belép ige 2b5

1. tn ’egy lépéssel (vmin keresztül) bemegy, bejön vki vhova v. vkihez’ ❖ mihejt [a fűtők helyébe] bé lép az ember, azonnal meg-ti a’ nehéz gz (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 536) | az ajtó megnyílik s egy alacsony termetű ősz belépik (1810 Szemere Pál 8439067, 300) | Jancsi a következő ujsággal lépett be hozzám (1846 Petőfi Sándor 8366446, 66) | Apaffi belépett a tanácsterembe (1908 Móra Ferenc 9459051, 17) | Belépünk a gyár kapuján (1952 Bajor Andor 1006039, 57) | [az amerikai ökölvívó] amikor belépett a ringbe, már akkor tudni lehetett, hogy ellenfele veszíteni fog (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’egy lépéssel vminek a belsejébe kerül vki’ ❖ [Erzsike] testvérje’ kezébe fogódzott ’s mind a’ ketten béléptek a’ tsónakba (1805 Kis János¹ ford. 8240034, 66) | be akart lépni a bérkocsiba (1856 Abonyi Lajos C0504, 123) | Néha egy-egy róka belépett a csapdába (1936 Illyés Gyula 9274057, 106) | [A fürdőszobába] zuhanyozó is kellene, mert beteg édesapám nem tud a kádba belépni (1997 Lakáskultúra CD39).

1b. ’olyan helyre lép vki, ahol vmi, pl. víz, bozót stb. szorosan körülveszi’ ❖ Gömbölyü kis kezivel hókeblét fedve belépik A’ hűs érbe (1829 Aurora C0036, 182) | Lépjünk be ebbe a nehezen járható, tüskés-ágas tömkelegbe – út nem vezet el rajta, de az ég csillagait minden ösvényről láthatjuk (1896 Riedl Frigyes 8393006, 19) | egy mellékajtón át beléptek a sötétbe (1941 Cs. Szabó László 9093019, 25) | a kislány belépett a folyóba, és a víz csak vitte, vitte (1989 Polcz Alaine 1120002, 96).

1c. (Sp) ’〈kézilabdában játékos, ill. távolugrásban versenyző〉 szabálytalanul a kijelölt vonalra, ill. azon túl lép’ ❖ Gyarmatinak többször nem jött ki a rohama. Egy 590-es ugrásnál belépett (1950 Népsport júl. 17. C5350, 26) | Ugyanezen az alapon elmehetne a bíróságra a kézilabdázó, hogy valóban belépett-e a hatos vonalon belülre (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. tn ’〈ember, es. állat〉 vmely területre idegenként megérkezik és bemegy’ ❖ Mihelyeſt Pekin városába bé-lép az ember, azonnal veſzi-éſzre mi nagyon láttſzatos klömbözése légyen Pekin Városának az Európai városoktól (1801 Molnár János 7445024, 146) | Mihelyt Marylandba beléptünk, számosabb szerecseneket kezdettünk látni, mint más státusokban; a mezőket mindenütt feketék munkálták (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066008, 467) | ha idegen városba beléptünk, szurkáló szemeket, hegyes homlokokat, szimatoló orrokat, hegyező füleket, leselkedő szájakat, figyelő hátakat kerültünk, az emberek hiszékenységéből éltünk (1919 Krúdy Gyula CD54) | Ha a rivális [ti. szarvasbika] úgy látja, hogy eséllyel küzdhet, belép a megjelölt területre. Egymástól néhány méter távolságra párhuzamos sétába fognak. A két bika hirtelen összecsap (1995 Természet Világa CD50).

2a. (hiv is) ’〈ember v. jármű〉 külföldről érkezve vmely ország területére lép’ ❖ mihelyt a’ franczia határukon bélépnek, fejenként minden Lengyel [menekült] 300 frankot kap (1832 Erdélyi Híradó C0116, 91) | Atyádnak, a nagy fejedelemnek meg van tiltva bármely keresztény országba belépni (1891 Jókai Mór CD18) | [lesz] joga arra, hogy belépjen Nyugat-Berlinbe – akár földön, akár levegőben, akár vizen (1960 Népszabadság jún. 4. C4812, 2) | Minden kedden belép a határon a hatszáz kilós ember, egy TIR-kamion sofőrje (1985 Bodor Ádám 1020009, 180) | az autó legálisan belép Németországba (1998 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈hadsereg(gel)〉 vmely területre ellenséges szándékkal v. megszállóként érkezik’ ❖ megindúltak Dits Magyar Eleink, hogy régi Hunnus Atyainktól ſzerzett, de utóbb az idk változási között el-veſztett fldre bé-léphessenek (1791 Szekér Joákim 7314001, 91) | [Az orosz sereg katonái] eddig még nem léptek be Oláhországba (1848 Kossuth Lajos 8250001, 30) | [Szargon] seregét két hadtestre osztotta. Az első belépett Rási tartományba […] és kényszerítette Élam királyát, hogy a hegyekbe vonuljon (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | a piemonti hadsereg végkép elhagyta a várost a lakosság legnagyobb részével együtt, ahová [1848.] május 6.-án reggel büszke önérzettel lépett be Radetzky diadalittas csapatjai élén (1942 Bánlaky József CD16).

3. tn belép vmibe ’vmely folyamatban elkezd részt venni vki’ ❖ [Magyarország] nem lép be mint egyenlő rangú, hatalmas tényező az európai államok mérkőzésébe. Rendes ezredei a régi császári armádiába olvadnak be lassankint (1891 Marczali Henrik CD55) | e tartományok elfoglalása Angliának biztosítaná azon célok elérését, melyekért a háborúba belépett (1918 Raab Andor CD10) | [a látogató] idegen, aki nem ismeri a játékot, amikor belép a játékba (1985 Radnóti Sándor 1127001, 263).

3a. ’〈személy, közösség〉 saját döntéseként vmely (nagyobb) közösség, szervezet, párt stb. tagjává válik’ ❖ minden hazafia és leánya is, aki a Társaságba akar lépni, magát legalább 5 R. f. (rénes forint) letételével avassa bé (1791 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai 7156002, 127) | [mi, magyarok] belépünk Europa’ müvelt nemzeteinek körébe (1833 Szemlélő 8664001, 6) | nem egy hazai község lépett be mint alapító a M. T. Akadémia buzgó pártolói közé (1864 Erdélyi János² 8131103, 139) | [Tomka] be akart lépni egy orvosi klubba s nem vették föl. Ez mód nélkül fölizgatta (1902 Budapesti Hírlap 2102001, 9) | belépett a kormánypártba (1923 Károlyi Mihály 9311001, 43) | [A termelőszövetkezeti témájú drámák] többsége azt sugallta a nézőnek, hogy ha a paraszt belép a termelőszövetkezetbe, ezzel minden probléma megoldódik (1968–1969 Siklós Olga 1141001, 290) | belépünk az Európai Unióba (1996 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈vmely munkahelyhez〉 új munkatársként csatlakozik, ill. 〈hivatalba, állásba〉 azt elfoglalva bekerül’ ❖ Ministerek, Tanátsnokok helyet [!], által-adják az Orſzágnak igazgatását alkalmatlan ’s tudatlan embereknek, köz polgároknak, kalmároknak, Mesterembereknek, ’s ezeket-is, alig hogy béléptek hívataljokban, azonnal ismét le-téſzik ’s vetik (1792 Szép dalos dínomdánomok 7480001, 17) | Boldog volnék, ha ön belépne irodámba. Sőt mi több, ezennel szerződtetve van (1898 Bródy Sándor C1192, 31) | Azért kellett a végbizonyítvány, hogy végül is egy gőzmosóhoz lépjek be mint tanuló (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 176) | fiának az érettségi után a patikába kell belépnie, gyakornoknak (1956 Németh László² 9485043, 399) | a fővárosban növekedett az iskolákba belépő pedagógusok száma a kilépőkéhez képest (1997 Magyar Hírlap CD09).

3c. ’〈számítógépes rendszerbe, programba〉 jogosultsággal bejutva annak használatát megkezdi’ ❖ A rendszerbe csak jelszóval lehet belépni, amelyet csak az előfizető ismerhet és változtathat meg (1997 Magyar Hírlap CD09) | számítógépes rendszergazdája volt a hivatalnak, joga volt belépni az adatbázisba (1998 Magyar Hírlap CD09) | [az interneten bankoló ügyfelek] minden egyes kapcsolatfelvételkor újra és újra belépnek egy programba (1999 Figyelő CD2601).

3d. ’〈vmely folyamatban〉 új elemként jelenik meg, és hatni kezd vmi’ ❖ Olvastam a belépő elméletet, s igazítám, toldám, vagdalám (1837 Tóth Péter 8491002, 155) | Béla király névtelen jegyzőjének műve […] csak 1790 körül lép be a köztudatba (1896 Marczali Henrik CD44) | A magyar nóta ekkor végre kiemelkedik évszázados jobbágyi helyzetéből, diadalmasan belép az irodalomba (1908 Schöpflin Aladár CD10) | [a számítógépek] belépnek mindennapjainkba (1998 Természet Világa CD50).

3e. ’〈vmely zeneműben szólam〉 megszólal’ ❖ Belépőjelnek nevezik a zárt kánonnál […] használt ama jelet, amelylyel meg lehet határozni, hogy az egyes szólamok mikor lépjenek be (1893 PallasLex. CD02) | [a témát a kezdőszólam adja elő] minden kiséret nélkül; utána egy másik szólam lép be és előadja a feleletet (1913 RévaiNagyLex. C5704, 193) | Zenekari bevezetés után … halk, fátyolozott hangon, egyenkint lépnek be a kórus szólamai (1956 Műsorfüzet júl. 16. C5299, 4) | A zenészek először megvárják, ki milyen hangon kezdi, és csak aztán lépnek be! (1978 Spiró György 1143002, 326).

3f. (rég) ’〈vmely időszak, évszak〉 elérkezik’ ❖ Most lép-bé hozzátok a’ tél nyúgodalma (1785 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2549, 86) | a’ mái nappal bé lépett 1796-dik újj esztend (1796 Magyar Kurír C0329, 3) | A’ tavasz bélépett az  sok szín virágjaival (1817 Pucz Antal C3542, 73) | [Nyugat-európai körútjáról visszatérvén] a sokat tapasztalt és látott férfiu, reá nézve is a megállapodottság és állandó munkásság korszaka lépett be (1858 Vasárnapi Újság CD56) | az éj árnya lassanként belépe (1864 e. Madách Imre C2954, 202).

3g. (rég) ’〈betegség〉 fellép, bekövetkezik’ ❖ ha a seb gondosan nem ápoltatik, a hidegfene [= üszkösödés] léphet be (1874 Hang Ferenc C2015, 150).

4. tn (átv is) ’〈áramló anyag〉 vmely berendezésbe, rendszerbe rendeltetésszerűen vezetve bekerül’ ❖ a vizet egyik csősorból a másikba vezetik, ugy hogy a hűtőviz a gép egyik oldalán belép és sorba járva a csöveket, hagyja azt megmelegedett állapotban a másik oldalán ismét el (1893 PallasLex. CD02) | az arany állandóan belép a kis forgalomba, de éppoly állandóan kivetődik belőle azáltal, hogy váltópénzre cserélik ki (1948 Rudas László ford.–Marx C5061, 137) | [a berendezésbe] belép a gázkeverék, és erősen lecsökkentett, de továbbításra még alkalmas nyomással a CH₄ [ti. a metángáz] távvezetéken át szállítható (1991 Terplán Zénó CD30) | a forró fázisból belépő foton akadálytalanul halad tovább (2000 Természet Világa CD50).

4a. ’〈égitest, műhold stb.〉 pályáján haladva vmely övezetbe kerül’ ❖ Egyſzer ha fel-tetſzik Kosnak ſzép Tsillaga, ’s abban A’ Nap -kezdet lépni, jelenti Tavaſzt (1786 Nagy János¹ 7235001, 19) | [belépésnek] nevezik azt az időpillanatot, melyben valamely égitest egy másik égitesttől vetett árnyékba lép vagy amelyben valamely égitest egy másikat elföd. Ha a belépő égitestnek mérhető átmérője van, a belépés kezdetéről és végéről szokás beszélni (1893 PallasLex. CD02) | A Jupiter holdjai […] minden keringéskor belépnek a bolygó árnyékába (1913 RévaiNagyLex. C5703, 400) | a Galileo [űrszonda] 1999. október 10-én belépett a Jupiter mágneses terébe (2000 Természet Világa CD50).

4b. ’〈hosszan elnyúló dolog, pl. út, folyó, hegylánc〉(vmely pontot elérve) belenyúlik vmibe’ ❖ A déli határon egy hatalmas hegyháttal lépnek be Alsó-Ausztriába a középponti Alpesek (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a Kisküküllő völgyében rendes nyomtávú vasút vonul, amely a vármegyébe Kelementelke község határán lép be és onnan Szováta határán lép ki (1915 RévaiNagyLex. C5709, 438) | A légcső a mellkasban két főhörgőre […] ágazik el, amelyek belépnek a két tüdőfélbe (1995 Magyar Hírlap CD09) | A Duna a Fehér-Kárpátok lábainál, áttörve a sziklás hegységet, lép be a Kárpát-medencébe (1998 Természet Világa CD50).

4c. ’〈vmely (élet)korba v. (élet)szakaszba〉 kerül vki, vmi’ ❖ Már bé-léptem férfiúi esztendeimbe (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 439) | Az úri rend sok derék leány tagja, mint ő is – a húszon, harmincon alól nagy néha találja fel jövendőbélijét. Ehol ő már belépett a harmincötbe is (1867 Tolnai Lajos 8483015, 122) | [Magyarország] ma lép be a második évezredbe, fényes s nagy jövőnek néz elébe (1897 Délmagyarországi Közlöny 8612001, 6) | kilencvenedik esztendejébe csak minden kétszázadik ember lép be (1947 Szabad Nép júl. 22. C1539, 1) | itt vannak a multik, beléptünk az információs korba (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ts (rég) ’〈területet〉 bejár’ ❖ [a fejedelem] az Országnak minden szegleteit -nem lépheti (1788 Ungi Pál ford.–Trenck C4473, 117).

6. tn (rég) ’jogot, örökséget megszerez, birtokolni kezd’ ❖ bé-lép ismét a’ közönséges polgári jusoknak birtokára (1787 Törvény a vétkekről ford. C2450, 104) | javaiknak tsak … harmad részébe léphet-bé (1798 Nánásy Benjámin C3301, 72) | általvenni az örökséget, bélépni az örökségbe (1818 Lexicon trilingve C3043, 74. hasáb) | [Jakab] valósággal be is lépett e vár és uradalom birtokába, sőt a Rohonczi nevet is fölvevé (1894 Csánki Dezső CD33).

Vö. CzF. ~, beléptet; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. belép(ik); ÚMTsz. belépik

belép ige 2b5
1. tárgyatlan
egy lépéssel (vmin keresztül) bemegy, bejön vki vhova v. vkihez
mihejt [a fűtők helyébe] bé lép az ember, azonnal meg-ti a’ nehéz gz
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
az ajtó megnyílik s egy alacsony termetű ősz belépik
(1810 Szemere Pál)
Jancsi a következő ujsággal lépett be hozzám
(1846 Petőfi Sándor)
Apaffi belépett a tanácsterembe
(1908 Móra Ferenc)
Belépünk a gyár kapuján
(1952 Bajor Andor)
[az amerikai ökölvívó] amikor belépett a ringbe, már akkor tudni lehetett, hogy ellenfele veszíteni fog
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
egy lépéssel vminek a belsejébe kerül vki
[Erzsike] testvérje’ kezébe fogódzott ’s mind a’ ketten béléptek a’ tsónakba
(1805 Kis János¹ ford.)
be akart lépni a bérkocsiba
(1856 Abonyi Lajos)
Néha egy-egy róka belépett a csapdába
(1936 Illyés Gyula)
[A fürdőszobába] zuhanyozó is kellene, mert beteg édesapám nem tud a kádba belépni
(1997 Lakáskultúra)
1b.
olyan helyre lép vki, ahol vmi, pl. víz, bozót stb. szorosan körülveszi
Gömbölyü kis kezivel hókeblét fedve belépik A’ hűs érbe
(1829 Aurora)
Lépjünk be ebbe a nehezen járható, tüskés-ágas tömkelegbe – út nem vezet el rajta, de az ég csillagait minden ösvényről láthatjuk
(1896 Riedl Frigyes)
egy mellékajtón át beléptek a sötétbe
(1941 Cs. Szabó László)
a kislány belépett a folyóba, és a víz csak vitte, vitte
(1989 Polcz Alaine)
1c. (Sp)
〈kézilabdában játékos, ill. távolugrásban versenyző〉 szabálytalanul a kijelölt vonalra, ill. azon túl lép
Gyarmatinak többször nem jött ki a rohama. Egy 590-es ugrásnál belépett
(1950 Népsport júl. 17.)
Ugyanezen az alapon elmehetne a bíróságra a kézilabdázó, hogy valóban belépett-e a hatos vonalon belülre
(2000 Magyar Hírlap)
2. tárgyatlan
〈ember, es. állat〉 vmely területre idegenként megérkezik és bemegy
Mihelyeſt Pekin városába bé-lép az ember, azonnal veſzi-éſzre mi nagyon láttſzatos klömbözése légyen Pekin Városának az Európai városoktól
(1801 Molnár János)
Mihelyt Marylandba beléptünk, számosabb szerecseneket kezdettünk látni, mint más státusokban; a mezőket mindenütt feketék munkálták
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
ha idegen városba beléptünk, szurkáló szemeket, hegyes homlokokat, szimatoló orrokat, hegyező füleket, leselkedő szájakat, figyelő hátakat kerültünk, az emberek hiszékenységéből éltünk
(1919 Krúdy Gyula)
Ha a rivális [ti. szarvasbika] úgy látja, hogy eséllyel küzdhet, belép a megjelölt területre. Egymástól néhány méter távolságra párhuzamos sétába fognak. A két bika hirtelen összecsap
(1995 Természet Világa)
2a. (hiv is)
〈ember v. jármű〉 külföldről érkezve vmely ország területére lép
mihelyt a’ franczia határukon bélépnek, fejenként minden Lengyel [menekült] 300 frankot kap
(1832 Erdélyi Híradó)
Atyádnak, a nagy fejedelemnek meg van tiltva bármely keresztény országba belépni
(1891 Jókai Mór)
[lesz] joga arra, hogy belépjen Nyugat-Berlinbe – akár földön, akár levegőben, akár vizen
(1960 Népszabadság jún. 4.)
Minden kedden belép a határon a hatszáz kilós ember, egy TIR-kamion sofőrje
(1985 Bodor Ádám)
az autó legálisan belép Németországba
(1998 Magyar Hírlap)
2b.
〈hadsereg(gel) vmely területre ellenséges szándékkal v. megszállóként érkezik
megindúltak Dits Magyar Eleink, hogy régi Hunnus Atyainktól ſzerzett, de utóbb az idk változási között el-veſztett fldre bé-léphessenek
(1791 Szekér Joákim)
[Az orosz sereg katonái] eddig még nem léptek be Oláhországba
(1848 Kossuth Lajos)
[Szargon] seregét két hadtestre osztotta. Az első belépett Rási tartományba […] és kényszerítette Élam királyát, hogy a hegyekbe vonuljon
(1899 Nagy képes világtörténet)
a piemonti hadsereg végkép elhagyta a várost a lakosság legnagyobb részével együtt, ahová [1848.] május 6.-án reggel büszke önérzettel lépett be Radetzky diadalittas csapatjai élén
(1942 Bánlaky József)
3. tárgyatlan belép vmibe
vmely folyamatban elkezd részt venni vki
[Magyarország] nem lép be mint egyenlő rangú, hatalmas tényező az európai államok mérkőzésébe. Rendes ezredei a régi császári armádiába olvadnak be lassankint
(1891 Marczali Henrik)
e tartományok elfoglalása Angliának biztosítaná azon célok elérését, melyekért a háborúba belépett
(1918 Raab Andor)
[a látogató] idegen, aki nem ismeri a játékot, amikor belép a játékba
(1985 Radnóti Sándor)
3a.
〈személy, közösség〉 saját döntéseként vmely (nagyobb) közösség, szervezet, párt stb. tagjává válik
minden hazafia és leánya is, aki a Társaságba akar lépni, magát legalább 5 R. f. (rénes forint) letételével avassa bé
(1791 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai)
[mi, magyarok] belépünk Europa’ müvelt nemzeteinek körébe
(1833 Szemlélő)
nem egy hazai község lépett be mint alapító a M.Magyar T.Tudományos Akadémia buzgó pártolói közé
(1864 Erdélyi János²)
[Tomka] be akart lépni egy orvosi klubba s nem vették föl. Ez mód nélkül fölizgatta
(1902 Budapesti Hírlap)
belépett a kormánypártba
(1923 Károlyi Mihály)
[A termelőszövetkezeti témájú drámák] többsége azt sugallta a nézőnek, hogy ha a paraszt belép a termelőszövetkezetbe, ezzel minden probléma megoldódik
(1968–1969 Siklós Olga)
belépünk az Európai Unióba
(1996 Magyar Hírlap)
3b.
〈vmely munkahelyhez〉 új munkatársként csatlakozik, ill. 〈hivatalba, állásba〉 azt elfoglalva bekerül
Ministerek, Tanátsnokok helyet [!], által-adják az Orſzágnak igazgatását alkalmatlan ’s tudatlan embereknek, köz polgároknak, kalmároknak, Mesterembereknek, ’s ezeket-is, alig hogy béléptek hívataljokban, azonnal ismét le-téſzik ’s vetik
(1792 Szép dalos dínomdánomok)
Boldog volnék, ha ön belépne irodámba. Sőt mi több, ezennel szerződtetve van
(1898 Bródy Sándor)
Azért kellett a végbizonyítvány, hogy végül is egy gőzmosóhoz lépjek be mint tanuló
(1941 Gelléri Andor Endre)
fiának az érettségi után a patikába kell belépnie, gyakornoknak
(1956 Németh László²)
a fővárosban növekedett az iskolákba belépő pedagógusok száma a kilépőkéhez képest
(1997 Magyar Hírlap)
3c.
〈számítógépes rendszerbe, programba〉 jogosultsággal bejutva annak használatát megkezdi
A rendszerbe csak jelszóval lehet belépni, amelyet csak az előfizető ismerhet és változtathat meg
(1997 Magyar Hírlap)
számítógépes rendszergazdája volt a hivatalnak, joga volt belépni az adatbázisba
(1998 Magyar Hírlap)
[az interneten bankoló ügyfelek] minden egyes kapcsolatfelvételkor újra és újra belépnek egy programba
(1999 Figyelő)
3d.
〈vmely folyamatban〉 új elemként jelenik meg, és hatni kezd vmi
Olvastam a belépő elméletet, s igazítám, toldám, vagdalám
(1837 Tóth Péter)
Béla király névtelen jegyzőjének műve […] csak 1790 körül lép be a köztudatba
(1896 Marczali Henrik)
A magyar nóta ekkor végre kiemelkedik évszázados jobbágyi helyzetéből, diadalmasan belép az irodalomba
(1908 Schöpflin Aladár)
[a számítógépek] belépnek mindennapjainkba
(1998 Természet Világa)
3e.
〈vmely zeneműben szólam〉 megszólal
Belépőjelnek nevezik a zárt kánonnál […] használt ama jelet, amelylyel meg lehet határozni, hogy az egyes szólamok mikor lépjenek be
(1893 PallasLex.)
[a témát a kezdőszólam adja elő] minden kiséret nélkül; utána egy másik szólam lép be és előadja a feleletet
(1913 RévaiNagyLex.)
Zenekari bevezetés után … halk, fátyolozott hangon, egyenkint lépnek be a kórus szólamai
(1956 Műsorfüzet júl. 16.)
A zenészek először megvárják, ki milyen hangon kezdi, és csak aztán lépnek be!
(1978 Spiró György)
3f. (rég)
〈vmely időszak, évszak〉 elérkezik
Most lép-bé hozzátok a’ tél nyúgodalma
(1785 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
a’ mái nappal bé lépett 1796-dik újj esztend
(1796 Magyar Kurír)
A’ tavasz bélépett az  sok szín virágjaival
(1817 Pucz Antal)
[Nyugat-európai körútjáról visszatérvén] a sokat tapasztalt és látott férfiu, reá nézve is a megállapodottság és állandó munkásság korszaka lépett be
(1858 Vasárnapi Újság)
az éj árnya lassanként belépe
(1864 e. Madách Imre)
3g. (rég)
〈betegség〉 fellép, bekövetkezik
ha a seb gondosan nem ápoltatik, a hidegfene [= üszkösödés] léphet be
(1874 Hang Ferenc)
4. tárgyatlan (átv is)
〈áramló anyag〉 vmely berendezésbe, rendszerbe rendeltetésszerűen vezetve bekerül
a vizet egyik csősorból a másikba vezetik, ugy hogy a hűtőviz a gép egyik oldalán belép és sorba járva a csöveket, hagyja azt megmelegedett állapotban a másik oldalán ismét el
(1893 PallasLex.)
az arany állandóan belép a kis forgalomba, de éppoly állandóan kivetődik belőle azáltal, hogy váltópénzre cserélik ki
(1948 Rudas László ford.Marx)
[a berendezésbe] belép a gázkeverék, és erősen lecsökkentett, de továbbításra még alkalmas nyomással a CH₄ [ti. a metángáz] távvezetéken át szállítható
(1991 Terplán Zénó)
a forró fázisból belépő foton akadálytalanul halad tovább
(2000 Természet Világa)
4a.
〈égitest, műhold stb.〉 pályáján haladva vmely övezetbe kerül
Egyſzer ha fel-tetſzik Kosnak ſzép Tsillaga, ’s abban A’ Nap -kezdet lépni, jelenti Tavaſzt
(1786 Nagy János¹)
[belépésnek] nevezik azt az időpillanatot, melyben valamely égitest egy másik égitesttől vetett árnyékba lép vagy amelyben valamely égitest egy másikat elföd. Ha a belépő égitestnek mérhető átmérője van, a belépés kezdetéről és végéről szokás beszélni
(1893 PallasLex.)
A Jupiter holdjai […] minden keringéskor belépnek a bolygó árnyékába
(1913 RévaiNagyLex.)
a Galileo [űrszonda] 1999. október 10-én belépett a Jupiter mágneses terébe
(2000 Természet Világa)
4b.
〈hosszan elnyúló dolog, pl. út, folyó, hegylánc〉 (vmely pontot elérve) belenyúlik vmibe
A déli határon egy hatalmas hegyháttal lépnek be Alsó-Ausztriába a középponti Alpesek
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a Kisküküllő völgyében rendes nyomtávú vasút vonul, amely a vármegyébe Kelementelke község határán lép be és onnan Szováta határán lép ki
(1915 RévaiNagyLex.)
A légcső a mellkasban két főhörgőre […] ágazik el, amelyek belépnek a két tüdőfélbe
(1995 Magyar Hírlap)
A Duna a Fehér-Kárpátok lábainál, áttörve a sziklás hegységet, lép be a Kárpát-medencébe
(1998 Természet Világa)
4c.
〈vmely (élet)korba v. (élet)szakaszba〉 kerül vki, vmi
Már bé-léptem férfiúi esztendeimbe
(1789 Kazinczy Ferenc)
Az úri rend sok derék leány tagja, mint ő is – a húszon, harmincon alól nagy néha találja fel jövendőbélijét. Ehol ő már belépett a harmincötbe is
(1867 Tolnai Lajos)
[Magyarország] ma lép be a második évezredbe, fényes s nagy jövőnek néz elébe
(1897 Délmagyarországi Közlöny)
kilencvenedik esztendejébe csak minden kétszázadik ember lép be
(1947 Szabad Nép júl. 22.)
itt vannak a multik, beléptünk az információs korba
(2000 Magyar Hírlap)
5. tárgyas (rég)
〈területet〉 bejár
[a fejedelem] az Országnak minden szegleteit -nem lépheti
(1788 Ungi Pál ford.Trenck)
6. tárgyatlan (rég)
jogot, örökséget megszerez, birtokolni kezd
bé-lép ismét a’ közönséges polgári jusoknak birtokára
(1787 Törvény a vétkekről ford.)
javaiknak tsak … harmad részébe léphet-bé
(1798 Nánásy Benjámin)
általvenni az örökséget, bélépni az örökségbe
(1818 Lexicon trilingve)
[Jakab] valósággal be is lépett e vár és uradalom birtokába, sőt a Rohonczi nevet is fölvevé
(1894 Csánki Dezső)
Vö. CzF. ~, beléptet; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. belép(ik); ÚMTsz. belépik

Beállítások