azonba (0) l. azonban

azonban hsz és ksz 0 (vál)azonba (/nyj)

I. hsz (rég)

1. ’azzal egyidejűleg, ill. annak folyamán vmikor, amíg a másik (mellérendelő) mondatban kifejtett cselekvés v. állapot tart; aközben’ ❖ a’ régi napokról Szóllhassak sokakat ſzép unokáim eltt. A’ ſzent Béke kies mezeinket lakja azonbann, Nyissa ki b kebelét, ’s kintseit öntse reánk (1773 Révai Miklós ford.–Tibullus 7283001, 8) | a’ Királyné a’ Királyi székbe vezettetik, azonbann pedig a’ Szent Ambrus hála-adó Éneke el-énekeltetik (1790 Lambach Elek ford.–Barits Adalbert C2881, 69) | [Bulcsú] szörnyű karját fölnyujtja, ’s keményen hány ellent a’ rettenetes bolgárnak, azonban Vére foly (1825 Vörösmarty Mihály 8524376, 93) | jövedelmink végre mintha kiszáradnának, elmaradnak, kivánságink pedig azonban naprul napra nőnek (1830 Széchenyi István 8429002, 59) | füstölni kezde […] s azonban beszélte a városi ujságokat (1877 Brassai Sámuel ford.–Szollogub C1185, 44).

1a. (más kapcsolatos kötőszóval együtt) ’〈egyidejű ellentétes állapotokat, cselekvéseket kifejező (tag)mondatok v. mondatrészek kapcsolására:〉 ugyanakkor’ ❖ Talán bíz’ azt akarod, hogy a’ világ’ bltsességével bírjon, ’s azonban a száraz kenyeret rágja veled eggyütt? (1792 Simai Kristóf C3744, 7) | a gróf a feleségét, gróf Teleki Sárát, mint aki idősebb is volt és azonban együgyű, soha tökéletesen nem szerette (1823 Fogarasi Sámuel 7109005, 147) | Legcsudásabb, de azonban nagyon szomorító, hogy belföldi lapokban ’s munkákban is […] olly epés sértésekkel ’s ingerlésekkel tömött czikkek jelennek meg (1843 Wesselényi Miklós C4686, 199).

2. (/nyj) ’azonnal, azon nyomban, tüstént’ ❖ Már itt vagytok, kedvesseim? monda, és azonban nyájassan hozzájok ereszkedett (1790 Földi Ferenc ford.–Campe C1757, 78) | mihást hazagyüttem, azonba éröztem, hogy baj van, még a hideg is kilét (1898 Magyar Nyelvőr C5240, 335) | kitakarodott a malacképből, lött belőle királyküsasszon. Azonba oda került a király is, megcsinálták a nagy lakodalmot (1953 e. Az eszös gyermök C6256, 87).

II. ksz

1. (szórendileg rendsz. a második helyen, ill. az állítm v. állítm-i rész előtt) ’〈(szembeállító) ellentétes mondat kapcsolására:〉 pedig, viszont’ ❖ mindenkinek szabadságában áll a maga panaszát ő felségének írásban beadni, a névtelen följelentések azonban tilalmasok (1772 Történelmi Tár 7393001, 316) | Tsak egy bőr fabrika van Magy. Orszban, Pesten. Azonban elegendő bőr készíttetik mindenütt: leghíresebbek a’ Posonyi, Sopronyi, Győri Pétsi, Pesti, Debretzeni, Jolsvai, Ratkai, Rosnyai és Szepesi tímárok és vargák (1819 Magda Pál 8285002, 90) | Ezelőtt nyolc évvel tán nem így beszéltem volna, mert még jómódú ember voltam, […] most azonban szegény vagyok, mint a templom egere (1871 Mikszáth Kálmán 8312001, 28) | [A miniszterelnök hirdeti,] hogy neki csak az lehet a híve, aki az ő elveit, az ő programját vallja. Ez az elmélet. A gyakorlatban azonban alatta és körülötte hemzsegnek a reakcionáriusok (1901 Ady Endre C0535, 177) | [a segédkönyvet] a középiskolások közül nyilván csak a leginkább érdeklődők forgatják majd, a tanároknak azonban égető szükségük van az ehhez hasonló kötetekre (1992 Knausz Imre 2050012, 80).

1a. (rég) ’〈megszorító mondatrész kapcsolására:〉 de, ám’ ❖ [Grammatikát] valamire valót, azomban rövidet, nem is lehetett kéſzíteni (1793 Magyar Hírmondó C5811, 297).

2. ’〈állítást követő tagadás, ill. tagadást követő állítás kapcsolására:〉 viszont, ellenben’ ❖ [tégy a ruhák] hajtásai közé két rész borszeszszel (Weingeist) és egy rész terpentin-olajjal itatott papírdarabokat. Ezek pecséteket nem fognak okozni, […] azonban a molyt s annak tojásait elölik (1826 Fáy András¹ 8139012, 108) | Mondhatnánk azt is, hogy a ponyvazene hatalmi erővel való rendezése könnyebb és kényelmesebb megoldás. A szellem birodalmában azonban nem vezet jóra az imperializmus erőszakossága (1943 Raics István 2201002, 4) | Lenin a világforradalom reményében kockáztatta meg a maga forradalmát. Ön [ti. Lukács György] azonban nem volt ilyen gyanútlan. 1918 végén azzal indokolta belépését a kommunista pártba, hogy lehet etikátlanul és mégis helyesen cselekedni (1989 Eörsi István 9125031, 24).

2a. ’〈az előzmény(ek) alapján várhatóval ellentétes következmény bevezetésére〉’ ❖ 1759ben, Fránkofurtumnál a’ Pruſſiai [= porosz] Király az Auſtriai ſegéltö Muſzkákot gyözedelmeſen láttatott meg-verni; gyözedelmén már örül vala: azonban Generális Laudon […] megindula ſebeſsen, meg-üté huſz ezerével a’ Pruſſiai el-fáradt Hadakat, meg-gyözé, ’s a’ Királynak kezéböl azt ragadá-ki, a’ mit magáénak tart vala már (1775 Geidler József ford. 7098006, 130) | [ellenfelünk] olyképen tűnik fel előttünk, mint azon házibarát, ki a házigazdát uton-utfélen becsmérli, rágalmazza; nem átall azonban teritett asztalához ülni s ott kényére lakmározni (1870 Mentovich Ferenc 8304001, 40) | Szemét könnyek futották el. […] Mennyi könnye volt. Sohasem gondolta, hogy ennyi könny van a világon. Zsebkendőt azonban nem keresett (1924 Kosztolányi Dezső C2754, 17) | A szoba üresen állott, azonban beköltözésre nem került sor (1972 Bartalis János 9035029, 145).

2b. ’〈szándékolt cselekvés akadályának bevezetéseként:〉 csakhogy’ ❖ kezet akar tsókolni, azomba hátra taſzitják (1786 Sándor István ford.–Rabener 7287011, 137) | Margari úr […] újra pipájához nyúlt, hogy ismét rágyújtson. Azonban Clementine nem engedte azt megtörténni (1860 Jókai Mór CD18) | szerettem volna telefonálni […]. Azt azonban nem lehetett, mert a két nyilvános készülék éppen el volt romolva (1976 Bajor Andor 1006013, 63).

3. ’〈más tárgyra való áttérés bevezetésére:〉 egyébként, különben’ ❖ Valakinek panasza vagyon és ő felsége eleiben terjeszteni akarná, […] szabadossan az felűl megirt mód szerént beadhattya. Azomban a szükséges lovak száma ekképpen következnek (1772 Történelmi Tár 7393001, 318) | Elhozták lantomat, énekeltem egy áriát, s úgy folytattuk tovább a játékot. A társaság azonban mindig szaporodott tagokkal (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102001, 257) | [szívüket] megcsikarta a tegnapi kínzó szorongás. Ezzel együtt azonban más is jelentkezett, ami nem kevésbé volt kínzó: gyomruk korogni kezdett (1924 Kosztolányi Dezső C2754, 44) | Utalnunk kell azonban a tömegkultúra problematikájának egy, az eddigiektől merőben különböző megközelítésére (1988 Lányi András 1090001, 23).

3a. ’〈az előzmény(ek) nem szükségszerű(, váratlan) folytatásának bevezetésére〉’ ❖ Ö a’kor ſzinte [= szintén] a’ Köſzvényben feküdt […]. Azonban nékem kezét nyújtá (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 182) | eggy tiszta szép reggel a’ maga Komornájával beűle eggy bárkába, és a’ szigetünkbe által evedzett; azomban hirtelen nagy szélvész támadt, a’ habok a’ nagy tengerbe vetették (1824 Láng Ádám János ford.–Castelli 8265001, 11) | Mondtad, hogy mészáros legyek … Fiad azonban író lett (1845 Petőfi Sándor C3506, 239) | Hetyei bácsin nevettünk. Az idegen azonban magára vette ezt a nevetést (1942 Illyés Gyula 9274059, 191).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

azonba lásd azonban
azonban határozószó és kötőszó 0 (vál)
azonba 0 (/nyj)
I. határozószó (rég)
1.
azzal egyidejűleg, ill. annak folyamán vmikor, amíg a másik (mellérendelő) mondatban kifejtett cselekvés v. állapot tart; aközben
a’ régi napokról Szóllhassak sokakat ſzép unokáim eltt. A’ ſzent Béke kies mezeinket lakja azonbann, Nyissa ki b kebelét, ’s kintseit öntse reánk
(1773 Révai Miklós ford.Tibullus)
a’ Királyné a’ Királyi székbe vezettetik, azonbann pedig a’ Szent Ambrus hála-adó Éneke el-énekeltetik
(1790 Lambach Elek ford.Barits Adalbert)
[Bulcsú] szörnyű karját fölnyujtja, ’s keményen hány ellent a’ rettenetes bolgárnak, azonban Vére foly
(1825 Vörösmarty Mihály)
jövedelmink végre mintha kiszáradnának, elmaradnak, kivánságink pedig azonban naprul napra nőnek
(1830 Széchenyi István)
füstölni kezde […] s azonban beszélte a városi ujságokat
(1877 Brassai Sámuel ford.Szollogub)
1a. (más kapcsolatos kötőszóval együtt)
〈egyidejű ellentétes állapotokat, cselekvéseket kifejező (tag)mondatok v. mondatrészek kapcsolására:〉 ugyanakkor
Talán bíz’ azt akarod, hogy a’ világ’ bltsességével bírjon, ’s azonban a száraz kenyeret rágja veled eggyütt?
(1792 Simai Kristóf)
a gróf a feleségét, gróf Teleki Sárát, mint aki idősebb is volt és azonban együgyű, soha tökéletesen nem szerette
(1823 Fogarasi Sámuel)
Legcsudásabb, de azonban nagyon szomorító, hogy belföldi lapokban ’s munkákban is […] olly epés sértésekkel ’s ingerlésekkel tömött czikkek jelennek meg
(1843 Wesselényi Miklós)
2. (/nyj)
azonnal, azon nyomban, tüstént
Már itt vagytok, kedvesseim? monda, és azonban nyájassan hozzájok ereszkedett
(1790 Földi Ferenc ford.Campe)
mihást hazagyüttem, azonba éröztem, hogy baj van, még a hideg is kilét
(1898 Magyar Nyelvőr)
kitakarodott a malacképből, lött belőle királyküsasszon. Azonba oda került a király is, megcsinálták a nagy lakodalmot
(1953 e. Az eszös gyermök)
II. kötőszó
1. (szórendileg rendsz. a második helyen, ill. az állítm v. állítm-i rész előtt)
(szembeállító) ellentétes mondat kapcsolására:〉 pedig, viszont
mindenkinek szabadságában áll a maga panaszát ő felségének írásban beadni, a névtelen följelentések azonban tilalmasok
(1772 Történelmi Tár)
Tsak egy bőr fabrika van Magy. OrszMagyarországban, Pesten. Azonban elegendő bőr készíttetik mindenütt: leghíresebbek a’ Posonyi, Sopronyi, Győri Pétsi, Pesti, Debretzeni, Jolsvai, Ratkai, Rosnyai és Szepesi tímárok és vargák
(1819 Magda Pál)
Ezelőtt nyolc évvel tán nem így beszéltem volna, mert még jómódú ember voltam, […] most azonban szegény vagyok, mint a templom egere
(1871 Mikszáth Kálmán)
[A miniszterelnök hirdeti,] hogy neki csak az lehet a híve, aki az ő elveit, az ő programját vallja. Ez az elmélet. A gyakorlatban azonban alatta és körülötte hemzsegnek a reakcionáriusok
(1901 Ady Endre)
[a segédkönyvet] a középiskolások közül nyilván csak a leginkább érdeklődők forgatják majd, a tanároknak azonban égető szükségük van az ehhez hasonló kötetekre
(1992 Knausz Imre)
1a. (rég)
〈megszorító mondatrész kapcsolására:〉 de, ám
[Grammatikát] valamire valót, azomban rövidet, nem is lehetett kéſzíteni
(1793 Magyar Hírmondó)
2.
〈állítást követő tagadás, ill. tagadást követő állítás kapcsolására:〉 viszont, ellenben
[tégy a ruhák] hajtásai közé két rész borszeszszel (Weingeist) és egy rész terpentin-olajjal itatott papírdarabokat. Ezek pecséteket nem fognak okozni, […] azonban a molyt s annak tojásait elölik
(1826 Fáy András¹)
Mondhatnánk azt is, hogy a ponyvazene hatalmi erővel való rendezése könnyebb és kényelmesebb megoldás. A szellem birodalmában azonban nem vezet jóra az imperializmus erőszakossága
(1943 Raics István)
Lenin a világforradalom reményében kockáztatta meg a maga forradalmát. Ön [ti. Lukács György] azonban nem volt ilyen gyanútlan. 1918 végén azzal indokolta belépését a kommunista pártba, hogy lehet etikátlanul és mégis helyesen cselekedni
(1989 Eörsi István)
2a.
〈az előzmény(ek) alapján várhatóval ellentétes következmény bevezetésére〉
1759ben, Fránkofurtumnál a’ Pruſſiai [= porosz] Király az Auſtriai ſegéltö Muſzkákot gyözedelmeſen láttatott meg-verni; gyözedelmén már örül vala: azonban Generális Laudon […] megindula ſebeſsen, meg-üté huſz ezerével a’ Pruſſiai el-fáradt Hadakat, meg-gyözé, ’s a’ Királynak kezéböl azt ragadá-ki, a’ mit magáénak tart vala már
(1775 Geidler József ford.)
[ellenfelünk] olyképen tűnik fel előttünk, mint azon házibarát, ki a házigazdát uton-utfélen becsmérli, rágalmazza; nem átall azonban teritett asztalához ülni s ott kényére lakmározni
(1870 Mentovich Ferenc)
Szemét könnyek futották el. […] Mennyi könnye volt. Sohasem gondolta, hogy ennyi könny van a világon. Zsebkendőt azonban nem keresett
(1924 Kosztolányi Dezső)
A szoba üresen állott, azonban beköltözésre nem került sor
(1972 Bartalis János)
2b.
〈szándékolt cselekvés akadályának bevezetéseként:〉 csakhogy
kezet akar tsókolni, azomba hátra taſzitják
(1786 Sándor István ford.Rabener)
Margari úr […] újra pipájához nyúlt, hogy ismét rágyújtson. Azonban Clementine nem engedte azt megtörténni
(1860 Jókai Mór)
szerettem volna telefonálni […]. Azt azonban nem lehetett, mert a két nyilvános készülék éppen el volt romolva
(1976 Bajor Andor)
3.
〈más tárgyra való áttérés bevezetésére:〉 egyébként, különben
Valakinek panasza vagyon és ő felsége eleiben terjeszteni akarná, […] szabadossan az felűl megirt mód szerént beadhattya. Azomban a szükséges lovak száma ekképpen következnek
(1772 Történelmi Tár)
Elhozták lantomat, énekeltem egy áriát, s úgy folytattuk tovább a játékot. A társaság azonban mindig szaporodott tagokkal
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
[szívüket] megcsikarta a tegnapi kínzó szorongás. Ezzel együtt azonban más is jelentkezett, ami nem kevésbé volt kínzó: gyomruk korogni kezdett
(1924 Kosztolányi Dezső)
Utalnunk kell azonban a tömegkultúra problematikájának egy, az eddigiektől merőben különböző megközelítésére
(1988 Lányi András)
3a.
〈az előzmény(ek) nem szükségszerű(, váratlan) folytatásának bevezetésére〉
Ö a’kor ſzinte [= szintén] a’ Köſzvényben feküdt […]. Azonban nékem kezét nyújtá
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
eggy tiszta szép reggel a’ maga Komornájával beűle eggy bárkába, és a’ szigetünkbe által evedzett; azomban hirtelen nagy szélvész támadt, a’ habok a’ nagy tengerbe vetették
(1824 Láng Ádám János ford.Castelli)
Mondtad, hogy mészáros legyek … Fiad azonban író lett
(1845 Petőfi Sándor)
Hetyei bácsin nevettünk. Az idegen azonban magára vette ezt a nevetést
(1942 Illyés Gyula)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások