elsiklik tn ige 16a3

1. (átv is) ’〈ember v. csúszómászó〉(mozgásának lendületével) csúszva elhalad (vhol), ill. végigsiklik vmin vmi’ ❖ Nem síklott-el a’ kezem, midőn ezt így tettem [ti. amikor az erőstt szót erősenre javítottam a fordításban] (1804 Kazinczy Ferenc C2556, 160) | könybe borult, mikor a szép kéz forró hava téli Arczain elsiklott s megakadt simogatva a szakállán (1827 Vörösmarty Mihály C4534, 337) | megannyi röpülő angyal siklott el a sima tükrön, ez is, az is picike telt lábak, miket a korcsolyaszíj szorít kisebbekké (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | A fogkoronán megkülönböztetjük [...] a szomszédos fog felé tekintő felszíneket és a harapásnál egymásra tolódó v. egymás fölött elsikló felszint (1913 RévaiNagyLex. C5703, 604) | a kobra elsiklik (1936 P. Berinkey Irma CD10).

1a. ’vmely közegben úszva gyorsan halad vhol, ill. vhonnan, vmeddig vmi(vel vki)’ ❖ A sárga víz mélyében titkosan siklik el egy-egy kárász (1863 Jókai Mór C2274, 102) | A kormánybiztos épen arra siklott el könnyü csónakján (1881 Mikszáth Kálmán C3126, 32) | A siklószám határozza meg a siklás szögét, ill. azt is, mily távolságra tud a [repülő]gép, bizonyos magasságból, elsiklani (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 55) | Gondolák surrannak hangtalanul a párás, részeg reggelben. A loggia cölöpei alatt éppen most siklik el az egyik (1933 Karinthy Frigyes 9309060, 71) | az utca fölött egy sirály vitorlázott. Elsiklott az utca végéig (2001 Zoltán Gábor 3345001, 36).

1b. (irod) ’〈sebes vizű patak, folyó〉 sietve továbbfolyik vhol’ ❖ patakja zúg sziszegve, ha a szikla köztt el sikla (1805 Tavaszi virágok C4100, 64) | A hegyfok alján elsikló Maros partjain nagy terjedelmű sóraktárak huzódnak fel (1871 Orbán Balázs CD22) | [az Arno] gyorsan siklik el kőpartjai közott (1898 Berzeviczy Albert C1069, 19) | az elsikló patak, mely itt dorombol a fű között (1950 Jankovich Ferenc ford.–Rolland 9275031, 78).

1c. ’〈kerekeken közlekedő jármű〉 elsuhan vhol’ ❖ Sötét vonat siklott el most A híd felett (1894 Czóbel Minka 8077005, 52) | Kocsik zördültek, az autó elsiklott a kocsik mellett (1921 Nagy Lajos CD10) | Lelépett a járdáról [...]. A busz elsiklott mellette (2006 Pósfai György 3149006, 1199).

1d. (irod) ’〈(mozgó) fény〉 gyorsan végighalad vhol, ill. tovasiklik (vhonnan, vhova)’ ❖ honnan a nap sugarai elsiklanak, van is ám ottan jég (1851 A Falu Könyve C1667, 23) | a gázlángok fénye ingerlő lábikrákon siklik el (1887 Mikszáth Kálmán CD04) | Harmatos, virágos réten Elsiklik a hold sugárja (1894 Czóbel Minka 8077010, 57) | A csúcsok közül egyszerre négy-öt helyen is betör a fény, ezek a reflektorcsóvák azután elsiklanak egymás mellett (1983 Balla László 1010015, 82).

1e. ’〈tekintet〉 végigfut vmin, vkin, ill. azt észrevétlenül hagyva átsiklik vmin, vmi fölött’ ❖ az illy nemű Munkák eggy Super-Revisor’ kezébe adatnak, hogy ha az első’ szeme valamin elsiklott, ez észre vehesse (1823 Kazinczy Ferenc C2571, 280) | Tekintete elsiklott rajtam azon igézetes mosolylyal, melytől előtte már hat ember feje szédelgett (1872 Toldy István 8482007, 17) | [Vilmos] elnézte a falon függő, berámázott angol rézmetszeteket; legtöbbjén közömbösen siklott el a szeme (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 8) | [a házak díszítményeinek] pontszerű kivilágításával sok szép részletre lehetne felhívni a figyelmet, ami újabb és újabb felfedezés örömét adhatja a járókelőnek. Meglátnák, ami felett nappal elsiklik a szem (2002 Természet Világa CD50).

1f. ’〈annak kif-ére, hogy vki figyelmen kívül hagy, nem vesz tekintetbe vmit〉’ ❖ Mantzi, már most nem az a’ mindenen el-sikló Leány, (mert hevét a’ házassági élet’ gondjai nagy mértékben el-óltották) (1789 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2517, 251) | Nemes-Apáti Kiss Sámuelnek észrevétele három pontbul látszik állani. Az első és harmadik azt akarja megmutatni, hogy a képzőművészség a költésnek fölötte van; a második azt magyarázza, miért lehessen a hibát elébb észrevenni a képzőművészség mint a költés produktumain? Szabad legyen e második mellett elsiklanom (1827 Kölcsey Ferenc 8253046, 586) | [az ügyész] a sulyosbitó körülmények felett elsiklott (1882 Degré Alajos C1392, 140) | mennyire elsiklunk a tévedések felett, [...] mindent figyelmen kívül hagyunk, ha nem egyezik azzal, amit hallani akarunk (2002 Természet Világa CD50).

1g. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy észrevétlen marad, ill. a figyelmet elkerüli vmi〉’ ❖ Az hogy legkedvesbb olvasásaim köztt is sok [mű] siklik el előttem, az talán onnan eredhet, mert a’ csudált példányok, Gőthe, Klopstock, Matthisson, annyira elfognak fényekkel, mint szememet a’ nap (1812 Kazinczy Ferenc C2562, 210) | a többi észrevétel között épen nem siklott el szemem elől, hogy a poharak [...] szorgalmatosan ürülgettek (1835 Csató Pál C1266, 78) | az arczizmok élénken szinező játéka, a kisérő mozdulatok nem siklottak el előttük észrevétlenűl (1881 Vajkay Károly C4673, 53).

2. ’〈ember, állat〉 gyors(, könnyed) léptekkel elhalad, elsuhan vhol, ill. gyorsan(, észrevétlenül) eltávozik, eliramlik (vhonnan, vhova)’ ❖ Jer a’ lenge nyúgati szellőn, jer a’ hegyek’ fuvalmain. Légyen közel hozzám szózatod midőn mellettem elsíklasz (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163067, 10) | A fehér hó alatt Elfutó kis egér Elsiklott, elszaladt, Kis nyoma ott maradt A fehér hóban (1904 Czóbel Minka 8077016, 176) | Kluck a Marnen túlhaladva, [...] a fővárostól keletre akart elsiklani, miáltal a hatodik hadsereg oldaltámadást intézhetett ellene (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | [Zsigabá] a mellettük elsikló pincérnő után szólt – még egy kört, Emmuska! (2005 Bódis Kriszta 3148008, 1270).

2a. (irod) ’〈vmennyi idő, alkalom, esemény〉 gyorsan, észrevétlenül tovaszáll, tovatűnik’ ❖ illy gyönyörü alkalmat használatlanul hagyna elsiklani (1842 Nagy Ignác C3251, 105) | Hagyjunk figyelem nélkül elsiklani néhány órát (1847 Kemény Zsigmond C2598, 188) | a hétköznapok gyorsan elsikló, jelentéktelen történései (1938 Ernyei Gáspár CD10) | a mű megalkotása közben észrevétlenül siklott el mellette az élet (1956 Sükösd Mihály 2051057, 40).

3. (kissé rég, átv is) ’〈síkos tárgy, állat, dolog〉 gyorsan kicsúszik vhonnan’ ❖ [az igazság] mint a’ legistentelenebb Proteus, azonnal elsíklik a’ kézből, mihelytt valaki nem elégszik-meg bírásával, hanem nézni, vizsgálni akarja (1811 Kazinczy Ferenc C2562, 79) | elsiklik néha a hal A halásznak körme közől (1844 Petőfi Sándor 8366067, 131) | [az írónő] az anyagot nem mindig tudja biztosan összefogni, minduntalan elsiklik kezéből (1920 Schöpflin Aladár CD10).

3a. (átv is)(elhajolva, ellépve) ügyesen, gyorsan kitér vki, vmi elől’ ❖ ha mindent képes is kijátszani Bakay Ferdinánd, az immoralitás logikai következményei elől el nem siklik (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | az óvatos Zrínyi elsiklott a csapás elől (1913 Laczkó Géza CD10) | Nyevzorov megpróbált elsiklani a beszélgetés elől, de Devot a hajókorláthoz szorította (1955 Wessely László ford.–Tolsztoj¹ C4551, 136) | tekintete tétova lett és fátyolos, gondolatai elkalandoztak, s mikor megpróbáltam a szemébe nézni, elsiklott előlem (1990 Nemes Anna ford.–Kazan 2011014, 50).

4. (átv is) ’az eredeti iránytól (hirtelen) eltérve félrecsúszik vmi’ ❖ cselédei által magát nagyságos asszonynak hivatá s kinek a nyelve elsiklott – [...] pofon üté (1859 Balogh Tihamér C0770, 188) | A két lovas kópjával rohant egymásnak [...]. A két kópja azonban elsiklott a vérteken (1901 Gárdonyi Géza C1835, 80) | itt van az, amin a darab elsiklik: nem tudja a történelmi anyagot emberileg megformálni (1929 Schöpflin Aladár CD10) | [egy kutatás kapcsán Csepeli György szociológus] példát említett arra, hogyan siklott el egy-egy kérdés rossz irányba (2001 Magyar Hírlap CD09).

5. (rég, átv is) ’〈ember, állat (lába)〉 síkos felületen egyensúlyát vesztve elcsúszik’ ❖ El-ſiklott a’ lába (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 201) | [A hölgy] alig volt három lépésnyire a’ barlangtól, midőn lába a’ nedves szikla-lapon elsikolván, a’ borzasztó mélység felé hanyatlott (1836 Jósika Miklós C2434, 66) | Egy szép holdvilágos estvén fellovagolt a hegy meredek szirtén a levente, szerelmes tündérje ott várta epedve a hegyormán, s kezét nyujtá, hogy felsegélje; de ekkor a ló elsiklott, mind lezuhantak (1868 Orbán Balázs CD22) | hazajöttél Bécsből azzal, hogy helyedet a nehéz pillanatokban megállottad, ott, a hol már annyi magyar államférfiu siklott el (1909 Budapesti Hírlap dec. 31. C4697, 4).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elsiklik tárgyatlan ige 16a3
1. (átv is)
〈ember v. csúszómászó〉 (mozgásának lendületével) csúszva elhalad (vhol), ill. végigsiklik vmin vmi
Nem síklott-el a’ kezem, midőn ezt így tettem [ti. amikor az erőstt szót erősenre javítottam a fordításban]
(1804 Kazinczy Ferenc)
könybe borult, mikor a szép kéz forró hava téli Arczain elsiklott s megakadt simogatva a szakállán
(1827 Vörösmarty Mihály)
megannyi röpülő angyal siklott el a sima tükrön, ez is, az is picike telt lábak, miket a korcsolyaszíj szorít kisebbekké
(1878 Mikszáth Kálmán)
A fogkoronán megkülönböztetjük [...] a szomszédos fog felé tekintő felszíneket és a harapásnál egymásra tolódó v.vagy egymás fölött elsikló felszint
(1913 RévaiNagyLex.)
a kobra elsiklik
(1936 P. Berinkey Irma)
1a.
vmely közegben úszva gyorsan halad vhol, ill. vhonnan, vmeddig vmi(vel vki)
A sárga víz mélyében titkosan siklik el egy-egy kárász
(1863 Jókai Mór)
A kormánybiztos épen arra siklott el könnyü csónakján
(1881 Mikszáth Kálmán)
A siklószám határozza meg a siklás szögét, ill.illetve azt is, mily távolságra tud a [repülő]gép, bizonyos magasságból, elsiklani
(1929 TolnaiÚjLex.)
Gondolák surrannak hangtalanul a párás, részeg reggelben. A loggia cölöpei alatt éppen most siklik el az egyik
(1933 Karinthy Frigyes)
az utca fölött egy sirály vitorlázott. Elsiklott az utca végéig
(2001 Zoltán Gábor)
1b. (irod)
〈sebes vizű patak, folyó〉 sietve továbbfolyik vhol
patakja zúg sziszegve, ha a szikla köztt el sikla
(1805 Tavaszi virágok)
A hegyfok alján elsikló Maros partjain nagy terjedelmű sóraktárak huzódnak fel
(1871 Orbán Balázs)
[az Arno] gyorsan siklik el kőpartjai közott
(1898 Berzeviczy Albert)
az elsikló patak, mely itt dorombol a fű között
(1950 Jankovich Ferenc ford.Rolland)
1c.
〈kerekeken közlekedő jármű〉 elsuhan vhol
Sötét vonat siklott el most A híd felett
(1894 Czóbel Minka)
Kocsik zördültek, az autó elsiklott a kocsik mellett
(1921 Nagy Lajos)
Lelépett a járdáról [...]. A busz elsiklott mellette
(2006 Pósfai György)
1d. (irod)
(mozgó) fény〉 gyorsan végighalad vhol, ill. tovasiklik (vhonnan, vhova)
honnan a nap sugarai elsiklanak, van is ám ottan jég
(1851 A Falu Könyve)
a gázlángok fénye ingerlő lábikrákon siklik el
(1887 Mikszáth Kálmán)
Harmatos, virágos réten Elsiklik a hold sugárja
(1894 Czóbel Minka)
A csúcsok közül egyszerre négy-öt helyen is betör a fény, ezek a reflektorcsóvák azután elsiklanak egymás mellett
(1983 Balla László)
1e.
〈tekintet〉 végigfut vmin, vkin, ill. azt észrevétlenül hagyva átsiklik vmin, vmi fölött
az illy nemű Munkák eggy Super-Revisor’ kezébe adatnak, hogy ha az első’ szeme valamin elsiklott, ez észre vehesse
(1823 Kazinczy Ferenc)
Tekintete elsiklott rajtam azon igézetes mosolylyal, melytől előtte már hat ember feje szédelgett
(1872 Toldy István)
[Vilmos] elnézte a falon függő, berámázott angol rézmetszeteket; legtöbbjén közömbösen siklott el a szeme
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
[a házak díszítményeinek] pontszerű kivilágításával sok szép részletre lehetne felhívni a figyelmet, ami újabb és újabb felfedezés örömét adhatja a járókelőnek. Meglátnák, ami felett nappal elsiklik a szem
(2002 Természet Világa)
1f.
〈annak kif-ére, hogy vki figyelmen kívül hagy, nem vesz tekintetbe vmit〉
Mantzi, már most nem az a’ mindenen el-sikló Leány, (mert hevét a’ házassági élet’ gondjai nagy mértékben el-óltották)
(1789 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
Nemes-Apáti Kiss Sámuelnek észrevétele három pontbul látszik állani. Az első és harmadik azt akarja megmutatni, hogy a képzőművészség a költésnek fölötte van; a második azt magyarázza, miért lehessen a hibát elébb észrevenni a képzőművészség mint a költés produktumain? Szabad legyen e második mellett elsiklanom
(1827 Kölcsey Ferenc)
[az ügyész] a sulyosbitó körülmények felett elsiklott
(1882 Degré Alajos)
mennyire elsiklunk a tévedések felett, [...] mindent figyelmen kívül hagyunk, ha nem egyezik azzal, amit hallani akarunk
(2002 Természet Világa)
1g. (rég)
〈annak kif-ére, hogy észrevétlen marad, ill. a figyelmet elkerüli vmi〉
Az hogy legkedvesbb olvasásaim köztt is sok [mű] siklik el előttem, az talán onnan eredhet, mert a’ csudált példányok, Gőthe, Klopstock, Matthisson, annyira elfognak fényekkel, mint szememet a’ nap
(1812 Kazinczy Ferenc)
a többi észrevétel között épen nem siklott el szemem elől, hogy a poharak [...] szorgalmatosan ürülgettek
(1835 Csató Pál)
az arczizmok élénken szinező játéka, a kisérő mozdulatok nem siklottak el előttük észrevétlenűl
(1881 Vajkay Károly)
2.
〈ember, állat〉 gyors(, könnyed) léptekkel elhalad, elsuhan vhol, ill. gyorsan(, észrevétlenül) eltávozik, eliramlik (vhonnan, vhova)
Jer a’ lenge nyúgati szellőn, jer a’ hegyek’ fuvalmain. Légyen közel hozzám szózatod midőn mellettem elsíklasz
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
A fehér hó alatt Elfutó kis egér Elsiklott, elszaladt, Kis nyoma ott maradt A fehér hóban
(1904 Czóbel Minka)
Kluck a Marnen túlhaladva, [...] a fővárostól keletre akart elsiklani, miáltal a hatodik hadsereg oldaltámadást intézhetett ellene
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
[Zsigabá] a mellettük elsikló pincérnő után szólt – még egy kört, Emmuska!
(2005 Bódis Kriszta)
2a. (irod)
〈vmennyi idő, alkalom, esemény〉 gyorsan, észrevétlenül tovaszáll, tovatűnik
illy gyönyörü alkalmat használatlanul hagyna elsiklani
(1842 Nagy Ignác)
Hagyjunk figyelem nélkül elsiklani néhány órát
(1847 Kemény Zsigmond)
a hétköznapok gyorsan elsikló, jelentéktelen történései
(1938 Ernyei Gáspár)
a mű megalkotása közben észrevétlenül siklott el mellette az élet
(1956 Sükösd Mihály)
3. (kissé rég, átv is)
〈síkos tárgy, állat, dolog〉 gyorsan kicsúszik vhonnan
[az igazság] mint a’ legistentelenebb Proteus, azonnal elsíklik a’ kézből, mihelytt valaki nem elégszik-meg bírásával, hanem nézni, vizsgálni akarja
(1811 Kazinczy Ferenc)
elsiklik néha a hal A halásznak körme közől
(1844 Petőfi Sándor)
[az írónő] az anyagot nem mindig tudja biztosan összefogni, minduntalan elsiklik kezéből
(1920 Schöpflin Aladár)
3a. (átv is)
(elhajolva, ellépve) ügyesen, gyorsan kitér vki, vmi elől
ha mindent képes is kijátszani Bakay Ferdinánd, az immoralitás logikai következményei elől el nem siklik
(1879 Mikszáth Kálmán)
az óvatos Zrínyi elsiklott a csapás elől
(1913 Laczkó Géza)
Nyevzorov megpróbált elsiklani a beszélgetés elől, de Devot a hajókorláthoz szorította
(1955 Wessely László ford.Tolsztoj¹)
tekintete tétova lett és fátyolos, gondolatai elkalandoztak, s mikor megpróbáltam a szemébe nézni, elsiklott előlem
(1990 Nemes Anna ford.Kazan)
4. (átv is)
az eredeti iránytól (hirtelen) eltérve félrecsúszik vmi
cselédei által magát nagyságos asszonynak hivatá s kinek a nyelve elsiklott[...] pofon üté
(1859 Balogh Tihamér)
A két lovas kópjával rohant egymásnak [...]. A két kópja azonban elsiklott a vérteken
(1901 Gárdonyi Géza)
itt van az, amin a darab elsiklik: nem tudja a történelmi anyagot emberileg megformálni
(1929 Schöpflin Aladár)
[egy kutatás kapcsán Csepeli György szociológus] példát említett arra, hogyan siklott el egy-egy kérdés rossz irányba
(2001 Magyar Hírlap)
5. (rég, átv is)
〈ember, állat (lába) síkos felületen egyensúlyát vesztve elcsúszik
El-ſiklott a’ lába
(1792 Baróti Szabó Dávid)
[A hölgy] alig volt három lépésnyire a’ barlangtól, midőn lába a’ nedves szikla-lapon elsikolván, a’ borzasztó mélység felé hanyatlott
(1836 Jósika Miklós)
Egy szép holdvilágos estvén fellovagolt a hegy meredek szirtén a levente, szerelmes tündérje ott várta epedve a hegyormán, s kezét nyujtá, hogy felsegélje; de ekkor a ló elsiklott, mind lezuhantak
(1868 Orbán Balázs)
hazajöttél Bécsből azzal, hogy helyedet a nehéz pillanatokban megállottad, ott, a hol már annyi magyar államférfiu siklott el
(1909 Budapesti Hírlap dec. 31.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások