élet- (előtagként)

1. ’az emberi életről, létről, ill. az egyéni élet folytatásáról kialakított, vallott(, vmely csoportra jellemző) 〈szemléletmód(beli sajátosság)〉’ ❖ életfelfogás fn 4A | az életfelfogásnak e’ saját, egyedül csak Tiecknél található, modorjait kiemeljük (1838 Figyelmező C0152, 172) | az újabb nápolyi nemzedék körében terjedő szabados életfölfogás és az evvel párhuzamos humanizmus nem lehetett rokonszenves Nagy Lajos előtt (1939 Kardos Tibor CD43) | Az Egyesült Államokban élők életfelfogása körülbelül olyan távol áll az európai emberétől, mint amilyen messze van egymástól a két földrész (2000 Magyar Hírlap CD09)  életnézet fn 3B (kissé rég) | a vígjáték oly formája a költésnek, melynek ösvénye nagyon is síkos, hacsak való életnézet s emberismeret nem vezeti kézen a merőt (1834 Toldy Ferenc 8481039, 357) | [Jókai] derült életnézeteit, vidám kedélyét a munka csak neveli (1857 Vasárnapi Újság CD56) | a középkor keresztény életnézetéből (1934 Babits Mihály 9014132, 179)  életszemlélet fn 3B | a szelid leányka a jámbor öreg nevelése alatt két sajátságra tett szert: csüggedetlen hitre és gyakorlati életszemléletre (1847 Jósika Miklós C2421, 87) | [Kemény Simon] pályakezdő éveinek kihívó rakoncátlansága és érett férfiasságának higgadt életszemlélete között nagy a különbség (1940 Pintér Jenő CD44) | a református életszemlélet évszázadok óta mindig szerves egységként kezeli a lelki és az anyagi világ dolgait (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’az a 〈választott v. genetikusan meghatározott cél, feladat stb.〉, amelynek megvalósítására v. elérésére irányul vmely személy, közösség, ill. élőlény lét(ezés)e’ ❖ életcél fn 4A7 | a’ magyar nemes életczélját eléri, ha törvényt tanul, megházasodik ’s növevénylétét általszenderegve végre meghal (1823 Kisfaludy Károly C2678, 165) | a hal merőben úszó állat, mely csakis a vízben élhet, szervezete tökéletesen alkalmazkodott külön életczéljához (1898 Chernel István CD34) | A filozófiai, vallási és politikai események régi és bevált forrásai az életcélt kereső embernek (1976 Selye János 9594003, 98) | életcélokat kitűzni (1995 Magyar Hírlap CD09)  életfeladat fn 3A | Azok’ számára kiknek életfeladata a’ henyélés, a’ városban is léteznek sétahelyek (1840 Trefort Ágoston C1207, 255) | [A vetési lúd] márczius végével ismét visszavándorol tundráiba s kezdi ott igazi életföladatát: a szaporítás nagy munkáját (1899 Chernel István CD34) | [Justinianus] a belsőleg megerősödött, kultúrvirágzásba bomló bizánci birodalom elé a romanizmus uralmának helyreállítását tűzte ki életfeladatul (1936 Váczy Péter CD42) | Nem azért bíznak valakit a pedagógus kezére, hogy mindvégig iskolás maradjon, hanem hogy felkészüljön az iskolában az életfeladatokra (1995 Jubileumi kommentár CD1206)  életprogram fn 3A1 | elmondta nekem a maga életprogrammját is (1899 Budapesti Szemle C0067, 179) | [a nemzeti irodalom] segít iránymutatással a nemzet életprogrammjának megteremtésében (1931 Móricz Zsigmond 9462016, 365) | egy kisebb kertes családi ház vagy egy-két hold föld szerepelt életprogramjukban (2000 Magyar néprajz CD47)  életterv fn 2B | ha a’ kérés egészen váratlan; ha kegyednek terhes teljesítése; ha keresztűlvágja minden élettervét (1836 Jósika Miklós C2355, 278) | az egyházi életre irányzott életterveit (1878 Abafi Lajos CD57) | [Főldi János] pályája céltudatos élettervet sejtet. Szükségszerű sorrendben követik egymást a feladatok, amelyeket maga elé tűz (1965 Julow Viktor CD53) | támogatták az egyéni élettervek megvalósítását (1988 Bodnár György 2019028, 761).

3. ’az (egyéni) élet megvalósítására, (meg)élésére, (meg)szervezésére vonatk.(, vmely közösségi mintát követő) 〈cselekvés(mód)〉’ ❖ életstílus fn 4A | Zsörtölődnek [a Velencébe látogató magyarok], mert mindenki a zsebüket könnyíti, holott ennek éppen az ő velencei életstílusuk az oka (1906 Ady Endre CD0801) | [Harsányi Zsolt] tollával szerezte meg az úr-mivoltával együttjáró életstílushoz szükséges anyagi eszközöket, politikai súlyt és társadalmi tekintélyt (1943 Keresztury Dezső 2032015, 747) | [a nyugati országok katonai ereje] biztosította a nyugati életstílusok elterjedését szerte a világon (2008 Szalai Éva ford.–Giddens 3291001, 56)  életvezetés fn 4B | Az életvezetés egyenetlen, a degeneráltak cselekményeit általában nem az értelmi, hanem túlnyomóan érzelmi tényezők, ösztönök és szenvedélyek dominálják (1935 RévaiNagyLex. C5717, 247) | Eric Berne fogalmazta meg azt a pszichológiai tételt, hogy az egyén életvezetése [...] meghatározott „forgatókönyvet” (script-et) követ (1978 Hankiss Ágnes 1063002, 36) | édesanyám az egyre öregedő és egyre nehezebben mozgó nagyanyámtól átvette a háztartás vezetését; csak az én életvezetésem nem változott (2010 Huszár Tibor 3159002, 28)  életvitel fn 4B | egy életét előlről kezdő nemzet életvitelének szükségei túlkvalifikálják az ügyességeket (1911 Ignotus CD10) | a ruhakereskedő a havi ezerkétszáz korona jövedelemmel úgy élt, hogy az példája lehet a kispolgári életvitelnek (1949 Nagy Lajos 9472006, 293) | sehol sem oly fontos az életvitel bizonyos rendje, bizonyos példásság, mondhatnám erény, mint épp a rabságban (1975 Kertész Imre² CD41) | próbáltam terelgetni, normál életvitelre szoktatni (2010 Magyar Narancs 3220003, 26).

4. ’az élet (eseményei, feladatai stb.) iránt tanúsított(, vmely közösségre jellemző) 〈lelkiállapot, érzés〉’ ❖ életkedv fn 2B | Ifjú! ki a szerelemnek Benned érzed szikráját, Őrizd, engedgy intésemnek, Őrizd jól szíved táját! Mert ha benned ez lobbot vet, El-öl minden életkedvet; Az öröm fut előled (1798 Kisfaludy Sándor 8243001, 70) | A szép, daliás ifjú Zsigmond herczeg, tele életkedvvel és ambitióval (1886 Szilágyi Sándor CD55) | anyám daltalanul, életkedvétől megfosztva sivítozott (2008 Tárnok Attila ford.–Porter 3151007, 1149)  életszomj fn 2A (irod v. vál) | életszomjamhoz, müveletlenségi gyülölségemhez, hazaszeretésemhez [...] képest, a’ disponibilis [= rendelkezésre álló] 20 ezer forint korántsem volt elég (1831 Széchenyi István CD1501) | [Dreiser Amerikai tragédia című műve] bemutatja, hogyan tesz gyilkossá a társadalom egy ifjú embert, akiben Amerika mohó életszomja testesül meg (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 32) | [Adynál] a megtalált Isten és a kételkedés ellentéte épp úgy nagy drámai víziókban, szimbolikus akciókban jelenik meg, mint az életszomj és a halálvágy egyszerre jelen levő kettősségét tükröző verseiben (2002 Magyar Hírlap CD09)  életunalom fn 7A (kissé rég, irod v. vál) | amazt életerő ’s életkedv ingerli az örömre, ez elől az életunalma minden örömforrásokat elzár (1816 Fáy András¹ C1728, 23) | mily sivatag életunalom, mily öngyilkossággal kísértő fásultság! (1870 Jókai Mór CD18) | mintha a ködös fasorban a hajdanában elegáns életunalmat, a regényes spleent már csak a konflislovak tartanák divatban (1915 Krúdy Gyula CD54) | életunalom fogta el Jónást, ami olyankor szokott bekövetkezni, amikor az ember beleéli magát dédelgetett (sokszor önző) gondolataiba, aztán azt látja, hogy Isten másként rendelkezik és cselekszik (1995 Jubileumi kommentár CD1206)  életundor fn 4A (kissé vál) | miként magyarázzam meg [...] azon életundort ’s csüggedést, melly e’ ritka férfiu [ti. Kölcsey Ferenc] halálának napja körül hatalmat ellenállhatatlanul vőn lelkemen? (1840 Szemere Bertalan C1207, 208) | Meghalni … – feleli önmagának, s arcát a szégyen, keserűség és életundor hirtelen rángásával tenyerébe rejti (1931 Sárközi György 9587011, 244) | [Kosztolányi Hajnali részegség című verse] fejlődésköltemény, mert a hős, akit kezdetben a holt, alvó város látványa, az értelmetlenség, a létidegenség, az életundor érzése nyomasztott, a természet és a művészet adta létmámor révén eljutott egyfajta életmegoldáshoz (2000 Magyar Hírlap CD09).

élet- (előtagként)
1.
az emberi életről, létről, ill. az egyéni élet folytatásáról kialakított, vallott(, vmely csoportra jellemző) 〈szemléletmód(beli sajátosság)
életfelfogás főnév 4A
az életfelfogásnak e’ saját, egyedül csak Tiecknél található, modorjait kiemeljük
(1838 Figyelmező)
az újabb nápolyi nemzedék körében terjedő szabados életfölfogás és az evvel párhuzamos humanizmus nem lehetett rokonszenves Nagy Lajos előtt
(1939 Kardos Tibor)
Az Egyesült Államokban élők életfelfogása körülbelül olyan távol áll az európai emberétől, mint amilyen messze van egymástól a két földrész
(2000 Magyar Hírlap)
életnézet főnév 3B (kissé rég)
a vígjáték oly formája a költésnek, melynek ösvénye nagyon is síkos, hacsak való életnézet s emberismeret nem vezeti kézen a merőt
(1834 Toldy Ferenc)
[Jókai] derült életnézeteit, vidám kedélyét a munka csak neveli
(1857 Vasárnapi Újság)
a középkor keresztény életnézetéből
(1934 Babits Mihály)
életszemlélet főnév 3B
a szelid leányka a jámbor öreg nevelése alatt két sajátságra tett szert: csüggedetlen hitre és gyakorlati életszemléletre
(1847 Jósika Miklós)
[Kemény Simon] pályakezdő éveinek kihívó rakoncátlansága és érett férfiasságának higgadt életszemlélete között nagy a különbség
(1940 Pintér Jenő)
a református életszemlélet évszázadok óta mindig szerves egységként kezeli a lelki és az anyagi világ dolgait
(1997 Magyar Hírlap)
2.
az a 〈választott v. genetikusan meghatározott cél, feladat stb.〉, amelynek megvalósítására v. elérésére irányul vmely személy, közösség, ill. élőlény lét(ezés)e
életcél főnév 4A7
a’ magyar nemes életczélját eléri, ha törvényt tanul, megházasodik ’s növevénylétét általszenderegve végre meghal
(1823 Kisfaludy Károly)
a hal merőben úszó állat, mely csakis a vízben élhet, szervezete tökéletesen alkalmazkodott külön életczéljához
(1898 Chernel István)
A filozófiai, vallási és politikai események régi és bevált forrásai az életcélt kereső embernek
(1976 Selye János)
életcélokat kitűzni
(1995 Magyar Hírlap)
életfeladat főnév 3A
Azok’ számára kiknek életfeladata a’ henyélés, a’ városban is léteznek sétahelyek
(1840 Trefort Ágoston)
[A vetési lúd] márczius végével ismét visszavándorol tundráiba s kezdi ott igazi életföladatát: a szaporítás nagy munkáját
(1899 Chernel István)
[Justinianus] a belsőleg megerősödött, kultúrvirágzásba bomló bizánci birodalom elé a romanizmus uralmának helyreállítását tűzte ki életfeladatul
(1936 Váczy Péter)
Nem azért bíznak valakit a pedagógus kezére, hogy mindvégig iskolás maradjon, hanem hogy felkészüljön az iskolában az életfeladatokra
(1995 Jubileumi kommentár)
életprogram főnév 3A1
elmondta nekem a maga életprogrammját is
(1899 Budapesti Szemle)
[a nemzeti irodalom] segít iránymutatással a nemzet életprogrammjának megteremtésében
(1931 Móricz Zsigmond)
egy kisebb kertes családi ház vagy egy-két hold föld szerepelt életprogramjukban
(2000 Magyar néprajz)
életterv főnév 2B
ha a’ kérés egészen váratlan; ha kegyednek terhes teljesítése; ha keresztűlvágja minden élettervét
(1836 Jósika Miklós)
az egyházi életre irányzott életterveit
(1878 Abafi Lajos)
[Főldi János] pályája céltudatos élettervet sejtet. Szükségszerű sorrendben követik egymást a feladatok, amelyeket maga elé tűz
(1965 Julow Viktor)
támogatták az egyéni élettervek megvalósítását
(1988 Bodnár György)
3.
az (egyéni) élet megvalósítására, (meg)élésére, (meg)szervezésére vonatk.(, vmely közösségi mintát követő) 〈cselekvés(mód)
életstílus főnév 4A
Zsörtölődnek [a Velencébe látogató magyarok], mert mindenki a zsebüket könnyíti, holott ennek éppen az ő velencei életstílusuk az oka
(1906 Ady Endre)
[Harsányi Zsolt] tollával szerezte meg az úr-mivoltával együttjáró életstílushoz szükséges anyagi eszközöket, politikai súlyt és társadalmi tekintélyt
(1943 Keresztury Dezső)
[a nyugati országok katonai ereje] biztosította a nyugati életstílusok elterjedését szerte a világon
(2008 Szalai Éva ford.Giddens)
életvezetés főnév 4B
Az életvezetés egyenetlen, a degeneráltak cselekményeit általában nem az értelmi, hanem túlnyomóan érzelmi tényezők, ösztönök és szenvedélyek dominálják
(1935 RévaiNagyLex.)
Eric Berne fogalmazta meg azt a pszichológiai tételt, hogy az egyén életvezetése [...] meghatározott „forgatókönyvet” (script-et) követ
(1978 Hankiss Ágnes)
édesanyám az egyre öregedő és egyre nehezebben mozgó nagyanyámtól átvette a háztartás vezetését; csak az én életvezetésem nem változott
(2010 Huszár Tibor)
életvitel főnév 4B
egy életét előlről kezdő nemzet életvitelének szükségei túlkvalifikálják az ügyességeket
(1911 Ignotus)
a ruhakereskedő a havi ezerkétszáz korona jövedelemmel úgy élt, hogy az példája lehet a kispolgári életvitelnek
(1949 Nagy Lajos)
sehol sem oly fontos az életvitel bizonyos rendje, bizonyos példásság, mondhatnám erény, mint épp a rabságban
(1975 Kertész Imre²)
próbáltam terelgetni, normál életvitelre szoktatni
(2010 Magyar Narancs)
4.
az élet (eseményei, feladatai stb.) iránt tanúsított(, vmely közösségre jellemző) 〈lelkiállapot, érzés〉
életkedv főnév 2B
Ifjú! ki a szerelemnek Benned érzed szikráját, Őrizd, engedgy intésemnek, Őrizd jól szíved táját! Mert ha benned ez lobbot vet, El-öl minden életkedvet; Az öröm fut előled
(1798 Kisfaludy Sándor)
A szép, daliás ifjú Zsigmond herczeg, tele életkedvvel és ambitióval
(1886 Szilágyi Sándor)
anyám daltalanul, életkedvétől megfosztva sivítozott
(2008 Tárnok Attila ford.Porter)
életszomj főnév 2A (irod v. vál)
életszomjamhoz, müveletlenségi gyülölségemhez, hazaszeretésemhez [...] képest, a’ disponibilis [= rendelkezésre álló] 20 ezer forint korántsem volt elég
(1831 Széchenyi István)
[Dreiser Amerikai tragédia című műve] bemutatja, hogyan tesz gyilkossá a társadalom egy ifjú embert, akiben Amerika mohó életszomja testesül meg
(1933 TolnaiÚjLex.)
[Adynál] a megtalált Isten és a kételkedés ellentéte épp úgy nagy drámai víziókban, szimbolikus akciókban jelenik meg, mint az életszomj és a halálvágy egyszerre jelen levő kettősségét tükröző verseiben
(2002 Magyar Hírlap)
életunalom főnév 7A (kissé rég, irod v. vál)
amazt életerő ’s életkedv ingerli az örömre, ez elől az életunalma minden örömforrásokat elzár
(1816 Fáy András¹)
mily sivatag életunalom, mily öngyilkossággal kísértő fásultság!
(1870 Jókai Mór)
mintha a ködös fasorban a hajdanában elegáns életunalmat, a regényes spleent már csak a konflislovak tartanák divatban
(1915 Krúdy Gyula)
életunalom fogta el Jónást, ami olyankor szokott bekövetkezni, amikor az ember beleéli magát dédelgetett (sokszor önző) gondolataiba, aztán azt látja, hogy Isten másként rendelkezik és cselekszik
(1995 Jubileumi kommentár)
életundor főnév 4A (kissé vál)
miként magyarázzam meg [...] azon életundort ’s csüggedést, melly e’ ritka férfiu [ti. Kölcsey Ferenc] halálának napja körül hatalmat ellenállhatatlanul vőn lelkemen?
(1840 Szemere Bertalan)
Meghalni … – feleli önmagának, s arcát a szégyen, keserűség és életundor hirtelen rángásával tenyerébe rejti
(1931 Sárközi György)
[Kosztolányi Hajnali részegség című verse] fejlődésköltemény, mert a hős, akit kezdetben a holt, alvó város látványa, az értelmetlenség, a létidegenség, az életundor érzése nyomasztott, a természet és a művészet adta létmámor révén eljutott egyfajta életmegoldáshoz
(2000 Magyar Hírlap)

Beállítások