősségével arányos (1913 RévaiNagyLex. C5703, 468) | a rétegkondenzátorok fegyverzetei közti szigetelőréteg (1996 Természet Világa ford. CD50) | Franklin vette észre, hogy a leideni palack külső és belső fegyverzetének ellenkező a töltése (2003 Természet Világa CD50).

Sz: fegyverzeti, fegyverzetű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
fegyverzet főnév 3B
1.
vmely (fegyvernembe tartozó, nemzetiségű stb.) személy által (jellemzően) viselt, hordott v. magánál tartott fegyverek összessége, fegyveres felszerelés
mint egy bajnok egész fegyverzettel kiállok a’ harczmezőre
(1813 Helmeczy Mihály ford.Eckartshausen)
Kisértsük meg most már a hún-scytha fegyverzetet s öltözetet előnkbe állítani, azon részeiben, melyek érczből lévén, az idő rombolásának lehetőleg ellentállanak
(1867 Gyárfás István)
E kép szerkezete, nemkülönben az alakok ruházata és fegyverzete arról szól, hogy a festmény a 14. század vége felé, tehát rövidesen a templom felépítése után készült
(1940 Storno Miksa)
A tiszt minden csoportnak kétszer magyarázta el, hogy a radioaktív szennyeződéstől hogyan mentesítik a legénységet, hogyan a fegyverzetet és eszközöket
(1969 Bertha Bulcsu)
[a buzogány és a csákány] a lovagi fegyverzetből került át a huszárok kezébe, ahol jelentős átalakuláson estek át
(2010 Kovács S. Tibor)
1a. (Kat is)
a világon, ill. vmely területen v. vmely állam, hadsereg stb. birtokában levő fegyver(rendszer)ek összessége
a’ fegyvertárak számára 15 ezer font sterlingnyi költség-szaporítást kívánt a’ szónok, mivel állítása szerint, a’ katonaság puskáinak nagy része megromlott ’s egyébként is czélszerű változtatások lettek szükségesekké az angol sereg fegyverzeténél
(1838 Jelenkor)
a vöröshadsereg páncélkocsikkal és páncélvonatokkal igen jól el van látva és a légi haderők, valamint a mérges gázok használatainak fejlesztésére külön szövetség alakult. A hadsereg fegyverzete elég jó
(1929 Budapesti Hírlap júl. 23.)
fel lehetne vetni az övezet területén levő hagyományos fegyverzet, s az ott állomásozó idegen csapatok létszámának csökkentését
(1958 Magyar Nemzet febr. 20.)
az anyagi alosztálynak a légierő fegyverzetével, felszerelésével, ellátásával, utánszállításával [...] kellett foglalkoznia
(1992 M. Szabó Miklós)
szó lesz a hadászati fegyverzet csökkentéséről, a rakétavédelmi rendszerek korlátozására vonatkozó szerződés betartásával kapcsolatos problémákról
(1995 Magyar Hírlap)
1b.
vmely építmény v. jármű hadrendbe állított fegyvereinek összessége
A várak fegyverzete a következő fő elemekből áll: 1. Biztosítási fegyverzet, (armement de sureté). Ezek földbeásott ágyuk, árokban, kazamatákban és tornyokban elrejtett ágyuk
(1914 Pesti Hírlap szept. 3.)
[Krakkó,] a monarchia második rettegett vára, a melynek irányában már harmadszor tört meg a mult hónapban Bochnia körül az orosz előrenyomulás. Hatalmas fegyverzetében az erősség érintetlenül őrködik az orosz-német-osztrák-magyar határ szögében
(1916 Molnár Ferenc²)
tengeralattjárók, amelyeknek fegyverzetét hatalmas rakéták alkotják
(1966 Népszabadság febr. 22.)
Nimitz repülőgép-hordozó. [...] Fegyverzet: 90-100 db repülőgép, 3 db (egyenként 8 db) Sea Sparrow rakétaindító, 4 db katapult
(1997 Tények könyve)
[a németeknek] volt egy kitűnő hadihajó típusuk, a páncélos hajó, amelyet az angolok zsebcsatahajónak neveztek. A három német zsebcsatahajó szinte minden olyan hadihajónál erősebb fegyverzettel rendelkezett, amelyik gyorsabb volt nála
(2007 Kaiser Ferenc)
1c. (rég v. Tört)
páncélöltözet, vértezet
Gr.gróf Eszterházy Ferencz Fehérvármegye főispánja és cseszneki kapitány, majd később labancz-ezredes, Győrött 1704-ben létezett fegyverzeteinek (különféle készületű s diszítményű pánczérok, karvasak, sisakok) a tulajdonos gróf által sajátkezűleg összeirt részletes lajstroma
(1869 Thaly Kálmán)
A király és Zápolya János számára újdonat páncélok lettek megrendelve Bertholdnál, a híres páncélkovácsnál. Egyszerre készült el mind a kettő; egész családi ünnep volt, mikor a két fényes fegyverzetet felpróbálták a viselőikre
(1893 Jókai Mór)
a testet acéldrótból finoman összesodrott páncéling borította, mely fölött a nehéz vasvért, elől hegyesen kiállva, hátul szíjjal összekötve tündöklött. A fegyverzetet kiegészítették az acélpántokból összerótt kéz- és lábvértek és keztyük
(1930 Bánlaky József)
[Turnhofer Konrád 1418-ban írt levelében] arra kéri apját, igyekezzék, hogy fegyverzete (páncél, vaskalap, vaskar, vaskesztyűk) és sárgarézzel kivert mellvértje megkerüljön
(1959 Mollay Károly)
Az első fennmaradt bárói síremlék a késő Anjou-kori lovagi fegyverzetet tárja elénk. Garai Miklós kúpos sisakot visel, amelynek az alsó kerületébe sűrű sodronyszövetet szegecseltek, amely a nádor vállaira és nyakára terül. Az elhunyt pompás sodronyinget hord és a karjai, valamint a lábai külső felületére kovácsolt vérteket szíjaztak. [...] A nádor páncélja a teljes lemezvértek megjelenése előtti legfejlettebb védőfegyvertípust képviseli. A fegyverkabát felett ugyanis már egy vaslemezből kovácsolt, a mellet és a rekeszizom felső részét védő „mellvért” helyezkedik el
(2010 Kovács S. Tibor)
2. (gyakr.. tbsz-ban)
a fegyverek sorába tartozó tárgy(ak csoportja), fegyverféle
A kevés dicsőséggel elfoglalt ágyuk, könnyen nyert foglyok és ragadmányul szerzett kincset érő fegyverzetek tevék ki [a] diszmenet részleteit
(1860 Vasárnapi Újság)
[az, hogy a mészégető építésekor előkerült] buzogányok, nyilveszszők, s más műtárgyak mind a kovácsok műhelyébe vándoroltak, annál inkább veszteség, mert arról, hogy e nagy mennyiségü fegyverzetekkel koponyák és csontok (még pedig mint mondják, szokatlan nagyságúak) is fordultak elő, arra lehetne következtetnünk, hogy ottan ős temetkezési vagy éppen csatahely volt
(1868 Orbán Balázs)
[Béla] csak egy agárfejű lovaglópálcát vett magához a zöld posztós falakat betöltő összes fegyverzetei, kardjai, pisztolyai, vadászfegyverei közül
(1932 Krúdy Gyula)
Kedves barátomat bízom meg, hogy seregünk részére, mint annak immár tényleges tagja, a paraszt nép kezére jutott fegyverzet összegyüjtését még a mai napon végrehajtani szíveskedjék
(1952 Illyés Gyula)
Tavaly Ukrajna 500 millió dolláros bevételre tett szert fegyverzet és haditechnika exportjából
(2002 Magyar Hírlap)
3. (rég, ritk)
a haderőnek felszerelést, vezetési rendet és rendeltetést tekintve a többitől elkülönülő része, egysége; fegyvernem
A’ Lovasság minden időben nagy szerepet játszott a hadi történetekben, ’s csak nem átalános fegyverzet vala a megtámadásra
(1837 Tudományos Gyűjtemény)
előnkbe adja értekező a’ nehéz és könynyű lovasság’ hatáskörét, ’s mind azon tulajdonságokat, kötelességeket, melyekkel a’ lovas két fegyverzetnek bírnia, mellyeket teljesítnie kell
(1838 Figyelmező)
Ha némellyek az osztályokbul bizonyos időre kívánnának szabadságot, fegyverzetük felügyelőinél tartoznak azt sürgetni
(1839 Jelenkor)
4. (rendsz. minőségjelzővel v. birtokszóként)
vki, vmi érdekeinek érvényesítését v. védelmét, céljainak megvalósítását stb. segítő eszközrendszer
Próbálja eskeit varázslatának Izmén, kinek bűbáj fegyverzete
(1822 Helmeczy Mihály)
Juliánnának tehát most a legsürgősebb dolga az lett volna, hogy a legegyenesebb úton siessen Eperjesről Bécsbe. Azonban ehhez mármost az egész asszonyi fegyverzetére volt szüksége
(1884 Jókai Mór)
tanuljunk, hogy erősek legyünk és a tudás legyen a fegyverzetünk
(1925 Litografia)
A legértékesebb emberanyagnak ez az elzüllése nem közömbös a szocialismus sorsára. Gyengül, mert gyengül a szellemi fegyverzete
(1936 Németh László²)
[Szabó Pál,] aki írni is csak éppen hogy megtanult az iskolában, egyszerre szinte teljesen kész írói fegyverzettel lépett be a magyar irodalomba
(1953 Darvas József)
A tekintélyhelyzete teljes fegyverzetével támadó szülőnek valóban csak a másik szülő lehet egyenrangú ellenfele
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
5.
állati, es. növényi test olyan részeinek összessége, amelyeknek feladata a többi élőlény elleni hatékony védekezés v. támadás
sok rovarnál, soknejű madaraknál, s az emlős állatoknál általában a hím nagyobb. A hím egyedeknél pedig általában élénkebb színt, erősebb fegyverzetet, vagy főkép csak fegyverzetet, táplálék után való nagyobb szükségletet és sokkal erősebb mozgást lelünk
(1861 Orvosi Hetilap)
a szem és fejnek kiválóan nemes kifejezése, emelve a csőr és karom hatalmas fegyverzete által
(1877 Herman Ottó)
különösebb növényrészek még ma is akadnak, melyek morfológiai értékének meghatározása tudományos megvizsgálásra vár, vagy amelyek morfológiai értéke felől a botanikusok véleménye még elágazó vagy nem világos. Ilyen a szerb tövis fegyverzete is
(1889 Természettudományi Közlöny)
A farkashalak nagyság és fegyverzet tekintetében felülmulják összes rokonaikat
(1933 Az állatok világa ford.)
Az agresszió az állatvilágban nem a testi fegyverzet (karmok, félelmetes fogak) természetes velejárója. A természet paradox játékot teremtett: a ragadozókban éppen e fegyverzet birtoklása miatt alakul ki gátlás, hogy ne essen neki fajtársainak
(1991 Népszabadság júl. 20.)
6. (ritk, tréf)
férfi nemi szerv, hímvessző
[egy nő] soha nem csinál hiúsági kérdést abból, hogy volt-e orgazmusa. Egy pasiban ellenben összeomlik a világ, és lemegy nullára az önbecsülése, ha valami zavar keletkezik a lelkében, és emiatt esetleg nem vethető be teljes pompájában a harci fegyverzete
(2006 Női szív)
7. (Vill)
villamos forgógép azon szerkezeti egysége, amelynek tekercselésében feszültség indukálódik, ill. ennek vmely részegysége; armatúra
a gép fegyverzetének kapcsain létesített feszültség a mágneses mező erősségével arányos
(1913 RévaiNagyLex.)
a rétegkondenzátorok fegyverzetei közti szigetelőréteg
(1996 Természet Világa ford.)
Franklin vette észre, hogy a leideni palack külső és belső fegyverzetének ellenkező a töltése
(2003 Természet Világa)
Sz: fegyverzeti, fegyverzetű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások