éppen 0 partikula  épen (rég)

1. ’〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy vmely esemény, állapot, helyzet a szövegkörnyezetben meghatározott eseménnyel, állapottal, helyzettel v. a megnyilatkozással egy időben (meg)történik, ill. fennáll〉’ ❖ Midön éppen a’ fellyebb fel-jegyzett bús, és kedves énekének nótáját pengetné, ſzinte bé-lép vala hozzá egy heréltt ſzeretsen (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 259) | Utazása közben egy város végén meglát egy csapat gyermeket, éppen a mint katonásdit játszott (1872 Kállay István 8218003, 34) | Kedves Heil uram, nagy szívességet tehetne nekem. Estére olyan vendégeim lesznek, akik nagyon szeretik a vaddisznóhúst s véletlenül e pillanatban éppen nincs házamnál (1886 Reviczky Gyula 8392098, 334) | Beszéltünk sok mindenfélét, ugy akármit, ami éppen eszünkbe jutott, sokat nevettünk, kedveskedők és bolondosak voltuk (1913 Nagy Lajos 9472011, 12) | A restiben wurlitzer bömbölte az éppen divatos slágereket (1979 Hajnóczy Péter 9215002, 90) | – Hé, éppen sztoriban vagyok! Figyelnétek? – rázta a fejét türelmetlenül Dave (2010 Leiner Laura 3208005, 17).

1a. ’〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy vmely esemény a szövegkörnyezetben meghatározott eseményt v. a megnyilatkozást közvetlenül megelőzően bekövetkezett〉’ ❖ mikor éppen már elindította vala Zápolya Bátorit Bétsbe Maximiliánhoz: akkor érkezett haza Békési Kostántzinápolyból (1802 e. Budai Ferenc 7060003, 339) | Tehát az égiháború’ alkalmával a’ most előadatott helyeket kerűlnünk kell. Szinte veszedelmes az is, ha az ember azonnal oda megy, a’ hová a’ menykő éppen leütött (1829 Zádor Elek ford.–Wigand 8532013, 57) | mondd a fogadósnénak, adjon kenyeret is, mert éppen elfogyott (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102008, 260) | a szállásra éppen megérkezve is hosszas diplomácziai leveleket s mindenféle rendeleteket írt (1910 Márki Sándor CD55) | Szombat reggel Misa éppen felkelt, cihelődött, mikor a kutya lihegve berontott a nyitott ajtón (1962 Lengyel József 9395004, 283) | A 33 éves késelőt Szigetszentmiklóson kapták el, akkor, amikor egy konditeremből éppen kilépett (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈Szembeállító kiemelésre.〉’

2a. ’〈a szóba jöhető alternatívák közül v. a meghatározottal szemben az állítást v. kérdést az utána álló (szerkezetes) mondatrészre vonatkoztatva〉’ ❖ Midn én ezen könyvemet irtam, tſak azt gondoltam, hogy éppen ezen mondott végre való vólna ez az én munkám; és nem is atta még-eddig ſemmi is elöl magát, a’ melly ezen el-tkéllett gondolatot bennem meg máſétotta volna (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)()(10v]) | ki hozta oda? ’s miért éppen a’ kerék vágásba tette le (1815 Pálóczi Horváth Ádám 8352013, 18) | Éppen téged kereslek (1871 Mikszáth Kálmán 8312001, 22) | Már csak egy reménységem volt: az utolsó számtani dolgozat. Azt éppen a karácsonyi szünet előtt való nap írtuk, délelőtt (1918 Móra Ferenc 9459007, 138) | A gyászrítusok értelme-lényege pedig éppen az, hogy megtanuljunk élet és halál összefüggésében élni (1989 Polcz Alaine 1120003, 319) | Nem lehetséges-e, hogy miközben folyamatosan a kapcsolatunk nehézségeiről, problémáiról és egy meghitt kapcsolat utáni vágyunkról beszélünk, éppen magát a kapcsolatot hagyjuk szinte figyelmen kívül? (2010 Pál Ferenc 3256001, 42).

2b. ’〈tagadás nyomatékosítására〉’ ❖ Hát azért kérél ſzállást, mond a’ Vitéz hogy velünk tsufolkodjál? Éppen nem tsufolkodom, úgy mond az Öreg (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 4) | az erdélyi népnek annyit kellett szenvedni mindenféle szövetségeseitől és pártfogóitól, miszerint éppen nincs mit csodálni rajta, ha egyszerre készen volt majd az egyiket, majd a másikat ütni, ha felszólították (1853 Jókai Mór CD18) | Ennyi ájtatosság meglepő volt, ez éppen nem vallott Luciára (1931 Herczeg Ferenc 9241006, 104) | Nem értettem, mi készül, s a felnőttek miért ilyen gyanútlanok. Vagy éppen nem gyanútlanok, hanem bele vannak avatva az ócska színjátékba (2005 Nádas Péter 3241004, 282).

2c. ’〈a megnevezett v. leírt állapotnak, tulajdonságnak, körülménynek stb. való lehető legjobb megfelelés kif-ére:〉 pont(osan)’ ❖ A’ Grófné az alatt valamint önnön maga gyermekét, olly ſzorgalmatoſsággal, és gondviſeléſsel fel-nevelt éppen tizenkét eſztendös koromig (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 225) | Ez alá, mondom, szintúgy lehet egész istállót építtetni, melynek a’ szélességét, belőlről kell 4 ölre hagyni, hogy éppen 2 sor szarvas marhára való legyen farral össze (1805 Pethe Ferenc 8364008, 719) | Megvan az anyag. Megvan a cikk-matéria! Ez éppen betölti a lap hiányzó részét (1873 Mikszáth Kálmán 8312044, 39) | Fehér nyit ajtót. Éppen nyolc óra (1973 Marosán György 9425003, 56) | itt a csiperke közé kevertek vargányát, őzlábgombát és más erdei gombákat is. Persze nem sokat, csak éppen annyit, hogy ellenállhatatlanul pikáns legyen a pörkölt íze (2009 Kondor Vilmos 3183001, 73).

2d. (a hogy ksz előtt) ’〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy az állítás (tagadása) a megelőző állítással v. a ki nem fejtett feltételezéssel ellentétes〉’ ❖ A’ tisztán talált papiros bé volt írva mindennel, a’ mit tsak képzelhettem: éppen hogy deczifrálni (!) [= dekódolni] nem volt mit (1812 Sipos Pál C2562, 377) | – De Branyicskónál csak nem volt kend? – vallatja odább a gyerek, ki már megkóstolta a magyar háború históriájának édességét a könyvből. – De bizony éppen hogy voltam. Ketten vettük be (1874 Mikszáth Kálmán CD04) | – Na mi a fene, – mondom, – ilyen jól megy a szekeres gazdáknak, hogy nagyurakkal paroláznak. – Éppen hogy nem! – feleli a kocsis: – Éppen mert bajban vannak, azért dörgölődnek az urakhoz (1941 Tersánszky Józsi Jenő 9706012, 7) | Balázs úr nem a halálra gondolt. Éppen hogy az életre (1985 Grendel Lajos 1060003, 312) | a katolikus egyház irányításának olasz jellege nem csökkent, hanem éppenhogy erősödött (2001 Tóth István György CD58).

3. ’〈Vmely tulajdonság mértékének, vmely cselekvés, történés intenzitásának fokozati skálán való elhelyezésére.〉’

3a. (a hogy ksz előtt, tagadó szerkezetben) (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy nagyon kevésen múlik, hogy a ksz után megfogalmazott cselekvés, történés nem következik be, nem valósul meg〉’ ❖ Felgyógyult végre a kiszenvedett rab; – másnak örömére szolgálandott a visszanyert ép erő, ennek nyomorára, kinzatására szolgált. – Guny, üldözés, verés, baromi munka, koplalás lőn oztályrésze; még ekének is eléje fogaték, csak épen hogy füvel nem táplálták (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Apró uram csak éppen hogy meg nem ölelte Máli nénit örömében (1902 Mikszáth Kálmán CD04) | A többiek is körülvették, veregették a vállát, megölelték, majdnem tapsoltak, éppen hogy nem éljeneztek (1917 Kosztolányi Dezső 9359120, 69) | a fiatal nő éppen hogy meg nem állt, de talán meg is állt egy rövid pillanatra és máris jött felém szemeit és tiszta pillantását rám emelve (1944 Remenyik Zsigmond 9561001, 25).

3b. (a csak partikulával) ’〈vmely esemény rövid, pillanatnyi voltának v. kis intenzitásának, vmely tulajdonság kis mértékének, ill. mennyiség, mérték kicsi voltának v. vmi kis mennyiségének kif-ére v. kiemelésére〉’ ❖ Hogyha lesz az Úrnál egy kis becsületem, A megszorult Jákob példáját követem, Aki gabonáért külde Egyiptomba, De követi csaknem mentek árestomba. Én is hát az Úrtól ha nyerni találok Búzát, csak éppen egy vékával instálok (1795 Zilahi János 7495009, 28) | csak éppen meg fogom tapogatni [a beteg nyakát] (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102001, 258) | [az ember] bérel egy nagy kertet, meg egy kicsi házat a mi csak éppen valamivel nagyobb mint a sír és dolgozik (1897 Thury Zoltán 8479014, 45) | Ebben a pillanatban lépett a kávéházba Karvaly. Éppen csak érintette asztalunkat: – Mi az, levél? – s már el is tűnt a hátsó teremben (1964 Pilinszky János 9531180, 229) | Amikor január első napjaiban megnyitották az üzletet, még éppen csak volt valami a polcokon (2005 Nádas Péter 3241003, 200).

3c. (a csak partikulával) ’〈annak kif-ére, hogy vmely esemény, kül. állapotváltozás a szövegkörnyezetben meghatározott eseménynél v. a megnyilatkozásnál csak kicsivel korábban következik be〉’ ❖ nem lehel rám egy csepp meleget is a hibásan alkalmazott s Magyarországban éppen csak divatozni kezdett „új” [fűtőcső] (1834–1837 Széchenyi István CD1501) | A választójogról még csak éppen beszéltek a kormányon, máris siettünk a saját sorainkban fölfedezni egy csomó árulót (1910 Csizmadia Sándor¹ 9089012, 26) | Éppen csak hogy alkonyodott, a Zöld utcai nádvágók akkor mentek hazafelé (1973 Gion Nándor 9190005, 90) | [Alpár László] a Budapesten éppen csak megkezdett egyetemi tanulmányait Párizsban folytatta, de nem fejezhette be (1991 Halász Gábor² 2037021, 1525) | a háború pusztításaiból csak éppen felépülő Németország lelkesedése az újabb fegyverkezés iránt (2007 Balázs Zoltán² 3011004, 169).

3d. (a nem tagadószó után) ’〈eufemisztikus megfogalmazásban is: a tagadott tulajdonság ellentétének enyhítésére〉’ ❖ A’ No. 35. alatt való orvoſſágnak-is itt igen hatható ereje vagyon; és ſok ideig valóſágos tulajdon képen gyógyitó (ſpecificum) orvoſſágnak tartották e’ betegſégben; ez jólehet [!] nem éppen tſalhatatlan eſzkz, de igen haſznos (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 340) | E percben a szalon ajtaja feltárult, és Czobor Lipót lépett be rajta nem éppen szalonképes öltözetben (1894 e. Justh Zsigmond 8213006, 347) | Valamikor Európában minden haladás az ária népek kezében volt, mig a nem ária nemzetekről nem éppen a leghizelgőbb vélemény uralkodott (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 9) | [Jámbor Lajos] megválasztása nem éppen szabályszerűen történt (1948 Szabó Pál² 9631005, 160) | egy óriás repeszbombát találtak A szomszéd autószerviz udvarán, De féltonnásat, nem éppen parányit (2010 Térey János 3314004, 321).

4. ’〈azonosság, hasonlóság kiemelésére〉’ ❖ minthogy az a’ ſzerentsétlen önnön ſzerentsétlenségére éppen olly ſzinü ruhát hordozot, mitsodáſt a’ Tuſzánói Hertzeg, azért a’ gonoſzságra fel-agyarítatott gyilkoſok azt hitték, hogy a’ légyen a’ Hertzeg (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 373) | „Seguier Ur, kegyed még igen fiatal” mondá Napoleon. „Én éppen annyi idős vagyok – felelt az – mint fölséged volt, midőn Marengónál győzött[”] (1834 Garasos Tár 8625002, 96) | az öreg rétjáró az emberek távollétében éppen úgy beszélt róluk, mintha ott lettek volna (1956 Fekete István 9142002, 103) | A kislányok éppen akkorák, mint én (2002 Bódis Kriszta 3145003, 1107).

4a. ’〈annak kif-ére, hogy vmi igaz vkire, vmire, akárcsak a másikra, ill. vmely állítás igaz, akárcsak a másik〉’ ❖ a’ midön a’ Katonaság tsak Diviſionként, avagy ámbár egéſz Regement, mind-az által azon egy Vármegyében a’ hol Quartélyban fekſzik, contrahaltatnék [= összevonatnák], és ezen Contractio [= összevonás] egy Holnapnál tovább nem tartatnék, a’ Naturalék, éppen úgy, mint mikor a’ Katonaſág nem exerciroz, a’ Contractiós, avagy a’ Quartélyos Helységektl, ingyen adminiſtraltatnak (1782 Regulamentum militare ford. 7469001, [III]) | a’ filozofálás éppen oly természetes szüksége a’ léleknek, mint az étel és ital a’ testnek (1841 Péterfi Károly 8362001, 5) | Elvégre, nincs-e a fiúnak éppen annyira igaza, mint őneki? (1918 Földi Mihály 9157001, 137) | Az Azraële akaratának engedni kényszerülő eunuchnak éppen úgy tapasztalnia kell ezt [ti. a döntéshelyzetet], mint a fejedelemnek, amikor az udvarába menekült moldvai hercegasszony kiadatásáról kell döntenie (2010 Szajbély Mihály 3288003, 136).

5. (a mondat állítmányi része előtt, az állítmánnyal azonos tőből létrehozott -nak/-nek ragos névszó vagy fn-i ign után) ’〈a kijelentés megengedő jelentéstartalmának nyomatékosítására〉’ ❖ Mikor Gida megkérdezte [Lizától], hogy fél-e tőle, azt mondta, hogy igenis fél. De mikor azt mondta, hogy gyűlöli-e most már, azt mondta, hogy gyűlölni éppen nem gyűlöli… (1893 Herczeg Ferenc 9241020, 102) | Kiégetni éppen nem égettem, oh, Nagy Bűbájos, de bizony, bizony, kicsi hija volt, hogy lángra nem lobbantam, porrá nem égtem (1927 Benedek Elek 1015001, 65) | – De mégse lesz jó ezzel a kutyával – komolyodott el hirtelen Misa. – Nem lesz jó … Mit gondolsz? Visszavigyem? – Nehéz lenne. – Nehéznek éppen nem nehéz. Még el tudok bánni egy kutyával (1962 Lengyel József 9395004, 283) | De mire kell ez neked? – Kelleni éppen nem kell – dörmögte az öreg (1988 Kertész Imre² CD41) | A gleccser egyik középmorénája távolabbra úgy fest, mint egy széles, fekete járda a jég közepén, melyen – gondoljuk mi – könnyűszerrel fel is lehetne gyalogolni. Lehetni éppen lehetne, de felszerelés nélkül veszélyes is volna (1995 Természet Világa CD50).

6. ’〈Ksz után diskurzusjelölőként.〉’

6a. (a csak ksz után) ’〈a ksz-val kifejezett korlátozás nyomatékosítására〉’ ❖ azok a kis oroszlánforma ölebecskék, amiknek mind alakjuk, mind bátorságuk oroszláni, csak éppen termetük miniatűr hozzá (1862 Jókai Mór CD18) | Az egyes események és alakok önmagukban véve érdekesek, csak éppen nincs a műnek egységes koncepciója (1959 Valóság 2056044, 124) | Mindez reális volt, csak éppen nem túl vonzó (2002 Goretity József ford.–Dovlatov 3120001, 291) | nem kellene inkább a horcruxok felkutatására összpontosítanunk? – De, csak éppen fogalmam sincs, hol van akár csak egyetlen horcrux is (2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.–Rowling 3325005, 89).

6b. (a ha ksz után) ’〈a ksz-val kifejezett lehetőség megengedésének kif-ére〉’ ❖ Ha pedig éppen azt kévánod: hogy Papi-hivatalomnak le-tétele hamarébb meg-történnyen, csak-éppen arra kérlek egyedl: ne kénszerícscs arra a’ méltatlanságra: hogy a’ honnyi Szer-tartásokat meg-változtassam (1798 Dugonics András 7087004, 81) | Iktató vagyok a telekkönyvnél… ha éppen tudni akarod (1897 Mikszáth Kálmán 8312009, 226) | Aztán meghítt, hogy ha éppen unatkozom, látogassak el hozzá (1912 Gárdonyi Géza 9173002, 27) | Udvaroljon? – tűnődött. – Jó, megteszi, ha éppen muszáj: az udvarlással is megpróbálkozik (1960 Urbán Ernő 9742002, 43).

6c. (felsorolás utolsó tagját, ill. két választási lehetőség második tagját bevezető vagy ksz után) ’〈a ksz-val bevezetett alternatíva mint (nem várt) lehetőség kiemelésére〉’ ❖ a’ Grófné egyſzer adott válaſzán álhatatoſſan meg-állván, azt felelte ismét, hogy ſzemélyében ugyan leg-kiſebb gyántsot ſem találna, férjhez menni mindazáltal kevés, vagy éppen ſemmi kedve ſem volna (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 157) | Már most azt hiszem, hogy ezen nagy embereknek csak neveiket tanulta meg öcsém uram; de halhatatlan munkájikat se nem tudja, se nem érti, vagy éppen soha sem is látta (1829 Fogarasi Nagy Pál 8326003, 68) | [Lemming] olcsó, rossz vagy éppen megromlott gabonát oszt ki a nép között (1869 Gyulai Pál 8173010, 381) | Ezek közé a hagyományok közé [ti. a magyar nemzetiség irodalmi, történelmi hagyományai közé] éppúgy odatartozik a tizenkilencedik századi és régebbi erdélyi művelődés, mint a két háború közötti korszak, vagy éppen a felszabadulás utáni évek újrakezdése, „második hőskora” (1972 Pomogáts Béla 2021026, 938) | munkatársaim rendszeresen rákacsintottak a televízióra, és jó hangosan belebeszéltek a lámpákba, így adtak hangot annak, hogy épp mire vágynak: pizzára, sült húsra vagy éppen tejes shake-re (2003 Kiss Marianne ford.–Rodham Clinton 3181002, 346).

Vö. CzF. épen; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

éppen 0 partikula
épen (rég)
1.
〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy vmely esemény, állapot, helyzet a szövegkörnyezetben meghatározott eseménnyel, állapottal, helyzettel v. a megnyilatkozással egy időben (meg)történik, ill. fennáll〉
Midön éppen a’ fellyebb fel-jegyzett bús, és kedves énekének nótáját pengetné, ſzinte bé-lép vala hozzá egy heréltt ſzeretsen
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Utazása közben egy város végén meglát egy csapat gyermeket, éppen a mint katonásdit játszott
(1872 Kállay István)
Kedves Heil uram, nagy szívességet tehetne nekem. Estére olyan vendégeim lesznek, akik nagyon szeretik a vaddisznóhúst s véletlenül e pillanatban éppen nincs házamnál
(1886 Reviczky Gyula)
Beszéltünk sok mindenfélét, ugy akármit, ami éppen eszünkbe jutott, sokat nevettünk, kedveskedők és bolondosak voltuk
(1913 Nagy Lajos)
A restiben wurlitzer bömbölte az éppen divatos slágereket
(1979 Hajnóczy Péter)
– Hé, éppen sztoriban vagyok! Figyelnétek? – rázta a fejét türelmetlenül Dave
(2010 Leiner Laura)
1a.
〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy vmely esemény a szövegkörnyezetben meghatározott eseményt v. a megnyilatkozást közvetlenül megelőzően bekövetkezett〉
mikor éppen már elindította vala Zápolya Bátorit Bétsbe Maximiliánhoz: akkor érkezett haza Békési Kostántzinápolyból
(1802 e. Budai Ferenc)
Tehát az égiháború’ alkalmával a’ most előadatott helyeket kerűlnünk kell. Szinte veszedelmes az is, ha az ember azonnal oda megy, a’ hová a’ menykő éppen leütött
(1829 Zádor Elek ford.Wigand)
mondd a fogadósnénak, adjon kenyeret is, mert éppen elfogyott
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
a szállásra éppen megérkezve is hosszas diplomácziai leveleket s mindenféle rendeleteket írt
(1910 Márki Sándor)
Szombat reggel Misa éppen felkelt, cihelődött, mikor a kutya lihegve berontott a nyitott ajtón
(1962 Lengyel József)
A 33 éves késelőt Szigetszentmiklóson kapták el, akkor, amikor egy konditeremből éppen kilépett
(2002 Magyar Hírlap)
2.
〈Szembeállító kiemelésre.〉
2a.
〈a szóba jöhető alternatívák közül v. a meghatározottal szemben az állítást v. kérdést az utána álló (szerkezetes) mondatrészre vonatkoztatva〉
Midn én ezen könyvemet irtam, tſak azt gondoltam, hogy éppen ezen mondott végre való vólna ez az én munkám; és nem is atta még-eddig ſemmi is elöl magát, a’ melly ezen el-tkéllett gondolatot bennem meg máſétotta volna
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
ki hozta oda? ’s miért éppen a’ kerék vágásba tette le
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
Éppen téged kereslek
(1871 Mikszáth Kálmán)
Már csak egy reménységem volt: az utolsó számtani dolgozat. Azt éppen a karácsonyi szünet előtt való nap írtuk, délelőtt
(1918 Móra Ferenc)
A gyászrítusok értelme-lényege pedig éppen az, hogy megtanuljunk élet és halál összefüggésében élni
(1989 Polcz Alaine)
Nem lehetséges-e, hogy miközben folyamatosan a kapcsolatunk nehézségeiről, problémáiról és egy meghitt kapcsolat utáni vágyunkról beszélünk, éppen magát a kapcsolatot hagyjuk szinte figyelmen kívül?
(2010 Pál Ferenc)
2b.
〈tagadás nyomatékosítására〉
Hát azért kérél ſzállást, mond a’ Vitéz hogy velünk tsufolkodjál? Éppen nem tsufolkodom, úgy mond az Öreg
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
az erdélyi népnek annyit kellett szenvedni mindenféle szövetségeseitől és pártfogóitól, miszerint éppen nincs mit csodálni rajta, ha egyszerre készen volt majd az egyiket, majd a másikat ütni, ha felszólították
(1853 Jókai Mór)
Ennyi ájtatosság meglepő volt, ez éppen nem vallott Luciára
(1931 Herczeg Ferenc)
Nem értettem, mi készül, s a felnőttek miért ilyen gyanútlanok. Vagy éppen nem gyanútlanok, hanem bele vannak avatva az ócska színjátékba
(2005 Nádas Péter)
2c.
〈a megnevezett v. leírt állapotnak, tulajdonságnak, körülménynek stb. való lehető legjobb megfelelés kif-ére:〉 pont(osan)
A’ Grófné az alatt valamint önnön maga gyermekét, olly ſzorgalmatoſsággal, és gondviſeléſsel fel-nevelt éppen tizenkét eſztendös koromig
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Ez alá, mondom, szintúgy lehet egész istállót építtetni, melynek a’ szélességét, belőlről kell 4 ölre hagyni, hogy éppen 2 sor szarvas marhára való legyen farral össze
(1805 Pethe Ferenc)
Megvan az anyag. Megvan a cikk-matéria! Ez éppen betölti a lap hiányzó részét
(1873 Mikszáth Kálmán)
Fehér nyit ajtót. Éppen nyolc óra
(1973 Marosán György)
itt a csiperke közé kevertek vargányát, őzlábgombát és más erdei gombákat is. Persze nem sokat, csak éppen annyit, hogy ellenállhatatlanul pikáns legyen a pörkölt íze
(2009 Kondor Vilmos)
2d. (a hogy ksz előtt)
〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy az állítás (tagadása) a megelőző állítással v. a ki nem fejtett feltételezéssel ellentétes〉
A’ tisztán talált papiros bé volt írva mindennel, a’ mit tsak képzelhettem: éppen hogy deczifrálni (!) [= dekódolni] nem volt mit
(1812 Sipos Pál)
– De Branyicskónál csak nem volt kend? – vallatja odább a gyerek, ki már megkóstolta a magyar háború históriájának édességét a könyvből. – De bizony éppen hogy voltam. Ketten vettük be
(1874 Mikszáth Kálmán)
– Na mi a fene, – mondom, – ilyen jól megy a szekeres gazdáknak, hogy nagyurakkal paroláznak. – Éppen hogy nem! – feleli a kocsis: – Éppen mert bajban vannak, azért dörgölődnek az urakhoz
(1941 Tersánszky Józsi Jenő)
Balázs úr nem a halálra gondolt. Éppen hogy az életre
(1985 Grendel Lajos)
a katolikus egyház irányításának olasz jellege nem csökkent, hanem éppenhogy erősödött
(2001 Tóth István György)
3.
〈Vmely tulajdonság mértékének, vmely cselekvés, történés intenzitásának fokozati skálán való elhelyezésére.〉
3a. (a hogy ksz előtt, tagadó szerkezetben) (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy nagyon kevésen múlik, hogy a ksz után megfogalmazott cselekvés, történés nem következik be, nem valósul meg〉
Felgyógyult végre a kiszenvedett rab; – másnak örömére szolgálandott a visszanyert ép erő, ennek nyomorára, kinzatására szolgált. – Guny, üldözés, verés, baromi munka, koplalás lőn oztályrésze; még ekének is eléje fogaték, csak épen hogy füvel nem táplálták
(1859 Vasárnapi Újság)
Apró uram csak éppen hogy meg nem ölelte Máli nénit örömében
(1902 Mikszáth Kálmán)
A többiek is körülvették, veregették a vállát, megölelték, majdnem tapsoltak, éppen hogy nem éljeneztek
(1917 Kosztolányi Dezső)
a fiatal nő éppen hogy meg nem állt, de talán meg is állt egy rövid pillanatra és máris jött felém szemeit és tiszta pillantását rám emelve
(1944 Remenyik Zsigmond)
3b. (a csak partikulával)
〈vmely esemény rövid, pillanatnyi voltának v. kis intenzitásának, vmely tulajdonság kis mértékének, ill. mennyiség, mérték kicsi voltának v. vmi kis mennyiségének kif-ére v. kiemelésére〉
Hogyha lesz az Úrnál egy kis becsületem, A megszorult Jákob példáját követem, Aki gabonáért külde Egyiptomba, De követi csaknem mentek árestomba. Én is hát az Úrtól ha nyerni találok Búzát, csak éppen egy vékával instálok
(1795 Zilahi János)
csak éppen meg fogom tapogatni [a beteg nyakát]
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
[az ember] bérel egy nagy kertet, meg egy kicsi házat a mi csak éppen valamivel nagyobb mint a sír és dolgozik
(1897 Thury Zoltán)
Ebben a pillanatban lépett a kávéházba Karvaly. Éppen csak érintette asztalunkat: – Mi az, levél? – s már el is tűnt a hátsó teremben
(1964 Pilinszky János)
Amikor január első napjaiban megnyitották az üzletet, még éppen csak volt valami a polcokon
(2005 Nádas Péter)
3c. (a csak partikulával)
〈annak kif-ére, hogy vmely esemény, kül. állapotváltozás a szövegkörnyezetben meghatározott eseménynél v. a megnyilatkozásnál csak kicsivel korábban következik be〉
nem lehel rám egy csepp meleget is a hibásan alkalmazott s Magyarországban éppen csak divatozni kezdett „új” [fűtőcső]
(1834–1837 Széchenyi István)
A választójogról még csak éppen beszéltek a kormányon, máris siettünk a saját sorainkban fölfedezni egy csomó árulót
(1910 Csizmadia Sándor¹)
Éppen csak hogy alkonyodott, a Zöld utcai nádvágók akkor mentek hazafelé
(1973 Gion Nándor)
[Alpár László] a Budapesten éppen csak megkezdett egyetemi tanulmányait Párizsban folytatta, de nem fejezhette be
(1991 Halász Gábor²)
a háború pusztításaiból csak éppen felépülő Németország lelkesedése az újabb fegyverkezés iránt
(2007 Balázs Zoltán²)
3d. (a nem tagadószó után)
〈eufemisztikus megfogalmazásban is: a tagadott tulajdonság ellentétének enyhítésére〉
A’ No.numero ’szám’ 35. alatt való orvoſſágnak-is itt igen hatható ereje vagyon; és ſok ideig valóſágos tulajdon képen gyógyitó (ſpecificum) orvoſſágnak tartották e’ betegſégben; ez jólehet [!] nem éppen tſalhatatlan eſzkz, de igen haſznos
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
E percben a szalon ajtaja feltárult, és Czobor Lipót lépett be rajta nem éppen szalonképes öltözetben
(1894 e. Justh Zsigmond)
Valamikor Európában minden haladás az ária népek kezében volt, mig a nem ária nemzetekről nem éppen a leghizelgőbb vélemény uralkodott
(1917 Budapesti Hírlap)
[Jámbor Lajos] megválasztása nem éppen szabályszerűen történt
(1948 Szabó Pál²)
egy óriás repeszbombát találtak A szomszéd autószerviz udvarán, De féltonnásat, nem éppen parányit
(2010 Térey János)
4.
〈azonosság, hasonlóság kiemelésére〉
minthogy az a’ ſzerentsétlen önnön ſzerentsétlenségére éppen olly ſzinü ruhát hordozot, mitsodáſt a’ Tuſzánói Hertzeg, azért a’ gonoſzságra fel-agyarítatott gyilkoſok azt hitték, hogy a’ légyen a’ Hertzeg
(1772 Mészáros Ignác ford.)
„Seguier Ur, kegyed még igen fiatal” mondá Napoleon. „Én éppen annyi idős vagyok – felelt az – mint fölséged volt, midőn Marengónál győzött[”]
(1834 Garasos Tár)
az öreg rétjáró az emberek távollétében éppen úgy beszélt róluk, mintha ott lettek volna
(1956 Fekete István)
A kislányok éppen akkorák, mint én
(2002 Bódis Kriszta)
4a.
〈annak kif-ére, hogy vmi igaz vkire, vmire, akárcsak a másikra, ill. vmely állítás igaz, akárcsak a másik〉
a’ midön a’ Katonaság tsak Diviſionként, avagy ámbár egéſz Regement, mind-az által azon egy Vármegyében a’ hol Quartélyban fekſzik, contrahaltatnék [= összevonatnák], és ezen Contractio [= összevonás] egy Holnapnál tovább nem tartatnék, a’ Naturalék, éppen úgy, mint mikor a’ Katonaſág nem exerciroz, a’ Contractiós, avagy a’ Quartélyos Helységektl, ingyen adminiſtraltatnak
(1782 Regulamentum militare ford.)
a’ filozofálás éppen oly természetes szüksége a’ léleknek, mint az étel és ital a’ testnek
(1841 Péterfi Károly)
Elvégre, nincs-e a fiúnak éppen annyira igaza, mint őneki?
(1918 Földi Mihály)
Az Azraële akaratának engedni kényszerülő eunuchnak éppen úgy tapasztalnia kell ezt [ti. a döntéshelyzetet], mint a fejedelemnek, amikor az udvarába menekült moldvai hercegasszony kiadatásáról kell döntenie
(2010 Szajbély Mihály)
5. (a mondat állítmányi része előtt, az állítmánnyal azonos tőből létrehozott -nak/-nek ragos névszó vagy fn-i ign után)
〈a kijelentés megengedő jelentéstartalmának nyomatékosítására〉
Mikor Gida megkérdezte [Lizától], hogy fél-e tőle, azt mondta, hogy igenis fél. De mikor azt mondta, hogy gyűlöli-e most már, azt mondta, hogy gyűlölni éppen nem gyűlöli…
(1893 Herczeg Ferenc)
Kiégetni éppen nem égettem, oh, Nagy Bűbájos, de bizony, bizony, kicsi hija volt, hogy lángra nem lobbantam, porrá nem égtem
(1927 Benedek Elek)
– De mégse lesz jó ezzel a kutyával – komolyodott el hirtelen Misa. – Nem lesz jó … Mit gondolsz? Visszavigyem? – Nehéz lenne. – Nehéznek éppen nem nehéz. Még el tudok bánni egy kutyával
(1962 Lengyel József)
De mire kell ez neked? – Kelleni éppen nem kell – dörmögte az öreg
(1988 Kertész Imre²)
A gleccser egyik középmorénája távolabbra úgy fest, mint egy széles, fekete járda a jég közepén, melyen – gondoljuk mi – könnyűszerrel fel is lehetne gyalogolni. Lehetni éppen lehetne, de felszerelés nélkül veszélyes is volna
(1995 Természet Világa)
6.
〈Ksz után diskurzusjelölőként.〉
6a. (a csak ksz után)
〈a ksz-val kifejezett korlátozás nyomatékosítására〉
azok a kis oroszlánforma ölebecskék, amiknek mind alakjuk, mind bátorságuk oroszláni, csak éppen termetük miniatűr hozzá
(1862 Jókai Mór)
Az egyes események és alakok önmagukban véve érdekesek, csak éppen nincs a műnek egységes koncepciója
(1959 Valóság)
Mindez reális volt, csak éppen nem túl vonzó
(2002 Goretity József ford.Dovlatov)
nem kellene inkább a horcruxok felkutatására összpontosítanunk? – De, csak éppen fogalmam sincs, hol van akár csak egyetlen horcrux is
(2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.Rowling)
6b. (a ha ksz után)
〈a ksz-val kifejezett lehetőség megengedésének kif-ére〉
Ha pedig éppen azt kévánod: hogy Papi-hivatalomnak le-tétele hamarébb meg-történnyen, csak-éppen arra kérlek egyedl: ne kénszerícscs arra a’ méltatlanságra: hogy a’ honnyi Szer-tartásokat meg-változtassam
(1798 Dugonics András)
Iktató vagyok a telekkönyvnél… ha éppen tudni akarod
(1897 Mikszáth Kálmán)
Aztán meghítt, hogy ha éppen unatkozom, látogassak el hozzá
(1912 Gárdonyi Géza)
Udvaroljon? – tűnődött. – Jó, megteszi, ha éppen muszáj: az udvarlással is megpróbálkozik
(1960 Urbán Ernő)
6c. (felsorolás utolsó tagját, ill. két választási lehetőség második tagját bevezető vagy ksz után)
〈a ksz-val bevezetett alternatíva mint (nem várt) lehetőség kiemelésére〉
a’ Grófné egyſzer adott válaſzán álhatatoſſan meg-állván, azt felelte ismét, hogy ſzemélyében ugyan leg-kiſebb gyántsot ſem találna, férjhez menni mindazáltal kevés, vagy éppen ſemmi kedve ſem volna
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Már most azt hiszem, hogy ezen nagy embereknek csak neveiket tanulta meg öcsém uram; de halhatatlan munkájikat se nem tudja, se nem érti, vagy éppen soha sem is látta
(1829 Fogarasi Nagy Pál)
[Lemming] olcsó, rossz vagy éppen megromlott gabonát oszt ki a nép között
(1869 Gyulai Pál)
Ezek közé a hagyományok közé [ti. a magyar nemzetiség irodalmi, történelmi hagyományai közé] éppúgy odatartozik a tizenkilencedik századi és régebbi erdélyi művelődés, mint a két háború közötti korszak, vagy éppen a felszabadulás utáni évek újrakezdése, „második hőskora”
(1972 Pomogáts Béla)
munkatársaim rendszeresen rákacsintottak a televízióra, és jó hangosan belebeszéltek a lámpákba, így adtak hangot annak, hogy épp mire vágynak: pizzára, sült húsra vagy éppen tejes shake-re
(2003 Kiss Marianne ford.Rodham Clinton)
Vö. CzF. épen; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások