expozíció fn 1A

1. (rég, ritk) ’vmely téma, kérdés, probléma stb. felvetése, bemutatása v. kifejtése’ ❖ Érdekesebb egy másik levél, amit Rónay Pozsonyból datálva (anonym) egy angol által nyakkendőbe bevarrva s Brémába kihozva s ott postára adva kapott. Ez egy hosszú expositiója a Magyarhonban most uralkodó szellemnek (1859 Tanárky Gyula 8460006, 59) | [Horváth Mihály] történészi eljárása a római felfogásra mutat. Az egyéni elhatározás nála még mindig előtérben áll s a viszonyok expositiója még mindig háttérben (1880 Századok CD57) | a hallgató, ki észre sem veszi, hogy ez a nyugodt expositió az ő bizalmának a megnyerését veszi czélba, magát átengedve az ő vezetésének, csakhamar a világos okfejtés oly biztos útján és a vas logika oly megdönthetetlen sánczai között találja magát, hogy többé lehetetlen más eredményhez jutnia, mint ahhoz, a melyhez a szónok el akarja vezetni (1903 Budapesti Szemle C7651, 336).

1a. (rég, ritk) ’vmely személy, testület, hatóság stb. elé terjesztett kérelem, folyamodvány v. indítvány, javaslat’ ❖ Justh állhatatosan amellett maradott, hogy a RRnak jusok van megyéje kivánságára határozni, amit tetszik, de hogy határozhassanak, úgy kell az expositiót szerkeztetni, ahogy ő kivánja (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Jeszenszky József (pozsonyi) tiltakozik és óvást tesz ez [ti. az indítvány] ellen financiális szempontból is. Az expositió különben sem határozat (1884 Nemzet szept. 5. C0383, 1).

2. ’Műalkotás, előadás stb. kezdő szakasza, előkészítő, felvezető része.’

2a. ’gondolatmenet, (írás)mű, beszéd, előadás nyitó gondolata, ill. bevezetése’ ❖ kénytelen hála fejében egy beszéden törni a fejét, amihez nem talál se témát, se expozíciót (1875 Jókai Mór CD18) | Persze – folytatta a hatásos expozició után –, ott kellett volna kezdenem, hogy Flóra apja valaha Zengőn volt ispán, s ma is gyakran ellátogatnak oda (1963 Rubin Szilárd 9578001, 60) | Az expozíció bemutatja az előadás során tárgyalt problémát vagy problémákat (→ problémafelvetés), bemutathatja az empirikus és teoretikus hátteret (1997 PedagógiaiLex. C6809, 352) | [Vayer Lajos] firenzei festészetről szóló nevezetes könyvének expozíciója (2001 Magyar Tudomány C8621, 1124).

2b. (Irodt) ’〈eposzban, más epikai műben, ill. drámában〉 az a bevezető rész, amelyben a szerző megjelöli műve témáját, ill. előkészíti a konfliktust v. cselekményt az előzmények, a kiinduló helyzet és a ()szereplők bemutatásával’ ❖ Én ezt az Expositiót régen koholtam, ’s nyugtalanúl vártam az időt hogy vele kirukkolhassak (1813 Kazinczy Ferenc C2563, 451) | Nekem elég egy szinműből elolvasni az expoziciót és az utolsó három lapot, hogy biztosan irjam meg róla: előadható-e vagy nem? (1886 Vadnay Károly 8501004, 104) | Danténál hiába keressük az invokáció, expozició, enumeráció és divina machina megszokott gépezetét (1934 Babits Mihály 9014132, 187) | a Szigeti veszedelemnek igen hosszú expozíciója van: a főcselekmény (a vár ostroma) csak a VII. énekben kezdődik (1964 Bán Imre CD53) | [Kolozsi Tibornak] az Árnyék a Tiszán című regénye pedig már a „tudatregény” eszközeit is felhasználja. A mű expozíciójában megrajzolt helyzet (az apa elvesztése) a fiatal Fehér Dénesben a magány és az egyedüllét vágyát érleli meg (1982 Bori Imre–Szeli István CD53) | a dráma expozíciója megrövidült, s az Ethelwold halálával, illetve esetenként Elfriede második házasságával és trónralépésével végződő cselekmény rövidnek tűnik (2007 János-Szatmári Szabolcs 3164001, 112).

2c. (Zene) ’〈nagyobb zenei formában, kül. fúgában, szonátában〉 a ()témát vagy a témákat bemutató, azok feldolgozását megelőző rész’ ❖ A sonata általános formai berendezése a következő: az első tétel, melyet rövidebb-hosszabb bevezetés előzhet meg s mely expoziciónak (fő gondolatnak) is neveztetik, bármely hangnemben felléphet (1897 PallasLex. CD02) | Dohnányi művészete ezúttal is varázslatos fényben pompázott. A G-dúr koncert expozíciójának gazdagsága […] mint valami zengő folyam hullámverése, áramlott a billentyűsor felett (1917 Bálint Aladár CD10) | A kidolgozási rész főként a főtéma anyagával foglalkozik; a visszatérés teljes egészében felvonultatja az expozíció dallamanyagát (1956 Műsorfüzet júl. 29. C5299, 4) | Bartók megkísérli a lehetetlent, a hegedű négy húrjára – legalább egy expozíció erejéig – négyszólamú fúgát ír (1975 Kroó György 1085003, 248).

2d. (Film) ’〈filmelbeszélés szerkezeti elemeként:〉 filmnek, filmbeli jelenetnek rendsz. a cselekményvilágra, a szereplőkre, környezetre, hangulatra vonatkozó alapvető információkat megjelenítő kezdeti, bevezető szakasza’ ❖ A film indítása, az expozíció feltárja azt a romantikus, zord és gyönyörű vidéket, […] ahol a történet lejátszódik (1954 Szabad Nép márc. 16. C4876, 3) | A film hősei egy kis svéd falu lakói, akiket Bergman a terjedelmes expozícióban gépies, rutinosan abszolvált úrvacsoravétel közben mutat be (1996 Magyar Hírlap CD09) | A film szerkezete kissé egyenetlen. A remek expozíciót követően a cselekmény lelassul […], maga a sztori hamar elfárad (2001 Népszabadság nov. 30. C7849, 13).

3. (Fotó) ’〈a fényképezés egyik mozzanataként:〉 fényérzékeny anyag (bizonyos ideig tartó) megvilágítása’ ❖ A kiszemelt tájkép erős napfényben vétetik föl; megjegyezvén, hogy az expositió igen rövid ideig tartson (1875 Természettudományi Közlöny C7899, 127) | hosszas ekszpozició és a lemezek előleges elkészitése nélkül, pompás szines fotografiákat tudott késziteni (1895 Budapesti Hírlap nov. 13. C4742, 14) | Ott a negyedik kép. Kettős felvétel, a két expozíció között fél óra telt el. Készült 1945. augusztus 6-án 8 órakor és 8 óra 30 perckor. Hirosima 8 órakor még város volt, fél óra múlva temető (1955 Magyar Nemzet márc. 6. C4795, 5) | az exponáló gomb enyhe lenyomására működésbe lép az automatika, s ha mindent beállított, egy zöld fény felvillanása jelzi, hogy kész az expozícióra (1997 Magyar Hírlap CD09) | Ne siessük el az expozíciót, nyugodtan állítsuk be a kompozíciót és alaposan nézzünk körül a keresőben, nem maradt-e le valami a széleken (2005 Teveli Gábor ford.–Daly 3318003, 229).

4. (Fiz v. Orvos) ’vmilyen (láthatatlan elektromágneses) sugárzás, ill. ennek műszeres felhasználása a gyógykezelésben, besugárzás’ ❖ [mivel a baktériumölő hatás eléréséhez] több órára volt szükség, ezért közelfekvő volt a gondolat, hogy a fénynek, vagy helyesebben mondva csupán az ultraviolett sugaraknak concentrálása által a fény erősíttessék, illetőleg az expositio ideje megrövidittessék (1902 Orvosi Hetilap C8152, 426) | megállapítható, hogy mind totalis, mind localis sugárbehatás után fokozódik az aminosav excretio [= kiválasztás]. A szignifikáns emelkedéshez azonban 111 rem-et meghaladó dózisú expositió szükséges (1964 Orvosi Hetilap C8210, 665) | Ezen megfigyelések alapján célszerű lenne a szükségtelen UV B expozíciótól védeni a szemeket (1990 Orvosi Hetilap C8236, 1557) | Azt találták, hogy a klorofillok bomlása az UV-intenzitás függvénye. A levélfelszín zárósejtjeinek (sztóma) ellenállása viszont nőtt az UV-B expozíció hatására (1995 Természet Világa CD50).

5. (Orvos) ’〈emberre, emberi szervezetre vonatkoztatva:〉 betegségre való hajlam, fogékonyság, ill. a kórokozóknak v. az egészségre ártalmas külső hatásoknak való kitettség, es. az ez által kialakult veszélyeztetettség’ ❖ Az Egyesült-Államokban kiterjedt megfigyelés történt arra vonatkozólag, hogy negativ bőrpróbájú, immunizált egyének expositio esetén sem kaptak scarlatinát, nemimmunizált egyének ugyanannak az expositiónak kitéve, megfertőződtek (1926 Orvosi Hetilap C8176, 129) | Tekintettel arra, hogy e foglalkozási ágakban a fertőzés iránti expozició a munka jellegéből adódik, jogosan sorolják az ilyen helyen előforduló eseteket a foglalkozási betegségek [közé] (1955 Orvosi Hetilap C8202, 291) | bizonyos szervi rákok halmozódása foglalkozási vagy környezeti exogen kémiai expozícióra utal (1973 Orvosi Hetilap C8219, 1276) | Több, mint kétszer annyi asztmás gyermeket találni abban a csoportban, ahol mindkét szülő dohányzik, de itt az expozíció nemcsak terhesség alatti, hanem születés utáni is lehet (1999 Természet Világa CD50).

5a. (Tud) ’adott terület elhelyezkedése, égtáji fekvése; kitettség’ ❖ Különbség nélkül jó vagy rossz expositióra, a termelt fajok minőségére, nincs talán egyetlen ültetvény is, a mely a csapást meg ne érezte volna (1874 Borászati Lapok 8607002, 223) | Kétségtelen, hogy ezt [ti. hogy a hegyoldalak déli lejtőin magasabban van a hóhatár, mint az északin,] nem pusztán az expositió okozza, hanem az is […], hogy a déli lejtőt mindig meleg szelek, az északi lejtőt mindig hideg szelek érik (1882 Simonyi Jenő C7906, 237) | Ha ezeket a szőlőket közelebbről szemügyre vesszük, feltűnő, hogy mind többé-kevésbé keletre néző lejtőkön, keleti expozícióban vannak (1958 Kárpáti Zoltán CD52) | [a Mátra hegyi rétjeinek és erdeinek talajtani kutatásában] kiemelkedő a faktorkomplexek összhatása, a talaj tápanyagbázisa és a kitettség (expozíció) közötti összefüggések kimutatása (1966 Ubrizsy Gábor C8586, 648).

6. (rég, ritk) ’érdeklődésre számot tartó tárgyakat, műalkotásokat stb. bemutató nyilvános rendezvény, kiállítás’ ❖ Meg látogattam az expositiot Párisban. Mit irjak róla? Oly látomány, mely lefesthetlen, látni kell hogy az embernek fogalma legyen róla (1867 Kiss József² 2012013, 191) | A gépkiállitást az expositió szervező bizottsága két főcsoportra osztotta, a müködésben levő gépekre és a nyugvókéra (1884 Pesti Hírlap jún. 6. C5632, 1) | Tudás és rend van sok a milánói kiállításban. Mese az, hogy ez a kiállítás olaszos és könnyelmű. Sőt: németes és pedáns. Milánó előbb megtanulta az expozíciók leckéjét. Most mintha első eminensként darálná el nekünk (1906 Ady Endre CD0801).

Sz: expozíciós.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

expozíció főnév 1A
1. (rég, ritk)
vmely téma, kérdés, probléma stb. felvetése, bemutatása v. kifejtése
Érdekesebb egy másik levél, amit Rónay Pozsonyból datálva (anonym) egy angol által nyakkendőbe bevarrva s Brémába kihozva s ott postára adva kapott. Ez egy hosszú expositiója a Magyarhonban most uralkodó szellemnek
(1859 Tanárky Gyula)
[Horváth Mihály] történészi eljárása a római felfogásra mutat. Az egyéni elhatározás nála még mindig előtérben áll s a viszonyok expositiója még mindig háttérben
(1880 Századok)
a hallgató, ki észre sem veszi, hogy ez a nyugodt expositió az ő bizalmának a megnyerését veszi czélba, magát átengedve az ő vezetésének, csakhamar a világos okfejtés oly biztos útján és a vas logika oly megdönthetetlen sánczai között találja magát, hogy többé lehetetlen más eredményhez jutnia, mint ahhoz, a melyhez a szónok el akarja vezetni
(1903 Budapesti Szemle)
1a. (rég, ritk)
vmely személy, testület, hatóság stb. elé terjesztett kérelem, folyamodvány v. indítvány, javaslat
Justh állhatatosan amellett maradott, hogy a RRrendeknak jusok van megyéje kivánságára határozni, amit tetszik, de hogy határozhassanak, úgy kell az expositiót szerkeztetni, ahogy ő kivánja
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
Jeszenszky József (pozsonyi) tiltakozik és óvást tesz ez [ti. az indítvány] ellen financiális szempontból is. Az expositió különben sem határozat
(1884 Nemzet szept. 5.)
2.
Műalkotás, előadás stb. kezdő szakasza, előkészítő, felvezető része.
2a.
gondolatmenet, (írás)mű, beszéd, előadás nyitó gondolata, ill. bevezetése
kénytelen hála fejében egy beszéden törni a fejét, amihez nem talál se témát, se expozíciót
(1875 Jókai Mór)
Persze – folytatta a hatásos expozició után –, ott kellett volna kezdenem, hogy Flóra apja valaha Zengőn volt ispán, s ma is gyakran ellátogatnak oda
(1963 Rubin Szilárd)
Az expozíció bemutatja az előadás során tárgyalt problémát vagy problémákat (→ problémafelvetés), bemutathatja az empirikus és teoretikus hátteret
(1997 PedagógiaiLex.)
[Vayer Lajos] firenzei festészetről szóló nevezetes könyvének expozíciója
(2001 Magyar Tudomány)
2b. (Irodt)
〈eposzban, más epikai műben, ill. drámában〉 az a bevezető rész, amelyben a szerző megjelöli műve témáját, ill. előkészíti a konfliktust v. cselekményt az előzmények, a kiinduló helyzet és a ()szereplők bemutatásával
Én ezt az Expositiót régen koholtam, ’s nyugtalanúl vártam az időt hogy vele kirukkolhassak
(1813 Kazinczy Ferenc)
Nekem elég egy szinműből elolvasni az expoziciót és az utolsó három lapot, hogy biztosan irjam meg róla: előadható-e vagy nem?
(1886 Vadnay Károly)
Danténál hiába keressük az invokáció, expozició, enumeráció és divina machina megszokott gépezetét
(1934 Babits Mihály)
a Szigeti veszedelemnek igen hosszú expozíciója van: a főcselekmény (a vár ostroma) csak a VII. énekben kezdődik
(1964 Bán Imre)
[Kolozsi Tibornak] az Árnyék a Tiszán című regénye pedig már a „tudatregény” eszközeit is felhasználja. A mű expozíciójában megrajzolt helyzet (az apa elvesztése) a fiatal Fehér Dénesben a magány és az egyedüllét vágyát érleli meg
(1982 Bori Imre–Szeli István)
a dráma expozíciója megrövidült, s az Ethelwold halálával, illetve esetenként Elfriede második házasságával és trónralépésével végződő cselekmény rövidnek tűnik
(2007 János-Szatmári Szabolcs)
2c. (Zene)
〈nagyobb zenei formában, kül. fúgában, szonátában〉 a ()témát vagy a témákat bemutató, azok feldolgozását megelőző rész
A sonata általános formai berendezése a következő: az első tétel, melyet rövidebb-hosszabb bevezetés előzhet meg s mely expoziciónak (fő gondolatnak) is neveztetik, bármely hangnemben felléphet
(1897 PallasLex.)
Dohnányi művészete ezúttal is varázslatos fényben pompázott. A G-dúr koncert expozíciójának gazdagsága […] mint valami zengő folyam hullámverése, áramlott a billentyűsor felett
(1917 Bálint Aladár)
A kidolgozási rész főként a főtéma anyagával foglalkozik; a visszatérés teljes egészében felvonultatja az expozíció dallamanyagát
(1956 Műsorfüzet júl. 29.)
Bartók megkísérli a lehetetlent, a hegedű négy húrjára – legalább egy expozíció erejéig – négyszólamú fúgát ír
(1975 Kroó György)
2d. (Film)
〈filmelbeszélés szerkezeti elemeként:〉 filmnek, filmbeli jelenetnek rendsz. a cselekményvilágra, a szereplőkre, környezetre, hangulatra vonatkozó alapvető információkat megjelenítő kezdeti, bevezető szakasza
A film indítása, az expozíció feltárja azt a romantikus, zord és gyönyörű vidéket, […] ahol a történet lejátszódik
(1954 Szabad Nép márc. 16.)
A film hősei egy kis svéd falu lakói, akiket Bergman a terjedelmes expozícióban gépies, rutinosan abszolvált úrvacsoravétel közben mutat be
(1996 Magyar Hírlap)
A film szerkezete kissé egyenetlen. A remek expozíciót követően a cselekmény lelassul […], maga a sztori hamar elfárad
(2001 Népszabadság nov. 30.)
3. (Fotó)
〈a fényképezés egyik mozzanataként:〉 fényérzékeny anyag (bizonyos ideig tartó) megvilágítása
A kiszemelt tájkép erős napfényben vétetik föl; megjegyezvén, hogy az expositió igen rövid ideig tartson
(1875 Természettudományi Közlöny)
hosszas ekszpozició és a lemezek előleges elkészitése nélkül, pompás szines fotografiákat tudott késziteni
(1895 Budapesti Hírlap nov. 13.)
Ott a negyedik kép. Kettős felvétel, a két expozíció között fél óra telt el. Készült 1945. augusztus 6-án 8 órakor és 8 óra 30 perckor. Hirosima 8 órakor még város volt, fél óra múlva temető
(1955 Magyar Nemzet márc. 6.)
az exponáló gomb enyhe lenyomására működésbe lép az automatika, s ha mindent beállított, egy zöld fény felvillanása jelzi, hogy kész az expozícióra
(1997 Magyar Hírlap)
Ne siessük el az expozíciót, nyugodtan állítsuk be a kompozíciót és alaposan nézzünk körül a keresőben, nem maradt-e le valami a széleken
(2005 Teveli Gábor ford.Daly)
4. (Fiz v. Orvos)
vmilyen (láthatatlan elektromágneses) sugárzás, ill. ennek műszeres felhasználása a gyógykezelésben, besugárzás
[mivel a baktériumölő hatás eléréséhez] több órára volt szükség, ezért közelfekvő volt a gondolat, hogy a fénynek, vagy helyesebben mondva csupán az ultraviolett sugaraknak concentrálása által a fény erősíttessék, illetőleg az expositio ideje megrövidittessék
(1902 Orvosi Hetilap)
megállapítható, hogy mind totalis, mind localis sugárbehatás után fokozódik az aminosav excretio [= kiválasztás]. A szignifikáns emelkedéshez azonban 111 remroentgen equivalent man ’emberi röntgenegyenérték’-et meghaladó dózisú expositió szükséges
(1964 Orvosi Hetilap)
Ezen megfigyelések alapján célszerű lenne a szükségtelen UVultraviola B expozíciótól védeni a szemeket
(1990 Orvosi Hetilap)
Azt találták, hogy a klorofillok bomlása az UVultraviola-intenzitás függvénye. A levélfelszín zárósejtjeinek (sztóma) ellenállása viszont nőtt az UVultraviola-B expozíció hatására
(1995 Természet Világa)
5. (Orvos)
〈emberre, emberi szervezetre vonatkoztatva:〉 betegségre való hajlam, fogékonyság, ill. a kórokozóknak v. az egészségre ártalmas külső hatásoknak való kitettség, es. az ez által kialakult veszélyeztetettség
Az Egyesült-Államokban kiterjedt megfigyelés történt arra vonatkozólag, hogy negativ bőrpróbájú, immunizált egyének expositio esetén sem kaptak scarlatinát, nemimmunizált egyének ugyanannak az expositiónak kitéve, megfertőződtek
(1926 Orvosi Hetilap)
Tekintettel arra, hogy e foglalkozási ágakban a fertőzés iránti expozició a munka jellegéből adódik, jogosan sorolják az ilyen helyen előforduló eseteket a foglalkozási betegségek [közé]
(1955 Orvosi Hetilap)
bizonyos szervi rákok halmozódása foglalkozási vagy környezeti exogen kémiai expozícióra utal
(1973 Orvosi Hetilap)
Több, mint kétszer annyi asztmás gyermeket találni abban a csoportban, ahol mindkét szülő dohányzik, de itt az expozíció nemcsak terhesség alatti, hanem születés utáni is lehet
(1999 Természet Világa)
5a. (Tud)
adott terület elhelyezkedése, égtáji fekvése; kitettség
Különbség nélkül jó vagy rossz expositióra, a termelt fajok minőségére, nincs talán egyetlen ültetvény is, a mely a csapást meg ne érezte volna
(1874 Borászati Lapok)
Kétségtelen, hogy ezt [ti. hogy a hegyoldalak déli lejtőin magasabban van a hóhatár, mint az északin,] nem pusztán az expositió okozza, hanem az is […], hogy a déli lejtőt mindig meleg szelek, az északi lejtőt mindig hideg szelek érik
(1882 Simonyi Jenő)
Ha ezeket a szőlőket közelebbről szemügyre vesszük, feltűnő, hogy mind többé-kevésbé keletre néző lejtőkön, keleti expozícióban vannak
(1958 Kárpáti Zoltán)
[a Mátra hegyi rétjeinek és erdeinek talajtani kutatásában] kiemelkedő a faktorkomplexek összhatása, a talaj tápanyagbázisa és a kitettség (expozíció) közötti összefüggések kimutatása
(1966 Ubrizsy Gábor)
6. (rég, ritk)
érdeklődésre számot tartó tárgyakat, műalkotásokat stb. bemutató nyilvános rendezvény, kiállítás
Meg látogattam az expositiot Párisban. Mit irjak róla? Oly látomány, mely lefesthetlen, látni kell hogy az embernek fogalma legyen róla
(1867 Kiss József²)
A gépkiállitást az expositió szervező bizottsága két főcsoportra osztotta, a müködésben levő gépekre és a nyugvókéra
(1884 Pesti Hírlap jún. 6.)
Tudás és rend van sok a milánói kiállításban. Mese az, hogy ez a kiállítás olaszos és könnyelmű. Sőt: németes és pedáns. Milánó előbb megtanulta az expozíciók leckéjét. Most mintha első eminensként darálná el nekünk
(1906 Ady Endre)
Sz: expozíciós
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások