elfoglal ts ige 1a

1. ’〈helyet, területet, ill. (hadászati) tárgyat〉 megszállva, ill. erőszakkal zsákmányolva hatalmába kerít’ ❖ [Andró gróf a] reá bizott Brandenburgiai népekkel [...] bizonyos ſántzokat el-foglalni parantsoltatott (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 5) | Wellingtonnak 1822-ben emelt, ’s a’ Waterloo alatt elfoglalt ágyúkból öntött szobra (1831 Zádor Elek 8532006, 7) | Rákóczi szeptember 3-án értesült a belgrádi diadalról s ugyanakkor hallotta, hogy a spanyolok elfoglalták Sardiniát (1905 Angyal Dávid 9007001, 10) | minden potenciális agresszor igen jól meggondolja, hogy elfoglalja-e Svájcot, hisz ott tartja ő maga is a maga kis dugipénzét (1990 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (rég) ’elvesz, magának megszerez vki vmit’ ❖ Életünk [...] mindent el-foglalni-való hevesked kivánságink miatt leg-nagyobb veszedelemben forog (1790 Laczkovics János ford.–Martinovics C2877, 17) | Mind Himfyből, mind regéimből Velin nyomtatvány volt szánva számodra, de közelebb lévő Barátim mind elfoglalák azokat (1808 Kisfaludy Sándor C2559, 13) | elfoglalt egyet a havannák közül [...] s rágyujtott (1881 Jókai Mór C2302, 38).

1b. (rég) ’〈illetékes személy v. hivatal〉 elkoboz, lefoglal vmit’ ❖ ha történik-is oſztán, hogy a’ Férjfinak Jóvai nem vólnának, [...] mindazáltal az Aſzſzony ö maga Jóvaira kezeket nem tehetik, és azokat olly Adósság’ fejébe el-nem foglalhattyák (1782 e. Cserey Farkas¹ C1290, 69) | Strossz Herskó nékem háromszáz forintommal adós, ’s a’ pénzt rajta meg nem vehetem. Most borokat csinál a Mátyásházi hegyeken. Alázatosan kérem [...] Fő-Esküdt Urat, méltóztassék azokat számomra elfoglalni (1824 Kazinczy Ferenc C4940, 351) | az öreg Óvári férfiutód nélkül halálozván meg, vagyonait elfoglalta a királyi ügynök (1846 Jókai Mór CD18).

2. ’〈vmely v. vmekkora helyet, teret〉 saját terjedelmével v. vminek az elhelyezésével betölt, igénybe vesz’ ❖ midön [Dido] Járbás Királytól, a’ ki Afrikának e’ réſzén uralkodott, [...] helyet kérne magának, nem akarna ſzéleſſebbet engedni, hanem tsak éppen a’ mennyit egy Bika börrel el-foglalhatna (1774 Dugonics András C1484, 86) | a fa drága s naprul napra drágább lesz, és mi több, terjedelmessége által olly nagy tért foglal el, miszerint [...] kirekeszt a hajórul fölötte sok árut (1846 Széchenyi István CD1501) | házak, melyek a telket csaknem egészen elfoglalják (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381003, 172) | a kolbász és szalámi pl. 7-8 hónapig eláll, de természetesen számolni kell azzal, hogy a hűtőszekrényben jelentős helyet elfoglal (1994 Frank Júlia CD19).

2a. ’〈ember, állat, csoport vmely helyet〉 saját céljára igénybe vesz, ott elhelyezkedik, ill. 〈ingatlant örökös, tulajdonos〉 birtokba, tulajdonába vesz’ ❖ viſzſzá mehetz a’ Királyi Kaſtélyban, és ott elöbbeni szálláſodat ujra el foglalhatad (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 180) | Jól tudom, rám nézne földi öröksége: El is foglalhatnám, elvehetném joggal (1846 Arany János CD01) | mi is fölkerekedénk, sietve visszatértünkkel, [...] nehogy elfoglalják előttünk a menhely legkisebb zugát is (1852 Fáy András¹ 8139004, 354) | A telket örökáron eladom magának 50 frtért, holnap mindjárt elfoglalhatja (1886 Rákosi Viktor C3602, 107) | Az erdei marmoták minden elhagyott lakását fehérlábú pockok igyekeznek elfoglalni, mert abban zord időjárás esetén is kényelmes, meleg otthont találnak (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Forgó azzal búcsúzott, hogy estefelé cókmókjaival visszajön, s elfoglalja a szobát (1982 Jékely Zoltán 9278103, 12) | óriási volt a fejetlenség a szállodában, egyszerre három csapat próbálta elfoglalni a szobáit (2001 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy vki asztalhoz v. ülőhelyre leül〉’ ❖ Az a nyugalom, amellyel a fiatalember a kínált ülést egy oly rettenetes nagy hatalmú helyen elfoglalta, tanúsítá, hogy bízik magában (1867 Jókai Mór CD18) | Méltóztassanak helyeiket elfoglalni! (1898 Mikszáth Kálmán CD04) | egy idegen elfoglalta sarokasztalunkat (1925 Krúdy Gyula CD54) | Valamennyi képviselőtársamat kérem, hogy foglalja el ülőhelyét (2005 Országgyűlési Napló CD62).

2c. ’〈személy vmely állást, hivatalt, tisztséget〉 betölt, ill. 〈azt jelképező széket, helyet〉 elfogadva a vele járó tevékenységet megkezdi’ ❖ Első János, elfoglalván a trónust, az 1433. esztendeig uralkodott (1815 k. Verseghy Ferenc 7373015, 141) | cathedrámat elfoglalandó Váradra utaztam (1849 Szigligeti Ede C4001, 105) | [Deák Farkas] fogalmazóvá neveztetett ki az igazságügyminisztériumban, hol 1872 óta titkári állást foglalt el (1893 PallasLex. CD02) | Andrisunk csodák csodájára többé nem ült lóra, amikor elfoglalta a megyei főorvosságot (1926 Krúdy Gyula CD54) | [Békési György] új beosztását elfoglalva nem adja fel a Postakísérleti Állomáson betöltött helyét sem (1990 Dániel József CD30).

2d. ’〈(neki járó, őt megillető) helyet, szerepet〉 betölt vki, vmi’ ❖ azon végeredvényhez sovárgok vinni, habár csak egy parányi mákszemnyit én is, hogy magyar vérem egykor, ha tán több nemzedék leélte után is, diszteljesen foglalja el helyét a szellemileg kicsinosult nemzetek koszorujában (1843 Széchenyi István CD1501) | A berberek mai nap mind mohammedánusok, de mindamellett egynejüek s a nő tisztelt állást foglal el náluk a családban valamint a közéletben (1893 PallasLex. CD02) | Követeljük, hogy [az újgazdák] elfoglalhassák helyüket a közigazgatásban (1947 Szabad Föld aug. 10. C1537, 2) | A trianoni Magyarország ugyanis az egykori Monarchián belül elfoglalt földrajzi helyzete miatt központi idegdúca a kelet-európai telefonhálózatnak (1990 Dániel József CD30).

2e. ’〈annak kif-ére, hogy vkit, vmit kiszorítva v. követve annak helyére lép vki, vmi〉’ ❖ Perdikás nem foglalya el a’ Nagy Sándor hellyét szivemben (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 72) | az agg latán nyelvnek, ha nem átka, sőt legnagyobb áldása volna is honunknak, ezentúl már szükségkép visszavonulnia kell, s annak helyét maholnap elkerülhetlen élő nyelv foglalandja el (1835 Széchenyi István CD1501) | A nemzeti és törzsi vallások helyét az univerzális Vallás foglalta el; majd az univerzális Tudomány (1928 Babits Mihály C0697, 178) | a háború után Amerika mindent elkövet, hogy Anglia helyét elfoglalja a petróleumpiacon is (1942 Függetlenség 2203009, 7) | A Rossz Szellem, a Rontás helyét elfoglaló Sátán ellen egyház szentesítette eljárással vagy szellemben, Krisztus nevében lép fel a régi félelmek új hitű továbbhordozója (1975 Erdélyi Zsuzsanna C6874, 34).

2f. ’〈annak kif-ére, hogy vmely személy v. csoport vmivel kapcsolatban vmilyen álláspontra helyezkedik〉’ ❖ [Eötvös] egykor határozott pártállást foglalt el Széchenyi ellenében (1868 Gyulai Pál C1989, 259) | habár Anglia egyelőre tartózkodó állást foglal is el, az uitlanderekkel [= Dél-Afrikába érkező brit telepesekkel] való kivételes és önkényes bánásmódot állandóan nem hagyhatja figyelmen kívül (1900 Budapesti Szemle C0085, 208) | [a kutató] kevés adat alapján egyoldalú kutatási módszerrel végleges álláspontot igyekezett elfoglalni a magyar ház eredetének kérdésében (1939 e. Györffy István 9207001, 138) | [káros lenne,] ha az határozná meg a törvény kialakulását, hogy melyik párt milyen pozíciót foglal el a területfejlesztési rendszer döntési pontjain (1995 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’〈munka, vmivel kapcs. tevékenység vmely időszakot, vmennyi időt〉 leköt, kitölt’ ❖ A’ mi kevés üres óráim vólnának; apróság vers’ írás el-foglalja (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 485) | Köszönöm – felelt a’ nyul, – mindig jól valék; hanem számos familiám gondja olly sok időmet elfoglalá, hogy alig meheték ki egy egy falat fris füevésre (1834 Garasos Tár 8625001, 72) | Ankerschmidt nagy hivatalt vállalt, midőn leánya meghalt. Éjjelét, nappalát ez foglalta el (1862 Jókai Mór C2263, 243) | [a háztartási munka] unalmas, egész napját elfoglalja az embernek (1947 Nagy Lajos 2005102, 21) | [Kovács Gábornak] sok idejét foglalta el az önkormányzati munka (1994 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈elfoglaltság(gal), feladat(tal vki)〉 annak figyelmét, idejét lekötve(, őt más tevékenységtől elvonva) lefoglal vkit’ ❖ valahogy Törökké ne légy mert ugy az Asszonyok miatt hasznadat sem vehetnők ugy elfoglalnának (1783–1784 Barcsay Ábrahám 7206001, 542) | a’ Gazdaszszony [...] a’ Fejértselédetis különbféle ruhák varrásával foglalja el (1819 e. Nagyváthy János C3297, 16) | azért elegyültem bele [Shakespeare fordításába], hogy el legyek foglalva valamivel (1859 Arany János C0642, 458) | Fánchy Borbála keveset hallatott magáról. A háziasszonyi teendők meg a belső gazdálkodás annyira elfoglalták, hogy még a levélírásra is ritkán szakíthatott magának időt (1907 Takáts Sándor 9696002, 146) | Az amerikaiak az elnökválasztással vannak elfoglalva (1988 Tények könyve CD37).

3b. (figyelme elterelése céljából) szóval tartva szórakoztat, leköt vkit’ ❖ itt egy elefánt a mamát igyekszik elfoglalni (1854 Degré Alajos C1385, 218) | Ojjé, ezt a figurát ismerem – a kimustrált szeretőt szórakoztatni, elfoglalni (1942 Szentkuthy Miklós 9664006, 67) | [A stúdióban ülőknek december 24-én] sokféle dolguk volt. Szórakoztatniuk kellett, a gyerekeket elfoglalniuk, ünnepelniük, tanácsot adniuk (1996 Magyar Hírlap CD09).

3c. elfoglalja magát ’vmivel foglalatoskodva v. vmely tevékenységgel leköti magát, eltölti az idejét, ill. képes v. hajlandó rá’ ❖ Csak foglald is el magadat, a mennyire betegséged engedi, és erőltetés nélkül. Jót tesz az neked (1868 Arany János C0643, 305) | Én otthon ülő természetű vagyok, szeretem magamat elfoglalni, még háziteendőkkel is (1926 Krúdy Gyula CD54) | Foglaljátok el magatokat, amennyire lehet, csendben (2010 Leiner Laura 3208004, 298).

3d. (rég) ’igényét bejelentve, jelezve előre leköt, lefoglal v. biztosít magának vmit, vkit’ ❖ Neked lett vólna jó az a’ portéka [ti. leány]! Jakab. Hogy a’ gutábais ne! Bártsak ott lettem vólna! – De hijjába Róſi a’ vendég-fogadós Leánya, már elöre el foglalt (1793 Hatvani István² ford.–Hunnius 7136006, 76) | Megengedi e barátom, hogy ez ötletét az Athenaeum’ számára elfoglaljuk? (1838 Keresztury József C3615, 143) | Kraut Ede a prémes télikabátját lesegítette a sarokasztalnál, amelyre bűvös tábla volt téve, ezzel a felirattal „Elfoglalva(1933 Krúdy Gyula CD54).

3e. (rég, nyj) ’vendégül elhív, meghív vkit’ ❖ Hogy Zeyk Dániel ott van, csak akkor tudám-meg, midőn már Bibliothecárius Szabó András ebédre elfoglalt, ’s így vele igen kis ideig lehetek (1816 Kis János¹ C2567, 250) | ëlfoglalnyi: meghínyi (1904 Magyar Nyelvőr C5962, 464).

4. (rég) ’〈betegség (tünete) v. vmely testi állapot személyt v. vmely testrészt, szervet〉 megtámad, ill. legyűr’ ❖ A’ purgáló ſzerek tulajdon orvoſſágai e’-nyávalyának, ha a’ tſuz fejét foglalta-el a’ betegnek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 288) | Az emberi Testnek különös Tagjait Érdeklő vagy elfoglaló Nyavalyákról (1791 Csapó József C1251, 5) | el-bágyadtt szememet Az álom el-foglalta (1793 Verseghy Ferenc ford.–Kotzebue C2991, 158).

4a. (rég) ’〈érzelem〉 elfog, eltölt, ill. 〈élmény〉 hatalmába kerít vkit’ ❖ Orondátes [...] katonáit pedig a’ nyereségnek kívánsága el-foglalván, nyughatatlanul várták a’ királlyi drága készületeknek zsákmányozását (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 23) | A’ bámúlás mindnyájoknak ſzíveket egéſzen elfoglalta ’s még ſzavokat is elvette (1805 Kis János¹ ford. 8240039, 79) | jóságuk [ti. a többi gyermeké] annyira elfoglalta szívét a büntetett gyermeknek, hogy nemcsak őket, de a tanítót és oskolát is megkedvellené (1837 Kossuth Lajos CD32) | Ez a szerelem annyira elfoglalta a lelkét, hogy minden dolgáról megfeledkezett (1893 Jókai Mór CD18).

4b. (rég) ’〈személy (vmivel lekötelezve)〉 elfogulttá, részrehajlóvá tesz, ill. 〈tévedés, előítélet〉 megtéveszt vkit’ ❖ minden embernek, a’ ki még ebben a’ dologban bal itéletektl el-nem foglaltatott (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 648) | el-itéletektl el-foglalt ember (1787 Törvény a vétkekről ford. C2450, 86) | fel-tett igyekezeteket Eriſzteneſnek kéſz pénzel, és egyébb ajándékokkal eleve el-foglaltt ſzolgáitól vólta-képen ki-tanúlta (1789 Fejér Antal ford.–Barclay 7103002, 253) | Olyan nyílt- és egyenes-szívűség tetszett ki a fiú ábrázatjából, mely egészen elfoglalá az embert eránta (1820 Fazekas Mihály összes művei C1701, 160) | Miss Sára el van foglalva Marwood ellen (1831 e. Kazinczy Ferenc ford.–Lessing C0456, 109).

Vö. CzF. ~, elfoglalt; ÉrtSz.; TESz. foglal; ÉKsz.; SzT. ~, elfoglalandó, elfoglalhat, elfoglaltat, elfoglaltathat, elfoglaltatik, elfoglaltatott; ÚMTsz.

elfoglal tárgyas ige 1a
1.
〈helyet, területet, ill. (hadászati) tárgyat〉 megszállva, ill. erőszakkal zsákmányolva hatalmába kerít
[Andró gróf a] reá bizott Brandenburgiai népekkel [...] bizonyos ſántzokat el-foglalni parantsoltatott
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Wellingtonnak 1822-ben emelt, ’s a’ Waterloo alatt elfoglalt ágyúkból öntött szobra
(1831 Zádor Elek)
Rákóczi szeptember 3-án értesült a belgrádi diadalról s ugyanakkor hallotta, hogy a spanyolok elfoglalták Sardiniát
(1905 Angyal Dávid)
minden potenciális agresszor igen jól meggondolja, hogy elfoglalja-e Svájcot, hisz ott tartja ő maga is a maga kis dugipénzét
(1990 Országgyűlési Napló)
1a. (rég)
elvesz, magának megszerez vki vmit
Életünk [...] mindent el-foglalni-való hevesked kivánságink miatt leg-nagyobb veszedelemben forog
(1790 Laczkovics János ford.Martinovics)
Mind Himfyből, mind regéimből Velin nyomtatvány volt szánva számodra, de közelebb lévő Barátim mind elfoglalák azokat
(1808 Kisfaludy Sándor)
elfoglalt egyet a havannák közül [...] s rágyujtott
(1881 Jókai Mór)
1b. (rég)
〈illetékes személy v. hivatal〉 elkoboz, lefoglal vmit
ha történik-is oſztán, hogy a’ Férjfinak Jóvai nem vólnának, [...] mindazáltal az Aſzſzony ö maga Jóvaira kezeket nem tehetik, és azokat olly Adósság’ fejébe el-nem foglalhattyák
(1782 e. Cserey Farkas¹)
Strossz Herskó nékem háromszáz forintommal adós, ’s a’ pénzt rajta meg nem vehetem. Most borokat csinál a Mátyásházi hegyeken. Alázatosan kérem [...] Fő-Esküdt Urat, méltóztassék azokat számomra elfoglalni
(1824 Kazinczy Ferenc)
az öreg Óvári férfiutód nélkül halálozván meg, vagyonait elfoglalta a királyi ügynök
(1846 Jókai Mór)
2.
〈vmely v. vmekkora helyet, teret〉 saját terjedelmével v. vminek az elhelyezésével betölt, igénybe vesz
midön [Dido] Járbás Királytól, a’ ki Afrikának e’ réſzén uralkodott, [...] helyet kérne magának, nem akarna ſzéleſſebbet engedni, hanem tsak éppen a’ mennyit egy Bika börrel el-foglalhatna
(1774 Dugonics András)
a fa drága s naprul napra drágább lesz, és mi több, terjedelmessége által olly nagy tért foglal el, miszerint [...] kirekeszt a hajórul fölötte sok árut
(1846 Széchenyi István)
házak, melyek a telket csaknem egészen elfoglalják
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
a kolbász és szalámi pl.például 7-8 hónapig eláll, de természetesen számolni kell azzal, hogy a hűtőszekrényben jelentős helyet elfoglal
(1994 Frank Júlia)
2a.
〈ember, állat, csoport vmely helyet〉 saját céljára igénybe vesz, ott elhelyezkedik, ill. 〈ingatlant örökös, tulajdonos〉 birtokba, tulajdonába vesz
viſzſzá mehetz a’ Királyi Kaſtélyban, és ott elöbbeni szálláſodat ujra el foglalhatad
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Jól tudom, rám nézne földi öröksége: El is foglalhatnám, elvehetném joggal
(1846 Arany János)
mi is fölkerekedénk, sietve visszatértünkkel, [...] nehogy elfoglalják előttünk a menhely legkisebb zugát is
(1852 Fáy András¹)
A telket örökáron eladom magának 50 frtforintért, holnap mindjárt elfoglalhatja
(1886 Rákosi Viktor)
Az erdei marmoták minden elhagyott lakását fehérlábú pockok igyekeznek elfoglalni, mert abban zord időjárás esetén is kényelmes, meleg otthont találnak
(1929 Az állatok világa ford.)
Forgó azzal búcsúzott, hogy estefelé cókmókjaival visszajön, s elfoglalja a szobát
(1982 Jékely Zoltán)
óriási volt a fejetlenség a szállodában, egyszerre három csapat próbálta elfoglalni a szobáit
(2001 Magyar Hírlap)
2b.
〈annak kif-ére, hogy vki asztalhoz v. ülőhelyre leül〉
Az a nyugalom, amellyel a fiatalember a kínált ülést egy oly rettenetes nagy hatalmú helyen elfoglalta, tanúsítá, hogy bízik magában
(1867 Jókai Mór)
Méltóztassanak helyeiket elfoglalni!
(1898 Mikszáth Kálmán)
egy idegen elfoglalta sarokasztalunkat
(1925 Krúdy Gyula)
Valamennyi képviselőtársamat kérem, hogy foglalja el ülőhelyét
(2005 Országgyűlési Napló)
2c.
〈személy vmely állást, hivatalt, tisztséget〉 betölt, ill. 〈azt jelképező széket, helyet〉 elfogadva a vele járó tevékenységet megkezdi
Első János, elfoglalván a trónust, az 1433. esztendeig uralkodott
(1815 k. Verseghy Ferenc)
cathedrámat elfoglalandó Váradra utaztam
(1849 Szigligeti Ede)
[Deák Farkas] fogalmazóvá neveztetett ki az igazságügyminisztériumban, hol 1872 óta titkári állást foglalt el
(1893 PallasLex.)
Andrisunk csodák csodájára többé nem ült lóra, amikor elfoglalta a megyei főorvosságot
(1926 Krúdy Gyula)
[Békési György] új beosztását elfoglalva nem adja fel a Postakísérleti Állomáson betöltött helyét sem
(1990 Dániel József)
2d.
(neki járó, őt megillető) helyet, szerepet〉 betölt vki, vmi
azon végeredvényhez sovárgok vinni, habár csak egy parányi mákszemnyit én is, hogy magyar vérem egykor, ha tán több nemzedék leélte után is, diszteljesen foglalja el helyét a szellemileg kicsinosult nemzetek koszorujában
(1843 Széchenyi István)
A berberek mai nap mind mohammedánusok, de mindamellett egynejüek s a nő tisztelt állást foglal el náluk a családban valamint a közéletben
(1893 PallasLex.)
Követeljük, hogy [az újgazdák] elfoglalhassák helyüket a közigazgatásban
(1947 Szabad Föld aug. 10.)
A trianoni Magyarország ugyanis az egykori Monarchián belül elfoglalt földrajzi helyzete miatt központi idegdúca a kelet-európai telefonhálózatnak
(1990 Dániel József)
2e.
〈annak kif-ére, hogy vkit, vmit kiszorítva v. követve annak helyére lép vki, vmi〉
Perdikás nem foglalya el a’ Nagy Sándor hellyét szivemben
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
az agg latán nyelvnek, ha nem átka, sőt legnagyobb áldása volna is honunknak, ezentúl már szükségkép visszavonulnia kell, s annak helyét maholnap elkerülhetlen élő nyelv foglalandja el
(1835 Széchenyi István)
A nemzeti és törzsi vallások helyét az univerzális Vallás foglalta el; majd az univerzális Tudomány
(1928 Babits Mihály)
a háború után Amerika mindent elkövet, hogy Anglia helyét elfoglalja a petróleumpiacon is
(1942 Függetlenség)
A Rossz Szellem, a Rontás helyét elfoglaló Sátán ellen egyház szentesítette eljárással vagy szellemben, Krisztus nevében lép fel a régi félelmek új hitű továbbhordozója
(1975 Erdélyi Zsuzsanna)
2f.
〈annak kif-ére, hogy vmely személy v. csoport vmivel kapcsolatban vmilyen álláspontra helyezkedik〉
[Eötvös] egykor határozott pártállást foglalt el Széchenyi ellenében
(1868 Gyulai Pál)
habár Anglia egyelőre tartózkodó állást foglal is el, az uitlanderekkel [= Dél-Afrikába érkező brit telepesekkel] való kivételes és önkényes bánásmódot állandóan nem hagyhatja figyelmen kívül
(1900 Budapesti Szemle)
[a kutató] kevés adat alapján egyoldalú kutatási módszerrel végleges álláspontot igyekezett elfoglalni a magyar ház eredetének kérdésében
(1939 e. Györffy István)
[káros lenne,] ha az határozná meg a törvény kialakulását, hogy melyik párt milyen pozíciót foglal el a területfejlesztési rendszer döntési pontjain
(1995 Országgyűlési Napló)
3.
〈munka, vmivel kapcs. tevékenység vmely időszakot, vmennyi időt〉 leköt, kitölt
A’ mi kevés üres óráim vólnának; apróság vers’ írás el-foglalja
(1789 Kazinczy Ferenc)
Köszönöm – felelt a’ nyul, – mindig jól valék; hanem számos familiám gondja olly sok időmet elfoglalá, hogy alig meheték ki egy egy falat fris füevésre
(1834 Garasos Tár)
Ankerschmidt nagy hivatalt vállalt, midőn leánya meghalt. Éjjelét, nappalát ez foglalta el
(1862 Jókai Mór)
[a háztartási munka] unalmas, egész napját elfoglalja az embernek
(1947 Nagy Lajos)
[Kovács Gábornak] sok idejét foglalta el az önkormányzati munka
(1994 Magyar Hírlap)
3a.
〈elfoglaltság(gal), feladat(tal vki) annak figyelmét, idejét lekötve(, őt más tevékenységtől elvonva) lefoglal vkit
valahogy Törökké ne légy mert ugy az Asszonyok miatt hasznadat sem vehetnők ugy elfoglalnának
(1783–1784 Barcsay Ábrahám)
a’ Gazdaszszony [...] a’ Fejértselédetis különbféle ruhák varrásával foglalja el
(1819 e. Nagyváthy János)
azért elegyültem bele [Shakespeare fordításába], hogy el legyek foglalva valamivel
(1859 Arany János)
Fánchy Borbála keveset hallatott magáról. A háziasszonyi teendők meg a belső gazdálkodás annyira elfoglalták, hogy még a levélírásra is ritkán szakíthatott magának időt
(1907 Takáts Sándor)
Az amerikaiak az elnökválasztással vannak elfoglalva
(1988 Tények könyve)
3b.
(figyelme elterelése céljából) szóval tartva szórakoztat, leköt vkit
itt egy elefánt a mamát igyekszik elfoglalni
(1854 Degré Alajos)
Ojjé, ezt a figurát ismerem – a kimustrált szeretőt szórakoztatni, elfoglalni
(1942 Szentkuthy Miklós)
[A stúdióban ülőknek december 24-én] sokféle dolguk volt. Szórakoztatniuk kellett, a gyerekeket elfoglalniuk, ünnepelniük, tanácsot adniuk
(1996 Magyar Hírlap)
3c. elfoglalja magát
vmivel foglalatoskodva v. vmely tevékenységgel leköti magát, eltölti az idejét, ill. képes v. hajlandó rá
Csak foglald is el magadat, a mennyire betegséged engedi, és erőltetés nélkül. Jót tesz az neked
(1868 Arany János)
Én otthon ülő természetű vagyok, szeretem magamat elfoglalni, még háziteendőkkel is
(1926 Krúdy Gyula)
Foglaljátok el magatokat, amennyire lehet, csendben
(2010 Leiner Laura)
3d. (rég)
igényét bejelentve, jelezve előre leköt, lefoglal v. biztosít magának vmit, vkit
Neked lett vólna jó az a’ portéka [ti. leány]! Jakab. Hogy a’ gutábais ne! Bártsak ott lettem vólna! – De hijjába Róſi a’ vendég-fogadós Leánya, már elöre el foglalt
(1793 Hatvani István² ford.Hunnius)
Megengedi e barátom, hogy ez ötletét az Athenaeum’ számára elfoglaljuk?
(1838 Keresztury József)
Kraut Ede a prémes télikabátját lesegítette a sarokasztalnál, amelyre bűvös tábla volt téve, ezzel a felirattal „Elfoglalva
(1933 Krúdy Gyula)
3e. (rég, nyj)
vendégül elhív, meghív vkit
Hogy Zeyk Dániel ott van, csak akkor tudám-meg, midőn már Bibliothecárius Szabó András ebédre elfoglalt, ’s így vele igen kis ideig lehetek
(1816 Kis János¹)
ëlfoglalnyi: meghínyi
(1904 Magyar Nyelvőr)
4. (rég)
〈betegség (tünete) v. vmely testi állapot személyt v. vmely testrészt, szervet〉 megtámad, ill. legyűr
A’ purgáló ſzerek tulajdon orvoſſágai e’-nyávalyának, ha a’ tſuz fejét foglalta-el a’ betegnek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Az emberi Testnek különös Tagjait Érdeklő vagy elfoglaló Nyavalyákról
(1791 Csapó József)
el-bágyadtt szememet Az álom el-foglalta
(1793 Verseghy Ferenc ford.Kotzebue)
4a. (rég)
〈érzelem〉 elfog, eltölt, ill. 〈élmény〉 hatalmába kerít vkit
Orondátes [...] katonáit pedig a’ nyereségnek kívánsága el-foglalván, nyughatatlanul várták a’ királlyi drága készületeknek zsákmányozását
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
A’ bámúlás mindnyájoknak ſzíveket egéſzen elfoglalta ’s még ſzavokat is elvette
(1805 Kis János¹ ford.)
jóságuk [ti. a többi gyermeké] annyira elfoglalta szívét a büntetett gyermeknek, hogy nemcsak őket, de a tanítót és oskolát is megkedvellené
(1837 Kossuth Lajos)
Ez a szerelem annyira elfoglalta a lelkét, hogy minden dolgáról megfeledkezett
(1893 Jókai Mór)
4b. (rég)
〈személy (vmivel lekötelezve) elfogulttá, részrehajlóvá tesz, ill. 〈tévedés, előítélet〉 megtéveszt vkit
minden embernek, a’ ki még ebben a’ dologban bal itéletektl el-nem foglaltatott
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
el-itéletektl el-foglalt ember
(1787 Törvény a vétkekről ford.)
fel-tett igyekezeteket Eriſzteneſnek kéſz pénzel, és egyébb ajándékokkal eleve el-foglaltt ſzolgáitól vólta-képen ki-tanúlta
(1789 Fejér Antal ford.Barclay)
Olyan nyílt- és egyenes-szívűség tetszett ki a fiú ábrázatjából, mely egészen elfoglalá az embert eránta
(1820 Fazekas Mihály összes művei)
Miss Sára el van foglalva Marwood ellen
(1831 e. Kazinczy Ferenc ford.Lessing)
Vö. CzF. ~, elfoglalt; ÉrtSz.; TESz. foglal; ÉKsz.; SzT. ~, elfoglalandó, elfoglalhat, elfoglaltat, elfoglaltathat, elfoglaltatik, elfoglaltatott; ÚMTsz.

Beállítások