elemi mn és fn 

I. mn 18B6

1. ’vmely egészet vele azonos v. hozzá hasonló összetevők sokaságával együtt felépítő, kicsiny v. legkisebb 〈alkotórész, összetevő, részecske stb.〉’ ❖ A növényeknek csak egyetlen elemi életműszerük van, a már fentebbi értelemben kifejtett sejt (1847 Hetilap CD61) | A szótagokat végre a beszéd legelemibb részeire, a hangokra bontjuk (1895 Balassa József 8407007, 4) | Már régebben felmerült az a kérdés, hogy az elemi testek legkisebb részecskéi az atomok nem bonthatók-e még kisebb részekre (1924 Gál Vilmos CD10) | [a gyapjú fonása] az elemi szálak párhuzamosításából és a párhuzamosított szálakból álló előfonal nyújtásából és sodrásából áll (1957 Dávidházy István CD52) | Ma úgy tekintünk minden anyagra mint elektronokból, protonokból és más elemi részecskékből ismert terv szerint felépült struktúrákra (1969 Marx György 9428003, 89) | az „elemi alkatrészekből épített számítógépek” korának nevezhetnénk [a korábbi időszakot] (1989 Tények könyve CD37) | valójában a nukleonok sem – azaz sem a neutron, sem a proton – tekinthetők eleminek. A nukleonok mindegyike ugyanis kisebb részecskékből, mégpedig három-három kvarkból áll (1999 Természet Világa CD50).

1a. (kissé rég, Kém) ’vmely elem atomjából v. atomjaiból álló 〈vegyüléskor tulajdonságait megtartó atom(csoport), gyök〉’ ❖ A legújabb időben számos vizsgálat (Popoff, Henry, Röse, Krüger stb.) történt az irányban, vajjon a több vegyértékü elemi atomok egyes vegyértékei egyenértéküek-e, vagy sem (1895 PallasLex. CD02) | A vegyületek jelzésére az őket képező elemi gyököket egymás mellé irjuk, p. HCl hidrogénklorid (sósav) (1895 PallasLex. CD02) | [a tapasztalati képletek] azt fejezik ki, hogy az illető vegyületnek mekkora a molekulája és minő elemi gyökökből áll, továbbá az egyes elemi gyökök milyen számban szerepelnek (1914 RévaiNagyLex. C5707, 450) | Az elemi gyökök közül a haloidok (klór, jód, bróm és fluor) hidrogénnel közvetlenül savakat alkotnak (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 225).

1b. (Kém) ’〈több kémiai elemből álló vegyülettel szemben:〉 egy elem atomjaiból felépülő 〈anyag〉’ ❖ Az ókorban és a középkor végéig az ércekből csupán képlékeny állapotú, elemi szénben szegény vasat állítottak elő (1956 Sodró László CD52) | az ipari gyakorlat a Varga-szabadalmak szerint a hidrogénező reakciótérbe juttatott elemi kén vagy kénvegyületek adagolásával valósította meg a szenek, kátrányok stb. katalitikus hidrogénezését (1981 Móra László CD30) | Az aminosavak nitrogéntartalmát szervezetünk nem tudja elemi nitrogén formájában kiválasztani (1995 Természet Világa CD50).

2. ’egyszerű, vmit megalapozó, vminek az alapjául szolgáló 〈jelenség, ismeret stb.〉 v. azzal foglalkozó, azzal kapcs., ill. alapvető fontosságú, meghatározó 〈dolog〉’ ❖ Ekképen jutnak a kisdedek elemi ösmeretekre úgy a vallásos historiából, mint a természettudományból (1837 Kossuth Lajos ford.–Wilderspin CD32) | [az intézet a tanuló] elemi szükségeinek fedezésére havonkint csak 12 pftot kiván (1842 Pesti Hírlap CD61) | A héber nyelv elemi tankönyve (1856 Magyar írók élete CD27) | az embereknek még nem volt meg a hét elemi színről való fogalmuk (1878 Török Aurél 8613001, 78) | A tanulás jogát, ezt az elemi jogot sértették meg az egyetem falai között (1919 Juhász Gyula¹ 9284885, 245) | Ne keressünk tehát mi sem másodlagos és lényegtelen hibákat Popper és a Popperisták táphadsereg-javaslatában, annál kevésbé, mert van benne alapvető és elemi hiba bőven (1922 Pikler J. Gyula CD10) | a jószomszédi viszony elemi érdek (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé rég) ’az iskolarendszer alsó fokán érvényes, alapfokú 〈oktatás, tanulás〉, ill. ilyen oktatás részét képező 〈egy tanévnyi szakasz〉’ ❖ az oktatási mód teljességgel nem volt elemi (1837 Kossuth Lajos ford.–Wilderspin CD32) | leányaink alig részesűltek ezelőtt közköltségen magában a fővárosban is eleminél magasabb oktatásban (1875 Csengery Antal 8086007, 381) | Persze, hogy [Schenk I. János] végzett elemi tanulmányokat, sőt középiskolaiakat is, különben nem juthatott volna be a postatakarékhoz (1917 Gábor Andor 9163011, 18) | a kötelezően elvárható „műveltségi minimum” akár hat elemi osztályban is elsajátítható (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. (kissé rég) ’ilyen oktatást biztosító 〈intézmény (épülete)〉’ ❖ meghatározandó évekig minden atya tartozzék gyermekét az elemi iskolákba járatni (1841 Pesti Hírlap CD61) | Fájlalom a válást szeretve tisztelt munkatársaimtól, [...] a fő- közép- és elemi tanintézeteink tanférfiaitól (1905 Evangélikus Családi Lap 2105001, 82) | [Sopronban] az 1945/46. tanév elején a leány- és fiú polgári iskolában és a két állami elemi iskolában szervezték meg az általános iskola V. osztályát (1982 e. Szájer József CD52) | Az új elemi iskola eddig megépült egyharmad részét már idén szeptembertől birtokukba vehették a diákok (1994 Magyar Hírlap CD09).

3b. (rég) ’ilyen oktatásban, nevelésben részesülő 〈tanuló〉, ill. ilyen oktatást, nevelést végző 〈tanító, tanár〉’ ❖ [az egyesület] a’ következő egyéneket határozá érdemjelekkel megtisztelni: Wölfel József kőszegi polgárt Vasban; [...] Laczó Endre jolsvai elemitanitót Gömörben (1842 Pesti Hírlap CD61) | Szombathelyen aug. 12-én kezdődött az elemi tanárok vizsgálata. Oklevelet csak 16 érdemelt ki (1855 Vasárnapi Újság CD56) | az elemi tanítónőket a budai oldalon, a II. kerületben levő tanítónő-képezde neveli (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [1893-ban a győri püspök megbízottja kifogásolta, hogy a lozsi iskolában] 173 elemi tanulónak egyetlen osztálya és egy tanítója van (1967 Mikó Sándor CD52).

4. ’a természeti erőkkel, elemekkel kapcs. 〈jelenség〉, ill. általuk előidézett 〈hatás, kár stb.〉’ ❖ mikint lehetne a’ megyei adózókat tűz, viz, jég, szóval: elemi csapások ellen, kölcsönös kármentesitő-egyesületbe összeforrasztani (1841 Pesti Hírlap CD61) | Az elmult tél számos természeti és elemi tüneményről nevezetes (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [a folyó] elemi erővel törtet előre (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A biztosítótársaságok mindegyike fedezetet kínál a következő elemi károkra: tűz, robbanás (roppanás), villámcsapás, vihar, árvíz, felhőszakadás, belvíz, földrengés, vezetéktörés, jégeső és hónyomás (1991 Tények könyve CD37).

4a. (hiv) ’ilyen kárral sújtott 〈személy〉 v. ilyen kárral kapcs. 〈biztosítás, pénzösszeg stb.〉’ ❖ elemi károsultak szociális segélyének megállapítása (1987 Tények könyve CD37) | az elemi káralap javára elkülönített 200 millió forint pedig minimális összeg a keletkezett többmilliárdos károkhoz képest (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. ’viharos erejű, zaboláz(hat)atlan, ösztönszerű 〈érzés, hatás, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ [az élőlények] közül mindeniken tapasztalhatni a’ mozgás [!] és elemi vonszódás [!] (1841 Vajda Péter ford.–Cuvier 8504001, 4) | bátyám részéről egy benne régen visszafojtott lelki állapot elemi kitörését kellett kiállani a szerencsétlennek (1885 Görgey István 8160006, 608) | elemi nagy indulatok (1900 Palágyi Menyhért 9509002, 349) | robusztus életvidámság és elemien ható groteszk derű [...] jellemezték [Scheiber Hugó] művészetét (1926 Rabinovszky Máriusz CD10) | elemi undor (1936 Illyés Gyula 9274067, 168) | öntudatlanul, elemibb erővel hatnak a nyelvújítás előtti, mint az utáni szavak (1973 Vas István 9760027, 992).

II. fn 1B1

(kissé rég) ’alapfokú oktatást biztosító intézmény’ ❖ Tanultam az elemiben Összeadni keveset (1911 Tóth Árpád CD01) | A fogarasi elemi és a verseci főgimnázium nyolc osztálya (1920 Karinthy Frigyes 9309088, 15) | Látszott Herskovitson, hogy ő is megismerte Márkot. Együtt jártak elemibe (1936 Hollós Korvin Lajos CD10) | őneki odaát ezek [ti. a szomszédok] haragosai, még az elemiből, amikor kitúrta az első padból az illetőt (1999 Magyar Hírlap CD09).

a. (kissé rég) ’ilyen intézményben folyó oktatás (egy tanévnyi szakasza)’ ❖ [Micu] már a második elemibe jár (1882 Mikszáth Kálmán 8312124, 22) | A harmadik elemiben egy napon egy tanítónő helyettesítette a tanítónkat (1910 Csáth Géza 9085003, 46) | Alig végezte el az elemit, már a falu ünnepségeinek főszereplője lett (1976 Dobos László 1034002, 157) | öt elemit és három középiskolát végzett hat különböző helyen (1981 Pomogáts Béla 9536001, 213).

b. (tbsz-ban) (rég) ’ennek keretében átadott v. elsajátított alapfokú ismeretek, tanulmányok’ ❖ A’ real-iskolák 10 osztályra szabvák (5 fi, 5 lány) az alsóbbak ismétlik az elemieket (1842 Pesti Hírlap CD61) | Iskolai növeltetését vette az elemiekből otthonn, a fölebbiekből Sopronban (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Az elemiek tanulását én egy harmadrangú iskolában kezdettem (1905 Vámbéry Ármin 8507001, 17).

Sz: elemis, elemiség.

Vö. CzF. ~, elemileg; ÉrtSz.; TESz. elem; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elemi melléknév és főnév
I. melléknév 18B6
1.
vmely egészet vele azonos v. hozzá hasonló összetevők sokaságával együtt felépítő, kicsiny v. legkisebb 〈alkotórész, összetevő, részecske stb.〉
A növényeknek csak egyetlen elemi életműszerük van, a már fentebbi értelemben kifejtett sejt
(1847 Hetilap)
A szótagokat végre a beszéd legelemibb részeire, a hangokra bontjuk
(1895 Balassa József)
Már régebben felmerült az a kérdés, hogy az elemi testek legkisebb részecskéi az atomok nem bonthatók-e még kisebb részekre
(1924 Gál Vilmos)
[a gyapjú fonása] az elemi szálak párhuzamosításából és a párhuzamosított szálakból álló előfonal nyújtásából és sodrásából áll
(1957 Dávidházy István)
Ma úgy tekintünk minden anyagra mint elektronokból, protonokból és más elemi részecskékből ismert terv szerint felépült struktúrákra
(1969 Marx György)
az „elemi alkatrészekből épített számítógépek” korának nevezhetnénk [a korábbi időszakot]
(1989 Tények könyve)
valójában a nukleonok sem – azaz sem a neutron, sem a proton – tekinthetők eleminek. A nukleonok mindegyike ugyanis kisebb részecskékből, mégpedig három-három kvarkból áll
(1999 Természet Világa)
1a. (kissé rég, Kém)
vmely elem atomjából v. atomjaiból álló 〈vegyüléskor tulajdonságait megtartó atom(csoport), gyök〉
A legújabb időben számos vizsgálat (Popoff, Henry, Röse, Krüger stb.s a többi) történt az irányban, vajjon a több vegyértékü elemi atomok egyes vegyértékei egyenértéküek-e, vagy sem
(1895 PallasLex.)
A vegyületek jelzésére az őket képező elemi gyököket egymás mellé irjuk, p.például HCl hidrogénklorid (sósav)
(1895 PallasLex.)
[a tapasztalati képletek] azt fejezik ki, hogy az illető vegyületnek mekkora a molekulája és minő elemi gyökökből áll, továbbá az egyes elemi gyökök milyen számban szerepelnek
(1914 RévaiNagyLex.)
Az elemi gyökök közül a haloidok (klór, jód, bróm és fluor) hidrogénnel közvetlenül savakat alkotnak
(1929 TolnaiÚjLex.)
1b. (Kém)
〈több kémiai elemből álló vegyülettel szemben:〉 egy elem atomjaiból felépülő 〈anyag〉
Az ókorban és a középkor végéig az ércekből csupán képlékeny állapotú, elemi szénben szegény vasat állítottak elő
(1956 Sodró László)
az ipari gyakorlat a Varga-szabadalmak szerint a hidrogénező reakciótérbe juttatott elemi kén vagy kénvegyületek adagolásával valósította meg a szenek, kátrányok stb.s a többi katalitikus hidrogénezését
(1981 Móra László)
Az aminosavak nitrogéntartalmát szervezetünk nem tudja elemi nitrogén formájában kiválasztani
(1995 Természet Világa)
2.
egyszerű, vmit megalapozó, vminek az alapjául szolgáló 〈jelenség, ismeret stb.〉 v. azzal foglalkozó, azzal kapcs., ill. alapvető fontosságú, meghatározó 〈dolog〉
Ekképen jutnak a kisdedek elemi ösmeretekre úgy a vallásos historiából, mint a természettudományból
(1837 Kossuth Lajos ford.Wilderspin)
[az intézet a tanuló] elemi szükségeinek fedezésére havonkint csak 12 pftpengő forintot kiván
(1842 Pesti Hírlap)
A héber nyelv elemi tankönyve
(1856 Magyar írók élete)
az embereknek még nem volt meg a hét elemi színről való fogalmuk
(1878 Török Aurél)
A tanulás jogát, ezt az elemi jogot sértették meg az egyetem falai között
(1919 Juhász Gyula¹)
Ne keressünk tehát mi sem másodlagos és lényegtelen hibákat Popper és a Popperisták táphadsereg-javaslatában, annál kevésbé, mert van benne alapvető és elemi hiba bőven
(1922 Pikler J. Gyula)
a jószomszédi viszony elemi érdek
(1994 Magyar Hírlap)
3. (kissé rég)
az iskolarendszer alsó fokán érvényes, alapfokú 〈oktatás, tanulás〉, ill. ilyen oktatás részét képező 〈egy tanévnyi szakasz〉
az oktatási mód teljességgel nem volt elemi
(1837 Kossuth Lajos ford.Wilderspin)
leányaink alig részesűltek ezelőtt közköltségen magában a fővárosban is eleminél magasabb oktatásban
(1875 Csengery Antal)
Persze, hogy [Schenk I. János] végzett elemi tanulmányokat, sőt középiskolaiakat is, különben nem juthatott volna be a postatakarékhoz
(1917 Gábor Andor)
a kötelezően elvárható „műveltségi minimum” akár hat elemi osztályban is elsajátítható
(1996 Magyar Hírlap)
3a. (kissé rég)
ilyen oktatást biztosító 〈intézmény (épülete)
meghatározandó évekig minden atya tartozzék gyermekét az elemi iskolákba járatni
(1841 Pesti Hírlap)
Fájlalom a válást szeretve tisztelt munkatársaimtól, [...] a fő- közép- és elemi tanintézeteink tanférfiaitól
(1905 Evangélikus Családi Lap)
[Sopronban] az 1945/46. tanév elején a leány- és fiú polgári iskolában és a két állami elemi iskolában szervezték meg az általános iskola V. osztályát
(1982 e. Szájer József)
Az új elemi iskola eddig megépült egyharmad részét már idén szeptembertől birtokukba vehették a diákok
(1994 Magyar Hírlap)
3b. (rég)
ilyen oktatásban, nevelésben részesülő 〈tanuló〉, ill. ilyen oktatást, nevelést végző 〈tanító, tanár〉
[az egyesület] a’ következő egyéneket határozá érdemjelekkel megtisztelni: Wölfel József kőszegi polgárt Vasban; [...] Laczó Endre jolsvai elemitanitót Gömörben
(1842 Pesti Hírlap)
Szombathelyen aug.augusztus 12-én kezdődött az elemi tanárok vizsgálata. Oklevelet csak 16 érdemelt ki
(1855 Vasárnapi Újság)
az elemi tanítónőket a budai oldalon, a II. kerületben levő tanítónő-képezde neveli
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[1893-ban a győri püspök megbízottja kifogásolta, hogy a lozsi iskolában] 173 elemi tanulónak egyetlen osztálya és egy tanítója van
(1967 Mikó Sándor)
4.
a természeti erőkkel, elemekkel kapcs. 〈jelenség〉, ill. általuk előidézett 〈hatás, kár stb.〉
mikint lehetne a’ megyei adózókat tűz, viz, jég, szóval: elemi csapások ellen, kölcsönös kármentesitő-egyesületbe összeforrasztani
(1841 Pesti Hírlap)
Az elmult tél számos természeti és elemi tüneményről nevezetes
(1858 Vasárnapi Újság)
[a folyó] elemi erővel törtet előre
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A biztosítótársaságok mindegyike fedezetet kínál a következő elemi károkra: tűz, robbanás (roppanás), villámcsapás, vihar, árvíz, felhőszakadás, belvíz, földrengés, vezetéktörés, jégeső és hónyomás
(1991 Tények könyve)
4a. (hiv)
ilyen kárral sújtott 〈személy〉 v. ilyen kárral kapcs. 〈biztosítás, pénzösszeg stb.〉
elemi károsultak szociális segélyének megállapítása
(1987 Tények könyve)
az elemi káralap javára elkülönített 200 millió forint pedig minimális összeg a keletkezett többmilliárdos károkhoz képest
(1995 Magyar Hírlap)
5.
viharos erejű, zaboláz(hat)atlan, ösztönszerű 〈érzés, hatás, megnyilvánulás stb.〉
[az élőlények] közül mindeniken tapasztalhatni a’ mozgás [!] és elemi vonszódás [!]
(1841 Vajda Péter ford.Cuvier)
bátyám részéről egy benne régen visszafojtott lelki állapot elemi kitörését kellett kiállani a szerencsétlennek
(1885 Görgey István)
elemi nagy indulatok
(1900 Palágyi Menyhért)
robusztus életvidámság és elemien ható groteszk derű [...] jellemezték [Scheiber Hugó] művészetét
(1926 Rabinovszky Máriusz)
elemi undor
(1936 Illyés Gyula)
öntudatlanul, elemibb erővel hatnak a nyelvújítás előtti, mint az utáni szavak
(1973 Vas István)
II. főnév 1B1
(kissé rég)
alapfokú oktatást biztosító intézmény
Tanultam az elemiben Összeadni keveset
(1911 Tóth Árpád)
A fogarasi elemi és a verseci főgimnázium nyolc osztálya
(1920 Karinthy Frigyes)
Látszott Herskovitson, hogy ő is megismerte Márkot. Együtt jártak elemibe
(1936 Hollós Korvin Lajos)
őneki odaát ezek [ti. a szomszédok] haragosai, még az elemiből, amikor kitúrta az első padból az illetőt
(1999 Magyar Hírlap)
a. (kissé rég)
ilyen intézményben folyó oktatás (egy tanévnyi szakasza)
[Micu] már a második elemibe jár
(1882 Mikszáth Kálmán)
A harmadik elemiben egy napon egy tanítónő helyettesítette a tanítónkat
(1910 Csáth Géza)
Alig végezte el az elemit, már a falu ünnepségeinek főszereplője lett
(1976 Dobos László)
öt elemit és három középiskolát végzett hat különböző helyen
(1981 Pomogáts Béla)
b. (tbsz-ban) (rég)
ennek keretében átadott v. elsajátított alapfokú ismeretek, tanulmányok
A’ real-iskolák 10 osztályra szabvák (5 fi, 5 lány) az alsóbbak ismétlik az elemieket
(1842 Pesti Hírlap)
Iskolai növeltetését vette az elemiekből otthonn, a fölebbiekből Sopronban
(1856 Vasárnapi Újság)
Az elemiek tanulását én egy harmadrangú iskolában kezdettem
(1905 Vámbéry Ármin)
Sz: elemis, elemiség
Vö. CzF. ~, elemileg; ÉrtSz.; TESz. elem; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások