belekap tn ige 2a6

1. ’vminek a belsejébe v. vmely anyagba nyúl(, hogy kivegyen belőle vmit v. vmennyit)’ ❖ a sárga salakot aranynak vélvén, mohón bele kapnak s ugyancsak rútúl megjárják (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | – Jobb ma egy veréb, mint holnap egy vadlúd, – mondta bölcs megfontolással [Csalavér apó] és belekapott a tálba (1927 Móra Ferenc 9459027, 3) | Lengyelországban száz éve termelt réztelepek alatt egy véletlen következtében fedezték fel az arany-előfordulást. Belekaptak ugyanis a mellékes kőzetekbe, s a kohóban megjelent az arany (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈kül. sérülést okozó, veszélyes tárgyhoz, dologhoz〉 hirtelen mozdulattal véletlenül hozzáér’ ❖ Belé kaptam a’ kés élibe (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 212) | [tüskébe] egyik ragadozó állat sem kap bele (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 97) | Anna nevetgélt, jókedvű volt, […] azután elég volt egyszer félrenéznem, belekapott az egyik zsarátnokba (1978 Bereményi Géza 9048001, 202).

2a. ’〈állat〉 fogával, karmával stb., ill. 〈ember〉 körmével odakapva fájdalmat v. sebesülést okoz vmiben, vkinek’ ❖ [Egy éhes farkas] prédáját kereſni méne egy erdre. Hol akadt tsak hamar egy kövér kutyára. […] De félt belé kapni ámbár fojt a’ nyála, Tartván hogy a’ kutya erſsebb léſz nála (1788 Péczeli József ford.–Aiszóposz 7267009, 160) | [a rák] az egyik ollójával belekapott a [kutya] fülébe, aztán a hat horgas lábával meg a pofájába (1872 Jókai Mór CD18) | [a féltékeny nő] belekap az arcába [ti. a férje arcába] (1910 Bán Ferenc CD10) | Tegnap felkeltem, valami puhára lépek, hát a macska, ott feküdt az ágy előtt. Belekapott a lábamba (1973 László-Bencsik Sándor 9383001, 36).

3. (rég) ’gyors mozdulattal megragad vmit, és ezzel vmely tevékenységet megkezd’ ❖ Serényen belé-kapott mintazonáltal maga a’ tanátsoló gyeplkbe (1808 Holosovszky Imre C2096, 62) | „A Marguerita!” ordíták [a rettegett nő nevét] a csónakokon, s belekaptak az evezőkbe, minden irányban szétlódulva a parttól (1882 Jókai Mór CD18) | Boldogan belekaptam a kerékbe [ti. a fúrógép kerekébe, hogy meghajtsam, elindítsam]. Mintha befagyott volna, meg sem mozdult (1924 Kassák Lajos CD10).

3a. (kissé rég) ’〈húros hangszeren〉 játszani kezd’ ❖ egyszer-egyszer belekapott az ujjaival a mellette heverő timbura [= négyhúros székely hangszer] húrjaiba (1883 Jókai Mór CD18) | Hát, uram fia, alig kapott bele a czigány a húrokba, a napocska megállott, a felhők szétszaladtak örömükben, az angyalkák összefogódzva tánczoltak, még a jó isten is elmosolyodott (1905 Móra Ferenc 9459032, 29) | a citerások belekaptak húrjaikba (1932 Krúdy Gyula CD54).

4. ’〈tűz, láng〉 vhova átterjedve meggyújt, lángra lobbant vmit’ ❖ A nemzetnek elméje kétfelé ágazik: mély csendességre és sebesen lobogó tűzre. […] Minden ilyen nemzetnek törvényes igazsággal, okossággal kell vezéreltetni, hogy tüze a világba belé ne kapjon (1804 Bessenyei György¹ C1097, 214) | a fazsindelyt igyekeztek letépni a tűz irányába eső tetőkről, abban a reményben, hogy a puszta lécezet- és gerendázatba nem tud olyan könnyen belekapni a rohanva közeledő lángtenger (1900 Váli Mari 8506002, 66) | [A lángok] belekaptak a függönybe (1979 Kornis Mihály 1082001, 49).

5. ’〈szél〉 hirtelen megfeszít v. meglobogtat, ill. meglendít(ve továbbsodor) vmit’ ❖ Az Ora [= déli szél] […] belékap a hajóhid lobogójába s azt lengeti (1891 Malonyay Dezső C3021, 163) | [a lány haja] iszonyu extravaganciával föl van borzolva, mintha forgószél kapott volna bele (1901 Kóbor Tamás 8247002, 265) | a szél belekapott a [férfi] ködmönébe (1920 Kertész István CD10) | Az eddig megkötött homokba belekaphatott a szél, a futóhomokból homokdűnéket építve (1995 Természet Világa CD50).

6. (rég) ’〈hadsereg(gel vki)〉 váratlanul, hirtelen megtámad vkit v. vmit’ ❖ mielőtt belekapna az oroszba, egészen biztosítva akar lenni a császár [ti. Napóleon] az osztrák részéről (1863 Tanárky Gyula 8460003, 271) | az ő előcsapatuk belekapott azok utócsapatába (1940 Bánlaky József CD16).

6a. (rég) ’szavaival rátámad vkire, nekitámad vkinek’ ❖ [Rájnis Józsefet] olly Oroſzlánnak esmerem, a’ ki a’ mellette ſzelíden el-menket nem bántja ugyan, de a’ ki belé-kap, öſzve-teperi, ’s nyúgodalmaſan mégyen tovább (1790 Orpheus C1505, 371) | Mind-eddig nyertes vala minden vetélkedésekben, ’s-ugyan azért arra vitte a’ dolgot, hogy senki se merne bele-kapni (1793 Dugonics András 7087001, 220) | Egyed ur fűbe fába belekapott, és belebakafántoskodott (1870 Garabonciás diák naptára 1870-re C1803, 58) | [Polónyi Géza a parlamentben] személyes kérdésben szól. Batthyány Tivadar gróf már másodszor kap belé a választójoggal kapcsolatban (1918 Budapesti Hírlap jún. 29. C4706, 6).

6b. (rég v. nyj) ’〈betegség〉 megtámad’ ❖ Mikor a fene belé kap a’ testbe, nem rózsa vízzel gyógyítják azt (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0171, 253) | ha a szárnyasállatokba a dög[vész] bele kapott, igen jó, ha büdöskővirággal hintik meg ivóvizeiket (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [a pestis] belekapott a Károlyi hadába, de „kipálinkázták” (1910 Márki Sándor CD55).

6c. (nyj, átv is) ’〈kártevő〉 belemegy vmibe és megtelepszik benne’ ❖ Ha egyſzer belé kap a’ búzaféreg [ti. a gabonába] az után meg nem menti senki tölle a’ forgatás által (1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések 8650001, 13) | [tele van a dunyha] molylyal, nem akarok molyt tenyészteni a házamnál, hogy egyébbe is bele kapjon (1897 Nagy Sándor 8327005, 221) | belekapott a gyanú (1937 Németh László² 9485040, 7).

7. (rég v. nyj) ’nekilát, hozzáfog vmihez; belefog’ ❖ A’ tudatlan […] mindenben meſter akár [!] lenni, mindenbe belé kap, ahhoz való ſzerſzám nélkül […], és ſzégyent vall (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 71) | Belékapván a francia nyelvbe, a görögöt félretevém (1817 Kazinczy Ferenc 7163004, 70) | Az egylet tagjai kötelezték magukat, hogy mindig csak pénteken kelnek utra, s minden munkájokba pénteken kapnak bele (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Az asszony végigsimított homlokán, mielőtt belekapott volna a hazugságába, lehajolt a forrás fölé, s bár nem volt szomjas, ivott, hogy elrejtse pirulását, azután pedig belekapott mondókájába (1911 Bán Ferenc CD10).

7a. ’〈több dologba〉 kellő megfontolás nélkül, kapkodva belekezd’ ❖ [Gál uram] mindenféle vállalatokba belekapott, és mire szemeit behunyta, annyira leolvadt a nagy hírhedt vagyon, hogy maradt is, nem is valami a szalmaözvegynek (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | rajtam ragad, hogy ebbe-abba belekaptam, de nehézségekbe botoltam, s belesültem a darabba (1976 Tandori Dezső 9703041, 96) | a Führer kulturális „mindenevő” volt, a híresztelésekkel szemben nem sokat olvasott, inkább sok mindenbe belekapott, számára az olvasás nem párbeszédet jelentett, hanem saját gondolatainak igazolását (2000 Új Könyvek CD29).

7b. (rég) ’rákap, rászokik vmire’ ❖ a leány jelenti, hogy ő olvasni s írni is tudott valaha. Kevés gyakorlások alatt ismét belékapott, s olvasott, írt (1812 Kazinczy Ferenc 7163016, 327) | neki az apja deákos ember lévén, aki a syntacticába [ti. a negyedik osztályban] volt praeceptor [= nevelő], őtet az éneklésbe belékaptatta (1823 Fogarasi Sámuel 7109002, 79) | a czipészek gyakran bele kapnak a verselésbe és néha nem minden siker nélkül (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Őkemik jól belékapának az ivásba… (1922–1929 Tamási Áron 9701007, 40).

7c. (rég) ’〈útnak〉 nekivág’ ❖ ott a’ jó útba belékapván tzélunkra vezethessen (1802 Gáti István C1857, 92) | A kocsis pattogva ereszté ki sudarát [= az ostor csapóját, suhogóját], a sárkányok belekaptak az útba, s perc múlva messze porzott a hintó az országúton (1853 Jókai Mór C2243, 53) | az e tájt megszünő ut hágy el minket, nem hagyva más közlekedési vonalt, mint a Bene vizének szikladarabokkal telt medrét, melyen nem kis erőfeszitéssel mászkáltunk mindaddig, mig a vár régi utjába […] bele nem kaptunk. Ezen haladva emelkedtünk (1869 Orbán Balázs CD22).

7d. (/nyj) ’〈énekbe, imába〉(másokhoz csatlakozva) lendülettel belekezd’ ❖ A miatyánknak … a másik felénél aztán az egész sokaság kap bele (1881 Jókai Mór C2302, 132) | [az öreg] otthonosan, fesztelenül lépked most az ekhós templomi kövezeten, még útközben belekapva a zsoltárba, ott, ahol rossz füleivel sikerült elfogni az első hangot (1895–1896 Mikszáth Kálmán CD04) | mikor kiértünk a néptelen utcákra, kicsordult a hangom. Azt hittem bolondnak néz bátyám, de alig kezdtem el, ő is belékapott s átkaroltuk egymást. Amíg haza értünk, az egész út hosszán mindegyet daloltunk (1956 Sánta Ferenc 9585004, 43).

7e. (kissé rég) ’kap a szón, ill. vkinek a szavába vág’ ❖ Ebbe Rohonczy mindjárt bele kapott, hogy azon elv nem más, mint a földes uri tulajdon elve, mellyet ő fel tartani kiván (1832 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A kis Fifine azóta bizonyosan kijárta már az énekiskolát. – Micsoda kis Fifine? – kapott bele a háziasszony (1875 Jókai Mór CD18) | Azt mondták, hogy hiszen a tagság zárta ki. – Úgy ám, a tagság! – kapok bele (1956 Sarkadi Imre 9586005, 107).

Vö. CzF. belekap vagy belékap; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

belekap tárgyatlan ige 2a6
1.
vminek a belsejébe v. vmely anyagba nyúl(, hogy kivegyen belőle vmit v. vmennyit)
a sárga salakot aranynak vélvén, mohón bele kapnak s ugyancsak rútúl megjárják
(1848 Kossuth Hírlapja)
– Jobb ma egy veréb, mint holnap egy vadlúd, – mondta bölcs megfontolással [Csalavér apó] és belekapott a tálba
(1927 Móra Ferenc)
Lengyelországban száz éve termelt réztelepek alatt egy véletlen következtében fedezték fel az arany-előfordulást. Belekaptak ugyanis a mellékes kőzetekbe, s a kohóban megjelent az arany
(1997 Magyar Hírlap)
2.
〈kül. sérülést okozó, veszélyes tárgyhoz, dologhoz〉 hirtelen mozdulattal véletlenül hozzáér
Belé kaptam a’ kés élibe
(1794 Gyarmathi Sámuel)
[tüskébe] egyik ragadozó állat sem kap bele
(1928 TolnaiÚjLex.)
Anna nevetgélt, jókedvű volt, […] azután elég volt egyszer félrenéznem, belekapott az egyik zsarátnokba
(1978 Bereményi Géza)
2a.
〈állat〉 fogával, karmával stb., ill. 〈ember〉 körmével odakapva fájdalmat v. sebesülést okoz vmiben, vkinek
[Egy éhes farkas] prédáját kereſni méne egy erdre. Hol akadt tsak hamar egy kövér kutyára. […] De félt belé kapni ámbár fojt a’ nyála, Tartván hogy a’ kutya erſsebb léſz nála
(1788 Péczeli József ford.Aiszóposz)
[a rák] az egyik ollójával belekapott a [kutya] fülébe, aztán a hat horgas lábával meg a pofájába
(1872 Jókai Mór)
[a féltékeny nő] belekap az arcába [ti. a férje arcába]
(1910 Bán Ferenc)
Tegnap felkeltem, valami puhára lépek, hát a macska, ott feküdt az ágy előtt. Belekapott a lábamba
(1973 László-Bencsik Sándor)
3. (rég)
gyors mozdulattal megragad vmit, és ezzel vmely tevékenységet megkezd
Serényen belé-kapott mintazonáltal maga a’ tanátsoló gyeplkbe
(1808 Holosovszky Imre)
„A Marguerita!” ordíták [a rettegett nő nevét] a csónakokon, s belekaptak az evezőkbe, minden irányban szétlódulva a parttól
(1882 Jókai Mór)
Boldogan belekaptam a kerékbe [ti. a fúrógép kerekébe, hogy meghajtsam, elindítsam]. Mintha befagyott volna, meg sem mozdult
(1924 Kassák Lajos)
3a. (kissé rég)
〈húros hangszeren〉 játszani kezd
egyszer-egyszer belekapott az ujjaival a mellette heverő timbura [= négyhúros székely hangszer] húrjaiba
(1883 Jókai Mór)
Hát, uram fia, alig kapott bele a czigány a húrokba, a napocska megállott, a felhők szétszaladtak örömükben, az angyalkák összefogódzva tánczoltak, még a jó isten is elmosolyodott
(1905 Móra Ferenc)
a citerások belekaptak húrjaikba
(1932 Krúdy Gyula)
4.
〈tűz, láng〉 vhova átterjedve meggyújt, lángra lobbant vmit
A nemzetnek elméje kétfelé ágazik: mély csendességre és sebesen lobogó tűzre. […] Minden ilyen nemzetnek törvényes igazsággal, okossággal kell vezéreltetni, hogy tüze a világba belé ne kapjon
(1804 Bessenyei György¹)
a fazsindelyt igyekeztek letépni a tűz irányába eső tetőkről, abban a reményben, hogy a puszta lécezet- és gerendázatba nem tud olyan könnyen belekapni a rohanva közeledő lángtenger
(1900 Váli Mari)
[A lángok] belekaptak a függönybe
(1979 Kornis Mihály)
5.
〈szél〉 hirtelen megfeszít v. meglobogtat, ill. meglendít(ve továbbsodor) vmit
Az Ora [= déli szél] […] belékap a hajóhid lobogójába s azt lengeti
(1891 Malonyay Dezső)
[a lány haja] iszonyu extravaganciával föl van borzolva, mintha forgószél kapott volna bele
(1901 Kóbor Tamás)
a szél belekapott a [férfi] ködmönébe
(1920 Kertész István)
Az eddig megkötött homokba belekaphatott a szél, a futóhomokból homokdűnéket építve
(1995 Természet Világa)
6. (rég)
〈hadsereg(gel vki) váratlanul, hirtelen megtámad vkit v. vmit
mielőtt belekapna az oroszba, egészen biztosítva akar lenni a császár [ti. Napóleon] az osztrák részéről
(1863 Tanárky Gyula)
az ő előcsapatuk belekapott azok utócsapatába
(1940 Bánlaky József)
6a. (rég)
szavaival rátámad vkire, nekitámad vkinek
[Rájnis Józsefet] olly Oroſzlánnak esmerem, a’ ki a’ mellette ſzelíden el-menket nem bántja ugyan, de a’ ki belé-kap, öſzve-teperi, ’s nyúgodalmaſan mégyen tovább
(1790 Orpheus)
Mind-eddig nyertes vala minden vetélkedésekben, ’s-ugyan azért arra vitte a’ dolgot, hogy senki se merne bele-kapni
(1793 Dugonics András)
Egyed ur fűbe fába belekapott, és belebakafántoskodott
(1870 Garabonciás diák naptára 1870-re)
[Polónyi Géza a parlamentben] személyes kérdésben szól. Batthyány Tivadar gróf már másodszor kap belé a választójoggal kapcsolatban
(1918 Budapesti Hírlap jún. 29.)
6b. (rég v. nyj)
〈betegség〉 megtámad
Mikor a fene belé kap a’ testbe, nem rózsa vízzel gyógyítják azt
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
ha a szárnyasállatokba a dög[vész] bele kapott, igen jó, ha büdöskővirággal hintik meg ivóvizeiket
(1858 Vasárnapi Újság)
[a pestis] belekapott a Károlyi hadába, de „kipálinkázták”
(1910 Márki Sándor)
6c. (nyj, átv is)
〈kártevő〉 belemegy vmibe és megtelepszik benne
Ha egyſzer belé kap a’ búzaféreg [ti. a gabonába] az után meg nem menti senki tölle a’ forgatás által
(1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések)
[tele van a dunyha] molylyal, nem akarok molyt tenyészteni a házamnál, hogy egyébbe is bele kapjon
(1897 Nagy Sándor)
belekapott a gyanú
(1937 Németh László²)
7. (rég v. nyj)
nekilát, hozzáfog vmihez; belefog
A’ tudatlan […] mindenben meſter akár [!] lenni, mindenbe belé kap, ahhoz való ſzerſzám nélkül […], és ſzégyent vall
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
Belékapván a francia nyelvbe, a görögöt félretevém
(1817 Kazinczy Ferenc)
Az egylet tagjai kötelezték magukat, hogy mindig csak pénteken kelnek utra, s minden munkájokba pénteken kapnak bele
(1858 Vasárnapi Újság)
Az asszony végigsimított homlokán, mielőtt belekapott volna a hazugságába, lehajolt a forrás fölé, s bár nem volt szomjas, ivott, hogy elrejtse pirulását, azután pedig belekapott mondókájába
(1911 Bán Ferenc)
7a.
〈több dologba〉 kellő megfontolás nélkül, kapkodva belekezd
[Gál uram] mindenféle vállalatokba belekapott, és mire szemeit behunyta, annyira leolvadt a nagy hírhedt vagyon, hogy maradt is, nem is valami a szalmaözvegynek
(1886 Mikszáth Kálmán)
rajtam ragad, hogy ebbe-abba belekaptam, de nehézségekbe botoltam, s belesültem a darabba
(1976 Tandori Dezső)
a Führer kulturális „mindenevő” volt, a híresztelésekkel szemben nem sokat olvasott, inkább sok mindenbe belekapott, számára az olvasás nem párbeszédet jelentett, hanem saját gondolatainak igazolását
(2000 Új Könyvek)
7b. (rég)
rákap, rászokik vmire
a leány jelenti, hogy ő olvasni s írni is tudott valaha. Kevés gyakorlások alatt ismét belékapott, s olvasott, írt
(1812 Kazinczy Ferenc)
neki az apja deákos ember lévén, aki a syntacticába [ti. a negyedik osztályban] volt praeceptor [= nevelő], őtet az éneklésbe belékaptatta
(1823 Fogarasi Sámuel)
a czipészek gyakran bele kapnak a verselésbe és néha nem minden siker nélkül
(1858 Vasárnapi Újság)
Őkemik jól belékapának az ivásba…
(1922–1929 Tamási Áron)
7c. (rég)
〈útnak〉 nekivág
ott a’ jó útba belékapván tzélunkra vezethessen
(1802 Gáti István)
A kocsis pattogva ereszté ki sudarát [= az ostor csapóját, suhogóját], a sárkányok belekaptak az útba, s perc múlva messze porzott a hintó az országúton
(1853 Jókai Mór)
az e tájt megszünő ut hágy el minket, nem hagyva más közlekedési vonalt, mint a Bene vizének szikladarabokkal telt medrét, melyen nem kis erőfeszitéssel mászkáltunk mindaddig, mig a vár régi utjába […] bele nem kaptunk. Ezen haladva emelkedtünk
(1869 Orbán Balázs)
7d. (/nyj)
〈énekbe, imába〉 (másokhoz csatlakozva) lendülettel belekezd
A miatyánknak … a másik felénél aztán az egész sokaság kap bele
(1881 Jókai Mór)
[az öreg] otthonosan, fesztelenül lépked most az ekhós templomi kövezeten, még útközben belekapva a zsoltárba, ott, ahol rossz füleivel sikerült elfogni az első hangot
(1895–1896 Mikszáth Kálmán)
mikor kiértünk a néptelen utcákra, kicsordult a hangom. Azt hittem bolondnak néz bátyám, de alig kezdtem el, ő is belékapott s átkaroltuk egymást. Amíg haza értünk, az egész út hosszán mindegyet daloltunk
(1956 Sánta Ferenc)
7e. (kissé rég)
kap a szón, ill. vkinek a szavába vág
Ebbe Rohonczy mindjárt bele kapott, hogy azon elv nem más, mint a földes uri tulajdon elve, mellyet ő fel tartani kiván
(1832 Kossuth Lajos összes munkái)
A kis Fifine azóta bizonyosan kijárta már az énekiskolát. – Micsoda kis Fifine? – kapott bele a háziasszony
(1875 Jókai Mór)
Azt mondták, hogy hiszen a tagság zárta ki. – Úgy ám, a tagság! – kapok bele
(1956 Sarkadi Imre)
Vö. CzF. belekap vagy belékap; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások