eljut tn ige 5a1

1. ’〈ember, közlekedési eszköz〉 bizonyos utat (vmennyi idő alatt) megtéve(, úti célját elérve) megérkezik vhova, vkihez’ ❖ Eljut Eszterházra, útjában sijetvén [a herceg] (1772 Bessenyei György¹ CD01) | [a pásztorok] oly távol laknak egymástól, hogy a legközelebbi szomszéd félóráig sem jut el szomszédjához (1860 Jókai Mór CD18) | A nagy utazókocsik éppen úgy eljutottak Bécsből Madridba, mint manapság a gyorsvonat (1910 Krúdy Gyula CD54) | Mivel Jugoszlávia embargó alá esik, így Romániából csak Ukrajnán keresztül lehet Nyugat-Európába vonattal eljutni (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’bizonyos utat megtéve véletlenül elkerül, elvetődik vhova vki’ ❖ Futott az asszony, és utána Véresen a dühös gonosz; Kergette, mig-nem eljutának Az erdős bércz tájékihoz (1847 Tompa Mihály 8484081, 122) | néhány órai feszélyes botorkálás után [...] eljutottak egy hegyoldalba, amely sűrű borókaciherrel volt benőve (1869 Jókai Mór CD18) | Egy dombhajláshoz értek. Keskeny gyalogút vezetett fel. S eljutottak egy kis faházikóhoz (1925 Hajnik Miklós CD10) | a tanyai község központján balra tértünk, és sima műúton eljutottunk egy láthatóan gondozott és látogatott ligetbe (1971 Erdei Ferenc 9126004, 169).

1b. ’sikerül ellátogatni vkihez, ill. vmely célból elmenni vhova’ ❖ No, csakhogy valahára mégis eljutottál hozzám (1869 Jókai Mór CD18) | Egyszer majd mégis eljutok hozzájuk, Máriához, meg az én kisfiamhoz. Majd egyszer elmegyek, most még nem lehet (1913 Antal Sándor CD10) | [ha valaki] csak négyévenként jut el a bemutatóra, [...] lelkesebben nyilatkozik (1998 Lakáskultúra CD39).

1c. ’〈annak kif-ére, hogy vkinek v. vminek a révén utat talál vkihez vki, és kapcsolatba, érintkezésbe kerül vele〉’ ❖ [A Külföld című lap alapítói] valószínűleg egyetemi, illetve fővárosi ismeretségek révén jutottak el Wagner Lajoshoz (1973 Fried István CD52) | A szerkesztőség segítségével eljutottam a levél írójához, akivel személyesen találkoztam (1986 Hajnal János CD52) | vigasztalásra, lelki megerősítésre váró emberek tömegeihez jutunk el a kórház-pasztoráció és a börtönpasztoráció során (1996 Magyar Hírlap CD09) | Az internetes jegyzés nemcsak a kisbefektetőknek, hanem a kis cégeknek is megfelelő piaci szegmenst ad, hiszen ők is olcsón, a Hálón keresztül juthatnak el az új részvényesekhez (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈tárgy, dolog〉 úgy kerül vhova, hogy oda küldi, viszi, juttatja vki, vmi’ ❖ Intéztetett ugyan moſt a’ R–Katolikuſokhoz: de vélhetni, hogy a’ több Vallásuakhoz-is eljút [a falusi iskolák számára írt rendtartás] (1785 Magyar Hírmondó 7444062, 248) | [a sorsjegyek] már kereskedői boltokba is eljutottak, és speculatio tárgyává lettek (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a muskátli] idővel eljutott minden parasztház ablakába (1932 Rapaics Rajmund CD35) | A reklám hatékonysága elsősorban attól függ, hány olvasóhoz jut el (1999 Byte Magazin CD38).

2a. ’〈küldemény〉 sikeresen megérkezik vhova, vkihez’ ❖ Bossueted [ti. Bossuet által írt könyved], tisztelt Dömém, végre eljuta kezemhez (1794 Kazinczy Ferenc C2555, 349) | Messze van az tőlünk, messze: Levél oda el nem juthat, Izenő szó oda nem hat, Követ onnan hírt nem hozhat (1856 Arany János 8014086, 271) | [a Ferenc József által küldött hordók] az első diplomáciai küldeménnyel eljutottak a messzi Szentpétervárra a mindenkori orosz cárhoz (1926 Krúdy Gyula CD54) | [internetes rendelés esetén] a termékek lényegesen olcsóbban juthatnak el a vásárlóhoz, mint a hagyományos csatornák felhasználásával (1998 Byte Magazin CD38).

2b. ’〈hír, szokás stb.〉 terjedve elkerül vhova, vkihez’ ❖ e’ ſzörnyü történetnek [ti. a férjét megmérgező asszony esetének] hire lábra kapván, tsak hamar bé-futotta a’ Várost, ’s a’ Kerletbéli Szolgabirónak füleibe is el-jutott (1792 Magyar Hírmondó C5808, 258) | az európai polgárosodás eszméjének is bizony már el kellett volna jutni [az arisztokráciához] (1848 Teleki László² 8473010, 407) | a királyi jutalomnak a híre eljutott a Tisza-parti emberek közé (1931 Krúdy Gyula CD54) | [A mazurka] tánciskolák közvetítésével jutott el a paraszti táncéletbe (1980 NéprajziLex. CD47).

2c. ’〈fény, hang, áramló anyag, ill. járványos betegség〉 elterjed vhova, elhat(ol) vmeddig’ ❖ [a fertőzött csecsemőknél] a’ tejes nedvesség nem juthat-el a’ vérben; hanem az has-menésſel el-mégyen (1786 Domby Sámuel ford.–Rosenstein 7083003, 53) | Egy új hazát [kell teremteni], hol minden szögletig Eljusson a nap s tiszta levegő (1848 Petőfi Sándor 8366368, 83) | A vastag függönyökön át nem jutott el idáig a zeneszó és az ének (1916 Krúdy Gyula CD54) | 1348-ban a firenzei pestisjárvány eljutott hazánkba is (1997 Természet Világa ford. CD50).

2d. (rég) ’〈látás〉 képes elhatolni, elérni vmeddig’ ❖ az útcza’ közepén olly situsban [= helyzetben] áltam meg, hogy szemeim minden ablakra eljuthatának (1822 Kisfaludy Károly 8242032, 55) | [a népnek] tekintetei [...] a trónushoz el ne juthassanak (1834 Kölcsey Ferenc 8253054, 160) | mindenütt, hová a tekintet eljuthat, a legszebb fenyves erdők boritják a tért környező magas bérczeket (1869 Orbán Balázs CD22) | a távolba kalandozó szemem végre eljut odáig, hol minden összefoly a messzeség ködében (1910 Halász Imre CD10).

3. ’〈(kitűzött) célhoz〉(nehézségeken, akadályokon túljutva) igyekezettel v. a körülmények folytán elér vki’ ❖ a’ ki a’ valóságos böltsességet azokban [ti. találgatásokban] keresi, lehetetlen bizonnyára, hogy kívánt tzéllyához el-juthasson (1790 Verseghy Ferenc 7033003, 191) | Ezen gaz célodra nem fogsz te eljutni (1812 Katona József ford. 8226006, 595) | [Werbőczy István] tisztelte Martinuzziban az észt, tudományt, de mind [= mint] olyat, ki hizelgés által akar czéljához eljutni, mindig kárhoztatta (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Harry Potter] nagyon is göröngyös úton jut el a célig, valódi fejlődésen megy keresztül, vívódik és töpreng (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈folyamat vmely szakaszba, ill. vmely folyamat során, eredményeképpen vki, vmi vmely ponthoz, (vágyott) helyzetbe, állapotba〉 jut, kerül’ ❖ Nem-is vehetett vólt jobb gondot eſzére, ’S ennél jobb tanátsot kétséges ſzívére, Vélvén hogy az Attya leſz ſegedelmére, Bár el-juta légyen élete’ végére (1774 Dugonics András C1484, 155) | Minden ember kíván túdósnak tartattatni, ’s azonban igen könny munkával akarnak arra el-jutni (1791 Mindenes Gyűjtemény 7457064, 88) | a professor mintegy feléig jutott el a munkában (1823 Szemere Pál 8439042, 211) | egyes esetek, mint Kinizsié, arra mutattak, hogy vitézség által hazánkban nemnemes is a’ legmagasabb polczra juthat el (1847 Eötvös József 8126008, 140) | [az adóhivatalnokok] pénztelenségük miatt sohasem jutottak el a részegségig (1922 Krúdy Gyula CD54) | a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvényjavaslat eljutott a részletes vita szakaszába (1994 Országgyűlési Napló CD62).

3b. ’〈gondolati úton, okoskodás, vitatkozás révén vmely eredményre〉 jut vki’ ❖ az én gyenge elmém engemet oda nem ereſztett, a’ hová amaz éles elméjü Tudóſok igen könnyen el-jutnak (1774 Vesmás Márton C4461, 12) | [még 1830-ra sem tudott az országgyűlés] az anyanyelv természetes jogait biztositó határozatra eljutni (1858 Török János CD1501) | [Az álom és őrület közti hasonlóság gondolatához] a psychologia és psychopathologia csak a legutolsó években jutott el (1912 Csáth Géza 9085007, 51) | Toynbee (1964) már egészen addig a felismerésig eljutott, hogy egy nemzet fennmaradásához az egyéneknek kreatív módon kell gondolkodniuk (1992 Fónagy Erzsébet 2050002, 14).

3c. ’időben fennmarad, tovább él vmeddig(, és hagyományozódik vkire) vmi’ ❖ [az episztola] bizonyosan eljut az unokákig, mintha nyomtatva volna (1812 Kazinczy Ferenc C2563, 149) | minden szellemi üdvös és hasznos tervek dugába mennek, ’s az utó korra semmi el nem jutandott, ha nincs eszköz gondolatait, vágyait másokkal közölhetni (1845 Palkovics Antal 8350005, 151) | e székely írásnak semmi bebizonyítható maradványa korunkig el nem jutott (1858 Arany János C6504, 454) | [az ún. csimbók hajviselet] a nép viseletében szinte napjainkig eljutott (1900 Nagy Géza CD20) | [A bajelhárító áldás] rendkívüli népszerűségét napjainkig eljutott emlékei tanúsítják (1999 Erdélyi Zsuzsanna C6874, 817).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

eljut tárgyatlan ige 5a1
1.
〈ember, közlekedési eszköz〉 bizonyos utat (vmennyi idő alatt) megtéve(, úti célját elérve) megérkezik vhova, vkihez
Eljut Eszterházra, útjában sijetvén [a herceg]
(1772 Bessenyei György¹)
[a pásztorok] oly távol laknak egymástól, hogy a legközelebbi szomszéd félóráig sem jut el szomszédjához
(1860 Jókai Mór)
A nagy utazókocsik éppen úgy eljutottak Bécsből Madridba, mint manapság a gyorsvonat
(1910 Krúdy Gyula)
Mivel Jugoszlávia embargó alá esik, így Romániából csak Ukrajnán keresztül lehet Nyugat-Európába vonattal eljutni
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
bizonyos utat megtéve véletlenül elkerül, elvetődik vhova vki
Futott az asszony, és utána Véresen a dühös gonosz; Kergette, mig-nem eljutának Az erdős bércz tájékihoz
(1847 Tompa Mihály)
néhány órai feszélyes botorkálás után [...] eljutottak egy hegyoldalba, amely sűrű borókaciherrel volt benőve
(1869 Jókai Mór)
Egy dombhajláshoz értek. Keskeny gyalogút vezetett fel. S eljutottak egy kis faházikóhoz
(1925 Hajnik Miklós)
a tanyai község központján balra tértünk, és sima műúton eljutottunk egy láthatóan gondozott és látogatott ligetbe
(1971 Erdei Ferenc)
1b.
sikerül ellátogatni vkihez, ill. vmely célból elmenni vhova
No, csakhogy valahára mégis eljutottál hozzám
(1869 Jókai Mór)
Egyszer majd mégis eljutok hozzájuk, Máriához, meg az én kisfiamhoz. Majd egyszer elmegyek, most még nem lehet
(1913 Antal Sándor)
[ha valaki] csak négyévenként jut el a bemutatóra, [...] lelkesebben nyilatkozik
(1998 Lakáskultúra)
1c.
〈annak kif-ére, hogy vkinek v. vminek a révén utat talál vkihez vki, és kapcsolatba, érintkezésbe kerül vele〉
[A Külföld című lap alapítói] valószínűleg egyetemi, illetve fővárosi ismeretségek révén jutottak el Wagner Lajoshoz
(1973 Fried István)
A szerkesztőség segítségével eljutottam a levél írójához, akivel személyesen találkoztam
(1986 Hajnal János)
vigasztalásra, lelki megerősítésre váró emberek tömegeihez jutunk el a kórház-pasztoráció és a börtönpasztoráció során
(1996 Magyar Hírlap)
Az internetes jegyzés nemcsak a kisbefektetőknek, hanem a kis cégeknek is megfelelő piaci szegmenst ad, hiszen ők is olcsón, a Hálón keresztül juthatnak el az új részvényesekhez
(1999 Magyar Hírlap)
2.
〈tárgy, dolog〉 úgy kerül vhova, hogy oda küldi, viszi, juttatja vki, vmi
Intéztetett ugyan moſt a’ Rrómai–Katolikuſokhoz: de vélhetni, hogy a’ több Vallásuakhoz-is eljút [a falusi iskolák számára írt rendtartás]
(1785 Magyar Hírmondó)
[a sorsjegyek] már kereskedői boltokba is eljutottak, és speculatio tárgyává lettek
(1841 Pesti Hírlap)
[a muskátli] idővel eljutott minden parasztház ablakába
(1932 Rapaics Rajmund)
A reklám hatékonysága elsősorban attól függ, hány olvasóhoz jut el
(1999 Byte Magazin)
2a.
〈küldemény〉 sikeresen megérkezik vhova, vkihez
Bossueted [ti. Bossuet által írt könyved], tisztelt Dömém, végre eljuta kezemhez
(1794 Kazinczy Ferenc)
Messze van az tőlünk, messze: Levél oda el nem juthat, Izenő szó oda nem hat, Követ onnan hírt nem hozhat
(1856 Arany János)
[a Ferenc József által küldött hordók] az első diplomáciai küldeménnyel eljutottak a messzi Szentpétervárra a mindenkori orosz cárhoz
(1926 Krúdy Gyula)
[internetes rendelés esetén] a termékek lényegesen olcsóbban juthatnak el a vásárlóhoz, mint a hagyományos csatornák felhasználásával
(1998 Byte Magazin)
2b.
〈hír, szokás stb.〉 terjedve elkerül vhova, vkihez
e’ ſzörnyü történetnek [ti. a férjét megmérgező asszony esetének] hire lábra kapván, tsak hamar bé-futotta a’ Várost, ’s a’ Kerletbéli Szolgabirónak füleibe is el-jutott
(1792 Magyar Hírmondó)
az európai polgárosodás eszméjének is bizony már el kellett volna jutni [az arisztokráciához]
(1848 Teleki László²)
a királyi jutalomnak a híre eljutott a Tisza-parti emberek közé
(1931 Krúdy Gyula)
[A mazurka] tánciskolák közvetítésével jutott el a paraszti táncéletbe
(1980 NéprajziLex.)
2c.
〈fény, hang, áramló anyag, ill. járványos betegség〉 elterjed vhova, elhat(ol) vmeddig
[a fertőzött csecsemőknél] a’ tejes nedvesség nem juthat-el a’ vérben; hanem az has-menésſel el-mégyen
(1786 Domby Sámuel ford.Rosenstein)
Egy új hazát [kell teremteni], hol minden szögletig Eljusson a nap s tiszta levegő
(1848 Petőfi Sándor)
A vastag függönyökön át nem jutott el idáig a zeneszó és az ének
(1916 Krúdy Gyula)
1348-ban a firenzei pestisjárvány eljutott hazánkba is
(1997 Természet Világa ford.)
2d. (rég)
〈látás〉 képes elhatolni, elérni vmeddig
az útcza’ közepén olly situsban [= helyzetben] áltam meg, hogy szemeim minden ablakra eljuthatának
(1822 Kisfaludy Károly)
[a népnek] tekintetei [...] a trónushoz el ne juthassanak
(1834 Kölcsey Ferenc)
mindenütt, hová a tekintet eljuthat, a legszebb fenyves erdők boritják a tért környező magas bérczeket
(1869 Orbán Balázs)
a távolba kalandozó szemem végre eljut odáig, hol minden összefoly a messzeség ködében
(1910 Halász Imre)
3.
(kitűzött) célhoz〉 (nehézségeken, akadályokon túljutva) igyekezettel v. a körülmények folytán elér vki
a’ ki a’ valóságos böltsességet azokban [ti. találgatásokban] keresi, lehetetlen bizonnyára, hogy kívánt tzéllyához el-juthasson
(1790 Verseghy Ferenc)
Ezen gaz célodra nem fogsz te eljutni
(1812 Katona József ford.)
[Werbőczy István] tisztelte Martinuzziban az észt, tudományt, de mind [= mint] olyat, ki hizelgés által akar czéljához eljutni, mindig kárhoztatta
(1860 Vasárnapi Újság)
[Harry Potter] nagyon is göröngyös úton jut el a célig, valódi fejlődésen megy keresztül, vívódik és töpreng
(2000 Magyar Hírlap)
3a.
〈folyamat vmely szakaszba, ill. vmely folyamat során, eredményeképpen vki, vmi vmely ponthoz, (vágyott) helyzetbe, állapotba〉 jut, kerül
Nem-is vehetett vólt jobb gondot eſzére, ’S ennél jobb tanátsot kétséges ſzívére, Vélvén hogy az Attya leſz ſegedelmére, Bár el-juta légyen élete’ végére
(1774 Dugonics András)
Minden ember kíván túdósnak tartattatni, ’s azonban igen könny munkával akarnak arra el-jutni
(1791 Mindenes Gyűjtemény)
a professor mintegy feléig jutott el a munkában
(1823 Szemere Pál)
egyes esetek, mint Kinizsié, arra mutattak, hogy vitézség által hazánkban nemnemes is a’ legmagasabb polczra juthat el
(1847 Eötvös József)
[az adóhivatalnokok] pénztelenségük miatt sohasem jutottak el a részegségig
(1922 Krúdy Gyula)
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvényjavaslat eljutott a részletes vita szakaszába
(1994 Országgyűlési Napló)
3b.
〈gondolati úton, okoskodás, vitatkozás révén vmely eredményre〉 jut vki
az én gyenge elmém engemet oda nem ereſztett, a’ hová amaz éles elméjü Tudóſok igen könnyen el-jutnak
(1774 Vesmás Márton)
[még 1830-ra sem tudott az országgyűlés] az anyanyelv természetes jogait biztositó határozatra eljutni
(1858 Török János)
[Az álom és őrület közti hasonlóság gondolatához] a psychologia és psychopathologia csak a legutolsó években jutott el
(1912 Csáth Géza)
Toynbee (1964) már egészen addig a felismerésig eljutott, hogy egy nemzet fennmaradásához az egyéneknek kreatív módon kell gondolkodniuk
(1992 Fónagy Erzsébet)
3c.
időben fennmarad, tovább él vmeddig(, és hagyományozódik vkire) vmi
[az episztola] bizonyosan eljut az unokákig, mintha nyomtatva volna
(1812 Kazinczy Ferenc)
minden szellemi üdvös és hasznos tervek dugába mennek, ’s az utó korra semmi el nem jutandott, ha nincs eszköz gondolatait, vágyait másokkal közölhetni
(1845 Palkovics Antal)
e székely írásnak semmi bebizonyítható maradványa korunkig el nem jutott
(1858 Arany János)
[az ún. csimbók hajviselet] a nép viseletében szinte napjainkig eljutott
(1900 Nagy Géza)
[A bajelhárító áldás] rendkívüli népszerűségét napjainkig eljutott emlékei tanúsítják
(1999 Erdélyi Zsuzsanna)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások