behatol tn ige 1a1

1. ’〈ember(ek csoportja), es. állat〉(erőszakkal,) ellenállást v. akadályt legyőzve, ill. titokban bemegy, bejut, benyomul vmely zárt v. idegen helyre’ ❖ [János] behatolni akar Gerő szobájába (1845 Kelmenfy László C2043, 6) | rögtön behatoltunk a barlangba (1865 Vámbéry Ármin 8507012, 100) | tizenketten egy tutajon ide jöttek és a könnyen szétbontható kéregtetőn át az épületbe hatoltak be (1894 Fésűs György ford.–Cooper 8143004, 101) | Karddal verték vissza a tömeget, mely behatolt a palotába (1921 Kosztolányi Dezső 9359179, 159) | nyomozni kezdtem. Álbajusszal és szőke hajjal behatoltam a házukba (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 167) | A kullancs előbb érzéstelenít; ezért tud behatolni csaknem egész testével a bőr alá (1974 Illyés Gyula 2025050, 19) | Az albánok áttörték a védelmi vonalakat, és mélyen behatoltak a szerb területre (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈hegyes, éles eszköz(zel vki), ill. nagy sebességgel közeledő tárgy vmely anyagba, tárgyba, ill. testrészbe stb.〉 befúródik, és ott változást, ill. sérülést okoz’ ❖ lustán Munkállyák a’ fldet; ha -nem hatolnak ölébe: ’S tsak fels színét fogják kartzolni kapával (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 58) | úgy ütötte a kés hegyét az asztalba, hogy az egy hüvelyknyire hatolt be (1865 Jókai Mór CD18) | Elek lőtt először és golyója Reviczky jobb szemébe fúródott s két ujjnyira az agyvelőbe behatolva, ott megakadt (1889 Kacziány Géza 8216008, 65) | a faló egyik lábáról hosszú, vékony szög állott ki, az hatolt be – villámgyorsan – a gégébe és belső vérzést, fulladást, rögtöni halált okozott (1917 Kosztolányi Dezső 9359118, 49) | E finom, vékony tűkkel [szőrtelenítéskor] minden egyes szőrszál tüszőjébe külön-külön be kell hatolni, pontosan egészen a hajszemölcsig (1986 Az emberi test 1114003, 985).

1b. ’〈út(vonal), járat vmely természeti környezet belsejébe〉 vezet’ ❖ [a bányajárat] vizirányos [= vízszintes] egyenességben hatol be a hegy mélyébe (1853 Kőváry László 8255003, 178) | csak nyájak-nyomdoka alkotta ösvény hatol be az erdők magányába (1869 Orbán Balázs 8340010, 140) | Szekérrel is járható út visz a szűk völgybe, s beljebb, a […] fölénk boltozódó szirtfalak közt néhány kilométernyire behatoló vízmosta szakadékba (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a földbe mélyebben behatoló üregbe (1929 Az állatok világa ford. CD46).

1c. (Orvos v. Biol is) ’〈kórokozó, fertőzés〉 vmely szerv(ezet)be bejut’ ❖ [a fekély] kivülről behatoló fertőzés által v. a mélyben lévő tályognak a felületre való kitörése […] által keletkezik (1894 PallasLex. CD02) | A mandulákon át behatoló sztreptokokkuszok idézik elő a már tárgyalt távoli szövődményeket (1986 Az emberi test 1114005, 1284) | a vírus behatolt a célsejtbe (1989 Fehér Ferenc 1046002, 25) | [a zuzmók] szívós, ellenálló növények, de testüket nem borítja kutikula, így abba a károsító anyagok könnyen behatolnak (1995 Természet Világa CD50) | A tünetek attól függnek, hogy az allergén hol hatolt be a szervezetbe, és mennyi hisztamin szabadult fel (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈folyadék, szemcsés v. légnemű stb. anyag〉(vmin keresztül) vhova áramolva v. szivárogva bejut’ ❖ kivülről a láda haraszttal vagy földdel körül boríttatik, hogy a hideg be ne hatolhasson (1857 Kerti Gazdaság 8643001, 38) | A melléköltözőszobából kendőző szerek finom illata hatolt a nyitott ajtón be (1883 Szász Károly² ford.–Theuriet C3838, 155) | Nyissunk ki minden légtartályt, mert minél nagyobb bent a nyomás, annál kevesebb víz hatolhat be (1947 Szabó Lőrinc ford.–Doyle 9629171, 64) | A beszédhez, azaz a hangképzéshez szükséges levegőt belégzés és az állkapocs felnyitása révén nyerjük; ily módon a levegő behatol az orrüregbe, a száj- és garatüregbe és a mellkasba (1973 Antal László–Lotz János ford.–Lotz 1096001, 33) | Egyes [szárazjég]szemcsék behatolnak a szennyezés alá (1995 Természet Világa CD50).

2a. ’〈hullám(jelenség), tűz〉 terjedve vhova elér’ ❖ [Thomár bement a barlangba] egész annyira, mennyire a külvilágosság behatolt (1854 Jókai Mór CD18) | nagy félelemben voltak, hogy ha a puskapor raktárba behatolhat a tüz, iszonyu fellobbanás fog lenni (1856 Vasárnapi Újság CD56) | igen szerettem volna kérdést intézni hozzá a mult éj folytán a börtön udvaráról behatolt zugás oka felől (1876 Táncsics Mihály 8463017, 239) | éjszaka a hullámverés mormolása behatolt szobámba (1966 Szőllősy Klára ford.–Beauvoir 9685002, 159) | a rádiófrekvenciás hullámok mélyen behatolnak a bőr alá (1997 Természet Világa CD50).

2b. ’〈szöveg, tapasztalat〉 eljut vkinek a tudatába, hogy fölfogja’ ❖ most már egy szó sem hatolt be az elméjébe, csak olvasta a szavakat (1920 Móricz Zsigmond 9462009, 47) | ez a tapasztalat mint közös élmény hatolt be az egész civilizált emberiség tudatába? (1967 Vas István 9760022, 233).

3. ’〈terület, földrajzi alakulat〉(hosszanti) kiterjedése révén másféle környezetbe nyúlik, abba beékelődik’ ❖ [a Kárpátok nyúlványai] Morvaországba, Sziléziába és nyugoti Galicziába is behatolnak (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a kisebbik részt,] mely 18 kisebb-nagyobb, egymással össze nem függő darabban Alsó-Fehérmegye keleti sarkától kezdve mélyen behatolt a Székelyföldre is, Felső-Fehérmegyének nevezték (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [A rozmaring] területének északi határa Wallis és Déltirol, a déli pedig Algir, de a Szaharában meglehetősen messze behatol Középafrikába (1932 Rapaics Rajmund CD35).

3a. ’〈nép(csoport), ill. élőlények vmely faja〉 terjeszkedve újként v. idegenként vhova bejut(, és ott megtelepszik)’ ❖ egyes [cápa]fajok nagy folyamok (Ganges, Tigris) torkolatán át az édesvizekbe is behatolnak (1893 PallasLex. CD02) | az oláhok és társaik Krajna és Stiria széleire is behatoltak és betelepültek (1896 Széchy Károly CD55) | [a tengelic] mint fészkelő máig sem hatolt be a központi fekvésű Alföldre (1933 Az állatok világa CD46) | Az első foglalás területeiről a magyar azután továbbhúzódik fel a folyók völgyein és kisebb medencéken megint főleg a könnyen művelhető szántóföldek s a jó völgyi legelők és rétek nyomán. Igy hatol be a domb- és hegyvidékek völgyeiben talaj és növényzet szempontjából főtelepülési helyeivel rokon tájrészekre (1940 Teleki Pál CD22) | [A pincebogarak] csak 65 millió évvel ezelőtt hódították meg a szárazföldet és azóta még a sivatagokba is behatoltak (1999 Természet Világa CD50).

3b. (vál) ’〈hír, eszme, hatás stb.〉 terjedve újként v. idegenként vhova bejut’ ❖ Lesujtó hírek hatolnak be hozzánk (1881 Madarász József 8282006, 273) | De a költészet mintha mindenütt az élethez akarna közeledni: még a lírába is behatolt a reálizmus (1934 Babits Mihály 9014136, 214) | kocsi szavunk minden európai nyelvbe behatolt (1947 Gáldi László 9167002, 21) | de a huszitizmus, maga a hitvallás behatolt a polgárságba (1983 Cs. Szabó László 9093002, 159).

4. ’〈szem(mel), tekintet(tel vki)〉 vmeddig, vminek a mélyére ellát’ ❖ [a juhász] szemei behatolnak a rejtett vonásokig, melyeket közönséges ember megfigyelni nem képes, nemcsak megismeri külön-külön a maga birkáját, […] de még a nemzetségét is tudja, anyjára s nagyanyjára is emlékszik (1881 Mikszáth Kálmán 8312029, 63) | Balról a fedett csarnokok füstös üvegfedelei csillogtak, a szem mélyen behatolhatott a távolsági forgalom csarnokába (1895 Zempléni P. Gyula ford.–Zola 8536004, 3) | csak a magam életét ismerem jól, a másokéba azonban oly nehéz a tekintetemmel behatolnom (1949 Nagy Lajos 9472006, 288).

4a. (vál) ’〈vmely titokba v. tudományba stb.〉 szellemi erőfeszítésekkel belemélyed, hogy ismereteket szerezzen v. nyújtson’ ❖ tessék azon másoknak törni a fejöket, hogy az ő agyafúrt szeszélyeinek titkaiba behatoljanak (1853 Jókai Mór CD18) | igyekeztünk minél jobban, minél tökéletesebben behatolni a költemények nyelvi és esztétikai szépségeibe (1924 Komjáthy Aladár CD10) | Ambrus [Zoltán] már fiatalon is eléggé mélyen behatolt a korabeli francia irodalomba, s meglátta s elsajátította benne mindazt, amivel saját műveit, szemléletét és stílusát gazdagíthatta (1943 Gyergyai Albert 9202013, 36) | valamennyi elődjénél lényegesen mélyebben hatoljon be a folklór lényegébe (1963 Sziklay László 2027012, 51).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

behatol tárgyatlan ige 1a1
1.
〈ember(ek csoportja), es. állat〉 (erőszakkal,) ellenállást v. akadályt legyőzve, ill. titokban bemegy, bejut, benyomul vmely zárt v. idegen helyre
[János] behatolni akar Gerő szobájába
(1845 Kelmenfy László)
rögtön behatoltunk a barlangba
(1865 Vámbéry Ármin)
tizenketten egy tutajon ide jöttek és a könnyen szétbontható kéregtetőn át az épületbe hatoltak be
(1894 Fésűs György ford.Cooper)
Karddal verték vissza a tömeget, mely behatolt a palotába
(1921 Kosztolányi Dezső)
nyomozni kezdtem. Álbajusszal és szőke hajjal behatoltam a házukba
(1941 Gelléri Andor Endre)
A kullancs előbb érzéstelenít; ezért tud behatolni csaknem egész testével a bőr alá
(1974 Illyés Gyula)
Az albánok áttörték a védelmi vonalakat, és mélyen behatoltak a szerb területre
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
〈hegyes, éles eszköz(zel vki), ill. nagy sebességgel közeledő tárgy vmely anyagba, tárgyba, ill. testrészbe stb.〉 befúródik, és ott változást, ill. sérülést okoz
lustán Munkállyák a’ fldet; ha -nem hatolnak ölébe: ’S tsak fels színét fogják kartzolni kapával
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
úgy ütötte a kés hegyét az asztalba, hogy az egy hüvelyknyire hatolt be
(1865 Jókai Mór)
Elek lőtt először és golyója Reviczky jobb szemébe fúródott s két ujjnyira az agyvelőbe behatolva, ott megakadt
(1889 Kacziány Géza)
a faló egyik lábáról hosszú, vékony szög állott ki, az hatolt be – villámgyorsan – a gégébe és belső vérzést, fulladást, rögtöni halált okozott
(1917 Kosztolányi Dezső)
E finom, vékony tűkkel [szőrtelenítéskor] minden egyes szőrszál tüszőjébe külön-külön be kell hatolni, pontosan egészen a hajszemölcsig
(1986 Az emberi test)
1b.
〈út(vonal), járat vmely természeti környezet belsejébe〉 vezet
[a bányajárat] vizirányos [= vízszintes] egyenességben hatol be a hegy mélyébe
(1853 Kőváry László)
csak nyájak-nyomdoka alkotta ösvény hatol be az erdők magányába
(1869 Orbán Balázs)
Szekérrel is járható út visz a szűk völgybe, s beljebb, a […] fölénk boltozódó szirtfalak közt néhány kilométernyire behatoló vízmosta szakadékba
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a földbe mélyebben behatoló üregbe
(1929 Az állatok világa ford.)
1c. (Orvos v. Biol is)
〈kórokozó, fertőzés〉 vmely szerv(ezet)be bejut
[a fekély] kivülről behatoló fertőzés által v.vagy a mélyben lévő tályognak a felületre való kitörése […] által keletkezik
(1894 PallasLex.)
A mandulákon át behatoló sztreptokokkuszok idézik elő a már tárgyalt távoli szövődményeket
(1986 Az emberi test)
a vírus behatolt a célsejtbe
(1989 Fehér Ferenc)
[a zuzmók] szívós, ellenálló növények, de testüket nem borítja kutikula, így abba a károsító anyagok könnyen behatolnak
(1995 Természet Világa)
A tünetek attól függnek, hogy az allergén hol hatolt be a szervezetbe, és mennyi hisztamin szabadult fel
(1996 Magyar Hírlap)
2.
〈folyadék, szemcsés v. légnemű stb. anyag〉 (vmin keresztül) vhova áramolva v. szivárogva bejut
kivülről a láda haraszttal vagy földdel körül boríttatik, hogy a hideg be ne hatolhasson
(1857 Kerti Gazdaság)
A melléköltözőszobából kendőző szerek finom illata hatolt a nyitott ajtón be
(1883 Szász Károly² ford.Theuriet)
Nyissunk ki minden légtartályt, mert minél nagyobb bent a nyomás, annál kevesebb víz hatolhat be
(1947 Szabó Lőrinc ford.Doyle)
A beszédhez, azaz a hangképzéshez szükséges levegőt belégzés és az állkapocs felnyitása révén nyerjük; ily módon a levegő behatol az orrüregbe, a száj- és garatüregbe és a mellkasba
(1973 Antal László–Lotz János ford.Lotz)
Egyes [szárazjég]szemcsék behatolnak a szennyezés alá
(1995 Természet Világa)
2a.
〈hullám(jelenség), tűz〉 terjedve vhova elér
[Thomár bement a barlangba] egész annyira, mennyire a külvilágosság behatolt
(1854 Jókai Mór)
nagy félelemben voltak, hogy ha a puskapor raktárba behatolhat a tüz, iszonyu fellobbanás fog lenni
(1856 Vasárnapi Újság)
igen szerettem volna kérdést intézni hozzá a mult éj folytán a börtön udvaráról behatolt zugás oka felől
(1876 Táncsics Mihály)
éjszaka a hullámverés mormolása behatolt szobámba
(1966 Szőllősy Klára ford.Beauvoir)
a rádiófrekvenciás hullámok mélyen behatolnak a bőr alá
(1997 Természet Világa)
2b.
〈szöveg, tapasztalat〉 eljut vkinek a tudatába, hogy fölfogja
most már egy szó sem hatolt be az elméjébe, csak olvasta a szavakat
(1920 Móricz Zsigmond)
ez a tapasztalat mint közös élmény hatolt be az egész civilizált emberiség tudatába?
(1967 Vas István)
3.
〈terület, földrajzi alakulat〉 (hosszanti) kiterjedése révén másféle környezetbe nyúlik, abba beékelődik
[a Kárpátok nyúlványai] Morvaországba, Sziléziába és nyugoti Galicziába is behatolnak
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a kisebbik részt,] mely 18 kisebb-nagyobb, egymással össze nem függő darabban Alsó-Fehérmegye keleti sarkától kezdve mélyen behatolt a Székelyföldre is, Felső-Fehérmegyének nevezték
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[A rozmaring] területének északi határa Wallis és Déltirol, a déli pedig Algir, de a Szaharában meglehetősen messze behatol Középafrikába
(1932 Rapaics Rajmund)
3a.
〈nép(csoport), ill. élőlények vmely faja〉 terjeszkedve újként v. idegenként vhova bejut(, és ott megtelepszik)
egyes [cápa]fajok nagy folyamok (Ganges, Tigris) torkolatán át az édesvizekbe is behatolnak
(1893 PallasLex.)
az oláhok és társaik Krajna és Stiria széleire is behatoltak és betelepültek
(1896 Széchy Károly)
[a tengelic] mint fészkelő máig sem hatolt be a központi fekvésű Alföldre
(1933 Az állatok világa)
Az első foglalás területeiről a magyar azután továbbhúzódik fel a folyók völgyein és kisebb medencéken megint főleg a könnyen művelhető szántóföldek s a jó völgyi legelők és rétek nyomán. Igy hatol be a domb- és hegyvidékek völgyeiben talaj és növényzet szempontjából főtelepülési helyeivel rokon tájrészekre
(1940 Teleki Pál)
[A pincebogarak] csak 65 millió évvel ezelőtt hódították meg a szárazföldet és azóta még a sivatagokba is behatoltak
(1999 Természet Világa)
3b. (vál)
〈hír, eszme, hatás stb.〉 terjedve újként v. idegenként vhova bejut
Lesujtó hírek hatolnak be hozzánk
(1881 Madarász József)
De a költészet mintha mindenütt az élethez akarna közeledni: még a lírába is behatolt a reálizmus
(1934 Babits Mihály)
kocsi szavunk minden európai nyelvbe behatolt
(1947 Gáldi László)
de a huszitizmus, maga a hitvallás behatolt a polgárságba
(1983 Cs. Szabó László)
4.
〈szem(mel), tekintet(tel vki) vmeddig, vminek a mélyére ellát
[a juhász] szemei behatolnak a rejtett vonásokig, melyeket közönséges ember megfigyelni nem képes, nemcsak megismeri külön-külön a maga birkáját, […] de még a nemzetségét is tudja, anyjára s nagyanyjára is emlékszik
(1881 Mikszáth Kálmán)
Balról a fedett csarnokok füstös üvegfedelei csillogtak, a szem mélyen behatolhatott a távolsági forgalom csarnokába
(1895 Zempléni P. Gyula ford.Zola)
csak a magam életét ismerem jól, a másokéba azonban oly nehéz a tekintetemmel behatolnom
(1949 Nagy Lajos)
4a. (vál)
〈vmely titokba v. tudományba stb.〉 szellemi erőfeszítésekkel belemélyed, hogy ismereteket szerezzen v. nyújtson
tessék azon másoknak törni a fejöket, hogy az ő agyafúrt szeszélyeinek titkaiba behatoljanak
(1853 Jókai Mór)
igyekeztünk minél jobban, minél tökéletesebben behatolni a költemények nyelvi és esztétikai szépségeibe
(1924 Komjáthy Aladár)
Ambrus [Zoltán] már fiatalon is eléggé mélyen behatolt a korabeli francia irodalomba, s meglátta s elsajátította benne mindazt, amivel saját műveit, szemléletét és stílusát gazdagíthatta
(1943 Gyergyai Albert)
valamennyi elődjénél lényegesen mélyebben hatoljon be a folklór lényegébe
(1963 Sziklay László)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások