betakar ts ige 1a

1. ’〈felületet ráterített, rászórt v. ráhordott anyaggal〉 letakar, befed vki’ ❖ A’ Húst takarják-bé ez füvel, és ſemmi féreg hozzá nem közelit (1775 Csapó József 7062001, 27) | ponyvával betakart áruk (1862 e. Szemere Bertalan 8437007, 117) | a szőnyegeket óvatos kiméletből ujságpapírlapokkal takarja be (1932 Sinkó Ervin CD10) | [a havazás miatt] 1500 négyzetméteres fóliával betakarták a pálya középső részét (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈üreges tárgyat, ill. abban vmit〉(vmivel) befed, letakar; beborít’ ❖ [miután az őrölt kávé és a víz keveréke] a’ tüznél kétſzer, háromſzor jól fel-buzdúlt, a’ tüztöl el-veſzik, és hideg vizes ruhával bé-takarván az edényt félre téſzik (1791 Mátyus István 7222031, 529) | a’ burnótot töltsék be gyengén egy üveg vagy kő edénybe, tegyék valami hives helyre, és takarják be egy tálacskával (1835 Némethy József 8333018, 366) | A dinnyés kosarat betakartam köpenyemmel (1863 Jókai Mór CD18) | A burgonyára ráöntöm a tejfölös-hagymás mártást és a tepsit betakarva, előmelegített forró sütőbe tolom (1990 Frank Júlia CD19).

1b. (fekvőhelyen) vkit – fejét (és karját) szabadon hagyva – ráterített (vmilyen) takaróval letakar, befed’ ❖ a’ Beteg gyenge takarodzóval takartaſsék-bé (1791 Csapó József 7062013, 253) | Hah! hideg van, betakarlak! (1864 Lauka Gusztáv 8268011, 59) | [Mózes gazda] a fiut betakarta egypár vastag pokróccal (1903 Rákosi Viktor 8387011, 235) | Feküdj le egy kicsit. Betakarjalak? (1972 Tolnai Ottó 2054002, 430).

1c. (Mezőg is) ’〈növényt, kül. szőlőt〉 a tövére húzott földkupaccal befed, hogy az erős fagytól megvédje’ ❖ [A kürtvirágot] télre jól be kell takarni (1895 PallasLex. CD02) | kénytelenek vagyunk az ólmos esők kártételei ellen szőlőinket télire erősen betakarni (1899 Borászati Lapok 8607001, 396) | az őszi el van vetve, a száz út szőlő betakarva (1927 Móra Ferenc 9459034, 62) | Az utóbbi kétszáz év folyamán borvidékeink többségén a szőlőtőkék földhöz közel eső részét a téli hideg ellen földdel takarták be (1999 Magyar néprajz CD47).

1d. (/nyj) ’〈elvetett (gabona)magot borona, ill. ennek segítségével vki〉 földdel befed’ ❖ [A szántó az elvetett magot] boronával bé-takarja (1819 Farkas András 7333009, 20) | [a répamag] keskeny borozdákban, de nem igen sűrüen vettetik el, és megforditott vasboronával betakartatik (1835 Némethy József 8333016, 227) | a magot nagysága és könnyüsége miatt a fogas nem mindig takarhatja be kellőleg (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045008, 221) | A Tolna megyei Várongon fogasboronával takarták be a szemet (1999 Magyar néprajz CD47).

2. ’〈tárgyat, felületet ráterített, ráöntött anyag〉(összefüggő rétegben) beterít, beborít’ ❖ [a nyoszolyán] a szalmát betakaró vastag lepedőn kivül semmi ágynemü sincs (1836 Táncsics Mihály 8463007, 18) | vedd-ki a’ húst, tedd egy üvegbe, és önts reá annyi finom olajat hogy a’ húst betakarja (1846 Zelena Ferenc 8534008, 111) | a masszát körkörös mozdulatokkal a serpenyőbe öntöm úgy, hogy az edény alját teljesen elfedje, illetve betakarja a massza (1991 Frank Júlia CD19).

2a. ’sokaságával v. sűrűségével (majdnem) teljesen elborít, befed vmit’ ❖ erdökkel bé-takart hegyek (1790 Báróczi Sándor C0801, 70) | Egy nagy, négyszögű parlag mezőt végtől végig betakarnak az egymás mellé lerakott karabélyok, amiket a kuruc sereg ottan hagyott (1884 Jókai Mór CD18) | A futórózsa felfut a drótra, betakarja egészen (1917 Schöpflin Aladár 9590005, 45) | A kúszónyírfa betakarja a száraz sziklát és a nedves, mohos földet (1962 Lengyel József 9395001, 211).

3. (rég) ’〈hajlékony, puha anyagba〉 beburkol, ezzel szorosan körülvesz vmit’ ❖ [a csészét] ſelyem kendbe bé-takarta (1802 Molnár János 7445031, 19) | [az egyik munkás] a szivar belét késziti, a másik pedig a külső boriték-levélbe betakarja (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [a gyűrűt] úgy veték le énnekem Egy ablakból, papirba bétakartan (1872 Győry Vilmos ford.–Shakespeare CD11) | [a levelet] híven megőriztem s hogy el ne piszkolódjék, betakartam a zsebkendőmbe (1894 Pálffy Albert 8349004, 152).

3a. ’〈ember testé(nek vmely részé)t ruhadarab(bal)〉 beburkolja, beborítja’ ❖ [senki] magára ollyan ruhát ne vegyen, a’ melly a’ frantzos [= szifiliszes] teſtet minden kzbenvetés nélkl bé-takarta (1780 Rácz Sámuel ford.–Störck 7278023, 80) | [a ruha] igen szűknek ütött ki s be nem takarta az illető hölgy testét (1877 Mikszáth Kálmán 8312050, 174) | Mivel meleg volt, nem takartam be a fejemet (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

3b. (rég) ’〈élőlény testének vmely részét〉 természettől fogva fedi, körülveszi vmi; beborít, beburkol’ ❖ [a porcok] a’ tsontok végeit bé-takarják (1785 Tolnay Sándor ford.–Wolstein 7351002, 310) | halálokor [!] úgy elfogyott vólt testében, hogy tsontjait tsupán tsak a’ vékony aszszu br takarta bé (1800 Nyulas Ferenc C3341, 115).

3c. (irod) ’〈köd, sötétség, füst stb.〉 elhomályosítva v. besötétítve láthatatlanná tesz vkit v. vmit; beborít, beburkol’ ❖ Fényes nap a szív öröme, Sötét felhő takarja be (1847 Petőfi Sándor CD01) | a szürkületet csakhamar éjhomály váltja fel, sötét árny takar be mindent (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Az ablakokat betakarta a köd és a füst (1913 Krúdy Gyula CD54) | felhő takarta be a hajlékot, a bizonyság sátrát (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

4. ’〈rá- v. eléhelyezett dolog(gal)〉 eltakar, elfed vmit; beborít’ ❖ betakarja ábrázatját fátyolával (1824 Láng Ádám János ford.–Castelli 8265001, 12) | [a Mária Teréziát ábrázoló] képeket ponyvákkal betakarták, félretették, hogy ne lássa senki (1875 Jókai Mór CD18) | [Alboin herceg] rozsdabarna dús haja oldalt csimbókba volt kötve, betakarta fülét (1937 Egri Viktor 9119001, 5) | A halál beálltakor a fényes felületeket, a tükröt betakarják (1981 Dömötör Tekla 1039008, 216).

4a. (rég) ’〈(kezével) száját, ill. (vkinek a) szemét v. fülét〉 eltakarja, befogja(, hogy ne beszélhessen, ill. ne érzékelhessen)’ ❖ A játszók leülnek. Mindenkinek betakartatik szeme átláthatlan kendővel (1883 Ozoray Árpád 8343002, 92) | Csak ezt a nevet [ti. Kossuth Lajosét] ne említsék itt, – jajdult fel Zsófia főherczegasszony és finom, fehér kezeivel betakarta füleit (1894 Gracza György 8161002, 158) | a kislány erre felnevetett, de a kezével betakarta a száját (1920 Móricz Zsigmond 9462009, 102) | takard be a szemedet a kezeddel és alugyál (1937 Dallos Sándor CD10).

4b. (rég) ’〈kezével arcát v. szemét〉 fájdalmában v. szégyenében eltakarja’ ❖ szemeit betakarja kezével, Irtózást okozó sebeit szégyenli (1830 e. Virág Benedek CD01) | „Meddő nem vagyok én! te se gúnyolj annak! Szolgálóimat is engedtem uramnak” – Sikolta Budáné, betakarva képét; Zokogás fojtá el további beszédét (1863 Arany János CD01) | betakarta arcát kezeivel, s kevervesen zokogott (1887 Vachott Sándorné 8500002, 136).

4c. ’védőn, oltalmazón eltakar vkit v. vmit’ ❖ A te élted pedig az Úrnak jobb karja Minden veszély ellen, hidd el, bétakarja (1794 Verstár CD01) | Isten keze takarjon be minden vészek elől (1880 Jókai Mór CD18) | Koronád, amellyel Meseországot akarod betakarni és átölelve megvédeni, ma újra izmosabb lett (1927 Dsida Jenő CD01) | nem kell sírni a gyengébb nemnek: a jog védőszárnya végre őket is betakarja (1992 Almási Miklós 2027030, 26).

4d. ’〈titkolni való dolgot, pl. vétket〉 vki másra hárítva, ill. a figyelmet vmi másra terelve eltussol’ ❖ Hogy kegyelmes Fejedelemnek lenni látzattasson, minden ſzámkivettetteket [!] viſzſza hívattatott, akár bnösök vóltak azok, akár nem, mintha ezzel bé-takarhatta vólna azon el-követett gyilkosſágát, és több más gonoſzſágait-is (1796 Gvadányi József ford. 7125027, 222) | több helyeken a pénztárok nem kezeltettek tisztán, egyik másik pénztárnok alispán, bíró, polgármester tehát jó prédának tartaná vagy tarthatná mindent, mi a pénztárban hiányzik, az ellenségre róni, s ez által önvétkét betakarni (1849 Nyáry Pál CD32) | Egy kis hencegés száz malőrt takar be (1871 Mikszáth Kálmán 8312027, 94) | Nem véletlenül sietett a kormány a nagyobbik koalíciós párthoz igencsak közel álló Budapest Bank botrányát betakarni az Agrobank botrányával (1995 Országgyűlési Napló CD62).

5. (tárgy n. is) (rég) ’〈terményt, termést〉 összegyűjt, és a tárolás v. feldolgozás helyére behord; betakarít’ ❖ az idei termés már volt takarva (1793 Sándor István C3665, 524) | lesz, ki szánt, vet, arat és betakar nekem, lesz ki bort szür és kalácsot süt (1841 Vajda Péter 8504014, 152) | Isten adja, hogy buzámat Szerencsésen bétakarjam (1883 Győry Vilmos ford.–Calderón de la Barca C1982, 30).

6. (biz) ’〈pénzösszeg, vagyon vmely kiadást, költséget, hitelt〉 ellentételez, fedez’ ❖ Ez állampolgárnak és költségvetésnek körülbelül 5-6 milliárd forintjába kerül, és nem tudom, hogy ez végül is betakarja-e majd a teljes akciót (1995 Országgyűlési Napló CD62) | 13 milliárd forinttal nem lehet betakarni 18 milliárdos hiányt (1996 Országgyűlési Napló CD62) | a közel 500 milliós vagyon szeptember végéig takarhatja be az alap előtt álló kártalanítási kifizetéseket (1999 Magyar Hírlap CD09).

7. (szleng) ’nagyon megver, elver vkit; beborít’ ❖ „Nem féltél?” – kérdezte a mester egy kései terminusban öccsétől. „Betakartam volna” – válaszolt a nagy darab legény. „De az nagyon bír verekedni.” (1979 Esterházy Péter 9129002, 324).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, batakarhat, betakaró, betakartat, betakartatik; ÚMTsz.

betakar tárgyas ige 1a
1.
〈felületet ráterített, rászórt v. ráhordott anyaggal〉 letakar, befed vki
A’ Húst takarják-bé ez füvel, és ſemmi féreg hozzá nem közelit
(1775 Csapó József)
ponyvával betakart áruk
(1862 e. Szemere Bertalan)
a szőnyegeket óvatos kiméletből ujságpapírlapokkal takarja be
(1932 Sinkó Ervin)
[a havazás miatt] 1500 négyzetméteres fóliával betakarták a pálya középső részét
(1999 Magyar Hírlap)
1a.
〈üreges tárgyat, ill. abban vmit〉 (vmivel) befed, letakar; beborít
[miután az őrölt kávé és a víz keveréke] a’ tüznél kétſzer, háromſzor jól fel-buzdúlt, a’ tüztöl el-veſzik, és hideg vizes ruhával bé-takarván az edényt félre téſzik
(1791 Mátyus István)
a’ burnótot töltsék be gyengén egy üveg vagy kő edénybe, tegyék valami hives helyre, és takarják be egy tálacskával
(1835 Némethy József)
A dinnyés kosarat betakartam köpenyemmel
(1863 Jókai Mór)
A burgonyára ráöntöm a tejfölös-hagymás mártást és a tepsit betakarva, előmelegített forró sütőbe tolom
(1990 Frank Júlia)
1b.
(fekvőhelyen) vkit – fejét (és karját) szabadon hagyva – ráterített (vmilyen) takaróval letakar, befed
a’ Beteg gyenge takarodzóval takartaſsék-bé
(1791 Csapó József)
Hah! hideg van, betakarlak!
(1864 Lauka Gusztáv)
[Mózes gazda] a fiut betakarta egypár vastag pokróccal
(1903 Rákosi Viktor)
Feküdj le egy kicsit. Betakarjalak?
(1972 Tolnai Ottó)
1c. (Mezőg is)
〈növényt, kül. szőlőt〉 a tövére húzott földkupaccal befed, hogy az erős fagytól megvédje
[A kürtvirágot] télre jól be kell takarni
(1895 PallasLex.)
kénytelenek vagyunk az ólmos esők kártételei ellen szőlőinket télire erősen betakarni
(1899 Borászati Lapok)
az őszi el van vetve, a száz út szőlő betakarva
(1927 Móra Ferenc)
Az utóbbi kétszáz év folyamán borvidékeink többségén a szőlőtőkék földhöz közel eső részét a téli hideg ellen földdel takarták be
(1999 Magyar néprajz)
1d. (/nyj)
〈elvetett (gabona)magot borona, ill. ennek segítségével vki〉 földdel befed
[A szántó az elvetett magot] boronával bé-takarja
(1819 Farkas András)
[a répamag] keskeny borozdákban, de nem igen sűrüen vettetik el, és megforditott vasboronával betakartatik
(1835 Némethy József)
a magot nagysága és könnyüsége miatt a fogas nem mindig takarhatja be kellőleg
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
A Tolna megyei Várongon fogasboronával takarták be a szemet
(1999 Magyar néprajz)
2.
〈tárgyat, felületet ráterített, ráöntött anyag〉 (összefüggő rétegben) beterít, beborít
[a nyoszolyán] a szalmát betakaró vastag lepedőn kivül semmi ágynemü sincs
(1836 Táncsics Mihály)
vedd-ki a’ húst, tedd egy üvegbe, és önts reá annyi finom olajat hogy a’ húst betakarja
(1846 Zelena Ferenc)
a masszát körkörös mozdulatokkal a serpenyőbe öntöm úgy, hogy az edény alját teljesen elfedje, illetve betakarja a massza
(1991 Frank Júlia)
2a.
sokaságával v. sűrűségével (majdnem) teljesen elborít, befed vmit
erdökkel bé-takart hegyek
(1790 Báróczi Sándor)
Egy nagy, négyszögű parlag mezőt végtől végig betakarnak az egymás mellé lerakott karabélyok, amiket a kuruc sereg ottan hagyott
(1884 Jókai Mór)
A futórózsa felfut a drótra, betakarja egészen
(1917 Schöpflin Aladár)
A kúszónyírfa betakarja a száraz sziklát és a nedves, mohos földet
(1962 Lengyel József)
3. (rég)
〈hajlékony, puha anyagba〉 beburkol, ezzel szorosan körülvesz vmit
[a csészét] ſelyem kendbe bé-takarta
(1802 Molnár János)
[az egyik munkás] a szivar belét késziti, a másik pedig a külső boriték-levélbe betakarja
(1858 Vasárnapi Újság)
[a gyűrűt] úgy veték le énnekem Egy ablakból, papirba bétakartan
(1872 Győry Vilmos ford.Shakespeare)
[a levelet] híven megőriztem s hogy el ne piszkolódjék, betakartam a zsebkendőmbe
(1894 Pálffy Albert)
3a.
〈ember testé(nek vmely részé)t ruhadarab(bal) beburkolja, beborítja
[senki] magára ollyan ruhát ne vegyen, a’ melly a’ frantzos [= szifiliszes] teſtet minden kzbenvetés nélkl bé-takarta
(1780 Rácz Sámuel ford.Störck)
[a ruha] igen szűknek ütött ki s be nem takarta az illető hölgy testét
(1877 Mikszáth Kálmán)
Mivel meleg volt, nem takartam be a fejemet
(1996 Katolikus Biblia ford.)
3b. (rég)
〈élőlény testének vmely részét〉 természettől fogva fedi, körülveszi vmi; beborít, beburkol
[a porcok] a’ tsontok végeit bé-takarják
(1785 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
halálokor [!] úgy elfogyott vólt testében, hogy tsontjait tsupán tsak a’ vékony aszszu br takarta bé
(1800 Nyulas Ferenc)
3c. (irod)
〈köd, sötétség, füst stb.〉 elhomályosítva v. besötétítve láthatatlanná tesz vkit v. vmit; beborít, beburkol
Fényes nap a szív öröme, Sötét felhő takarja be
(1847 Petőfi Sándor)
a szürkületet csakhamar éjhomály váltja fel, sötét árny takar be mindent
(1860 Vasárnapi Újság)
Az ablakokat betakarta a köd és a füst
(1913 Krúdy Gyula)
felhő takarta be a hajlékot, a bizonyság sátrát
(1995 Protestáns Biblia ford.)
4.
〈rá- v. eléhelyezett dolog(gal) eltakar, elfed vmit; beborít
betakarja ábrázatját fátyolával
(1824 Láng Ádám János ford.Castelli)
[a Mária Teréziát ábrázoló] képeket ponyvákkal betakarták, félretették, hogy ne lássa senki
(1875 Jókai Mór)
[Alboin herceg] rozsdabarna dús haja oldalt csimbókba volt kötve, betakarta fülét
(1937 Egri Viktor)
A halál beálltakor a fényes felületeket, a tükröt betakarják
(1981 Dömötör Tekla)
4a. (rég)
(kezével) száját, ill. (vkinek a) szemét v. fülét〉 eltakarja, befogja(, hogy ne beszélhessen, ill. ne érzékelhessen)
A játszók leülnek. Mindenkinek betakartatik szeme átláthatlan kendővel
(1883 Ozoray Árpád)
Csak ezt a nevet [ti. Kossuth Lajosét] ne említsék itt, – jajdult fel Zsófia főherczegasszony és finom, fehér kezeivel betakarta füleit
(1894 Gracza György)
a kislány erre felnevetett, de a kezével betakarta a száját
(1920 Móricz Zsigmond)
takard be a szemedet a kezeddel és alugyál
(1937 Dallos Sándor)
4b. (rég)
〈kezével arcát v. szemét〉 fájdalmában v. szégyenében eltakarja
szemeit betakarja kezével, Irtózást okozó sebeit szégyenli
(1830 e. Virág Benedek)
„Meddő nem vagyok én! te se gúnyolj annak! Szolgálóimat is engedtem uramnak” – Sikolta Budáné, betakarva képét; Zokogás fojtá el további beszédét
(1863 Arany János)
betakarta arcát kezeivel, s kevervesen zokogott
(1887 Vachott Sándorné)
4c.
védőn, oltalmazón eltakar vkit v. vmit
A te élted pedig az Úrnak jobb karja Minden veszély ellen, hidd el, bétakarja
(1794 Verstár)
Isten keze takarjon be minden vészek elől
(1880 Jókai Mór)
Koronád, amellyel Meseországot akarod betakarni és átölelve megvédeni, ma újra izmosabb lett
(1927 Dsida Jenő)
nem kell sírni a gyengébb nemnek: a jog védőszárnya végre őket is betakarja
(1992 Almási Miklós)
4d.
〈titkolni való dolgot, pl. vétket〉 vki másra hárítva, ill. a figyelmet vmi másra terelve eltussol
Hogy kegyelmes Fejedelemnek lenni látzattasson, minden ſzámkivettetteket [!] viſzſza hívattatott, akár bnösök vóltak azok, akár nem, mintha ezzel bé-takarhatta vólna azon el-követett gyilkosſágát, és több más gonoſzſágait-is
(1796 Gvadányi József ford.)
több helyeken a pénztárok nem kezeltettek tisztán, egyik másik pénztárnok alispán, bíró, polgármester tehát jó prédának tartaná vagy tarthatná mindent, mi a pénztárban hiányzik, az ellenségre róni, s ez által önvétkét betakarni
(1849 Nyáry Pál)
Egy kis hencegés száz malőrt takar be
(1871 Mikszáth Kálmán)
Nem véletlenül sietett a kormány a nagyobbik koalíciós párthoz igencsak közel álló Budapest Bank botrányát betakarni az Agrobank botrányával
(1995 Országgyűlési Napló)
5. (tárgy n. is) (rég)
〈terményt, termést〉 összegyűjt, és a tárolás v. feldolgozás helyére behord; betakarít
az idei termés már volt takarva
(1793 Sándor István)
lesz, ki szánt, vet, arat és betakar nekem, lesz ki bort szür és kalácsot süt
(1841 Vajda Péter)
Isten adja, hogy buzámat Szerencsésen bétakarjam
(1883 Győry Vilmos ford.Calderón de la Barca)
6. (biz)
〈pénzösszeg, vagyon vmely kiadást, költséget, hitelt〉 ellentételez, fedez
Ez állampolgárnak és költségvetésnek körülbelül 5-6 milliárd forintjába kerül, és nem tudom, hogy ez végül is betakarja-e majd a teljes akciót
(1995 Országgyűlési Napló)
13 milliárd forinttal nem lehet betakarni 18 milliárdos hiányt
(1996 Országgyűlési Napló)
a közel 500 milliós vagyon szeptember végéig takarhatja be az alap előtt álló kártalanítási kifizetéseket
(1999 Magyar Hírlap)
7. (szleng)
nagyon megver, elver vkit; beborít
„Nem féltél?” – kérdezte a mester egy kései terminusban öccsétől. „Betakartam volna” – válaszolt a nagy darab legény. „De az nagyon bír verekedni.”
(1979 Esterházy Péter)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, batakarhat, betakaró, betakartat, betakartatik; ÚMTsz.

Beállítások