engedményez ige 4b

1. ts (rég) ’〈illetékes személy, hatóság stb.〉 hivatalosan engedélyez, ill. jóváhagy vmit’ ❖ a’ belvárosi casino vendéglője saját költségén tanácsilag 20 évre engedményezve, egy igen díszes kioszkféle mulatóházat épite (1842 Pesti Hírlap CD61) | a’ márcziusi engedményezett alkotmány (1850 Kemény Zsigmond 8235037, 70) | A párizsi parlament a kínzásoknak csak két nemét engedményezte, nevezetesen: a vizzel és spanyolcsizmávali kínzást (1863 Lauka Gusztáv 8343007, 70) | az 1836-ki törvény [...] a magyar nyelvet még csak engedményezte: míg 1840 óta (6. tc.) az országos és hatósági feliratok, a helytartó tanács intézvényei és körlevelei az ország határai közt már csak magyarúl szólhattak (1864 Toldy Ferenc 8481012, 292).

2. ts (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely testület, ill. vki engedélyezi v. hagyja, hogy rendelkezésére álljon vkinek vmi, vki, v. megkapjon vmit vki〉’ ❖ felirtunk a’ h. tanácshoz, hogy megyénknek az 1840: 9 szerint 4 rendőri szolgabirát engedményezni méltóztassék (1843 Pesti Hírlap CD61) | [családunkban] szokásban van a keresmény, vagy nyeremény egy részét osztalékul a család számára pontosan átszolgáltatni: ezen részlet roszszabb napok esetére gyűjtetik és őriztetik, vagy ajándékul azoknak engedményeztetik, kik betegség vagy más szerencsétlenség által munkaképtelenekké tétetve, nyomorban sinlődnek (1863 Lauka Gusztáv 8343008, 52) | [Pius pápa] nem átallaná saját tekintélyét annyira lealacsonyítani, miként kijelentené, hogy mindazon szabadságok és alkotmányos intézvények, melyeket alattvalóinak engedményezett, csalással, erőszakkal lettek tőle kicsikarva (1894 e. Kossuth Lajos CD32).

2a. (hiv) ’〈jogosult, kül. hitelező vmely követelést〉(szerződés által) átruház’ ❖ Édes kötelességének érzi a’ választottság megemlíteni t. Hrabovszky Dávid ur hazafiui részvételét, miszerint a’ t. egyesület tőkeértékének öregbitéseül bizonyos 200 p. frtnyi követelést vala szíves engedményezni, mellynek behajtását maga igéré eszközölni (1843 Pesti Hírlap CD61) | Még az öreg báró állitotta ki a kötelezvényt tiz ezer forintról Braun Salamon javára. Ez engedményezte Gyémántkövy báróra (1879 Vajkay Károly C4677, 137) | a követelés a jelen megállapodás lejártakor esedékes. A Fenyő Miksa és Móricz Zsigmond által a mai napon Babits Mihályra engedményezett összegek viszont a Nyugat könyveiből és mérlegéből mint tehertételek törlendők (1962 Gellért Oszkár 9180002, 340) | az eddigi, pályáztatás útján történő követeléseket ezt követően a magyar követeléskezelő központnak kell adni, ha úgy tetszik, engedményezni, és ez a szervezet az engedményezést tovább is adhatja (2005 Országgyűlési Napló CD62).

3. tn (rég, ritk) ’〈társadalmi csoport〉 vmely előnyről, jogról lemondva engedményeket tesz’ ❖ [a magyar arisztokrácia nagyobb része,] okulván az előbbeni országgyülés rosz sikerén, [...] és látván, hogy a kormányok a nép erejének és ezek fejlődésének engedni kénytelenek: ő is készült engedményezni, csakhogy kelletlenül és nem a körülmények-kívánta mértékben (1858 e. Mészáros Lázár C3095, 22).

Vö. CzF. engedményėz, engedményėző; ÉrtSz.; ÉKsz.

engedményez ige 4b
1. tárgyas (rég)
〈illetékes személy, hatóság stb.〉 hivatalosan engedélyez, ill. jóváhagy vmit
a’ belvárosi casino vendéglője saját költségén tanácsilag 20 évre engedményezve, egy igen díszes kioszkféle mulatóházat épite
(1842 Pesti Hírlap)
a’ márcziusi engedményezett alkotmány
(1850 Kemény Zsigmond)
A párizsi parlament a kínzásoknak csak két nemét engedményezte, nevezetesen: a vizzel és spanyolcsizmávali kínzást
(1863 Lauka Gusztáv)
az 1836-ki törvény [...] a magyar nyelvet még csak engedményezte: míg 1840 óta (6. tc.törvénycikk) az országos és hatósági feliratok, a helytartó tanács intézvényei és körlevelei az ország határai közt már csak magyarúl szólhattak
(1864 Toldy Ferenc)
2. tárgyas (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely testület, ill. vki engedélyezi v. hagyja, hogy rendelkezésére álljon vkinek vmi, vki, v. megkapjon vmit vki〉
felirtunk a’ h. tanácshelytartótanácshoz, hogy megyénknek az 1840: 9 szerint 4 rendőri szolgabirát engedményezni méltóztassék
(1843 Pesti Hírlap)
[családunkban] szokásban van a keresmény, vagy nyeremény egy részét osztalékul a család számára pontosan átszolgáltatni: ezen részlet roszszabb napok esetére gyűjtetik és őriztetik, vagy ajándékul azoknak engedményeztetik, kik betegség vagy más szerencsétlenség által munkaképtelenekké tétetve, nyomorban sinlődnek
(1863 Lauka Gusztáv)
[Pius pápa] nem átallaná saját tekintélyét annyira lealacsonyítani, miként kijelentené, hogy mindazon szabadságok és alkotmányos intézvények, melyeket alattvalóinak engedményezett, csalással, erőszakkal lettek tőle kicsikarva
(1894 e. Kossuth Lajos)
2a. (hiv)
〈jogosult, kül. hitelező vmely követelést〉 (szerződés által) átruház
Édes kötelességének érzi a’ választottság megemlíteni t.tekintetes Hrabovszky Dávid ur hazafiui részvételét, miszerint a’ t.tekintetes egyesület tőkeértékének öregbitéseül bizonyos 200 p. frtnyipengő forintnyi követelést vala szíves engedményezni, mellynek behajtását maga igéré eszközölni
(1843 Pesti Hírlap)
Még az öreg báró állitotta ki a kötelezvényt tiz ezer forintról Braun Salamon javára. Ez engedményezte Gyémántkövy báróra
(1879 Vajkay Károly)
a követelés a jelen megállapodás lejártakor esedékes. A Fenyő Miksa és Móricz Zsigmond által a mai napon Babits Mihályra engedményezett összegek viszont a Nyugat könyveiből és mérlegéből mint tehertételek törlendők
(1962 Gellért Oszkár)
az eddigi, pályáztatás útján történő követeléseket ezt követően a magyar követeléskezelő központnak kell adni, ha úgy tetszik, engedményezni, és ez a szervezet az engedményezést tovább is adhatja
(2005 Országgyűlési Napló)
3. tárgyatlan (rég, ritk)
〈társadalmi csoport〉 vmely előnyről, jogról lemondva engedményeket tesz
[a magyar arisztokrácia nagyobb része,] okulván az előbbeni országgyülés rosz sikerén, [...] és látván, hogy a kormányok a nép erejének és ezek fejlődésének engedni kénytelenek: ő is készült engedményezni, csakhogy kelletlenül és nem a körülmények-kívánta mértékben
(1858 e. Mészáros Lázár)
Vö. CzF. engedményėz, engedményėző; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások