áthelyez ts ige 4b

1. ’〈(nagyobb,) nehezen mozdítható, ált. helyhez kötött tárgyat v. tárgyak együttesét, ill. építményt〉 helyéről elmozdítva, ill. lebontva másik helyre tesz, ill. máshol épít fel’ ❖ a hajó északi oldalán állott torony is a nyugatra néző homlokzathoz helyeztetett át (1870 Orbán Balázs CD22) | Hajnóczy könyvtára a kir. itélőtábla levéltárából a Nemzeti Múzeum könyvtárába helyeztetett át (1876 Magyar Könyvszemle CD40) | a Szt. György-térről a hadapródiskola udvarára áthelyezett Hentzi-szobor (1911 RévaiNagyLex. C5699, 40) | a lakások közötti áthelyezhető, illetve eltávolítható válaszfalak (1984 Moravánszky Ákos 1112003, 20) | egy családi ház rossz helyen levő fürdőszobáját kellett áthelyeznem (1996 Lakáskultúra CD39).

1a. (vál, átv is) ’〈(kisebb) tárgyat〉 egyik helyről a másikra áttesz’ ❖ a’ megyei és városi követek kara … a’ terem szélességében áthelyezett rövid asztalnál űl (1843 Országgyűlési almanach C3367, 140) | egyik markába fogva az aranyakat, a másik kezével egyenként áthelyezte azokat, s leeregeté a jobbik zsebébe (1871 Jókai Mór CD18) | új emberek jelentek meg a ház körül … – és Pasa reményeit áthelyezte ezekre (1900 Budapesti Szemle C0082, 125) | [a kenyérszeletelőt] bármikor áthelyezhetjük egy másik fiókba (2000 Lakáskultúra CD39).

1b. (ritk) ’〈írott jel(ek)et, ill. számítógépen szöveget〉 töröl onnan, ahol eddig volt, és más helyre ír’ ❖ a pápisták és a görög hitűek úgy írják a christianus magyar elnevezését, hogy „keresztény” […] a kálvinisták ellenben keresztyénnek írják, […] azért okvetlenül megkívántatik, hogy az ipszilon az illetéktelen helyről kivakartassék, s az illetékesre áthelyeztessék (1902 Jókai Mór CD18) | Tartottam tőle, […] hogy megint két évbe telik, amíg [a költő] áthelyez egy pontosvesszőt (1975 Nemes Nagy Ágnes 9479036, 52) | [A számítógépen] a kiemelt szöveg […] tetszés szerint áthelyezhető (1987 Pajor Gábor 1116001, 34).

1c. (Inf) ’〈vmely számítógépes állományt v. mappát〉(elérési útvonalának megváltoztatásával) más háttértárolóra, meghajtóra v. mappába átrak’ ❖ a Move [= mozgasd] csak áthelyezi a file nevét és egyéb adatait egyik könyvtárból a másikba (1987 Pajor Gábor 1116001, 31) | [a Magic Mover nevű segédprogram az állományokat] más könyvtárba, más meghajtóra helyezi át (1998 Byte Magazin CD38).

1d. ’〈őrizet alatt álló v. gondozást, gondoskodást igénylő személyt〉 más szálláshelyen helyez el’ ❖ a fiatal hölgy … egy szobába helyeztetett át (1842 Fekete Soma ford.–Dumas père C5770, 248) | [Ferit] egy ideig [az idegosztályon] kezelték, aztán áthelyezték a Pusztára (1957 Benedek István 9041009, 277) | Ha az apa állapotát nem sikerül megváltoztatni, úgy a gyermeket kell otthonról azonnal megfelelő környezetbe (gyermekotthon) áthelyezni (1965 György Júlia 1062002, 109) | [az elítélteket] sokszor érthetetlen okokból áthelyezték más fegyintézetbe vagy más munkatáborba (1978 Fehérváry István 1047001, 147).

2. ’〈súlypontot, (hang)súlyt〉 másik pontra helyez, tesz át’ ❖ Az üzlet lancirozásánál [= indításánál] a sulypont valószinüleg Hollandiába és Belgiumba fog áthelyeztetni (1881 Budapesti Hírlap 8608001, 7) | [Szophoklész Oidipusz történetét] úgy formálta, hogy a hangsúlyt áthelyezte a Szfinxre (1916 Hevesi Sándor 9247002, 69) | áthelyezed a testsúlyt a hátul tartott lábadra (1947 Tardos Tibor 2005110, 49) | [lovagláskor a ló irányításához] könnyedén áthelyezzük súlypontunkat a ló belső medencecsontja felé (1987 Domokos Lajos² 1038003, 154).

3. (ritk) ’más időpontot v. időtartamot jelöl ki vmi számára, máskorra tesz át vmit’ ❖ Ki engedte meg, hogy az iskolában a szünidőt szeptember–október helyett augusztus–szeptemberre áthelyezzék? (1891 Pálffy Albert C3403, 161) | [S. S., a példás szorgalmú Eötvös-kollégista] a mindennapi séta időpontját senki kedvéért át nem helyezte (1947 Keresztury Dezső 2055010, 65) | Rákosi elvtárssal folytatott tanácskozás eredményeképpen a miniszter elvtárs a híd befejezésének dátumát 1946 január 31-ről áthelyezi… 1946 január 15-re, vagyis két héttel előbbre (1951 Háy Gyula 9232003, 53).

4. ’〈intézményt, rendezvényt, üzletet stb.〉 más helyre telepít, más működési helyet, helyszínt, ill. székhelyet jelöl ki számára’ ❖ vas-kereskedését … általellenében a’ városháznak helyezte ált (1833 Értesítő C0120, 62) | a háborus időkben a philosophiai tanfolyam, Győrből, Pannonhalmára helyeztetett át (1849–1850 Rónay Jácint 8396006, 97) | [a pápa] tervbe vette a milkoviai püspökséget […] Brassóba helyezni át (1873 Orbán Balázs 8340020, 25) | áthelyeztük a pesti farsangot Budára (1887 e. Podmaniczky Frigyes 8370004, 73) | a Márczius Tizenötödike [című újság] a Kolozsvárról [Debrecenbe] áthelyezett nyomdából került ki (1898 Vadnay Károly 8501005, 182) | a főhadiszállást Franciaországba helyezték át (1952 Horthy Miklós 1067006, 327) | helyesnek tartanánk, ha néhány villamos és autóbusz végállomását áthelyeznék innen (1958 Esti Hírlap márc. 28. C0122, 5).

5. ’más munkakörbe, más (településen levő) munkahelyre helyez vkit’ ❖ A protestáns egyházi pályán ismeretes [Podhraczky] János modori születésű, ki 1782-ben Wittebergben [!] tanult, 1784-ben Szeniczen evang. lelkész, utóbb 1817-ben Nyitrára áthelyezve (1862 Nagy Iván CD31) | Ferencet, saját kivánságára, Füzesre helyezték át papnak (1884 Szentpály Janka C3965, 31) | A nyár folyamán az újpesti gyárból új munkahelyre, egy szappangyárba helyezték át [Ancsa Jánost] (1955 Déry Tibor 9107019, 74) | [Kuncz] akkor már Mátraszéken szolgált; rögtön az államosítás után áthelyeztette magát Mátraszékre (1963 Rónay György 9573001, 270) | Azt a dolgozót, aki az előírt képesítést a munkaszerződésében megállapított határidőre nem szerezte meg, a képesítésének megfelelő munkakörbe kell áthelyezni (1988 Ferencz Győző–Lugosy Andor 1050004, 79).

5a. ’〈katonatisztet, katonai alakulatot〉 más helyre vezényel’ ❖ [a hadügyminiszter] több tiszteket a már szolgálatban lévő ezredekből helyezzen át ezen felállítandó lovas-csapathoz (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a helyőrség is kivonatott a városból, s a tisztek is eltűntek. Áthelyezték őket Vácra, Gödöllőre (1871 Jókai Mór CD18) | a 3/II. bombázó osztályt Pápáról Kecskemétre helyezi át a légierők parancsnoksága (1992 Huszár János 2012004, 158).

6. ’más helyre v. korba tesz, képzel vmit, vkit’ ❖ [a fordítónak] az eredeti’ szerzőjével némileg rokon szellemmel […] kell birnia, különben magát a’ forditandó műnek szellemvilágába ált nem helyezheti (1834 Kritikai Lapok C0240, 25) | az ily álmodozó élet … egyszerre áthelyez bennünket a tündérvilágba (1883 Rózsaági Antal C3644, 205) | Kérdem a tisztelt Háztól, mi történik például Molnár János apát és képviselő úrral, ha a Mátyás korába áthelyezve, vagy a Mátyás-kori törvényeket és felfogást ide helyezve, elmenne a kerületekbe a lakosságot a kormányzó hatalom ellen uszítani? (1898 Mikszáth Kálmán CD04) | [a 2. században] a világ végét, Krisztus második eljövetelét mind távolabbi időre helyezték, s egyben az üdvözülést is áthelyezték e világról a túlvilágra (1977 Gecse Gusztáv 1057003, 101).

Sz: áthelyezkedik.

Vö. CzF. általhelyez vagy áthelyez; ÉrtSz.; ÉKsz.

áthelyez tárgyas ige 4b
1.
(nagyobb,) nehezen mozdítható, ált. helyhez kötött tárgyat v. tárgyak együttesét, ill. építményt〉 helyéről elmozdítva, ill. lebontva másik helyre tesz, ill. máshol épít fel
a hajó északi oldalán állott torony is a nyugatra néző homlokzathoz helyeztetett át
(1870 Orbán Balázs)
Hajnóczy könyvtára a kir.királyi itélőtábla levéltárából a Nemzeti Múzeum könyvtárába helyeztetett át
(1876 Magyar Könyvszemle)
a Szt.Szent György-térről a hadapródiskola udvarára áthelyezett Hentzi-szobor
(1911 RévaiNagyLex.)
a lakások közötti áthelyezhető, illetve eltávolítható válaszfalak
(1984 Moravánszky Ákos)
egy családi ház rossz helyen levő fürdőszobáját kellett áthelyeznem
(1996 Lakáskultúra)
1a. (vál, átv is)
(kisebb) tárgyat〉 egyik helyről a másikra áttesz
a’ megyei és városi követek kara … a’ terem szélességében áthelyezett rövid asztalnál űl
(1843 Országgyűlési almanach)
egyik markába fogva az aranyakat, a másik kezével egyenként áthelyezte azokat, s leeregeté a jobbik zsebébe
(1871 Jókai Mór)
új emberek jelentek meg a ház körül … – és Pasa reményeit áthelyezte ezekre
(1900 Budapesti Szemle)
[a kenyérszeletelőt] bármikor áthelyezhetjük egy másik fiókba
(2000 Lakáskultúra)
1b. (ritk)
〈írott jel(ek)et, ill. számítógépen szöveget〉 töröl onnan, ahol eddig volt, és más helyre ír
a pápisták és a görög hitűek úgy írják a christianus magyar elnevezését, hogy „keresztény” […] a kálvinisták ellenben keresztyénnek írják, […] azért okvetlenül megkívántatik, hogy az ipszilon az illetéktelen helyről kivakartassék, s az illetékesre áthelyeztessék
(1902 Jókai Mór)
Tartottam tőle, […] hogy megint két évbe telik, amíg [a költő] áthelyez egy pontosvesszőt
(1975 Nemes Nagy Ágnes)
[A számítógépen] a kiemelt szöveg […] tetszés szerint áthelyezhető
(1987 Pajor Gábor)
1c. (Inf)
〈vmely számítógépes állományt v. mappát〉 (elérési útvonalának megváltoztatásával) más háttértárolóra, meghajtóra v. mappába átrak
a Move [= mozgasd] csak áthelyezi a file nevét és egyéb adatait egyik könyvtárból a másikba
(1987 Pajor Gábor)
[a Magic Mover nevű segédprogram az állományokat] más könyvtárba, más meghajtóra helyezi át
(1998 Byte Magazin)
1d.
〈őrizet alatt álló v. gondozást, gondoskodást igénylő személyt〉 más szálláshelyen helyez el
a fiatal hölgy … egy szobába helyeztetett át
(1842 Fekete Soma ford.Dumas père)
[Ferit] egy ideig [az idegosztályon] kezelték, aztán áthelyezték a Pusztára
(1957 Benedek István)
Ha az apa állapotát nem sikerül megváltoztatni, úgy a gyermeket kell otthonról azonnal megfelelő környezetbe (gyermekotthon) áthelyezni
(1965 György Júlia)
[az elítélteket] sokszor érthetetlen okokból áthelyezték más fegyintézetbe vagy más munkatáborba
(1978 Fehérváry István)
2.
〈súlypontot, (hang)súlyt〉 másik pontra helyez, tesz át
Az üzlet lancirozásánál [= indításánál] a sulypont valószinüleg Hollandiába és Belgiumba fog áthelyeztetni
(1881 Budapesti Hírlap)
[Szophoklész Oidipusz történetét] úgy formálta, hogy a hangsúlyt áthelyezte a Szfinxre
(1916 Hevesi Sándor)
áthelyezed a testsúlyt a hátul tartott lábadra
(1947 Tardos Tibor)
[lovagláskor a ló irányításához] könnyedén áthelyezzük súlypontunkat a ló belső medencecsontja felé
(1987 Domokos Lajos²)
3. (ritk)
más időpontot v. időtartamot jelöl ki vmi számára, máskorra tesz át vmit
Ki engedte meg, hogy az iskolában a szünidőt szeptember–október helyett augusztus–szeptemberre áthelyezzék?
(1891 Pálffy Albert)
[S. S., a példás szorgalmú Eötvös-kollégista] a mindennapi séta időpontját senki kedvéért át nem helyezte
(1947 Keresztury Dezső)
Rákosi elvtárssal folytatott tanácskozás eredményeképpen a miniszter elvtárs a híd befejezésének dátumát 1946 január 31-ről áthelyezi… 1946 január 15-re, vagyis két héttel előbbre
(1951 Háy Gyula)
4.
〈intézményt, rendezvényt, üzletet stb.〉 más helyre telepít, más működési helyet, helyszínt, ill. székhelyet jelöl ki számára
vas-kereskedését … általellenében a’ városháznak helyezte ált
(1833 Értesítő)
a háborus időkben a philosophiai tanfolyam, Győrből, Pannonhalmára helyeztetett át
(1849–1850 Rónay Jácint)
[a pápa] tervbe vette a milkoviai püspökséget […] Brassóba helyezni át
(1873 Orbán Balázs)
áthelyeztük a pesti farsangot Budára
(1887 e. Podmaniczky Frigyes)
a Márczius Tizenötödike [című újság] a Kolozsvárról [Debrecenbe] áthelyezett nyomdából került ki
(1898 Vadnay Károly)
a főhadiszállást Franciaországba helyezték át
(1952 Horthy Miklós)
helyesnek tartanánk, ha néhány villamos és autóbusz végállomását áthelyeznék innen
(1958 Esti Hírlap márc. 28.)
5.
más munkakörbe, más (településen levő) munkahelyre helyez vkit
A protestáns egyházi pályán ismeretes [Podhraczky] János modori születésű, ki 1782-ben Wittebergben [!] tanult, 1784-ben Szeniczen evang.evangélikus lelkész, utóbb 1817-ben Nyitrára áthelyezve
(1862 Nagy Iván)
Ferencet, saját kivánságára, Füzesre helyezték át papnak
(1884 Szentpály Janka)
A nyár folyamán az újpesti gyárból új munkahelyre, egy szappangyárba helyezték át [Ancsa Jánost]
(1955 Déry Tibor)
[Kuncz] akkor már Mátraszéken szolgált; rögtön az államosítás után áthelyeztette magát Mátraszékre
(1963 Rónay György)
Azt a dolgozót, aki az előírt képesítést a munkaszerződésében megállapított határidőre nem szerezte meg, a képesítésének megfelelő munkakörbe kell áthelyezni
(1988 Ferencz Győző–Lugosy Andor)
5a.
〈katonatisztet, katonai alakulatot〉 más helyre vezényel
[a hadügyminiszter] több tiszteket a már szolgálatban lévő ezredekből helyezzen át ezen felállítandó lovas-csapathoz
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
a helyőrség is kivonatott a városból, s a tisztek is eltűntek. Áthelyezték őket Vácra, Gödöllőre
(1871 Jókai Mór)
a 3/II. bombázó osztályt Pápáról Kecskemétre helyezi át a légierők parancsnoksága
(1992 Huszár János)
6.
más helyre v. korba tesz, képzel vmit, vkit
[a fordítónak] az eredeti’ szerzőjével némileg rokon szellemmel […] kell birnia, különben magát a’ forditandó műnek szellemvilágába ált nem helyezheti
(1834 Kritikai Lapok)
az ily álmodozó élet … egyszerre áthelyez bennünket a tündérvilágba
(1883 Rózsaági Antal)
Kérdem a tisztelt Háztól, mi történik például Molnár János apát és képviselő úrral, ha a Mátyás korába áthelyezve, vagy a Mátyás-kori törvényeket és felfogást ide helyezve, elmenne a kerületekbe a lakosságot a kormányzó hatalom ellen uszítani?
(1898 Mikszáth Kálmán)
[a 2. században] a világ végét, Krisztus második eljövetelét mind távolabbi időre helyezték, s egyben az üdvözülést is áthelyezték e világról a túlvilágra
(1977 Gecse Gusztáv)
Sz: áthelyezkedik
Vö. CzF. általhelyez vagy áthelyez; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások