elhalad ige 1a1

1. tn ’〈ember(ek), állat(ok sokasága) v. jármű(vel vki)〉 vhol(, vminek, vkinek a közelében, azt elkerülve) lassan elmegy, elvonul, ill. így eltávolodik (vmeddig)’ ❖ Alig haladott volt el Altzétás, azonnal érkezett a’ dühösködö Rokſána (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 155) | [A csapodár nő] rád se néz s melletted másokkal el halad (1799 Bessenyei György¹ 7044016, 323) | ihol ni, hogy elhaladt a nyájam, már a porát sem látom (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Jól elhaladhattak odáig, ahol a nagy erdő kezdődik, mire a veszedelem kitört (1885 Jókai Mór CD18) | A vonat már el is haladt, zakatolása lassankint megszünt (1895 Zempléni P. Gyula ford.–Zola 8536005, 251) | Két óránál több időbe telt, a mig a [temetési] menet elhaladt (1907 Budapesti Hírlap ápr. 16. C4695, 9) | amikor [a lemming] túlszaporodik, s nem talál elegendő táplálékot, roppant tömegekben útra kel, s elpusztít minden növényzetet, amerre elhalad (1972 Várkonyi Nándor 9758003, 374) | autóval elhaladva Némethék egyik bárja előtt Tamasi megjegyezte: jól megy nekik (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. elhalad vmi mellett (rendsz. módhatározóval) (vál) ’〈annak kif-ére, hogy figyelmen kívül hagy, nem vesz számításba v. nem említ vmit〉’ ❖ összes szellemi tevékenységünkkel közönyösen haladunk el olly dolgok mellett, mellyek, ha felettök emélkednénk [!] és bölcselkednénk, csudálatosaknak tetszenének (1858 Vasárnapi Újság CD56) | nem akarunk vakon és oktalanul elhaladni a múlt és jelen égető tanulságai mellett (1919 Juhász Gyula¹ 9284868, 210) | Nem akarunk elhaladni e fenyegetés mellett, nem akarunk nem tudni a költészet utánzásáról, kigúnyolásáról, sem aláértékelni ennek veszélyét (1952 Új Hang ford. 2051011, 35) | A pszichiáter nem haladhat el szótlanul amellett, amit Kierkegaard a zene gyógyító célú használata ellen mond (1984 Vikár György 1164005, 189).

2. tn ’〈természeti v. fizikai jelenség, ill. égitest〉 mozog, halad (vhol), ill. így (vmennyire) eltávolodik’ ❖ Oſztán, hogy a’ nap-fény éppen el-halada, Ki-ki, a’ mint tettzett, itt’-amott’ ſzunnyada (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 96) | egy sötét felhő írígyen lépett napomnak elébe, a felhő elhalad, s ismét mosolygand a szelíd kék ég reám (1827 Kossuth Lajos ford.–Franul von Weissenthurn CD32) | A tölcsér mellett elhaladó szél levegőritkulást idéz elő a csőben s ez a ritkulás szívólag hat a kémény, illetve a szoba levegőjére is (1897 PallasLex. CD02) | [A jégeső] kétfelől előrenyomult és ameddig már elhaladt, ott eltemette a tanyákat egyszerre, mintha föld nyelte volna el őket hirtelen (1907 Csizmadia Sándor¹ 9089011, 270) | árapályerőműveket nem csupán folyótorkolatokba érdemes telepíteni, hanem ki lehet használni a partok mentén elhaladó áramlásokat, melyek az árapály következményei (1998 Természet Világa ford. CD50) | Útjuk során a kisbolygók időről időre csillagok előtt haladnak el, eltakarva azokat (2003 Kereszturi Ákos–Sárnecky Krisztián 3176001, 49).

2a. ’〈vmin szállított tárgy, dolog〉 vhol(, vkinek a közelében) mozog, halad’ ❖ szemei folyvást az előtte elhaladó koporsót nézték (1879 Jókai Mór CD18) | egy konzervgyárba került, ahol az előtte futószalagon elhaladó cseresznyéket kellett kiválogatnia (1958 Népszabadság szept. 10. C1499, [11]) | a síkságot átszelő utakon szinte percenként elhaladó katonai szállítmányok (2004 Természet Világa CD50).

2b. ’〈tárgy, dolog, kül. gép, szerkezet része〉 hely(zet)ét változtatva mozog, csúszik, siklik vhol’ ❖ Önműködő, hátulrakó aratóknál [...] az egyik lapátgereblye fogakkal birván, közvetetlenül a gyüjtő asztal fölött halad el és az összegyült markot hátul letolja (1893 PallasLex. CD02) | a rádióaktív végű mutatópálca elhaladt a műszer előtt, amelyen kigyulladt a rádióaktivitást jelző kis piros lámpa (1957 Népszava dec. 4. C4822, 3) | Miután a négy szín képe elkészült és az átviteli hengeren van, a papír egyszer elhalad az átviteli henger mellett, és egyszerre felveszi mind a négy alapszínt, majd a beégető előtt elhaladva távozik (1998 Byte Magazin ford. CD38) | A síkágyas lapolvasóknál „normális” esetben az üveglapra felfektetett dokumentum áll és az érzékelő halad el alatta, akárcsak a fénymásolóknál (1999 Byte Magazin CD38).

3. tn ’〈vonal, ill. út, folyó stb.〉 vhol(, vminek a közelében) visz, húzódik, vezet’ ❖ Az út a vadaskert mellett halad el (1857 Jókai Mór CD18) | csak egy pillantást kell vetnünk e tájra, hogy a hegyek alatt húzódó széles árokban az egykor erre elhaladt folyó medrére ráismerjünk (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Az ún. ötvonalas hal] öt oldalvonala közül kettő a hasán, egy a hátúszója alatt, a negyedik oldalának a közepén, az ötödik pedig a mellúszó tövétől kezdődően az alsó úszó fölött halad el (1933 Az állatok világa ford. CD46) | a Semes-forrás mellett halad el a határ (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203) | Ilado halászfalu közelében, ahol a nemzeti kőolajtársaság vezetéke elhalad (2004 Népszava dec. 24. C7467, [16]).

4. ts (rég v. nyj, átv is)(elkerülve) elhagy, maga mögött hagy vkit, vmit’ ❖ [Lombiano] a’ hajóját, minden késés nélkül a’ mély tengerre botsátotta, ott úgy ſzorgalmaztatván a’ kormányát, hogy [...] a’ jó kellemetes ſzélnek alkalmatoſságával mennél hamarább Algériát el-halladhaſſák (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 286) | Tizen-hat Tavaſzt értem már Óh drága Fillisem! Ez a’ többit el-haladja, Illyen ſzép még egy sem vólt (1796 Lukáts Miklós C2948, 76) | [a kisbíró] akkor billenti meg a süvegét, mikor már a kocsi elhaladta (1880 e. Csepreghy Ferenc C1282, 153) | [Futó Márton] Zilahról tartott a Kémer-felé és már elhaladta Adot (1922 Szabó Dezső 9623012, 167) | Szȧlȧtȧm hȧzȧ ȧ szokȧkon [= közön] este, ëgy bornyúrȧ tȧlȧo̯ltȧm, szȧlȧt, ḙhȧlȧtȧm, de ȧz szȧlȧt utȧnȧm (1968 Szlavóniai szótár C6859, 182).

4a. (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy a Nap v. az óra mutatója vmely ponton túljut, túlhalad〉’ ❖ A nap már déli legmagasabb pontját elhaladá (1847 Pálffy Albert C3396, 151) | Az óramutató a delet is elhaladta (1892 Pesti Hírlap márc. 9. C5640, 3) | Ránéztem az órára, láttam, a mutató már elhaladta a 30. percet (1937 Nemzeti Sport nov. 9. C6621, 4).

4b. (rég) ’〈vmekkora távolságot〉 haladva megtesz’ ❖ [a rénszarvasok húzta szán] a’ fagyos hónak tetején olly ſebeſséggel vitetik, hogy 20, 30. mért-földet-is egy nap el-haladhat (1787 Mátyus István C3069, 129) | Elhaladták útjok felét (1863 Egri Antal C1550, 22) | már jódarab földet elhaladtam (1878 Degré Alajos C1388, 7).

5. tn (rég) ’〈vmely tevékenységben〉 halad, előbbre jut’ ❖ Jól elhaladtam benne [ti. a tanulmányírásban] (1808 Kazinczy Ferenc C2558, 465) | Már jól elhaladtak a munkába, mikor Ágoston észrevette, hogy nem messze tőle dolgozik Péter (1902 Vasárnapi Újság C7416, 330).

5a. (rég, Isk, biz) ’〈diák〉 átmegy a vizsgán’ ❖ elhaladni: átmenni a vizsgán (1898 Dobos Károly C1419, 41).

6. tn (/vál) ’〈vmennyi idő〉 eltelik, ill. 〈vmely időszak, napszak v. érzés〉 elmúlik, véget ér’ ❖ El-haladott immár közelebb a’ negyvenedik nyár, Engemet a szeretet, hogy kebeledbe letett (1781 Magyar Hírmondó C0269, 66) | [A kapott levelet] meg-visgálván, látom, Szakoltzárúl ſzalad, Ez újſág látáson, minden búm el-halad (1795 Fábián Julianna 7125038, 9) | már a’ dél is el-haladt, Egy kitsinyt együnk (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2124, 65) | Nagyapáink és apáink, míg egy század elhaladt, Nem tevének annyit, mint mink Huszonnégy óra alatt (1848 Petőfi Sándor 8366343, 39) | Hej, de nagy idő haladt el azóta! (1907 Malonyay Dezső CD07) | [a felszólalásra fordítható] időm, ugye elhaladt (1993 Országgyűlési Napló CD62).

6a. ts (/vál) ’〈vmennyi időt〉 megél vki, ill. 〈vmely időpontot, (élet)kort〉 túlhalad, elhagy vki, vmi’ ❖ [a betegek] nagyobb réſze harmad napon hal meg benne, keveſen haladják el a’ hetediket; holott a’ betegſég okai hoſzſzas orvosláſt kivánnának (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 300) | Nincs széles e’ világon egy lány is, ki szerelem nélkül 18 évet elhaladott volna (1833 Lukács Lajos C0040, 155) | ötvenedik évét rég elhaladta (1871 e. Eötvös József C1597, 384) | Az ötvenedik előadás jubileumát is elhaladta már az Apolló-Kabaré műsora (1916 Pesti Hírlap márc. 19. C5664, 11) | Csaba professzor lemondott, de ő már elhaladta a hatvanat, egy éven belül mindenképp le kellett volna mondania a klinika vezetéséről (1991 Népszabadság júl. 1. C7841, 9).

7. tn (rég v. nyj) ’〈cselekedet, esemény stb.〉 elodázódik, elhalasztódik’ ❖ [V. Philipposz] a’ Romaiakkal is békeſséget teſz, meg-elégedvén azzal, hogy a’ Macedoniai háboru egy ideig el-haladott (1781 Forray András ford.–Justinus C1755, 320) | szinházunk jeles énektanitója, Stoll, azonnal elvállalta e szerepet s az előadás egy nappal sem haladt el (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A midőn lehet válaszolok, de midőn ezt nem tehetem, [...] vagy el halad, vagy néha végkép el ís marad (1868 Deák Ferenc CD51) | elhalad ēhalad tn. i. [...] 2. ’elhalasztódik’. Má·rúl me·gént ēhalatt a kaszál:lás (1935 Szamosháti szótár C6654, 209).

Fr: idő.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elhalad ige 1a1
1. tárgyatlan
〈ember(ek), állat(ok sokasága) v. jármű(vel vki) vhol(, vminek, vkinek a közelében, azt elkerülve) lassan elmegy, elvonul, ill. így eltávolodik (vmeddig)
Alig haladott volt el Altzétás, azonnal érkezett a’ dühösködö Rokſána
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[A csapodár nő] rád se néz s melletted másokkal el halad
(1799 Bessenyei György¹)
ihol ni, hogy elhaladt a nyájam, már a porát sem látom
(1859 Vasárnapi Újság)
Jól elhaladhattak odáig, ahol a nagy erdő kezdődik, mire a veszedelem kitört
(1885 Jókai Mór)
A vonat már el is haladt, zakatolása lassankint megszünt
(1895 Zempléni P. Gyula ford.Zola)
Két óránál több időbe telt, a mig a [temetési] menet elhaladt
(1907 Budapesti Hírlap ápr. 16.)
amikor [a lemming] túlszaporodik, s nem talál elegendő táplálékot, roppant tömegekben útra kel, s elpusztít minden növényzetet, amerre elhalad
(1972 Várkonyi Nándor)
autóval elhaladva Némethék egyik bárja előtt Tamasi megjegyezte: jól megy nekik
(1995 Magyar Hírlap)
1a. elhalad vmi mellett (rendsz. módhatározóval) (vál)
〈annak kif-ére, hogy figyelmen kívül hagy, nem vesz számításba v. nem említ vmit〉
összes szellemi tevékenységünkkel közönyösen haladunk el olly dolgok mellett, mellyek, ha felettök emélkednénk [!] és bölcselkednénk, csudálatosaknak tetszenének
(1858 Vasárnapi Újság)
nem akarunk vakon és oktalanul elhaladni a múlt és jelen égető tanulságai mellett
(1919 Juhász Gyula¹)
Nem akarunk elhaladni e fenyegetés mellett, nem akarunk nem tudni a költészet utánzásáról, kigúnyolásáról, sem aláértékelni ennek veszélyét
(1952 Új Hang ford.)
A pszichiáter nem haladhat el szótlanul amellett, amit Kierkegaard a zene gyógyító célú használata ellen mond
(1984 Vikár György)
2. tárgyatlan
〈természeti v. fizikai jelenség, ill. égitest〉 mozog, halad (vhol), ill. így (vmennyire) eltávolodik
Oſztán, hogy a’ nap-fény éppen el-halada, Ki-ki, a’ mint tettzett, itt’-amott’ ſzunnyada
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
egy sötét felhő írígyen lépett napomnak elébe, a felhő elhalad, s ismét mosolygand a szelíd kék ég reám
(1827 Kossuth Lajos ford.Franul von Weissenthurn)
A tölcsér mellett elhaladó szél levegőritkulást idéz elő a csőben s ez a ritkulás szívólag hat a kémény, illetve a szoba levegőjére is
(1897 PallasLex.)
[A jégeső] kétfelől előrenyomult és ameddig már elhaladt, ott eltemette a tanyákat egyszerre, mintha föld nyelte volna el őket hirtelen
(1907 Csizmadia Sándor¹)
árapályerőműveket nem csupán folyótorkolatokba érdemes telepíteni, hanem ki lehet használni a partok mentén elhaladó áramlásokat, melyek az árapály következményei
(1998 Természet Világa ford.)
Útjuk során a kisbolygók időről időre csillagok előtt haladnak el, eltakarva azokat
(2003 Kereszturi Ákos–Sárnecky Krisztián)
2a.
〈vmin szállított tárgy, dolog〉 vhol(, vkinek a közelében) mozog, halad
szemei folyvást az előtte elhaladó koporsót nézték
(1879 Jókai Mór)
egy konzervgyárba került, ahol az előtte futószalagon elhaladó cseresznyéket kellett kiválogatnia
(1958 Népszabadság szept. 10.)
a síkságot átszelő utakon szinte percenként elhaladó katonai szállítmányok
(2004 Természet Világa)
2b.
〈tárgy, dolog, kül. gép, szerkezet része〉 hely(zet)ét változtatva mozog, csúszik, siklik vhol
Önműködő, hátulrakó aratóknál [...] az egyik lapátgereblye fogakkal birván, közvetetlenül a gyüjtő asztal fölött halad el és az összegyült markot hátul letolja
(1893 PallasLex.)
a rádióaktív végű mutatópálca elhaladt a műszer előtt, amelyen kigyulladt a rádióaktivitást jelző kis piros lámpa
(1957 Népszava dec. 4.)
Miután a négy szín képe elkészült és az átviteli hengeren van, a papír egyszer elhalad az átviteli henger mellett, és egyszerre felveszi mind a négy alapszínt, majd a beégető előtt elhaladva távozik
(1998 Byte Magazin ford.)
A síkágyas lapolvasóknál „normális” esetben az üveglapra felfektetett dokumentum áll és az érzékelő halad el alatta, akárcsak a fénymásolóknál
(1999 Byte Magazin)
3. tárgyatlan
〈vonal, ill. út, folyó stb.〉 vhol(, vminek a közelében) visz, húzódik, vezet
Az út a vadaskert mellett halad el
(1857 Jókai Mór)
csak egy pillantást kell vetnünk e tájra, hogy a hegyek alatt húzódó széles árokban az egykor erre elhaladt folyó medrére ráismerjünk
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Az ún. ötvonalas hal] öt oldalvonala közül kettő a hasán, egy a hátúszója alatt, a negyedik oldalának a közepén, az ötödik pedig a mellúszó tövétől kezdődően az alsó úszó fölött halad el
(1933 Az állatok világa ford.)
a Semes-forrás mellett halad el a határ
(1995 Protestáns Biblia ford.)
Ilado halászfalu közelében, ahol a nemzeti kőolajtársaság vezetéke elhalad
(2004 Népszava dec. 24.)
4. tárgyas (rég v. nyj, átv is)
(elkerülve) elhagy, maga mögött hagy vkit, vmit
[Lombiano] a’ hajóját, minden késés nélkül a’ mély tengerre botsátotta, ott úgy ſzorgalmaztatván a’ kormányát, hogy [...] a’ jó kellemetes ſzélnek alkalmatoſságával mennél hamarább Algériát el-halladhaſſák
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Tizen-hat Tavaſzt értem már Óh drága Fillisem! Ez a’ többit el-haladja, Illyen ſzép még egy sem vólt
(1796 Lukáts Miklós)
[a kisbíró] akkor billenti meg a süvegét, mikor már a kocsi elhaladta
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
[Futó Márton] Zilahról tartott a Kémer-felé és már elhaladta Adot
(1922 Szabó Dezső)
Szȧlȧtȧm hȧzȧ ȧ szokȧkon [= közön] este, ëgy bornyúrȧ tȧlȧo̯ltȧm, szȧlȧt, ḙhȧlȧtȧm, de ȧz szȧlȧt utȧnȧm
(1968 Szlavóniai szótár)
4a. (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy a Nap v. az óra mutatója vmely ponton túljut, túlhalad〉
A nap már déli legmagasabb pontját elhaladá
(1847 Pálffy Albert)
Az óramutató a delet is elhaladta
(1892 Pesti Hírlap márc. 9.)
Ránéztem az órára, láttam, a mutató már elhaladta a 30. percet
(1937 Nemzeti Sport nov. 9.)
4b. (rég)
〈vmekkora távolságot〉 haladva megtesz
[a rénszarvasok húzta szán] a’ fagyos hónak tetején olly ſebeſséggel vitetik, hogy 20, 30. mért-földet-is egy nap el-haladhat
(1787 Mátyus István)
Elhaladták útjok felét
(1863 Egri Antal)
már jódarab földet elhaladtam
(1878 Degré Alajos)
5. tárgyatlan (rég)
〈vmely tevékenységben〉 halad, előbbre jut
Jól elhaladtam benne [ti. a tanulmányírásban]
(1808 Kazinczy Ferenc)
Már jól elhaladtak a munkába, mikor Ágoston észrevette, hogy nem messze tőle dolgozik Péter
(1902 Vasárnapi Újság)
5a. (rég, Isk, biz)
〈diák〉 átmegy a vizsgán
elhaladni: átmenni a vizsgán
(1898 Dobos Károly)
6. tárgyatlan (/vál)
〈vmennyi idő〉 eltelik, ill. 〈vmely időszak, napszak v. érzés〉 elmúlik, véget ér
El-haladott immár közelebb a’ negyvenedik nyár, Engemet a szeretet, hogy kebeledbe letett
(1781 Magyar Hírmondó)
[A kapott levelet] meg-visgálván, látom, Szakoltzárúl ſzalad, Ez újſág látáson, minden búm el-halad
(1795 Fábián Julianna)
már a’ dél is el-haladt, Egy kitsinyt együnk
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
Nagyapáink és apáink, míg egy század elhaladt, Nem tevének annyit, mint mink Huszonnégy óra alatt
(1848 Petőfi Sándor)
Hej, de nagy idő haladt el azóta!
(1907 Malonyay Dezső)
[a felszólalásra fordítható] időm, ugye elhaladt
(1993 Országgyűlési Napló)
6a. tárgyas (/vál)
〈vmennyi időt〉 megél vki, ill. 〈vmely időpontot, (élet)kort〉 túlhalad, elhagy vki, vmi
[a betegek] nagyobb réſze harmad napon hal meg benne, keveſen haladják el a’ hetediket; holott a’ betegſég okai hoſzſzas orvosláſt kivánnának
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Nincs széles e’ világon egy lány is, ki szerelem nélkül 18 évet elhaladott volna
(1833 Lukács Lajos)
ötvenedik évét rég elhaladta
(1871 e. Eötvös József)
Az ötvenedik előadás jubileumát is elhaladta már az Apolló-Kabaré műsora
(1916 Pesti Hírlap márc. 19.)
Csaba professzor lemondott, de ő már elhaladta a hatvanat, egy éven belül mindenképp le kellett volna mondania a klinika vezetéséről
(1991 Népszabadság júl. 1.)
7. tárgyatlan (rég v. nyj)
〈cselekedet, esemény stb.〉 elodázódik, elhalasztódik
[V. Philipposz] a’ Romaiakkal is békeſséget teſz, meg-elégedvén azzal, hogy a’ Macedoniai háboru egy ideig el-haladott
(1781 Forray András ford.Justinus)
szinházunk jeles énektanitója, Stoll, azonnal elvállalta e szerepet s az előadás egy nappal sem haladt el
(1856 Vasárnapi Újság)
A midőn lehet válaszolok, de midőn ezt nem tehetem, [...] vagy el halad, vagy néha végkép el ís marad
(1868 Deák Ferenc)
elhalad ēhalad tn.tárgyatlan i.ige [...] 2. ’elhalasztódik’. Má·rúl me·gént ēhalatt a kaszál:lás
(1935 Szamosháti szótár)
Fr: idő
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások