éppenséggel 0 hsz és partikula 

I. hsz (rég)

’teljességgel, egészen’ ❖ El-pirúla ekkor Etelka. El-is-vádoltatott vólna, ha ſzokott meſterségére nem ſanyarodott vólna. Egy kis félre-köhentéſſel pirúlságának okát el-akará hímezni. De az-után: a’ terméſzet’ öſztönébl ki-törekedett tprüſzſzentés olly szerencsére ſegítette az elbbeni tettetéſt: hogy még a’ F-papot-is (másként minden indúlatoknak ſzemes meg-viſgálóját) éppenséggel el-hitethette (1786 Dugonics András 7087010, 136) | Szakaſztott-ſzinte: tellyeſséggel, éppenn, éppenséggel (1792 Kisded szótár C0816, 207) | Ő csorda számra tartya gyűlevész szolgáit, éppenséggel mintha minden hajszála egyj [!] őrzőt kivánna (1819 Katona József 8226027, 226).

II. partikula

1. ’〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy az állítás (tagadása) a megelőző állítással v. a ki nem fejtett feltételezéssel ellentétes〉’ ❖ ök éppenséggel nem nézök, hanem a’ rendeltt vigaſságban valóságoſan réſzeſek ſzándékoznak lenni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 110) | Az öntudatzavar nem igen nagy, az emlékezet a delirium föbb részleteire megmarad, de vannak deliriumok, melyekre a betegek épenséggel nem emlékeznek (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267004, 190) | Vagy azt hiszi őrnagy úr, hogy félek? – Éppenséggel nem (1920 Tabéry Géza 9692001, 55) | a retorikának ezek a sebtében felvázolt megközelítései távolról sem mondanak ellent egymásnak: éppenséggel feltételezik egymást (1981 Vígh Árpád 1163004, 404).

1a. ’〈annak kif-ére, hogy a szóba jöhető alternatívák közül v. a szövegkörnyezetben meghatározottakkal szemben a megnevezett dologra, személyre, tulajdonságra stb. vonatkozik az állítás〉’ ❖ A „civilisatio” szónak elég nagy kelete, sőt már egy kis nyomatéka, müveltebb körökben döntő tekintélye is van; de csak kevés ember látszik tiszta fogalommal birni, s a nagy tömeg valósággal nem is sejti, hogy e hatalmas nagy szó épenséggel azt jelenti, amit magyarul polgárosodásnak mondunk (1862 Vajda János 8503085, 84) | Feldúlta egész életét, de nem azért, mert beleavatkozott, hanem éppenséggel, mert radikálisan kívül maradt (1934 Szentkuthy Miklós 9664001, 66) | a régi törvények érvényesülnek, egy korábbi közérzet, amikor az apáknak éppenséggel a nyomasztó jelenléte és nem a hiánya volt a bénító (1981–1983 Radnóti Zsuzsa 1128001, 145) | A 17. századig a zsidó amuletteken vagy ilyen amulettek leírásaiban mágikus kéziratokban éppenséggel a hatszögről mondhatjuk el, hogy egyik elnevezés formájában sem túlzottan elterjedt (1989 Berényi Gábor ford.–Scholem 2039015, 48).

1b. (a nem tagadószóval, hangsúlytalanul) ’〈tagadás enyhítésére〉’ ❖ Alig képzelheted, mily nagy az örömöm, hogy egyedül vagyok veled, kezdi Athenais. Elszakadásunk két éve alatt sokat megértem és sokat gondolkoztam. Tapasztalásom is meggyarapodott és ehez képest nézeteim és érzelmeim is jelentékeny módon megváltoztak. Hajdanában épenséggel nem lehetett mondani, hogy jó barátnék lennénk (1891 Zempléni P. Gyula ford.–Ohnet 8536002, 126) | Mindenekelőtt a sebesültet látogatta meg s épenséggel nem látszott elégedettnek a hogylétével (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 17) | Lázárnak nem volt éppenséggel könnyű dolga, mikor föltámadt halottaiból a saját életkoránál tíz évvel fiatalabban… (2002 Orbán Ottó 3253013, 17).

2. ’〈annak kif-ére v. nyomatékosítására, hogy a (tag)mondat az előző (tag)mondatnak vmely dologra, személyre stb. vonatk. állítását vmely szempontból hasonló dologra, személyre vonatk.-an specifikusabb v. erősebb állításra módosítja〉’ ❖ a széna olyan keserü, hogy még az ökör is csak kinból katargat belőle, a finyás katonaló pedig épenséggel nem nyul hozzá (1857 Szegfi Mór 8430006, 131) | H. Imre cikkei nagyon tetszenek nekem a legutóbbi épenséggel pompás (1895 Vajda János 8503144, 161) | A háború sem egyéb, mint folytonos beavatkozás s a békekötés, amely annexiót ír alá, éppenséggel a legnagyobb beavatkozás (1917 Gellért Oszkár CD10) | [a megoldást] igen kevesen fogadták el járható útnak, problémamentesnek pedig éppenséggel szinte senki sem (1982 Rózsahegyi Edit 2029001, 463) | Nagyon kevés viszont a hirdetés, csak egy van minden számban: az utolsó oldalon, alul kis rajz hirdeti a Diana-púdert. Divat-rajz pedig éppenséggel csak egyszer (12. 226.) fordul elő (2000 Bálint Gábor CD40).

2a. (a mondat állítmányi része előtt, az állítmánnyal azonos tőből létrehozott -nak/-nek ragos névszó vagy fn-i ign után) ’〈a kijelentés megengedő jelentéstartalmának nyomatékosítására〉’ ❖ Elvégre az ő kicsinyes hecceik legfeljebb csak érdekes tünetek. Veszedelmeseknek éppenséggel nem veszedelmesek (1900 Ady Endre CD0801) | – Látni éppenséggel nem láttam – mondta óvatosan Kászonyné Kakas Hanna (1966 Örkény István 9500017, 362) | A százhalombattai erőművet a helybéliek sem szeretik. Hát, rondának éppenséggel ronda, a maga magas- és kevésbé magasfeszültségű vezetékeivel (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈Diskurzusjelölőként.〉’

3a. (a csak ksz után) ’〈a ksz-val kifejezett korlátozás nyomatékosítására〉’ ❖ Beszéltek ott [ti. a főváros közgyűlésén] fűt-fát össze-vissza. Csak éppenséggel egy dologról nem esett szó: Márkus József elfelejtette Tisza Kálmán halálát bejelenteni (1902 Borsszem Jankó márc. 30. C5021, 4) | ő is csak álmodozik, mint Zsorzsi, csak éppenséggel másról: írói hírnévről, nagy regényekről (1972 Egri Csaba 1041002, 279) | Tisztelt Államtitkár Úr! Szépen sorrendben cáfolta az állításokat, csak éppenséggel egy kicsit némelyik mellécsúszott (2001 Országgyűlési Napló CD62).

3b. (megengedő v. feltételes ksz után) ’〈vmely lehetőség megengedésének kif-ére〉’ ❖ De ha éppenséggel kívánják, hát nem bánom (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | bizonyosak lévén arról, hogy az Úr, ha épenséggel nem is mutatkozik, azért mégis mindig velünk van (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | ha éppenséggel bolondítani akarjuk a látványt, a különböző díszítésű müzliscsészék, tányérok és bögrék párosításával azt is megtehetjük (1997 Lakáskultúra CD39) | Ötlet: álljunk természetesen, bár a has behúzásával éppenséggel csalhatunk egy kicsit – nem érdemes! (2007 Varrás kézikönyv kezdőknek és haladóknak ford. 3311001, 12).

3c. (felsorolás utolsó tagját, ill. két választási lehetőség második tagját bevezető vagy, ritk. esetleg, netán stb. után) ’〈a ksz-val bevezetett alternatíva mint (nem elvárt) lehetőség kiemelésére〉’ ❖ Az ujra megindulást azután igen óvatos gyengéd segélyekkel kell eszközölni, vagy éppenséggel a lovat magára hagyni, mely néhány percz után szépen, lépésben magától elinduland (1859 Petheő Dénes 8365003, 65) | Ha némely materialista természetvizsgáló azt hiszi, hogy riadalmas érzést kelt bennünk, számvetéssel bizonyítván, hogy valamikor kifogy a föld szénraktára, és hogy eljövend az idő, mikor a föld, vagy épenséggel a nap is kihül: akkor nagyon csalódik (1900 Palágyi Menyhért 9509002, 359) | Ezeknek az uraknak földjük van, de pénzük nincs, és mert a sok földjükön kevés terem, és mert a kevésből még kevesebbet vagy éppenséggel semmit se lát a végtelen uradalmak gazdája, kölcsönért jönnek a nagyurak (1927 Hatvany Lajos 9229004, 84) | 1990 januárjától az MDF ellentámadásba lendült: az SZDSZ vezetőit korábbi politikai nézeteik, netán éppenséggel származásuk alapján, mint baloldaliakat kezdte bírálni (1991 Szelényi Iván–Szelényi Szonja 2037002, 1425) | Sajnos sokkal nehezebb, esetleg éppenséggel megoldhatatlan a feladat, ha a reakció során változnak a reakció körülményei (1998 Természet Világa CD50).

Vö. CzF. épenséggel; ÉrtSz.; TESz. éppen; ÉKsz.; ÚMTsz.

éppenséggel 0 határozószó és partikula
I. határozószó (rég)
teljességgel, egészen
El-pirúla ekkor Etelka. El-is-vádoltatott vólna, ha ſzokott meſterségére nem ſanyarodott vólna. Egy kis félre-köhentéſſel pirúlságának okát el-akará hímezni. De az-után: a’ terméſzet’ öſztönébl ki-törekedett tprüſzſzentés olly szerencsére ſegítette az elbbeni tettetéſt: hogy még a’ F-papot-is (másként minden indúlatoknak ſzemes meg-viſgálóját) éppenséggel el-hitethette
(1786 Dugonics András)
Szakaſztott-ſzinte: tellyeſséggel, éppenn, éppenséggel
(1792 Kisded szótár)
Ő csorda számra tartya gyűlevész szolgáit, éppenséggel mintha minden hajszála egyj [!] őrzőt kivánna
(1819 Katona József)
II. partikula
1.
〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy az állítás (tagadása) a megelőző állítással v. a ki nem fejtett feltételezéssel ellentétes〉
ök éppenséggel nem nézök, hanem a’ rendeltt vigaſságban valóságoſan réſzeſek ſzándékoznak lenni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Az öntudatzavar nem igen nagy, az emlékezet a delirium föbb részleteire megmarad, de vannak deliriumok, melyekre a betegek épenséggel nem emlékeznek
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
Vagy azt hiszi őrnagy úr, hogy félek? – Éppenséggel nem
(1920 Tabéry Géza)
a retorikának ezek a sebtében felvázolt megközelítései távolról sem mondanak ellent egymásnak: éppenséggel feltételezik egymást
(1981 Vígh Árpád)
1a.
〈annak kif-ére, hogy a szóba jöhető alternatívák közül v. a szövegkörnyezetben meghatározottakkal szemben a megnevezett dologra, személyre, tulajdonságra stb. vonatkozik az állítás〉
A „civilisatio” szónak elég nagy kelete, sőt már egy kis nyomatéka, müveltebb körökben döntő tekintélye is van; de csak kevés ember látszik tiszta fogalommal birni, s a nagy tömeg valósággal nem is sejti, hogy e hatalmas nagy szó épenséggel azt jelenti, amit magyarul polgárosodásnak mondunk
(1862 Vajda János)
Feldúlta egész életét, de nem azért, mert beleavatkozott, hanem éppenséggel, mert radikálisan kívül maradt
(1934 Szentkuthy Miklós)
a régi törvények érvényesülnek, egy korábbi közérzet, amikor az apáknak éppenséggel a nyomasztó jelenléte és nem a hiánya volt a bénító
(1981–1983 Radnóti Zsuzsa)
A 17. századig a zsidó amuletteken vagy ilyen amulettek leírásaiban mágikus kéziratokban éppenséggel a hatszögről mondhatjuk el, hogy egyik elnevezés formájában sem túlzottan elterjedt
(1989 Berényi Gábor ford.Scholem)
1b. (a nem tagadószóval, hangsúlytalanul)
〈tagadás enyhítésére〉
Alig képzelheted, mily nagy az örömöm, hogy egyedül vagyok veled, kezdi Athenais. Elszakadásunk két éve alatt sokat megértem és sokat gondolkoztam. Tapasztalásom is meggyarapodott és ehez képest nézeteim és érzelmeim is jelentékeny módon megváltoztak. Hajdanában épenséggel nem lehetett mondani, hogy jó barátnék lennénk
(1891 Zempléni P. Gyula ford.Ohnet)
Mindenekelőtt a sebesültet látogatta meg s épenséggel nem látszott elégedettnek a hogylétével
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
Lázárnak nem volt éppenséggel könnyű dolga, mikor föltámadt halottaiból a saját életkoránál tíz évvel fiatalabban…
(2002 Orbán Ottó)
2.
〈annak kif-ére v. nyomatékosítására, hogy a (tag)mondat az előző (tag)mondatnak vmely dologra, személyre stb. vonatk. állítását vmely szempontból hasonló dologra, személyre vonatk.-an specifikusabb v. erősebb állításra módosítja〉
a széna olyan keserü, hogy még az ökör is csak kinból katargat belőle, a finyás katonaló pedig épenséggel nem nyul hozzá
(1857 Szegfi Mór)
H. Imre cikkei nagyon tetszenek nekem a legutóbbi épenséggel pompás
(1895 Vajda János)
A háború sem egyéb, mint folytonos beavatkozás s a békekötés, amely annexiót ír alá, éppenséggel a legnagyobb beavatkozás
(1917 Gellért Oszkár)
[a megoldást] igen kevesen fogadták el járható útnak, problémamentesnek pedig éppenséggel szinte senki sem
(1982 Rózsahegyi Edit)
Nagyon kevés viszont a hirdetés, csak egy van minden számban: az utolsó oldalon, alul kis rajz hirdeti a Diana-púdert. Divat-rajz pedig éppenséggel csak egyszer (12. 226.) fordul elő
(2000 Bálint Gábor)
2a. (a mondat állítmányi része előtt, az állítmánnyal azonos tőből létrehozott -nak/-nek ragos névszó vagy fn-i ign után)
〈a kijelentés megengedő jelentéstartalmának nyomatékosítására〉
Elvégre az ő kicsinyes hecceik legfeljebb csak érdekes tünetek. Veszedelmeseknek éppenséggel nem veszedelmesek
(1900 Ady Endre)
– Látni éppenséggel nem láttam – mondta óvatosan Kászonyné Kakas Hanna
(1966 Örkény István)
A százhalombattai erőművet a helybéliek sem szeretik. Hát, rondának éppenséggel ronda, a maga magas- és kevésbé magasfeszültségű vezetékeivel
(1998 Magyar Hírlap)
3.
〈Diskurzusjelölőként.〉
3a. (a csak ksz után)
〈a ksz-val kifejezett korlátozás nyomatékosítására〉
Beszéltek ott [ti. a főváros közgyűlésén] fűt-fát össze-vissza. Csak éppenséggel egy dologról nem esett szó: Márkus József elfelejtette Tisza Kálmán halálát bejelenteni
(1902 Borsszem Jankó márc. 30.)
ő is csak álmodozik, mint Zsorzsi, csak éppenséggel másról: írói hírnévről, nagy regényekről
(1972 Egri Csaba)
Tisztelt Államtitkár Úr! Szépen sorrendben cáfolta az állításokat, csak éppenséggel egy kicsit némelyik mellécsúszott
(2001 Országgyűlési Napló)
3b. (megengedő v. feltételes ksz után)
〈vmely lehetőség megengedésének kif-ére〉
De ha éppenséggel kívánják, hát nem bánom
(1883 Mikszáth Kálmán)
bizonyosak lévén arról, hogy az Úr, ha épenséggel nem is mutatkozik, azért mégis mindig velünk van
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
ha éppenséggel bolondítani akarjuk a látványt, a különböző díszítésű müzliscsészék, tányérok és bögrék párosításával azt is megtehetjük
(1997 Lakáskultúra)
Ötlet: álljunk természetesen, bár a has behúzásával éppenséggel csalhatunk egy kicsit – nem érdemes!
(2007 Varrás kézikönyv kezdőknek és haladóknak ford.)
3c. (felsorolás utolsó tagját, ill. két választási lehetőség második tagját bevezető vagy, ritk. esetleg, netán stb. után)
〈a ksz-val bevezetett alternatíva mint (nem elvárt) lehetőség kiemelésére〉
Az ujra megindulást azután igen óvatos gyengéd segélyekkel kell eszközölni, vagy éppenséggel a lovat magára hagyni, mely néhány percz után szépen, lépésben magától elinduland
(1859 Petheő Dénes)
Ha némely materialista természetvizsgáló azt hiszi, hogy riadalmas érzést kelt bennünk, számvetéssel bizonyítván, hogy valamikor kifogy a föld szénraktára, és hogy eljövend az idő, mikor a föld, vagy épenséggel a nap is kihül: akkor nagyon csalódik
(1900 Palágyi Menyhért)
Ezeknek az uraknak földjük van, de pénzük nincs, és mert a sok földjükön kevés terem, és mert a kevésből még kevesebbet vagy éppenséggel semmit se lát a végtelen uradalmak gazdája, kölcsönért jönnek a nagyurak
(1927 Hatvany Lajos)
1990 januárjától az MDFMagyar Demokrata Fórum ellentámadásba lendült: az SZDSZSzabad Demokraták Szövetsége vezetőit korábbi politikai nézeteik, netán éppenséggel származásuk alapján, mint baloldaliakat kezdte bírálni
(1991 Szelényi Iván–Szelényi Szonja)
Sajnos sokkal nehezebb, esetleg éppenséggel megoldhatatlan a feladat, ha a reakció során változnak a reakció körülményei
(1998 Természet Világa)
Vö. CzF. épenséggel; ÉrtSz.; TESz. éppen; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások