eredeti mn és fn 

I. mn 18B2

1. ’kezdettől(, öröktől) fogva létező, meglevő’ ❖ a’ ſzabadsághoz való eredeti jus, akármi által, a’ mit az emberek valaha tselekedtek vagy ſzenvedtek, el nem veſzhet (1792 Magyar Múzeum ford. 7448020, 347) | bizonyos az, hogy a’ levegőnek eredeti élektromossága vagyon (1803 Fábián József 7101029, 154) | Szalkay úr elragadtatással beszélt az ikes igéről, melyről azt tanítja, hogy ez a magyar nyelvnek eredeti, ősi sajátossága (1927 Hatvany Lajos 9229004, 77) | An[, az ég istene] és Enki[, a víz istene] a 2 eredeti filozófiai elvet képviselik: az élet keletkezését az emersio [= kiemelkedés] és a formatio [= alakulás] révén (1989 HaagLex. ford. CD1208) eredeti bűn (Vall, átv is) ’eredendő bűn’ ❖ Hogy ha az eredeti bn, bntetéſt nem vonhatna Is fejedre, a’ tulajdon bnöd-is kárhoztatna – Szükſéges hát rád nézve-is a’ teſttl el-ſzakadás (1788 Pálóczi Horváth Ádám 7143033, 8) | [a választmány] ne késsék e tervet létesiteni, hogy ne legyen szerencsétlensége a magyar eredeti bünébe esni, a késedelembe (1846 Hetilap CD61) | Szüz Mária szeplőtelenül, azaz eredeti bün szennye nélkül fogantatott (1895 PallasLex. CD02) | A keresztség eltörli az újszülött lelkéről az eredeti bűnt (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 241) | [a halál] az eredeti bűn büntetése (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

2. ’vminek, vkinek a kiindulási, kezdeti v. vmely változ(tat)ást megelőző 〈állapota, helyzete stb.〉, ill. ilyen állapotú, helyzetű v. a hasonló szerepűek, típusúak közül a legkorábbi, az időben első 〈személy, dolog stb.〉’ ❖ Juſſon eſzedbe mitsoda képzelödéſt tsináltunk vólt az eredeti tárſaságról, mi vólt a’nak tzélja. Nem az-é hogy egy ember haſznoſsá téteſsék más emberre nézve? (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 180) | Fiumában és a’ Littoraléban, az [ti. a horvát] az eredeti Nemzettség; mindazáltal ezek is [...] el-Oloſzosodtak (1796 Teleki Domokos¹ 7344010, 257) | Már viselte is azt a párduckacagányt, amelynek az eredeti tulajdonosát ő maga ejté el (1891 Jókai Mór CD18) | A képes szó így mindig kettőt jelent, tehát sem nem csupán eredeti, se nem csupán átvitt értelemben veszszük (1895 Négyesy László 8329001, 197) | ha mind a csillagok eredeti helyzetükbe visszatérnek, vége a nagy világévnek, mely tizezer évig tart (1897 PallasLex. CD02) | arca visszanyerte eredeti színét, kidűlledt szemei helyreigazodtak (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312016, 95) | a Fertő tó ma is úgyszólván eredeti állapotban, ha nem is eredeti kiterjedésében megvan (1957 Károlyi Zoltán CD52) | Jó árat csak akkor adnának érte [ti. az öreg Volkswagenért], ha minden porcikája eredeti és festése hibátlan (1996 Magyar Hírlap CD09) | Az apám eredeti neve Hirsch volt, bár amikor én születtem, már Huszárnak hívták (2010 Huszár Tibor 3159002, 14).

2a. (-n raggal, hsz-szerűen) (kissé rég) ’eredetileg, vmely változást megelőző állapotában v. kezdetben, eleinte’ ❖ [a címek, rangjelölések,] melyeknek eredetien az volt a rendeltetésök, hogy a vadnépeknek elleneik fölött kivívott győzelmeit emlékezetben tartsák [...], lassanként kiterjedtek, megszaporodtak és elágaztak (1880 Losonczy László² ford. [!] C7569, 290) | Akárhány falunk van most is, a melyek eredetien nem ott voltak, ahol ma állanak (1915 Budapesti Hírlap okt. 19. C4703, 7) | a menetszázad sem indult el az eredetien tervezett időben (1923 Népszava dec. 28. C7491, 2) | A ponty, amelynek teste eredetien hosszúkás és oldalt kissé lapított, bizonyos életviszonyok között megváltoztatja testalakját (1933 Az állatok világa ford. CD46).

3. ’〈a másolthoz(, hamisítotthoz) képest is:〉 olyan 〈dolog, es. személy〉, amely v. aki valóban, egészen az v. olyan, ami(lyen)nek mondják v. látszik, v. a maga nemében lennie kell, ill. arra jellemző 〈minőség〉’ ❖ Az Aureliánumi Hertzeg mikor Anglia-felé útazott, Boulognéban meg-akadályoztatott az útjában; de midn a’ Nemzeti gyüléstl adatott Paſsuſsa eredetinek itéltetvén ſzabadoson botsáttatott (1789 Magyar Kurír C0315, 1302) | Szembe az ajtóval Gara, a’ nádor ült; magas barna férfiú, kijelelt, élénk, eredeti magyar vonásokkal (1838 Jósika Miklós 8212006, 18) | nálunk a legtöbb embernek egészen regénybeillő, vagy onnan vett elképzelései voltak egy diplomatáról, de egy eredeti angol, vagy amerikai emberről is (1929 Budapesti Hírlap okt. 6. C4717, 9) | középosztályunknak a népi kézimunkából csakúgy, mint a népdalból mindig inkább kellett a hamisított, mint az eredeti (1938 Szabó Zoltán¹ 9633001, 77) | Gyűjtők számára fontos, hogy felismerjék egy tárgy eredeti vagy hamis voltát (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’átdolgozás, fordítás stb. alapjául szolgáló 〈mű, kül. szöveg〉, ill. abban haszn., arra jellemző 〈nyelv, kifejezés〉 v. azt létrehozó 〈alkotó〉’ ❖ az eredeti-irástól helyközben, majd a’ verseknek, majd pedig a’ leveleknek többitésekkel toldozván el-kanyarodtam (1774 Kónyi János C2736, 5) | fordítani, tsak azokéért [!] kell, a’ kik az eredeti Nyelvet nem értik, mert bizonyos az, hogy a’ ki a’ Forrásból meríthet, nem merít a’ Folyamatból (1794 Kármán József² 7165023, 303) | [A Pannonia című folyóiratban] a forditott müvek alatt az eredeti szerzők rövid életrajza és irodalmi működése is ismertetve van (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [parafrázis] az oly átdolgozás neve, mely az eredeti zenemüvet vagy -részletet fokozott érvényesités (népszerűsités) céljából formájában és harmóniáiban is megtoldja, illetve megváltoztatja (1931 ZeneiLex. CD49) | A metszet valószínűleg hűen követi az eredeti festmény hibáit (1969 Csatkai Endre CD52) | [a fordításban] az eredeti mondatok formája és értelme egyaránt közvetíthető, újraalkotható, de sohasem leszünk képesek visszaadni azt a kontextuális összefüggést, azt a „discours”-t, ahonnan a szöveg kinőtt (1990 Újlaki Gabriella 2029019, 556).

4. ’saját, nem mástól átvett, nem utánzott, ill. egyedi, nem szokványos 〈mű, vélemény stb.〉’ ❖ Nyelvünk igaz eredeti Nyelv, ha sok Ásiaiakkal eggyező szók találtatnak is benne (1791 Főldi János C2555, 212) | eredeti dramairodalom nélkül nemzeti szinészet nem is képzelhető (1844 Szigligeti Ede C4010, 12) | nem a régi ismeretes módon fogta a baleket, hanem egy uj, eredeti módszerrel csalta ki egy könnyenhivő ember zsebéből a pénzt (1899 Friss Újság 8624001, 2) | [ha a játszma során a sötét] a megnyitást, talán eredetibben mint jól játszotta is, innen kezdve már teljesen uralja a játékot (1934 Pesti Hírlap márc. 28. C5682, 12) | csak az olyan igazán eredeti hangvételű bandák érnek el sikereket, mint például a Vágtázó Halottkémek (1998 Magyar Hírlap CD09) | Talán nem túl eredeti festőről ilyet mondani, de: [Patay László] nagyon tudott festeni (2002 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’más(oka)t nem utánzó, más(ok)hoz nem hasonlít(hat)ó, különleges 〈személy, csoport〉’ ❖ Egyedűl az ékesszólás s a história az, melyekben eredeti fejeket mutathat a római literatúra (1814–1815 Kölcsey Ferenc 8253047, 883) | kedves, eredeti fickó, akinek helyén van a szíve is, az esze is (1914 Ambrus Zoltán 9006006, 29) | A pakisztáni származású Propa-Gandhi zenekara a hip-hop műfajában az egyik legeredetibb együttes (1995 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 1A

1. ’〈a másol(a)thoz(, hamisítványhoz) képest:〉 iratnak, ()alkotásnak stb. az első(, a szerzőtől, alkotótól származó) példánya’ ❖ Mind a két eladott [ti. rézmásolatban bemutatott] Pénznek ezüst Eredetije birtokomban vagyon (1799 Sokféle C1530, 190) | Ezen több tekintetben érdekes oklevél, melynek eredetije a Macskássy-család levéltárában van, hű másolatban a bizottság irattárában megtartatni határoztatott (1870 Századok CD57) | [Gregorio Fidanza] olyan hiven utánozta Claude Lorrain és Salvator Rosa modorát, hogy saját festményeit azok eredetije gyanánt adogatta el Angolországban (1894 PallasLex. CD02) | Nagyszerű nápolyi eredetijével bizonyára sokáig nem fog mérkőzni a fiumei aquarium (1902 Pesti Hírlap máj. 11. C5650, 1) | Vico Magistretti építészeti munkásságát fényképes tablókon, bútorait eredetiben láthattuk (1997 Lakáskultúra CD39).

1a. ’fordítás v. átdolgozás alapjául szolgáló szöveg, írásmű, es. más mű’ ❖ alíg mutathatunk eggy-két fordítást, melly az idegen Nyelvet tsak félig-ért Olvasó eltt érthetbb ne légyen az eredetiben mint a’ magyarban (1789 Kazinczy Ferenc 7163033, [XIII]) | A Frithiof-monda. Tegnér Ezsaiástól. Svéd eredetiből fordította Győry Vilmos (1868 Győry Vilmos ford.–Tegnér C1974, címoldal) | Míg a nagy Lope eredetijeit még az irodalomkutatók is elfelejtették, a plágiumok [...] bejárták a mi korunk minden színpadját (1914 Ambrus Zoltán C0604, 58) | Lovasi Andrást szoktam idézni, aki szerint az a jó feldolgozás, ami jobb, mint az eredeti (2010 Népszava máj. 10. C7473, 6).

1b. (-ben raggal, hsz-szerűen) ’azon a nyelven, amelyen a szóban forgó (irodalmi) művet a szerzője megalkotta’ ❖ nincs jogtudós, ki Bentham munkájit v. eredetiben v. Benecke n. fordításában figyelemmel olvasni ’s azokból tanulmányt merítni elmulasztaná (1834 Jelenkor C0227, 28) | Gáspár Imre a Lord [ti. Byron] verseit eredetiben idézte (1930 Krúdy Gyula CD54) | manapság Heidegger művei – sajnos – több példányban jelennek meg angolul, mint eredetiben (2002 Szegedy-Maszák Mihály 3297001, 18).

1c. ’az a személy, akiről vmely (képző)művészeti alkotás készült, a műalkotás modellje’ ❖ [a viaszfigurák] olly igazán és híven vagynak el találva; hogy tsodálkozik rajta, valaki a’ képeknek eredetijöket originálisokat esmérte (1793 Sándor István C3665, 340) | Lehetetlen, hogy ezen [arc]kép eredetiét ne ismerjem (1848 Életképek C0106, 137) | egy művészi alkotásban nem az a fődolog, hogy nagyon hasonlít-e az eredetihez… hogy minden szemölcs rajta legyen, mit tudom én, mi… hanem, hogy jellemzetes legyen, hogy benne legyen a lélek… (1907 Ambrus Zoltán C0596, 137) | [Az írói önjellemzésekben] egy-egy lényegi vonás hiánya vagy túlzott hangsúlyozása már komoly eltérést eredményezhet a portré és eredetije között (2002 Szabad Föld márc. 22. C8388, 14).

2. ’saját, nem mástól átvett, nem utánzott, ill. egyedi, nem szokványos dolog, pl. műalkotás, ötlet stb.’ ❖ a’ sok fordítás miatt kelleténél bátortalanabb is lettem valami eredetit dolgozni (1818 Kis János¹ C2569, 33) | Pajtás pompás bolondságra lenne alkalom, gondolj valami eredetit, mindnyájan czimboráid leszünk mint mindig (1848 Életképek C0107, 854) | a japán középületek és modern paloták berendezésében semmi eredeti sincs. Ismert francia, angol, német képek és berendezések szolgai utánzása (1911 Pásztor Árpád 9519009, 156) | jön Gera, egy ember, aki mer valami eredetit csinálni: a 49. percben egy szöglet után 7 méterről hanyatt vetődve olyan gólt lő a bal felső sarokba, amilyet a világ összes pályáján megsüvegelnek (2002 Magyar Hírlap CD09).

Sz: eredeties, eredetietlen.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ereget; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

eredeti melléknév és főnév
I. melléknév 18B2
1.
kezdettől(, öröktől) fogva létező, meglevő
a’ ſzabadsághoz való eredeti jus, akármi által, a’ mit az emberek valaha tselekedtek vagy ſzenvedtek, el nem veſzhet
(1792 Magyar Múzeum ford.)
bizonyos az, hogy a’ levegőnek eredeti élektromossága vagyon
(1803 Fábián József)
Szalkay úr elragadtatással beszélt az ikes igéről, melyről azt tanítja, hogy ez a magyar nyelvnek eredeti, ősi sajátossága
(1927 Hatvany Lajos)
An[, az ég istene] és Enki[, a víz istene] a 2 eredeti filozófiai elvet képviselik: az élet keletkezését az emersio [= kiemelkedés] és a formatio [= alakulás] révén
(1989 HaagLex. ford.)
eredeti bűn
(Vall, átv is)
Hogy ha az eredeti bn, bntetéſt nem vonhatna Is fejedre, a’ tulajdon bnöd-is kárhoztatna – Szükſéges hát rád nézve-is a’ teſttl el-ſzakadás
(1788 Pálóczi Horváth Ádám)
[a választmány] ne késsék e tervet létesiteni, hogy ne legyen szerencsétlensége a magyar eredeti bünébe esni, a késedelembe
(1846 Hetilap)
Szüz Mária szeplőtelenül, azaz eredeti bün szennye nélkül fogantatott
(1895 PallasLex.)
A keresztség eltörli az újszülött lelkéről az eredeti bűnt
(1927 TolnaiÚjLex.)
[a halál] az eredeti bűn büntetése
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
2.
vminek, vkinek a kiindulási, kezdeti v. vmely változ(tat)ást megelőző 〈állapota, helyzete stb.〉, ill. ilyen állapotú, helyzetű v. a hasonló szerepűek, típusúak közül a legkorábbi, az időben első 〈személy, dolog stb.〉
Juſſon eſzedbe mitsoda képzelödéſt tsináltunk vólt az eredeti tárſaságról, mi vólt a’nak tzélja. Nem az-é hogy egy ember haſznoſsá téteſsék más emberre nézve?
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Fiumában és a’ Littoraléban, az [ti. a horvát] az eredeti Nemzettség; mindazáltal ezek is [...] el-Oloſzosodtak
(1796 Teleki Domokos¹)
Már viselte is azt a párduckacagányt, amelynek az eredeti tulajdonosát ő maga ejté el
(1891 Jókai Mór)
A képes szó így mindig kettőt jelent, tehát sem nem csupán eredeti, se nem csupán átvitt értelemben veszszük
(1895 Négyesy László)
ha mind a csillagok eredeti helyzetükbe visszatérnek, vége a nagy világévnek, mely tizezer évig tart
(1897 PallasLex.)
arca visszanyerte eredeti színét, kidűlledt szemei helyreigazodtak
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
a Fertő tó ma is úgyszólván eredeti állapotban, ha nem is eredeti kiterjedésében megvan
(1957 Károlyi Zoltán)
Jó árat csak akkor adnának érte [ti. az öreg Volkswagenért], ha minden porcikája eredeti és festése hibátlan
(1996 Magyar Hírlap)
Az apám eredeti neve Hirsch volt, bár amikor én születtem, már Huszárnak hívták
(2010 Huszár Tibor)
2a. (-n raggal, hsz-szerűen) (kissé rég)
eredetileg, vmely változást megelőző állapotában v. kezdetben, eleinte
[a címek, rangjelölések,] melyeknek eredetien az volt a rendeltetésök, hogy a vadnépeknek elleneik fölött kivívott győzelmeit emlékezetben tartsák [...], lassanként kiterjedtek, megszaporodtak és elágaztak
(1880 Losonczy László² ford.)
Akárhány falunk van most is, a melyek eredetien nem ott voltak, ahol ma állanak
(1915 Budapesti Hírlap okt. 19.)
a menetszázad sem indult el az eredetien tervezett időben
(1923 Népszava dec. 28.)
A ponty, amelynek teste eredetien hosszúkás és oldalt kissé lapított, bizonyos életviszonyok között megváltoztatja testalakját
(1933 Az állatok világa ford.)
3.
〈a másolthoz(, hamisítotthoz) képest is:〉 olyan 〈dolog, es. személy〉, amely v. aki valóban, egészen az v. olyan, ami(lyen)nek mondják v. látszik, v. a maga nemében lennie kell, ill. arra jellemző 〈minőség〉
Az Aureliánumi Hertzeg mikor Anglia-felé útazott, Boulognéban meg-akadályoztatott az útjában; de midn a’ Nemzeti gyüléstl adatott Paſsuſsa eredetinek itéltetvén ſzabadoson botsáttatott
(1789 Magyar Kurír)
Szembe az ajtóval Gara, a’ nádor ült; magas barna férfiú, kijelelt, élénk, eredeti magyar vonásokkal
(1838 Jósika Miklós)
nálunk a legtöbb embernek egészen regénybeillő, vagy onnan vett elképzelései voltak egy diplomatáról, de egy eredeti angol, vagy amerikai emberről is
(1929 Budapesti Hírlap okt. 6.)
középosztályunknak a népi kézimunkából csakúgy, mint a népdalból mindig inkább kellett a hamisított, mint az eredeti
(1938 Szabó Zoltán¹)
Gyűjtők számára fontos, hogy felismerjék egy tárgy eredeti vagy hamis voltát
(1997 Magyar Hírlap)
3a.
átdolgozás, fordítás stb. alapjául szolgáló 〈mű, kül. szöveg〉, ill. abban haszn., arra jellemző 〈nyelv, kifejezés〉 v. azt létrehozó 〈alkotó〉
az eredeti-irástól helyközben, majd a’ verseknek, majd pedig a’ leveleknek többitésekkel toldozván el-kanyarodtam
(1774 Kónyi János)
fordítani, tsak azokéért [!] kell, a’ kik az eredeti Nyelvet nem értik, mert bizonyos az, hogy a’ ki a’ Forrásból meríthet, nem merít a’ Folyamatból
(1794 Kármán József²)
[A Pannonia című folyóiratban] a forditott müvek alatt az eredeti szerzők rövid életrajza és irodalmi működése is ismertetve van
(1860 Vasárnapi Újság)
[parafrázis] az oly átdolgozás neve, mely az eredeti zenemüvet vagy -részletet fokozott érvényesités (népszerűsités) céljából formájában és harmóniáiban is megtoldja, illetve megváltoztatja
(1931 ZeneiLex.)
A metszet valószínűleg hűen követi az eredeti festmény hibáit
(1969 Csatkai Endre)
[a fordításban] az eredeti mondatok formája és értelme egyaránt közvetíthető, újraalkotható, de sohasem leszünk képesek visszaadni azt a kontextuális összefüggést, azt a „discours”-t, ahonnan a szöveg kinőtt
(1990 Újlaki Gabriella)
4.
saját, nem mástól átvett, nem utánzott, ill. egyedi, nem szokványos 〈mű, vélemény stb.〉
Nyelvünk igaz eredeti Nyelv, ha sok Ásiaiakkal eggyező szók találtatnak is benne
(1791 Főldi János)
eredeti dramairodalom nélkül nemzeti szinészet nem is képzelhető
(1844 Szigligeti Ede)
nem a régi ismeretes módon fogta a baleket, hanem egy uj, eredeti módszerrel csalta ki egy könnyenhivő ember zsebéből a pénzt
(1899 Friss Újság)
[ha a játszma során a sötét] a megnyitást, talán eredetibben mint jól játszotta is, innen kezdve már teljesen uralja a játékot
(1934 Pesti Hírlap márc. 28.)
csak az olyan igazán eredeti hangvételű bandák érnek el sikereket, mint például a Vágtázó Halottkémek
(1998 Magyar Hírlap)
Talán nem túl eredeti festőről ilyet mondani, de: [Patay László] nagyon tudott festeni
(2002 Magyar Hírlap)
4a.
más(oka)t nem utánzó, más(ok)hoz nem hasonlít(hat)ó, különleges 〈személy, csoport〉
Egyedűl az ékesszólás s a história az, melyekben eredeti fejeket mutathat a római literatúra
(1814–1815 Kölcsey Ferenc)
kedves, eredeti fickó, akinek helyén van a szíve is, az esze is
(1914 Ambrus Zoltán)
A pakisztáni származású Propa-Gandhi zenekara a hip-hop műfajában az egyik legeredetibb együttes
(1995 Magyar Hírlap)
II. főnév 1A
1.
〈a másol(a)thoz(, hamisítványhoz) képest:〉 iratnak, ()alkotásnak stb. az első(, a szerzőtől, alkotótól származó) példánya
Mind a két eladott [ti. rézmásolatban bemutatott] Pénznek ezüst Eredetije birtokomban vagyon
(1799 Sokféle)
Ezen több tekintetben érdekes oklevél, melynek eredetije a Macskássy-család levéltárában van, hű másolatban a bizottság irattárában megtartatni határoztatott
(1870 Századok)
[Gregorio Fidanza] olyan hiven utánozta Claude Lorrain és Salvator Rosa modorát, hogy saját festményeit azok eredetije gyanánt adogatta el Angolországban
(1894 PallasLex.)
Nagyszerű nápolyi eredetijével bizonyára sokáig nem fog mérkőzni a fiumei aquarium
(1902 Pesti Hírlap máj. 11.)
Vico Magistretti építészeti munkásságát fényképes tablókon, bútorait eredetiben láthattuk
(1997 Lakáskultúra)
1a.
fordítás v. átdolgozás alapjául szolgáló szöveg, írásmű, es. más mű
alíg mutathatunk eggy-két fordítást, melly az idegen Nyelvet tsak félig-ért Olvasó eltt érthetbb ne légyen az eredetiben mint a’ magyarban
(1789 Kazinczy Ferenc)
A Frithiof-monda. Tegnér Ezsaiástól. Svéd eredetiből fordította Győry Vilmos
(1868 Győry Vilmos ford.Tegnér)
Míg a nagy Lope eredetijeit még az irodalomkutatók is elfelejtették, a plágiumok [...] bejárták a mi korunk minden színpadját
(1914 Ambrus Zoltán)
Lovasi Andrást szoktam idézni, aki szerint az a jó feldolgozás, ami jobb, mint az eredeti
(2010 Népszava máj. 10.)
1b. (-ben raggal, hsz-szerűen)
azon a nyelven, amelyen a szóban forgó (irodalmi) művet a szerzője megalkotta
nincs jogtudós, ki Bentham munkájit v.vagy eredetiben v.vagy Benecke n.német fordításában figyelemmel olvasni ’s azokból tanulmányt merítni elmulasztaná
(1834 Jelenkor)
Gáspár Imre a Lord [ti. Byron] verseit eredetiben idézte
(1930 Krúdy Gyula)
manapság Heidegger művei – sajnos – több példányban jelennek meg angolul, mint eredetiben
(2002 Szegedy-Maszák Mihály)
1c.
az a személy, akiről vmely (képző)művészeti alkotás készült, a műalkotás modellje
[a viaszfigurák] olly igazán és híven vagynak el találva; hogy tsodálkozik rajta, valaki a’ képeknek eredetijöket originálisokat esmérte
(1793 Sándor István)
Lehetetlen, hogy ezen [arc]kép eredetiét ne ismerjem
(1848 Életképek)
egy művészi alkotásban nem az a fődolog, hogy nagyon hasonlít-e az eredetihez… hogy minden szemölcs rajta legyen, mit tudom én, mi… hanem, hogy jellemzetes legyen, hogy benne legyen a lélek…
(1907 Ambrus Zoltán)
[Az írói önjellemzésekben] egy-egy lényegi vonás hiánya vagy túlzott hangsúlyozása már komoly eltérést eredményezhet a portré és eredetije között
(2002 Szabad Föld márc. 22.)
2.
saját, nem mástól átvett, nem utánzott, ill. egyedi, nem szokványos dolog, pl. műalkotás, ötlet stb.
a’ sok fordítás miatt kelleténél bátortalanabb is lettem valami eredetit dolgozni
(1818 Kis János¹)
Pajtás pompás bolondságra lenne alkalom, gondolj valami eredetit, mindnyájan czimboráid leszünk mint mindig
(1848 Életképek)
a japán középületek és modern paloták berendezésében semmi eredeti sincs. Ismert francia, angol, német képek és berendezések szolgai utánzása
(1911 Pásztor Árpád)
jön Gera, egy ember, aki mer valami eredetit csinálni: a 49. percben egy szöglet után 7 méterről hanyatt vetődve olyan gólt lő a bal felső sarokba, amilyet a világ összes pályáján megsüvegelnek
(2002 Magyar Hírlap)
Sz: eredeties, eredetietlen
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ereget; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások