első mn, fn és hsz (középfokban a térbeli, időbeli v. sorrendi elejéhez való közelség nagyobb fokának kif-ére: rég)

I. mn 26C3

1. ’〈Vmi, vki elöl levő, az eleje irányába eső oldalára, részére, elemére vonatkoztatva, gyakr. a hát(ul)sóval szemben.〉’

1a. ’〈emberi, állati testre vonatkoztatva:〉 a nézés, a haladás irányába eső 〈oldal, rész〉, ill. azon az oldalon, részen v. ahhoz közelebb levő 〈testrész (vmely része)〉’ ❖ [A méhek] jóllehet mind az hat lábakon járkálnak, De a’ két elsöbbek kéz gyanánt ſzolgálnak (1774 Vesmás Márton 7374001, 16) | a’ mikor [a gyomor] üres, akkor lefügg, és az  nagyobb hajtása (curvatura) le felé áll; mikor pedig megvagyon telve, akkor fel hajlik, és a’ nagyobb hajtás már nem alsó, hanem els leſz (1789 Rácz Sámuel 7278012, 141) | A’ bogár magában csak 1/4 hüvelyknyi hoszszú, fekete, szárnya borítékjának elsőbb része hamu-szín (1846 Zelena Ferenc 8534015, 262) | a test első és hátsó részén szorosan összenőtt a páncél a csontokkal (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A címerben jobb első mancsában kardot szorongató farkas (2007 Népszava jan. 13. C7470, 2).

1b. ’〈tárgyra, építményre vonatkoztatva:〉 az az 〈oldal, rész〉, amely leginkább látható (és a legszebb), v. amely a rendeltetése szerint a legfontosabb, v. amely a szemlélő felé esik, ill. azon az oldalon, részen levő, annak irányába eső 〈dolog〉’ ❖ a’ Márk-Gróf tsengetett az elsö ſzobában lévö Komornyikjának (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 81) | Még abban is külömbözik’ a’ koronának ez a’ hátulsó réſze az elsöbtöl, hogy az erre mettzetett Görög mártyroknak képeiken kivül, három világi fejedelmeknek ábrazattyaik és neveik vagynak (1792 Decsy Sámuel 7078001, 40) | használva a bokrok sűrűjét, [Szeréna] sietett a pavilonhoz, s annak a hátulsó ajtaján besuhant; az első ajtót is bezárta (1858 Jókai Mór CD18) | Van a Honvéd-ligetben, a Révai Miklós főreáliskola előtt egy emlék, mely karcsú csonkapiramis formájú oszlop, rajta ércsas. Az emlékpiramis első oldalán ezek a szavak állnak: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség (1933 Nagy Lajos 9472017, 62) | a máig fennmaradt tájház első és hátsó vége is kontyolt, eresztett végű (2001 Göőz Lajos et al. CD36).

1c. ’〈járműre, mozgó tárgyra v. járművön belüli helyzetre vonatkoztatva:〉 a haladás irányába eső, a vezetőhöz közel(ebb)i 〈rész〉, ill. azon a részen levő, elhelyezkedő 〈dolog v. személy〉’ ❖ az ágyú tartónak tsak els fele marad az ágyúval eggyütt az utólsó talygán; a’ hátulja pedig fekſzik a’ földön (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419012, 448) | a négy cica elfoglalja rangfokozat szerint az első és hátsó üléseket a phaëtonban [= hintóban] (1877 Jókai Mór CD18) | A kocsi rakodóterének első felét a ládák foglalják el (1967 Moldova György 9449007, 60) | Megindulunk. A kocsi első fele személy. A vége gyors (1985 Sándor György 1138001, 76) | [a] légzsák a mellkas magasságában támasztja meg az oldalütközés hatására az ajtóhoz csapódó vezető vagy első utas testét (1995 Magyar Hírlap CD09) | első és hátsó lámpák (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (Időbeli) sorrendben (az azonos típusúak közül) a másikat v. a többit megelőző.’

2a. ’időben a másik v. a többi hasonlónál korábban született, élt 〈személy, közösség, csoport〉, keletkezett, létrejött 〈dolog〉, ill. végbemenő, lezajló 〈cselekvés, történés, esemény〉’ ❖ Levelét Aszonyom Anyámnak vettem, melyből alkalmatosságom adódott nem anyira A[sszonyom] A[nyám] elsöbb Levelemen való meg busulásán, mint ezen levelemnek késöbben való kezében menetelin szomorkodnom (1782 Kazinczy László C2554, 25) | még az elsbb elszakadozások’ idején külön váltt népektl (1815 Pálóczi Horváth Ádám 8352012, 320) | Kelet levén az első emberek’ hazája (1845 Palkovics Antal 8350005, 150) | az első szerelem (1893 Riedl Frigyes 8393001, 7) | az első dinasztia idejéből, tehát körülbelül a Kr. előtti 3000. évből (1929 Az állatok világa ford. CD46) | az I. világháború kitörése (1962 Csatkai Endre CD52) | 1943. január 12-én reggel háromnegyed órás tüzérségi és légi előkészítés után megindult az urivi hídfőből az első támadás (2010 Ungváry Krisztián 3330001, 37).

2b. ’〈idő(beli folyamat, jelenség, esemény) részét, egységét képező időszakaszra, ill. szabályos időközönként v. közvetlenül egymás után ismétlődő dolgok egyikére vonatkoztatva:〉 a másikat v. a(z összes) többit megelőző, először következő’ ❖ ö néki kellett az elsö tántzot el-kezdeni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 114) | Az első fogás étel elfogytával mindenki fölállott (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A hányszor ajtónkat nyitni hallottuk, az elsőbb s néhány azt követő napokon, mindenki attól tarthatott, nem ütött-e végórája? (1881 Madarász József 8282006, 275) | A jobbszélső (Braun) az első félidőben sérülten elhagyta a pályát (1921 Népszava 2136001, 8) | a Kr. u. 1. században (1943 Lauringer Ernő CD52) | [a] polgármester-helyettes fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 14-től 18 óráig (2007 Óbuda 3250001, 2).

2c. ’〈az ismeretanyagot éves bontásban oktató iskolarendszerben vmely iskolatípusra v. oktatási szintre vonatkoztatva:〉 az összes többinél korábban következő, legalsó 〈évfolyam, osztály〉’ ❖ Első évi oktató, az irás, rajzolás és olvasás kezdetének ábéczéjével (1847 Hetilap CD61) | nem veszi rosz néven első éves jogász fiától, hogy eljár éjszaka „lumpolni” (1884 Kacziány Géza 8216002, 6) | Fiuk jelennek meg, akikkel együtt jártam első, második gimnáziumba (1911 Pásztor Árpád 9519015, 220) | Az első évfolyam heti 3 óra előadást hallgat (1943 Csekonics Endre 1026001, 19) | 5000 gyermek fejlődését követjük nyomon első osztálytól kezdve (2009 Józsa Krisztián–Steklács János 3223001, 373).

2d. ’az a 〈személy〉, aki vmely funkcióban, szerepben v. cselekvésben stb. időben a másik v. a többi hasonlót megelőzi’ ❖ a’ hajó példázta a’ közönséges kereſztyén Római Anyaſzentegyházot, mellynek elsö Püspöke, és kormányozó vezére volt Szent Péter Apoſtol (1772 Vajda Sámuel 7365001, 141) | a háznép elősietett a zajra, s a kalmár a legelső érkezőben Oliviát látta meg (1852 Jókai Mór CD18) | Valahol a belváros egyik zugutcájában kellett jelentkezni. Korán indultam el, hogy az első jelentkezők között lehessek (1927 Kassák Lajos CD10) | Hermann Istvánt, Heller Ágnes első férjét és Lukács egyik első magyarországi tanítványát (1992 Berényi Gábor ford.–Tarr 2058006, 229) | Első zenetanárom Niedermeyer tanár úr volt a Pius gimnázium internátusában (2005 Somssich-Szőgyény Béla 3148003, 828).

2e. (alapfokban, tulajdonnév részeként is, írásban rendsz. római számmal jelölve) ’〈ugyanazon államban v. egyházban: a másik v. az összes többi azonos nevű, de időben később hatalomra kerülő uralkodótól v. főpaptól való megkülönböztetésre〉’ ❖ Felséges Elsö Josef Tsászár (1785 Főldi János 7112005, 131) | a honfoglalástól I. László királyig (1872 Rónay Jácint 8396011, 158) | I. Rákóczi György (1920 Domanovszky Sándor 9111001, 23) | I. Celesztin pápa és II. Theodosius bizánci császár 431-ben egyetemes zsinatot hívott össze (2004 Természet Világa CD50).

2f. (alapfokban) ’〈drámai műben:〉 az a 〈szereplő〉, aki, es. amely az azonos szerepű személyek, es. más figurák közül időben először jelenik meg a cselekményben’ ❖ Az els udvari szolga.: Itt a’ drága ſüveg! A’ második.: – Itt a’ Gyr! A’ harmadik.: – Itt a’ bibor ltözet! A’ negyedik.: Itt az arany lántz (1790 Nagy János¹ 7235009, 30) | 1. hírnök (1867 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | Első ismeretlen állat (1973 Pilinszky János 9531093, 113) | Első színésznő: Próba lesz? Második szinésznő: Állitólag irtó izgi a sztori (1981 Elbert János ford.–Bulgakov 9121004, 19).

2g. ’〈diskurzusban:〉 a másik v. a többi előtt említett v. említendő’ ❖ A’ purgálás két féle, mert vagy alól vagy fellyl megyen végbe. Az elſ út alkalmatoſabb (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 556) | A’ Tzín értzekkel egyesűlve, és mészformában is (kalkförmig) találtatik a’ főldben. – Az elsőbb esetben kénkővel; – a’ másikban pedig mészkő formában (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315008, 117) | Első példánk (1938 Kodály Zoltán 9341030, 4) | A megfelelő hajózási viszonyok létesítésére két módszer képzelhető el: a meder folyamatos kotrásával vagy vízépítési módszerekkel elérni a megfelelő mélység kialakulását, vagy a vízszint megemelése duzzasztással. Az első módszer a meder mélyülésével jár (2001 Magyar Hírlap CD09).

2h. ’az a 〈hely, dolog〉, amelyik a haladás, az út során a kiindulóponthoz képest először esik útba’ ❖ az Armádának az Ellenséget az elsö ſzoros útig kell kergetnie (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 128) | egy sürgöny utólérte Pesttől a legelső állomáson (1809 Kazinczy Ferenc C2560, 115) | Nagy ügygyel-bajjal eljutottak hajósaink a Susquehanna első kanyarulatához (1894 Fésűs György ford.–Cooper 8143003, 22) | Megyek és az első fára felakasztom magam! (1974 Lányi Sarolta ford.–Csehov 9380016, 135) | még kora délelőtt van, amikor megérkezünk az első faluba (2001 Természet Világa CD50).

2i. ’〈egymás után, mellett stb. haladó v. elhelyezkedő (azonos minőségű) dolgok, személyek közül:〉 a másik v. a többi előtt (a sor legelején) levő’ ❖ Mikor ezek a’ szók: az, ez, valamelly utólszóval [= toldalékkal] egyé lésznek, akkor a’ Zét általváltoztatják az  hozzájok ragadott utólszóknak els betjévé (1780 Révai Miklós 7283016, 10) | az első helyen ülnek (1794 Őry Fülöp 7156003, 164) | fel az első emeletre s be a jobboldali első ajtón (1862 Szokoly Viktor 8452003, 70) | Szótlanul folyik a verseny. Nem is verseny, csak üldözés. Az első szán nagy rakodásával nyugodtan halad, tudomást sem vesz arról, hogy nyomában a gazda (1911 Móricz Zsigmond 9462001, 127) | Balról az első és a második kémény között (1937 Déry Tibor 2045004, 27) | a [rúd]lánc első elemének α0 szöge egyértelműen jellemzi a lánc alakját (2003 Természet Világa CD50).

2j. ’〈időben befogadható műben, előadásban, pl. írott szövegben, filmben, zeneműben:〉 a másik v. többi azonos típusút megelőző 〈egység, rész(let)〉’ ❖ Első játék Első jelenés (1772 Bessenyei György¹ C1076, 27) | Első czikkely. Az országlásnak természete és ösztöne közt való különbségről (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320001, 30) | [az allemande a partitákban] a nyitány után való első tételt képezte (1893 PallasLex. CD02) | Könyvének alaphangját az első fejezet legelső mondata üti meg (1926 Kosztolányi Dezső 9359110, 70) | a film első jelenete (1997 Magyar Hírlap CD09) | Az előképek zöme Sámuel első könyvéből származik (2003 Kedves Csaba 3084001, 37).

2k. (jelzőként, alapfokban) ’az egyes számmal (meg)jelölt, megkülönböztetett(, sorrendileg elöl levő) 〈dolog〉, ill. a (megkülönböztető) jelként haszn. ilyen 〈szám〉’ ❖ az els Székely Gyalog Ezerednek, melly-is a két Csík, Gyergyó és Káſzon Székekbenn áll, muſtrája mégyen véghez Mlgs. Báró Mayersheim Urnak, 2dik Székely Gyalog Ezered F-Kapitányjának visgáláſa alatt (1783 Magyar Hírmondó 7444035, 149) | Az I. számu skatulyában levő százlábu a Julus unilineatus-fajhoz tartozik (1899 Borászati Lapok 8607001, 401) | az első számú kórterem (1938 Bókay János 9065001, 129) | ott áll a második futam első rajtszámosa (1976 Tandori Dezső 9703041, 102) | a budai I. kerületi Polgári Kör (2004 Kozák Péter 3188001, 14).

3. ’〈értékben, minőségben, fontosságban, rangsorban stb.:〉 a másikat v. a többit felülmúló, megelőző’ ❖ a’ Tartományban, és a’ Rendek között elsö hivatalt viſelt (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 398) | A’ dítsíretben els léſzſz nálam (1777 Baróti Szabó Dávid 7021013, 8) | A lakszobák kül-belcsinositása, a butorok kicserélése ujitása, a felügyelői elsőbb teendők közé tartozott (1858 Vasárnapi Újság CD56) | hát a borju, meg a lúd elsőbb kincse legyen-e a magyar embernek, saját édes gyermekénél? (1877 Szathmáry Károly 8428013, 13) | a sárgára festett első osztályú coupéban (1885 Pálffy Albert 8349002, 217) | egyszerre csak megjelent a színpadon, és pedig az ország első színpadán, a Nemzeti Színházban (1919 Juhász Gyula¹ 9284862, 195) | Mi az oka, hogy a szórakoztató irodalom elsőrendű műfaja a regény? (1961 Földes Anna 9154002, 34) | [az arab csúcstalálkozó] első rangú témája a szaúdi béketerv (2002 Magyar Hírlap CD09) | első helyezett (2009 Bv. Hírlevél 3066001, 6).

3a. (jelzőként) ’〈az azonos típusú, beosztású személyek közül:〉 a többinél nagyobb hatalommal, hatáskörrel, befolyással rendelkező, a (leg)magasabb pozícióban levő’ ❖ Ant. [= Anton] Störck Ur, Felséges és kegyelmes Királyné aszszonyunknak moſtani Udvari Elsö Orvoſa (1775 Csapó József 7062001, 50) | azon Vármegyének, vagy ſzéknek két elsöbb vice Tiſztye meg-visgályák mi kihez tartozandó (1782 e. Cserey Farkas¹ C1290, 247) | operai középszerü és kezdő énekes és énekesnő fizetése 150–240 ftig terjed; első énekesé 300-tól 350-ig, első énekesnőé 500-tól 600-ig (1855 Vasárnapi Újság CD56) | a kommunista párt első titkára (1977 Méray Tibor 9434005, 368) | az ország első közjogi méltóságáról (1992 Szabó Miklós 2027026, 19).

3b. (jelzőként) ’az alsó, ill. a legalacsonyabb 〈fok(ozat), szint〉, ill. ilyen fokú’ ❖ Ezen ingerűltség kór állapot, melly midőn személyek ellen van intézve, különböző jelenségei vannak: hidegség első fokozata; de hév ’s epés kitörések gyakran ’s hamar követik (1843 Wesselényi Miklós 8528010, 346) | Elsőfokú égésnél a bőr kivörösödik (1912 RévaiNagyLex. C5702, 161) | Harold első unokatestvére (1969 Abody Béla ford.–Fitzgerald 9001003, 14) | első fokon jogerős elítéltek (2001 Zinner Tibor 3344003, 430).

4. (időszakot, napszakot v. kezdő mozzanatot jelentő szó jelzőjeként) ’〈vmely időszak v. vmely folyamat, jelenség időtartama korai szakaszának a jelölésére, ill. vmely dolog kezdetének a nyomatékosítására〉’ ❖ Életem’ elsőbb ideje, Egéſz három eſztendeje Nyavalyába’ Tlt (1782 Pálóczi Horváth Ádám C2112, 191) | iffiúsága’ els zsengéjének buzgó tetteivel (1793 Gubernáth Antal ford. 7124002, 235) | Mindgyárt’ a’ legels kikeletkor (1816 Kaló Péter C2485, 304) | [a város vezetői] első hajnalban feladják a várost (1825–1827 Kossuth Lajos CD32) | a’ Méltóságos Asszony nagyatyja […] erántam elsőbb ifjuságom olta sok kegyességgel viseltetett (1828 Kazinczy Ferenc C4940, 375) | mi módon, mi okon és honnan származhatott a’ nyelvbeli külömbség mindjárt az emberi nemzetség szaporodása kezdetében az első elnépesedésnél? (1830 Márton József¹ 8298002, 18) | a pajzs az első időkben nem volt a címer feltétlen kelléke (1893 PallasLex. CD02) | Részt vett a Helikon első indulásában (1939 Független Újság 2126001, 11) | a művészet legelső kezdeteitől (1969 Eörsi István ford.–Lukács 9405004, 219) | Fejlődésének első időszakában (2008 Deák János 3131001, 56).

4a. ’〈vmely időben változó állapot, magatartás, folyamat kezdeti stádiumának, a megjelenésére jellemző fokának, ill. az arra jellemző, abban megmutatkozó viselkedésnek a jelölésére〉’ ❖ kinek kinek a’ boſzſzútól gözölgö kardjok által kellet el-esni, valaki tsak elsö haragjoknak, és meg-melegedett mérgeknek eleibe került (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 40) | az akárhol támadó lelkesedés első melegében (1846 Táncsics Mihály 8463012, 18) | fájdalmának első heve szelidűlt (1863 Horváth Mihály 8189007, 220) | első ijedtségében (1932 e. Németh Andor 9480002, 93) | Az első bizonytalankodásaim után magát a harcot ítéltem el (1994 Csoóri Sándor 9090089, 1248).

5. (alapfokban, jelzőként) (Nyelvt is) ’〈a diskurzusban a beszélőre (és vele együtt más személyre v. személyekre) vonatkozó nyelvtani személy jelölésére〉’ ❖ Eggy egész rend Coniugatiónk vagyon minékünk ollyan, mellynek első személye k, második sz, a’ mívelő vagy Activum verbumok szerént (1791 Főldi János C2555, 209) | első vagy másod személyi névmás (1860 Mátyás Flórián 8301009, 32) | [a viddej] a zsidó liturgia mea culpája, mely alfabétikus sorrendben sorolja el (a többes szám első személyében szólva: asámnu a. m. vétkeztünk, bogádnu a. m. hűtlenek voltunk stb.) az emberiség által elkövetett bűnöket (1897 PallasLex. CD02) | Az egyik [egyeztetési típus] a szám- és személybeli: a birtokos jelzős szerkezetekben: az én (egyes szám első személy) könyvem (egyes szám első személyű birtokos személyjel) (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | az első személyű megnyilatkozót (2006 Horváth Kornélia 3155002, 205).

II. fn 1C

1. (Időbeli) sorrendben (az azonos típusúak közül) a másikat v. a többit megelőző dolog v. személy.’

1a. ’a szövegkörnyezetben meghatározott dolgok, események, személyek, csoportok közül az, amelyik a (leg)korábban keletkezett, jött létre, v. a (leg)korábban történt, zajlott le, ill. aki (leg)korábban csinált vmit, v. történt vele vmi’ ❖ Ezután leg-elsö vala az, hogy a’ Hertzeg Kalmárért küldöt, és minden féle kéſz Aſzſzonyi öltözeteket, és ahoz való eſzközöket hozattatot (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 324) | Elsőnek űl az asztalhoz s a tálból Először ő vesz (1885 Csiky Gergely ford.–Plautus 8088013, 52) | az első, amit a világból megpillantott, a Veronka rendetlenségbe esett frizurája volt (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | néhány évvel ezelőtt Sully Prudhomme, az akkor már nagybetegen halódó remete a költők közül elsőül megkapta a Nobel-díjat (1908 Szász Zoltán CD10) | én az elsők között adtam be a derekamat (1978 Spiró György 1143001, 138) | szerdán nyílik a 11 iroda közül az első Dunaszerdahelyen, majd szinte naponta a többi is (2002 Magyar Hírlap CD09) | Elsőként a magát később demokratikus (vagy emberjogi) ellenzéknek nevező csoport öltött alakot (2010 Rainer M. János 3270002, 79).

1b. (birtokszóként) (kissé rég) ’két v. több azonos típusú dolog (leg)korábbi példája, esete stb.’ ❖ két levelekben, mellyeknek elsöjében (1795 Magyar Merkurhoz tartozó Bibliotéka 7447007, 95) | a török járom alul menekülő volt mind a két szerb emigráczió, melyeknek elsejét Brankovics György vajda 1688-ban, másikát Csernovics Arzén ippeki metropolita vezette 1690-ben (1881 Kossuth Lajos 8250003, 197) | A szocialista tervek elsőjét, a kezdetet, Lenin alkotta (1960 Méliusz József 9433014, 500).

1c. ’〈diskurzusban:〉 a másik v. az összes többi azonos típusú személynél, dolognál korábban említett v. említendő személy, dolog’ ❖ A’ Hertzegnek ſzemei elött nem valának kedveſebb emberi állatok az Aſzſzonyoknak leányi, és fiai között, mint Kriſtina Grófné, és Arlindó, az elsö ez ö ſzintelen [= szüntelen] ſzeretetéért, és különös ſzépségéért, a’ máſik tett ſok hiv, és haſznos ſzolgálatiért (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 379) | ha az okoskodásra a’ Természettl vett talentum, és a’ tudományos Logika közt választást kellene, és lehetne tenni: ugy azt kellene állitni, hogy az els elébb való, mint az utólsó tsak magára vétetve (1830 Köteles Sámuel 8254005, 12) | Azt latolgatta, kinek küldjön üzenetet a fiúval. Feleségének, az amerikai missziónak, vagy a Magyar Vöröskereszt központjának. Az elsőt hamar elvetette (1967 Gábor Áron 9813001, 43) | A társadalmi változást indító hatóerők közül az elsőt a kulturális tényezők alkotják (2008 Szalai Éva ford.–Giddens 3291001, 53).

1d. (birtokszóként) (rég) ’azonos kategóriába, típusba tartozó két v. több dolognak a (leg)korábban említett v. említendő példánya, esete’ ❖ két olly hiba „mondá a’ gróf, mellynek elsője minden idevaló szabókkal közös, másodika pedig nagyon is megengedhető [...]” (1836 Petrichevich Horváth Lázár 8367001, 8) | Az ősiség módositása, elrendezése […] a most érintett categoriák elsőjébe tartozik (1843 Széchenyi István 8429028, 42) | A hármas cél közül – melyek elseje az emberiség, másika a nevelés és tudomány ügye, harmadika végre saját polgárai míveltsége és kedvtelése – csak az elsőt jeleztem egy közös kórház alapításában (1864 Erdélyi János² 8131103, 136) | az idézett darabok elsejét hirdetve (1892 Váczy János C2556, 529).

1e. ’sorrendben a másik v. az összes többi ugyanolyan típusút megelőző dolog v. személy’ ❖ Köteleſségek a’ Véneknek a’ Békeſséges-türés. Elsnek azért mondám ezt; mert leg-ſzükségeſebb az Öregeknek, holott annyi dolgok adják-el magokat, mellyek ket a’ Zugolódáſra és Békételenségre öſztönözik (1781 Gombási István ford. C1884, 95) | minden ember az elsőtől az utolsóig (1872–1874 Jókai Mór 8209004, 476) | sorjába jönnek Szigorított tilalmak Ezek között az első A munkatilalomról Szóló drákói törvény (1938 Karinthy Frigyes 9309104, 21) | A hátulállók hangosan és türelmetlenül biztatják az elsőt, hogy kopogjon (1940 Veres Péter 9771007, 31) | Mit értsünk az FMS betűiből az elsőn? (1992 Muhi Klára 2010009, 49).

1f. (birtokszóként) (/ritk) ’azonos kategóriájú, típusú dolognak, es. személynek sorrendileg a másik v. az összes többit megelőző példánya, egyede’ ❖ Virgyílnak második Páſztór Éneke, és Szegrének az elsje (1786 Révai Miklós C1663, 140) | a’ jelen vázlat két részre oszlik, mellyeknek elseje inkább az embert és irót, másika pedig csak nem kirekesztőleg a’ gyakorlati státusférfiút tárgyalja (1846 Szalay László 8419019, 143) | [a] ciklusokba sorolt versek elsői a közösségi sorsvállalás gondolatát (Keresztvetők) és a végső kérdésekkel való birkózás elszántságát (Halál árnyéka) egyaránt fölmutatják (1997 Új Könyvek CD29).

1g. (rendsz. a hónap neve előtt, es. anélkül) (rég) ’a (megnevezett) hónap kezdő napja’ ❖ 1788. esztendnek els Januáriusától fogva (1787 II. József zsidónévrendelete ford. C2446, [1]) | ez a nap beillenék első aprilisnek (1846 Pesti Divatlap C5839, 652) | Pest majus 1-ső 1848. (1848 Március Tizenötödike C3027, 160) | Holnap van első s lakbért kell fizetnem (1873 Benedek Aladár C3304, 161).

1h. ’〈az ismeretanyagot éves bontásban oktató iskolarendszerben vmely iskolatípusra v. oktatási szintre vonatkoztatva:〉 az összes többinél korábban következő, az adott szinten legalsó évfolyam, osztály, ill. az ahhoz tartozó tanulmányok összessége’ ❖ Gyuszi jutott az eszébe: az csak három esztendő múlva megy az első gimnáziumba. Amikor elgondolja ezt, öreges sóhajtással mondja: hajh, amikor még én is az elsőbe jártam (1910 Bán Ferenc CD10) | a polgári első óta (1915 Gárdonyi Géza C1823, 7) | [Teri:] A nagy már, ugye, mindjárt iskolás. Péter: Hogyhogy mindjárt? Most végzi az elsőt (1961 e. Sarkadi Imre 9586001, 105) | Az iskola jól kezdődött; elsőben és másodikban volt egy tanítónőm, Edit néni, akinek Anyám szerint én voltam a kedvence (2006 Amerika Kiadó 3260001, 17).

2. ’〈értékben, minőségben, fontosságban, rangsorban stb.:〉 a másikat v. az összes többit felülmúló, megelőző személy v. dolog’ ❖ Ágíaris! a’kit minddég bálványozlak, ’S Iſteneink után elſnek imádlak (1772 Bessenyei György¹ C1076, 126) | Mindig a virgácsot emlegeti; pedig tudja, hogy az első vagyok az iskolában (1846 Petőfi Sándor 8366446, 60) | Száz forintot elköltöttem ruhára. Az első az, hogy ruhája legyen az embernek (1908 Bíró Lajos CD10) | Szabolcs ma is az elsők között van e szomorú statisztikában [ti. a gyermekhalandóságéban] (1939 Ortutay Gyula CD10) | a nagy utazók között a britek az elsők közé tartoznak a világranglistán (2002 Magyar Hírlap CD09).

2a. (birtokszóként) (rég) ’vmely, csoport, kategória, tevékenység stb. legkiválóbb képviselője v. azok egyike’ ❖ Konál, elsője a’ férjfiaknak, te hatalmas pánczéltördeső! (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163062, 7) | minden gyógyító erő elseje a bor (1890 Löw Immánuel 8278004, 221) | Bürgernek, Wielandnak, Lessingnek, Herdernek, Goethének, Schillernek ugyanúgy nyelvújítással kellett vesződniük, […] mint a mi elsőinknek (1926 Ignotus CD10).

2b. (birtokszóként) (rég) ’vmely közösség vezető, (leg)nagyobb hatalommal rendelkező személye’ ❖ Maholnap maga lesz országunk elsője (1790 Dayka Gábor 7075011, 71) | a’ falu’ elsőji semmit sem gondolván befogattak ’s a’ közel városból egy Ácsmestert hozattak-ki (1824 Kisfaludy Károly C0032, 115) | egy kereskedőnép elsőinek (1841 Pesti Hírlap CD61) | te vagy a nemzet elsője, Királya (1862–1863 Arany János C0639, 162).

3. (hsz-szerűen) ’〈A másikat v. a többit időben, ritkábban fontosságban megelőző személyre, dologra vonatkoztatva.〉’

3a. (-re raggal) ’két v. több ismétlődő v. adandó közül a (leg)korábbi alkalommal’ ❖ Ha ſzorgos a’ dolog, mindjárt eleintén bven botſáſſanak vért, és ha az elſre nem tágúl, viſzont elö kell venni az ér vágáſt (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 164) | talál elsőre [ti. a karddal] (1867 Arany János ford.–Shakespeare CD11) | Este a párnáját mindig kétszer igazítja meg, mert elsőre mindig fél, hogy nem jól vetette (1930 Tamás Mihály CD10) | Ki tudja, mit reagál B., ha elsőre nem jár sikerrel (2010 Hegedűs Lajos Hunor 3153007, 740).

3b. (tárgyragos határozóként) (/irod) ’〈kül. vmely ismétlődő (mozzanatokból álló) cselekvés, történés kezdetének, a többi hasonlót megelőző mozzanatának kif-ére〉’ ❖ Tsak tiz eſztends volt, mikor a’ vén Aſszonyi lárma Elſt dördlt a’ ſzájából, ’s hatvan eſztends már ma, A’ midn lármázni meg-ſznt (1793 Bécsi Magyar Múzsa 7490005, 54) | Segédül vettem minden emberi tudományt ’s ki nem fürkészhetém, mikor üt elsőt a’ sziv, mikor gondol elsőt az agy, mikor gördül tovább az első csöp vér (1834 Garasos Tár 8625004, 74) | elsőt harangoztak (1868 Orbán Balázs CD22) | Ma reggel, mikor elsőt csilingeltek a villamosok (1933 Babits Mihály 9014095, 13) | A szomszéd kertekben, gyümölcsfákon, tetőkön, póznákon az elsőket rikoltották a láthatatlan szürke madarak (1978 Lengyel Péter 9397002, 231).

3c. (-ül raggal, az is szóval együtt is) (/vál) ’elsősorban, mindenekelőtt’ ❖ [a mai divatirányzat] a hasznosságot tartva elsőül szem előtt, kiküszöbölni törekszik a szépet (1910 Budapesti Hírlap máj. 8. C4698, 47) | Ezek a paródiák Babitsot éppúgy megcsipkedik, mint Szabolcskát, s ha az egyik élesebb, mint a másik, úgy az inkább s elsőül az írói rangkülönbségnek, mint a társadalmi álláspontnak szól (1965 Ungvári Tamás CD53) | A Társaság igazgatójaként három fő területre terjedt ki gondja és munkája. Elsőül: újjá kellett szerveznie a Társaságot s megfelelő társadalmi és anyagi bázist kellett fennállásához, működéséhez teremtenie (1971 Keresztury Dezső CD30) | Lehárnak sok köze van a Straussokhoz, elsőül is Johannhoz (1995 Magyar Hírlap CD09).

III. hsz 26C3

’〈Időviszony kif-ére.〉’

a. (fokozott alakban, az is szóval együtt is) (/irod) ’időben a másik v. a többi cselekvést, történést, állapotot megelőzve’ ❖ Urát Telemaknál midön [a dajka] meg-találta, Elsöbb vele létét bámúlva cſudálta, Oſztán Aſzſzonyához nógatni próbálta (1774 Dugonics András C1484, 37) | No, ne présmitáljatok annyit, hanem lássatok dologhoz! Nyissátok ki legelsőbb is azt az ablakot, hisz oly büdös van itt, mint egy dohos búzaveremben (1846 Jókai Mór C2246, 156) | A Szaharában vagy a grönlandi hómezőkön sem segitene térkép. Azon tudniillik elsőbb meg kellene állapitani, hogy hol vagyunk (1916 Balázs Béla 9019049, 101) | Megjelennék a levegőben egy revolverrel. Elsőbb azt hinné a „bölcs vezér”; hallucinál s gonosz lelkiismerete játszik vele (1981 Dénes Tibor 9812003, 171).

b. (az is szóval együtt is) (/ritk) ’két v. több személy v. dolog közül a (leg)korábbiként’ ❖ Sándor Hertzeg elsö vette éſzre, hogy el-kerülhetetlenül mérget kellet néki kapni, azért tüſtént lármát kiáltott, és Orvosért, ’s Lelki-Atyáért küldöt (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 331) | Meg-vala jövendölve a’ Görögöknek, hogy ha Trója Vároſsához érnének a’ Gályák, bizonyoſſan meg fogna az ölettetni, a’ ki leg-elsőbb fogna ki-ugrani a’ Trójai partokra (1774 Dugonics András C1484, 37) | Midőn a tetőpontra legelső feljutott, az elerőtlenült, kimerített, megfogyott népcsoportnak kényúrilag kezdett parancsolni (1849 e. Vasvári Pál 8515008, 195) | Lazear reáhelyezte elsőbb a saját karjára, aztán a hét önkéntes bőrére moszkitóit (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Robin, ez a gyermeteg, kevés beszédű, szenvedélyes amerikai nő, aki otthagyta férjét és gyermekét, elsőbb Norához kapcsolódik, majd őt is elhagyva, Jennyhez (1994 Új Könyvek CD29).

c. (fokozott alakban) (kissé rég) ’a másikat v. a többit megelőző, a (leg)korábbi alkalommal(, úgy, hogy még sohasem)’ ❖ Négy napja, hogy felkelt az ágyból, Ma jött ki elsőbb’ a szobából (1869–1872 Gyulai Pál C1987, 375) | Lelkük egészen könnyű vala este, mikor az új takaró legelsőbb a gyermekre borult (1947 Szabad Föld nov. 23. C1537, 7).

Ö: csoport~, évfolyam~, osztály~, rang~, világ~.

Fr: böjt.

Vö. CzF. ~, elsőbb; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz. ~, elsőbb; SzT. első · erső, elsőbb; ÚMTsz. elseje, elsejében, elsejére, ~, elsőbb, elsője, elsőjében, elsőre, legelső, legelsőbb

első melléknév, főnév és határozószó (középfokban a térbeli, időbeli v. sorrendi elejéhez való közelség nagyobb fokának kif-ére: rég)
I. melléknév 26C3
1.
〈Vmi, vki elöl levő, az eleje irányába eső oldalára, részére, elemére vonatkoztatva, gyakr. a hát(ul)sóval szemben.〉
1a.
〈emberi, állati testre vonatkoztatva:〉 a nézés, a haladás irányába eső 〈oldal, rész〉, ill. azon az oldalon, részen v. ahhoz közelebb levő 〈testrész (vmely része)
[A méhek] jóllehet mind az hat lábakon járkálnak, De a’ két elsöbbek kéz gyanánt ſzolgálnak
(1774 Vesmás Márton)
a’ mikor [a gyomor] üres, akkor lefügg, és az  nagyobb hajtása (curvatura) le felé áll; mikor pedig megvagyon telve, akkor fel hajlik, és a’ nagyobb hajtás már nem alsó, hanem els leſz
(1789 Rácz Sámuel)
A’ bogár magában csak 1/4 hüvelyknyi hoszszú, fekete, szárnya borítékjának elsőbb része hamu-szín
(1846 Zelena Ferenc)
a test első és hátsó részén szorosan összenőtt a páncél a csontokkal
(1929 Az állatok világa ford.)
A címerben jobb első mancsában kardot szorongató farkas
(2007 Népszava jan. 13.)
1b.
〈tárgyra, építményre vonatkoztatva:〉 az az 〈oldal, rész〉, amely leginkább látható (és a legszebb), v. amely a rendeltetése szerint a legfontosabb, v. amely a szemlélő felé esik, ill. azon az oldalon, részen levő, annak irányába eső 〈dolog〉
a’ Márk-Gróf tsengetett az elsö ſzobában lévö Komornyikjának
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Még abban is külömbözik’ a’ koronának ez a’ hátulsó réſze az elsöbtöl, hogy az erre mettzetett Görög mártyroknak képeiken kivül, három világi fejedelmeknek ábrazattyaik és neveik vagynak
(1792 Decsy Sámuel)
használva a bokrok sűrűjét, [Szeréna] sietett a pavilonhoz, s annak a hátulsó ajtaján besuhant; az első ajtót is bezárta
(1858 Jókai Mór)
Van a Honvéd-ligetben, a Révai Miklós főreáliskola előtt egy emlék, mely karcsú csonkapiramis formájú oszlop, rajta ércsas. Az emlékpiramis első oldalán ezek a szavak állnak: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség
(1933 Nagy Lajos)
a máig fennmaradt tájház első és hátsó vége is kontyolt, eresztett végű
(2001 Göőz Lajos et al.)
1c.
〈járműre, mozgó tárgyra v. járművön belüli helyzetre vonatkoztatva:〉 a haladás irányába eső, a vezetőhöz közel(ebb)i 〈rész〉, ill. azon a részen levő, elhelyezkedő 〈dolog v. személy〉
az ágyú tartónak tsak els fele marad az ágyúval eggyütt az utólsó talygán; a’ hátulja pedig fekſzik a’ földön
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
a négy cica elfoglalja rangfokozat szerint az első és hátsó üléseket a phaëtonban [= hintóban]
(1877 Jókai Mór)
A kocsi rakodóterének első felét a ládák foglalják el
(1967 Moldova György)
Megindulunk. A kocsi első fele személy. A vége gyors
(1985 Sándor György)
[a] légzsák a mellkas magasságában támasztja meg az oldalütközés hatására az ajtóhoz csapódó vezető vagy első utas testét
(1995 Magyar Hírlap)
első és hátsó lámpák
(2002 Magyar Hírlap)
2.
(Időbeli) sorrendben (az azonos típusúak közül) a másikat v. a többit megelőző.
2a.
időben a másik v. a többi hasonlónál korábban született, élt 〈személy, közösség, csoport〉, keletkezett, létrejött 〈dolog〉, ill. végbemenő, lezajló 〈cselekvés, történés, esemény〉
Levelét Aszonyom Anyámnak vettem, melyből alkalmatosságom adódott nem anyira A[sszonyom] A[nyám] elsöbb Levelemen való meg busulásán, mint ezen levelemnek késöbben való kezében menetelin szomorkodnom
(1782 Kazinczy László)
még az elsbb elszakadozások’ idején külön váltt népektl
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
Kelet levén az első emberek’ hazája
(1845 Palkovics Antal)
az első szerelem
(1893 Riedl Frigyes)
az első dinasztia idejéből, tehát körülbelül a Kr.Krisztus előtti 3000. évből
(1929 Az állatok világa ford.)
az I. világháború kitörése
(1962 Csatkai Endre)
1943. január 12-én reggel háromnegyed órás tüzérségi és légi előkészítés után megindult az urivi hídfőből az első támadás
(2010 Ungváry Krisztián)
2b.
〈idő(beli folyamat, jelenség, esemény) részét, egységét képező időszakaszra, ill. szabályos időközönként v. közvetlenül egymás után ismétlődő dolgok egyikére vonatkoztatva:〉 a másikat v. a(z összes) többit megelőző, először következő
ö néki kellett az elsö tántzot el-kezdeni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Az első fogás étel elfogytával mindenki fölállott
(1854 Vasárnapi Újság)
A hányszor ajtónkat nyitni hallottuk, az elsőbb s néhány azt követő napokon, mindenki attól tarthatott, nem ütött-e végórája?
(1881 Madarász József)
A jobbszélső (Braun) az első félidőben sérülten elhagyta a pályát
(1921 Népszava)
a Kr. u.Krisztus utáni 1. században
(1943 Lauringer Ernő)
[a] polgármester-helyettes fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 14-től 18 óráig
(2007 Óbuda)
2c.
〈az ismeretanyagot éves bontásban oktató iskolarendszerben vmely iskolatípusra v. oktatási szintre vonatkoztatva:〉 az összes többinél korábban következő, legalsó 〈évfolyam, osztály〉
Első évi oktató, az irás, rajzolás és olvasás kezdetének ábéczéjével
(1847 Hetilap)
nem veszi rosz néven első éves jogász fiától, hogy eljár éjszaka „lumpolni”
(1884 Kacziány Géza)
Fiuk jelennek meg, akikkel együtt jártam első, második gimnáziumba
(1911 Pásztor Árpád)
Az első évfolyam heti 3 óra előadást hallgat
(1943 Csekonics Endre)
5000 gyermek fejlődését követjük nyomon első osztálytól kezdve
(2009 Józsa Krisztián–Steklács János)
2d.
az a 〈személy〉, aki vmely funkcióban, szerepben v. cselekvésben stb. időben a másik v. a többi hasonlót megelőzi
a’ hajó példázta a’ közönséges kereſztyén Római Anyaſzentegyházot, mellynek elsö Püspöke, és kormányozó vezére volt Szent Péter Apoſtol
(1772 Vajda Sámuel)
a háznép elősietett a zajra, s a kalmár a legelső érkezőben Oliviát látta meg
(1852 Jókai Mór)
Valahol a belváros egyik zugutcájában kellett jelentkezni. Korán indultam el, hogy az első jelentkezők között lehessek
(1927 Kassák Lajos)
Hermann Istvánt, Heller Ágnes első férjét és Lukács egyik első magyarországi tanítványát
(1992 Berényi Gábor ford.Tarr)
Első zenetanárom Niedermeyer tanár úr volt a Pius gimnázium internátusában
(2005 Somssich-Szőgyény Béla)
2e. (alapfokban, tulajdonnév részeként is, írásban rendsz. római számmal jelölve)
〈ugyanazon államban v. egyházban: a másik v. az összes többi azonos nevű, de időben később hatalomra kerülő uralkodótól v. főpaptól való megkülönböztetésre〉
Felséges Elsö Josef Tsászár
(1785 Főldi János)
a honfoglalástól I. László királyig
(1872 Rónay Jácint)
I. Rákóczi György
(1920 Domanovszky Sándor)
I. Celesztin pápa és II. Theodosius bizánci császár 431-ben egyetemes zsinatot hívott össze
(2004 Természet Világa)
2f. (alapfokban)
〈drámai műben:〉 az a 〈szereplő〉, aki, es. amely az azonos szerepű személyek, es. más figurák közül időben először jelenik meg a cselekményben
Az els udvari szolga.: Itt a’ drága ſüveg! A’ második.: – Itt a’ Gyr! A’ harmadik.: – Itt a’ bibor ltözet! A’ negyedik.: Itt az arany lántz
(1790 Nagy János¹)
1. hírnök
(1867 Szász Károly² ford.Shakespeare)
Első ismeretlen állat
(1973 Pilinszky János)
Első színésznő: Próba lesz? Második szinésznő: Állitólag irtó izgi a sztori
(1981 Elbert János ford.Bulgakov)
2g.
〈diskurzusban:〉 a másik v. a többi előtt említett v. említendő
A’ purgálás két féle, mert vagy alól vagy fellyl megyen végbe. Az elſ út alkalmatoſabb
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ Tzín értzekkel egyesűlve, és mészformában is (kalkförmig) találtatik a’ főldben. – Az elsőbb esetben kénkővel; – a’ másikban pedig mészkő formában
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
Első példánk
(1938 Kodály Zoltán)
A megfelelő hajózási viszonyok létesítésére két módszer képzelhető el: a meder folyamatos kotrásával vagy vízépítési módszerekkel elérni a megfelelő mélység kialakulását, vagy a vízszint megemelése duzzasztással. Az első módszer a meder mélyülésével jár
(2001 Magyar Hírlap)
2h.
az a 〈hely, dolog〉, amelyik a haladás, az út során a kiindulóponthoz képest először esik útba
az Armádának az Ellenséget az elsö ſzoros útig kell kergetnie
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
egy sürgöny utólérte Pesttől a legelső állomáson
(1809 Kazinczy Ferenc)
Nagy ügygyel-bajjal eljutottak hajósaink a Susquehanna első kanyarulatához
(1894 Fésűs György ford.Cooper)
Megyek és az első fára felakasztom magam!
(1974 Lányi Sarolta ford.Csehov)
még kora délelőtt van, amikor megérkezünk az első faluba
(2001 Természet Világa)
2i.
〈egymás után, mellett stb. haladó v. elhelyezkedő (azonos minőségű) dolgok, személyek közül:〉 a másik v. a többi előtt (a sor legelején) levő
Mikor ezek a’ szók: az, ez, valamelly utólszóval [= toldalékkal] egyé lésznek, akkor a’ Zét általváltoztatják az  hozzájok ragadott utólszóknak els betjévé
(1780 Révai Miklós)
az első helyen ülnek
(1794 Őry Fülöp)
fel az első emeletre s be a jobboldali első ajtón
(1862 Szokoly Viktor)
Szótlanul folyik a verseny. Nem is verseny, csak üldözés. Az első szán nagy rakodásával nyugodtan halad, tudomást sem vesz arról, hogy nyomában a gazda
(1911 Móricz Zsigmond)
Balról az első és a második kémény között
(1937 Déry Tibor)
a [rúd]lánc első elemének α0 szöge egyértelműen jellemzi a lánc alakját
(2003 Természet Világa)
2j.
〈időben befogadható műben, előadásban, pl. írott szövegben, filmben, zeneműben:〉 a másik v. többi azonos típusút megelőző 〈egység, rész(let)
Első játék Első jelenés
(1772 Bessenyei György¹)
Első czikkely. Az országlásnak természete és ösztöne közt való különbségről
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
[az allemande a partitákban] a nyitány után való első tételt képezte
(1893 PallasLex.)
Könyvének alaphangját az első fejezet legelső mondata üti meg
(1926 Kosztolányi Dezső)
a film első jelenete
(1997 Magyar Hírlap)
Az előképek zöme Sámuel első könyvéből származik
(2003 Kedves Csaba)
2k. (jelzőként, alapfokban)
az egyes számmal (meg)jelölt, megkülönböztetett(, sorrendileg elöl levő) 〈dolog〉, ill. a (megkülönböztető) jelként haszn. ilyen 〈szám〉
az els Székely Gyalog Ezerednek, melly-is a két Csík, Gyergyó és Káſzon Székekbenn áll, muſtrája mégyen véghez Mlgs.Méltóságos Báró Mayersheim Urnak, 2dik Székely Gyalog Ezered F-Kapitányjának visgáláſa alatt
(1783 Magyar Hírmondó)
Az I. számu skatulyában levő százlábu a Julus unilineatus-fajhoz tartozik
(1899 Borászati Lapok)
az első számú kórterem
(1938 Bókay János)
ott áll a második futam első rajtszámosa
(1976 Tandori Dezső)
a budai I. kerületi Polgári Kör
(2004 Kozák Péter)
3.
〈értékben, minőségben, fontosságban, rangsorban stb.:〉 a másikat v. a többit felülmúló, megelőző
a’ Tartományban, és a’ Rendek között elsö hivatalt viſelt
(1772 Mészáros Ignác ford.)
A’ dítsíretben els léſzſz nálam
(1777 Baróti Szabó Dávid)
A lakszobák kül-belcsinositása, a butorok kicserélése ujitása, a felügyelői elsőbb teendők közé tartozott
(1858 Vasárnapi Újság)
hát a borju, meg a lúd elsőbb kincse legyen-e a magyar embernek, saját édes gyermekénél?
(1877 Szathmáry Károly)
a sárgára festett első osztályú coupéban
(1885 Pálffy Albert)
egyszerre csak megjelent a színpadon, és pedig az ország első színpadán, a Nemzeti Színházban
(1919 Juhász Gyula¹)
Mi az oka, hogy a szórakoztató irodalom elsőrendű műfaja a regény?
(1961 Földes Anna)
[az arab csúcstalálkozó] első rangú témája a szaúdi béketerv
(2002 Magyar Hírlap)
első helyezett
(2009 Bv. Hírlevél)
3a. (jelzőként)
〈az azonos típusú, beosztású személyek közül:〉 a többinél nagyobb hatalommal, hatáskörrel, befolyással rendelkező, a (leg)magasabb pozícióban levő
Ant. [= Anton] Störck Ur, Felséges és kegyelmes Királyné aszszonyunknak moſtani Udvari Elsö Orvoſa
(1775 Csapó József)
azon Vármegyének, vagy ſzéknek két elsöbb vice Tiſztye meg-visgályák mi kihez tartozandó
(1782 e. Cserey Farkas¹)
operai középszerü és kezdő énekes és énekesnő fizetése 150–240 ftforintig terjed; első énekesé 300-tól 350-ig, első énekesnőé 500-tól 600-ig
(1855 Vasárnapi Újság)
a kommunista párt első titkára
(1977 Méray Tibor)
az ország első közjogi méltóságáról
(1992 Szabó Miklós)
3b. (jelzőként)
az alsó, ill. a legalacsonyabb 〈fok(ozat), szint〉, ill. ilyen fokú
Ezen ingerűltség kór állapot, melly midőn személyek ellen van intézve, különböző jelenségei vannak: hidegség első fokozata; de hév ’s epés kitörések gyakran ’s hamar követik
(1843 Wesselényi Miklós)
Elsőfokú égésnél a bőr kivörösödik
(1912 RévaiNagyLex.)
Harold első unokatestvére
(1969 Abody Béla ford.Fitzgerald)
első fokon jogerős elítéltek
(2001 Zinner Tibor)
4. (időszakot, napszakot v. kezdő mozzanatot jelentő szó jelzőjeként)
〈vmely időszak v. vmely folyamat, jelenség időtartama korai szakaszának a jelölésére, ill. vmely dolog kezdetének a nyomatékosítására〉
Életem’ elsőbb ideje, Egéſz három eſztendeje Nyavalyába’ Tlt
(1782 Pálóczi Horváth Ádám)
iffiúsága’ els zsengéjének buzgó tetteivel
(1793 Gubernáth Antal ford.)
Mindgyárt’ a’ legels kikeletkor
(1816 Kaló Péter)
[a város vezetői] első hajnalban feladják a várost
(1825–1827 Kossuth Lajos)
a’ Méltóságos Asszony nagyatyja […] erántam elsőbb ifjuságom olta sok kegyességgel viseltetett
(1828 Kazinczy Ferenc)
mi módon, mi okon és honnan származhatott a’ nyelvbeli külömbség mindjárt az emberi nemzetség szaporodása kezdetében az első elnépesedésnél?
(1830 Márton József¹)
a pajzs az első időkben nem volt a címer feltétlen kelléke
(1893 PallasLex.)
Részt vett a Helikon első indulásában
(1939 Független Újság)
a művészet legelső kezdeteitől
(1969 Eörsi István ford.Lukács)
Fejlődésének első időszakában
(2008 Deák János)
4a.
〈vmely időben változó állapot, magatartás, folyamat kezdeti stádiumának, a megjelenésére jellemző fokának, ill. az arra jellemző, abban megmutatkozó viselkedésnek a jelölésére〉
kinek kinek a’ boſzſzútól gözölgö kardjok által kellet el-esni, valaki tsak elsö haragjoknak, és meg-melegedett mérgeknek eleibe került
(1772 Mészáros Ignác ford.)
az akárhol támadó lelkesedés első melegében
(1846 Táncsics Mihály)
fájdalmának első heve szelidűlt
(1863 Horváth Mihály)
első ijedtségében
(1932 e. Németh Andor)
Az első bizonytalankodásaim után magát a harcot ítéltem el
(1994 Csoóri Sándor)
5. (alapfokban, jelzőként) (Nyelvt is)
〈a diskurzusban a beszélőre (és vele együtt más személyre v. személyekre) vonatkozó nyelvtani személy jelölésére〉
Eggy egész rend Coniugatiónk vagyon minékünk ollyan, mellynek első személye k, második sz, a’ mívelő vagy Activum verbumok szerént
(1791 Főldi János)
első vagy másod személyi névmás
(1860 Mátyás Flórián)
[a viddej] a zsidó liturgia mea culpája, mely alfabétikus sorrendben sorolja el (a többes szám első személyében szólva: asámnu a. m.annyi mint vétkeztünk, bogádnu a. m.annyi mint hűtlenek voltunk stb.s a többi) az emberiség által elkövetett bűnöket
(1897 PallasLex.)
Az egyik [egyeztetési típus] a szám- és személybeli: a birtokos jelzős szerkezetekben: az én (egyes szám első személy) könyvem (egyes szám első személyű birtokos személyjel)
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
az első személyű megnyilatkozót
(2006 Horváth Kornélia)
II. főnév 1C
1.
(Időbeli) sorrendben (az azonos típusúak közül) a másikat v. a többit megelőző dolog v. személy.
1a.
a szövegkörnyezetben meghatározott dolgok, események, személyek, csoportok közül az, amelyik a (leg)korábban keletkezett, jött létre, v. a (leg)korábban történt, zajlott le, ill. aki (leg)korábban csinált vmit, v. történt vele vmi
Ezután leg-elsö vala az, hogy a’ Hertzeg Kalmárért küldöt, és minden féle kéſz Aſzſzonyi öltözeteket, és ahoz való eſzközöket hozattatot
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Elsőnek űl az asztalhoz s a tálból Először ő vesz
(1885 Csiky Gergely ford.Plautus)
az első, amit a világból megpillantott, a Veronka rendetlenségbe esett frizurája volt
(1895 Mikszáth Kálmán)
néhány évvel ezelőtt Sully Prudhomme, az akkor már nagybetegen halódó remete a költők közül elsőül megkapta a Nobel-díjat
(1908 Szász Zoltán)
én az elsők között adtam be a derekamat
(1978 Spiró György)
szerdán nyílik a 11 iroda közül az első Dunaszerdahelyen, majd szinte naponta a többi is
(2002 Magyar Hírlap)
Elsőként a magát később demokratikus (vagy emberjogi) ellenzéknek nevező csoport öltött alakot
(2010 Rainer M. János)
1b. (birtokszóként) (kissé rég)
két v. több azonos típusú dolog (leg)korábbi példája, esete stb.
két levelekben, mellyeknek elsöjében
(1795 Magyar Merkurhoz tartozó Bibliotéka)
a török járom alul menekülő volt mind a két szerb emigráczió, melyeknek elsejét Brankovics György vajda 1688-ban, másikát Csernovics Arzén ippeki metropolita vezette 1690-ben
(1881 Kossuth Lajos)
A szocialista tervek elsőjét, a kezdetet, Lenin alkotta
(1960 Méliusz József)
1c.
〈diskurzusban:〉 a másik v. az összes többi azonos típusú személynél, dolognál korábban említett v. említendő személy, dolog
A’ Hertzegnek ſzemei elött nem valának kedveſebb emberi állatok az Aſzſzonyoknak leányi, és fiai között, mint Kriſtina Grófné, és Arlindó, az elsö ez ö ſzintelen [= szüntelen] ſzeretetéért, és különös ſzépségéért, a’ máſik tett ſok hiv, és haſznos ſzolgálatiért
(1772 Mészáros Ignác ford.)
ha az okoskodásra a’ Természettl vett talentum, és a’ tudományos Logika közt választást kellene, és lehetne tenni: ugy azt kellene állitni, hogy az els elébb való, mint az utólsó tsak magára vétetve
(1830 Köteles Sámuel)
Azt latolgatta, kinek küldjön üzenetet a fiúval. Feleségének, az amerikai missziónak, vagy a Magyar Vöröskereszt központjának. Az elsőt hamar elvetette
(1967 Gábor Áron)
A társadalmi változást indító hatóerők közül az elsőt a kulturális tényezők alkotják
(2008 Szalai Éva ford.Giddens)
1d. (birtokszóként) (rég)
azonos kategóriába, típusba tartozó két v. több dolognak a (leg)korábban említett v. említendő példánya, esete
két olly hiba „mondá a’ gróf, mellynek elsője minden idevaló szabókkal közös, másodika pedig nagyon is megengedhető [...]
(1836 Petrichevich Horváth Lázár)
Az ősiség módositása, elrendezése […] a most érintett categoriák elsőjébe tartozik
(1843 Széchenyi István)
A hármas cél közül – melyek elseje az emberiség, másika a nevelés és tudomány ügye, harmadika végre saját polgárai míveltsége és kedvtelése – csak az elsőt jeleztem egy közös kórház alapításában
(1864 Erdélyi János²)
az idézett darabok elsejét hirdetve
(1892 Váczy János)
1e.
sorrendben a másik v. az összes többi ugyanolyan típusút megelőző dolog v. személy
Köteleſségek a’ Véneknek a’ Békeſséges-türés. Elsnek azért mondám ezt; mert leg-ſzükségeſebb az Öregeknek, holott annyi dolgok adják-el magokat, mellyek ket a’ Zugolódáſra és Békételenségre öſztönözik
(1781 Gombási István ford.)
minden ember az elsőtől az utolsóig
(1872–1874 Jókai Mór)
sorjába jönnek Szigorított tilalmak Ezek között az első A munkatilalomról Szóló drákói törvény
(1938 Karinthy Frigyes)
A hátulállók hangosan és türelmetlenül biztatják az elsőt, hogy kopogjon
(1940 Veres Péter)
Mit értsünk az FMSFiatal Művészek Stúdiója betűiből az elsőn?
(1992 Muhi Klára)
1f. (birtokszóként) (/ritk)
azonos kategóriájú, típusú dolognak, es. személynek sorrendileg a másik v. az összes többit megelőző példánya, egyede
Virgyílnak második Páſztór Éneke, és Szegrének az elsje
(1786 Révai Miklós)
a’ jelen vázlat két részre oszlik, mellyeknek elseje inkább az embert és irót, másika pedig csak nem kirekesztőleg a’ gyakorlati státusférfiút tárgyalja
(1846 Szalay László)
[a] ciklusokba sorolt versek elsői a közösségi sorsvállalás gondolatát (Keresztvetők) és a végső kérdésekkel való birkózás elszántságát (Halál árnyéka) egyaránt fölmutatják
(1997 Új Könyvek)
1g. (rendsz. a hónap neve előtt, es. anélkül) (rég)
a (megnevezett) hónap kezdő napja
1788. esztendnek els Januáriusától fogva
(1787 II. József zsidónévrendelete ford.)
ez a nap beillenék első aprilisnek
(1846 Pesti Divatlap)
Pest majus 1-ső 1848.
(1848 Március Tizenötödike)
Holnap van első s lakbért kell fizetnem
(1873 Benedek Aladár)
1h.
〈az ismeretanyagot éves bontásban oktató iskolarendszerben vmely iskolatípusra v. oktatási szintre vonatkoztatva:〉 az összes többinél korábban következő, az adott szinten legalsó évfolyam, osztály, ill. az ahhoz tartozó tanulmányok összessége
Gyuszi jutott az eszébe: az csak három esztendő múlva megy az első gimnáziumba. Amikor elgondolja ezt, öreges sóhajtással mondja: hajh, amikor még én is az elsőbe jártam
(1910 Bán Ferenc)
a polgári első óta
(1915 Gárdonyi Géza)
[Teri:] A nagy már, ugye, mindjárt iskolás. Péter: Hogyhogy mindjárt? Most végzi az elsőt
(1961 e. Sarkadi Imre)
Az iskola jól kezdődött; elsőben és másodikban volt egy tanítónőm, Edit néni, akinek Anyám szerint én voltam a kedvence
(2006 Amerika Kiadó)
2.
〈értékben, minőségben, fontosságban, rangsorban stb.:〉 a másikat v. az összes többit felülmúló, megelőző személy v. dolog
Ágíaris! a’kit minddég bálványozlak, ’S Iſteneink után elſnek imádlak
(1772 Bessenyei György¹)
Mindig a virgácsot emlegeti; pedig tudja, hogy az első vagyok az iskolában
(1846 Petőfi Sándor)
Száz forintot elköltöttem ruhára. Az első az, hogy ruhája legyen az embernek
(1908 Bíró Lajos)
Szabolcs ma is az elsők között van e szomorú statisztikában [ti. a gyermekhalandóságéban]
(1939 Ortutay Gyula)
a nagy utazók között a britek az elsők közé tartoznak a világranglistán
(2002 Magyar Hírlap)
2a. (birtokszóként) (rég)
vmely, csoport, kategória, tevékenység stb. legkiválóbb képviselője v. azok egyike
Konál, elsője a’ férjfiaknak, te hatalmas pánczéltördeső!
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
minden gyógyító erő elseje a bor
(1890 Löw Immánuel)
Bürgernek, Wielandnak, Lessingnek, Herdernek, Goethének, Schillernek ugyanúgy nyelvújítással kellett vesződniük, […] mint a mi elsőinknek
(1926 Ignotus)
2b. (birtokszóként) (rég)
vmely közösség vezető, (leg)nagyobb hatalommal rendelkező személye
Maholnap maga lesz országunk elsője
(1790 Dayka Gábor)
a’ falu’ elsőji semmit sem gondolván befogattak ’s a’ közel városból egy Ácsmestert hozattak-ki
(1824 Kisfaludy Károly)
egy kereskedőnép elsőinek
(1841 Pesti Hírlap)
te vagy a nemzet elsője, Királya
(1862–1863 Arany János)
3. (hsz-szerűen)
〈A másikat v. a többit időben, ritkábban fontosságban megelőző személyre, dologra vonatkoztatva.〉
3a. (-re raggal)
két v. több ismétlődő v. adandó közül a (leg)korábbi alkalommal
Ha ſzorgos a’ dolog, mindjárt eleintén bven botſáſſanak vért, és ha az elſre nem tágúl, viſzont elö kell venni az ér vágáſt
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
talál elsőre [ti. a karddal]
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
Este a párnáját mindig kétszer igazítja meg, mert elsőre mindig fél, hogy nem jól vetette
(1930 Tamás Mihály)
Ki tudja, mit reagál B., ha elsőre nem jár sikerrel
(2010 Hegedűs Lajos Hunor)
3b. (tárgyragos határozóként) (/irod)
〈kül. vmely ismétlődő (mozzanatokból álló) cselekvés, történés kezdetének, a többi hasonlót megelőző mozzanatának kif-ére〉
Tsak tiz eſztends volt, mikor a’ vén Aſszonyi lárma Elſt dördlt a’ ſzájából, ’s hatvan eſztends már ma, A’ midn lármázni meg-ſznt
(1793 Bécsi Magyar Múzsa)
Segédül vettem minden emberi tudományt ’s ki nem fürkészhetém, mikor üt elsőt a’ sziv, mikor gondol elsőt az agy, mikor gördül tovább az első csöp vér
(1834 Garasos Tár)
elsőt harangoztak
(1868 Orbán Balázs)
Ma reggel, mikor elsőt csilingeltek a villamosok
(1933 Babits Mihály)
A szomszéd kertekben, gyümölcsfákon, tetőkön, póznákon az elsőket rikoltották a láthatatlan szürke madarak
(1978 Lengyel Péter)
3c. (-ül raggal, az is szóval együtt is) (/vál)
elsősorban, mindenekelőtt
[a mai divatirányzat] a hasznosságot tartva elsőül szem előtt, kiküszöbölni törekszik a szépet
(1910 Budapesti Hírlap máj. 8.)
Ezek a paródiák Babitsot éppúgy megcsipkedik, mint Szabolcskát, s ha az egyik élesebb, mint a másik, úgy az inkább s elsőül az írói rangkülönbségnek, mint a társadalmi álláspontnak szól
(1965 Ungvári Tamás)
A Társaság igazgatójaként három fő területre terjedt ki gondja és munkája. Elsőül: újjá kellett szerveznie a Társaságot s megfelelő társadalmi és anyagi bázist kellett fennállásához, működéséhez teremtenie
(1971 Keresztury Dezső)
Lehárnak sok köze van a Straussokhoz, elsőül is Johannhoz
(1995 Magyar Hírlap)
III. határozószó 26C3
〈Időviszony kif-ére.〉
a. (fokozott alakban, az is szóval együtt is) (/irod)
időben a másik v. a többi cselekvést, történést, állapotot megelőzve
Urát Telemaknál midön [a dajka] meg-találta, Elsöbb vele létét bámúlva cſudálta, Oſztán Aſzſzonyához nógatni próbálta
(1774 Dugonics András)
No, ne présmitáljatok annyit, hanem lássatok dologhoz! Nyissátok ki legelsőbb is azt az ablakot, hisz oly büdös van itt, mint egy dohos búzaveremben
(1846 Jókai Mór)
A Szaharában vagy a grönlandi hómezőkön sem segitene térkép. Azon tudniillik elsőbb meg kellene állapitani, hogy hol vagyunk
(1916 Balázs Béla)
Megjelennék a levegőben egy revolverrel. Elsőbb azt hinné a „bölcs vezér”; hallucinál s gonosz lelkiismerete játszik vele
(1981 Dénes Tibor)
b. (az is szóval együtt is) (/ritk)
két v. több személy v. dolog közül a (leg)korábbiként
Sándor Hertzeg elsö vette éſzre, hogy el-kerülhetetlenül mérget kellet néki kapni, azért tüſtént lármát kiáltott, és Orvosért, ’s Lelki-Atyáért küldöt
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Meg-vala jövendölve a’ Görögöknek, hogy ha Trója Vároſsához érnének a’ Gályák, bizonyoſſan meg fogna az ölettetni, a’ ki leg-elsőbb fogna ki-ugrani a’ Trójai partokra
(1774 Dugonics András)
Midőn a tetőpontra legelső feljutott, az elerőtlenült, kimerített, megfogyott népcsoportnak kényúrilag kezdett parancsolni
(1849 e. Vasvári Pál)
Lazear reáhelyezte elsőbb a saját karjára, aztán a hét önkéntes bőrére moszkitóit
(1933 Az állatok világa ford.)
Robin, ez a gyermeteg, kevés beszédű, szenvedélyes amerikai nő, aki otthagyta férjét és gyermekét, elsőbb Norához kapcsolódik, majd őt is elhagyva, Jennyhez
(1994 Új Könyvek)
c. (fokozott alakban) (kissé rég)
a másikat v. a többit megelőző, a (leg)korábbi alkalommal(, úgy, hogy még sohasem)
Négy napja, hogy felkelt az ágyból, Ma jött ki elsőbb’ a szobából
(1869–1872 Gyulai Pál)
Lelkük egészen könnyű vala este, mikor az új takaró legelsőbb a gyermekre borult
(1947 Szabad Föld nov. 23.)
Fr: böjt
Vö. CzF. ~, elsőbb; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz. ~, elsőbb; SzT. első · erső, elsőbb; ÚMTsz. elseje, elsejében, elsejére, ~, elsőbb, elsője, elsőjében, elsőre, legelső, legelsőbb

Beállítások