borít ts ige 4a4

1. ’álló v. függőleges helyzetéből kibillentve vhova lök, dönt vkit v. vmit’ ❖ [az orosz lovasok] neki esnek az ellenſégnek, üzbe veſzik, és bellle egynehány ſzázat újjra földre borítnak (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419010, 334) | No ennél se kellett több, hogy [a nagy nevetés] Kántornét a földre borítsa. Amily nagy volt, fölöltözve kalapostól, tollastól, lehengeredett (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102005, 19) | [A vén erdőkerülő] fiai is nyomban előrohantak s eltorlaszolták a kémlelő-nyílást az oldaltfordított nagy konyhaasztallal s a föléje borított tálalószekrénnyel (1921 Tóth Árpád ford.–Maupassant 9720039, 53) | mindenki attól tartott, hogy a horvátországi dominó boríthatja a többit is (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈kialakult rendszert〉 megzavar, és (további) változásokat indít el benne vmi’ ❖ a beat borította volna (legalábbis erre volt hivatva) a még ingatag, lassan konszolidálódó ’56 utáni rendszert (1995 Magyar Hírlap CD09) | A német szabaddemokraták csodálatos feltámadása azonban a jobb- és a baloldalon is egyaránt borítani látszik az erőviszonyokat (2000 Magyar Hírlap CD09) | lehet ellenzéki padsorokból olyan adótörvény-módosításokat javasolni, amik adott esetben borítják a teljes államháztartást (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’〈(tartó- v. szállító)eszközt, ill. ennek tartalmát v. utasát〉(az eszköz megdöntésével v. felfordításával) vhova önt(i), dönt(i)’ ❖ a’ habok a Tutalyon kereſztül-koſul hengergettek, és az azon-lévö hólmit a’ Tenger’-méljségébe-borították (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 349) | a kocsis egy merész kanyarodással egy befagyott tó tetejére boritott mindnyájunkat (1882 Lauka Gusztáv C2891, 18) | legszívesebben a képére borítottad volna a mócsingosvödröt (1933 Karinthy Frigyes 9309056, 42) | Kihúztam az éjjeliszekrény öblös fiókját, abban szorongtak Mata levelei. […] Ölembe borítottam az egész halmazt (1981 Dénes Tibor 9812002, 72) | Vitorlásokat borított a Balatonba a vihar (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈nyílásával lefelé fordított üreges testet〉 ráhelyez vmire’ ❖ Ha a boszorkány megrontotta a tehenet s az nem hagyja magát fejni, a dézsát a tehén fejére kell boritani (1886 Sirisaka Andor 8408012, 76) | Hát a pókkal hogy van maga? […] Ha meglátok egyet, rögtön poharat borítok rája és kivetem a kertből (1907 Gárdonyi Géza C1827, 37) | aprólyukas drótketreckupolát borítanak a porondra (1980 Sebeők János 1139001, 72).

4. ’〈tárgyat v. felületet vmely anyag〉 összefüggő rétegben takar, fed’ ❖ talpig arannyal borított pántzélban (1790 Virágszótár 7248008, 304) | A paizs 5–7 egymáshoz ragasztott marhabőrből készült s ezt vékony érczlemez boritotta (1895 Bárczay Oszkár C0792, 95) | A zongora hátát finom porréteg borította (1926 Babits Mihály C0698, 140) | vörös salakkal borított focipálya (1979 Hajnóczy Péter 9215001, 19).

4a. ’sokaságával, sűrűségével vmi, ill. vki vhol 〈sűrűn elhelyezett dolgokkal〉(majdnem) teljesen takar, fed vmit’ ❖ Czeſzárnak katonáji már a’ hartz piatzot meg-vették, mellynek ſzéles homlokát, ſorba ki-ſzegezet záſzlóiknak ſokaságával mint lobogó erdövel boritották (1776 Bessenyei György¹ ford.–Lucanus 7044040, 26) | Balra magas, moha borította sziklafal emelkedik (1872 Salamon Ferenc ford.–Feuillet 8402021, 88) | [Csanádné] letelepedett egy falócán, melyet leányai párnákkal borítottak (1902 Herczeg Ferenc 9241011, 78) | Az arcát borító finom ráncok egyszeriben barázdává mélyültek (1969 Abody Béla ford.–Fitzgerald 9001003, 21) | A holtág vizének sekély részeit dús növényzet borítja (1996 Természet Világa CD50).

4b. ’〈ráterített hajlékony, puha anyag〉 takar, fed vmit’ ❖ Az oltár lépcsőin fekete posztóval borított ravatal áll (1842 Madách Imre 8284056, 434) | [az oltárt] gazdag hímzésű selyemterítő borítja (1912 e. Fáy András² 8139006, 212) | az élettelen bútorokat fehér leplek borítják (1997 Magyar Hírlap CD09).

4c. ’〈kendőt, terítőt, ruhaneműt stb.〉 terít vkire v. vmire’ ❖ Kend be a pecsétet tojás sárgájával, és boríts reá egy asztalkendőt vagy más vászon-darabot (1826 Fáy András¹ 8139010, 35) | Bordásné adta a példát, kendőt borított a nyakába (1910 Ady Endre C0533, 55) | [a sámán] vérvörös köpenyt borított magára (1937 Egri Viktor 9119001, 10) | A széktámlára borította frakkomat (1979 Domahidy András 1036003, 188).

4d. ’〈ülőbútort rajta kifeszített és rögzített textilneművel v. más vékony anyaggal〉 takar, ill. behúz vki’ ❖ drága Damaskal borított párna ſzéken három Aſzſzonyi ſzemély ült (1809 Szekér Joákim 8435006, 178) | brokáttal borított öreg szék (1912 Bálint Aladár CD10) | szemünkkel szinte már keressük a műbőrrel borított ülőkéket (1997 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈hajlékony, puha anyaggal〉 szorosan körülvesz, 〈ilyen anyagba〉 burkol vmit’ ❖ Hazament, valami újságpapírossal borított nagy csomagot vett a hóna alá (1917 Déry Tibor CD10) | egyik fiók mélyéből, titokzatos mozdulattal, egy vászonba borított s összekötözött csomagot vont elő (1927 Gyergyai Albert ford.–Gide CD10) | Eljött a karácsony, a lányok ezüstpapírral borított diót, cérnára fűzött pattogatott kukoricát aggattak a fenyőágakra (1989 Lázár Ervin 2025056, 36) | A muzulmánok gyolcsokba borítva temetik el halottaikat (1996 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈ember testé(nek vmely részé)t ruhadarab v. lábbeli〉 körülveszi, burkolja’ ❖ arany paszomántos dolmány és arany öv boritotta derekaikat (1792 Decsy Sámuel C1378, 302) | nemzeti öltözet […] borítá testüket (1834–1835 Ormós Zsigmond 8341009, 196) | [A fiatal hölgy] tetőtől talpig selyemben volt, s lábait magas sarku atlasz czipők boríták (1857 e. Beöthy László¹ 8046004, 33) | csak egy rövid coboly-köpeny borítja vállát könnyeden (1962 Mészöly Dezső ford.–Chrétien de Troyes 9437001, 133).

5b. ’〈élőlény vmely részét〉 természettől fogva fedi, körülveszi vmi’ ❖ mésznem fedelekkel borított Állatok (1799 Főldi János 7112017, 376) | [a kazuár teste] tollazattal van boritva (1872 Kállay István 8218001, 11) | elszoruló szívvel pillantottam meg azt a fehérselyem, csipkés vánkoson nyugvó, hullámos, ezüstszínű hajjal borított fejet (1900 Váli Mari 8506005, 346) | [A seb] már behegesedett. Pörk borítja. Szépen gyógyul (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 335) | [a gardák testét] ezüstös csillogású, könnyen leváló pikkelyek borítják (1995 Magyarország állatvilága CD14).

6. ’〈helyet, felületet, vmekkora területet rajta levő dolog(gal)〉 betölt, elfoglal’ ❖ [Zólyom vármegye] földjét becses ásvánnyal bővelkedő hegyek borítják (1831 Zádor Elek 8532005, 235) | Az utóbbi két évben a régi Saron-t virágzó kertekkel borították (1935 Zsidó Szemle 2140001, 2) | A Föld felszínének csaknem háromnegyed részét víz borítja (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146002, 134).

6a. ’〈tűz, folyadék stb.〉(terjedve, áradva) elönt, ellep vmit’ ❖ [Nagy Sándort] kezdi Víz el vinni, habok borítni (1777 Baróti Szabó Dávid 7021019, 272) | a várost mély csönd borítá (1845 Gaal József 8149006, 333) | A fák sötét tömegén túl vörös fény borította az eget (1911 Kortsák Jenő CD10) | reménykedve nézett rá a könnyek borította véreres szemével (1965 Németh László² 9485042, 408) | A közelben lévő étteremből kitóduló vendégek már csak a járművet borító füstöt láthatták (1997 Magyar Hírlap CD09).

6b. (irod) ’〈köd, homály stb.〉 terjedve, áradva elönt vmit’ ❖ Már ott a bú, hogy ködével Mindeneket borítson (1798 Kisfaludy Sándor CD01) | Fenyőfa borítá sötét árnyékával [a vitézt] (1847 Petőfi Sándor CD01) | letértek balra, a sötétség borította part irányában (1967 Kahána Mózes 9291001, 192).

6c. ’〈arcá(nak egy részé)t lelki v. testi állapot jele, azt tükröző szín〉 jellemzi’ ❖ Fájdalom borította [Fábril] orcáját (1788 Batsányi János ford.–Macpherson C0883, 183) | egész arczán a’ dühösség’ lángja lobogott, ’s ajkait kék homály borítá (1836 Jósika Miklós 8212005, 162) | Az arca égett és szégyen vörössége borította (1911 Móricz Zsigmond CD10) | az öregségtől csupasz, kiálló pofacsontú arcot a tajtékkő szürke színe borította (1926 Gellért Hugó ford.–Gorkij CD10).

7. vmibe borít (vál is) ’vmivel (ellenállhatatlanul) eláraszt, elönt vmit’ ❖ jól tudja, mikor mi borítja homályba napunkat (1774 Révai Miklós ford.–Révai 7283005, 17) | Némethonban a harmincz éves háboru dühöngött és Magyarország szomszéd tartományait is lángba boritotta (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [virágkötőművészek] bemutatói virágba borították a reneszánsz várat (1999 Magyar Hírlap CD09).

7a. vmibe borít ’〈vmilyen, kül. kedvezőtlen, szomorú állapotba〉 juttat vkit v. vmit’ ❖ [elmélkedések] gyáſzos ſzomoruságba boriták (1781 Csehi András ford.–Ali Cselebi ben Szaleh 7362005, 344) | mélyen kesergő özvegyét ’s egyetlen leányát szivrepesztő aggódásba ’s kétséges tépelődésbe borítja (1841 Pesti Hírlap CD61) | A művészi középszer, sajnos, egyre jobban elterpeszkedik és unalomba borít mindent (1926 Elek Artúr CD10) | Ady Endre kimondhatatlan és káprázatos varázslatba borította a lelkeket (1956 Móricz Virág 2005032, 160).

8. (Vad) ’〈hím rőtvad nőstényt〉 meghág, párosodik vele’ ❖ maga a párzási aktus: borítás, folyatás; a bika a sutát körben űzi, hajtja s borítja, befedezi (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132002, 12).

Ö: be~, el~, fel~, ki~, le~, rá~.

ÖU: át~, meg~.

Vö. CzF. ~, borító²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

borít tárgyas ige 4a4
1.
álló v. függőleges helyzetéből kibillentve vhova lök, dönt vkit v. vmit
[az orosz lovasok] neki esnek az ellenſégnek, üzbe veſzik, és bellle egynehány ſzázat újjra földre borítnak
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
No ennél se kellett több, hogy [a nagy nevetés] Kántornét a földre borítsa. Amily nagy volt, fölöltözve kalapostól, tollastól, lehengeredett
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
[A vén erdőkerülő] fiai is nyomban előrohantak s eltorlaszolták a kémlelő-nyílást az oldaltfordított nagy konyhaasztallal s a föléje borított tálalószekrénnyel
(1921 Tóth Árpád ford.Maupassant)
mindenki attól tartott, hogy a horvátországi dominó boríthatja a többit is
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
〈kialakult rendszert〉 megzavar, és (további) változásokat indít el benne vmi
a beat borította volna (legalábbis erre volt hivatva) a még ingatag, lassan konszolidálódó ’56 utáni rendszert
(1995 Magyar Hírlap)
A német szabaddemokraták csodálatos feltámadása azonban a jobb- és a baloldalon is egyaránt borítani látszik az erőviszonyokat
(2000 Magyar Hírlap)
lehet ellenzéki padsorokból olyan adótörvény-módosításokat javasolni, amik adott esetben borítják a teljes államháztartást
(2000 Országgyűlési Napló)
2.
(tartó- v. szállító)eszközt, ill. ennek tartalmát v. utasát〉 (az eszköz megdöntésével v. felfordításával) vhova önt(i), dönt(i)
a’ habok a Tutalyon kereſztül-koſul hengergettek, és az azon-lévö hólmit a’ Tenger’-méljségébe-borították
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
a kocsis egy merész kanyarodással egy befagyott tó tetejére boritott mindnyájunkat
(1882 Lauka Gusztáv)
legszívesebben a képére borítottad volna a mócsingosvödröt
(1933 Karinthy Frigyes)
Kihúztam az éjjeliszekrény öblös fiókját, abban szorongtak Mata levelei. […] Ölembe borítottam az egész halmazt
(1981 Dénes Tibor)
Vitorlásokat borított a Balatonba a vihar
(2000 Magyar Hírlap)
3.
〈nyílásával lefelé fordított üreges testet〉 ráhelyez vmire
Ha a boszorkány megrontotta a tehenet s az nem hagyja magát fejni, a dézsát a tehén fejére kell boritani
(1886 Sirisaka Andor)
Hát a pókkal hogy van maga? […] Ha meglátok egyet, rögtön poharat borítok rája és kivetem a kertből
(1907 Gárdonyi Géza)
aprólyukas drótketreckupolát borítanak a porondra
(1980 Sebeők János)
4.
〈tárgyat v. felületet vmely anyag〉 összefüggő rétegben takar, fed
talpig arannyal borított pántzélban
(1790 Virágszótár)
A paizs 5–7 egymáshoz ragasztott marhabőrből készült s ezt vékony érczlemez boritotta
(1895 Bárczay Oszkár)
A zongora hátát finom porréteg borította
(1926 Babits Mihály)
vörös salakkal borított focipálya
(1979 Hajnóczy Péter)
4a.
sokaságával, sűrűségével vmi, ill. vki vhol 〈sűrűn elhelyezett dolgokkal〉 (majdnem) teljesen takar, fed vmit
Czeſzárnak katonáji már a’ hartz piatzot meg-vették, mellynek ſzéles homlokát, ſorba ki-ſzegezet záſzlóiknak ſokaságával mint lobogó erdövel boritották
(1776 Bessenyei György¹ ford.Lucanus)
Balra magas, moha borította sziklafal emelkedik
(1872 Salamon Ferenc ford.Feuillet)
[Csanádné] letelepedett egy falócán, melyet leányai párnákkal borítottak
(1902 Herczeg Ferenc)
Az arcát borító finom ráncok egyszeriben barázdává mélyültek
(1969 Abody Béla ford.Fitzgerald)
A holtág vizének sekély részeit dús növényzet borítja
(1996 Természet Világa)
4b.
〈ráterített hajlékony, puha anyag〉 takar, fed vmit
Az oltár lépcsőin fekete posztóval borított ravatal áll
(1842 Madách Imre)
[az oltárt] gazdag hímzésű selyemterítő borítja
(1912 e. Fáy András²)
az élettelen bútorokat fehér leplek borítják
(1997 Magyar Hírlap)
4c.
〈kendőt, terítőt, ruhaneműt stb.〉 terít vkire v. vmire
Kend be a pecsétet tojás sárgájával, és boríts reá egy asztalkendőt vagy más vászon-darabot
(1826 Fáy András¹)
Bordásné adta a példát, kendőt borított a nyakába
(1910 Ady Endre)
[a sámán] vérvörös köpenyt borított magára
(1937 Egri Viktor)
A széktámlára borította frakkomat
(1979 Domahidy András)
4d.
〈ülőbútort rajta kifeszített és rögzített textilneművel v. más vékony anyaggal〉 takar, ill. behúz vki
drága Damaskal borított párna ſzéken három Aſzſzonyi ſzemély ült
(1809 Szekér Joákim)
brokáttal borított öreg szék
(1912 Bálint Aladár)
szemünkkel szinte már keressük a műbőrrel borított ülőkéket
(1997 Magyar Hírlap)
5.
〈hajlékony, puha anyaggal〉 szorosan körülvesz, 〈ilyen anyagba〉 burkol vmit
Hazament, valami újságpapírossal borított nagy csomagot vett a hóna alá
(1917 Déry Tibor)
egyik fiók mélyéből, titokzatos mozdulattal, egy vászonba borított s összekötözött csomagot vont elő
(1927 Gyergyai Albert ford.Gide)
Eljött a karácsony, a lányok ezüstpapírral borított diót, cérnára fűzött pattogatott kukoricát aggattak a fenyőágakra
(1989 Lázár Ervin)
A muzulmánok gyolcsokba borítva temetik el halottaikat
(1996 Magyar Hírlap)
5a.
〈ember testé(nek vmely részé)t ruhadarab v. lábbeli〉 körülveszi, burkolja
arany paszomántos dolmány és arany öv boritotta derekaikat
(1792 Decsy Sámuel)
nemzeti öltözet […] borítá testüket
(1834–1835 Ormós Zsigmond)
[A fiatal hölgy] tetőtől talpig selyemben volt, s lábait magas sarku atlasz czipők boríták
(1857 e. Beöthy László¹)
csak egy rövid coboly-köpeny borítja vállát könnyeden
(1962 Mészöly Dezső ford.Chrétien de Troyes)
5b.
〈élőlény vmely részét〉 természettől fogva fedi, körülveszi vmi
mésznem fedelekkel borított Állatok
(1799 Főldi János)
[a kazuár teste] tollazattal van boritva
(1872 Kállay István)
elszoruló szívvel pillantottam meg azt a fehérselyem, csipkés vánkoson nyugvó, hullámos, ezüstszínű hajjal borított fejet
(1900 Váli Mari)
[A seb] már behegesedett. Pörk borítja. Szépen gyógyul
(1925 Kosztolányi Dezső)
[a gardák testét] ezüstös csillogású, könnyen leváló pikkelyek borítják
(1995 Magyarország állatvilága)
6.
〈helyet, felületet, vmekkora területet rajta levő dolog(gal) betölt, elfoglal
[Zólyom vármegye] földjét becses ásvánnyal bővelkedő hegyek borítják
(1831 Zádor Elek)
Az utóbbi két évben a régi Saron-t virágzó kertekkel borították
(1935 Zsidó Szemle)
A Föld felszínének csaknem háromnegyed részét víz borítja
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
6a.
〈tűz, folyadék stb.〉 (terjedve, áradva) elönt, ellep vmit
[Nagy Sándort] kezdi Víz el vinni, habok borítni
(1777 Baróti Szabó Dávid)
a várost mély csönd borítá
(1845 Gaal József)
A fák sötét tömegén túl vörös fény borította az eget
(1911 Kortsák Jenő)
reménykedve nézett rá a könnyek borította véreres szemével
(1965 Németh László²)
A közelben lévő étteremből kitóduló vendégek már csak a járművet borító füstöt láthatták
(1997 Magyar Hírlap)
6b. (irod)
〈köd, homály stb.〉 terjedve, áradva elönt vmit
Már ott a bú, hogy ködével Mindeneket borítson
(1798 Kisfaludy Sándor)
Fenyőfa borítá sötét árnyékával [a vitézt]
(1847 Petőfi Sándor)
letértek balra, a sötétség borította part irányában
(1967 Kahána Mózes)
6c.
〈arcá(nak egy részé)t lelki v. testi állapot jele, azt tükröző szín〉 jellemzi
Fájdalom borította [Fábril] orcáját
(1788 Batsányi János ford.Macpherson)
egész arczán a’ dühösség’ lángja lobogott, ’s ajkait kék homály borítá
(1836 Jósika Miklós)
Az arca égett és szégyen vörössége borította
(1911 Móricz Zsigmond)
az öregségtől csupasz, kiálló pofacsontú arcot a tajtékkő szürke színe borította
(1926 Gellért Hugó ford.Gorkij)
7. vmibe borít (vál is)
vmivel (ellenállhatatlanul) eláraszt, elönt vmit
jól tudja, mikor mi borítja homályba napunkat
(1774 Révai Miklós ford.Révai)
Némethonban a harmincz éves háboru dühöngött és Magyarország szomszéd tartományait is lángba boritotta
(1858 Vasárnapi Újság)
[virágkötőművészek] bemutatói virágba borították a reneszánsz várat
(1999 Magyar Hírlap)
7a. vmibe borít
〈vmilyen, kül. kedvezőtlen, szomorú állapotba〉 juttat vkit v. vmit
[elmélkedések] gyáſzos ſzomoruságba boriták
(1781 Csehi András ford.Ali Cselebi ben Szaleh)
mélyen kesergő özvegyét ’s egyetlen leányát szivrepesztő aggódásba ’s kétséges tépelődésbe borítja
(1841 Pesti Hírlap)
A művészi középszer, sajnos, egyre jobban elterpeszkedik és unalomba borít mindent
(1926 Elek Artúr)
Ady Endre kimondhatatlan és káprázatos varázslatba borította a lelkeket
(1956 Móricz Virág)
8. (Vad)
〈hím rőtvad nőstényt〉 meghág, párosodik vele
maga a párzási aktus: borítás, folyatás; a bika a sutát körben űzi, hajtja s borítja, befedezi
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
ÖU: átborít, megborít
Vö. CzF. ~, borító²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások