belátás fn 4A

1. ’a belát igével kifejezett cselekvés’ ❖ az örökévaló Alkotó, a’ természetnek némelly titkaiba belátást a’ halandónak nem enged (1828 Széchenyi István CD1501).

1a. ’az a lehetőség, hogy vki tekintetével belásson, bepillantson vhova’ ❖ Hajónk gyorsan kerülte meg a vár fokát és belátást nyitott a város másik részébe (1877 Márkus István¹ C3034, 8) | [lehelete] elhomályosítá a […] belátást az ócska kocsi belsejébe (1915 Krúdy Gyula CD54) | [a nő] blúzán nyitva maradt két üveggomb; ennélfogva felülről némi belátás kínálkozott a blúzkivágásba, erős, anyásan domború, büszke két mellének halmai közé (1967 Örkény István 9500029, 150) | a szentélybe beépítettek egy erős falat, amely […] a belátást és a bemenetelt akadályozta (1989 HaagLex. ford. CD1208).

1b. ’az a képesség, hogy vki értelmével képes behatolni vhova’ ❖ [a fejedelmeknek a] jövend dolgokba való bé-látásokat ki-szélesítik (1788 Ungi Pál ford.–Trenck C4475, 42) | az értésnek, sok rendbéli nemes tulajdonságai vagynak; […] többek között […] a’ mélly be-látás, vagy gyors ’s nyomos [= maradandó hatású] ész (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2123, 102) | a jövendő titkaiba való belátás a legáltalánosabb és legrégibb hiedelem szerint a megholtak lelkeinek felidézése által nyerhető meg (1895 PallasLex. CD02) | [Jób] hogyan tulajdonítja […] magának a belátást a világ rendjébe? (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. ’tapasztalat v. tanulás útján megszerzett tudás, felismerés, ill. ennek alapján létrejött meggyőződés, vélemény’ ❖ A’ Kérdöröl utóljára el-nem halgathatom, hogy eléggé tsúdálni nem tudom azt a’ mély bé-látáſt és egy ember ’s ſziveket vizsgáló ’s esmerhöz illö módot, mellyel egy illy jó ſzándéknak fel-ſegéllését eſzközli (1791 Magyar Kurír C0318, 550) | az apák éltesebb koruk ’s tapasztalásuknál fogva, több belátással birnak mint gyermekeik (1833 Kunoss Endre 8260036, 53) | [ha] a’ mezei lakosok szorgalomban ’s belátásban gyarapodnak (1834 Fillértár 8623003, 229) | tapasztalatilag nyert belátás (1874 Csengery Antal 8086005, 365) | a gyermek arra a belátásra jut (1926 Kisdednevelés 2130002, 42) | Nem tehetek belátásom ellenére (1941 Tatay Sándor 9704005, 174) | De ha nem térsz jobb belátásra, […] akkor bizony hagyni fogom, hadd emésszed magad, látton látva, hogy tanácsomnak semmi foganatja (1964 Jékely Zoltán ford.–Boccaccio 9278105, 17) | a pszichologizmus belső ellentmondásainak végiggondolása vezette […] logikai kényszerítő erővel erre a belátásra (1982 Rózsahegyi Edit 2029001, 450).

2a. (rég) ’az az ismeretek által megszerzett jártasság, amelynek révén vki vmely (tudomány)területen vmennyire tájékozódni tud’ ❖ Igen kevés Ministerek vóltak, a’ kiknek az orſzáglásban olly nagy bé-látások lett vólna, mint Theodoricusnak vala (1797 Gvadányi József ford. 7125028, 238) | alig van tudomány, mellyel nem birt, vagy mellybe legalább elegendő belátása nem volt volna (1829 Vörösmarty Mihály ford. 8524425, 196) | ha az ember a’ tudományokba vagy a’ müvészetekbe bélátást nyerni kiván, tanúlnia kell neki és fáradnia (1840 Henszlmann Imre 8609001, 203) | tudományos belátással, tüzetes hozzáértéssel (1903 Prohászka Ottokár 8378005, 307).

3. ’tapasztalaton, tudáson alapuló (helyes) ítélőképesség, ill. ennek segítségével létrejött észrevétel, ítélet’ ❖ Ezek a’ ſzükségtl viſeltetvén kereskedkké lettek, a’ ſok tapaſtalás által meg-okoſodtak; ’s hogy ſzerentsések légyenek, minden kívánható bé-látással ’s állhatatoſsággal bírnak (1791 Sándor István C1524, 80) | ritka tanultságodat és éles belátásidat csudálom (1815 Berzsenyi Dániel 8054205, 395) | Ezen különböző két felfogás’ összeállításából kitűnik, mellyikben mennyi való és fontosság lehet. Belátására bízzuk kinek kinek abban választást tenni (1850 Reguly Antal 8390002, 14) | néked nincs annyi belátásod, hogy az ilyesmi gyalázatos merészség (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 63) | csak a seregvezérek belátásától függött, hogy respektálják-e a hadügyminisztérium jogait (1992 Hermann Róbert 2012001, 39).

3a. (birtokszóként, szerint nu-val hsz-szerűen) ’vkinek a megítélése szerint, ahogy vki jónak, helyesnek látja’ ❖ nints az a’ tehetségek [= tehetségük], hogy önnön tapasztalások, és bé-látások szerént ítéljenek róla (1796 Sándor József ford.–Zollikofer C3701, 76) | A fajtalan személyek és a boszorkányok a püspök belátása szerint itéltessenek meg (1860 Horváth Mihály 8189003, 214) | A vármegyék saját ügyeiket – bizonyos határig – saját belátásuk szerint intézhetik és kormányozhatják (1876 Mayer Miksa 8302001, 6) | Ha attól féltek, – így szólt a próféta híveihez [ti. Mohamed], – hogy árva gyermekeitekkel szemben nem lehettek majd igazságosak, úgy belátástok szerint vegyetek két, három v. négy asszonyt (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 181) | A rajparancsnok én vagyok. Belátásom szerint tartok fegyelmet (1974 Munkácsi Miklós 2025025, 591) | nyíltan rangsorolhatnak legjobb belátásuk szerint (1990 Dávidházi Péter 2004012, 484).

4. ’az a magatartás, hogy vki belehelyezkedvén más(ok)nak a gondolat- és érzésvilágába, jobban megért és méltányol vmit’ ❖ bizonyosan anyagi akadályokon, nem pedig a belátás hiányán múlik ha a bajnak orvoslásával nem sietnek (1868 Greguss Gyula 8164001, 100) | Helén már nem mai gyerek s a világ nem foroghat csak körülötte és neki is lehetne egy kis belátása (1903 Kóbor Tamás 1081001, 62) | [a nevelő] belátással mindig többet ér el, mintha indulataira hallgat (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 80) | ne akard embertársad bőrét lenyúzni, légy belátással, hogy az éppúgy életre teremtett ember, mint te (1932 Szathmári Sándor 9641003, 269) | drága Ferenc, értsen meg, […] legyen belátással, nekem se könnyű (1989 Esterházy Péter 2024006, 21).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

belátás főnév 4A
1.
a belát igével kifejezett cselekvés
az örökévaló Alkotó, a’ természetnek némelly titkaiba belátást a’ halandónak nem enged
(1828 Széchenyi István)
1a.
az a lehetőség, hogy vki tekintetével belásson, bepillantson vhova
Hajónk gyorsan kerülte meg a vár fokát és belátást nyitott a város másik részébe
(1877 Márkus István¹)
[lehelete] elhomályosítá a […] belátást az ócska kocsi belsejébe
(1915 Krúdy Gyula)
[a nő] blúzán nyitva maradt két üveggomb; ennélfogva felülről némi belátás kínálkozott a blúzkivágásba, erős, anyásan domború, büszke két mellének halmai közé
(1967 Örkény István)
a szentélybe beépítettek egy erős falat, amely […] a belátást és a bemenetelt akadályozta
(1989 HaagLex. ford.)
1b.
az a képesség, hogy vki értelmével képes behatolni vhova
[a fejedelmeknek a] jövend dolgokba való bé-látásokat ki-szélesítik
(1788 Ungi Pál ford.Trenck)
az értésnek, sok rendbéli nemes tulajdonságai vagynak; […] többek között […] a’ mélly be-látás, vagy gyors ’s nyomos [= maradandó hatású] ész
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
a jövendő titkaiba való belátás a legáltalánosabb és legrégibb hiedelem szerint a megholtak lelkeinek felidézése által nyerhető meg
(1895 PallasLex.)
[Jób] hogyan tulajdonítja […] magának a belátást a világ rendjébe?
(1995 Jubileumi kommentár)
2.
tapasztalat v. tanulás útján megszerzett tudás, felismerés, ill. ennek alapján létrejött meggyőződés, vélemény
A’ Kérdöröl utóljára el-nem halgathatom, hogy eléggé tsúdálni nem tudom azt a’ mély bé-látáſt és egy ember ’s ſziveket vizsgáló ’s esmerhöz illö módot, mellyel egy illy jó ſzándéknak fel-ſegéllését eſzközli
(1791 Magyar Kurír)
az apák éltesebb koruk ’s tapasztalásuknál fogva, több belátással birnak mint gyermekeik
(1833 Kunoss Endre)
[ha] a’ mezei lakosok szorgalomban ’s belátásban gyarapodnak
(1834 Fillértár)
tapasztalatilag nyert belátás
(1874 Csengery Antal)
a gyermek arra a belátásra jut
(1926 Kisdednevelés)
Nem tehetek belátásom ellenére
(1941 Tatay Sándor)
De ha nem térsz jobb belátásra, […] akkor bizony hagyni fogom, hadd emésszed magad, látton látva, hogy tanácsomnak semmi foganatja
(1964 Jékely Zoltán ford.Boccaccio)
a pszichologizmus belső ellentmondásainak végiggondolása vezette […] logikai kényszerítő erővel erre a belátásra
(1982 Rózsahegyi Edit)
2a. (rég)
az az ismeretek által megszerzett jártasság, amelynek révén vki vmely (tudomány)területen vmennyire tájékozódni tud
Igen kevés Ministerek vóltak, a’ kiknek az orſzáglásban olly nagy bé-látások lett vólna, mint Theodoricusnak vala
(1797 Gvadányi József ford.)
alig van tudomány, mellyel nem birt, vagy mellybe legalább elegendő belátása nem volt volna
(1829 Vörösmarty Mihály ford.)
ha az ember a’ tudományokba vagy a’ müvészetekbe bélátást nyerni kiván, tanúlnia kell neki és fáradnia
(1840 Henszlmann Imre)
tudományos belátással, tüzetes hozzáértéssel
(1903 Prohászka Ottokár)
3.
tapasztalaton, tudáson alapuló (helyes) ítélőképesség, ill. ennek segítségével létrejött észrevétel, ítélet
Ezek a’ ſzükségtl viſeltetvén kereskedkké lettek, a’ ſok tapaſtalás által meg-okoſodtak; ’s hogy ſzerentsések légyenek, minden kívánható bé-látással ’s állhatatoſsággal bírnak
(1791 Sándor István)
ritka tanultságodat és éles belátásidat csudálom
(1815 Berzsenyi Dániel)
Ezen különböző két felfogás’ összeállításából kitűnik, mellyikben mennyi való és fontosság lehet. Belátására bízzuk kinek kinek abban választást tenni
(1850 Reguly Antal)
néked nincs annyi belátásod, hogy az ilyesmi gyalázatos merészség
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
csak a seregvezérek belátásától függött, hogy respektálják-e a hadügyminisztérium jogait
(1992 Hermann Róbert)
3a. (birtokszóként, szerint nu-val hsz-szerűen)
vkinek a megítélése szerint, ahogy vki jónak, helyesnek látja
nints az a’ tehetségek [= tehetségük], hogy önnön tapasztalások, és bé-látások szerént ítéljenek róla
(1796 Sándor József ford.Zollikofer)
A fajtalan személyek és a boszorkányok a püspök belátása szerint itéltessenek meg
(1860 Horváth Mihály)
A vármegyék saját ügyeiket – bizonyos határig – saját belátásuk szerint intézhetik és kormányozhatják
(1876 Mayer Miksa)
Ha attól féltek, – így szólt a próféta híveihez [ti. Mohamed], – hogy árva gyermekeitekkel szemben nem lehettek majd igazságosak, úgy belátástok szerint vegyetek két, három v.vagy négy asszonyt
(1927 TolnaiÚjLex.)
A rajparancsnok én vagyok. Belátásom szerint tartok fegyelmet
(1974 Munkácsi Miklós)
nyíltan rangsorolhatnak legjobb belátásuk szerint
(1990 Dávidházi Péter)
4.
az a magatartás, hogy vki belehelyezkedvén más(ok)nak a gondolat- és érzésvilágába, jobban megért és méltányol vmit
bizonyosan anyagi akadályokon, nem pedig a belátás hiányán múlik ha a bajnak orvoslásával nem sietnek
(1868 Greguss Gyula)
Helén már nem mai gyerek s a világ nem foroghat csak körülötte és neki is lehetne egy kis belátása
(1903 Kóbor Tamás)
[a nevelő] belátással mindig többet ér el, mintha indulataira hallgat
(1925 Kosztolányi Dezső)
ne akard embertársad bőrét lenyúzni, légy belátással, hogy az éppúgy életre teremtett ember, mint te
(1932 Szathmári Sándor)
drága Ferenc, értsen meg, […] legyen belátással, nekem se könnyű
(1989 Esterházy Péter)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások