csoport fn 3A1csuport (nyj)

1. (tulajdonnév részeként is) (Pszich v. Szoc is)(vmely cél érdekében) együtt levő, ill. vmely feladat elvégzése, elv megvalósulása, irányzat képviselete stb. céljából egymással tartós kölcsönös viszonyban álló személyek (szervezett) alakulata v. közössége’ ❖ [a lengyel országgyűlés tagja] kurta ködmönkébenn, Nyírott fej Slakták’ [= lengyel nemesek] Tsoportja ſzélébenn, Az Orſzág’ Házának lappang ſzegletébenn (1772 Orczy Lőrinc 7249007, 36) | Nagy csoportokban indul ki a népség az erdőre, válláról két fél daróczkesztyü csüng alá (1857 Szegfi Mór 8430007, 38) | Keszthelyen az épitőmunkásoknak már akkor is jól müködő csoportjuk volt (1927 Weltner Jakab 9787007, 141) | Az utalás mint közlési jel az adott élményközösségi csoportban vezető erejű. Fokozott dinamizmusával igen erőteljes hatást gyakorol a csoport tagjaira (1961 Mérei Ferenc 9435005, 30) | A konfliktusoknak a konfliktusirodalom által sokat hangoztatott pozitív hatásuk az, amelyet egy csoportnak más csoporttal vagy külső személyekkel való ellentéte okoz a csoporton belüli kapcsolatokra (1985 Cseh-Szombathy László 1025002, 36).

1a. (jelzőként) ’ilyen alakulatot v. közösséget alkotó számú, (vmekkora) együttesnyi 〈személy〉’ ❖ A’ Polgárság egéſz tsoport követeket küldött a’ Hertzeghez (1792 Zsitvai Ferenc ford.–Kratter 7088005, 240) | nagylelkű udvaronczok! menjen le valaki közűletek a térre s parancsolja meg ama csoport embernek: kiáltson már valahára egy éljent Caesarnak is (1841 Teleki László² 8473002, 104) | [A Kávéforrás nevű kávéházban] volt egy kis csoport fiatal író tanyája (1926 Rákosi Jenő 8385007, 142) | [A képen] egy csoport fiatal nő állt a zuhany alatt, egytől-egyig anyaszült meztelenek voltak, és egymást szappanozták (1990 Lovass Zoltán 1097002, 203).

1b. ’szervezett módon együtt utazó, ill. idegenforgalmi, múzeumi stb. szolgáltatást együtt igénybe vevő személyek alakulata’ ❖ A szálloda halljában népes csoport állt. Színes fényképekkel díszített fal előtt álltak, fényképezőgépek, látcsövek lógtak mellükön. Egy nő hangosan magyarázott: – Békéscsaba megyei és járási székhely (1965 Polgár András 1121006, 111) | [A Liszt Ferenc Múzeumban 1971-ben] a csoportoknak 916 tárlatvezetést tartottunk (1972 Domonkos Ottó CD52) | népes nyugati csoportok érkeztek, kellett nekik a hely – mire a belföldi turistákat minden magyarázat nélkül kilakoltatták a szállodákból, egyszerűen utcára tették őket (1989 Börtön volt a hazám 1024001, 18) | új igazolvánnyal és egységes kitűzővel rendelkező idegenvezetők gardírozhatnak csoportokat (1996 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’intézményben együtt nevelt v. tanított óvodások, tanulók v. hallgatók alakulata, közössége’ ❖ a gyakorlati tanítás nemenként külön-külön csoportban történik (1939 Veszprémi Népoktatás 2139001, 6) | [A Liszt Ferenc Művelődési Házban] 43 fő kezdő, középső és haladó csoportban, heti két-két órában nyert oktatást (1968 Lehelvári Vilmos CD52) | Az épület szomszédságában helyezkedett el a gyakorló óvoda 8 óvónővel, 4 óvodai csoporttal (kis-, középső, nagy- és vegyes csoport) (1975 Kelényi Ferenc CD52) | az Óvónőképző Főiskola hallgatói csoportjai (1997 Gömöri János CD52).

1d. (Kat) ’hadászati v. hadműveleti feladat végrehajtására (különböző egységekből szervezett, közös vezetés alá) rendelt fegyveres alakulat’ ❖ a’ két ütközö lineának közén álló Battaillonok […] a’ Gyalogságnak azon tsoportyával, melly a’ ſzárnyakon vala, a’ hátúllyáról tüzelnek, azután a’ ſzárnyokra (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 124) | [Filep Albert főhadnagy] másfél szakasznyi kis csoportjával rohamot intézett a Bianchi-zászlóaljra (1870 Orbán Balázs 8340017, 171) | A Kotelnyikovo körzetébe előretört ellenséges csoportok megsemmisítésére hadműveleti csoportot alakítottak Csujkov tábornok parancsnoksága alatt (1949 A sztálingrádi csata 1069001, 9) | Parancsnokaink eredményesen gyakorolták a harcfeladatok során a különböző szolgálati csoportok egyidejű vezetését (1972 Ötös Híradó 2043005, 8).

1e. (kissé rég) ’fel nem osztható csoporttulajdonban levő mezőgazdasági nagyüzem, amelyben a kisgazdaságok megtartották üzemi önállóságukat; termelőszövetkezeti csoport’ ❖ Ők már magasba tartják a dolgozó parasztság éles kardját a szövetkezetet, és kapujukra, […] ki kalapáccsal, ki mással, kővel vagy szívdobbanással – a csoport nevét – felszegezik a nép teremtő erejét vezérlő Vörös Csillagot (1950 Aczél Tamás 9002008, 73) | A csoportot nincstelen dolgozó parasztok alakították (1952 Molnár Balázs C6350, 399) | [A három hold föld] bent van a tábla közepén! Vágjunk hozzá egy kocsiutat? A csoport földjén keresztül (1974 Dobozy Imre 9110001, 23).

2. ’állatoknak (alkalmilag) együtt levő csapata’ ❖ Tsoportokban lévén liſzteld-meg-azokat [ti. az ún. rablóméheket], Azonal el-hadják fel-tött ſzándékjokat (1774 Vesmás Márton C4461, 44) | több fészekbeli fiatal darvak egy csoportba vergődvén vizszélen megtelepesznek (1829 Pák Dienes 8346009, 143) | mint a dörgő vihar, vonult el előttem […] húsz bőgő bivalyból álló csoport; az állatok farkukat magasra emelték és sisteregve, ropogva rohantak (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Egy-egy vacokban több nőstény [patkány] is élhet, de ha valamelyik ellik, agresszívvé válik, és csak a csoporthoz tartozó vemhes vagy szintén szoptató nőstényeket tűri meg maga mellett (1995 Magyarország állatvilága CD14).

2a. (jelzőként) ’ilyen csapatot alkotó számú, mennyiségű 〈állat〉’ ❖ [az Alföldön] lovat és marhát olly kéjelmesen elszedegetnek, mintha gulyátok uratlan volna, miként egy csoport cserebogár (1842 Pesti Hírlap CD61) | Egy csoport dámvad hosszú sorban futott végig előttük (1877 Jókai Mór CD18) | A csőszház körül nyugtalan repdes egy csoport fecske, föl-fölrebbennek meg leülnek (1900 Vértesi Arnold 8520007, 76) | a fejünk felett nagy csoport vadliba repült, szabályos V betűt formálva (1973 Gion Nándor 9190007, 219).

3. ’együtt levő v. térben egymáshoz közel eső egynemű dolgokból különálló egységet alkotó tömeg v. halom’ ❖ St ártalmassan-is vígasztallak téged, Kinek már tsoportra gylt keserséged (1786 Pálóczi Horváth Ádám C2112, 87) | ezen indítványok csoportja (1842 e. Dessewffy Aurél 8103001, 66) | [A kövirózsa] csuportban van a tetőkön, itt is van a szomszédház tetején (1945 Ethnographia C6951, 63) | Gyűjtőknek szánt, a tárgyak elhelyezésére vonatkozó lakberendezési tanács: célszerű az azonos anyagból készült, hasonló formájú tárgyakat egy csoportba rendezni (1999 Lakáskultúra CD39).

3a. (jelzőként, ált. htl ne-vel v. jelzővel) (rég) ’ilyen tömegnyi, halomnyi mennyiségű 〈dolog〉’ ❖ els jelei a’ fogantatásnak, nékie tsopor bajt ſzereznek (1791 Benkő Sámuel ford.–Grant³ C0965, 79) | Itt Mayornak nagy csoport levelei vannak (1810 Kazinczy Ferenc C2560, 530) | [Eleonórára] a fösvény gondviselés egy csoport szenvedésnek kezelését bizta (1847 Kemény Zsigmond 8235019, 70) | A fiú észrevevén, hogy ha sir, czukrot kap, minden semmiségért sirt, a mi nem volt kedve szerint, az anya pedig, hogy meg ne rontsa fia egészségét, egy csoport csecsebecsét, apró játékot vásárolt össze, s hol ezzel, hol czukorral enyhitgette fia bánatját (1867 Gyulai Pál 8173001, 13).

3b. ’〈vizuális művészetben:〉 együtt, egymás közelében, ill. egymáshoz való viszonyukban ábrázolt alakok együttese’ ❖ De, mester! egyet képeden kihagytál! Nem adva boldog férjet a csoporthoz (1830 Garay János CD01) | A régibb domboru műveken az alakok és csoportok elrendezése egyszerübb, ezeknek háttere egy sík és az alakok is egy síkban állanak (1893 PallasLex. CD02) | A nézőtér bármely pontjáról nézzük is a festményt, mindenüvé jut egy-egy hatásos csoport, mindenütt találunk a szemléletet tökéletesen kielégítő középpontot (1938 e. Ybl Ervin 9793001, 213) | e köveken egy-egy körömnyi helyre nagyvonalú stílusban faragott alakok, csudálatos gazdagságú csoportok voltak vésve (1959 Benedek Marcell ford.–France 9042008, 309).

3c. (tulajdonnévi előtagú összetételekben is) (Közg) ’közös üzleti cél, előny, érdek kedvéért egybetömörült, jogilag önálló gazdasági társaságok által alkotott(, vmely ilyen társaság által irányított) gazdasági szervezet’ ❖ Bod Péter Ákos az elmúlt napokban külön-külön is több befektetői csoport és bank képviselőjével tárgyalt (1994 Magyar Hírlap CD09) | A cég az MKB-csoport tagjaként kedvező feltételekkel jut forráshoz, hiszen mögötte áll a tekintélyes anyabank (1997 Magyar Hírlap CD09) | A szállodai csoport legfőbb üzleti előnye a gyógyturizmusra szakosodott egységekben rejlik (2000 Figyelő CD2601).

3d. (Kém) ’atomoknak a molekulán belül vmely szempont szerint kijelölt, kül. a molekula szélén található, rendsz. egységként viselkedő együttese; atomcsoport’ ❖ [Az akrolein] szénvegyület, mely a CHO jellemző csoportot tartalmazza (1893 PallasLex. CD02) | [a zsírok] glicerinből és zsírsavakból, illetve más savas természetű csoportokból épülnek fel (1995 Természet Világa CD50).

3e. (Mat) ’olyan struktúra, amely egy halmazból és az annak elemein értelmezett, bizonyos axiómáknak eleget tevő műveletből áll’ ❖ Végtelen sok műveletből álló csoportra szolgálhatnak például egy testnek egy pont körül való forgásai (1893 PallasLex. CD02) | A csoportok különböző tulajdonságainak vizsgálata […] az algebra önálló tudományágává fejlődött ki, amelyet az algebrai egyenletek elméletében, a geometriában, a fizikában stb. alkalmaznak nagymértékben (1959 ÚjMagyarLex. C5422, 522) | az egész számok halmaza az összeadásra nézve csoportot alkot (1998 MagyarNagyLex. C5819, 164).

4. (jelzővel, tulajdonnév részeként is) ’személyekből álló nagyobb szervezetnek elkülönülő kisebb része, egysége’ ❖ [Csikvári] a dunajobbparti üzletvezetőség számfejtőségi csoportjának vezetésével volt megbizva (1900 Budapesti Hírlap szept. 23. C0055, 9) | A Területvédő Liga budapesti vezetősége részvételével vasárnap délelőtt fél 10 órakor a Liga helyi csoportja a Szent István teremben programmjának ismertetésére nagygyűlést tartott (1920 Fejérmegyei Napló 2106001, 4) | S-né elment szerencsét próbálni a tanács gyámügyi csoportjához (1986 Solt Ottília 2003008, 378) | [Vargha Kálmán] az MTA Irodalomtudományi Intézetben előbb a Huszadik századi Osztályon dolgozott, majd a Bibliográfiai Csoport vezetőjeként (1988 Rónay László 2019032, 765).

4a. ’a társadalomnak vagyoni helyzet, iskolai végzettség, foglalkozás stb. szempontjából hasonló személyekből álló része, rétege’ ❖ mindenki a legtöbb képzettséggel töltse be hivatását s egy-egy, helyét tökéletesen pótló lánczszemként csatlakozzék ama kötelékhez, mely az emberi társadalom egyes csoportjait összefűzi (1873 Keleti Károly 8233008, 263) | ha a szegény emberből szabadon lehet gazdag ember és ha a gazdag ember elszegényedhetik, akkor ugylátszik nincs válaszfal, amely a két csoportot széjjelválassza (1919 Weltner Jakab 9787010, 6) | minden egyes, társadalmi rangja és foglalkozása által meghatározott csoportnak van sajátos szókincse is: van technikai, tudományos, politikai stb. szótár (1926 Gombocz Zoltán 9192001, 56) | éppen azoknak az értelmiségi csoportoknak a legrosszabbak az anyagi lehetőségei, amelyek egyébként a kultúraközvetítés és a baráti kapcsolatok szervezése terén is leginkább betölthetnék a katalizátor szerepét (1975 Balla Gábor Tamás 2056010, 97).

4b. (Sp) ’〈versenysportban:〉 nagy számú induló esetén a versenyzők v. csapatok egymással mérkőző köreinek egyike, amelyből a nyertes(ek) a következő fordulóba, ill. az eggyel magasabb szintre továbbjut(nak)’ ❖ A Keleti csoport első helyezettje, a Ganz-MÁVAG elszenvedte első vereségét (1961 Népszabadság márc. 21. C4813, 11) | Meglepetés született a labdarúgó EB-selejtezők első csoportjában (1994 Magyar Hírlap CD09) | [vízilabda-válogatottunk] ma Bulgária ellen száll vízbe, a csoport másik két tagja Spanyolország és Németország lesz (1995 Magyar Hírlap CD09) | A lausanne-i [műkorcsolya-]világbajnokság selejtezőjéből Vidrai Szabolcs a csoportjából a hetedik helyen jutott a döntőbe (1997 Magyar Hírlap CD09).

5. ’vmely rendszeren belül elkülöníthető, vmely szempontból azonos jellegű dolgok v. élőlények együttese, fajta, kategória’ ❖ A bogarak többnyire két finom hártyás szárnyat, s ezek fölött kemény szárny födeléket vagyis röptyüket birnak, alakaik féreg idomu pondrók, tökéletes átváltozást szenvednek, tiz csoportra oszlanak (1845 Hanák János 8180002, 57) | [a bab] a hüvelyesek csoportjába tartozó növény (1893 PallasLex. CD02) | A kiállítás három csoportra oszlott: I. Turisztikai képek, II. Általános művészi képek, III. Kezdők képei (1934 Erdély 2123001, 80) | a XIX. század ötvenes éveiben meglehetősen általános volt a [finnugor] nyelvcsalád nyugati csoportját finn-nek, keleti csoportját ugor-nak nevezni (1937 Zsirai Miklós 9805004, 107) | lényegesen több a jeles és jó jegy a frissen érettségizettek, az elégséges és elégtelen jegy a régebben érettségizettek csoportjában (1975 Tömböl Teréz et al. 2056009, 92).

5a. (Kém) ’az elemek periódusos rendszerének vmely függőleges oszlopa’ ❖ Halogen v. haloid-elemek. A klórhoz kémiailag hasonló sajátságu elemek csoportja (1894 PallasLex. CD02) | a csoportokban a pozitív (fémes) jellem lefelé haladva fokozatosan nő, ill. a negatív (nem fémes) jellem csökken (1961 ÚjMagyarLex. C5426, 408) | Ez az alkáli földfém [ti. a kalcium] a periódusos rendszer II/a csoportjában a magnézium (Mg) és a stroncium (Sr) között foglal helyet (1998 Magyar Hírlap CD09).

6. (nyj) ’rög, göröngy’ ❖ rög [=] gaj, göröngy, tsuport, tsoport, görts (1784 Kisded szótár C0815, 70) | a forgó-szél a bérczekből Csoportokat hajigál (1798 Kisfaludy Sándor 8243001, 66) | Meg ne dobáljatok a’ köves úton gyermekek engem, Vissza dobok követ és szórok szemetekbe csoportot (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 61) | csoport: kisebb, kézbe vehető nagyságú földdarab, rög (1960 Magyar Nyelvőr C6011, 363).

J: csoportozat.

Ö: akció~, al-, alkotó-, állomány~, atom~, cég~, cél~, diák-, él~, ember~, érdek~, forgató~, fő~, hadsereg~, harc~, hidroxil~, kis~, kontroll~, kor~, kultúr~, kutató~, munka~, nagy~, nép~, nyelv~, párt~, súly~, szak~, szobor~, szó~, tánc~, termelő~, tőkés~, tünet~, ugró~, vér~; a -csoport címszó alatt: bokor~, bór~, csillag~, diák~, épület~, fa~, fenyő~, festő~, ház~, hegy~, író~, kalcium~, kiránduló~, költő~, nitrogén~, oxigén~, régész~, szén~, sziget~, szikla~, tanuló~, tanya~, turista~, vadász~, virág~.

UB: -létszám, -társ.

Fr: termelőszövetkezeti.

ÖU: adat~, állam~, állat~, arató~, áru~, bér~, elem~, erdő~, fogalom~, forrás~, gondolat~, gyermek~, hang~, hangszer~, hormon~, izom~, jelenség~, képviselő~, képzet~, kérdés~, lelet~, lovas~, madár~, mássalhangzó~, munkás~, művész~, nagyság~, partizán~, pénz~, rizikó~, sejt~, sír~, tanszék~, tantárgy~, téma~, törzs~, üzlet~.

ÖE: ~elnök, ~fénykép, ~folyamat, ~főnök, ~házasság, ~jelenet, ~jelleg, ~jog, ~kapcsolat, ~képződés, ~kiállítás, ~munka, ~név, ~rím, ~tudat, ~ülés.

Vö. CzF. ~, csoportonként; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. csoport¹

csoport főnév 3A1
csuport 3A1 (nyj)
1. (tulajdonnév részeként is) (Pszich v. Szoc is)
(vmely cél érdekében) együtt levő, ill. vmely feladat elvégzése, elv megvalósulása, irányzat képviselete stb. céljából egymással tartós kölcsönös viszonyban álló személyek (szervezett) alakulata v. közössége
[a lengyel országgyűlés tagja] kurta ködmönkébenn, Nyírott fej Slakták’ [= lengyel nemesek] Tsoportja ſzélébenn, Az Orſzág’ Házának lappang ſzegletébenn
(1772 Orczy Lőrinc)
Nagy csoportokban indul ki a népség az erdőre, válláról két fél daróczkesztyü csüng alá
(1857 Szegfi Mór)
Keszthelyen az épitőmunkásoknak már akkor is jól müködő csoportjuk volt
(1927 Weltner Jakab)
Az utalás mint közlési jel az adott élményközösségi csoportban vezető erejű. Fokozott dinamizmusával igen erőteljes hatást gyakorol a csoport tagjaira
(1961 Mérei Ferenc)
A konfliktusoknak a konfliktusirodalom által sokat hangoztatott pozitív hatásuk az, amelyet egy csoportnak más csoporttal vagy külső személyekkel való ellentéte okoz a csoporton belüli kapcsolatokra
(1985 Cseh-Szombathy László)
1a. (jelzőként)
ilyen alakulatot v. közösséget alkotó számú, (vmekkora) együttesnyi 〈személy〉
A’ Polgárság egéſz tsoport követeket küldött a’ Hertzeghez
(1792 Zsitvai Ferenc ford.Kratter)
nagylelkű udvaronczok! menjen le valaki közűletek a térre s parancsolja meg ama csoport embernek: kiáltson már valahára egy éljent Caesarnak is
(1841 Teleki László²)
[A Kávéforrás nevű kávéházban] volt egy kis csoport fiatal író tanyája
(1926 Rákosi Jenő)
[A képen] egy csoport fiatal nő állt a zuhany alatt, egytől-egyig anyaszült meztelenek voltak, és egymást szappanozták
(1990 Lovass Zoltán)
1b.
szervezett módon együtt utazó, ill. idegenforgalmi, múzeumi stb. szolgáltatást együtt igénybe vevő személyek alakulata
A szálloda halljában népes csoport állt. Színes fényképekkel díszített fal előtt álltak, fényképezőgépek, látcsövek lógtak mellükön. Egy nő hangosan magyarázott: – Békéscsaba megyei és járási székhely
(1965 Polgár András)
[A Liszt Ferenc Múzeumban 1971-ben] a csoportoknak 916 tárlatvezetést tartottunk
(1972 Domonkos Ottó)
népes nyugati csoportok érkeztek, kellett nekik a hely – mire a belföldi turistákat minden magyarázat nélkül kilakoltatták a szállodákból, egyszerűen utcára tették őket
(1989 Börtön volt a hazám)
új igazolvánnyal és egységes kitűzővel rendelkező idegenvezetők gardírozhatnak csoportokat
(1996 Magyar Hírlap)
1c.
intézményben együtt nevelt v. tanított óvodások, tanulók v. hallgatók alakulata, közössége
a gyakorlati tanítás nemenként külön-külön csoportban történik
(1939 Veszprémi Népoktatás)
[A Liszt Ferenc Művelődési Házban] 43 fő kezdő, középső és haladó csoportban, heti két-két órában nyert oktatást
(1968 Lehelvári Vilmos)
Az épület szomszédságában helyezkedett el a gyakorló óvoda 8 óvónővel, 4 óvodai csoporttal (kis-, középső, nagy- és vegyes csoport)
(1975 Kelényi Ferenc)
az Óvónőképző Főiskola hallgatói csoportjai
(1997 Gömöri János)
1d. (Kat)
hadászati v. hadműveleti feladat végrehajtására (különböző egységekből szervezett, közös vezetés alá) rendelt fegyveres alakulat
a’ két ütközö lineának közén álló Battaillonok […] a’ Gyalogságnak azon tsoportyával, melly a’ ſzárnyakon vala, a’ hátúllyáról tüzelnek, azután a’ ſzárnyokra
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
[Filep Albert főhadnagy] másfél szakasznyi kis csoportjával rohamot intézett a Bianchi-zászlóaljra
(1870 Orbán Balázs)
A Kotelnyikovo körzetébe előretört ellenséges csoportok megsemmisítésére hadműveleti csoportot alakítottak Csujkov tábornok parancsnoksága alatt
(1949 A sztálingrádi csata)
Parancsnokaink eredményesen gyakorolták a harcfeladatok során a különböző szolgálati csoportok egyidejű vezetését
(1972 Ötös Híradó)
1e. (kissé rég)
fel nem osztható csoporttulajdonban levő mezőgazdasági nagyüzem, amelyben a kisgazdaságok megtartották üzemi önállóságukat; termelőszövetkezeti csoport
Ők már magasba tartják a dolgozó parasztság éles kardját a szövetkezetet, és kapujukra, […] ki kalapáccsal, ki mással, kővel vagy szívdobbanással – a csoport nevét – felszegezik a nép teremtő erejét vezérlő Vörös Csillagot
(1950 Aczél Tamás)
A csoportot nincstelen dolgozó parasztok alakították
(1952 Molnár Balázs)
[A három hold föld] bent van a tábla közepén! Vágjunk hozzá egy kocsiutat? A csoport földjén keresztül
(1974 Dobozy Imre)
2.
állatoknak (alkalmilag) együtt levő csapata
Tsoportokban lévén liſzteld-meg-azokat [ti. az ún. rablóméheket], Azonal el-hadják fel-tött ſzándékjokat
(1774 Vesmás Márton)
több fészekbeli fiatal darvak egy csoportba vergődvén vizszélen megtelepesznek
(1829 Pák Dienes)
mint a dörgő vihar, vonult el előttem […] húsz bőgő bivalyból álló csoport; az állatok farkukat magasra emelték és sisteregve, ropogva rohantak
(1929 Az állatok világa ford.)
Egy-egy vacokban több nőstény [patkány] is élhet, de ha valamelyik ellik, agresszívvé válik, és csak a csoporthoz tartozó vemhes vagy szintén szoptató nőstényeket tűri meg maga mellett
(1995 Magyarország állatvilága)
2a. (jelzőként)
ilyen csapatot alkotó számú, mennyiségű 〈állat〉
[az Alföldön] lovat és marhát olly kéjelmesen elszedegetnek, mintha gulyátok uratlan volna, miként egy csoport cserebogár
(1842 Pesti Hírlap)
Egy csoport dámvad hosszú sorban futott végig előttük
(1877 Jókai Mór)
A csőszház körül nyugtalan repdes egy csoport fecske, föl-fölrebbennek meg leülnek
(1900 Vértesi Arnold)
a fejünk felett nagy csoport vadliba repült, szabályos V betűt formálva
(1973 Gion Nándor)
3.
együtt levő v. térben egymáshoz közel eső egynemű dolgokból különálló egységet alkotó tömeg v. halom
St ártalmassan-is vígasztallak téged, Kinek már tsoportra gylt keserséged
(1786 Pálóczi Horváth Ádám)
ezen indítványok csoportja
(1842 e. Dessewffy Aurél)
[A kövirózsa] csuportban van a tetőkön, itt is van a szomszédház tetején
(1945 Ethnographia)
Gyűjtőknek szánt, a tárgyak elhelyezésére vonatkozó lakberendezési tanács: célszerű az azonos anyagból készült, hasonló formájú tárgyakat egy csoportba rendezni
(1999 Lakáskultúra)
3a. (jelzőként, ált. htl ne-vel v. jelzővel) (rég)
ilyen tömegnyi, halomnyi mennyiségű 〈dolog〉
els jelei a’ fogantatásnak, nékie tsopor bajt ſzereznek
(1791 Benkő Sámuel ford.Grant³)
Itt Mayornak nagy csoport levelei vannak
(1810 Kazinczy Ferenc)
[Eleonórára] a fösvény gondviselés egy csoport szenvedésnek kezelését bizta
(1847 Kemény Zsigmond)
A fiú észrevevén, hogy ha sir, czukrot kap, minden semmiségért sirt, a mi nem volt kedve szerint, az anya pedig, hogy meg ne rontsa fia egészségét, egy csoport csecsebecsét, apró játékot vásárolt össze, s hol ezzel, hol czukorral enyhitgette fia bánatját
(1867 Gyulai Pál)
3b.
〈vizuális művészetben:〉 együtt, egymás közelében, ill. egymáshoz való viszonyukban ábrázolt alakok együttese
De, mester! egyet képeden kihagytál! Nem adva boldog férjet a csoporthoz
(1830 Garay János)
A régibb domboru műveken az alakok és csoportok elrendezése egyszerübb, ezeknek háttere egy sík és az alakok is egy síkban állanak
(1893 PallasLex.)
A nézőtér bármely pontjáról nézzük is a festményt, mindenüvé jut egy-egy hatásos csoport, mindenütt találunk a szemléletet tökéletesen kielégítő középpontot
(1938 e. Ybl Ervin)
e köveken egy-egy körömnyi helyre nagyvonalú stílusban faragott alakok, csudálatos gazdagságú csoportok voltak vésve
(1959 Benedek Marcell ford.France)
3c. (tulajdonnévi előtagú összetételekben is) (Közg)
közös üzleti cél, előny, érdek kedvéért egybetömörült, jogilag önálló gazdasági társaságok által alkotott(, vmely ilyen társaság által irányított) gazdasági szervezet
Bod Péter Ákos az elmúlt napokban külön-külön is több befektetői csoport és bank képviselőjével tárgyalt
(1994 Magyar Hírlap)
A cég az MKBMagyar Külkereskedelmi Bank-csoport tagjaként kedvező feltételekkel jut forráshoz, hiszen mögötte áll a tekintélyes anyabank
(1997 Magyar Hírlap)
A szállodai csoport legfőbb üzleti előnye a gyógyturizmusra szakosodott egységekben rejlik
(2000 Figyelő)
3d. (Kém)
atomoknak a molekulán belül vmely szempont szerint kijelölt, kül. a molekula szélén található, rendsz. egységként viselkedő együttese; atomcsoport
[Az akrolein] szénvegyület, mely a CHO jellemző csoportot tartalmazza
(1893 PallasLex.)
[a zsírok] glicerinből és zsírsavakból, illetve más savas természetű csoportokból épülnek fel
(1995 Természet Világa)
3e. (Mat)
olyan struktúra, amely egy halmazból és az annak elemein értelmezett, bizonyos axiómáknak eleget tevő műveletből áll
Végtelen sok műveletből álló csoportra szolgálhatnak például egy testnek egy pont körül való forgásai
(1893 PallasLex.)
A csoportok különböző tulajdonságainak vizsgálata […] az algebra önálló tudományágává fejlődött ki, amelyet az algebrai egyenletek elméletében, a geometriában, a fizikában stb.s a többi alkalmaznak nagymértékben
(1959 ÚjMagyarLex.)
az egész számok halmaza az összeadásra nézve csoportot alkot
(1998 MagyarNagyLex.)
4. (jelzővel, tulajdonnév részeként is)
személyekből álló nagyobb szervezetnek elkülönülő kisebb része, egysége
[Csikvári] a dunajobbparti üzletvezetőség számfejtőségi csoportjának vezetésével volt megbizva
(1900 Budapesti Hírlap szept. 23.)
A Területvédő Liga budapesti vezetősége részvételével vasárnap délelőtt fél 10 órakor a Liga helyi csoportja a Szent István teremben programmjának ismertetésére nagygyűlést tartott
(1920 Fejérmegyei Napló)
S-né elment szerencsét próbálni a tanács gyámügyi csoportjához
(1986 Solt Ottília)
[Vargha Kálmán] az MTAMagyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetben előbb a Huszadik századi Osztályon dolgozott, majd a Bibliográfiai Csoport vezetőjeként
(1988 Rónay László)
4a.
a társadalomnak vagyoni helyzet, iskolai végzettség, foglalkozás stb. szempontjából hasonló személyekből álló része, rétege
mindenki a legtöbb képzettséggel töltse be hivatását s egy-egy, helyét tökéletesen pótló lánczszemként csatlakozzék ama kötelékhez, mely az emberi társadalom egyes csoportjait összefűzi
(1873 Keleti Károly)
ha a szegény emberből szabadon lehet gazdag ember és ha a gazdag ember elszegényedhetik, akkor ugylátszik nincs válaszfal, amely a két csoportot széjjelválassza
(1919 Weltner Jakab)
minden egyes, társadalmi rangja és foglalkozása által meghatározott csoportnak van sajátos szókincse is: van technikai, tudományos, politikai stb.s a többi szótár
(1926 Gombocz Zoltán)
éppen azoknak az értelmiségi csoportoknak a legrosszabbak az anyagi lehetőségei, amelyek egyébként a kultúraközvetítés és a baráti kapcsolatok szervezése terén is leginkább betölthetnék a katalizátor szerepét
(1975 Balla Gábor Tamás)
4b. (Sp)
〈versenysportban:〉 nagy számú induló esetén a versenyzők v. csapatok egymással mérkőző köreinek egyike, amelyből a nyertes(ek) a következő fordulóba, ill. az eggyel magasabb szintre továbbjut(nak)
A Keleti csoport első helyezettje, a Ganz-MÁVAGMagyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak elszenvedte első vereségét
(1961 Népszabadság márc. 21.)
Meglepetés született a labdarúgó EBEurópa-bajnokság-selejtezők első csoportjában
(1994 Magyar Hírlap)
[vízilabda-válogatottunk] ma Bulgária ellen száll vízbe, a csoport másik két tagja Spanyolország és Németország lesz
(1995 Magyar Hírlap)
A lausanne-i [műkorcsolya-]világbajnokság selejtezőjéből Vidrai Szabolcs a csoportjából a hetedik helyen jutott a döntőbe
(1997 Magyar Hírlap)
5.
vmely rendszeren belül elkülöníthető, vmely szempontból azonos jellegű dolgok v. élőlények együttese, fajta, kategória
A bogarak többnyire két finom hártyás szárnyat, s ezek fölött kemény szárny födeléket vagyis röptyüket birnak, alakaik féreg idomu pondrók, tökéletes átváltozást szenvednek, tiz csoportra oszlanak
(1845 Hanák János)
[a bab] a hüvelyesek csoportjába tartozó növény
(1893 PallasLex.)
A kiállítás három csoportra oszlott: I. Turisztikai képek, II. Általános művészi képek, III. Kezdők képei
(1934 Erdély)
a XIX. század ötvenes éveiben meglehetősen általános volt a [finnugor] nyelvcsalád nyugati csoportját finn-nek, keleti csoportját ugor-nak nevezni
(1937 Zsirai Miklós)
lényegesen több a jeles és jó jegy a frissen érettségizettek, az elégséges és elégtelen jegy a régebben érettségizettek csoportjában
(1975 Tömböl Teréz et al.)
5a. (Kém)
az elemek periódusos rendszerének vmely függőleges oszlopa
Halogen v.vagy haloid-elemek. A klórhoz kémiailag hasonló sajátságu elemek csoportja
(1894 PallasLex.)
a csoportokban a pozitív (fémes) jellem lefelé haladva fokozatosan nő, ill.illetve a negatív (nem fémes) jellem csökken
(1961 ÚjMagyarLex.)
Ez az alkáli földfém [ti. a kalcium] a periódusos rendszer II/a csoportjában a magnézium (Mg) és a stroncium (Sr) között foglal helyet
(1998 Magyar Hírlap)
6. (nyj)
rög, göröngy
rög [=] gaj, göröngy, tsuport, tsoport, görts
(1784 Kisded szótár)
a forgó-szél a bérczekből Csoportokat hajigál
(1798 Kisfaludy Sándor)
Meg ne dobáljatok a’ köves úton gyermekek engem, Vissza dobok követ és szórok szemetekbe csoportot
(1826 Vörösmarty Mihály)
csoport: kisebb, kézbe vehető nagyságú földdarab, rög
(1960 Magyar Nyelvőr)
ÖU: adatcsoport, államcsoport, állatcsoport, aratócsoport, árucsoport, bércsoport, elemcsoport, erdőcsoport, fogalomcsoport, forráscsoport, gondolatcsoport, gyermekcsoport, hangcsoport, hangszercsoport, hormoncsoport, izomcsoport, jelenségcsoport, képviselőcsoport, képzetcsoport, kérdéscsoport, leletcsoport, lovascsoport, madárcsoport, mássalhangzócsoport, munkáscsoport, művészcsoport, nagyságcsoport, partizáncsoport, pénzcsoport, rizikócsoport, sejtcsoport, sírcsoport, tanszékcsoport, tantárgycsoport, témacsoport, törzscsoport, üzletcsoport
ÖE: csoportelnök, csoportfénykép, csoportfolyamat, csoportfőnök, csoportházasság, csoportjelenet, csoportjelleg, csoportjog, csoportkapcsolat, csoportképződés, csoportkiállítás, csoportmunka, csoportnév, csoportrím, csoporttudat, csoportülés
Vö. CzF. ~, csoportonként; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. csoport¹

-csoport (utótagként)

1. ’〈több egynemű dolog v. élőlény〉 együtt v. térben egymáshoz közel álló darabjaiból egységet alkotó tömeg’ ❖ bokorcsoport fn 3A1 | [a sátor nyílása] más oldalon volt s ezen részről sürű bokorcsoport fedte (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Túl a taposható kiöntésfélén bokorcsoportokkal tarkított üdezöld rétség terült el (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 26) | [A fű letaposásának megakadályozása érdekében] legegyszerűbb, ha egy bokorcsoportot telepítünk a kanyar belső ívéhez (2000 Lakáskultúra CD39)  csillagcsoport fn 3A1 | [a titkos papi rendekben] a’ huszonnégy öregebbek a’ látható és láthatatlan tsillagtsoportokat […] jelentette (1790 Verseghy Ferenc 7033004, 200) | Oriontól balra találjuk a halvány Egyszarvút (Monoceros). Ennek tanulmányozását a kezdő egyelőre mellőzheti, míg a többi csillagcsoportokkal meg nem ismerkedik (1930 Lassovszky Károly 9382001, 287) | Az egyszerű kettős csillagok kialakulását már csaknem egy évtizede tudják a csillagászok számítógéppel modellezni. Ugyanígy modellezhető a kisebb, de nem állandó, laza csillagcsoportok, pl. az Orionban lévő Trapézhalmaz kialakulása (1992 Élet és Tudomány 2006025, 670)  épületcsoport fn 3A1 | [az esti homály] az épületcsoportot egy meg nem különböztethető tömeggé változtatja (1835 Hasznos Mulatságok C8342, 174) | Imaház, gyógytár, vendéglő s fürdőintézet található az épületcsoportban (1857 Ormós Zsigmond C3364, 22) | Képzeljük csak el, hogyan festene a Márk teret körülvevő épületcsoport, ha az ezt alkotó egyes házak emeletsorai eltérnének egymás színvonalától (1912 Halász Imre CD10) | Hamarosan megkezdődhet az erzsébetvárosi Gozsdu-udvar, azaz a Király utca és Dob utca közötti épületcsoport rehabilitációja (1995 Magyar Hírlap CD09)  facsoport fn 3A1 | egy sűrü facsoportban sétált (1836 Gaal József C1790, 139) | A hol a 400-600 méternyi függőleges sziklafalak kissé hátrább hajolnak, ott lombos facsoportok kapaszkodnak meg rajtuk (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a kék vércse] fészkelő területe szűken határolt és majdnem kizárólagosan az alföldi ligetekre, facsoportokra, fasorokra szorítkozik (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Bugacon a tekintetnek minden irányban facsoportok, erdőfoltok szabnak határt (1987 Antalffy Gyula 1004004, 123)  fenyőcsoport fn 3A1 | a parkban egzotikus fák, virágcserjék, pozsgár [= dús] bozótok, a legvénebb fenyőcsoport a belső udvaron (1875 Jókai Mór CD18) | Hámori Jánosnak volt nagy ízléssel rendezett magánparkja, szép fenyőcsoportokkal, gyertyánfa erdővel, hosszú alléeval, tavakkal, százados fákkal (1940 Réti István CD10) | apró fenyőcsoportokkal s magányos tölgyekkel tarkított, sziklabarázdákkal szaggatott, füves, csalitos rétségen (1955 Antalffy Gyula 1004010, 54)  házcsoport fn 3A1 | A került házcsoport lakosai a nép e bal hiedelmének örültek (1843 Nagy Ignác C3244, 9) | csakhamar feltünnek szőlőkoszorúzott bérczek közt Torda városának festői házcsoportjai (1889 Orbán Balázs CD22) | Régente szabályos utcát nem képeztek ki, hanem zegzugos közök húzódtak a házcsoportok között (1993 BibliaiLex. CD1207)  hegycsoport fn 3A1 | A’ második hegy tsoport dél f. esik, ’s a’ Börsőnyi hegyeknek neveztetik (1819 Magda Pál 8285005, 248) | Ahogy a budai hegycsoport legszélső előfoka, a Gellért-hegy meredeken lehanyatlik a fővárost kettéválasztó Duna medrébe, a túlsó parton kezdődik Európa délkeletének legnevezetesebb rónasága, mely az Erdélyt körülölelő hegyekig terjed (1891 Jókai Mór CD18) | Az Erdélyi-középhegység két különböző eredetű, felépítésű és arculatú hegycsoportot foglal magába (1997 Magyarország földje CD05)  szigetcsoport fn 3A1 | [A Nílust] szigetcsoport tarkázza meg (1839 Remény C3611, 204) | Az Új-Hebridák szigetcsoportjának protecturátusában a francziákkal, a Tonga és Szamoa szigetek fönnhatóságában a németekkel és az északamerikaiakkal osztoztak meg az angolok (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | A Hanís-szigeteknek stratégiai jelentősége van: a szigetcsoporton keresztül ellenőrizhető a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl közötti Báb-el-Mandeb-tengerszoros (1996 Magyar Hírlap CD09)  sziklacsoport fn 3A1 | A’ víg madárnép illy patakok felett választ magának zöld levelek között hajlékot, érzékeny dalokkal többszörösen felelő nyögésre győzvén az aggott sziklacsoportokot (1819 Verseghy Ferenc CD01) | sárga homok végtelen síkja volt mindenfelé, csak itt-ott állott ki belőle egy-egy barnás-sárga sziklacsoport (1921 Szabó Dezső 9623002, 99) | [A Velencei-hegységben] tölgyek között vezet az út a legnagyobb és a legbámulatosabb sziklacsoporthoz, a Pandúrkőhöz (1995 Természet Világa CD50)  tanyacsoport fn 3A1 | a jobbára csak lóháton megjárható tanyacsoportoknak csupa görög-keleti vallású oláh lakói (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | volt értelme azoknak a nyilvánosjellegű műsoros előadásoknak, melyeket pl. a dorozsmai, szegedkörnyéki és békési tanyacsoportokban rendeztünk (1933 Buday György CD10) | A Bugyi községet és az ürbői tanyacsoportot összekötő 8-10 km-es út járhatatlanná vált (1996 Magyar Hírlap CD09)  virágcsoport fn 3A1 | ott, a’ hol répa termett és petrezselyem, most gyepszőnyegek terűlnek el, szagos és szagatlan virágcsoportokkal (1818 Kazinczy Ferenc C2569, 61) | Minden tárgy izléses, legyen nagy, vagy kicsiny; Kényelmes, gyönyörű bútor, kocsi, fogat, A fa- s virágcsoport műértelmet mutat (1861 Tompa Mihály CD01) | [Dahner Samu] híressé tette parkunkat növényritkaságokkal, pálmákkal, óriásfenyővel, mesteri módon megtervezett, művészi érzékkel, szinte költői szépséggel összeállított virágcsoportokkal és festőien megkomponált gyepgirlandokkal (1958 Friedrich Károly CD52).

2. ’〈azonos foglalkozású v. elfoglaltságú személyek〉 vmely céllal együtt levő, ill. egymással tartósan együttműködő közössége’ ❖ diákcsoport fn 3A1 | [Szép Mikhál] most tudott dalolni a mellette gyalogoló diákcsoport közepett (1876 Jókai Mór CD18) | [e cikk írója] több mint tíz esztendőn át évente magyarázgatta Racine-t egy kicsiny, művelt, fogékony s évről-évre megújuló diákcsoportnak, a legeszményibb, mert leglelkesebb s legkövetelőbb hallgatóságnak (1940 Gyergyai Albert CD10) | A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumának diákcsoportja (1992 Magyar reformátusok CD1210)  kirándulócsoport fn 3A1 | A sötétbe merült pados asztalok egyike mellett valami víg kiránduló csoport gubbasztott feketén (1918 Laczkó Géza CD10) | Egyetlen napra csak a kiránduló csoportok látogatnak ide, a többség pihenési szándékkal, hosszabb időt tölt el ebben a csendet, nyugalmat árasztó miliőben (2000 Magyar Hírlap CD09)  régészcsoport fn 3A1 | 1968 nyarán a Moszkvai Állami Egyetem egy régészcsoportja a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet területén 92 bronzöntvényből álló leletcsoportot talált (1974 Benedek András 2049050, 101) | [1912-ben] az El-Amarna óegyiptomi város területén végzett ásatások során egy német régészcsoport megtalálja Nofretete királyné mellszobrát (1990 Tények könyve CD37)  tanulócsoport fn 3A1 | [Comenius] az internátusokban úrrá tette a latin nyelvet, melynek tanulását és használatát a régi római élet megjátszatásával és a tanuló csoportok versengésével egyaránt szorgalmazta (1940 Balassa Brúnó István CD43) | A jól irányított kérdés az egész tanulócsoportnak szól (1997 PedagógiaiLex. C6811, 444)  turistacsoport fn 3A1 | Láttam olasz turistacsoportot, amint áhítatosan bámulta a pasaréti templomot (1936 Szerb Antal CD10) | A talponálló előtt valami turistacsoport ment el. Tükrös napszemüvegek, szines ruhák, jókedv, nevetés (1973 Balla László 1010013, 121) | minthogy a szakmám az idegenforgalomhoz köt, eleinte turistacsoportokat kalauzoltam a fővárosban (2000 Lakáskultúra CD39)  vadászcsoport fn 3A1 | A vadászcsoport egyik része paripákon ügetett (1847 Vasvári Pál C4683, 109) | a tisztáson zajongott az odasereglett vadászcsoport (1937 Szentiványi Jenő 1145004, 209) | [Böröczky Kornél] tagja volt annak a vadászcsoportnak, amely Kelet-Afrikában tett expedíciót a Nemzeti Múzeum 1956-ban elpusztult anyagának pótlásáért (1998 Új Könyvek CD29).

2a. ’〈vmely művészeti ágban tevékenykedő művészek〉(egymással tartósan együttműködő) együttese’ ❖ festőcsoport fn 3A1 | Parrhasiuson […] kivül ezen festőcsoporthoz [ti. az óattikai iskolához] tartozott még a Cythnus szigetéről való Timanthes (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Hollósy Simonnak] mindig van néhány tanítványa, aki nála tölti el téli estéit, az ő műtermében. És ezek az esték a legkevésbé sem hasonlítanak valamely festőcsoport művészpolitikai összejöveteléhez (1917 Wallerhausen Zsigmond CD10) | Paál [László] a barbizoni festőcsoport késői nemzedékéhez tartozott (1996 Magyar Hírlap CD09)  írócsoport fn 3A1 | Maurice Donnay volt ennek az írócsoportnak [ti. a századforduló francia drámaíróiénak] legjelentékenyebb embere (1911 Lukács György² 9405025, 197) | Marosvécsen, az 1942-es helikoni találkozón a fiatal erdélyi írónemzedék képviselői bejelentették, hogy saját írócsoportot kívánnak létrehozni (1987–1988 Nádor Orsolya 2019011, 722)  költőcsoport fn 3A1 | Egy ily költőcsoport nem mondható népiesnek (1861 Arany János C6505, 394) | a hatvanas években egy olyan költőcsoport is elkezdte pályáját, mely szokatlan erővel fejezte ki az ember magányát és a létbe való kivetettségét (1986 A magyar irodalom története CD53) | a Kilencek költőcsoportjának (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (Kém) ’a periódusos rendszer 〈vmely elemről elnevezett〉 függőleges oszlopába tartozó kémiai elemek összessége’ ❖ bórcsoport fn 3A1 | Külön részek szólnak a különböző, önálló jelentőségre szert tett elemek, gázok, vegyületek és csoportok kémiájáról (nemesgázok, bórcsoport, halogének, aktinoidák stb.) (1995 Új Könyvek CD29)  kalciumcsoport fn 3A1 | Kalcium-csoport fémei. A kalciumhoz hasonló sajátságu fémek csoportja (1895 PallasLex. CD02) | A legtöbb haloid só vízben oldható, kivételek a kalcium-csoport fluoridjai és az ezüst haloid sói (1913 RévaiNagyLex. C5705, 420) | [a stroncium] a kalcium-csoportba, az ú. n. lúgos földfémnek sorába tartozó fém (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 51)  nitrogéncsoport fn 3A1 | Nitrogéncsoport elemei. Ide tartoznak: a nitrogén, foszfor, arzén és az antimon (1896 PallasLex. CD02) | [a foszfor] a nitrogéncsoportba tartozó elem (1960 ÚjMagyarLex. C5423, 396) | Nitrogéncsoport. A periódusos rendszer V. főcsoportjának neve (1983 VegyészetiLex. ford. C6244, 423)  oxigéncsoport fn 3A1 | Szelén (selen), az oxigén-csoportba tartozó nem fémes elem (1897 PallasLex. CD02) | Tellur, az oxigén-csoportba tartozó ritka elem (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 23) | polónium […]: az oxigéncsoportba tartozó kémiai elem (1961 ÚjMagyarLex. C5426, 458)  széncsoport fn 3A1 | [a szilícium] a széncsoportba tartozó és az oxigén után a legelterjedtebb nem fémes elem, amely vegyületeiben mint négyvegyértékü negativ gyök szerepel (1897 PallasLex. CD02) | ólom, Pb: a széncsoportba tartozó kémiai elem (1961 ÚjMagyarLex. C5426, 274).

-csoport (utótagként)
1.
〈több egynemű dolog v. élőlény〉 együtt v. térben egymáshoz közel álló darabjaiból egységet alkotó tömeg
bokorcsoport főnév 3A1
[a sátor nyílása] más oldalon volt s ezen részről sürű bokorcsoport fedte
(1858 Vasárnapi Újság)
Túl a taposható kiöntésfélén bokorcsoportokkal tarkított üdezöld rétség terült el
(1937 Szentiványi Jenő)
[A fű letaposásának megakadályozása érdekében] legegyszerűbb, ha egy bokorcsoportot telepítünk a kanyar belső ívéhez
(2000 Lakáskultúra)
csillagcsoport főnév 3A1
[a titkos papi rendekben] a’ huszonnégy öregebbek a’ látható és láthatatlan tsillagtsoportokat […] jelentette
(1790 Verseghy Ferenc)
Oriontól balra találjuk a halvány Egyszarvút (Monoceros). Ennek tanulmányozását a kezdő egyelőre mellőzheti, míg a többi csillagcsoportokkal meg nem ismerkedik
(1930 Lassovszky Károly)
Az egyszerű kettős csillagok kialakulását már csaknem egy évtizede tudják a csillagászok számítógéppel modellezni. Ugyanígy modellezhető a kisebb, de nem állandó, laza csillagcsoportok, pl.például az Orionban lévő Trapézhalmaz kialakulása
(1992 Élet és Tudomány)
épületcsoport főnév 3A1
[az esti homály] az épületcsoportot egy meg nem különböztethető tömeggé változtatja
(1835 Hasznos Mulatságok)
Imaház, gyógytár, vendéglő s fürdőintézet található az épületcsoportban
(1857 Ormós Zsigmond)
Képzeljük csak el, hogyan festene a Márk teret körülvevő épületcsoport, ha az ezt alkotó egyes házak emeletsorai eltérnének egymás színvonalától
(1912 Halász Imre)
Hamarosan megkezdődhet az erzsébetvárosi Gozsdu-udvar, azaz a Király utca és Dob utca közötti épületcsoport rehabilitációja
(1995 Magyar Hírlap)
facsoport főnév 3A1
egy sűrü facsoportban sétált
(1836 Gaal József)
A hol a 400-600 méternyi függőleges sziklafalak kissé hátrább hajolnak, ott lombos facsoportok kapaszkodnak meg rajtuk
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a kék vércse] fészkelő területe szűken határolt és majdnem kizárólagosan az alföldi ligetekre, facsoportokra, fasorokra szorítkozik
(1933 Az állatok világa ford.)
Bugacon a tekintetnek minden irányban facsoportok, erdőfoltok szabnak határt
(1987 Antalffy Gyula)
fenyőcsoport főnév 3A1
a parkban egzotikus fák, virágcserjék, pozsgár [= dús] bozótok, a legvénebb fenyőcsoport a belső udvaron
(1875 Jókai Mór)
Hámori Jánosnak volt nagy ízléssel rendezett magánparkja, szép fenyőcsoportokkal, gyertyánfa erdővel, hosszú alléeval, tavakkal, százados fákkal
(1940 Réti István)
apró fenyőcsoportokkal s magányos tölgyekkel tarkított, sziklabarázdákkal szaggatott, füves, csalitos rétségen
(1955 Antalffy Gyula)
házcsoport főnév 3A1
A került házcsoport lakosai a nép e bal hiedelmének örültek
(1843 Nagy Ignác)
csakhamar feltünnek szőlőkoszorúzott bérczek közt Torda városának festői házcsoportjai
(1889 Orbán Balázs)
Régente szabályos utcát nem képeztek ki, hanem zegzugos közök húzódtak a házcsoportok között
(1993 BibliaiLex.)
hegycsoport főnév 3A1
A’ második hegy tsoport dél f.felé esik, ’s a’ Börsőnyi hegyeknek neveztetik
(1819 Magda Pál)
Ahogy a budai hegycsoport legszélső előfoka, a Gellért-hegy meredeken lehanyatlik a fővárost kettéválasztó Duna medrébe, a túlsó parton kezdődik Európa délkeletének legnevezetesebb rónasága, mely az Erdélyt körülölelő hegyekig terjed
(1891 Jókai Mór)
Az Erdélyi-középhegység két különböző eredetű, felépítésű és arculatú hegycsoportot foglal magába
(1997 Magyarország földje)
szigetcsoport főnév 3A1
[A Nílust] szigetcsoport tarkázza meg
(1839 Remény)
Az Új-Hebridák szigetcsoportjának protecturátusában a francziákkal, a Tonga és Szamoa szigetek fönnhatóságában a németekkel és az északamerikaiakkal osztoztak meg az angolok
(1905 Nagy képes világtörténet)
A Hanís-szigeteknek stratégiai jelentősége van: a szigetcsoporton keresztül ellenőrizhető a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl közötti Báb-el-Mandeb-tengerszoros
(1996 Magyar Hírlap)
sziklacsoport főnév 3A1
A’ víg madárnép illy patakok felett választ magának zöld levelek között hajlékot, érzékeny dalokkal többszörösen felelő nyögésre győzvén az aggott sziklacsoportokot
(1819 Verseghy Ferenc)
sárga homok végtelen síkja volt mindenfelé, csak itt-ott állott ki belőle egy-egy barnás-sárga sziklacsoport
(1921 Szabó Dezső)
[A Velencei-hegységben] tölgyek között vezet az út a legnagyobb és a legbámulatosabb sziklacsoporthoz, a Pandúrkőhöz
(1995 Természet Világa)
tanyacsoport főnév 3A1
a jobbára csak lóháton megjárható tanyacsoportoknak csupa görög-keleti vallású oláh lakói
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
volt értelme azoknak a nyilvánosjellegű műsoros előadásoknak, melyeket pl.például a dorozsmai, szegedkörnyéki és békési tanyacsoportokban rendeztünk
(1933 Buday György)
A Bugyi községet és az ürbői tanyacsoportot összekötő 8-10 kmkilométer-es út járhatatlanná vált
(1996 Magyar Hírlap)
virágcsoport főnév 3A1
ott, a’ hol répa termett és petrezselyem, most gyepszőnyegek terűlnek el, szagos és szagatlan virágcsoportokkal
(1818 Kazinczy Ferenc)
Minden tárgy izléses, legyen nagy, vagy kicsiny; Kényelmes, gyönyörű bútor, kocsi, fogat, A fa- s virágcsoport műértelmet mutat
(1861 Tompa Mihály)
[Dahner Samu] híressé tette parkunkat növényritkaságokkal, pálmákkal, óriásfenyővel, mesteri módon megtervezett, művészi érzékkel, szinte költői szépséggel összeállított virágcsoportokkal és festőien megkomponált gyepgirlandokkal
(1958 Friedrich Károly)
2.
〈azonos foglalkozású v. elfoglaltságú személyek〉 vmely céllal együtt levő, ill. egymással tartósan együttműködő közössége
diákcsoport főnév 3A1
[Szép Mikhál] most tudott dalolni a mellette gyalogoló diákcsoport közepett
(1876 Jókai Mór)
[e cikk írója] több mint tíz esztendőn át évente magyarázgatta Racine-t egy kicsiny, művelt, fogékony s évről-évre megújuló diákcsoportnak, a legeszményibb, mert leglelkesebb s legkövetelőbb hallgatóságnak
(1940 Gyergyai Albert)
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumának diákcsoportja
(1992 Magyar reformátusok)
kirándulócsoport főnév 3A1
A sötétbe merült pados asztalok egyike mellett valami víg kiránduló csoport gubbasztott feketén
(1918 Laczkó Géza)
Egyetlen napra csak a kiránduló csoportok látogatnak ide, a többség pihenési szándékkal, hosszabb időt tölt el ebben a csendet, nyugalmat árasztó miliőben
(2000 Magyar Hírlap)
régészcsoport főnév 3A1
1968 nyarán a Moszkvai Állami Egyetem egy régészcsoportja a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet területén 92 bronzöntvényből álló leletcsoportot talált
(1974 Benedek András)
[1912-ben] az El-Amarna óegyiptomi város területén végzett ásatások során egy német régészcsoport megtalálja Nofretete királyné mellszobrát
(1990 Tények könyve)
tanulócsoport főnév 3A1
[Comenius] az internátusokban úrrá tette a latin nyelvet, melynek tanulását és használatát a régi római élet megjátszatásával és a tanuló csoportok versengésével egyaránt szorgalmazta
(1940 Balassa Brúnó István)
A jól irányított kérdés az egész tanulócsoportnak szól
(1997 PedagógiaiLex.)
turistacsoport főnév 3A1
Láttam olasz turistacsoportot, amint áhítatosan bámulta a pasaréti templomot
(1936 Szerb Antal)
A talponálló előtt valami turistacsoport ment el. Tükrös napszemüvegek, szines ruhák, jókedv, nevetés
(1973 Balla László)
minthogy a szakmám az idegenforgalomhoz köt, eleinte turistacsoportokat kalauzoltam a fővárosban
(2000 Lakáskultúra)
vadászcsoport főnév 3A1
A vadászcsoport egyik része paripákon ügetett
(1847 Vasvári Pál)
a tisztáson zajongott az odasereglett vadászcsoport
(1937 Szentiványi Jenő)
[Böröczky Kornél] tagja volt annak a vadászcsoportnak, amely Kelet-Afrikában tett expedíciót a Nemzeti Múzeum 1956-ban elpusztult anyagának pótlásáért
(1998 Új Könyvek)
2a.
〈vmely művészeti ágban tevékenykedő művészek〉 (egymással tartósan együttműködő) együttese
festőcsoport főnév 3A1
Parrhasiuson […] kivül ezen festőcsoporthoz [ti. az óattikai iskolához] tartozott még a Cythnus szigetéről való Timanthes
(1902 ÓkoriLex.)
[Hollósy Simonnak] mindig van néhány tanítványa, aki nála tölti el téli estéit, az ő műtermében. És ezek az esték a legkevésbé sem hasonlítanak valamely festőcsoport művészpolitikai összejöveteléhez
(1917 Wallerhausen Zsigmond)
Paál [László] a barbizoni festőcsoport késői nemzedékéhez tartozott
(1996 Magyar Hírlap)
írócsoport főnév 3A1
Maurice Donnay volt ennek az írócsoportnak [ti. a századforduló francia drámaíróiénak] legjelentékenyebb embere
(1911 Lukács György²)
Marosvécsen, az 1942-es helikoni találkozón a fiatal erdélyi írónemzedék képviselői bejelentették, hogy saját írócsoportot kívánnak létrehozni
(1987–1988 Nádor Orsolya)
költőcsoport főnév 3A1
Egy ily költőcsoport nem mondható népiesnek
(1861 Arany János)
a hatvanas években egy olyan költőcsoport is elkezdte pályáját, mely szokatlan erővel fejezte ki az ember magányát és a létbe való kivetettségét
(1986 A magyar irodalom története)
a Kilencek költőcsoportjának
(1998 Magyar Hírlap)
3. (Kém)
a periódusos rendszer 〈vmely elemről elnevezett〉 függőleges oszlopába tartozó kémiai elemek összessége
bórcsoport főnév 3A1
Külön részek szólnak a különböző, önálló jelentőségre szert tett elemek, gázok, vegyületek és csoportok kémiájáról (nemesgázok, bórcsoport, halogének, aktinoidák stb.s a többi)
(1995 Új Könyvek)
kalciumcsoport főnév 3A1
Kalcium-csoport fémei. A kalciumhoz hasonló sajátságu fémek csoportja
(1895 PallasLex.)
A legtöbb haloid só vízben oldható, kivételek a kalcium-csoport fluoridjai és az ezüst haloid sói
(1913 RévaiNagyLex.)
[a stroncium] a kalcium-csoportba, az ú. n.úgynevezett lúgos földfémnek sorába tartozó fém
(1929 TolnaiÚjLex.)
nitrogéncsoport főnév 3A1
Nitrogéncsoport elemei. Ide tartoznak: a nitrogén, foszfor, arzén és az antimon
(1896 PallasLex.)
[a foszfor] a nitrogéncsoportba tartozó elem
(1960 ÚjMagyarLex.)
Nitrogéncsoport. A periódusos rendszer V. főcsoportjának neve
(1983 VegyészetiLex. ford.)
oxigéncsoport főnév 3A1
Szelén (selen), az oxigén-csoportba tartozó nem fémes elem
(1897 PallasLex.)
Tellur, az oxigén-csoportba tartozó ritka elem
(1930 TolnaiÚjLex.)
polónium […]: az oxigéncsoportba tartozó kémiai elem
(1961 ÚjMagyarLex.)
széncsoport főnév 3A1
[a szilícium] a széncsoportba tartozó és az oxigén után a legelterjedtebb nem fémes elem, amely vegyületeiben mint négyvegyértékü negativ gyök szerepel
(1897 PallasLex.)
ólom, Pb: a széncsoportba tartozó kémiai elem
(1961 ÚjMagyarLex.)

Beállítások