behúz ige 4a5

1. ts ’〈ember, állat v. gép vminek a belsejébe, takarásába v. fedezékébe〉 magával v. maga után húz vmit v. vkit’ ❖ [a mormoták a társaikat] ſarkoknál fogva bé-húzzák lyukaikba (1788 Péczeli József 7267010, 175) | Szolnokról uj mozdony érkezett s a vonatot behuzta a pályaudvarra (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Ha az ökör behúzta a pajtába a búzával rakott szekeret, szénával etetik meg (1949 Déry Tibor ford.–Schiller 9107021, 54) | behúzták a kis kocsit a fiatal hársfák árnyékába (1956 Ottlik Géza ford.–Keller 9496009, 8) | behúzzák a sebesültet a kitört földszinti ablakon (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 35).

1a. behúzza magát (kissé rég) ’〈ember v. állat〉 veszély, kellemetlenség elől behúzódik vhova, fedett v. védett helyen meghúzódik’ ❖ Ki pitziny gunyhóját sziklára rakhatja, Gonosz idöbenn is magát bé húzhatja (1787 Orczy Lőrinc ford.–Boethius C3358, 28) | Figyelmeztesse a lakosságot, hogy csata esetén huzza be magát a házakba, mert ha beavatkozik, kemény büntetést szabunk a városra (1899 Rákosi Viktor 8387001, 32) | Kag[, a róka] egy ugrással elillanhatott volna a bokor alól, hová behúzta magát, ha veszély lett volna (1965 Fekete István 9142007, 23).

1b. ’erővel v. erőszakkal vhova beránt, ill. magához ránt vmit’ ❖ A’ Sziluzus szélyel kóborló préda hal, mellynek olly ereje van, hogy a’ lovat-is bé huzza a’ vízbe (1795 Gáti István C1860, 202) | A széntartó üres bádogcső, ebben kettős kúpalaku vasmag van, melyet az elektromágnes behuz (1895 PallasLex. CD02) | A fiú csúszkált a patakon. Betört a jég. Nyakig beesett. A felnőttek súgják iszonyodva: Ha behúzta volna a sodra! (1977 Jánosy István 9276003, 12).

2. ts ’〈embert v. állatot〉(akarata v. ellenállása ellenére) magával von, bevezet vhova, ill. megragadva kényszeríti, hogy vhova bemenjen’ ❖ Rogán Ferencet a magok háza előtt az utcán megfogták, szentjét, Istenét káromolták, s az udvarba béhúzni és megverni szándékozták (1830 Deák Ferenc CD51) | [Szabolcs vármegyében az idegent] erőnek erejével behuzták az országutról, jól tartották (1857 Vas Gereben 8514010, 5) | karonfogva egy keresztfolyosóba húzta be (1918 Molnár Ferenc² 9453002, 114) | Karnyó próbálta hazavonszolni (azaz a színpadra behúzni) a szamarat (1989 Csáki Judit 2046008, 22).

2a. (rég) ’〈katonákat, katonai egységet vmely (központinak tekintett) területre〉 bevezényel, berendel’ ❖ a’ leg szorosabb fenyitékhez szokott katonáit fogja oda bé húzni (1798 Magyar Kurír C0333, 51) | az 1000 embert behuznám, vagy Parendorfra, vagy Sopronhoz; szép erő ám az, decidálhatja [= eldöntheti] egy ütközet sorsát (1848 Kossuth Lajos C2749, 569).

3. ts ’Húzó mozdulattal vmilyen (csukott, zárt) helyzetbe hoz vmit.’

3a. ’〈ajtót, ablakot stb.〉 maga felé húzva behajt, becsuk’ ❖ az ajtót maga után bé-húzta vala (1789 Zarwotzay János C4566, 4) | Az ajtót húzd be, mert bejönnek a legyek (1856 Arany János C0642, 399) | húzni kezdi be a zsalut (1933 Tamási Áron 9701006, 47) | S mintha nem is az ő keze lett volna: jobbja még lazán behúzta a tejüveges ablakot (1956 Illés Endre 2005061, 652).

3b. ’〈függönyt〉 húzó mozdulattal úgy mozgat, igazít el, hogy az vmit (jobban) elfedjen, eltakarjon’ ❖ behúzza a’ kárpitot görcsös vonaglással (1835 Eötvös József ford.–Hugo C1610, 97) | a zord reggel … a Zarándi ház ablakain mélyen behuzott függönyöket talált (1858 Beniczkyné Bajza Lenke C0947, 17) | Sándor inkább behúzta a függönyt, nem akarta, hogy az előtte levő táj megzavarja, megédesítse a gondolatait (1972 Egri Csaba 1041002, 270).

3c. ’〈fejfedőt arcra, szemre stb.〉 mélyen ráhúz vki’ ❖ [egy] háló süveget a’ szemére bé-húzva, kutzorog (1793 Mátyus István C3072, 707) | A szelid, félénk asszony […] egészen behuzta a szeméig a fekete kendőt (1877 Vértesi Arnold 8520001, 8) | a fejébe mélyen húzta be csuklyáját (1924 Berde Mária 9047014, 174) | füléig behúzott kalapban ült íróasztalánál, átmeneti kabátban, felhajtott gallérral (1963 Goda Gábor 9191001, 98).

3d. ’〈cipzárt〉 húzó mozdulattal összezár’ ❖ a félig behúzott, de az alján kinyíló cipzárhoz (1995 Természet Világa CD50).

3e. ’〈vitorlát, ernyőt〉 kisebb kiterjedésűre (össze)csuk, összehúz’ ❖ Hogy meg-ne látassanak, kellett az ernyőt húzniok (1793 Szűts István ford.–Naubert C4078, 8) | még nem tudtuk megtanulni: mikor kelljen vitorlát feszitni, mikor viszont behuzni (1845 Széchenyi István CD1501) | Zay Isti behúzta ernyőjét és besietett a kapun (1930 Szitnyai Zoltán CD10) | a szél néha oly sebesen jön, hogy olyankor már semmi erővel nem lehet behúzni a vitorlákat (1999 Györffy Miklós ford.–Széchenyi CD1502).

3f. ’〈kéziféket〉 maga felé mozgatva fékező állásba tesz’ ❖ Behúzta a féket. Éppen vacsorára értek haza (1941 Cs. Szabó László 9093019, 45) | Szerencsére volt még annyi ideje a taxisnak, hogy lefékezze a kocsit, behúzza a kéziféket és sietve kiszállítsa az utasokat (1995 Magyar Hírlap CD09) | Más kérdés, hogy lesz-e mersze egy 1998 után hatalomra kerülő kormánynak ismét behúzni a fékeket (1997 Figyelő CD2601).

4. ts ’〈használat idején hosszan kiálló tárgyat〉 bevesz, bevon v. visszahúz’ ❖ kénytelen volt a’ dán minden zászlóit behuzni (1841 Pesti Hírlap CD61) | Behúzta az evezőt, felállt a csónakban és énekelni kezdett (1909 Balázs Béla CD10) | mégis az a legjobb, ha villámlás-mennydörgés közepette minden ablakot-ajtót felhúzunk, illetve bezárunk, behúzzuk (leszereljük) az antennákat, és a kocsiban maradunk (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. ts ’〈ember v. állat (kinyújtott) testrészét〉 magához közelebb v. saját testébe visszahúzza’ ❖ a’ tsigák […] íjedtekben be-húzzák szarvaikat (1790 Mindenes Gyűjtemény C0369, 388) | Szárnyait behúzza, nehogy megrebbenésükkel zajt okozzon, csőrével megpiszkálja tollazatát (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | Demeter behuzta vállai közé a fejét s nem szólott többé egy szót sem (1894 Thury Zoltán 8479002, 61) | [a kutya] nyöszörgött, vinnyogott, farkát behúzta s félre oldalgott a kapu mellől (1927 Benedek Elek 1015001, 67) | Olivecrona behúzza alsó ajkát (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 207) | Marylin Monroe megigazítja a szoknyáját, eközben behúzza a hasát (1979 Esterházy Péter 9129001, 28) | a macska járás közben behúzza a karmait (1998 Természet Világa CD50).

5a. ’〈vki vmely testrészét〉 vmely rajta levő ruhadarab védelmébe húzza; belehúz’ ❖ [Rágody] behuzá még a fejét is a bekecsbe (1847 Lauka Gusztáv C2897, 70) | mezitlábát restelkedve, behúzta a fersingje alá (1905 Petelei István 8361006, 87) | Kezét behúzta a ruhája ujjaiba (1912 Laczkó Géza CD10) | A tanító behúzza fejét a zöldsujtásos bekecs gallérjába (1931 Sárközi György 9587011, 211).

5b. behúzza magát vmibe (rég) ’〈ruhadarabba〉 belebújik’ ❖ a gróf behuzván magát egy nagyon megviselt sárga köpönyegbe (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Stand […] behuzván magát a százgalléruba, rendre járta az ifiurakat (1857 Vas Gereben 8514013, 39).

6. ts (rég) ’〈birtokot, vagyont〉 elkoboz, lefoglal, tulajdonába vesz’ ❖ Ha a’ Klastromok’ jószágaikat a’ Hertzeg bé húzná […] kevés id múlva […] a’ Hertzeg’ adósági ki fizettetnének (1793 Sándor István C3665, 389) | a’ fel-vallott jószágat a’ Királlyi Ügyész 1715-dik esztendő előtt bé-húzta (1808 Georch Illés C1874, 225) | Felséged, magas bölcseségében, jónak találá a’ klastromokat eltörleni ’s jószágaikat behuzni (1833 Jelenkor C0225, 300).

6a. (Ját is) ’〈(szerencse)játékban, ill. (tisztességtelen) üzletben (nagyobb) összeget, nyereményt〉 megszerez, elnyer, besöpör’ ❖ a’ lelkekért-való misékből, bün-botsátó levelekből, ’s más egyéb Purgátóriumra szólgáló dolgokból számtalan sok pénzt húznak-bé (1786 Szacsvay Sándor C3786, 10) | Gyönyörködni János ur üdvsugárzó arczában, ha behúzza a bankot (1869 Kvassay Ede C2873, 237) | Nyertem és nyertem. Az volt a legritkább, ha éntőlem egy tétet behúzott Soma (1935 Tersánszky Józsi Jenő 9706004, 34) | A terményügynök két ászt vágott ki s öt pengőt húzott be érte, a soffőr is huszoneggyel nyerte az öt pengőjét! (1950 Déry Tibor 9107009, 206).

7. ts ’〈vonzó esemény, látványosság, juttatás〉 vhova vonz, vhova bemenni késztet vkit’ ❖ az előadások szint olly érdekesek, mint szabatosak és szellemdúsak valának, ez húzta be a’ nagy számú közönséget (1840 Sürgöny 8661001, 132) | Hát már ez [ti. a napidíj] sem elég csáberő, hogy behúzzon a törvényhozásba? (1881 Mikszáth Kálmán CD04) | Olyan kirakatot kellett beállítania, mely behúzza az ucca emberét és átváltoztatja vásárlóvá (1927 Moly Tamás CD10).

7a. behúz vmibe (rég) ’rábír, rávesz vkit arra, hogy vmely kockázatos közös tevékenységben részt vegyen’ ❖ Alvínát is bé fogja a’ Ragalom nyavalya a’ Játékba húzni (1807 Folnesics János Lajos ford.–Schilling C1754, 91) | Megpróbálom Sonnsfeldet … behúzni az összeesküvésbe (1845 Szilágyi Sándor ford.–Gutzkow C4026, 50).

7b. (rég) ’rászed, becsap, átejt (vmivel) vkit’ ❖ Csuba Ferkót ne várjátok, mert az behúzott benneteket és megszökött (1842 Döme Gergely C1450, 93) | [az] igaz urak, irók … behúzzák egymást váltókkal (1882 Tolnai Lajos C4199, 38).

8. ts ’〈madzagot, vezetéket lyukba, csőbe stb.〉 bedug, és áthúzza rajta’ ❖ [a bika] az istállóban egy a karikán behuzott kötéllel megköttessék (1858 Vasárnapi Újság CD56) | benyálazom a leszakadt [cipő]pertli végét és kicsit pödröm az ujjaim közt. Ezután behúzom (1923 Karinthy Frigyes 9309050, 212) | [Az ingváll] bő ujját könyök fölé tolva vagy hímzett kézelővel, vagy fodrosan, behúzott madzaggal rögzítik (1977 NéprajziLex. CD47) | a kábelek mellé az építéskor üres csöveket is lefektettek, amelybe további optikai kábelt lehet behúzni (1996 Figyelő CD2601).

8a. ’〈ruhát〉 ráncolással, redőzéssel v. varrással beszűkít’ ❖ behuzott zsinóros nadrágját, sujtásos mentéit most már csak nagyon diszes ünnepélyekkor veszi magára (1859 Abonyi Lajos C0495, 142) | csakhogy a mente elejét nem huzzuk be annyira, mint a dolmány- vagy attilánál (1861 Férfidivatközlöny 8620001, 9) | a derekam fölé behúzott természetellenes karcsúsítás (1972 Mészöly Miklós 9439006, 797).

9. ts ’〈vonalat, jelet stb.〉 beír, berajzol vhova’ ❖ Két darab tetőcseréptöredéken […] három ujjal szabálytalanul behúzott hullámvonal látható (1938 Storno Miksa CD52) | a választók 82 százaléka ugyanannak a pártnak az egyéni jelöltjére szavaz, mint akinek a listájához is behúzza az ikszet (1998 Magyar Hírlap CD09) | behúznak egy újabb rovátkát a Honvédelmi Minisztérium neve mellé (1999 Magyar Hírlap CD09).

10. tn ’〈jármű〉 állomásra, megállóba stb. beérkezik’ ❖ a 61-es [vonat] a negyedikre [ti. vágányra] megy. De mert nem fér be – 80 tengely – a határnál kapcsolják le és behúz a háromra (1940 Veres Péter 9771007, 26) | [a biztonsági autó] három körön át ment a mezőny előtt, és csak aztán húzott be a depóba, hogy elindulhasson az igazi verseny (1997 Magyar Hírlap CD09) | a városba nagy ívben húz be a vonat, ezért lassít a pályán, ki ne sikoljék (1999 Magyar Hírlap CD09).

10a. ’〈(hideg) levegő, ill. azzal együtt áramló anyag〉(vmin keresztül) vhova beáramlik’ ❖ Az ablakhasadékon behúzott a jéghidegre vált levegő (1917 Déry Tibor CD10) | egy üvegfallal elkerített irodában dolgozott, amelyet az ajtón behúzó vaspor és piszok annyira megfestett, hogy estére megfeketedett az ember arca (1955 Irodalmi Újság aug. 25. C5231, 7) | a leeresztett ablakon át behúzott a köd (1962 Boldizsár Iván 9066001, 261).

10b. ’〈(vízi)madár〉 táplálkozó helyéről éjszakázó helyére csoportosan repül’ ❖ Legelőhelyeikről délben és este ők [ti. a vadludak] is behúznak a vizekre (1899 Chernel István CD34) | A madarak napközben a legelőket vagy a vetéseket járják, éjszakára valamelyik nagy tóra vagy más vízre húznak be (1995 Magyarország állatvilága CD14).

11. tn (tárgyragos határozóval is) (biz) ’ököllel erős ütést mér vhova v. vkire; bevág’ ❖ Akkorát behúzni, hogy az illető rögtön kinyújtózik? Nem nagy kunszt. Pusztán csak tréning és izmok dolga (1962 Népszabadság okt. 30. C4814, 6) | Ahányat behúzok az orrotokba, annyi óra van! (1973 Csukás István 9095022, 212) | [Az asszony] legutóbb ebéd közben húzott be egy másik nőnek, mert kritizálta az ételt (1995 Magyar Hírlap CD09).

12. ts ’〈bútort, (sík) felületet〉 rajta kifeszített és rögzített textilneművel v. más vékony, hajlékony anyaggal bevon’ ❖ ha a koporsómat behuzattyátok valami fekete vászonnal, azt nem kell a koporsóra szegezni (1785 Kalós László 7334001, 303) | a királyi táblának asztala milyen szinü posztóval van behuzva, mikor halálos itéletet mond ki? (1856 Vas Gereben C4371, 54) | sárga selyemmel voltak behuzva a falak (1911 Krúdy Gyula C2844, 70) | A hálószobai ágyon ugyanaz a virágos vászon, amellyel a nappali foteljeit is behúzták (1996 Lakáskultúra CD39).

12a. (rég, átv is) ’〈felületet kenhető, folyékony, ill. darabos anyag(gal)(összefüggő rétegben) beken, bevon, ill. telehint’ ❖ [a Nap] Kék Egét bé-huzza szkés ſúgárával (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 8) | nem árt azt [ti. a puska csövét] vékonyan viasszal behuzni (1829 Pák Dienes 8346003, 11) | olyan lesz a Tisza fölszine, mintha csupa merő pimpóvirággal behúzott mező volna (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A torockói bútor majdnem kizárólag fenyőfából készül, behúzzák rendesen valami zöldes alapszínnel (1909 Malonyay Dezső 8292019, 307).

12b. (rég) ’〈mélyedést, árkot〉 földdel megtölt; betemet’ ❖ királyi városaink lerontják lélekzetszoritó bástyáikat, ’s behuzzák, vagy kertviránynyá változtatják sánczaikat (1841 Pesti Hírlap CD61) | Egy rész [a munkásokból] a beszakadt vermeket huzta be (1858 Boross Mihály C1154, 42) | kezdte behúzni az egész hosszú árkot (1887 Baksay Sándor C0731, 344).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, behúzó, behúzott; ÚMTsz.

behúz ige 4a5
1. tárgyas
〈ember, állat v. gép vminek a belsejébe, takarásába v. fedezékébe〉 magával v. maga után húz vmit v. vkit
[a mormoták a társaikat] ſarkoknál fogva bé-húzzák lyukaikba
(1788 Péczeli József)
Szolnokról uj mozdony érkezett s a vonatot behuzta a pályaudvarra
(1858 Vasárnapi Újság)
Ha az ökör behúzta a pajtába a búzával rakott szekeret, szénával etetik meg
(1949 Déry Tibor ford.Schiller)
behúzták a kis kocsit a fiatal hársfák árnyékába
(1956 Ottlik Géza ford.Keller)
behúzzák a sebesültet a kitört földszinti ablakon
(1978 Kabdebó Tamás)
1a. behúzza magát (kissé rég)
〈ember v. állat〉 veszély, kellemetlenség elől behúzódik vhova, fedett v. védett helyen meghúzódik
Ki pitziny gunyhóját sziklára rakhatja, Gonosz idöbenn is magát bé húzhatja
(1787 Orczy Lőrinc ford.Boethius)
Figyelmeztesse a lakosságot, hogy csata esetén huzza be magát a házakba, mert ha beavatkozik, kemény büntetést szabunk a városra
(1899 Rákosi Viktor)
Kag[, a róka] egy ugrással elillanhatott volna a bokor alól, hová behúzta magát, ha veszély lett volna
(1965 Fekete István)
1b.
erővel v. erőszakkal vhova beránt, ill. magához ránt vmit
A’ Sziluzus szélyel kóborló préda hal, mellynek olly ereje van, hogy a’ lovat-is bé huzza a’ vízbe
(1795 Gáti István)
A széntartó üres bádogcső, ebben kettős kúpalaku vasmag van, melyet az elektromágnes behuz
(1895 PallasLex.)
A fiú csúszkált a patakon. Betört a jég. Nyakig beesett. A felnőttek súgják iszonyodva: Ha behúzta volna a sodra!
(1977 Jánosy István)
2. tárgyas
〈embert v. állatot〉 (akarata v. ellenállása ellenére) magával von, bevezet vhova, ill. megragadva kényszeríti, hogy vhova bemenjen
Rogán Ferencet a magok háza előtt az utcán megfogták, szentjét, Istenét káromolták, s az udvarba béhúzni és megverni szándékozták
(1830 Deák Ferenc)
[Szabolcs vármegyében az idegent] erőnek erejével behuzták az országutról, jól tartották
(1857 Vas Gereben)
karonfogva egy keresztfolyosóba húzta be
(1918 Molnár Ferenc²)
Karnyó próbálta hazavonszolni (azaz a színpadra behúzni) a szamarat
(1989 Csáki Judit)
2a. (rég)
〈katonákat, katonai egységet vmely (központinak tekintett) területre〉 bevezényel, berendel
a’ leg szorosabb fenyitékhez szokott katonáit fogja oda bé húzni
(1798 Magyar Kurír)
az 1000 embert behuznám, vagy Parendorfra, vagy Sopronhoz; szép erő ám az, decidálhatja [= eldöntheti] egy ütközet sorsát
(1848 Kossuth Lajos)
3. tárgyas
Húzó mozdulattal vmilyen (csukott, zárt) helyzetbe hoz vmit.
3a.
〈ajtót, ablakot stb.〉 maga felé húzva behajt, becsuk
az ajtót maga után bé-húzta vala
(1789 Zarwotzay János)
Az ajtót húzd be, mert bejönnek a legyek
(1856 Arany János)
húzni kezdi be a zsalut
(1933 Tamási Áron)
S mintha nem is az ő keze lett volna: jobbja még lazán behúzta a tejüveges ablakot
(1956 Illés Endre)
3b.
〈függönyt〉 húzó mozdulattal úgy mozgat, igazít el, hogy az vmit (jobban) elfedjen, eltakarjon
behúzza a’ kárpitot görcsös vonaglással
(1835 Eötvös József ford.Hugo)
a zord reggel … a Zarándi ház ablakain mélyen behuzott függönyöket talált
(1858 Beniczkyné Bajza Lenke)
Sándor inkább behúzta a függönyt, nem akarta, hogy az előtte levő táj megzavarja, megédesítse a gondolatait
(1972 Egri Csaba)
3c.
〈fejfedőt arcra, szemre stb.〉 mélyen ráhúz vki
[egy] háló süveget a’ szemére bé-húzva, kutzorog
(1793 Mátyus István)
A szelid, félénk asszony […] egészen behuzta a szeméig a fekete kendőt
(1877 Vértesi Arnold)
a fejébe mélyen húzta be csuklyáját
(1924 Berde Mária)
füléig behúzott kalapban ült íróasztalánál, átmeneti kabátban, felhajtott gallérral
(1963 Goda Gábor)
3d.
〈cipzárt〉 húzó mozdulattal összezár
a félig behúzott, de az alján kinyíló cipzárhoz
(1995 Természet Világa)
3e.
〈vitorlát, ernyőt〉 kisebb kiterjedésűre (össze)csuk, összehúz
Hogy meg-ne látassanak, kellett az ernyőt húzniok
(1793 Szűts István ford.Naubert)
még nem tudtuk megtanulni: mikor kelljen vitorlát feszitni, mikor viszont behuzni
(1845 Széchenyi István)
Zay Isti behúzta ernyőjét és besietett a kapun
(1930 Szitnyai Zoltán)
a szél néha oly sebesen jön, hogy olyankor már semmi erővel nem lehet behúzni a vitorlákat
(1999 Györffy Miklós ford.Széchenyi)
3f.
〈kéziféket〉 maga felé mozgatva fékező állásba tesz
Behúzta a féket. Éppen vacsorára értek haza
(1941 Cs. Szabó László)
Szerencsére volt még annyi ideje a taxisnak, hogy lefékezze a kocsit, behúzza a kéziféket és sietve kiszállítsa az utasokat
(1995 Magyar Hírlap)
Más kérdés, hogy lesz-e mersze egy 1998 után hatalomra kerülő kormánynak ismét behúzni a fékeket
(1997 Figyelő)
4. tárgyas
〈használat idején hosszan kiálló tárgyat〉 bevesz, bevon v. visszahúz
kénytelen volt a’ dán minden zászlóit behuzni
(1841 Pesti Hírlap)
Behúzta az evezőt, felállt a csónakban és énekelni kezdett
(1909 Balázs Béla)
mégis az a legjobb, ha villámlás-mennydörgés közepette minden ablakot-ajtót felhúzunk, illetve bezárunk, behúzzuk (leszereljük) az antennákat, és a kocsiban maradunk
(1995 Magyar Hírlap)
5. tárgyas
〈ember v. állat (kinyújtott) testrészét〉 magához közelebb v. saját testébe visszahúzza
a’ tsigák […] íjedtekben be-húzzák szarvaikat
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
Szárnyait behúzza, nehogy megrebbenésükkel zajt okozzon, csőrével megpiszkálja tollazatát
(1877 Mikszáth Kálmán)
Demeter behuzta vállai közé a fejét s nem szólott többé egy szót sem
(1894 Thury Zoltán)
[a kutya] nyöszörgött, vinnyogott, farkát behúzta s félre oldalgott a kapu mellől
(1927 Benedek Elek)
Olivecrona behúzza alsó ajkát
(1937 Karinthy Frigyes)
Marylin Monroe megigazítja a szoknyáját, eközben behúzza a hasát
(1979 Esterházy Péter)
a macska járás közben behúzza a karmait
(1998 Természet Világa)
5a.
〈vki vmely testrészét〉 vmely rajta levő ruhadarab védelmébe húzza; belehúz
[Rágody] behuzá még a fejét is a bekecsbe
(1847 Lauka Gusztáv)
mezitlábát restelkedve, behúzta a fersingje alá
(1905 Petelei István)
Kezét behúzta a ruhája ujjaiba
(1912 Laczkó Géza)
A tanító behúzza fejét a zöldsujtásos bekecs gallérjába
(1931 Sárközi György)
5b. behúzza magát vmibe (rég)
〈ruhadarabba〉 belebújik
a gróf behuzván magát egy nagyon megviselt sárga köpönyegbe
(1856 Vasárnapi Újság)
Stand […] behuzván magát a százgalléruba, rendre járta az ifiurakat
(1857 Vas Gereben)
6. tárgyas (rég)
〈birtokot, vagyont〉 elkoboz, lefoglal, tulajdonába vesz
Ha a’ Klastromok’ jószágaikat a’ Hertzeg bé húzná […] kevés id múlva […] a’ Hertzeg’ adósági ki fizettetnének
(1793 Sándor István)
a’ fel-vallott jószágat a’ Királlyi Ügyész 1715-dik esztendő előtt bé-húzta
(1808 Georch Illés)
Felséged, magas bölcseségében, jónak találá a’ klastromokat eltörleni ’s jószágaikat behuzni
(1833 Jelenkor)
6a. (Ját is)
(szerencse)játékban, ill. (tisztességtelen) üzletben (nagyobb) összeget, nyereményt〉 megszerez, elnyer, besöpör
a’ lelkekért-való misékből, bün-botsátó levelekből, ’s más egyéb Purgátóriumra szólgáló dolgokból számtalan sok pénzt húznak-bé
(1786 Szacsvay Sándor)
Gyönyörködni János ur üdvsugárzó arczában, ha behúzza a bankot
(1869 Kvassay Ede)
Nyertem és nyertem. Az volt a legritkább, ha éntőlem egy tétet behúzott Soma
(1935 Tersánszky Józsi Jenő)
A terményügynök két ászt vágott ki s öt pengőt húzott be érte, a soffőr is huszoneggyel nyerte az öt pengőjét!
(1950 Déry Tibor)
7. tárgyas
〈vonzó esemény, látványosság, juttatás〉 vhova vonz, vhova bemenni késztet vkit
az előadások szint olly érdekesek, mint szabatosak és szellemdúsak valának, ez húzta be a’ nagy számú közönséget
(1840 Sürgöny)
Hát már ez [ti. a napidíj] sem elég csáberő, hogy behúzzon a törvényhozásba?
(1881 Mikszáth Kálmán)
Olyan kirakatot kellett beállítania, mely behúzza az ucca emberét és átváltoztatja vásárlóvá
(1927 Moly Tamás)
7a. behúz vmibe (rég)
rábír, rávesz vkit arra, hogy vmely kockázatos közös tevékenységben részt vegyen
Alvínát is bé fogja a’ Ragalom nyavalya a’ Játékba húzni
(1807 Folnesics János Lajos ford.Schilling)
Megpróbálom Sonnsfeldet … behúzni az összeesküvésbe
(1845 Szilágyi Sándor ford.Gutzkow)
7b. (rég)
rászed, becsap, átejt (vmivel) vkit
Csuba Ferkót ne várjátok, mert az behúzott benneteket és megszökött
(1842 Döme Gergely)
[az] igaz urak, irók … behúzzák egymást váltókkal
(1882 Tolnai Lajos)
8. tárgyas
〈madzagot, vezetéket lyukba, csőbe stb.〉 bedug, és áthúzza rajta
[a bika] az istállóban egy a karikán behuzott kötéllel megköttessék
(1858 Vasárnapi Újság)
benyálazom a leszakadt [cipő]pertli végét és kicsit pödröm az ujjaim közt. Ezután behúzom
(1923 Karinthy Frigyes)
[Az ingváll] bő ujját könyök fölé tolva vagy hímzett kézelővel, vagy fodrosan, behúzott madzaggal rögzítik
(1977 NéprajziLex.)
a kábelek mellé az építéskor üres csöveket is lefektettek, amelybe további optikai kábelt lehet behúzni
(1996 Figyelő)
8a.
〈ruhát〉 ráncolással, redőzéssel v. varrással beszűkít
behuzott zsinóros nadrágját, sujtásos mentéit most már csak nagyon diszes ünnepélyekkor veszi magára
(1859 Abonyi Lajos)
csakhogy a mente elejét nem huzzuk be annyira, mint a dolmány- vagy attilánál
(1861 Férfidivatközlöny)
a derekam fölé behúzott természetellenes karcsúsítás
(1972 Mészöly Miklós)
9. tárgyas
〈vonalat, jelet stb.〉 beír, berajzol vhova
Két darab tetőcseréptöredéken […] három ujjal szabálytalanul behúzott hullámvonal látható
(1938 Storno Miksa)
a választók 82 százaléka ugyanannak a pártnak az egyéni jelöltjére szavaz, mint akinek a listájához is behúzza az ikszet
(1998 Magyar Hírlap)
behúznak egy újabb rovátkát a Honvédelmi Minisztérium neve mellé
(1999 Magyar Hírlap)
10. tárgyatlan
〈jármű〉 állomásra, megállóba stb. beérkezik
a 61-es [vonat] a negyedikre [ti. vágányra] megy. De mert nem fér be – 80 tengely – a határnál kapcsolják le és behúz a háromra
(1940 Veres Péter)
[a biztonsági autó] három körön át ment a mezőny előtt, és csak aztán húzott be a depóba, hogy elindulhasson az igazi verseny
(1997 Magyar Hírlap)
a városba nagy ívben húz be a vonat, ezért lassít a pályán, ki ne sikoljék
(1999 Magyar Hírlap)
10a.
(hideg) levegő, ill. azzal együtt áramló anyag〉 (vmin keresztül) vhova beáramlik
Az ablakhasadékon behúzott a jéghidegre vált levegő
(1917 Déry Tibor)
egy üvegfallal elkerített irodában dolgozott, amelyet az ajtón behúzó vaspor és piszok annyira megfestett, hogy estére megfeketedett az ember arca
(1955 Irodalmi Újság aug. 25.)
a leeresztett ablakon át behúzott a köd
(1962 Boldizsár Iván)
10b.
(vízi)madár〉 táplálkozó helyéről éjszakázó helyére csoportosan repül
Legelőhelyeikről délben és este ők [ti. a vadludak] is behúznak a vizekre
(1899 Chernel István)
A madarak napközben a legelőket vagy a vetéseket járják, éjszakára valamelyik nagy tóra vagy más vízre húznak be
(1995 Magyarország állatvilága)
11. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) (biz)
ököllel erős ütést mér vhova v. vkire; bevág
Akkorát behúzni, hogy az illető rögtön kinyújtózik? Nem nagy kunszt. Pusztán csak tréning és izmok dolga
(1962 Népszabadság okt. 30.)
Ahányat behúzok az orrotokba, annyi óra van!
(1973 Csukás István)
[Az asszony] legutóbb ebéd közben húzott be egy másik nőnek, mert kritizálta az ételt
(1995 Magyar Hírlap)
12. tárgyas
〈bútort, (sík) felületet〉 rajta kifeszített és rögzített textilneművel v. más vékony, hajlékony anyaggal bevon
ha a koporsómat behuzattyátok valami fekete vászonnal, azt nem kell a koporsóra szegezni
(1785 Kalós László)
a királyi táblának asztala milyen szinü posztóval van behuzva, mikor halálos itéletet mond ki?
(1856 Vas Gereben)
sárga selyemmel voltak behuzva a falak
(1911 Krúdy Gyula)
A hálószobai ágyon ugyanaz a virágos vászon, amellyel a nappali foteljeit is behúzták
(1996 Lakáskultúra)
12a. (rég, átv is)
〈felületet kenhető, folyékony, ill. darabos anyag(gal) (összefüggő rétegben) beken, bevon, ill. telehint
[a Nap] Kék Egét bé-huzza szkés ſúgárával
(1772 Bessenyei György¹)
nem árt azt [ti. a puska csövét] vékonyan viasszal behuzni
(1829 Pák Dienes)
olyan lesz a Tisza fölszine, mintha csupa merő pimpóvirággal behúzott mező volna
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A torockói bútor majdnem kizárólag fenyőfából készül, behúzzák rendesen valami zöldes alapszínnel
(1909 Malonyay Dezső)
12b. (rég)
〈mélyedést, árkot〉 földdel megtölt; betemet
királyi városaink lerontják lélekzetszoritó bástyáikat, ’s behuzzák, vagy kertviránynyá változtatják sánczaikat
(1841 Pesti Hírlap)
Egy rész [a munkásokból] a beszakadt vermeket huzta be
(1858 Boross Mihály)
kezdte behúzni az egész hosszú árkot
(1887 Baksay Sándor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, behúzó, behúzott; ÚMTsz.

Beállítások