deliás (I. 15A II. 4A) l. daliás

daliás mn és fn  deliás (rég)

I. mn 15A (irod v. vál)

1. (tréf is) ’szép, magas, arányos termetű, egyenes tartású(, vitéz, hősies) 〈személy, kül. férfi〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ öltözetére nézve leg deliásabb a’ Párisi Frantzia (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 283) | a’ nyilazó Krallin, ’s lángfürtü Preheszka, A’ daliás Kundot leverék fejedelmi Zalánról (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 213) | Az ifjak daliás serege (1855 e. Obernyik Károly 8339004, 144) | [Zeusz] szeme büszkeséggel tekint a sisakos és pajzsos, dárdáját büszkén forgató daliás szép leányra [ti. Pallasz Athénére] (1904 ÓkoriLex. CD28) | beleszeretett az apósába, aki daliás volt és snájdig (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen személyre jellemző, rá valló, tőle származó 〈(test)alkat, öltözet, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ akár mikép forgódgyanak körüle [ti. Nesztáli úrfi körül a kisasszonyok], nem ſokat tördik velek, deliáson viseli magát (1805 Hollósi Egyed C2095, 123) | [Zalán látja Árpád] rettentő kardja’ világát, És daliás tetemét magasan fölnyúlni toronyként (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524376, 124) | e daliás táncz [ti. a palotás] megérdemli vala, hogy szünet előtt is, szünet után is ellejtessék (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [a 17. századra a férfi felsőruha] alakja mindjobban a testhez idomul, mondhatni (talán a katonai öltözetek hatása alatt) daliásabbá válik (1940 Höllrigl József CD43) | az ezüsthajú, de most is daliás tartású Simándy Józsefnek (1996 Magyar Hírlap CD09).

1b. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) ’jól fejlett, szép, arányos termetű, büszke tartású 〈állat〉, ill. ilyen állatra jellemző 〈termet〉’ ❖ Daliás ajándok. Bécsi lapok szerint a török szultán egy 150,000 piaszter értékü diszparipával szándékozik megajándékozni Napoleon herczeget (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Az ősmocsarak utolsó vonaglását, az ekevas éhességét megsinylette ez a daliás vadmadár [ti. a daru] (1899 Chernel István CD34) | a fiakkerek és konflisok kocsijai sem egyformán jók és lovaik nem egyenlően daliásak (1901 A Vendéglős 2100001, 2) | a daliás szarvas, a kecses gazella, a nemes ló (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A daliás cincér (Acanthocinus aedilis) csupán 10 mm hosszú bogár, csápjai azonban ennek hétszeresét is elérhetik (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | Daliás termet, hosszú, kopasz nyak, erős lábak, pompás tollazat. A strucc-csapat […] az alentejói Vale das Cabrasban talált otthonra (1997 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’sudár, magas, egyenes 〈fa(törzs), építmény stb.〉, ill. ilyen fára, építményre stb. jellemző 〈alak, nagyság〉’ ❖ Egy nagy erős nyárfa, daliás, lombos, magas (1908 Bródy Sándor C1191, 103) | a fényes, csörgő és daliás kard (1915 Krúdy Gyula CD54) | [a soproni Storno-palota] egyik sarkán a daliás Tűztorony szökik a magasba (1972 Becht Rezső CD52) | A daliás termetükért ültetett díszfák gyakorta elérik a 15-20 méteres magasságot is (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’Hősi, vitézi, lovagi.’

2a. (kissé rég) ’hősies, vitézi 〈megnyilvánulás, tulajdonság stb.〉, ill. hősök, vitézek közt folyó 〈küzdelem〉’ ❖ A’ Félelem a’ daliás Vitézségnek börtöne (1807 Pázmándi Horvát Endre C3438, 13) | illy daliás tettekkel mai időkben eldöntő csatát nem nyerhetni (1845 Széchenyi István CD1501) | E czélra törjön daljás lelketek (1871 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare C3734, 156) | hajdanában Krajna földén is a lovagkor daliás erkölcsei és szokásai uralkodtak (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A perdöntő bajviváshoz hasonlított a daliás párviadal, melyben a vitézek […] a megsértett lovagi becsület vagy a harci dicsőség igazolására hívták ki egymást (1934 Bánlaky József CD16).

2b. ’hősies, vitézi megnyilvánulásokban gazdag 〈időszak, esemény stb.〉, ill. ilyen időszakot v. hősöket, vitézeket bemutató 〈alkotás〉’ ❖ Virgilius pedig Salómínusnak érdemit daliás énekkel akarja magasztalni (1787 Rájnis József C3579, 96) | A’ völgy, mellyből kinéz a’ vár betört feje, Egy daliás idő árnyékát festi le (1848 Életképek C0107, 200) | régen a daliás korban ilyenkor lovag-viadalok s néptornák szoktak volt tartatni (1869 Orbán Balázs CD22) | daliás huszárnóta (1937 Keszi Imre CD10) | daliásabb időkben minden szóért kardpárbaj következett (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (tréf v. gúny is) ’〈vminek v. vkinek az életében, fejlődésében:〉 küzdelmes, de a fejlődés szempontjából fontos, ill. sikerekben, eredményekben bővelkedő 〈(kezdeti) időszak〉’ ❖ Sedannal és a császársággal együtt halt meg Franciaország polgárságának daliás korszaka (1909 Ady Endre CD0801) | a szocialista országépítés daliás kezdetekor nagy garral beígért változásból – nevezetesen, hogy megszűnik a falu és a város közötti távolság – semmi nem lett (1989 Csák Gyula 2025072, 151) | összejönnek az egykori szerkesztők, újságírók, tördelők, ügyvédek és szociológusok, hogy megemlékezzenek a tíz évvel ezelőtti daliás napokról, s felelevenítsék a lapkészítés kalandjait és küzdelmeit (1999 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 4A (rég)

’dárdás, kopjás katona’ ❖ daliás [=] Kopjás, dárdás vitéz (1784 Kisded szótár C0815, 19) | Hség lelkesíté A’ roppant Pannóniának Lelkes Daliássait (1807 Pázmándi Horvát Endre C3438, 12) | [II. Rákóczi Ferenchez] jobbról-balról 3-3 pompásan öltöztetett kengyelfutó csatlakozott s közrefogták őt a vörös deliások (ezüst csattos katonák) (1907 Márki Sándor CD55) | A daliások aranykapcsos dolmányban, kék nadrágban, deli csizmában; a francziák kékben jártak medvebőr süveggel (1909 Márki Sándor CD55) | A fejedelem udvari hadaihoz tartoztak még az ezredkötelékbe be nem osztott önálló századok, melyek Rákóczi legszűkebb környezetét, testőrségét képezték. Ezek voltak: a nemesi compánia, a zöld vadászok, az arnót (albán) testőrök, a daliások (kapcsosok) századai (1941 Bánlaky József CD16).

J: délceg, deli.

Sz: daliásság.

Vö. CzF. daliás¹, daliás²; ÉrtSz.; TESz. dalia; ÉKsz.; ÚMTsz.

deliás lásd daliás
daliás melléknév és főnév
deliás I. 15A II. 4A (rég)
I. melléknév 15A (irod v. vál)
1. (tréf is)
szép, magas, arányos termetű, egyenes tartású(, vitéz, hősies) 〈személy, kül. férfi〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
öltözetére nézve leg deliásabb a’ Párisi Frantzia
(1778 Faludi Ferenc ford.)
a’ nyilazó Krallin, ’s lángfürtü Preheszka, A’ daliás Kundot leverék fejedelmi Zalánról
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
Az ifjak daliás serege
(1855 e. Obernyik Károly)
[Zeusz] szeme büszkeséggel tekint a sisakos és pajzsos, dárdáját büszkén forgató daliás szép leányra [ti. Pallasz Athénére]
(1904 ÓkoriLex.)
beleszeretett az apósába, aki daliás volt és snájdig
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen személyre jellemző, rá valló, tőle származó (test)alkat, öltözet, megnyilvánulás stb.〉
akár mikép forgódgyanak körüle [ti. Nesztáli úrfi körül a kisasszonyok], nem ſokat tördik velek, deliáson viseli magát
(1805 Hollósi Egyed)
[Zalán látja Árpád] rettentő kardja’ világát, És daliás tetemét magasan fölnyúlni toronyként
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
e daliás táncz [ti. a palotás] megérdemli vala, hogy szünet előtt is, szünet után is ellejtessék
(1859 Vasárnapi Újság)
[a 17. századra a férfi felsőruha] alakja mindjobban a testhez idomul, mondhatni (talán a katonai öltözetek hatása alatt) daliásabbá válik
(1940 Höllrigl József)
az ezüsthajú, de most is daliás tartású Simándy Józsefnek
(1996 Magyar Hírlap)
1b. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is)
jól fejlett, szép, arányos termetű, büszke tartású 〈állat〉, ill. ilyen állatra jellemző 〈termet〉
Daliás ajándok. Bécsi lapok szerint a török szultán egy 150,000 piaszter értékü diszparipával szándékozik megajándékozni Napoleon herczeget
(1854 Vasárnapi Újság)
Az ősmocsarak utolsó vonaglását, az ekevas éhességét megsinylette ez a daliás vadmadár [ti. a daru]
(1899 Chernel István)
a fiakkerek és konflisok kocsijai sem egyformán jók és lovaik nem egyenlően daliásak
(1901 A Vendéglős)
a daliás szarvas, a kecses gazella, a nemes ló
(1929 Az állatok világa ford.)
A daliás cincér (Acanthocinus aedilis) csupán 10 mmmilliméter hosszú bogár, csápjai azonban ennek hétszeresét is elérhetik
(1993 A magyarság kézikönyve)
Daliás termet, hosszú, kopasz nyak, erős lábak, pompás tollazat. A strucc-csapat […] az alentejói Vale das Cabrasban talált otthonra
(1997 Magyar Hírlap)
1c.
sudár, magas, egyenes 〈fa(törzs), építmény stb.〉, ill. ilyen fára, építményre stb. jellemző 〈alak, nagyság〉
Egy nagy erős nyárfa, daliás, lombos, magas
(1908 Bródy Sándor)
a fényes, csörgő és daliás kard
(1915 Krúdy Gyula)
[a soproni Storno-palota] egyik sarkán a daliás Tűztorony szökik a magasba
(1972 Becht Rezső)
A daliás termetükért ültetett díszfák gyakorta elérik a 15-20 méteres magasságot is
(1998 Magyar Hírlap)
2.
Hősi, vitézi, lovagi.
2a. (kissé rég)
hősies, vitézi 〈megnyilvánulás, tulajdonság stb.〉, ill. hősök, vitézek közt folyó 〈küzdelem〉
A’ Félelem a’ daliás Vitézségnek börtöne
(1807 Pázmándi Horvát Endre)
illy daliás tettekkel mai időkben eldöntő csatát nem nyerhetni
(1845 Széchenyi István)
E czélra törjön daljás lelketek
(1871 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
hajdanában Krajna földén is a lovagkor daliás erkölcsei és szokásai uralkodtak
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A perdöntő bajviváshoz hasonlított a daliás párviadal, melyben a vitézek […] a megsértett lovagi becsület vagy a harci dicsőség igazolására hívták ki egymást
(1934 Bánlaky József)
2b.
hősies, vitézi megnyilvánulásokban gazdag 〈időszak, esemény stb.〉, ill. ilyen időszakot v. hősöket, vitézeket bemutató 〈alkotás〉
Virgilius pedig Salómínusnak érdemit daliás énekkel akarja magasztalni
(1787 Rájnis József)
A’ völgy, mellyből kinéz a’ vár betört feje, Egy daliás idő árnyékát festi le
(1848 Életképek)
régen a daliás korban ilyenkor lovag-viadalok s néptornák szoktak volt tartatni
(1869 Orbán Balázs)
daliás huszárnóta
(1937 Keszi Imre)
daliásabb időkben minden szóért kardpárbaj következett
(1997 Magyar Hírlap)
3. (tréf v. gúny is)
〈vminek v. vkinek az életében, fejlődésében:〉 küzdelmes, de a fejlődés szempontjából fontos, ill. sikerekben, eredményekben bővelkedő (kezdeti) időszak〉
Sedannal és a császársággal együtt halt meg Franciaország polgárságának daliás korszaka
(1909 Ady Endre)
a szocialista országépítés daliás kezdetekor nagy garral beígért változásból – nevezetesen, hogy megszűnik a falu és a város közötti távolság – semmi nem lett
(1989 Csák Gyula)
összejönnek az egykori szerkesztők, újságírók, tördelők, ügyvédek és szociológusok, hogy megemlékezzenek a tíz évvel ezelőtti daliás napokról, s felelevenítsék a lapkészítés kalandjait és küzdelmeit
(1999 Magyar Hírlap)
II. főnév 4A (rég)
dárdás, kopjás katona
daliás [=] Kopjás, dárdás vitéz
(1784 Kisded szótár)
Hség lelkesíté A’ roppant Pannóniának Lelkes Daliássait
(1807 Pázmándi Horvát Endre)
[II. Rákóczi Ferenchez] jobbról-balról 3-3 pompásan öltöztetett kengyelfutó csatlakozott s közrefogták őt a vörös deliások (ezüst csattos katonák)
(1907 Márki Sándor)
A daliások aranykapcsos dolmányban, kék nadrágban, deli csizmában; a francziák kékben jártak medvebőr süveggel
(1909 Márki Sándor)
A fejedelem udvari hadaihoz tartoztak még az ezredkötelékbe be nem osztott önálló századok, melyek Rákóczi legszűkebb környezetét, testőrségét képezték. Ezek voltak: a nemesi compánia, a zöld vadászok, az arnót (albán) testőrök, a daliások (kapcsosok) századai
(1941 Bánlaky József)
Sz: daliásság
Vö. CzF. daliás¹, daliás²; ÉrtSz.; TESz. dalia; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások