elzár ts ige 1a6

1. ’〈vmely tárgyat〉(vhova) olyan helyre zár, ahol más nem fér(het) hozzá’ ❖ Kéntelen voltam Téodáteſnek azt a’ mit töllem kivánt, meg igérni, a’ pappiroſſat pedig leg drágáb portékáim közzé zárám el (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 185) | Indulásom előtt egy óra-negyeddel jut eszembe, hogy könyveimet már mind elzártam, s az utra nem hagytam kinn semmit (1847 Petőfi Sándor 8366456, 59) | kivette a pénzt a fiókból és gondosan elzárta a Wertheim-szekrénybe (1933 Karinthy Frigyes 9309057, 50) | a légpuska nem minősül fegyvernek, ezért nem kell elzárva tartani (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈embert, állatot〉 szabad mozgásában korlátozva bezár (vhova)’ ❖ De ki csenget annyit? Jakab postára ment, Margitot elzártam, a’ többi cselédnek pedig hirem nélkűl senkit sem szabad beereszteni (1827 Kisfaludy Károly 8242030, 47) | [a megcsalt férj] nyomába jött a szerelem bolygótüzének, s a fiút Roche taillée várába veté foglyul, hölgyét pedig otthon záratá el (1864–1868 Erdélyi János² 8131104, 237) | Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy azok más kutyákkal vagy macskákkal ne érintkezhessenek (1996 Szinák János–Veress István CD59).

1b. (helyhatározó n.) ’szabadságától megfosztva (rövidebb időre) börtönbe zár vkit’ ❖ Cſak maga vólt Etele, ki a’ Fogságban ſzomorkodott. Késre tudtta-meg: hogy Lováſzſza-is el-zárattatott (1786 Dugonics András C1471, 129) | Pécsi Simon, Bethlen Gábor kanczellárja, midőn a törvényes eljárást mellőzni akarta, a gyanus urakat egyszerüen csak elzáratá, a nélkül, hogy valaha perbe fogatná (1858 Kemény Zsigmond 8235013, 54) | [Retz bíboros] a Mazarin ellen alakult Fronde összeesküvés élére állt; de 1652., kevéssel bíbornokká való kreálása után, elfogták és Vincennes-ben elzárták (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 77) | Tatabányán legalább ötven prostituált dolgozik türelmi zóna hiányában tiltott helyen, így a rendőrséggel már három éve vívják a harcot, mindhiába. A nem létező zónán kívül bírságot kell fizetni, aki nem fizet, azt pedig több napra elzárják (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (átv is) ’〈helyiséget, térséget, ill. vmely tárgyat〉 ajtajának, fedelének stb. (zárószerkezettel történő) zárásával bezár’ ❖ ha atyai ſzived nintſen egéſzſzen el zárva gyermeked elött, fogad kérlek azt a’ büntetéſt, mellyet eddig ſzenvedtem (1775 Báróczi Sándor ford.–Dusch C0804, 162) | angyalok őrzik az elzárt paradicsomot (1841 Gaal József 8149004, 161) | Én oly nagyon bíztam az emberek becsületességében, hogy én még a cselédem elől se zártam el fiókjaimat, almáriomjaimat (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102006, 63) | Csupa hasznavehető holmit mutatott, légmentesen elzárható ételcsajkát, zsebkést (1975 Kertész Imre² CD41) | az édesanyám mindig a legnagyobb ezüstfenyőt vette meg a piacon, nem tudom, hogy hová dugta el, de karácsony előtt az egyik szobát rendre elzárta előlünk (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈nyílászárót〉 becsuk, bezár’ ❖ utánam erősen A’ kaput elzárjad ’s ki ne nyisd, míg fegyvereimben, (Vígyázd meg jegyeit) engem közelíteni nem látsz (1831 Vörösmarty Mihály 8524388, 238) | minél nagyobb a vagyon, amit őrzünk, annál erősebben zárjuk el ajtónkat a rablók elől (1919 Tóth Tihamér 9725001, 116) | [IV. Vlád oláh vajda] egy ízben országa összes koldusait összegyüjtötte s miután bőven megvendégelte őket, rájuk gyujtatta a faházat, amelyben éppen lakomáztak s amelynek ajtóit, ablakait gondosan elzáratta (1937 Bánlaky József CD16) | Egy nap, amikor Alboin ebéd után bortól hevült állapotban ledőlt pihenni, hűtlen felesége mintha nyugalmát akarta volna biztosítani, elzáratta a palota kapuit, s eltávolította az őröket (2002 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈nyílást ember v. állat〉(átjárhatatlanná téve) eltakar (vmivel), es. 〈vmely rá v. elé helyezett tárgy〉 befed’ ❖ [a kerti csiga] télben a föld alá bujván, háza nyilását mésznemü boritékkal zárja el (1847 Peregriny Elek 8360015, 293) | Az iskola keritését körül kell nézni és minden nyilást elzárni a kártékony nyulak ellen (1857 Kerti Gazdaság 8643001, 40) | Ez ablakok finom drót-szövettel legyenek elzárva, ugy hogy még a legyet se ereszszék keresztül (1883 De Gerando Antonina 8099002, 22) | Kotzmanek altiszt diákok segítségével az ablakokat téglával elzárta, deszkahulladékkal az ajtót is pótolta (1955 Nováki Gyula CD52) | A raj gazdája léptartó keresztfákat helyezett az odúba, s deszkalap zárta el a kezelőnyílást (1999 Magyar néprajz CD47).

4a. ’〈üreges helyet〉 nyílásának befedésével, eltömítésével stb. lezár vmi, ill. vki (vmivel)’ ❖ Bizonyos ſzemély borjú nyelvbl nagy darabot el nyelvén, érzette hogy nyeldeklöje kzepin fel-akadtt légyen, és hogy annak üregit tellyeſſéggel el zarta (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 427) | A lángkemencék hőségének fokozása végett néha a tüzelő osztály alatt levő üreget elzárják, és bele levegőt fujtatnak (1893 PallasLex. CD02) | az omladékok eltakaritásakor egy hieroglifás kővel elzárt üregre akadtak (1932 Móra Ferenc 9459036, 23) | a besűrűsödött nyák elzárja a külső elválasztású mirigyek kivezetőcsöveit (2000 Természet Világa CD50).

5. ’〈utat〉 elrekeszt, eltorlaszol vmi, ill. (vmivel) vki’ ❖ Tudatlanok olylyan törvény tsinálásra, Melyly útat el zárna a’ vad pártolásra (1772 Orczy Lőrinc C0794, 48) | Egyszer azt képzeli, hogy a kárpáti szorosokat éjjelre néhány ember gerendákkal elzárhatja s akkor senki a hegyen át ide be nem jöhet (1935 Hegedüs Lóránt 9234003, 118) | A külügyi palota előtt a kocsijárót és gyalogjárót rendőrsorfal zárta el (1947 Illyés Gyula 9274076, 130) | két vijjogó német autó érkezik a helyszínre s az autóból kiugráló fegyveres katonák elzárják előttünk az utat (1991 Csoóri Sándor 9090056, 278).

5a. (haladást, közlekedést, forgalmat) megakadályoz, meggátol vmi, vki’ ❖ A’ Tzár a’ motsáros, és posványos helyekre vizeket botsátott, másutt mélly árkokat ásatott, egéſz erdket le-vágatott: el-zárta a’ menetelt (1794 Molnár János 7445009, 105) | A’ szirtek falként emelkedének, elzárva minden lehető átjárást (1841 Athenaeum C0023, 477) | a töltés elzárta a Hanság és a Fertő-meder vízterületének közlekedését (1937 Varga Lajos–Mika Ferenc CD52) | Zömében a Ringről várhatók a vendégek is, a megközelítést azonban elzárja a támfal és a fölötte, a főhomlokzat előtt húzódó függőkert (2010 Magyar Narancs 3220004, 47).

6. ’〈áramló anyag útját〉 elrekeszti, lezárja vmi, ill. (vmivel) vki’ ❖ Úgy is ſzokott lenni; hogy a’ Leves alatt Elzárja a’ beſzéd’ útját minden falat (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 17) | A szél útját elzárandó, bekeritették az egész térséget (1893 Szilágy 8665001, 2) | Ha a vizelet útját elzárja [a vesekő], súlyos vizeletpangást[,] vesemedence-tágulást okozhat (1961 Buga László 9075001, 180) | a Fehér-Körös medrét zsilipes duzzasztógáttal zárták el (1991 Magyar néprajz CD47).

6a. ’〈áramló, terjedő anyagot, fényt〉(áramlásában, terjedésében) megakaszt(ja), megállít(ja) vmi, ill. (vmivel) vki’ ❖ a’ behúzott ablakdeszkák minden levegőt elzárnak a’ sötét, laktalan termektől (1837 Athenaeum C0014, 404) | A falu patakját zsilippel elzáratta (1909 Bálint Aladár CD10) | a hús alatt elzárom a gázt (1956 Nők Lapja szept. 20. C1503, 5) | A hóborította, vastag jégréteg rendkívül káros lehet a tavak élővilágára, mivel a hótakaró elzárja a fényt, ennek híján a vízinövények oxigéntermelése csökken (1996 Magyar Hírlap CD09).

6b. ’〈vminek az áramlását szabályozó szerkezetet〉 zárt állásba helyez’ ❖ a gépész tehát a tisztítócsapokat megnyitandja, és a víz mindaddig kieresztendő, míg a gőzhenger kellőleg meg leend melegítve; mi meglévén, az említett csapok megint elzáratnak, hogy a gép, a gőz teljes működése által kellő mozgásba hozassék (1861 Petzval Ottó 8368011, 733) | no, zárd el a [locsoló]csőt, Te Janó, te Mihál! (1877 Arany János C0647, 212) | Mielőtt a laboratóriumból távoznánk, nézzük meg, hogy tisztán hagytunk-e minden eszközt, elzártuk-e az összes víz- és gázcsapot (2002 Tőkés Béla–Dónáth-Nagy Gabriella 3326002, 220).

6c. ’〈készüléket〉 kapcsolószerkezetének zárt állásba helyezésével kikapcsol vki, vmi’ ❖ Az ellenőrzés megkönnyitésére 1884-ben készitették a villámos apparátust [a totalizatőrben], mely a start pillanatában egyszerre elzárta az összes gépeket (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 10) | Gyakorlott munkás az égett szagtól rögtön észreveszi, hogy baj van és elzárja a gépet (1916 Budapesti Hírlap okt. 18. C4704, 9) | anyu mondta, hogy akkor zárjam el végre a tévét, és menjek levegőre (1980 Janikovszky Éva 1071001, 32).

7. ’〈vmely terület, természeti képződmény, ill. ajtó, fal stb.〉 elválaszt, elkülönít (vmitől) vmit, ill. úgy zár le vmit, hogy elhelyezkedésével, (ott) létével az oda való bejutást, kapcsolattartást akadályozza’ ❖ ne gondold hogy olyan erös köfal tanáltaſſék, mely el zárhaſſa tölled kéttſégben eſett ſzeretödet (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 11) | a sziget éjen át el volt zárva azáltal, hogy felvonatott a nappal Benő őrgondjára bizott hid (1862 Remellay Gusztáv 8391004, 75) | A kert enyhe, illatos csöndje jól esett; a vadszőlővel befutott magas kerítés egészen elzárt a szomszédságtól, úgy, hogy majdnem falun képzelhettük magunkat (1909 Tóth Wanda CD10) | a keskeny szorosokat szigetek sora zárja el a többnyire morcos nyílt óceántól (1998 Természet Világa CD50).

7a. ’〈annak kif-ére, hogy elhelyezkedésénél fogva a kilátást v. vminek a láthatóságát akadályozza vmi〉’ ❖ mig utólyára látván hogy az éjtzaka mindeneket el zárt ſzemei elöl, tudakozta merre vette légyen uttyát a’ Király (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 185) | Ha itt laknám, s ablakomból kinézve, mindig e setét erdőt látnám magam előtt, mely minden távolabb kilátást elzár (1857 Eötvös József 8126019, 165) | Pompás, vörös kövekből épített lépcső vezetett a háttérbe, ahol óriási épület zárta el az eget (1916 Karinthy Frigyes 9309081, 34) | A telkek háromszög alaprajzúak voltak, így a súlypontjukban emelt épületek a kilátást nem zárták volna el egymás elől (1984 Moravánszky Ákos 1112003, 16).

8. ’〈annak kif-ére, hogy vki v. vmi meggátol vmiben vkit, vmit, ill. megakadályoz abban, hogy hozzájusson vmihez, érintkezzen vkivel, vmivel〉’ ❖ mindennémü éleſztö világi örömöktöl, és vigaſztaláſoktól el-zárattatván, a’ komor magánoſságban üdö elött kételenittetik el-enyéſzni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 105) | [a] polgári jogok gyakorlatától elzárt nagy tömeg (1843 Wesselényi Miklós 8528004, 8) | Legtöbb hasznuk lehetett akkor [a tengeri városoknak], midőn Velencze elzáratván a keresztyén világgal folytatott nagykereskedéstől, nagy verseny nélkül üzérkedhettek Velenczével (1865 Salamon Ferenc 8402007, 152) | egyszerre eldühösödött szemekkel rántotta vissza magát a páholyba s összerázta megint a függönyt, amivel elzárta magától a világot (1920 Szép Ernő 9665042, 107) | A gyermek, akit anyja eddig is kizárólagos tulajdonának tekintett, és igyekezett elzárni a külvilág elől (1973 Ranschburg Jenő 1130002, 79) | Az ősi élőlények maradványai akkor őrződnek meg jól, ha oxigéntől elzárva (pl. vízbe vagy mocsárba süllyedve) gyorsan vastag üledék rakódik rájuk (2002 Kerényi Attila 3173004, 457).

Vö. CzF. ~, elzárt; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elzáratik, elzárattatik

elzár tárgyas ige 1a6
1.
〈vmely tárgyat〉 (vhova) olyan helyre zár, ahol más nem fér(het) hozzá
Kéntelen voltam Téodáteſnek azt a’ mit töllem kivánt, meg igérni, a’ pappiroſſat pedig leg drágáb portékáim közzé zárám el
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Indulásom előtt egy óra-negyeddel jut eszembe, hogy könyveimet már mind elzártam, s az utra nem hagytam kinn semmit
(1847 Petőfi Sándor)
kivette a pénzt a fiókból és gondosan elzárta a Wertheim-szekrénybe
(1933 Karinthy Frigyes)
a légpuska nem minősül fegyvernek, ezért nem kell elzárva tartani
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
〈embert, állatot〉 szabad mozgásában korlátozva bezár (vhova)
De ki csenget annyit? Jakab postára ment, Margitot elzártam, a’ többi cselédnek pedig hirem nélkűl senkit sem szabad beereszteni
(1827 Kisfaludy Károly)
[a megcsalt férj] nyomába jött a szerelem bolygótüzének, s a fiút Roche taillée várába veté foglyul, hölgyét pedig otthon záratá el
(1864–1868 Erdélyi János²)
Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy azok más kutyákkal vagy macskákkal ne érintkezhessenek
(1996 Szinák János–Veress István)
1b. (helyhatározó n.)
szabadságától megfosztva (rövidebb időre) börtönbe zár vkit
Cſak maga vólt Etele, ki a’ Fogságban ſzomorkodott. Késre tudtta-meg: hogy Lováſzſza-is el-zárattatott
(1786 Dugonics András)
Pécsi Simon, Bethlen Gábor kanczellárja, midőn a törvényes eljárást mellőzni akarta, a gyanus urakat egyszerüen csak elzáratá, a nélkül, hogy valaha perbe fogatná
(1858 Kemény Zsigmond)
[Retz bíboros] a Mazarin ellen alakult Fronde összeesküvés élére állt; de 1652., kevéssel bíbornokká való kreálása után, elfogták és Vincennes-ben elzárták
(1929 TolnaiÚjLex.)
Tatabányán legalább ötven prostituált dolgozik türelmi zóna hiányában tiltott helyen, így a rendőrséggel már három éve vívják a harcot, mindhiába. A nem létező zónán kívül bírságot kell fizetni, aki nem fizet, azt pedig több napra elzárják
(2002 Magyar Hírlap)
2. (átv is)
〈helyiséget, térséget, ill. vmely tárgyat〉 ajtajának, fedelének stb. (zárószerkezettel történő) zárásával bezár
ha atyai ſzived nintſen egéſzſzen el zárva gyermeked elött, fogad kérlek azt a’ büntetéſt, mellyet eddig ſzenvedtem
(1775 Báróczi Sándor ford.Dusch)
angyalok őrzik az elzárt paradicsomot
(1841 Gaal József)
Én oly nagyon bíztam az emberek becsületességében, hogy én még a cselédem elől se zártam el fiókjaimat, almáriomjaimat
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Csupa hasznavehető holmit mutatott, légmentesen elzárható ételcsajkát, zsebkést
(1975 Kertész Imre²)
az édesanyám mindig a legnagyobb ezüstfenyőt vette meg a piacon, nem tudom, hogy hová dugta el, de karácsony előtt az egyik szobát rendre elzárta előlünk
(2002 Magyar Hírlap)
3.
〈nyílászárót〉 becsuk, bezár
utánam erősen A’ kaput elzárjad ’s ki ne nyisd, míg fegyvereimben, (Vígyázd meg jegyeit) engem közelíteni nem látsz
(1831 Vörösmarty Mihály)
minél nagyobb a vagyon, amit őrzünk, annál erősebben zárjuk el ajtónkat a rablók elől
(1919 Tóth Tihamér)
[IV. Vlád oláh vajda] egy ízben országa összes koldusait összegyüjtötte s miután bőven megvendégelte őket, rájuk gyujtatta a faházat, amelyben éppen lakomáztak s amelynek ajtóit, ablakait gondosan elzáratta
(1937 Bánlaky József)
Egy nap, amikor Alboin ebéd után bortól hevült állapotban ledőlt pihenni, hűtlen felesége mintha nyugalmát akarta volna biztosítani, elzáratta a palota kapuit, s eltávolította az őröket
(2002 Magyar Hírlap)
4.
〈nyílást ember v. állat〉 (átjárhatatlanná téve) eltakar (vmivel), es. 〈vmely rá v. elé helyezett tárgy〉 befed
[a kerti csiga] télben a föld alá bujván, háza nyilását mésznemü boritékkal zárja el
(1847 Peregriny Elek)
Az iskola keritését körül kell nézni és minden nyilást elzárni a kártékony nyulak ellen
(1857 Kerti Gazdaság)
Ez ablakok finom drót-szövettel legyenek elzárva, ugy hogy még a legyet se ereszszék keresztül
(1883 De Gerando Antonina)
Kotzmanek altiszt diákok segítségével az ablakokat téglával elzárta, deszkahulladékkal az ajtót is pótolta
(1955 Nováki Gyula)
A raj gazdája léptartó keresztfákat helyezett az odúba, s deszkalap zárta el a kezelőnyílást
(1999 Magyar néprajz)
4a.
〈üreges helyet〉 nyílásának befedésével, eltömítésével stb. lezár vmi, ill. vki (vmivel)
Bizonyos ſzemély borjú nyelvbl nagy darabot el nyelvén, érzette hogy nyeldeklöje kzepin fel-akadtt légyen, és hogy annak üregit tellyeſſéggel el zarta
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A lángkemencék hőségének fokozása végett néha a tüzelő osztály alatt levő üreget elzárják, és bele levegőt fujtatnak
(1893 PallasLex.)
az omladékok eltakaritásakor egy hieroglifás kővel elzárt üregre akadtak
(1932 Móra Ferenc)
a besűrűsödött nyák elzárja a külső elválasztású mirigyek kivezetőcsöveit
(2000 Természet Világa)
5.
〈utat〉 elrekeszt, eltorlaszol vmi, ill. (vmivel) vki
Tudatlanok olylyan törvény tsinálásra, Melyly útat el zárna a’ vad pártolásra
(1772 Orczy Lőrinc)
Egyszer azt képzeli, hogy a kárpáti szorosokat éjjelre néhány ember gerendákkal elzárhatja s akkor senki a hegyen át ide be nem jöhet
(1935 Hegedüs Lóránt)
A külügyi palota előtt a kocsijárót és gyalogjárót rendőrsorfal zárta el
(1947 Illyés Gyula)
két vijjogó német autó érkezik a helyszínre s az autóból kiugráló fegyveres katonák elzárják előttünk az utat
(1991 Csoóri Sándor)
5a.
(haladást, közlekedést, forgalmat) megakadályoz, meggátol vmi, vki
A’ Tzár a’ motsáros, és posványos helyekre vizeket botsátott, másutt mélly árkokat ásatott, egéſz erdket le-vágatott: el-zárta a’ menetelt
(1794 Molnár János)
A’ szirtek falként emelkedének, elzárva minden lehető átjárást
(1841 Athenaeum)
a töltés elzárta a Hanság és a Fertő-meder vízterületének közlekedését
(1937 Varga Lajos–Mika Ferenc)
Zömében a Ringről várhatók a vendégek is, a megközelítést azonban elzárja a támfal és a fölötte, a főhomlokzat előtt húzódó függőkert
(2010 Magyar Narancs)
6.
〈áramló anyag útját〉 elrekeszti, lezárja vmi, ill. (vmivel) vki
Úgy is ſzokott lenni; hogy a’ Leves alatt Elzárja a’ beſzéd’ útját minden falat
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
A szél útját elzárandó, bekeritették az egész térséget
(1893 Szilágy)
Ha a vizelet útját elzárja [a vesekő], súlyos vizeletpangást[,] vesemedence-tágulást okozhat
(1961 Buga László)
a Fehér-Körös medrét zsilipes duzzasztógáttal zárták el
(1991 Magyar néprajz)
6a.
〈áramló, terjedő anyagot, fényt〉 (áramlásában, terjedésében) megakaszt(ja), megállít(ja) vmi, ill. (vmivel) vki
a’ behúzott ablakdeszkák minden levegőt elzárnak a’ sötét, laktalan termektől
(1837 Athenaeum)
A falu patakját zsilippel elzáratta
(1909 Bálint Aladár)
a hús alatt elzárom a gázt
(1956 Nők Lapja szept. 20.)
A hóborította, vastag jégréteg rendkívül káros lehet a tavak élővilágára, mivel a hótakaró elzárja a fényt, ennek híján a vízinövények oxigéntermelése csökken
(1996 Magyar Hírlap)
6b.
〈vminek az áramlását szabályozó szerkezetet〉 zárt állásba helyez
a gépész tehát a tisztítócsapokat megnyitandja, és a víz mindaddig kieresztendő, míg a gőzhenger kellőleg meg leend melegítve; mi meglévén, az említett csapok megint elzáratnak, hogy a gép, a gőz teljes működése által kellő mozgásba hozassék
(1861 Petzval Ottó)
no, zárd el a [locsoló]csőt, Te Janó, te Mihál!
(1877 Arany János)
Mielőtt a laboratóriumból távoznánk, nézzük meg, hogy tisztán hagytunk-e minden eszközt, elzártuk-e az összes víz- és gázcsapot
(2002 Tőkés Béla–Dónáth-Nagy Gabriella)
6c.
〈készüléket〉 kapcsolószerkezetének zárt állásba helyezésével kikapcsol vki, vmi
Az ellenőrzés megkönnyitésére 1884-ben készitették a villámos apparátust [a totalizatőrben], mely a start pillanatában egyszerre elzárta az összes gépeket
(1899 Budapesti Hírlap)
Gyakorlott munkás az égett szagtól rögtön észreveszi, hogy baj van és elzárja a gépet
(1916 Budapesti Hírlap okt. 18.)
anyu mondta, hogy akkor zárjam el végre a tévét, és menjek levegőre
(1980 Janikovszky Éva)
7.
〈vmely terület, természeti képződmény, ill. ajtó, fal stb.〉 elválaszt, elkülönít (vmitől) vmit, ill. úgy zár le vmit, hogy elhelyezkedésével, (ott) létével az oda való bejutást, kapcsolattartást akadályozza
ne gondold hogy olyan erös köfal tanáltaſſék, mely el zárhaſſa tölled kéttſégben eſett ſzeretödet
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
a sziget éjen át el volt zárva azáltal, hogy felvonatott a nappal Benő őrgondjára bizott hid
(1862 Remellay Gusztáv)
A kert enyhe, illatos csöndje jól esett; a vadszőlővel befutott magas kerítés egészen elzárt a szomszédságtól, úgy, hogy majdnem falun képzelhettük magunkat
(1909 Tóth Wanda)
a keskeny szorosokat szigetek sora zárja el a többnyire morcos nyílt óceántól
(1998 Természet Világa)
7a.
〈annak kif-ére, hogy elhelyezkedésénél fogva a kilátást v. vminek a láthatóságát akadályozza vmi〉
mig utólyára látván hogy az éjtzaka mindeneket el zárt ſzemei elöl, tudakozta merre vette légyen uttyát a’ Király
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Ha itt laknám, s ablakomból kinézve, mindig e setét erdőt látnám magam előtt, mely minden távolabb kilátást elzár
(1857 Eötvös József)
Pompás, vörös kövekből épített lépcső vezetett a háttérbe, ahol óriási épület zárta el az eget
(1916 Karinthy Frigyes)
A telkek háromszög alaprajzúak voltak, így a súlypontjukban emelt épületek a kilátást nem zárták volna el egymás elől
(1984 Moravánszky Ákos)
8.
〈annak kif-ére, hogy vki v. vmi meggátol vmiben vkit, vmit, ill. megakadályoz abban, hogy hozzájusson vmihez, érintkezzen vkivel, vmivel〉
mindennémü éleſztö világi örömöktöl, és vigaſztaláſoktól el-zárattatván, a’ komor magánoſságban üdö elött kételenittetik el-enyéſzni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[a] polgári jogok gyakorlatától elzárt nagy tömeg
(1843 Wesselényi Miklós)
Legtöbb hasznuk lehetett akkor [a tengeri városoknak], midőn Velencze elzáratván a keresztyén világgal folytatott nagykereskedéstől, nagy verseny nélkül üzérkedhettek Velenczével
(1865 Salamon Ferenc)
egyszerre eldühösödött szemekkel rántotta vissza magát a páholyba s összerázta megint a függönyt, amivel elzárta magától a világot
(1920 Szép Ernő)
A gyermek, akit anyja eddig is kizárólagos tulajdonának tekintett, és igyekezett elzárni a külvilág elől
(1973 Ranschburg Jenő)
Az ősi élőlények maradványai akkor őrződnek meg jól, ha oxigéntől elzárva (pl.például vízbe vagy mocsárba süllyedve) gyorsan vastag üledék rakódik rájuk
(2002 Kerényi Attila)
Vö. CzF. ~, elzárt; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elzáratik, elzárattatik

Beállítások