behajt¹ ige 4a3

1. ts (tárgy n. is) ’〈(házi)állatot〉 beterel vhova, ill. vhonnan hazaterel, hazahajt’ ❖ a pásztorok ne a régi szokás szerént cselekedjenek, hogy mihelyen felköltik [az ökröket], mindjárt indítsák reggel, hanem hogy eregeltetve [= lassú menetben terelve] jókor a faluba behajtsák a túlsó gyepűsön (1777 A rendtartó székely falu 7154045, 190) | juhait estvére béhajtván, minekelőtte maga lefeküdt; juhász botját elhajitotta az Udvarra, és reggel tsak azt nézte, harmatosé a’ botja, vagy nem? (1819 e. Nagyváthy János 8328015, 146) | A pásztorok rég behajtottak (1878 Kristóffy József C2825, 113) | a parasztgyerek egy falka túzokot hajt be a mezőről a falun végig (1896–1898 Gracza György CD45) | ha most hazahajt, akkor a nagy Szennyesudvarra kell behajtani a tehenet, két ház közé, istállóba (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 74) | [Miksa császár 1565-ös erdőrendtartása szerint] a kecskéket tilos az erdőbe behajtani, s az új ültetések környékén tilos kaszálni (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | most hajtják be a juhakat a határról, ahol jó bőven legeltek (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

1a. ts ’〈embercsoportot〉 vhova belépni, bemenni kényszerít’ ❖ Az elment katonák több [elfogott] nőszemélyt hajtanak be (1836 Vajda Péter 8504020, 14) | Turbánszerüleg felköthető vörös rongyot és csinvat-cafatokat adnak rájok öltözetül […]. Ily állapotban hajtják be a rabokat a különböző tengeri hajókra (1892 Ballagi Aladár 8025001, 32) | [Aradon] az osztrákok éppen akkor hajtották be csordába az oroszoktól átvett fogoly tiszteket (1931 Sárközi György 9587012, 354) | Törölközőt és szappant is kapunk. A csarnokból behajtanak majd a gázkamrába (1989 Berkovits György 2039021, 71).

1b. ts ’〈természeti jelenség v. vmely belső erő embert, állatot〉 vmely belső(bb), zárt(abb) helyre bemenni késztet’ ❖ Vendég számára nincs ellenséges indulat: kivált akit igazán a rossz idő hajt be (1879 Jókai Mór CD18) | Az unalmas tábori életben […] nemcsak testöknek, hanem lelköknek épségét is megőrizték, de óvatosságból mindaddig maradtak, míg a hideg szél végre is behajtotta őket „kaliczkájukba”, Rodostóba (1910 Márki Sándor CD55) | [Eötvös Károly] nemigen érezte jól magát a felfordult városban [ti. Nyíregyházán], ahová már a tanyai tirpákokat is behajtotta a kíváncsiság (1926 Krúdy Gyula CD54) | A gömöri országútról behajtott a vihar az egyik faluba (1940 Vass László² CD10).

1c. ts ’〈szél, víz v. vmely áramló anyag〉 besodor, bevisz vhova vmit v. vkit’ ❖ a’ melly szél azután ket [ti. a sáskákat] bé-hajtotta a’ nagy tengerbe (1787 Mátyus István C3069, 267) | a szétbomlott gerendákon erre-arra kapaszkodva hányódott-vetődött a hajótörést szenvedett nép, nagyobb részét eltemette a hab, vagy odaverte a kemény sziklákhoz, vagy behajtotta a sík tengerbe (1854 Jókai Mór CD18) | megfordul a csillók csapkodása és a nyálkaáram minden táplálórészt a szájba hajt be (1933 Az állatok világa ford. CD46) | a nyitott ablakon át az esős, őszi nap hideg, nyirkos levegőjét hajtja be az októberi szél (1965 Barabás Tibor 9026001, 258).

1d. ts (rég, ritk) ’〈áramló anyagot v. áramló anyaggal vmit〉 bejuttat vhova’ ❖ [a természet] az epekveket a’ belekbe -akarja-hajtani (1780 Rácz Sámuel ford.–Störck C3571, 35) | Olyan helyeken, hol az alagút a folyó medre alá került, tehát vízbeömlésektől kellett tartani, a hengerpajzsot a kész alagút felől légmentes fallal elzárták s az elzárt részre sürített levegőt hajtottak be (1911 RévaiNagyLex. C5697, 265).

2. ts (rég) ’〈tilosban legelő, tiltott helyre tévedt állatot〉 zálogul magához terel, elhajt’ ❖ [az erdőkerülők] nem különben erdő bíró uramtul függjenek s’ minden behajtandó jószágot kezébe adjanak s’ onnan váltassanak (1776 A surányi erdők rendtartása 7473001, 312) | nyargaló, oly díj, melyet a mezőről, a tilalmasból behajtott marháért vesz a kerülő (1858 Erdélyi János² 8131105, 201) | Német-Soóvártt, egy barna szinű, fehér lábú ökör lett behajtva, melynek gazdája mindeddig nem akadt (1890 Felvidéki Szemle 8619001, 2).

3. ts (tárgy n. is) (átv is) ’〈követelést, tartozást, járandóságot〉 odaadni v. megadni kényszerít, beszed’ ❖ ugyan jó jövedelm Papság az, melyly tizenegygyed fél forintot hajt bê-esztendnként (1786 Magyar Hírmondó C0274, 832) | Meg lehetőssen bé hajtottunk az Restantiakbul és pénzünk már vólna (1816 Fodor László C2566, 438) | [az Országgyűlés] beleegyezése nélkül adót kivetni s behajtani nem lehet (1873 Jánosi Ferenc 8205001, 20) | az összes gabonaneműeket és mindent, amire a seregnek szüksége van, egyszerűen behajtom exekucióval! (1918 Szomory Dezső 9683011, 67) | Közönséges eljárás, ízléstelenség volna, ha most behajtanám az elmaradt köszönetet (1938 Hevesi András 9246002, 173) | A reám jellemző kisemberi elszántsággal be akartam rajta hajtani a hat üveg sör árát (1976 Bajor Andor 1006035, 247) | az állam feladata lenne, hogy a fejlődő országokban felhalmozódott mintegy 630 millió dollárnyi kinnlevőségeinket behajtsa (1992 Kiss Judit 2017007, 55).

4. ts (rég) ’〈jövedelmet, hasznot〉 hoz, termel vmi’ ❖ Ezek tsak a’ fö Fábrikák, még a’ hátra lévök igen sok milliom jövedelmet hajtanak-bé (1786 Magyar Hírmondó C0274, 192) | Tsak maga a’ halászat sok milliom tallérokat bé-hajt az Európaiaknak (1793 Láczai Szabó József ford.–Luntz C2874, 18) | [a gyümölcs] még szép jövedelmet is hajt be a’ szorgalmas gazdának (1842 Mentor C3078, 6) | rá van szorulva arra a kevésre, a mit behajt a fonóház (1891 Gyarmathy Zsigáné C1950, 118).

4a. (rég, ritk) ’〈jövedelmet, hasznot〉 nyer, szerez vmiből vki’ ❖ nem bir gazdaságából annyi hasznot hajtani be, mennyit lehetne (1857 Fáy András¹ C1705, 17).

5. tn ’〈jármű(vel), ill. vki járművet vezetve, hajtva〉 bemegy vhova’ ❖ Nem akart a’ Fejedelem Zalánfinak várába bé-hajtani (1786 Dugonics András 7087012, 121) | Midőn végtére behajtottunk Budán a Vizivárosba, hangosan dobogott szívem örömömbe: no már mindjárt Pesten leszek! (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102002, 352) | Félbeszakította a praktikus értekezést egy, a tiszttartói lak udvarára behajtó kocsi zörgése (1903 Jókai Mór CD18) | A kis bricska behajtott az udvarra, a pap a hátsó ülésen ült s a lovakat egy mezitlábas gyerek hajtotta (1918 Móricz Zsigmond 9462007, 293) | [Ákos] teljes sebességgel behajtott a kanyarba (1941 Cs. Szabó László 9093019, 42) | Még sohasem sikerült kideríteni, ki csempészi oda az Őrhegy utca sarkára a „Behajtani tilos” táblát (1981 Grendel Lajos 1060001, 21).

5a. ts (ritk) ’〈járművet〉 vhova bevezet, bekormányoz’ ❖ Beült egy kis pirosra mázolt csónakba, eloldotta és nyugodt, erős csapásokkal messze behajtotta a tóra (1925 Harsányi Zsolt 9226002, 44).

6. ts (/nyj) ’〈lovat〉 betanít arra, hogy a hajtás során a kocsis utasításait végrehajtsa’ ❖ ha szilaj csikókat hajtok be, olyankor mindig velem jön kocsikázni (1899 Herczeg Ferenc C2062, 36) | eladó egy pár igen elegáns, világos pej mén, […] teljesen megbizható és behajtott városi lovak, valamint egy igen elegáns, félfedelü rokokókocsi gummikerekekkel (1901 Budapesti Hírlap aug. 30. C0056, 18) | [a minden jelzésre, intésre szófogadó] lovat aztán meg is dicsérik, mondván, hogy pompásan „belovagolt”, vagy „behajtott” ló (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Vasalni csak akkor lehet [a csikót], ha már be van hajtva (1935 Tálasi István C6581, 33).

7. ts (Műsz) ’〈csavart〉 becsavar vmibe’ ❖ Elnéztem ezt az emberi motollát és megkérdeztem, hogy hány csavart hajt be egy nap (1932 Nyugat CD10).

Vö. CzF. ~, behajtat, behajtható; ÉrtSz. behajt¹; TESz. hajt²; ÉKsz. behajt¹; SzT. behajt¹, behajtandó, behajtat, behajtathat, behajtatik, behajtatott, behajtattat, behajtattatik, behajthat, behajtott; ÚMTsz.

behajt¹ ige 4a3
1. tárgyas (tárgy n. is)
(házi)állatot〉 beterel vhova, ill. vhonnan hazaterel, hazahajt
a pásztorok ne a régi szokás szerént cselekedjenek, hogy mihelyen felköltik [az ökröket], mindjárt indítsák reggel, hanem hogy eregeltetve [= lassú menetben terelve] jókor a faluba behajtsák a túlsó gyepűsön
(1777 A rendtartó székely falu)
juhait estvére béhajtván, minekelőtte maga lefeküdt; juhász botját elhajitotta az Udvarra, és reggel tsak azt nézte, harmatosé a’ botja, vagy nem?
(1819 e. Nagyváthy János)
A pásztorok rég behajtottak
(1878 Kristóffy József)
a parasztgyerek egy falka túzokot hajt be a mezőről a falun végig
(1896–1898 Gracza György)
ha most hazahajt, akkor a nagy Szennyesudvarra kell behajtani a tehenet, két ház közé, istállóba
(1941 Móricz Zsigmond)
[Miksa császár 1565-ös erdőrendtartása szerint] a kecskéket tilos az erdőbe behajtani, s az új ültetések környékén tilos kaszálni
(1993 A magyarság kézikönyve)
most hajtják be a juhakat a határról, ahol jó bőven legeltek
(1999 e. Kocsis Rózsi)
1a. tárgyas
〈embercsoportot〉 vhova belépni, bemenni kényszerít
Az elment katonák több [elfogott] nőszemélyt hajtanak be
(1836 Vajda Péter)
Turbánszerüleg felköthető vörös rongyot és csinvat-cafatokat adnak rájok öltözetül […]. Ily állapotban hajtják be a rabokat a különböző tengeri hajókra
(1892 Ballagi Aladár)
[Aradon] az osztrákok éppen akkor hajtották be csordába az oroszoktól átvett fogoly tiszteket
(1931 Sárközi György)
Törölközőt és szappant is kapunk. A csarnokból behajtanak majd a gázkamrába
(1989 Berkovits György)
1b. tárgyas
〈természeti jelenség v. vmely belső erő embert, állatot〉 vmely belső(bb), zárt(abb) helyre bemenni késztet
Vendég számára nincs ellenséges indulat: kivált akit igazán a rossz idő hajt be
(1879 Jókai Mór)
Az unalmas tábori életben […] nemcsak testöknek, hanem lelköknek épségét is megőrizték, de óvatosságból mindaddig maradtak, míg a hideg szél végre is behajtotta őket „kaliczkájukba”, Rodostóba
(1910 Márki Sándor)
[Eötvös Károly] nemigen érezte jól magát a felfordult városban [ti. Nyíregyházán], ahová már a tanyai tirpákokat is behajtotta a kíváncsiság
(1926 Krúdy Gyula)
A gömöri országútról behajtott a vihar az egyik faluba
(1940 Vass László²)
1c. tárgyas
〈szél, víz v. vmely áramló anyag〉 besodor, bevisz vhova vmit v. vkit
a’ melly szél azután ket [ti. a sáskákat] bé-hajtotta a’ nagy tengerbe
(1787 Mátyus István)
a szétbomlott gerendákon erre-arra kapaszkodva hányódott-vetődött a hajótörést szenvedett nép, nagyobb részét eltemette a hab, vagy odaverte a kemény sziklákhoz, vagy behajtotta a sík tengerbe
(1854 Jókai Mór)
megfordul a csillók csapkodása és a nyálkaáram minden táplálórészt a szájba hajt be
(1933 Az állatok világa ford.)
a nyitott ablakon át az esős, őszi nap hideg, nyirkos levegőjét hajtja be az októberi szél
(1965 Barabás Tibor)
1d. tárgyas (rég, ritk)
〈áramló anyagot v. áramló anyaggal vmit〉 bejuttat vhova
[a természet] az epekveket a’ belekbe -akarja-hajtani
(1780 Rácz Sámuel ford.Störck)
Olyan helyeken, hol az alagút a folyó medre alá került, tehát vízbeömlésektől kellett tartani, a hengerpajzsot a kész alagút felől légmentes fallal elzárták s az elzárt részre sürített levegőt hajtottak be
(1911 RévaiNagyLex.)
2. tárgyas (rég)
〈tilosban legelő, tiltott helyre tévedt állatot〉 zálogul magához terel, elhajt
[az erdőkerülők] nem különben erdő bíró uramtul függjenek s’ minden behajtandó jószágot kezébe adjanak s’ onnan váltassanak
(1776 A surányi erdők rendtartása)
nyargaló, oly díj, melyet a mezőről, a tilalmasból behajtott marháért vesz a kerülő
(1858 Erdélyi János²)
Német-Soóvártt, egy barna szinű, fehér lábú ökör lett behajtva, melynek gazdája mindeddig nem akadt
(1890 Felvidéki Szemle)
3. tárgyas (tárgy n. is) (átv is)
〈követelést, tartozást, járandóságot〉 odaadni v. megadni kényszerít, beszed
ugyan jó jövedelm Papság az, melyly tizenegygyed fél forintot hajt bê-esztendnként
(1786 Magyar Hírmondó)
Meg lehetőssen bé hajtottunk az Restantiakbul és pénzünk már vólna
(1816 Fodor László)
[az Országgyűlés] beleegyezése nélkül adót kivetni s behajtani nem lehet
(1873 Jánosi Ferenc)
az összes gabonaneműeket és mindent, amire a seregnek szüksége van, egyszerűen behajtom exekucióval!
(1918 Szomory Dezső)
Közönséges eljárás, ízléstelenség volna, ha most behajtanám az elmaradt köszönetet
(1938 Hevesi András)
A reám jellemző kisemberi elszántsággal be akartam rajta hajtani a hat üveg sör árát
(1976 Bajor Andor)
az állam feladata lenne, hogy a fejlődő országokban felhalmozódott mintegy 630 millió dollárnyi kinnlevőségeinket behajtsa
(1992 Kiss Judit)
4. tárgyas (rég)
〈jövedelmet, hasznot〉 hoz, termel vmi
Ezek tsak a’ fö Fábrikák, még a’ hátra lévök igen sok milliom jövedelmet hajtanak-bé
(1786 Magyar Hírmondó)
Tsak maga a’ halászat sok milliom tallérokat bé-hajt az Európaiaknak
(1793 Láczai Szabó József ford.Luntz)
[a gyümölcs] még szép jövedelmet is hajt be a’ szorgalmas gazdának
(1842 Mentor)
rá van szorulva arra a kevésre, a mit behajt a fonóház
(1891 Gyarmathy Zsigáné)
4a. (rég, ritk)
〈jövedelmet, hasznot〉 nyer, szerez vmiből vki
nem bir gazdaságából annyi hasznot hajtani be, mennyit lehetne
(1857 Fáy András¹)
5. tárgyatlan
〈jármű(vel), ill. vki járművet vezetve, hajtva〉 bemegy vhova
Nem akart a’ Fejedelem Zalánfinak várába bé-hajtani
(1786 Dugonics András)
Midőn végtére behajtottunk Budán a Vizivárosba, hangosan dobogott szívem örömömbe: no már mindjárt Pesten leszek!
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Félbeszakította a praktikus értekezést egy, a tiszttartói lak udvarára behajtó kocsi zörgése
(1903 Jókai Mór)
A kis bricska behajtott az udvarra, a pap a hátsó ülésen ült s a lovakat egy mezitlábas gyerek hajtotta
(1918 Móricz Zsigmond)
[Ákos] teljes sebességgel behajtott a kanyarba
(1941 Cs. Szabó László)
Még sohasem sikerült kideríteni, ki csempészi oda az Őrhegy utca sarkára a „Behajtani tilos” táblát
(1981 Grendel Lajos)
5a. tárgyas (ritk)
〈járművet〉 vhova bevezet, bekormányoz
Beült egy kis pirosra mázolt csónakba, eloldotta és nyugodt, erős csapásokkal messze behajtotta a tóra
(1925 Harsányi Zsolt)
6. tárgyas (/nyj)
〈lovat〉 betanít arra, hogy a hajtás során a kocsis utasításait végrehajtsa
ha szilaj csikókat hajtok be, olyankor mindig velem jön kocsikázni
(1899 Herczeg Ferenc)
eladó egy pár igen elegáns, világos pej mén, […] teljesen megbizható és behajtott városi lovak, valamint egy igen elegáns, félfedelü rokokókocsi gummikerekekkel
(1901 Budapesti Hírlap aug. 30.)
[a minden jelzésre, intésre szófogadó] lovat aztán meg is dicsérik, mondván, hogy pompásan „belovagolt”, vagy „behajtott” ló
(1929 Az állatok világa ford.)
Vasalni csak akkor lehet [a csikót], ha már be van hajtva
(1935 Tálasi István)
7. tárgyas (Műsz)
〈csavart〉 becsavar vmibe
Elnéztem ezt az emberi motollát és megkérdeztem, hogy hány csavart hajt be egy nap
(1932 Nyugat)
Vö. CzF. ~, behajtat, behajtható; ÉrtSz. behajt¹; TESz. hajt²; ÉKsz. behajt¹; SzT. behajt¹, behajtandó, behajtat, behajtathat, behajtatik, behajtatott, behajtattat, behajtattatik, behajthat, behajtott; ÚMTsz.

Beállítások