bővít ige 4b4

1. ts ’vminek a méretét, befogadóképességét v. hosszát megnöveli’ ❖ A mult században […] a líceum udvarát bővítették (1937 Payr Sándor CD52) | Utakat kell bővíteni, mérhetetlenül költséges felüljárókat kell építeni (1986 Benyó Bertalan 2003007, 377) | Az élettér beszűkülése következtében egyes fajok mások rovására bővítik élőhelyeiket, táplálékbázisukat (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1a. ’〈lyukat, rést stb.〉 tágabbá tesz, kitágít’ ❖ a’ bámulatos visszérreczének falaiban rejlő izomrostok […] munkássága, föltevőleg, oda irányzottnak látszik, hogy a’ visszerek’ öblét a’ falak’ kifeszítésével bővitsék (1848 Pólya József 8371004, 61) | egy háromszögletű árral kilyukasztják a lemezt s hegyes késsel bővítik, formálják tovább a lyukat (1911 Malonyay Dezső CD07) | Az ilyen módon [a homokban] készített kis rést további ásás útján állandóan bővíti, mindaddig, míg a törzsét is utána nem csúsztathatja (1933 Az állatok világa ford. CD46).

1b. (ritk) ’〈ruhadarabot〉 lazábbá, ill. megfelelő bőségűvé alakít’ ❖ míg a gyermek a számára szabott ruhába bele nem nőtt, a ruhát bővíteni idő előtti dolog (1910 Halász Imre CD10) | Hát a ruháját kinek kellett bővíteni? (1919 Oláh Gábor 9487061, 39).

1c. ’〈épületet〉 új rész hozzáépítésével kibővít’ ❖ A templomot 1833-ban bővítették, a hátulsó rész 1764-ben készült (1907 Malonyay Dezső CD07) | [Domenico Fontana] a Vatikán együttesét egy új pápai lakószárnnyal bővítette (1967 Pogány Frigyes 9534001, 222) | korszerűsítik és bővítik a régi családi házakat (1971 Erdei Ferenc 9126004, 160).

1d. ’〈látókört, fogalmat stb.〉 kiszélesít, kitágít’ ❖ Az ismertetett elméletek szorosan hozzátartoznak a madárvonulási probléma megértéséhez, bővítik a kutatók látókörét, újabb s mélyreható gondolatokat fakasztanak (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Ahhoz, hogy egy kor szellemiségéről helyes képet kapjunk, ki kell bővítenünk az irodalom fogalmát (1976 Kibédi Varga Áron 2030018, 32) | kormány- és miniszteri rendeletek utóbb számottevően bővítették egykori közigazgatási bíróságunk hatáskörét (1992 Takács Imre² 2034003, 209).

2. ts (rég) ’vminek a mennyiségét, ill. mértékét megnöveli’ ❖ [a találmány] nem kis haszonnal fogja a sóbéli gazdálkodást bóldogítani, és  Felsége jövedelmét bvíteni (1780 Magyar Hírmondó C0268, 268) | Akármit, ami Nagysád hozzám való szeretetét bőviti, legnagyobb boldogságomnak tartok (1785 Daniel család újabb adattára 7404007, 379) | A pataknak siralmimmal Bővítem most vizeit (1801 Kisfaludy Sándor CD01) | Csak a’ magyarnak bővítné hatalmát (1844 Vörösmarty Mihály 8524411, 48) | Kikeletkor a szép zöld erdő, szerelmes fülmile éneklése, égi madarak sok különbsége, víz lassú zúgása, széllengedezés bővítik örömét (1860 Arany János C6504, 375).

3. ts ’vmivel kiegészítve növel, gyarapít, ill. teljesebbé tesz, gazdagít vmit’ ❖ [Nagy Sámuel] adta ki Sandert [ti. Heinrich Sander Az Istennek jósága című művét], két annyival bővítve (1794 Csokonai-emlékek 7503006, 185) | hányan vannak ma-is, a’ kik mind tsak jobbítani, mind tsak szebbíteni, mind tsak pallérozni, bővítteni, regulázni akarták ’s akarják ezt a’ nyelvet (1798 Batsányi János 7023018, 270) | [Haiszler György] literaturánkat orvosi munkáival is bővítette (1845 Kis János¹ 8240005, 105) | Mi is lehet kellemesebb, mint […] véleményt cserélni, olykor vitatkozásba is bocsátkozni; és ezáltal eszméinket bővítni (1863 Jósika Júlia 8210001, 59) | A bárói címer mint a nemesi, de a pajzsfőben 3 (1+1+1) arany csillaggal bővítve (1931 Kempelen Béla CD23) | a Tiszavidék Vegyiművek a Tomi mosóporcsaládot új taggal bővíti (1979 Varga György 1160003, 82) | miért nem bővítették az apparátus létszámát […]? (1990 Galasi Péter 2004021, 502).

3a. tn bővít vmin (ritk) ’ua.’ ❖ [Rotarides Mihálynak] egyrészt nincs költsége az egész kézirat kinyomtatására, másrészt bővíteni is akar anyagkészletén (1931 Pintér Jenő CD44) | az akkori histórián ma el-eltünődve még, kicsit bővítenék (1943 Radnóti Miklós ford.–La Fontaine 9543243, 59).

3b. ts (Nyelvt) ’〈(tag)mondatot v. mondatrészt〉(alárendelt) mondatrésszel kiegészít’ ❖ [Brassai Sámuel] tüzetesen tárgyalja az ige szerepét a magyar mondatban, […] s egy külön pótlék-füzetben a jelzővel „bővített mondatot” (1870 PallasLex. CD02) | Kocsis Veronikát fölszólítják, hogy mondjon, de gyorsan egy időhatározóval bővített egyszerű mondatot (1924 Juhász Gyula¹ 9284924, 116) | Tárggyal bővített mondat (1953 Márki János–Koncz Endre 1101001, 46) | A mondat szintjén öt tömböt találtunk. Közülük egy volt alászerkesztetlen (elkíséri), kettő egy-egy taggal bővített (gondos anya, minden reggel), kettő két-két taggal bővített, de egyikük egyenlő rangú és szintű tagokkal (beteges és féltett gyermeket), másikuk további alászerkesztett taggal (nemrég felépített óvodába) (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | [Az alapszófajok] önállóan mondatrészek, tehát állítmány és/vagy alany, tárgy, határozó, jelző szerepét tölthetik be a mondatban […]. Többségük bővíthető, például: iskolába megy, könyvet olvas, szép könyv, nagyon messze, igen sok) (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

3c. ts (Mat) ’〈számkört〉 kiegészít rendsz. úgy, hogy vmely a számkör egészén addig nem értelmezhető művelet szélesebb v. teljes körben értelmezhető legyen rajta’ ❖ Vegyük például e számot 5 s kisebbítsük folyvást 1-gyel, akkor a következő számsorhoz jutunk: […] 5, 4, 3, 2, 1, 0, –1, –2, –3, –4, –5, … (a) Ebből láthatjuk: 1) hogy az így bővitett s algebrai vagyis betüszámtani nevezetet viselő számsor két egyenlő részre oszlik, tevőleges s tagadóra, melyeknek határa azaz átmenete a 0 (1867 Császár Károly 8082001, 13) | [az értékeléselmélet] természetes módon s bizonyos értelemben a lehetőség határáig általánosítja azt az eljárást, amellyel a racionális számokból a komplex számokig bővítjük a számfogalmat (1998 Természet Világa CD50).

3d. ts (Zene) ’〈vmely hangközt〉 nagyobb terjedelmű hangközzé alakít’ ❖ A hangsort inkább felfelé bővítjük tovább, mert az alsó c nehezebben szólal meg (1952 Rajeczky Benjamin 9549001, 12).

3e. ts (ritk) ’terjedelmét, tartalmát megnövelve vmivé átalakít vmit’ ❖ a „Ti jók vagytok mindannyian” kezdetű verset regénnyé lehetne bővíteni (1923 k. József Attila 2049041, 63) | Nem nagyon nehéz egyes érzéseket jelenetekké bővíteni (1948 Balázs Béla ford. 9019050, 216).

Ö: ki~.

ÖU: meg~.

Vö. CzF. ~, bővítėtt; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. ; ÉKsz.; SzT. ~, bővíthet; ÚMTsz.

bővít ige 4b4
1. tárgyas
vminek a méretét, befogadóképességét v. hosszát megnöveli
A mult században […] a líceum udvarát bővítették
(1937 Payr Sándor)
Utakat kell bővíteni, mérhetetlenül költséges felüljárókat kell építeni
(1986 Benyó Bertalan)
Az élettér beszűkülése következtében egyes fajok mások rovására bővítik élőhelyeiket, táplálékbázisukat
(1995 Magyarország állatvilága)
1a.
〈lyukat, rést stb.〉 tágabbá tesz, kitágít
a’ bámulatos visszérreczének falaiban rejlő izomrostok […] munkássága, föltevőleg, oda irányzottnak látszik, hogy a’ visszerek’ öblét a’ falak’ kifeszítésével bővitsék
(1848 Pólya József)
egy háromszögletű árral kilyukasztják a lemezt s hegyes késsel bővítik, formálják tovább a lyukat
(1911 Malonyay Dezső)
Az ilyen módon [a homokban] készített kis rést további ásás útján állandóan bővíti, mindaddig, míg a törzsét is utána nem csúsztathatja
(1933 Az állatok világa ford.)
1b. (ritk)
〈ruhadarabot〉 lazábbá, ill. megfelelő bőségűvé alakít
míg a gyermek a számára szabott ruhába bele nem nőtt, a ruhát bővíteni idő előtti dolog
(1910 Halász Imre)
Hát a ruháját kinek kellett bővíteni?
(1919 Oláh Gábor)
1c.
〈épületet〉 új rész hozzáépítésével kibővít
A templomot 1833-ban bővítették, a hátulsó rész 1764-ben készült
(1907 Malonyay Dezső)
[Domenico Fontana] a Vatikán együttesét egy új pápai lakószárnnyal bővítette
(1967 Pogány Frigyes)
korszerűsítik és bővítik a régi családi házakat
(1971 Erdei Ferenc)
1d.
〈látókört, fogalmat stb.〉 kiszélesít, kitágít
Az ismertetett elméletek szorosan hozzátartoznak a madárvonulási probléma megértéséhez, bővítik a kutatók látókörét, újabb s mélyreható gondolatokat fakasztanak
(1929 Az állatok világa ford.)
Ahhoz, hogy egy kor szellemiségéről helyes képet kapjunk, ki kell bővítenünk az irodalom fogalmát
(1976 Kibédi Varga Áron)
kormány- és miniszteri rendeletek utóbb számottevően bővítették egykori közigazgatási bíróságunk hatáskörét
(1992 Takács Imre²)
2. tárgyas (rég)
vminek a mennyiségét, ill. mértékét megnöveli
[a találmány] nem kis haszonnal fogja a sóbéli gazdálkodást bóldogítani, és  Felsége jövedelmét bvíteni
(1780 Magyar Hírmondó)
Akármit, ami Nagysád hozzám való szeretetét bőviti, legnagyobb boldogságomnak tartok
(1785 Daniel család újabb adattára)
A pataknak siralmimmal Bővítem most vizeit
(1801 Kisfaludy Sándor)
Csak a’ magyarnak bővítné hatalmát
(1844 Vörösmarty Mihály)
Kikeletkor a szép zöld erdő, szerelmes fülmile éneklése, égi madarak sok különbsége, víz lassú zúgása, széllengedezés bővítik örömét
(1860 Arany János)
3. tárgyas
vmivel kiegészítve növel, gyarapít, ill. teljesebbé tesz, gazdagít vmit
[Nagy Sámuel] adta ki Sandert [ti. Heinrich Sander Az Istennek jósága című művét], két annyival bővítve
(1794 Csokonai-emlékek)
hányan vannak ma-is, a’ kik mind tsak jobbítani, mind tsak szebbíteni, mind tsak pallérozni, bővítteni, regulázni akarták ’s akarják ezt a’ nyelvet
(1798 Batsányi János)
[Haiszler György] literaturánkat orvosi munkáival is bővítette
(1845 Kis János¹)
Mi is lehet kellemesebb, mint […] véleményt cserélni, olykor vitatkozásba is bocsátkozni; és ezáltal eszméinket bővítni
(1863 Jósika Júlia)
A bárói címer mint a nemesi, de a pajzsfőben 3 (1+1+1) arany csillaggal bővítve
(1931 Kempelen Béla)
a Tiszavidék Vegyiművek a Tomi mosóporcsaládot új taggal bővíti
(1979 Varga György)
miért nem bővítették az apparátus létszámát […]?
(1990 Galasi Péter)
3a. tárgyatlan bővít vmin (ritk)
ua.
[Rotarides Mihálynak] egyrészt nincs költsége az egész kézirat kinyomtatására, másrészt bővíteni is akar anyagkészletén
(1931 Pintér Jenő)
az akkori histórián ma el-eltünődve még, kicsit bővítenék
(1943 Radnóti Miklós ford.La Fontaine)
3b. tárgyas (Nyelvt)
(tag)mondatot v. mondatrészt〉 (alárendelt) mondatrésszel kiegészít
[Brassai Sámuel] tüzetesen tárgyalja az ige szerepét a magyar mondatban, […] s egy külön pótlék-füzetben a jelzővel „bővített mondatot”
(1870 PallasLex.)
Kocsis Veronikát fölszólítják, hogy mondjon, de gyorsan egy időhatározóval bővített egyszerű mondatot
(1924 Juhász Gyula¹)
Tárggyal bővített mondat
(1953 Márki János–Koncz Endre)
A mondat szintjén öt tömböt találtunk. Közülük egy volt alászerkesztetlen (elkíséri), kettő egy-egy taggal bővített (gondos anya, minden reggel), kettő két-két taggal bővített, de egyikük egyenlő rangú és szintű tagokkal (beteges és féltett gyermeket), másikuk további alászerkesztett taggal (nemrég felépített óvodába)
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
[Az alapszófajok] önállóan mondatrészek, tehát állítmány és/vagy alany, tárgy, határozó, jelző szerepét tölthetik be a mondatban […]. Többségük bővíthető, például: iskolába megy, könyvet olvas, szép könyv, nagyon messze, igen sok)
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
3c. tárgyas (Mat)
〈számkört〉 kiegészít rendsz. úgy, hogy vmely a számkör egészén addig nem értelmezhető művelet szélesebb v. teljes körben értelmezhető legyen rajta
Vegyük például e számot 5 s kisebbítsük folyvást 1-gyel, akkor a következő számsorhoz jutunk: […] 5, 4, 3, 2, 1, 0, –1, –2, –3, –4, –5, … (a) Ebből láthatjuk: 1) hogy az így bővitett s algebrai vagyis betüszámtani nevezetet viselő számsor két egyenlő részre oszlik, tevőleges s tagadóra, melyeknek határa azaz átmenete a 0
(1867 Császár Károly)
[az értékeléselmélet] természetes módon s bizonyos értelemben a lehetőség határáig általánosítja azt az eljárást, amellyel a racionális számokból a komplex számokig bővítjük a számfogalmat
(1998 Természet Világa)
3d. tárgyas (Zene)
〈vmely hangközt〉 nagyobb terjedelmű hangközzé alakít
A hangsort inkább felfelé bővítjük tovább, mert az alsó c nehezebben szólal meg
(1952 Rajeczky Benjamin)
3e. tárgyas (ritk)
terjedelmét, tartalmát megnövelve vmivé átalakít vmit
a „Ti jók vagytok mindannyian” kezdetű verset regénnyé lehetne bővíteni
(1923 k. József Attila)
Nem nagyon nehéz egyes érzéseket jelenetekké bővíteni
(1948 Balázs Béla ford.)
Ö: kibővít
ÖU: megbővít
Vö. CzF. ~, bővítėtt; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. ; ÉKsz.; SzT. ~, bővíthet; ÚMTsz.

Beállítások