átal (0) l. által

által hsz, nu és ik 0átal (rég)

I. hsz vmin által (rég)

1. ’vmin egyik szélétől a másikig végighaladva, ill. vmin túljutva, vminek a túlsó oldalára’ ❖ Fölséges Urunk tsászárunk mostani napokban Bécsből megindulván, kiván ezen nemes vármegyén által Munkács felé Máramarosnak és onnan Erdélybe utazni (1772 Történelmi Tár 7393001, 316) | S te, lelkem, szállj, a Királyhágón által Érzelmeimnek tündérvilágával (1848 Petőfi Sándor 8366361, 75) | És által a végtelen tengeren Vigyáz reánk az örök szerelem (1910 Juhász Gyula¹ 9284257, 276) | eszembe jutott, hogy a választások után hogy dobogott a szívem az örömtől, hogy siettem, hogy futottam, átal a templom kertjén (1955 Sütő András 9620004, 76) | patak, mily óceán felé igyekszel medret járni, gyönge lábbal, itt, e kemény és tiszta tájon által (1964 Nemes Nagy Ágnes ford.–Bacarisse 9479122, 228).

1a. ’vki(k) v. vmi(k) között, ill. fölött haladva (és rajtuk túljutva)’ ❖ három marok fvet a’ földrl fel-szakasztanak, ’s azt a’ fejeken-által viszsza-hagyíttyák (1783 Lethenyei János ford.–Rosthy C2910, 224) | Igy, a már becsődült apródokon által A szabadba gázolt dühös gyorsasággal (1854 Arany János C0656, 296) | te vagy, ki a számos Ország partját körbenyaló oly sok habon által, Massyl népeken át, Syrtis vize mosta mezőkön, Italiának iramló föld-peremére vezettél (1967 Lakatos István ford.–Vergilius 9376015, 208).

2. (nu-szerűen) ’vmely nyíláson keresztül, át’ ❖ a’ padon lévö lyukatskákon által, a’ földre le- nem húll [a por] (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462002, 100) | Leugorjam az ablakon által? (1844 Petőfi Sándor C3506, 122).

2a. (nu-szerűen) ’vmely tárgy közbeiktatásával, azon keresztül’ ❖ fzd meg egy pint vizben, szrd ruhán által (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 55) | a teknő végiben hagyott lisztre, rászűrni szitán által a’ savanyú kovász-levet (1846 Kiss Bálint 8244001, 35).

2b. (nu-szerűen) ’haladás közben vmely helyet érintve’ ❖ A’ Posta-útat […] a’ Magyar a’ Dativusban ſzokta mondani így: Gyrnek, Budának, Kassának. Nem zükség tehát azt így hozzabbítani: Gyrönn által, Budánn által ’s a’ t. (1807 Pápay Sámuel 8353004, 248) | a vasúti közlekedés Európa szivéből Bécsen, Pesten által a Fekete-tengerig vonuland (1862 Budapesti Szemle 8610001, 123).

II. nu

1. (rég) ’vmely idő tartama alatt (végig)’ ❖ ſzükség az ollyan Koſt, egéſz eſztendöben által […] a’ Juhoktól el-válaſztva tartani (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462001, 46) | egész nap által […] ki nem megyek (1807 Ajtay Sámuel ford.–Lafontaine C0572, 167) | a’ test csak több esztendők által erősödik meg (1827 Szilasy János 8450001, 8) | Vannak nők, akik egy életen által Kisérnek minket szomorú varázzsal (1910 Juhász Gyula¹ 9284224, 255) | Melly okon rövidek az imádságaink aratásnak és szüretnek idején, és miért hosszuak ádventkor és egész télen által? (1954 Benedek Marcell ford.–Rabelais 9042010, 39).

1a. (rég) ’vmely történésen, eseményen túljutva’ ❖ nagy gyözedelmek, mellyeket a’ diadalmas Magyaroknak ditssége annyi Királyoknak és Orſzágoknak veſzedelmi által ſzerentsés vitézséggel ſzerezvén Pannoniaban öſzve-gyjtött (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141002, 14).

2. ’vkinek, vminek a segítségével, révén’ ❖ az Iſten itéletinek hirdetése, és a’ kárhozatnak fenyétéke által vonnyák-el egy kevesé az ö ſzivöket a’ földi jóknak ſzerelmétöl (1772 Vajda Sámuel 7365001, 141) | az észbe bizni csak annyi, mint egyj nagy tüzet csupán buzgó Imádság által oltani (1819 Katona József 8226025, 189) | A bank érczkészlete […] ezen müvelet által 293½ millió arany forintra emelkedik (1894 Hazánk 8634001, 14) | a tenger és a part határához rögzített lelkek valóban egymás által válnak önmagukká (1990 Beney Zsuzsa 2001021, 12).

3. (eszközlő határozó részeként) ’vkitől, vmitől’ ❖ A birodalmak állapotja felől is úgy gondolkoznak, hogy emberi okosság által tartatnak meg (1772 Rettegi György 7282001, 275) | itt a cirkáló őrök által könnyen felfedeztethetném (1864 Haray Viktor 8181002, 97) | a Mátyás király által alapított Pozsonyi Egyetem épülete (1980 Szombathy Viktor 1149004, 47).

4. ’vkinek, vminek a közvetítésével’ ❖ a leánygyermeket, szép tiszta ruhába takargatván, egy nagy iskatulyába teszik s éjszaka titkon a kisasszony frajja [= szobalánya] által elküldik a vendégfogadós házához, s kívül az ablakra felteszik s ott hagyják (1779 Rettegi György 7282005, 407) | [A király] egy 1406-ban Nápolyban kelt levele által Pál grófot, mint ellene lázadót és felségsértőt, megfosztja Zriny várától (1865 Salamon Ferenc 8402008, 213) | barátok és rokonok által ünnepélyesen üzenget és sürget (1964 Jékely Zoltán ford.–Boccaccio 9278105, 31).

5. (ritk) ’vmi miatt, vminek a következtében’ ❖ Az út egyébként bátorságos, […] tsak hogy gyakorta az útazókra a barmokra nézve a havak leszakadása által […] veszedelmes (1793 Sándor István C3665, 503) | Felleg s hegy által a menny kékje csorba (1861 Arany János 8014107, 306) | tömörsége által hatásos, erkölcsiségével is hiteles ábrázolásmód (1970 Keresztury Dezső 9326023, 346).

III. ik (kissé rég)

1. ’egyik helyről a másikra’ ❖ egy emberböl másra mint egy által palántálják [a himlőt] (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 645) | Jöszte óh! had tltsem által Szép lelkedbe lelkemet (1810 Hubay Miklós¹ C2144, 86) | A’ kinek elméje nem tud serényen egy dologról a’ másikra gyorsan általfutni, […] a’ törvénytudók pereit forgassa (1820 Helikoni Kedvtöltés 8635001, 67) | gyüljenek haladék nélkül a király zászlai alá, ki […] Budáról Pestre általkelt (1861 Szalay László 8419004, 39) | megelőző este általmentem volt a frissen érkezett családhoz (1934 Tamási Áron 9701011, 73)  általküld ts 3c1 | egész Familiáját Angliába által küldötte (1784 Magyar Hírmondó C0272, 767) | [az üzenet] a Főrendi táblához általküldetett (1833 Kölcsey Ferenc 8253055, 231)  általültet ts 5b | kivált a szilva fát sok ízben által szokták ltetni (1780 Magyar Hírmondó C0268, 371) | a’ legnagyobb Latiumi Költő több kellemetes munkáit Virág Benedek ültette által maga egész épségében honni nyelvünk termékeny, de még kevésse mivelt földébe (1816 Teleki József² 8471010, 81)  általvisz ts 9b3 | az halál Fejedelmünket a’ ſok nyughatatlanságból az örökké tartó nyughatatlanságból [!] az örökké tarto nyugodalomra véletlenl leg-jobb erejében által nem vitte vólna (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141005, 274) | ezen törvény Juſtinianus Tsáſzár által a’ régi Romai törvény könyvbl a’ Digeſtákba által-vitetett (1783 Elmélkedések a házasság állapotjában 7422001, 23).

1a. ’vmin, vmiben, ill. vmi alatt, fölött v. között haladva’ ❖ ha egy ſzekér alatt, melly rákkal teli van, a’ diſznó által-menne, a’ rák benne mind meg-halna (1787 Mátyus István 7222025, 376) | Ma reggel, 8 ezernél felesebb ſzámú Frantziák ſzállottak által a’ Rajnán Bendorffnál (1796 Magyar Hírmondó 7444139, 52) | tengernek határtalan árját Láthatod a’ mellyen általevezni nehéz (1818 Vörösmarty Mihály 8524033, 108)  általrepül tn és ts 1c [1. is] | [A sáskáknak] elégséges erejek van […] a’ nagy tengereken […] Által-replni (1787 Mátyus István C3069, 272) | röpüljük által ezt az időt (1857 Thaly Kálmán C4126, 91)  általúszik tn és ts 15a4 [1. is] | az Anglus Miltonnak sr vérén által-úſzta azokat a’ fel-dagadt és tajtékzó vérbl ſzármazott gondolatokat, mellyek az el-veſzett Paraditsomban amaz édes de ſokſzor erſzakos el-ragadtatáſokat ſzerzik az Olvasóban (1789 Göböl Gáspár 7121001, 24) | Azt a’ helyet, melyen a’ Görögök által-úszni kévántak, de által nem úszhattak, az akkori Magyarok Görög-révnek mondották (1808 Dugonics András 8116012, 102) | a rózsa-óceán, mit általúsztam (1936 e. Kosztolányi Dezső ford. CD01).

1b. ’vmin túlra, vminek a túlsó oldalára, vmely (határ)vonalnál messzebbre irányulva’ ❖ Él-fákat ſzöktek-által a’ ſzarvaſok (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 14) | által-kelvén Morava vizén a’ Szerviabéliek Jagodna nevű helységekbe érkezénk (1783 Molnár János 7445003, 171)  általér ts 1b [1. és 4. is] | kezünk kisebb volt, hogysem a négy [hegedű]húrt általérhette volna (1817 Kazinczy Ferenc 7163003, 56)  általlép ts 2b5 [1. is] | Minden tökélletesség határos valamelly gyengeséggel, vagy hibával: mihelyst a’ megyét [= mezsgyét, határvonalat] általlépi, megváltozik bels mivolta (1799 Péteri Takáts József C3495, 243) | Meg ne próbáld valaha ezt a küszöböt általlépni (1882 Abonyi Lajos C0496, 82)  általugrik ts 17a (átv is) [1. is] | [a malacok] által ugordják Anyjokat, és ſzopván függenek azoknak hasán (1777 Baróti Szabó Dávid 7021016, 169) | a’ falon sem ugorhatott észrevetetlenül által (1834 Vajda Péter 8504005, 69) | egy hatalmas egy özvegyen mindig általugorhat (1930 Móricz Zsigmond CD10).

1c. ’az egyik személytől, csoporttól vmely másiknak v. másikhoz’ ❖ B. […] általszökött a’ francia sereghez (1807 Kazinczy Ferenc C2557, 557) | a’ korona örökös, ’s általmegy a’ leányágra is (1831 Zádor Elek 8532007, 38)  általad ts 2a6 | által-adják a’ terhet az elejbek repülő míves egyéb’ méheknek (1775 Molnár János 7232028, 185) | a zsebébe nyúlt s egy marék aprópénzt hamar általadott (1933 Tamási Áron 9701003, 78)  általáll tn 3a9 [5a. is] | a’ kik az Anyaſzentegyházban, leg hivebbek, leg okoſsabbak, és leg haſznoſabbak valának állottak által a’ más réſzre? (1784 e. Miháltz István ford.–Tertullianus 7225015, 5)  általenged ts 2b | a Király záſzlói alatt vitézked hív Ámerikai népet ezeknek által-engedte volna (1782 Magyar Hírmondó 7444024, 79) | kénytelen volt [a döglött lovat] egy agarász ispánnak kutyák’ számára egy zsák zabért általengedni (1840 Vörösmarty Mihály 8524421, 38)  általvesz ts 9b | Eredgy … Által venni azt a rabot (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 68) | [a méh ugyanazt az] által-vett Mezet mingyárt a’ Lép lyukaiban okádja-é ki (1788 Ravazdy András 7276001, 23) | Gr.Wurmſer […] Gallitzia Tartományának kormányzását újra által-veſzi (1794 Magyar Hírmondó 7444105, 368).

2. ’vmin, kül. vmely anyagon, közegen, testen (mint akadályon) keresztülhaladva’ ❖ De fel-téſzem, hogy ámbár erös sántzotokon, és kemény tüzeteken az Ellenség még-is által törne (1775 Geidler József ford. 7098006, 111) | a’ tenger vize a’ vörös ſugarakat általereſzti, a’ zöldeket pedig viſſza pötzköli (1809 Varga Márton 8510005, 147) | kenésre szükséges faolajt minden salaktól ’s tisztátlanságból kivehetjük, ha azt hársfából készített vékony pohárba töltvén, azon általszivárogtatjuk (1829 Pák Dienes 8346004, 38) | Te vagy, ki e’ tűzes tegzet Szivemből kivonhatod, Melyel Ámor általszegzett (1830 Szőke József 8454006, 22) | általdöfvén mellét […] szívén keresztül (1954 Benedek Marcell ford.–Rabelais 9042010, 41)  általbocsát ts 5a4 | [serfőzéskor a szeszes folyadék] a’ szaladon [= csíráztatott, majd megtört gabonából készült masszán] újra általbocsáttatik (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315016, 258)  általszúr ts 1a6 | inkább fegyverrel által szurnák (1785 Magyar Hírmondó C0273, 59) | Ne féljetek, gyermekeink, ne Féljetek, Nem szúr által dárdájával A vad kozák titeket (1849 Petőfi Sándor 8366443, 239)  általszűr ts 1c6 (átv is) | [Az éretlen szőlő levét] szrd-által szitán, tlts közé jó bor-etcetet (1796 Veres Mihály ford. C4409, 111) | a felolvadott zsírt ruhán általszűrvén, tégy ezen megszűrt zsírhoz kevés cethal-velőt (1826 Fáy András¹ 8139013, 153) | Tanultam én, hogy általszűrve a Tudósok finom kristályműszerén, Bús földünkkel s bús testemmel rokon Elemekről ád hírt az égi fény (1928 Tóth Árpád C4230, 124).

2a. ’vmin, ált. nehézségen, megpróbáltatáson keresztülmenve, túljutva’ ❖ a’ bé-óltatt személyek … az himlőn által esnek (1778 Rácz Sámuel ford.–Störck C3570, 221) | [az eledeleknek] még azután sokféle változásokon kell általmenni míg táplálásra alkalmatosakká lésznek (1799 Főldi János 7112014, 4)  általesik tn 14b3 általesik vmin | ſok furtsa változáſokonn által-eſett (1780 Magyar Hírmondó 7444010, 680) | Nem érzi, hiába! ezt az ilyen bajt a, Ki hamar, vagy régen átalesett rajta (1879 Arany János C0657, 46).

2b. ’vmely anyagot, testet v. csoportot szétszakítva, kettéosztva’ ❖ a’ hártyát keresztesen által kell mettzeni (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck C3565, 175) | a’ Tenger körül lévö sántzokot által vágván … vizbe boritották (1784 Magyar Hírmondó C0272, 764)  általmetsz ts 5b7 (átv is) | a’ hártyát keresztesen által kell mettzeni (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck C3565, 175) | néma fájdalmak metszék által szívemet (1833 Bajza József C0040, 345).

3. ’vkit, vmit teljesen betöltve, részei közé hatolva’ ❖ a’ jó ſzellö és a’ meleg veröfény, az ollyan póznákon lévö gyapjura jobban által-hathat, és azt meg-járhattya (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462002, 101) | A szoba fűtetlen volt, én nem vettem volt felső ruhát magamra, s általfáztam (1830 Kazinczy Ferenc 7163008, 164) | általlengte mindig a hűség ezen nemzetet (1848 Kossuth Lajos C2748, 123)  általázik tn 14a10 | [a gyapjúposztót] tedd ers égettborba, hadd ázzon által (1802 Zsoldos János 8541005, 203) | azon főzni való darab czukrot vizbe kell mártani, hogy elolvadás nélkül által ázzék (1835 Némethy József 8333015, 204)  általjár ts 1a6 [3a. is] | A búza-is úgy dohosodik meg, ha a verem egéſlen tele nintsen, és leveg eget ſzorítanak a fedése alá; ott meg-bzhödvén a búzát-is által-jàrja (1781 Magyar Hírmondó 7444019, 469) | Mi kínosnak kelle a szégyen érzetének lennie, mely e gondolatnál egész valóját általjárta (1836 Kölcsey Ferenc 8253044, 351) | az isteni szellemnek lelket általjáró benső és örökkétartó világossága (1905 Evangélikus Családi Lap 2105001, 84).

3a. (ritk) ’cselekvést vmely terület, hely minden részén végezve, keresztül-kasul’ ❖ itt édesittenek téged a virágzó kertekbe a híves barlangok és az ágakból összefont zöld ereszek, itt nyilnak előtted a kastélyban a legpompásabb szobák. Mindezeket általjárod te gondolataiddal (1786 Verseghy Ferenc ford.–Dusch 7373008, 237)  általsző tn 9c | [A terem] fala aranynyal általszőtt selyem (1856 e. Tisza Domokos C0655, 102).

4. ’körül, körbe’ ❖ a’ mikor által ölelné A’ fzfát, fáſtól együtt le boríttatik (1777 Baróti Szabó Dávid 7021014, 11) | a’ marha lábát farkával által tekeri (1793 Molnár János C0294, 222) | e báb Istenségtek, e királynő Még általkúlcsolandja térdemet (1855 Madách Imre C2955, 158) | A Megváltó […] két karjával általér minden családot s törzseket, Egyik karja az Igazság, másik karja a Szeretet (1938 Babits Mihály 9014107, 12)  általkarol ts 1a | Feleinket ama’ szent szeretettel karoljuk által (1813 Helmeczy Mihály ford.–Eckartshausen C2056, 93) | Általkarolta karcsu derekát (1846 Tompa Mihály 8484079, 59)  általölel ts 1b | a’ mikor által ölelné A’ fzfát, fáſtól együtt le boríttatik (1777 Baróti Szabó Dávid 7021014, 11) | Sajnáltam álmát elverni, nem mertem általölelni (1960 Nagy László² ford. 9473129, 12).

5. ’vmin (nagyjából) egész terjedelmében végighaladva’ ❖ Felséges Óſztriai [= ausztriai] Háznak vólt történetit mind által kellene olvasnunk; mindenütt fel-találtatik Nádasdynak vítézsége (1783 Magyar Hírmondó 7444039, 322) | a’ kész pénzt … által számlálja (1824 Böszörményi Pál ford.–Schlez C1178, 193) | mintha az egész világ’ könyveinek címjeit által nëztem volna (1829 Fogarasi Nagy Pál 8326003, 66)  általfut tn 5a1 általfut vmin [1. is] | rettentő hangzatok futnak által lelkemen (1824–1825 Vörösmarty Mihály 8524399, 139) | Általfutván ifjuságán, Sok bús emlékeken, A férfiú korában Nincs más, mint küzdelem (1841 Tompa Mihály CD01)  általolvas ts 4a2 | Felséges Óſztriai Háznak vólt történetit mind által kellene olvasnunk; mindenütt fel-találtatik Nádasdynak vítézsége (1783 Magyar Hírmondó 7444039, 322) | én itthon az alatt egy józan értelemmel ’s helyes ítélőtehettséggel írt könyvetskét is által-olvastam (1829 Fogarasi Nagy Pál 8326003, 66).

5a. (ritk) ’egyik végétől a másikig, egész terjedelmében végig’ ❖ a’ te gondviſeléſedbe magát ártani tſak ezen okbúl bátorkodik, mivel hogy a’ térhelynek iſzonyúságát által- nem látja, melly ſzerént te az egéſz Világot hathatoſan birod (1773 Kónyi János ford.–Fénelon 7190034, 95) | A’ Duna által állott (1794 Magyar nyelvmester C1947, 174).

6. ’újra és másképp, ill. más eredménnyel’ ❖ A’ Keresztnek kznséges útát … Magyar nyelvre által-tettem (1772 Jenei Márton ford.–Haeften C2222, 1) | Imitt egy haltestű leány, Amott egy emberarcu ló; Itt sárkány, pikkelyes csoda. S általcserélt tagú alak (1846 Tompa Mihály 8484077, 45) | első lábakká alakíta [!] karjait által (1851 Egyed Antal ford. C1553, 113)  általöltözik tn 14c5 | A’ fiatal Apátzák által öltöznek itt Kolbász Jancsiba (1793 Sándor István C3665, 114) | az azalatt utánna hozott ruhába által öltözik … az általázott ruhát az ablakon kiveti (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 192)  általváltozik tn 14a10 | [a kéneső] minden formára által változhatik (1778 Sófalvi József ford. 7293004, 153) | Atyafivér vizzé, sőt epe-méreggé Hogy változik által, ezt látom örökké (1862–1863 Arany János C0639, 33).

7. ’vmely (megnevezett) időtartamon végig’ ❖ Meghalok, és eggyütt aluszom vele Által a’ Halálnak Bús éjtzakáját (1807 Vályi Nagy Ferenc C4343, 232) | Bájos ölébe’ fogom szenderegni által az éltet (1825 Debreczeni Márton C1372, 98) | Ha álom volt, mit általéltem, Dicső volt, amit álmodám (1888 Komjáthy Jenő 8248003, 11)  általvirraszt ts 5a2 | a’ Sirhalmok éjtzakáját általvirasztják (1817 Bolyai Farkas C1145, 49) | bűnben által vírasztám az éjt (1844 Szigligeti Ede C3993, 40).

J: át.

Ö: az~, ez~, mi~, mindazon~.

ÖE: ~cikázik, ~csap, ~döf, ~ereszt, ~evez, ~fog, ~hajt, ~kel, ~lyukaszt, ~nyújt, ~önt, ~plántál, ~ront, ~számlál, ~tesz, ~tölt, ~üt, ~ver, ~vet.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, általabb

átal lásd által
által határozószó, névutó és igekötő 0
átal 0 (rég)
I. határozószó vmin által (rég)
1.
vmin egyik szélétől a másikig végighaladva, ill. vmin túljutva, vminek a túlsó oldalára
Fölséges Urunk tsászárunk mostani napokban Bécsből megindulván, kiván ezen nemes vármegyén által Munkács felé Máramarosnak és onnan Erdélybe utazni
(1772 Történelmi Tár)
S te, lelkem, szállj, a Királyhágón által Érzelmeimnek tündérvilágával
(1848 Petőfi Sándor)
És által a végtelen tengeren Vigyáz reánk az örök szerelem
(1910 Juhász Gyula¹)
eszembe jutott, hogy a választások után hogy dobogott a szívem az örömtől, hogy siettem, hogy futottam, átal a templom kertjén
(1955 Sütő András)
patak, mily óceán felé igyekszel medret járni, gyönge lábbal, itt, e kemény és tiszta tájon által
(1964 Nemes Nagy Ágnes ford.Bacarisse)
1a.
vki(k) v. vmi(k) között, ill. fölött haladva (és rajtuk túljutva)
három marok fvet a’ földrl fel-szakasztanak, ’s azt a’ fejeken-által viszsza-hagyíttyák
(1783 Lethenyei János ford.Rosthy)
Igy, a már becsődült apródokon által A szabadba gázolt dühös gyorsasággal
(1854 Arany János)
te vagy, ki a számos Ország partját körbenyaló oly sok habon által, Massyl népeken át, Syrtis vize mosta mezőkön, Italiának iramló föld-peremére vezettél
(1967 Lakatos István ford.Vergilius)
2. (nu-szerűen)
vmely nyíláson keresztül, át
a’ padon lévö lyukatskákon által, a’ földre le- nem húll [a por]
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
Leugorjam az ablakon által?
(1844 Petőfi Sándor)
2a. (nu-szerűen)
vmely tárgy közbeiktatásával, azon keresztül
fzd meg egy pint vizben, szrd ruhán által
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a teknő végiben hagyott lisztre, rászűrni szitán által a’ savanyú kovász-levet
(1846 Kiss Bálint)
2b. (nu-szerűen)
haladás közben vmely helyet érintve
A’ Posta-útat […] a’ Magyar a’ Dativusban ſzokta mondani így: Gyrnek, Budának, Kassának. Nem zükség tehát azt így hozzabbítani: Gyrönn által, Budánn által ’s a’ t.s a többi
(1807 Pápay Sámuel)
a vasúti közlekedés Európa szivéből Bécsen, Pesten által a Fekete-tengerig vonuland
(1862 Budapesti Szemle)
II. névutó
1. (rég)
vmely idő tartama alatt (végig)
ſzükség az ollyan Koſt, egéſz eſztendöben által […] a’ Juhoktól el-válaſztva tartani
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
egész nap által […] ki nem megyek
(1807 Ajtay Sámuel ford.Lafontaine)
a’ test csak több esztendők által erősödik meg
(1827 Szilasy János)
Vannak nők, akik egy életen által Kisérnek minket szomorú varázzsal
(1910 Juhász Gyula¹)
Melly okon rövidek az imádságaink aratásnak és szüretnek idején, és miért hosszuak ádventkor és egész télen által?
(1954 Benedek Marcell ford.Rabelais)
1a. (rég)
vmely történésen, eseményen túljutva
nagy gyözedelmek, mellyeket a’ diadalmas Magyaroknak ditssége annyi Királyoknak és Orſzágoknak veſzedelmi által ſzerentsés vitézséggel ſzerezvén Pannoniaban öſzve-gyjtött
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
2.
vkinek, vminek a segítségével, révén
az Iſten itéletinek hirdetése, és a’ kárhozatnak fenyétéke által vonnyák-el egy kevesé az ö ſzivöket a’ földi jóknak ſzerelmétöl
(1772 Vajda Sámuel)
az észbe bizni csak annyi, mint egyj nagy tüzet csupán buzgó Imádság által oltani
(1819 Katona József)
A bank érczkészlete […] ezen müvelet által 293½ millió arany forintra emelkedik
(1894 Hazánk)
a tenger és a part határához rögzített lelkek valóban egymás által válnak önmagukká
(1990 Beney Zsuzsa)
3. (eszközlő határozó részeként)
vkitől, vmitől
A birodalmak állapotja felől is úgy gondolkoznak, hogy emberi okosság által tartatnak meg
(1772 Rettegi György)
itt a cirkáló őrök által könnyen felfedeztethetném
(1864 Haray Viktor)
a Mátyás király által alapított Pozsonyi Egyetem épülete
(1980 Szombathy Viktor)
4.
vkinek, vminek a közvetítésével
a leánygyermeket, szép tiszta ruhába takargatván, egy nagy iskatulyába teszik s éjszaka titkon a kisasszony frajja [= szobalánya] által elküldik a vendégfogadós házához, s kívül az ablakra felteszik s ott hagyják
(1779 Rettegi György)
[A király] egy 1406-ban Nápolyban kelt levele által Pál grófot, mint ellene lázadót és felségsértőt, megfosztja Zriny várától
(1865 Salamon Ferenc)
barátok és rokonok által ünnepélyesen üzenget és sürget
(1964 Jékely Zoltán ford.Boccaccio)
5. (ritk)
vmi miatt, vminek a következtében
Az út egyébként bátorságos, […] tsak hogy gyakorta az útazókra a barmokra nézve a havak leszakadása által […] veszedelmes
(1793 Sándor István)
Felleg s hegy által a menny kékje csorba
(1861 Arany János)
tömörsége által hatásos, erkölcsiségével is hiteles ábrázolásmód
(1970 Keresztury Dezső)
III. igekötő (kissé rég)
1.
egyik helyről a másikra
egy emberböl másra mint egy által palántálják [a himlőt]
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Jöszte óh! had tltsem által Szép lelkedbe lelkemet
(1810 Hubay Miklós¹)
A’ kinek elméje nem tud serényen egy dologról a’ másikra gyorsan általfutni, […] a’ törvénytudók pereit forgassa
(1820 Helikoni Kedvtöltés)
gyüljenek haladék nélkül a király zászlai alá, ki […] Budáról Pestre általkelt
(1861 Szalay László)
megelőző este általmentem volt a frissen érkezett családhoz
(1934 Tamási Áron)
általküld tárgyas 3c1
egész Familiáját Angliába által küldötte
(1784 Magyar Hírmondó)
[az üzenet] a Főrendi táblához általküldetett
(1833 Kölcsey Ferenc)
általültet tárgyas 5b
kivált a szilva fát sok ízben által szokták ltetni
(1780 Magyar Hírmondó)
a’ legnagyobb Latiumi Költő több kellemetes munkáit Virág Benedek ültette által maga egész épségében honni nyelvünk termékeny, de még kevésse mivelt földébe
(1816 Teleki József²)
általvisz tárgyas 9b3
az halál Fejedelmünket a’ ſok nyughatatlanságból az örökké tartó nyughatatlanságból [!] az örökké tarto nyugodalomra véletlenl leg-jobb erejében által nem vitte vólna
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
ezen törvény Juſtinianus Tsáſzár által a’ régi Romai törvény könyvbl a’ Digeſtákba által-vitetett
(1783 Elmélkedések a házasság állapotjában)
1a.
vmin, vmiben, ill. vmi alatt, fölött v. között haladva
ha egy ſzekér alatt, melly rákkal teli van, a’ diſznó által-menne, a’ rák benne mind meg-halna
(1787 Mátyus István)
Ma reggel, 8 ezernél felesebb ſzámú Frantziák ſzállottak által a’ Rajnán Bendorffnál
(1796 Magyar Hírmondó)
tengernek határtalan árját Láthatod a’ mellyen általevezni nehéz
(1818 Vörösmarty Mihály)
általrepül tárgyatlan és tárgyas 1c [1. is]
[A sáskáknak] elégséges erejek van […] a’ nagy tengereken […] Által-replni
(1787 Mátyus István)
röpüljük által ezt az időt
(1857 Thaly Kálmán)
általúszik tárgyatlan és tárgyas 15a4 [1. is]
az Anglus Miltonnak sr vérén által-úſzta azokat a’ fel-dagadt és tajtékzó vérbl ſzármazott gondolatokat, mellyek az el-veſzett Paraditsomban amaz édes de ſokſzor erſzakos el-ragadtatáſokat ſzerzik az Olvasóban
(1789 Göböl Gáspár)
Azt a’ helyet, melyen a’ Görögök által-úszni kévántak, de által nem úszhattak, az akkori Magyarok Görög-révnek mondották
(1808 Dugonics András)
a rózsa-óceán, mit általúsztam
(1936 e. Kosztolányi Dezső ford.)
1b.
vmin túlra, vminek a túlsó oldalára, vmely (határ)vonalnál messzebbre irányulva
Él-fákat ſzöktek-által a’ ſzarvaſok
(1772 Bessenyei György¹)
által-kelvén Morava vizén a’ Szerviabéliek Jagodna nevű helységekbe érkezénk
(1783 Molnár János)
általér tárgyas 1b [1. és 4. is]
kezünk kisebb volt, hogysem a négy [hegedű]húrt általérhette volna
(1817 Kazinczy Ferenc)
általlép tárgyas 2b5 [1. is]
Minden tökélletesség határos valamelly gyengeséggel, vagy hibával: mihelyst a’ megyét [= mezsgyét, határvonalat] általlépi, megváltozik bels mivolta
(1799 Péteri Takáts József)
Meg ne próbáld valaha ezt a küszöböt általlépni
(1882 Abonyi Lajos)
általugrik tárgyas 17a (átv is) [1. is]
[a malacok] által ugordják Anyjokat, és ſzopván függenek azoknak hasán
(1777 Baróti Szabó Dávid)
a’ falon sem ugorhatott észrevetetlenül által
(1834 Vajda Péter)
egy hatalmas egy özvegyen mindig általugorhat
(1930 Móricz Zsigmond)
1c.
az egyik személytől, csoporttól vmely másiknak v. másikhoz
B. […] általszökött a’ francia sereghez
(1807 Kazinczy Ferenc)
a’ korona örökös, ’s általmegy a’ leányágra is
(1831 Zádor Elek)
általad tárgyas 2a6
által-adják a’ terhet az elejbek repülő míves egyéb’ méheknek
(1775 Molnár János)
a zsebébe nyúlt s egy marék aprópénzt hamar általadott
(1933 Tamási Áron)
általáll tárgyatlan 3a9 [5a. is]
a’ kik az Anyaſzentegyházban, leg hivebbek, leg okoſsabbak, és leg haſznoſabbak valának állottak által a’ más réſzre?
(1784 e. Miháltz István ford.Tertullianus)
általenged tárgyas 2b
a Király záſzlói alatt vitézked hív Ámerikai népet ezeknek által-engedte volna
(1782 Magyar Hírmondó)
kénytelen volt [a döglött lovat] egy agarász ispánnak kutyák’ számára egy zsák zabért általengedni
(1840 Vörösmarty Mihály)
általvesz tárgyas 9b
Eredgy … Által venni azt a rabot
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[a méh ugyanazt az] által-vett Mezet mingyárt a’ Lép lyukaiban okádja-é ki
(1788 Ravazdy András)
Gr.grófWurmſer […] Gallitzia Tartományának kormányzását újra által-veſzi
(1794 Magyar Hírmondó)
2.
vmin, kül. vmely anyagon, közegen, testen (mint akadályon) keresztülhaladva
De fel-téſzem, hogy ámbár erös sántzotokon, és kemény tüzeteken az Ellenség még-is által törne
(1775 Geidler József ford.)
a’ tenger vize a’ vörös ſugarakat általereſzti, a’ zöldeket pedig viſſza pötzköli
(1809 Varga Márton)
kenésre szükséges faolajt minden salaktól ’s tisztátlanságból kivehetjük, ha azt hársfából készített vékony pohárba töltvén, azon általszivárogtatjuk
(1829 Pák Dienes)
Te vagy, ki e’ tűzes tegzet Szivemből kivonhatod, Melyel Ámor általszegzett
(1830 Szőke József)
általdöfvén mellét […] szívén keresztül
(1954 Benedek Marcell ford.Rabelais)
általbocsát tárgyas 5a4
[serfőzéskor a szeszes folyadék] a’ szaladon [= csíráztatott, majd megtört gabonából készült masszán] újra általbocsáttatik
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
általszúr tárgyas 1a6
inkább fegyverrel által szurnák
(1785 Magyar Hírmondó)
Ne féljetek, gyermekeink, ne Féljetek, Nem szúr által dárdájával A vad kozák titeket
(1849 Petőfi Sándor)
általszűr tárgyas 1c6 (átv is)
[Az éretlen szőlő levét] szrd-által szitán, tlts közé jó bor-etcetet
(1796 Veres Mihály ford.)
a felolvadott zsírt ruhán általszűrvén, tégy ezen megszűrt zsírhoz kevés cethal-velőt
(1826 Fáy András¹)
Tanultam én, hogy általszűrve a Tudósok finom kristályműszerén, Bús földünkkel s bús testemmel rokon Elemekről ád hírt az égi fény
(1928 Tóth Árpád)
2a.
vmin, ált. nehézségen, megpróbáltatáson keresztülmenve, túljutva
a’ bé-óltatt személyek … az himlőn által esnek
(1778 Rácz Sámuel ford.Störck)
[az eledeleknek] még azután sokféle változásokon kell általmenni míg táplálásra alkalmatosakká lésznek
(1799 Főldi János)
általesik tárgyatlan 14b3 általesik vmin
ſok furtsa változáſokonn által-eſett
(1780 Magyar Hírmondó)
Nem érzi, hiába! ezt az ilyen bajt a, Ki hamar, vagy régen átalesett rajta
(1879 Arany János)
2b.
vmely anyagot, testet v. csoportot szétszakítva, kettéosztva
a’ hártyát keresztesen által kell mettzeni
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
a’ Tenger körül lévö sántzokot által vágván … vizbe boritották
(1784 Magyar Hírmondó)
általmetsz tárgyas 5b7 (átv is)
a’ hártyát keresztesen által kell mettzeni
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
néma fájdalmak metszék által szívemet
(1833 Bajza József)
3.
vkit, vmit teljesen betöltve, részei közé hatolva
a’ jó ſzellö és a’ meleg veröfény, az ollyan póznákon lévö gyapjura jobban által-hathat, és azt meg-járhattya
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
A szoba fűtetlen volt, én nem vettem volt felső ruhát magamra, s általfáztam
(1830 Kazinczy Ferenc)
általlengte mindig a hűség ezen nemzetet
(1848 Kossuth Lajos)
általázik tárgyatlan 14a10
[a gyapjúposztót] tedd ers égettborba, hadd ázzon által
(1802 Zsoldos János)
azon főzni való darab czukrot vizbe kell mártani, hogy elolvadás nélkül által ázzék
(1835 Némethy József)
általjár tárgyas 1a6 [3a. is]
A búza-is úgy dohosodik meg, ha a verem egéſlen tele nintsen, és leveg eget ſzorítanak a fedése alá; ott meg-bzhödvén a búzát-is által-jàrja
(1781 Magyar Hírmondó)
Mi kínosnak kelle a szégyen érzetének lennie, mely e gondolatnál egész valóját általjárta
(1836 Kölcsey Ferenc)
az isteni szellemnek lelket általjáró benső és örökkétartó világossága
(1905 Evangélikus Családi Lap)
3a. (ritk)
cselekvést vmely terület, hely minden részén végezve, keresztül-kasul
itt édesittenek téged a virágzó kertekbe a híves barlangok és az ágakból összefont zöld ereszek, itt nyilnak előtted a kastélyban a legpompásabb szobák. Mindezeket általjárod te gondolataiddal
(1786 Verseghy Ferenc ford.Dusch)
általsző tárgyatlan 9c
[A terem] fala aranynyal általszőtt selyem
(1856 e. Tisza Domokos)
4.
körül, körbe
a’ mikor által ölelné A’ fzfát, fáſtól együtt le boríttatik
(1777 Baróti Szabó Dávid)
a’ marha lábát farkával által tekeri
(1793 Molnár János)
e báb Istenségtek, e királynő Még általkúlcsolandja térdemet
(1855 Madách Imre)
A Megváltó […] két karjával általér minden családot s törzseket, Egyik karja az Igazság, másik karja a Szeretet
(1938 Babits Mihály)
általkarol tárgyas 1a
Feleinket ama’ szent szeretettel karoljuk által
(1813 Helmeczy Mihály ford.Eckartshausen)
Általkarolta karcsu derekát
(1846 Tompa Mihály)
általölel tárgyas 1b
a’ mikor által ölelné A’ fzfát, fáſtól együtt le boríttatik
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Sajnáltam álmát elverni, nem mertem általölelni
(1960 Nagy László² ford.)
5.
vmin (nagyjából) egész terjedelmében végighaladva
Felséges Óſztriai [= ausztriai] Háznak vólt történetit mind által kellene olvasnunk; mindenütt fel-találtatik Nádasdynak vítézsége
(1783 Magyar Hírmondó)
a’ kész pénzt … által számlálja
(1824 Böszörményi Pál ford.Schlez)
mintha az egész világ’ könyveinek címjeit által nëztem volna
(1829 Fogarasi Nagy Pál)
általfut tárgyatlan 5a1 általfut vmin [1. is]
rettentő hangzatok futnak által lelkemen
(1824–1825 Vörösmarty Mihály)
Általfutván ifjuságán, Sok bús emlékeken, A férfiú korában Nincs más, mint küzdelem
(1841 Tompa Mihály)
általolvas tárgyas 4a2
Felséges Óſztriai Háznak vólt történetit mind által kellene olvasnunk; mindenütt fel-találtatik Nádasdynak vítézsége
(1783 Magyar Hírmondó)
én itthon az alatt egy józan értelemmel ’s helyes ítélőtehettséggel írt könyvetskét is által-olvastam
(1829 Fogarasi Nagy Pál)
5a. (ritk)
egyik végétől a másikig, egész terjedelmében végig
a’ te gondviſeléſedbe magát ártani tſak ezen okbúl bátorkodik, mivel hogy a’ térhelynek iſzonyúságát által- nem látja, melly ſzerént te az egéſz Világot hathatoſan birod
(1773 Kónyi János ford.Fénelon)
A’ Duna által állott
(1794 Magyar nyelvmester)
6.
újra és másképp, ill. más eredménnyel
A’ Keresztnek kznséges útát … Magyar nyelvre által-tettem
(1772 Jenei Márton ford.Haeften)
Imitt egy haltestű leány, Amott egy emberarcu ló; Itt sárkány, pikkelyes csoda. S általcserélt tagú alak
(1846 Tompa Mihály)
első lábakká alakíta [!] karjait által
(1851 Egyed Antal ford.)
általöltözik tárgyatlan 14c5
A’ fiatal Apátzák által öltöznek itt Kolbász Jancsiba
(1793 Sándor István)
az azalatt utánna hozott ruhába által öltözik … az általázott ruhát az ablakon kiveti
(1807 Kazinczy Ferenc)
általváltozik tárgyatlan 14a10
[a kéneső] minden formára által változhatik
(1778 Sófalvi József ford.)
Atyafivér vizzé, sőt epe-méreggé Hogy változik által, ezt látom örökké
(1862–1863 Arany János)
7.
vmely (megnevezett) időtartamon végig
Meghalok, és eggyütt aluszom vele Által a’ Halálnak Bús éjtzakáját
(1807 Vályi Nagy Ferenc)
Bájos ölébe’ fogom szenderegni által az éltet
(1825 Debreczeni Márton)
Ha álom volt, mit általéltem, Dicső volt, amit álmodám
(1888 Komjáthy Jenő)
általvirraszt tárgyas 5a2
a’ Sirhalmok éjtzakáját általvirasztják
(1817 Bolyai Farkas)
bűnben által vírasztám az éjt
(1844 Szigligeti Ede)
J: át
ÖE: általcikázik, általcsap, általdöf, általereszt, általevez, általfog, általhajt, általkel, általlyukaszt, általnyújt, általönt, általplántál, általront, általszámlál, általtesz, általtölt, általüt, általver, általvet
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, általabb

Beállítások