eset fn 3B1

1. ’embernek (egyensúlyvesztés miatt bekövetkező) földre zuhanása, esése’ ❖ Lutzi vigaſztalhatatlan bánatiban, leg els gondolatinak-is idézeti arra erányoztattak, hogy Laurettéjét el-ájulásából mint hozza-ismét-helyre; mihelyt pedig látá, hogy magába-ſzálna, ertelenségét haſznára fordítá, és minekeltte esetébl fel-tenyéſzedne, már a’ falutól meſzſze a’ Grófnak utazó-ſzekerében ragadozójának karjain találá magát (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 34) | a Májor Úr: lováról le hanyatlott; oda ugratott ugyan leg ottan egy Varga nev hív Káprálja, ’s ajánlotta maga lovát a’ Májor Úrnak: de ez, meg gyenglvén az eset által, hirtelen arra reá nem kaphatott (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0172, 113) | megbotlík a’ lába, Estében Bandinak borúl a’ nyakába (1842 Vörösmarty Mihály 8524301, 48) | Estéből talpraáll, ki bátor (1982 Kerényi Grácia 9324018, 26) | megbotlom, és hasra esek a bíró előtt, netán estemben megragadom a bíró palástját (2001 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’embernek (harcban való) halála, eleste’ ❖ És ha Spitamenes meg holt vétkeiért, Hermioné a’ Démétrius vétkeiért holt meg; ő volt szeretője, ő volt Hermionénak gyilkossa. Sirasd, utozo! Véletlen esetét a’ meg őlettetetnek (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 165) | Utánnod sohajtok Buda bércekéről, Hol fárodt Muzsáim Gellért tetejéről Nyögve énekelnek Lajos esetéről, Kinek most ciprusok nőnek teteméről! (1779 Ányos Pál CD01) | Várna is híres lett László esetével, Mivel nem-gondola a’ Török frigyével (1791 Szentjóbi Szabó László C3958, 95).

1b. (rég) ’〈református szóhasználatban:〉 az isteni parancsolatnak az első emberpár általi vétkes megszegése, bűnbeesés’ ❖ Tehát  restsége oka esetünknek, Azért nincsen vége s hossza sok bnünknek (1772 Barcsay Ábrahám 7019026, 53) | mindazonáltal az eſet után munka és fáradság alá rekeſztette [az Isten az embert] (1774 Vesmás Márton C4461, 8) | Akkor monda Jósef: Mi jó vagy gonoſz lett, A’ mellynek Aſzſzonyból oka nem telhetett? Aſzſzony vólt, kitl lett e’ Világ esete, Aſzſzony leſzſz, kitl j még annak élete (1795 Hunyadi Ferenc ford.–Milton 7147003, 55).

1c. (rég) ’a nap horizont alá bukása, lenyugvása, ill. a nappal utolsó szakasza, alkony’ ❖ a’ napnak két Esete vagyon, eggyik: mikor a’ nap délrl kezd hajlani, másik: mikor éppen el-hanyatlik, avagy el-nyugszik (1783 Lethenyei János ford.–Rosthy C2910, 152) | Imígy hervad keservében, Mert a sors letiporta, Ostromolva ezer felől, A szűz virtus gyakorta; Könnyekben és fájdalmakban Húzza vonja életét: Bú-köd fedi minden napja Keletét és esetét (1807 Kisfaludy Sándor CD01).

1d. (rég) ’föld, ill. folyó szintjének lejtése, ill. esése’ ❖ a’ magoſságok, mélységek Libellával (viz ſzin mértékkel, vagy a’ földnek eſetét meg-mutató ſzerſzámmal) meg-libelláltatnak (1777 Kovács Ferenc¹ ford.–Gautier¹ C2757, 140) | Columbátz és Orſova között, két helyen van a’ Dunának eſete, az eggyik neveztetik kis Tatáliának, a’ máſik pedig nagy Tatáliának. Orſova alatt Bamil Szigeténél van eggy más eſete is [a folyónak] (1790 Mindenes Gyűjtemény C0368, 256).

2. ’esemény, történés v. vminek a megtörténte, ill. (vkinek, vminek a) történet(e)’ ❖ Akmet, és Kriſtina a’ Márk-Grófnénak engedelmébül elö kezdették egy másnak ſzámlálni mind azon eseteket, mellyek el-váláſoktól fogva vélek történtenek (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 32) | A’ melly nap Conde vára viſſza vétetett az új Frankusok által, magam is jelen vóltam a’ Convent gyllésében, ’s tulajdon füleimmel hallottam, ezen történetrl, a’ dolognak esete után 15, vagy leg fellyebb, 20 minutummal, a’ telegrafus által, a’ Párisi Conventnek kldetett tudósítást (1794 A francia telegráfusnak leírása ford. 7415001, 7) | Hogy elne fedje töllünk a’ Jövendő E’ gyászos Estet, azt le fogja most Irkálni (1815 Katona József 8226023, 13) | Jaj, fiam! ne kérdezd az én esetemet: Ma temettem el két vitéz gyermekemet: Duna szigetében gyilkolá meg egy cseh, Isten a pokoltól soha meg ne mentse (1846 Arany János 8014001, 126) | Már mondja is édesapám a recsenyédi kutya szomoru esetét (1920 Benedek Elek 8041003, 112) | több úr hallotta az esetet (1964 Cseres Tibor 9088001, 107) | Ha valakit élete folyamán sokszor semmibe vettek, az újabb ilyen esetet nagyon megszenvedi, sokáig rágódik rajta (2010 Murányi Beatrix ford.–Kast 3240002, 91).

2a. (rég) ’előre nem látható, nem várt (pusztító hatású) esemény, véletlen’ ❖ A’ juhok annyi eſetek, és betegségek alá vannak vettve, hogy ſzükégeſnek álitom lenni, ezek felöl-is valamit emléteni (1779 Próbákbúl szedett oktatás C3537, 39) | Ha ugyan tsak valakit véletlenl a’ nyil meg-talál, a’ nagy fájdalmakat ſzenved; mert minden nyil’ végén kígyó nyelv formájú ſzigonyotska vagyon, ſok közöttök méreggel is meg’ vagyon futtatva, mellyet a’ testbl metztzés nélkl nem lehet ki-húzni, de olly ritka az illyen fatalis eset mint a’ fejér holló (1789 Gvadányi József C1925, 80) | A’ Mesterségeknek sorsa ſzinte ollyan vólt, mint akármelly egyéb emberi leleményeké. Ezek sokſzor tsak a’ tsupa esetnek mivei, és els kezdetekben igen tsekélyek vóltak (1792 Verseghy Ferenc ford. 7448016, 166).

3. ’az az alkalom, helyzet, amelyben előfordul, bekövetkezik vmi, ill. vminek a konkrét megvalósulása’ ❖ Vesselényi az hirelt 6 hét helyett, csak néhány vagy kevés napokkal érkezett nagysád előtt Dátosra. Ebben az esetben épen szükséges volna a dolgot valóságosan tudni (1785 Daniel család újabb adattára 7404007, 376) | Az ifjú ember finomabb életmódját árulja el, ha az uton és az utcán keztyüt visel. Abban az esetben, ha ezt valamely okból leteszi, egyiket vagy mindkettőt, legalább a kézben kell tartani (1883 Ozoray Árpád 8343001, 16) | a királyi hazugságnak egy olyan penetráns esetével állunk szemben, hogy csodálkozunk, hogy amerikai kollégánk ájultan nem zuhant a trón zsámolya elé (1920 Gábor Andor 9163013, 10) | ez volt az első eset, amikor a lélekjelenlétem ilyen súlyos próbára volt téve (1922 Móricz Zsigmond 9462048, 47) | Talán tudós lesz a fiából, botanikus, entomológus, régész – legrosszabb esetben természetrajzot tanít majd nebulóknak (1968 Thury Zsuzsa 9709002, 159) | A szovjetek a sztrájk folytatásának esetére katonai lépésekkel fenyegetőztek (2010 Szakolczai Attila 3290002, 106) esetről esetre ’időnként, olykor’ ❖ [a zöld szó] esetről esetre a fakó sárgálló jellegzésére is használtatott (1878 Török Aurél 8613001, 83) | [hivatkozhatom] azokra a társaséleti körökre, melyek az emlegetett napokat mindig őszintén megünnepelték s egyiknek-másiknak esetről-esetre én is tagja voltam (1914 Népnevelő 2110001, 123) | [A madarak] a kúszáshoz elsősorban a lábaikat használják, mellékesen azonban csőrüket és farkukat, sőt esetről esetre a szárnyukat is (1933 Az állatok világa ford. CD46) | még arra is gondja van [Jóbnak], hogy gyermekeinek feltehetőleg elkövetett bűneiért esetről esetre áldozatot mutasson be (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3a. (egysz 3. sz-ű birt szjellel és -ben raggal, nu-szerűen) ’vonatkozásában, tekintetében’ ❖ a festészet esetében: ahelyett, hogy egy művet a maga sajátos kifejezésmódja, egy közösség életével egybeszövődő lényege szerint értékeltek volna, pusztán egyéni mértéket alkalmaztak (1925 Moholy-Nagy László 1110003, 14) | kérdőívek és az űrlapok esetében nem mutatkozik ilyen összefüggés (1987 Terestyéni Tamás 1155001, 24) | Az életkor előrehaladásával mind a férfiak, mind a nők esetében jelentősen kisebb volt a rendszeres testmozgás gyakorisága (2009 Simon Éva–Bakai Judit 3272001, 251).

4. ’elintézést, vele való foglalkozást, ill. megoldást, döntést kívánó ügy, helyzet’ ❖ A’ Királyi Fiskusnak a’ Nemes Emberek Jóſzágaiban való Örökösödésének módja olly ſok, és külömbféle, hogy ezeket mind külön külön el-hordani felette hoſzſzas vólna, egy olly bizonyos, és tsalhatatlan regulára húzni, mellybl majd minden esetek meg-fejtettethetnének, tsak nem lehetetlen (1799 Nánásy Benjámin 7242004, 205) | igen hasznos leszen a’ pásztori hivatal’ nehezebb eseteiről előljáróban elmélkedni (1840 Szilasy János 8450013, 44) | szaktekintélynek tartották és a kaszinói urak vitás esetekben hozzá fordultak, hogy mint fellebbezhetetlen ítélőszék döntsön (1923 Kosztolányi Dezső 9359001, 100) | a bíró, egyszerűbb esetekben, a saját élettapasztalata alapján állapítja meg a tényállást (1957 Marton Géza 1106001, 47) | Bali rendőrségi szóvivője szerint már tudják is több ember nevét, akiknek köze lehet a merénylethez, illetve segíthetnek megoldani az esetet (2002 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’betegségnek, sérülésnek vmely személynél v. állatnál való egyedi megjelenése, ill. (orvosi ellátásban részesülő) beteg v. sérült személy’ ❖ az erhez, és az eſetekhez kell ſzabni az orvosláſt. §. 49. Ha […] pedig ſemmi új eſetek nem ſzármoztak […] akkor a’ beteg nyugodgyék illend melegben (1776 Rácz Sámuel C3563, 29) | A váltóláz. Volt a gyermekkórházban az 5 ½ év alatt 150 esetünk (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305002, 138) | Boldogult vőm, amennyire ritka találkozásainkkor megfigyeltem, étkezés közben klinikai esetekkel traktálta a feleségét (1968 Thury Zsuzsa 9709001, 15) | Mindezek hozzájárulnak a halálozás növekedéséhez és a súlyosabb esetek, illetve a nem rehabilitálható állapot kialakulásához (2009 Simon Éva–Bakai Judit 3272001, 253).

4b. ’másoknak gondot, problémát okozó, megoldást kívánó helyzetet teremtő személy, es. állat’ ❖ Mama áttuszkol minket a másik szobába. Claire nehéz eset, nem akar kijönni (1939 Radnóti Miklós 9543003, 29) | A gyűrűs aktínia (Actinia cari) már nehezebb eset. Az akváriumban elbújik, ezért szinte lehetetlen etetni (1995 Magyarország állatvilága CD14) | Önmagában az sem egyszerű dolog, ha női tárgyak jelennek meg egy férfilakban, ráadásul István szerint nem voltál egyszerű eset ez ügyben, ami nyilván azt jelenti, hogy kicsit sok a cipőd, meg a ruhád (2001 Lakáskultúra CD39) | Volt egy Mayer nevű matematikatanárom, aki nagyon kedvelt engem, osztályfőnököm is volt, és próbált segíteni, de reménytelen eset voltam (2010 Huszár Tibor 3159002, 26).

5. (Nyelvt) ’a névszónak az alaptagjához való szintaktikai viszonyát ragozással jelölő alakja, ill. ennek megfelelő alaktani kategória’ ❖ A’ Név ſzókban eladatandók az  változtatáſoknak négy módjai, úgymint: A’ Szám. Eset (:Casus:) Ejtegetés […] és a’ Haſonlítás (1790 Főldi János C1759, 97) | utóbb elemeztük a szókat, s az ifju, kit eddigelé csak szabályok tanulásával zaklattak, képes volt segítségemmel forditgatni, elemezni, a név eseteit, az ige idejét meghatározni (1855 Rónay Jácint 8396008, 282) | Casus (lat. e.: kázusz), az indogermán nyelvekben a főnév ragozásának egyes alakjai: magyarul: eset. A latinban az esetek nevei: accusativus, genitivus, dativus, ablativus, vocativus (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 61) | az uráli nyelvekre alapvetően a szintetizálás a jellemző, amennyiben a névszói kategóriában a szám, az eset stb., az igei kategóriában a személy, a szám, az idő, a mód, stb. jelölésére ragok és jelek […] alkalmazásával él (2006 Bakró-Nagy Marianne 3177003, 273).

6. (birtokszóként) (kissé biz) ’vki ízlésének megfelelő, kedvére való személy, dolog’ ❖ A leeresztett hajú kis primadonna büszkén emelgette pompás lábacskáit, és Gyurácz utánanézett. Császi nevetve bökte oldalba: – Ez a te eseted? No csak várj két-három évig, megkaphatod. Benedekné nagyon fog örülni, ha férjhez adhatja (1913 Lengyel Géza CD10) | Istenem, ha elgondolom, mennyi időt fecséreltem erre a nőre, hogy kitérített a pályámról, mennyit szenvedtem miatta – holott sosem tetszett nekem, s egyáltalán nem is az én esetem(1922 Németh Andor ford. [!] 9480015, 160) | A rövid Duna-parti sétát követően kerek perec megmondta: sajnos nem vagyok az esete. Harag nélkül váltunk el (1996 Magyar Hírlap CD09) | [Lugner] a bécsi választásokon csak azért nem indult, mert a kommunálpolitika nem az esete (1997 Magyar Hírlap CD09).

Ö: adó~, alany~, bal~, bűn~, halál~, határ~, jog~, kár~, kór~, mindenesetre, tárgy~, tűz~, vak~.

Fr: birtokos, semmi.

ÖU: alap~.

ÖE: ~jog, ~leírás.

Sz: esetű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. eset¹

eset főnév 3B1
1.
embernek (egyensúlyvesztés miatt bekövetkező) földre zuhanása, esése
Lutzi vigaſztalhatatlan bánatiban, leg els gondolatinak-is idézeti arra erányoztattak, hogy Laurettéjét el-ájulásából mint hozza-ismét-helyre; mihelyt pedig látá, hogy magába-ſzálna, ertelenségét haſznára fordítá, és minekeltte esetébl fel-tenyéſzedne, már a’ falutól meſzſze a’ Grófnak utazó-ſzekerében ragadozójának karjain találá magát
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
a Májor Úr: lováról le hanyatlott; oda ugratott ugyan leg ottan egy Varga nev hív Káprálja, ’s ajánlotta maga lovát a’ Májor Úrnak: de ez, meg gyenglvén az eset által, hirtelen arra reá nem kaphatott
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
megbotlík a’ lába, Estében Bandinak borúl a’ nyakába
(1842 Vörösmarty Mihály)
Estéből talpraáll, ki bátor
(1982 Kerényi Grácia)
megbotlom, és hasra esek a bíró előtt, netán estemben megragadom a bíró palástját
(2001 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
embernek (harcban való) halála, eleste
És ha Spitamenes meg holt vétkeiért, Hermioné a’ Démétrius vétkeiért holt meg; ő volt szeretője, ő volt Hermionénak gyilkossa. Sirasd, utozo! Véletlen esetét a’ meg őlettetetnek
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Utánnod sohajtok Buda bércekéről, Hol fárodt Muzsáim Gellért tetejéről Nyögve énekelnek Lajos esetéről, Kinek most ciprusok nőnek teteméről!
(1779 Ányos Pál)
Várna is híres lett László esetével, Mivel nem-gondola a’ Török frigyével
(1791 Szentjóbi Szabó László)
1b. (rég)
〈református szóhasználatban:〉 az isteni parancsolatnak az első emberpár általi vétkes megszegése, bűnbeesés
Tehát  restsége oka esetünknek, Azért nincsen vége s hossza sok bnünknek
(1772 Barcsay Ábrahám)
mindazonáltal az eſet után munka és fáradság alá rekeſztette [az Isten az embert]
(1774 Vesmás Márton)
Akkor monda Jósef: Mi jó vagy gonoſz lett, A’ mellynek Aſzſzonyból oka nem telhetett? Aſzſzony vólt, kitl lett e’ Világ esete, Aſzſzony leſzſz, kitl j még annak élete
(1795 Hunyadi Ferenc ford.Milton)
1c. (rég)
a nap horizont alá bukása, lenyugvása, ill. a nappal utolsó szakasza, alkony
a’ napnak két Esete vagyon, eggyik: mikor a’ nap délrl kezd hajlani, másik: mikor éppen el-hanyatlik, avagy el-nyugszik
(1783 Lethenyei János ford.Rosthy)
Imígy hervad keservében, Mert a sors letiporta, Ostromolva ezer felől, A szűz virtus gyakorta; Könnyekben és fájdalmakban Húzza vonja életét: Bú-köd fedi minden napja Keletét és esetét
(1807 Kisfaludy Sándor)
1d. (rég)
föld, ill. folyó szintjének lejtése, ill. esése
a’ magoſságok, mélységek Libellával (viz ſzin mértékkel, vagy a’ földnek eſetét meg-mutató ſzerſzámmal) meg-libelláltatnak
(1777 Kovács Ferenc¹ ford.Gautier¹)
Columbátz és Orſova között, két helyen van a’ Dunának eſete, az eggyik neveztetik kis Tatáliának, a’ máſik pedig nagy Tatáliának. Orſova alatt Bamil Szigeténél van eggy más eſete is [a folyónak]
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
2.
esemény, történés v. vminek a megtörténte, ill. (vkinek, vminek a) történet(e)
Akmet, és Kriſtina a’ Márk-Grófnénak engedelmébül elö kezdették egy másnak ſzámlálni mind azon eseteket, mellyek el-váláſoktól fogva vélek történtenek
(1772 Mészáros Ignác ford.)
A’ melly nap Conde vára viſſza vétetett az új Frankusok által, magam is jelen vóltam a’ Convent gyllésében, ’s tulajdon füleimmel hallottam, ezen történetrl, a’ dolognak esete után 15, vagy leg fellyebb, 20 minutummal, a’ telegrafus által, a’ Párisi Conventnek kldetett tudósítást
(1794 A francia telegráfusnak leírása ford.)
Hogy elne fedje töllünk a’ Jövendő E’ gyászos Estet, azt le fogja most Irkálni
(1815 Katona József)
Jaj, fiam! ne kérdezd az én esetemet: Ma temettem el két vitéz gyermekemet: Duna szigetében gyilkolá meg egy cseh, Isten a pokoltól soha meg ne mentse
(1846 Arany János)
Már mondja is édesapám a recsenyédi kutya szomoru esetét
(1920 Benedek Elek)
több úr hallotta az esetet
(1964 Cseres Tibor)
Ha valakit élete folyamán sokszor semmibe vettek, az újabb ilyen esetet nagyon megszenvedi, sokáig rágódik rajta
(2010 Murányi Beatrix ford.Kast)
2a. (rég)
előre nem látható, nem várt (pusztító hatású) esemény, véletlen
A’ juhok annyi eſetek, és betegségek alá vannak vettve, hogy ſzükégeſnek álitom lenni, ezek felöl-is valamit emléteni
(1779 Próbákbúl szedett oktatás)
Ha ugyan tsak valakit véletlenl a’ nyil meg-talál, a’ nagy fájdalmakat ſzenved; mert minden nyil’ végén kígyó nyelv formájú ſzigonyotska vagyon, ſok közöttök méreggel is meg’ vagyon futtatva, mellyet a’ testbl metztzés nélkl nem lehet ki-húzni, de olly ritka az illyen fatalis eset mint a’ fejér holló
(1789 Gvadányi József)
A’ Mesterségeknek sorsa ſzinte ollyan vólt, mint akármelly egyéb emberi leleményeké. Ezek sokſzor tsak a’ tsupa esetnek mivei, és els kezdetekben igen tsekélyek vóltak
(1792 Verseghy Ferenc ford.)
3.
az az alkalom, helyzet, amelyben előfordul, bekövetkezik vmi, ill. vminek a konkrét megvalósulása
Vesselényi az hirelt 6 hét helyett, csak néhány vagy kevés napokkal érkezett nagysád előtt Dátosra. Ebben az esetben épen szükséges volna a dolgot valóságosan tudni
(1785 Daniel család újabb adattára)
Az ifjú ember finomabb életmódját árulja el, ha az uton és az utcán keztyüt visel. Abban az esetben, ha ezt valamely okból leteszi, egyiket vagy mindkettőt, legalább a kézben kell tartani
(1883 Ozoray Árpád)
a királyi hazugságnak egy olyan penetráns esetével állunk szemben, hogy csodálkozunk, hogy amerikai kollégánk ájultan nem zuhant a trón zsámolya elé
(1920 Gábor Andor)
ez volt az első eset, amikor a lélekjelenlétem ilyen súlyos próbára volt téve
(1922 Móricz Zsigmond)
Talán tudós lesz a fiából, botanikus, entomológus, régész – legrosszabb esetben természetrajzot tanít majd nebulóknak
(1968 Thury Zsuzsa)
A szovjetek a sztrájk folytatásának esetére katonai lépésekkel fenyegetőztek
(2010 Szakolczai Attila)
esetről esetre
időnként, olykor
[a zöld szó] esetről esetre a fakó sárgálló jellegzésére is használtatott
(1878 Török Aurél)
[hivatkozhatom] azokra a társaséleti körökre, melyek az emlegetett napokat mindig őszintén megünnepelték s egyiknek-másiknak esetről-esetre én is tagja voltam
(1914 Népnevelő)
[A madarak] a kúszáshoz elsősorban a lábaikat használják, mellékesen azonban csőrüket és farkukat, sőt esetről esetre a szárnyukat is
(1933 Az állatok világa ford.)
még arra is gondja van [Jóbnak], hogy gyermekeinek feltehetőleg elkövetett bűneiért esetről esetre áldozatot mutasson be
(1995 Jubileumi kommentár)
3a. (egysz 3. sz-ű birt szjellel és -ben raggal, nu-szerűen)
vonatkozásában, tekintetében
a festészet esetében: ahelyett, hogy egy művet a maga sajátos kifejezésmódja, egy közösség életével egybeszövődő lényege szerint értékeltek volna, pusztán egyéni mértéket alkalmaztak
(1925 Moholy-Nagy László)
kérdőívek és az űrlapok esetében nem mutatkozik ilyen összefüggés
(1987 Terestyéni Tamás)
Az életkor előrehaladásával mind a férfiak, mind a nők esetében jelentősen kisebb volt a rendszeres testmozgás gyakorisága
(2009 Simon Éva–Bakai Judit)
4.
elintézést, vele való foglalkozást, ill. megoldást, döntést kívánó ügy, helyzet
A’ Királyi Fiskusnak a’ Nemes Emberek Jóſzágaiban való Örökösödésének módja olly ſok, és külömbféle, hogy ezeket mind külön külön el-hordani felette hoſzſzas vólna, egy olly bizonyos, és tsalhatatlan regulára húzni, mellybl majd minden esetek meg-fejtettethetnének, tsak nem lehetetlen
(1799 Nánásy Benjámin)
igen hasznos leszen a’ pásztori hivatal’ nehezebb eseteiről előljáróban elmélkedni
(1840 Szilasy János)
szaktekintélynek tartották és a kaszinói urak vitás esetekben hozzá fordultak, hogy mint fellebbezhetetlen ítélőszék döntsön
(1923 Kosztolányi Dezső)
a bíró, egyszerűbb esetekben, a saját élettapasztalata alapján állapítja meg a tényállást
(1957 Marton Géza)
Bali rendőrségi szóvivője szerint már tudják is több ember nevét, akiknek köze lehet a merénylethez, illetve segíthetnek megoldani az esetet
(2002 Magyar Hírlap)
4a.
betegségnek, sérülésnek vmely személynél v. állatnál való egyedi megjelenése, ill. (orvosi ellátásban részesülő) beteg v. sérült személy
az erhez, és az eſetekhez kell ſzabni az orvosláſt. §. 49. Ha […] pedig ſemmi új eſetek nem ſzármoztak […] akkor a’ beteg nyugodgyék illend melegben
(1776 Rácz Sámuel)
A váltóláz. Volt a gyermekkórházban az 5 ½ év alatt 150 esetünk
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
Boldogult vőm, amennyire ritka találkozásainkkor megfigyeltem, étkezés közben klinikai esetekkel traktálta a feleségét
(1968 Thury Zsuzsa)
Mindezek hozzájárulnak a halálozás növekedéséhez és a súlyosabb esetek, illetve a nem rehabilitálható állapot kialakulásához
(2009 Simon Éva–Bakai Judit)
4b.
másoknak gondot, problémát okozó, megoldást kívánó helyzetet teremtő személy, es. állat
Mama áttuszkol minket a másik szobába. Claire nehéz eset, nem akar kijönni
(1939 Radnóti Miklós)
A gyűrűs aktínia (Actinia cari) már nehezebb eset. Az akváriumban elbújik, ezért szinte lehetetlen etetni
(1995 Magyarország állatvilága)
Önmagában az sem egyszerű dolog, ha női tárgyak jelennek meg egy férfilakban, ráadásul István szerint nem voltál egyszerű eset ez ügyben, ami nyilván azt jelenti, hogy kicsit sok a cipőd, meg a ruhád
(2001 Lakáskultúra)
Volt egy Mayer nevű matematikatanárom, aki nagyon kedvelt engem, osztályfőnököm is volt, és próbált segíteni, de reménytelen eset voltam
(2010 Huszár Tibor)
5. (Nyelvt)
a névszónak az alaptagjához való szintaktikai viszonyát ragozással jelölő alakja, ill. ennek megfelelő alaktani kategória
A’ Név ſzókban eladatandók az  változtatáſoknak négy módjai, úgymint: A’ Szám. Eset (:Casus:) Ejtegetés […] és a’ Haſonlítás
(1790 Főldi János)
utóbb elemeztük a szókat, s az ifju, kit eddigelé csak szabályok tanulásával zaklattak, képes volt segítségemmel forditgatni, elemezni, a név eseteit, az ige idejét meghatározni
(1855 Rónay Jácint)
Casus (lat.latin e.ejtsd: kázusz), az indogermán nyelvekben a főnév ragozásának egyes alakjai: magyarul: eset. A latinban az esetek nevei: accusativus, genitivus, dativus, ablativus, vocativus
(1926 TolnaiÚjLex.)
az uráli nyelvekre alapvetően a szintetizálás a jellemző, amennyiben a névszói kategóriában a szám, az eset stb.s a többi, az igei kategóriában a személy, a szám, az idő, a mód, stb.s a többi jelölésére ragok és jelek […] alkalmazásával él
(2006 Bakró-Nagy Marianne)
6. (birtokszóként) (kissé biz)
vki ízlésének megfelelő, kedvére való személy, dolog
A leeresztett hajú kis primadonna büszkén emelgette pompás lábacskáit, és Gyurácz utánanézett. Császi nevetve bökte oldalba: – Ez a te eseted? No csak várj két-három évig, megkaphatod. Benedekné nagyon fog örülni, ha férjhez adhatja
(1913 Lengyel Géza)
Istenem, ha elgondolom, mennyi időt fecséreltem erre a nőre, hogy kitérített a pályámról, mennyit szenvedtem miatta – holott sosem tetszett nekem, s egyáltalán nem is az én esetem
(1922 Németh Andor ford.)
A rövid Duna-parti sétát követően kerek perec megmondta: sajnos nem vagyok az esete. Harag nélkül váltunk el
(1996 Magyar Hírlap)
[Lugner] a bécsi választásokon csak azért nem indult, mert a kommunálpolitika nem az esete
(1997 Magyar Hírlap)
ÖU: alapeset
ÖE: esetjog, esetleírás
Sz: esetű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. eset¹

Beállítások